Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. május 30-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.                    

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző.

 

Jelen vannak továbbá: Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezetője, Szita László a Szita és Társa Kft. képviselője, Szigeti János rendőrkapitány, egyéb érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, 15 képviselő jelen van, az ülés megnyitja. Az előterjesztésekhez a meghívóhoz képest a BSC felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatosan van egy előterjesztés, illetve a Budaörs Office Park ingatlan befektetési Kft –vel kötött településfejlesztési együttműködési szerződés módosítása tárgyában. Az egyiknél arról van szó, hogy lejárt korábban a felügyelő bizottságnak a mandátuma, és egy tag nem kíván a továbbiakban részt venni benne, így Simándi Szelim helyére kell delegálni egy személyt, a másik esetben pedig május 31-én jár le az Office Parknak egy olyan jellegű kötelezettsége, amit nyilván nem fog tudni addig teljesíteni, viszont a város érdeke az, hogy az teljesüljön, ennek érdekében szükséges döntést hozni, hogy a szemben lévő területen a parkosítást, teresedést meg lehessen valósítani. Módosító indítványoknak a napirend elfogadásával kapcsolatban jelentősége nincs, csak tájékoztatást ad arról, hogy a 6. napirendhez van egy módosító, ami a 031 hrsz ingatlan beépítésére vonatkozik, a helyi kiadványok  megjelenésével kapcsolatos támogatások kiírásával összefüggésben Löfler Dávidnak  van egy módosító indítványa, a 22. előterjesztéshez, adomány elfogadásával kapcsolatban a Notre-Dame újjáépítésének tekintetében Simándi Szelimnek van módosít javaslata. Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) a) b) pontja alapján a villamos energia, illetve a gázenergia beszerzés közbeszerzési eljárásának eredményének megállapítása.

 

 

 1. Sokolowski Márk képviselő: A meghívó szerinti 6. napirendi pontot szeretné az SZMSz 19. §. alapján visszakérni az Ügyrendi Bizottság elé, mert a 3. sz. határozati javaslat rendeletmódosítást érint, s mint olyan az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

 1. Bocsi István jegyző: Ez még nem a rendeletalkotás, most még nincsen rendeletről szó.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Testület dönt, s ha nincs más módosító javaslat a napirendhez, akkor először arról döntenek, hogy  a Képviselő-testület napirendre veszi-e a Felügyelő bizottsági tag jelölését a BSC 1924 Kft. felügyelő bizottságába, illetve az Office Park  ingatlan befektetési Kft –vel kötött településfejlesztési együttműködési szerződés módosítását.

 

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra dr. Sokolowski már képviselő javaslatát a 6. napirendi pont levételéről.

 

A Képviselő-testület 3 igen 12 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatot 23., és 24. napirend tekintetében, melyet a Képviselő-testület  15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a napirendet. Megállapítja, hogy 12 igen 3 tartózkodó szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

72/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

3.) A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

4.) A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

6.) A 031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés

7.) Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

8.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

9.) Döntés Budaörs, 9828/2 hrsz-ú, Sirály u. 11. sz. ingatlan előtti közterület egy részének értékesítéséről

10.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

11.) Döntés a Budaörs, Kismartoni utcában található, 3546/3 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

12.) Az Ibolya u. 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

14.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat

15.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

16.) Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről

17.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

18.) A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

19.) Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

20.) A Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

21.) Javaslat védőnői álláspályázat kiírására

22.) Döntés adomány elfogadásáról és a párizsi Notre-Dame újjáépítésének támogatásáról

23.) BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába a Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

24.) Budaörs Office Park Ingatlanbefektetési Kft-vel megkötött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés módosítása

25.) Javaslat a villamos energia beszerzése intézmények részére (EKR000246482019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására – ZÁRT ülésen

26.) Javaslat a gáz energia beszerzése intézmények részére (EKR000244592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Vasárnap Európa Parlamenti választások voltak Budaörsön elég magas volt a részvétel. Meg szeretné köszönni mindenkinek, aki fontosnak tartotta, és elment szavazni, és különösképpen szeretné megköszönni azoknak, akik a FIDESZ-KDNP listáját támogatták.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Két kérdése van a műszaki ügyosztályhoz, az egyik az özönvízszerű esőhöz kapcsolódik, ez rendszeresen előkerül, mint probléma, de az utóbbi időben megszaporodott építkezések miatt sokkal több a felhordott sár és hordalék az utakon, ezek a hegyi területeken zúdulnak le ezzel a nagy vízzel, egy, vagy két napon belül szokták eltakarítani ezeket a gyerekfej nagyságú köveket, s egyéb hordalékokat a lefelé vezető utakról. Nem tudja, hogy most milyen a kapacitásuk ezzel, illetve a BTG hogy áll, de több helyről is érkezett hozzá kérés, a Hegyalja utcából, Szüret utcából, Som utcából, illetve a Domb utcából is, hogy segítsenek a lehető leggyorsabban, elég nagyok ezek a kövek, balesetveszélyes. A másik kérdés szintén az utakkal kapcsolatos, már tényleg ő érzi magát kellemetlenül, hogy újra és újra meg kell kérdeznie a Kisfaludi utca felújítása várhatóan ismét csúszik kérdés, hogy mikorra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon sok minden csúszik, sokak, akik az építőiparban dolgoznak, meglehetősen elkeseredettek az időjárás miatt, a kerti munkák is csúsznak, a kerti grill partik is csúsznak, de ennél sokkal szomorúbb, hogy az építkezések is csúsznak, mert nem lehet szakadó esőben, özönvízben építkezni, de majd válaszoljon rá az illetékes érdemben.   Ami az első kérdést illeti, ő mag találkozott reggel BTG dolgozóval, annak a szakasznak, a Som-Sás utcának a területén, és hat-nyolc munkást látott ott takarítani, így gondolja, hogy a többi területen is meg fog ez történni.

 

Zolnai Márton mélyépítési osztályvezető: Ahogy polgármester úr is mondta, a BTG-vel még egyeztetni fognak, és átnézik ezeket a helyszíneket, főleg a hegyvidéki részekről lejövő utca aljakat, ahová érkeznek a törmelékek. A másik ügyben pedig igen, a kivitelezők nem csak az általános építőipari helyzetre panaszkodnak, hogy kapacitáshiány van, mind élő erőben, mind az építőanyagok tekintetében, s még ez az idei, rendkívül csapadékos tavasz is nehezíti a dolgukat. A Fodros utcában negyven napból huszonkettőben esett, s ugyanaz a kivitelező van ott, aki a Kisfaludi utcát kezdeni fogja, most július elejére ígérték a kezdést.

 

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Mikor történik meg a Fodros utcában a beruházás befejezése, illetve a Temesvári utcában, s a Szerviz úton hogy állnak, mikor történik meg az utcák átadása? A Hajnal utca – Őszibarack kereszteződésében tartottak kétszer is bejárást a helyi lakosokkal, kérdése, hogy itt mi várható, mit tudnak megvalósítani az ígéretekből, hogy balesetmentesebb legyen majd a közlekedés?

 

Zolnai Márton mélyépítési osztályvezető: A Fodros utcában ebből adódóan, hogy a Kisfaludi  utcát júliusban kezdik, elvileg június végén fejeződne be, a Szerviz úton már ott van az aszfalt kopóréteg,  de ez ne tévesszen meg senkit, mert a forgalomtechnikai feladatok elvégzésében pont tegnap volt egy konzultáció, s leghamarabb, épp ezek miatt az említett problémák miatt egy hónap múlva tudnak ott bármilyen festést befejezni, s akkor utána még hátra lesz a forgalomba helyezési eljárás, ami pár hónap lehet a hatóság felé, így azt gondolja, lehet, hogy csak nyár vége felé tudják megnyitni a forgalmat a lakosság részére, annak ellenére, hogy már most is valakik saját felelősségre igénybe veszik. Van ugyan fizikai zár, de aki szeretne az átmegy rajta. Folyamatosan dolgoznak, ki-be járnak a munkagépek, s lakókat is láttak, akik használják ezt a részt. A korlát a Hajnal-Hajnal-Őszibarack utca sarkán hamarosan kikerülk, egy  Hajnal-Őszibarack utca sarkán hamarosan kikerül, s egy másik ütemben a forgalomtechnikai jeleket, a sárga csíkozást is be fogják húzni nyár elején. A Temesvári utcával kapcsolatban előkészítették a közbeszerzési eljárás indítását, s szeptemberi befejezéssel számolnak, így ütemezték a határidőket.

 

Stift Nándor képviselő: Többen felhívták, s köszönet, hogy a Lévai utcában, a Közösségi Ház mellett a város megcsinálta nagyon jó minőségben a parkolót. A másik, hogy egy hírszolgáltató fejlesztéseket végez a városban, kiemeltképp a lakótelepen, szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy eredeti állapotba állítsanak mindent vissza.

 

Hauser Péter képviselő: Köszönetet kell tolmácsolnia a műszaki ügyosztály felé, mert a Thököly utca felújítása elkészült az ott lakók megelégedettségére, s a Réz utca járdafelújítása is elkészült, apróbb javítási kivitelezési dolgok vannak még, egyébként tökéletes, köszönik szépen. Az Átlós utcába kihelyezésre került nemrég a sebesség jelző tábla, ezt is köszönik szépen az ott lakók. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Visszatérve a Stift Nándor által jelzettekre, jegyezte a műszaki ügyosztály, de ők is észlelték, hogy az egyik kábeltévé szolgáltató néhány helyen nem tökéletesen tett annak eleget, amire képviselő úr utalt, ezért a Hivatal leültette hosszas egyeztetésre, s olyan tartalmú megállapodás született, hogy oda fognak figyelni.

 

Két ülés között eltelt időszak ismertetése következik. Az előző testületi ülés április17-én volt. Ezt követte rögtön a Nagyhét, a húsvéti időszak, majd a Fesztivál és a testvérvárosi 30 éves évforduló. Rengeteg esemény és rendezvény volt. Ezeket külön-külön nem fogja ismertetni. Április 25-én, csütörtökön tartották a Fesztivál igazgatójával, Selmeczi Ágnessel a sajtótájékoztatót a Fesztiválról. Pénteken, 26-án – nagy az érdeklődés a közösségi közlekedéssel kapcsolatban – Székesfehérvárról érkeztek képviselők, hogy a városi belső buszjárattal kapcsolatos kérdésekről tájékozódjanak. Ezek szerint van kihatása a belső ügyeiknek is. Egyébként tényleg nagyon népszerű és a környezetkímélés szempontjából jelentős, hogy nem autókkal jár mindenki a városon belül, hanem használják a buszt.

A Fesztivál első napja május 1-je volt. Nem sorolja fel az összes rendezvényt. Május 2-án megérkeztek este a bretzfeldiek. A hivatalos ünnepségre a 30 éves évforduló kapcsán a budaörsi rendezvényen 3.-án, pénteken került sor. Ezzel egy időben volt az Illyésben a ballagás, úgyhogy pont a hivatalos testvérvárosi ünnepség miatt – évtizedek óta először – nem jelent meg az Illyés ballagásán. Nyilván idén is ismertették az eredményeket, amiket már megszoktak, hogy hány tantárgyból, hány sportágból és hányan végeztek kiemelkedően. Ez olyan hosszú lista szokott lenni, hogy több mint egy óráig sorolja az igazgató. Tényleg nagyszerű eredményeket ér el az iskola. 4-én, szombaton sajnos az utcabálból volt, amit meg lehetett tartani, volt, amit elmosott az eső, így többek között a bretzfeldi fúvós zenekar és harmonikások sem tudtak fellépni. Előző este viszont egy nagyszerű koncertet adtak. A búcsúvacsora az 4-én szombaton volt, mely után a bretzfeldi vendégek elmentek. 5-én volt a záró rendezvény a sportcsarnokban, ahol a Vivart egy nagyon színvonalas koncertet adott. 7-én volt a hagyományos Virágok Vetélkedése, azaz a Kárpát-medencei szóló Népdalénekes Találkozó gálaműsora este 7 órakor a művelődési házban. 8-án 13:30-kor az ÉTH-val tartott megbeszélést a Hivatal, egyébként azóta többször is, és az, hogy most napirend előtt nem hangzott el észrevétel a szemétszállítással kapcsoltban az annak is köszönhető, hogy mind a BTG, mind a város vezetésével szoros kapcsolatban van és egyre  inkább sikerül úrrá lenni azokon a problémákon, amelyek eddig voltak. Reméli ez tartósan így is marad. Ha az ember a városban jár nem lát teli kukákat és kiborítottakat. 11-én, szombaton volt a Mindszenty Iskola 25 éves évfordulója a Városi Sportcsarnokban. 13-án jöttek a német, magyar katonák, hagyományos temetői karbantartási, felújítási, rendbetételi munkákat végzik egy bevetés kapcsán. 16-19-ig volt Bretzfeldben a 30 éves évfordulónak az ottani rendezvénye. Ezen a rendezvényen volt egy számára meglepő helyzet és erről most egy kicsit többet fog beszélni. A hagyományos májusi látogatásaik és a testvérvárosi rendezvény az előző nap volt, de a budaörsiek búcsúja rendhagyó módon a Sportcsarnokban volt, ahol a bretzfeldi plébános celebrálta a misét és olyan beszédet mondott, ami azt hiszi, hogy nagyon sokakban mély benyomást tett, rá is. Igazából, amikor a beszéd végére ért, akkor azt gondolta, hogy ha ezt a beszédet Magyarországon elmondja, akkor valószínűleg keresztény-ellenes és mindenféle csúnya jelzővel illetett ember lenne. Csak néhány szót idézne belőle, azért is, mert a plébános olyan párhuzamot vont az annak idején történt problémák és propaganda és előítéletek kapcsán a jelenkori ilyen jellegű problémákkal, ami nagyon mélyen el kell, hogy gondolkodtassa azokat, akik ezt hallották. Egyébként a beszédet a kórus egyik tagja elkérte a plébánostól és meg van németül is, ha valaki esetleg aggódnék azon, hogy a fordítás nem tökéletes, teljesen szöveghű és egyértelmű, amit fordítottak nekünk. A kiemelt részlet:

„A német társadalom ma már elképzelhetetlen a 13 millió menekült és a hazájából elűzött és utódaik nélkül.” Majd húzott egy párhuzamot: amikor Mózes 40 férfit küldött, hogy felderítsék az ígéret földjét és ezek közül a jelentős része pozitív hírekkel jött vissza, de volt egy, aki mindenféle problémákat veszélyeket eltúlozva mondott. Erre hozta azt a párhuzamot, hogy: „eltúlozva beszélnek lehetséges veszélyekről, ma ezt úgy hívják, hogy „fake news”, a valóság szándékos eltorzítása a túlzás és a megalapozatlan félelemkeltésre alkalmas forgatókönyvek eszközével. Kicsit hosszan időztem önökkel a menekülés és az elűzetés és az itteni letelepedés helyzeténél, arra akartam emlékeztetni önöket, hogy különbségek és zavaros élethelyzetek akkor is voltak mindkét oldalon. Ez része az emberi természetnek. De ezekkel a határozatlan érzelmi állapotokkal, aggályokkal, félelmekkel jól is és rosszul is lehet bánni.” A legfontosabb mondat: „A hangulatokkal való hamis politikai játék valójában maga a gonosz, reményt kelteni jobb, mint félelmet kelteni. Merni a jót, ez a haladás és a jólét kiindulópontja. Ennek fényében prófétikusnak és igaznak bizonyulnak majd kancellárunk szavai, megcsináljuk.” Emlékeztetőül Angela Merkel mondta ezt a menekültkérdéssel kapcsolatban. „Most hogy a következő hetekben Európa Parlamenti választásokat tartanak, két kritérium mutathat helyes utat a döntéshez. Az első, a hit, igazságot követel, a hamis propaganda nem egyeztethető össze a hittel. A második, – és erre van egy példánk a közelmúlt történelméből – az együttműködés akarása összehoz, gyümölcsként pedig békét és jólétet érlel.” Ki-ki értékelje saját magában, hogy Magyarországon egy ilyen beszédnek, mondjuk akár a parlamentben, milyen hatása lenne. Ha már az Európai Parlamenti választásokról szó esett az egyik oldalról, miután valóban nagyon magas volt a részvétel, ami örvendetes, tegyük hozzá, hogy Budaörs azon kevés települések között van, ami 58%-ban elutasította a NER-nek, a Fidesznek a tevékenységét, természetesen a maradék a Fideszre szavazott.

Két ülés közötti időszak folytatásaként a 20-ai hétfőn volt egy kiállítás a városházán, itt az aulában, illetve ezzel kapcsolatban egy rendezvény. Majd kedden illetve csütörtökön eskütételre került sor szintén itt a városházán és csütörtökön, 23-án egy újabb díjjal gazdagodott a város, harmadik alkalommal nyerték el a humanitárius település díjat. 26-án pedig az EP választás volt. Ezzel el is érkeztek a mai naphoz, rátérhetnek a napirendek tárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti a könyvvizsgálót, Szita Lászlót, aki megírta és alátámasztotta észrevételeit, s pozitív könyvvizsgálói véleményt adott a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. Valamennyi bizottság megtárgyalta, nem mondja, hogy egyhangúan fogadták el, mert a FIDESZ-KDNP delegáltjai nem fogadták el.  A TFVB 6 igen, 1 tartózkodó, az Ügyrendi Bizottság 3 igen 1 tartózkodó,  a KMISB 7 igen 1 nem, a SZEB 4 igen, 2 tartózkodással, a PEB 8 igen 3 nem, a Frankhegyi részönkormányzat 1 igen 2 tartózkodó, és a Kamaraerdei részönkormányzat 4 igen szavazattal fogadta el. Egy költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet azt tartalmazza, hogy az elfogadott költségvetésnek megfelelően, törvényesen, szabályszerűen és betartva az előírásokat járt el a Hivatal, ehhez persze kétség sem fér.

 

Löffler Dávid képviselő: A „beszámoló”, az előterjesztés címe picit megtévesztő lehet, mert a beszámoló keretében 819 millió forintot osztanak fel, ez az előző évi maradvány egy része, ami egyrészt pozitív, mert a beszámolóból kiderül, hogy az iparűzési adóbevételek elég jól teljesültek, sőt, túlteljesültek 118%-al. Elég komoly maradványa volt az önkormányzatnak, és most újabb 819 millió forint maradvány van, amit itt ez az előterjesztés szétoszt. Szerencsésebbnek tartották volna, ha első körben akár egy általános tartalékra, vagy valamilyen keretre kerül, mert akkor a célokat lehetett volna külön-külön egy előterjesztésben tárgyalni, nem így egy beszámoló keretében kvázi elrejteni, és gyorsan leszavazni, akár tételesen is érdemes lett volna ezeket megvizsgálni, az viszont örvendetes, hogy ilyen mértékben teljesültek az iparűzési adóbevételek. Visszatekintve 2018-ra, amikor a költségvetést tárgyalta a Képviselő-testület, s ők benyújtottak egy módosító indítványt, amiben azt prognosztizálták, hogy emelkedni fog az iparűzési adóbevétel, amit a városvezetés büszkén mindig alul tervez, hát látszik is, hogy megemelkedett, akkor az előterjesztéseikre nem volt pénz, mert az volt a kommunikáció, hogy nincs pénze a városnak, ahhoz képest látszik, hogy elég komoly többletek jelentkeztek. Ezért is kérdés, hogy miután az Állam átvállalta a hatmilliárdos hitelüket, miért kellett újabb hitelt felvenni, ha ilyen szinten teljesülnek az iparűzési adóbevételek, kicsit úgy látja, hogy a tervezésbe mindig hiba csúszik, vagy lehet, hogy ez szándékos, hogy a kommunikációval összevágjon, hogy nincs pénze a városnak, közben meg 820 millió forintot osztanak most szét, mert ez az előző évi maradvány. Ez bizonyos szempontból örvendetes, de az, hogy ezt most hirtelen felosztják, és nincsenek megtárgyalva, szerintük nem szerencsés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy ha képviselő úr a saját beszédét majd végighallgatja, az, hogy mennyire inkoherens, azt saját maga is fogja érezni. Ő tulajdonképpen dicséretnek veszi azt, amik képviselő úr mondott, azt hogy a város büszkén alultervez, ő ezt megfontolt tervezésnek nevezi, hozzáteszi, nem beszélt össze Varga Mihály pénzügyminiszterrel, aki hasonlóan óvatosan tervezett, s év elején, a meglepő többletre, ami nem volt szokásos, ugyanazt mondta el, amit egyébként ők is gondolnak hogy az előző évben nem nagyon lehetett pontosan látni, hogy az iparűzési adó mennyiben fogja a költségvetésüket megerősíteni, úgy ahogy ez az országnál is,a  különböző adónemeknél alultervezett volt, és jelentős többlet lett. Szerinte egy tisztességesen gazdálkodó önkormányzat, különösen akkor, és akkor rátér arra, hogy miért kellett hitelt felvenni, s mi a kommunikáció – persze udvariasan elhallgatja képviselő úr, hogy Budaörs az egyetlen város Magyarországon, de valószínűleg Európában is, ezt a Siennai egyetem professzora mondta, mikor a Monitoring Bizottság, amelyik az országjelentést végzi, Budaörsön járt, s tágra nyílt szemekkel próbálták értelmezni azokaz a számokat, melyeket az Önök országgyűlési képviselője, Csenger-Zalán Zsolt nem tudott értelmezni, s amikor az egész anyagot megkapta, akkor is azt állította, hogy semmilyen anyagot nem kapott, nevezetesen azt, hogy a város egyébként egy forint állami támogatásban sem részesül a kötelező állami feladatok ellátásához, azt mondták, hogy ez példátlan. Egy francia, egy olasz és egy belga szakértő volt itt, valamennyien önkormányzati ügyekkel foglalkoznak, az egyikük az olasz alkotmánybíróságnak volt a tanácsadója, most pedig az Európai Uniónál a városok és térségek ügyeivel foglalkozó szakcsoportot vezeti, szóval nem olyan emberek, akik tegnap kezdték a szakmát, és akkor ő elmondta nekik, hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, mert az, hogy egy forint támogatást nem kapnak az Államtól, ezt még le tudnák nyelni, akkor is, ha ez is tisztességtelen, és ez is az önkormányzati törvénnyel, és az Alaptörvénnyel nehezen összeegyeztethető lenne, s különösképpen az európai önkormányzatok chartájával nem összeegyeztethető. Ehhez képest több, mint egymilliárd forintot ellopnak, elvesznek a város itt lakó állampolgárainak a befizetett pénzéből, az itt működő cégek által befizetett adókból, azaz az önkormányzat saját bevételeiből, ami törvénytelen, amit nem lehet megtenni egy demokratikusan működő jogállamban, erről persze Magyarországon már régen nem beszélhetnek. Ebből következően a válasz megvan, hogy miért kellett hitelt felvenni, azért, mert közel tíz milliárd forintos olyan fejlesztési igény van a városban, amiket meg kell valósítani. Löfler Dávid azt mondta, hogy kvázi eldugva van, hát ezek nyilvánosak, és mindenki által hozzáférhetőek, annyira el van dugva, hogy  ő is pontosan látja, és bármelyik állampolgár látja, a bizottságok megtárgyalták, a Testület is megtárgyalta, s az önkormányzatnak kötelezettsége ilyen jellegű döntést hozni, s az, hogy felosztják a pénzmaradványt, s nem teszik céltartalékba, itt van az első ellentmondás, mert vannak feladatok, amelyeket már korábban eldöntöttek, ehhez hozzárendelik a pénzmaradványt, s most azt mondja képviselő úr, hogy tegyék általános tartalékba, miközben az előbb meg azt mondta, hogy miért nem használják fel ezeket a pénzeket. Azt gondolja, képviselő úr most mondott valamit, amit ő úgy értékel, hogy a város és a Hivatal jól gazdálkodott, jól állította össze a költségvetését,  s a városban működő cégeknek a tevékenységéből olyan eredmény adódott, hogy hála istennek nem azon kell gondolkodni, hogy hogyan pótolják a hiányokat, hanem a többletbevételből tudnak olyan forrásokat mozgósítani, amelyek jelentősen javítják a város ellátását, és különböző területeknek a működését.     

 

Miután további hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra először a rendeletet. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal fogadta el a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozatot a pénzmaradvány felosztásáról. 12 igen 3 nem szavazattal fogadta a Képviselő-testület (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.) Itt olyan dolgokat nem szavazott meg a FIDESZ_KDNP, mint a járdaépítési program, a lakótelepi út, és járdafelújítások, a Fém utca felújítása, Víziközmű hálózattal kapcsolatos döntések, közvilágítás fejlesztése. Azt gondolja, hogy majd ezért is érdemes lesz helyt állni. 

 

 

73/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – 2018. évi költségvetési pénzmaradvány felosztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 819.976 e  Ft költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

 

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2018. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2019. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint

 

314.729 e Ft

Az önkormányzat által 2018. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2019. évi pénzügyi teljesítéseire:

Személyi juttatások                                                32.522 e Ft

foglalkoztatottak személyi juttatásai                         1.916 e Ft

külső személyi juttatások                                        30.606 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO         24.689 e Ft

szociális hozzájárulási adó                                     24.343 e Ft

egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók           346 e Ft

Víz-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékcsatorna tisztítás)                                          478 e Ft

 

  57.689 e Ft

A 2018. évi állami támogatások elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettség az állam felé

    

    8.103 e Ft

A 2018. évi állami támogatás elszámolásából adódóan pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak

 

    1.732 e Ft

Hitel-, tőketörlesztés 2019. évi kötelezettség növekedése

 

         76 e Ft

Műszaki ellenőrzések munkadíja – mélyépítés

 

4.000 e Ft

Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

 

2.000 e Ft

Járda építési program

 

12.000 e Ft

Lakótelepi út és járda felújítások

 

45.000 e Ft

Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész

 

30.000 e Ft

Vizi közmű hálózat értékbecslés

 

25.000 e Ft

Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

 

  5.000 e Ft

Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

 

  8.000 e Ft

Tervezések – mélyépítés

 

  8.000 e Ft

Szivárvány utca 3. Családsegítő meglévő helyiség és az új helyiség (kis posta) felújítása

 

15.000 e Ft

2019. évi intézményi felújítások

 

10.000 e Ft

Auchan gyalogos híd veszély mentesítés, részleges felújítás

 

24.000 e Ft

Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése

 

  1.300 e Ft

Városháza riasztórendszerének felújítása

 

  4.900 e Ft

Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)

 

  4.521 e Ft

Fejlesztési célú támogatás a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület számára a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására

 

  5.000 e Ft

Óvodai férőhelyek bővítése (céltartalék)

 

133.926 e Ft

Általános tartalék

 

100.000 e Ft

 

 

 

2.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a támogatás maximális értékének a keretének a felemeléséről dönt a Testület. Mindhárom bizottság egyhangúlag javasolta elfogadni. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

a sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról szóló

34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ötvenezer forint/hó összegről hatvanötezer forint/hó összegre emelik a támogatás adható mértékét. Mindhárom bizottság egyhangúan támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

a sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról szóló

41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy kötelezettségük, szíve szerint ilyen döntésnél nem nagyon foglalna állást, alapvetően úgy érzékeli, hogy a törvényi módosítás meglehetősen korlátozza a kampányidőszakban rendelkezésre álló lehetőséget, és akiknek végképp nincs média lehetőségük, azoknak gyakorlatilag a megjelenést is meglehetősen nehézzé teszi, de ettől függetlenül az önkormányzat kötelezettsége, hogy valamilyen lehetőséggel, például, hogy közterületi hozzájárulással tudjanak a különböző politikai illetve civil szervezetek a kampányokban részt venni. A TFVB és az Ügyrendi bizottság egyhangúan fogadta el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló

25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Érdekesnek találja, hogy tartózkodtak a FIDESZ-KDNP tagjai. Az imént Löfler Dávid azt mondta, hogy itt nagyon rejtve történnek a dolgok, de senki nem tudja, hogy most mi a véleményük, lehetséges az, mert ő csak feltételezi, hogy igazából betiltanák, hogy az ellenzéki szervezetek bármiféle módon meg tudjanak jelenni egy kampány során, és csak a FIDESZ-KDNP folyhasson a csapból is, a tévéből is? Ez egészen meglepő történet számára, hogy még a kampányolás lehetőségének a feltételének a kialakítását sem szavazzák meg. Egészen szépen alakul ez a harmincas évekbeli sztori ebben a városban is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti kapitány urat, Szigeti Jánost. A bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a beszámolót, miből ő egyetlen adatot szeretni kiemelni: a kiemelt bűncselekmények kategóriában jelentős, 25,6 %-os csökkenést lehet regisztrálni. Azt reméli, hogy ez a tendencia megmarad, és azzal, hogy itt Pest megyében a legjobb eredményt érte el a kapitányság, a közbiztonsági helyzetet a jövőben is lehet legalább ilyen szinten, vagy jobb szinten biztosítani. Ebben nyilván szerepe van az állampolgároknak is, hogy odafigyelnek a dolgaikra, megfelelően  biztosítják az ingatlanjaikat, és a polgárőröknek is, de a rendőri jelenlétnek is meghatározó szerepe van. Felteszi szavazásra a beszámoló elfog adását. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.) Köszöni kapitány úrnak a rendőrség előző évi munkáját, és a beszámolót is, további aktív tevékenységet kíván.

 

 

74/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2018. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

 

Határidők: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet

 

(dr. Bakó Krisztina elment az ülésről. A jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

 

6.) A 031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztéshez készült módosító javaslat, a TFVB 4 igen, 3 tartózkodó szavazattal fogadta el.

 

Löffler Dávid képviselő: Várta volna, hogy polgármester úr komolyabb magyarázatot ad erre az előterjesztésre, és elmondja a budaörsi lakosoknak, hogy miért volt szükség ezt előterjeszteni, és miért gondolja, hogy ez jó lesz majd a városnak, ugyanis nem egyszer elhangzott az utóbbi időben, hogy Budaörs kezd megtelni, egyre nagyobb a település, sorra veszik meg a családi házakat, s húznak fel rájuk több lakásos társasházakat, arról nem is beszélve, hogy Budaörs egyes részein, Budaörs mellett lévő utcákban lakóparkok épültek, ami megint komoly lakosságszám emelkedést jelent. Ezt általában a városvezetés azzal hárította, hogy nem tud mit tenni, ami persze nem igaz, mert helyi építési szabályzattal ezeket lehetne szabályozni, de itt ebben az előterjesztésben azt kéri polgármester úr a Képviselő-testülettől, hogy minősítsenek át egy területet, ami Budaörs határában van, vigyék kintebb a Budaörs táblát, hogy oda egy nyolcvan lakásos lakópark épülhessen, ebből hetven lakás garzonlakás lenne, és tíz darab Penthouse lakás épülne. Ez az előterjesztés késve érkezett meg még a szakbizottsághoz is, az utolsó pillanatokban került fel, ez el is hangzott, majd most a Testületi ülés előtt  érkezett hozzá egy módosító indítvány is Biró Gyulától. Ezért kérték, hogy ezt a napirendet vegyék le, és tárgyalja meg újra minden bizottság, többek között a TFVB, a szakbizottság, mert azt gondolják, hogy ez az előterjesztés semmiképpen sem a város érdekét szolgálja, nem beszélve arról, hogy a szakbizottsági ülésen még arról volt szó, hogy a tulajdonos olyan vállalásokat tesz, ami nem a város érdeke, hanem saját érdeke, hogy például a  város kintebb helyezze a Budaörs táblát. Igazándiból ez nem fog sokat hozni a városnak, azt gondolja, hogy az a plusz forgalom mindenképpen problémát fog jelenteni a továbbiakban, és nem érti, hogy a városvezetés miért tartja ezt olyan fontosnak, bizonyos területeken meg, ahol ráadásul belterületbe vannak vonva a területek,  ott meg nem engedi – gondol itt a Frankhegyre – a fejlesztést, még a családi házas megvalósításokat sem, miközben a város szélére meg egy lakóparkot akar felhúzni a városvezetés. Erre kérne magyarázatot. Talán mellékszál, de az is elhangzott a TFVB ülésen, hogy az egyeztetések során a városvezetés kérte, hogy garzonlakások épüljenek, azért, hogy ide ne családosok költözzenek be, hanem munkaerőt akarnak hozni a városba. Kérdezi,s ez való igaz,  miért jobb, ha ide nem családosok költöznek? Ez egy kicsit furcsa hozzáállás, kérné erre a magyarázatot.    

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az utolsó kérdésre Löfler Dávid saját maga adta meg a választ, azt kéri, hogy majd pörgesse vissza, és akkor meg fogja valószínűleg érteni. az, hogy munkaerőre szükség van, kétségtelen, számtalan cég keresi meg őket folyamatosan azzal, hogy szeretnének ilyen jellegű létesítményt megvalósítani, mert egyszerűen képtelenek munkaerőt találni Budaörsön. Azért azt hozzáteszi, hogy nem lakóparkról van szó, hisz az is elhangzott, hogy mekkora épületről van szó, s az ember tudja, hogy egy lakópark mit jelent. Ami a Frankhegyi párhuzamot illeti, ott semmilyen feltétel nem adott, itt meg minden közmű adott, és ez a terület, csak hogy a tévénézők pontosan tisztába legyenek azzal, hogy miről beszélnek, azzal a Csiki pihenőkerttel van pontosan szemben, ahol a gyerekek táboroztatását tartják évek óta, akik egyébként folyamatosan szenvednek attól, s pont a Jobbik képviselője interpellált  egyszer hozzá, de hát tudta, hogy ő erre nem fog tudni válaszolni, hogy a pihenőkertben délután, amikor a gyerekeknek foglalkozása van, meg délelőtt, akkor szó szerint háborús övezetben tartózkodnak a szemben lévő lőtér miatt. Ehhez képest egészen odáig, még az itteni terület felett is lakóterület van, tehát szervesen körülépült lakóterülettel, ennek megfelelően a kialakult helyzetnek a rendezése az, ami felmerülhet. Még számtalan olyan kérdés van, amire lehet válaszolni, de Biró Gyula alpolgármester kért szót.

 

Biró Gyula alpolgármester: Sajnos a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, így most utólag, és valóban a módosító indítvány jegyzésével mondja el álláspontját. Úgy gondolja, hosszas tárgyalás volt, s eleve  a kérdést nem érti. Miért gondolja a képviselő úr, hogy ez akár a polgármester úrnak, akár neki a mániája? Nyilván, ha érkezik egy kérelem, azzal a Hivatalnak foglalkoznia kell. Volt egy időszak, Premecz Enikő képviselő többször szóvá tette, hogy jó lenne már azzal a rendetlenséggel ott valamit  kezdeni. Ekkor kezdődött el a vállalkozók kérésre, és nem az ő ötletükre, hogy akkor ide valami épüljön. Arra a kérdésre, hogy ebből mi haszna van a városnak, azt tudja mondani, hogy a módosító javaslatból látszik, hogy itt mi minden fog kiépülni, úgy gondolja, hogy ez is egy plusz, túl azon, hogy maga a terület rendezésre kerül. Az, hogy képviselő úr azon aggódik, hogy a tábla húsz méterrel arrébb kerül, annak szerinte nagy jelentősége nincsen, hiszen egyébként a kilencvenes években nem ekkora területek kerültek belterületbe, megjegyzi, külterületen is lehet építkezni. A másik a közlekedés. Ha valaki tanulmányozta, tulajdonképpen a közútkezelőtől úgy kapott innen kihajtási engedélyt, hogy csak jobbra befelé, a város fele lakó jobbra lefelé, a másik fele csak kifelé, Budakeszi felé. Ha meg fog épülni a Budakeszi körforgalom, akkor ő úgy gondolja, hogy senkinek semmilyen elemi érdeke nem vonatkozik ahhoz, hogy a körforgalomba megforduljon, és visszajöjjön, s ne  az autópályán hagyja el. A polgármester úr elmondta, hogy valóban rengeteg kérés történik a város felé, ma reggel, ha nézték az M1-et, abban volt, hogy itt a munkanélküliség a legkisebb, egyébként rengeteg munkaerő hiány van, s vélhetően szükség van ilyen jellegű beruházásra is.  Elhangzott a bizottsági ülésen az is, hogy akkor most oda felépül egy ház, s ott a lőtér, s majd nekik lesz a tulajdonossal problémájuk, de ő úgy gondolja, hogy ez nem az ő dolguk. Nyilván le fog ülni a lőtér a  vezérkarával és megegyeznek, hogy az a lőtér ne legyen most már tizenöt méterre lakóháztól. Eredetileg nagyobb lakásokat akartak, a kis lakások felé azért terelték a vállalkozót, hogy a helyi infrastruktúra, bölcsőde, óvoda, iskola miatt ne legyen abból is probléma, ha oda három, vagy négy gyermekes családok költöznek be. Nem családellenesek, pontosan ezen a téren, szociális téren kapott nagyon sok kitüntetést a város, értékelik őket. Egyszerűen nem érti az egész hisztériakeltést, azt meg polgármester úr elmondta, hogy e között, meg a Frankhegy között van némi különbség.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy dologra szeretne reagálni, és nem ennél a konkrét ügynél, mert egy általános kiszólás volt, ha jól érzékeli, hogy a XI. kerületben, és ott több ezer lakásról beszélnek, s próbálják a dimenziókat disztingválni ebben, de hogy a városban is számos túlépítés van, amiben egyébként egyet értenek, de hogy ezzel kapcsolatban meg  a város nem tesz semmit, hát a város elfogadott olyan módosításokat, amik egy csomó területen már nem engednek meg két épület építést, maximálta azt, hogy hány lakás lehet benne, tehát ezek az állítások így általánosságban elmondva jól hangoznak, csak a valósággal nincsenek összhangban. Azt javasolja, igyekezzenek megpróbálni tárgyszerűek lenni, feltéve, hogyha nem valamilyen más szándék vezeti az illetőt.   

 

Löffler Dávid képviselő: Meglepő volt számára, hogy alpolgármester úr azt mondta, hogy hisztériakeltés zajlik ebben a kérdésben, ezek szerint nem hallotta, hogy mi történt a TFVB ülésén. Bakó Krisztina a  BFE képviselője maga mondta, hogy ez az előterjesztés koncepciótlan, és nem szolgálja a város érdekét. Bakó Krisztinának valamiért amikor elkezdték tárgyalni ezt a napirendi pontot, valamiért el kellett hagyni az ülést, és nem tudja, hogy mikor várhatják ide vissza, gondolja, hogy valami háttéregyeztetés miatt itt már nem mondhatja el a véleményét. A BFE alpolgármestere hisztériakeltésnek nevezi, mikor a saját képviselője elmondja, hogy koncepciótlan, nem voltak egyezetések, és ez nem a város érdekét szolgálja, akkor rajta hogy kérheti számon, hogy ők hisztériakeltést csinálnak, mikor a saját képviselői nem tudtak erről, és úgy gondolják, hogy nem a város érdekét szolgálja? Azt gondolja, hogy a lakosság többsége el tudja dönteni nézve akár ezt a felvételt, vagy az előterjesztést megnézve, hogy ez mennyire szolgálja a város érdekét.  Amikor ez folyamatosan probléma volt, hogy mennyire telített a város, akkor miért kell átminősítéssel ingatlanoknak újabb teret adni, mikor vannak olyan területek, ahol ki kéne építeni ezeket a szolgáltatásokat, hogy családi házak, ne ilyen társasházak épülhessenek. Azt gondolja, az is sokatmondó, hogy a bizottsági ülésre is csak későn került fel az anyag, és a módosító indítvány is késve került fel a Testületi ülésre, és ennek ellenére nem hajlandó a BFE ezt a kérdést napirendről levenni, hogy újra tudják tárgyalni, hogy egy szakbizottsági ülésen át tudják beszélni. Számára egyértelmű, hogy még az őszi választások előtt valamilyen okból gyorsan át akarja nyomni a BFE, nem tudja, hogy milyen háttér dolgok lehetnek ebben, de nagyon szomorú, hogy nem a város érdekét nézi. Arra kéri a BFE képviselőit, hogy ha fontos nekik valamilyen szinten a város, akkor ezt az előterjesztést ne szavazzák meg, és nagyon kéri őket, hogy akár egy szakbizottsági ülésen tárgyalják meg, és beszéljenek róla, de így, hogy gyorsan,  késve felkerült anyagokkal átnyomják ezt az előterjesztést, úgy hogy az egyik képviselő társuk, akinek ki kellett mennie a teremből, mert nem értett ezzel egyet, és felvállalta azt is, hogy ez koncepciótlan, és nem a város  érdekét szolgálja, neki ki kell menni, azt gondolja, hogy ez a demokrácia megcsúfolása, ez a liberális demokrácia, amit Wittinghoff Tamás megteremtett Budaörsön, az ezt eredményezi. Aki nem ért egyet a vezetővel, annak el kell hagynia a termet, és nem szólhat hozzá. Ő kéri, hogy ha valaki behívná Bakó Krisztinát, hogy jöjjön vissza és mondja el a véleményét, hogy a szakbizottsági ülésen miért mondta azt, hogy ez koncepciótlan, és nem a város érdeke. Nagyon kéri, hogy ne szavazzák meg ezt az előterjesztést. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól értelmezi, képviselő úr most azt szeretné, ha képviselő asszony átülne a FIDESZ frakcióba, ezt ő nem támogatja, képviselő úrnak pedig jobbulást kíván. Tudja, hogy a liberális szó, a FIDESZ-nél egy stigmává vált, a liberalizmus az pedig az emberközpontúságot jelenti, minden embernek a jogot ahhoz, hogy a saját életét alakítsa. Tudja, hogy ez „fideszéknél” nem szokásos, mert minden olyan ügyet, akár magánéletit is szívesen támadnak, és foglalkoznak vele, amit egy tisztességes demokráciában nem szokás, de nem vonja el ennek a lehetőségét, s a szépen lassan elég szomorúan átalakuló közéleti történeteket. Az, hogy képviselő asszony elment, arról neki fogalma nem volt, hogy miért ment el, ez az ő magánügye, Képviselő úr nevethet ezen egészen nyugodtan, de ők nem úgy működnek, ahogy a FIDESZ működik, ahol parancsuralmi rendszer van, hogy speciel ő például elmondhatta a bizottsági ülésen, hogyha volt véleménye. Ő még olyat nem hallott „FIDESZ-éknél, hogy valaki vitába szállt volna bárkivel, már hogy belül ezzel kapcsolatosan viták alakultak volna ki. Ami  a lakosság többségének az érdekét jelenti, képviselő úr nagyon határozottan a lőtérért aggódott a bizottsági ülésen. Innen üzeni a Törökugrató, és a Csiki környékén lakóknak, hogy a FIDESZ-KDNP azt szeretné, és azt erőszakolta ki, hogy ott lőtér működhessen. A FIDESZ-KDNP egyik oszlopos tagja, a KDNP helyi elnöke, Kapitány Gábor rendszeresen szomorítja meg a lakosok életét, s amikor hozzá jönnek levelek, hogy felháborító az, hogy ott nem lehet nyugodtan élni, mert háborús körülmények vannak, s nézzék meg Premecz Enikőt, bólogat folyamatosan. Több száz ingatlan tulajdonosnak, több ezer ott élő embernek az életét keseríti meg a törvénytelenül működő lőtér, amit a FIDESZ regnálása alatt az ombudsman hat-nyolc oldalban leírt törvénysértő eljárásával engedélyezett, s az egyik elnökük örömére ott lövöldözhetnek különböző fegyverekkel. Az biztos, hogy ez nem a lakosság érdeke, a FIDEZ szerint ez a lakosság érdeke, s az a szomorú, ha ötven méterrel kintebb viszik a táblát. Ő akkor lenne boldog, ha a Budaörs tábla megjelenne az összekötő út szélén is, meg megjelenne  a körforgalom után is rögtön, mert akkor nem történne meg az, s megkérdezi Premecz Enikőt, hogy helyes-e amit állít, hogy a Budaörsön áthaladó külső területen lévő forgalomból úgy száguldanak még a lakóterületen is az autók, hogy azon a részen, s most lesz egy napirendjük, ami a  zajtérképpel foglalkozik, és meg kell nézni, hogy azon a szakaszon a legnagyobb a zajterhelés, és azért, mert olyan sebességgel haladnak az autók. Igenis minden eszközzel meg le kell csökkenteni, s ennek a beruházásnak a kapcsán egy játszótér fog ott kialakulni, s szerinte a játszótér közelebb van a lakók igényeihez, mint a lőtér, az ott élők nyugalma, és szabadideje eltöltése szempontjából, az összes többi érvet szerinte megválaszolta Biró Gyula.

 

Biró Gyula alpolgármester: Megszólíttatott, s megint csúsztatás van. Azzal kezdte, hogy nem volt itt a bizottsági ülésen. a hisztériát ő általánosságban mondta, s nem említette Löffler Dávidot, vagy Bakó Krisztinát. A polgármester úr elmondta, hogy ők nem egy olyan társaság, ahol nem lehet elmondani a véleményt, tudja, hogy a Fidesznél néha fel van írva egy papírra, s egy-két tévé vitán már túl voltak, és tisztázták, hogy jó-jó, de ezt kell mondani… Már sajnálja magát, mert holnap újra találkoznak Löfler Dáviddal a tévében, s ugyanezeket végig fogja hallgatni, de már megszokta, lassan hozzászokik a dologhoz. A legelső napirendi pontnál is olyan dolgokat nem szavaztak meg,  amit ha végiggondolnak, magánál a költségvetés tervezésnél is már szó volt róla, s azt mondták, hogy amikor már pontosan tudják a pénzmaradványt akkor erre visszatérnek, igaz, hogy akkor ezt tízszer meg kellett volna tárgyalni.  Itt sem hangzott el egyetlen egy vélemény sem, hogy miért rossz, csak az hangzik el, hogy miért jó ez? De van egy másik oldal, tessék egyszer elmondani, tessék egyszer leírni, tessék valami koncepciót, hogy mit szeretnének odatenni. Égig érő vascsicsergőt? Vagy mi a bánatot? Ha kialakul ott egy normális lakóterület, hisz a helyi HÉSZ szerint, mert erre is hivatkozott a képviselő úr. Hány esetben nem tartják be a HÉSZ-t? Tudnak valamit csinálni?  Nem tudnak, mert elmennek a Kormányhivatalba, majd megkapják az engedélyt, mindegy, hogy mi van a HÉSZ-ben. Ez lenne egyébként a lényeg, hogy egy FIDESZ-es képviselő odaálljon a Kormányhivatalhoz, hogy ebben kéne segíteni, hogy például tényleg HÉSZ ellenes építkezés folyik, millió ilyet tud mondani. Ez, amiről szó van nem az, de ha nem az fog felépülni, akkor az lesz.   Végigülte azt a vitát is a kilencvenes évek elején, hogy a Törökugrató be legyen vonva, vagy ne. Be lett vonva. Rosszul jártak? Mindenki örül, hogy szépen kiépített utak vannak, gáz van, víz van, stb. A fejlődésnek gátjai? Ameddig tudnak, addig fejlődjenek. Köszöni, holnap majd folytatják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy dolgot szeretne tisztáznia  holnapi  vitához is, meg a Löffler Dávid összes műveiben megjelenő valótlan állításokhoz, a hirtelen és azonnal  történetről. Azt szeretné kérdezni főépítész asszonytól, hogy hány éve folyik ezzel kapcsolatban egyeztetés, mert ő azt tudja, hogy folyamatosan visszatartották, folyamatosan megpróbálta  a  főépítészi iroda keretek közé szorítani, és most sikerült egy olyan állapotot kialakítani, ami elfogadható. Kéri főépítész asszonyt, hogy mondjon erről pár szót, mert nem szeretné, ha a hazugság valóságnak tűnne.

 

Csík Edina főépítész: Valóban, ennek a területnek a beépítése több mint tizenöt éve téma, és folyamatosan egyeztették, hogy mivel lehetne optimálisan beépíteni ezt a telket, nagyon sok mindenről volt szó. Nem véletlen, hogy most lakásokkal, a lakáskereslet most kedvező. Volt már  egyébként ez a terület, ez a telek lakóövezet, majd rekreációs övezet került rá, s most újra lakóövezet lenne, az előzőekhez képest ez nem nagy változás, az is nagyjából ekkora beépítést engedett volna, és a belterületbe vonását minden előzetes terv tartalmazta, 2005 óta ez belterületbe vonható, beépíthető ingatlan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tehát a tények egy kissé mintha mást mutatnának.

 

Löffler Dávid képviselő: Igen érdekes, hogy 15 éve téma, de csak a múlt heti szakbizottsági ülésre érkezett meg késve, és tegnap került fel a módosító indítvány hozzá, ami nem kicsit változtat a helyzeten, s bár tizenöt éve téma, de most nincs ennyi ideje a Képviselő-testületnek, hogy ezt a témát  megtárgyalja a szakbizottság. Ez egy kicsit különös, s szerinte a nézők el tudják dönteni, hogy ennek mi az oka. Polgármester úr próbálta mentegetni, hogy miért kell oda egy elég komoly lakosságszám növekedést eredményező engedélyezést megadniuk, egy területet átminősíteniük, ő azt gondolja, hogy a lőtér az egy teljesen más probléma, azt a polgármester úr eddig is meg tudta volna oldani, hogyha törvénytelen, akkor lépjen fel, de nem gondolja, hogy a lakóparkokkal kell körbevenni a várost, hogy másfajta problémákat megoldjon a Képviselő-testület. Érdekes ez az érvelés, próbálja magyarázni polgármester úr a megmagyarázhatatlant, s ugyanakkor itt van előtte a Képviselő-testület mai üléséhez az összefoglaló, amiben látja, hogy hárman tartózkodtak a szakbizottsági ülésen, ez a lap szerinte ott van polgármester úr előtt is, tehát nem éri váratlanul, hogy a saját képviselői közül is volt olyan, aki ezt nem támogatta. Jelenleg sajnos nem ül itt, ki kellett mennie a teremből, nem mondhatja el a véleményét, pedig nagyon kíváncsi lenne rá, bár azt gondolta, hogy  a mai ülésre majd meggyőzi polgármester úr, de ezek szerint nem sikerült, és akkor most nem mondhatja el, és nem lehet itt közöttük. Ő nagyon sajnálja, és a televízió nézők szerinte pontosan el tudják dönteni,  hogy ez a város érdekét szolgálja-e, hogy oda ilyen mennyiségű lakóingatlan kerül megépítésre, azt gondolja, hogy a forgalom szempontjából, de ezt egy szakbizottsági ülésen át lehetne beszélni, csak látja, hogy a BFE és polgármester úr nem akarja ezt a témát további átbeszélések, szakbizottság elé vinni, ezt nagyon gyorsan meg akarja szavaztatni, látják is, hogy mindjárt, ahogy befejezi, elkezdődik a szavazás, s majd a BFE képviselői megszavazzák a napirendet ahelyett, hogy hagynák, hogy a szakbizottság megtárgyalja. Nagyon szomorú, hogy idáig jutottak, nem tud többet hozzátenni, nagyon örült volna, ha egy szakbizottsági ülésen ezt át tudják tárgyalni, de láthatóan itt más érdekek vannak a háttérben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Legközelebb egy magnóval vegye fel képviselő úr a hozzászólását, s amikor másodjára akarja ugyanezt elmondani, akkor játssza le, mert pontosabb volt az első, de ugyanaz volt, mint amit most másodjára elmondott. Ő nem játssza azt, hogy papagáj lesz, és megismétli ugyanazokat a mondatokat. Annyiban igaza van egyébként tényleg, hogy náluk a napirendeken megtárgyalják a napirendeket, és általában a vita lezárását követően dönteni szoktak.  Ez egy sajátságos történet, s általában nagyon kevés vita van, mert az előterjesztéseik kilencvennyolc százalékát, amit egyébként mindig a Hivatal készít el, s mindig azt mondják, amikor valami nem tetszik, hogy a polgármester előterjesztése, elfogadja, ő egyet ért a Hivatal előterjesztésével, de a helyzet az, hogy ennek a kilencvennyolc százalékát ők is megszavazzák, ő is így van ezzel. Egyébként pedig hogy mennyiben működnek ők másképp liberális demokrataként lesajnált emberek, mint például a FIDESZ-KDNP, épp tegnap a fővárosi közgyűlésen az ellenzék indítványát  nem vették napirendre, nem lehetett tárgyalni. A FIDESZ-KDNP is azt szeretné, hogy ne lehessen tárgyalni, csak mondja a párhuzamot, a Parlamentben nem emlékszik az elmúlt tíz évben olyan ellenzéki indítványra, amit napirendre vett volna a FIDESZ-KDNP többsége, tehát azt a nevetséges állítást, hogy ők itt most nem demokratikusan járnak el, miközben minden demokratikus játékszabályt, még a vitát saját magukban is lefolytatva végzik, hát ez egészen sajnálatos. Már rég nem azzal foglakozik, hogy ez a konkrét úgy, és az ezzel kapcsolatban reagáljon, de képviselő úr azt mondja, hogy ha törvénytelenül működik a lőtér, akkor lépjenek fel vele, de egy szavuk nincsen arra, amikor törvénytelenül vonnak el a várostól pénzt, és nevetve megvonják a vállukat , majd az országgyűlési képviselőjük a tévében elmondja, hogy  de hát az Alkotmánybíróság, meg a másodfok is mit döntött. Hát, Magyarországon, ma az Alkotmánybíróságban csak FIDESZ-es delegált ül. Az ő demokráciájuk ilyen, a valódi az nem ilyen. A valódi demokráciában a jogot kötelező érvényűnek tartják, és nem kijátszhatónak. Ha törvénytelenül működik egy lőtér, ami megkeseríti több ezer embernek az életét, akkor nem cinikusul, pimaszul kell elmondani, hogy a polgármester tegyen ellene valamit,  miközben perek sorozatát indítják,s közben cinikusul, pofátlanul.. a különböző szintű rendőrhatóságok járnak ezzel kapcsoltban el, s egyébként elmondják neki olyan rendőrök, akik fel vannak ezen háborodva, hogy milyen utasítást hajtanak végre. A FIDESZ KDNP elnöke lövöldözik ott és keseríti meg mindenki életét, ezt védik. Majd eldönti tényleg a tévé néző, hogy az ő érdekük-e az, hogy Kapitány Gábor ott lövöldözzön nap, mint nap, s az emberek se délelőtt, se délután ne tudjanak a kertjükben boldogan élni. Löffler Dávid ezen  nevethet, majd eldöntik a nézők, hogy ez olyan nevetséges-e, azok, akik  ott élnek, azok, akik nem tudják nyitva tartani az ablakukat nyáron, azért, mert ott lövöldöznek. Kérdezze meg Premecz Enikőt, igaz-e amit mond. Így van, Enikő? (Igen, bólogat.)  Hülyének néznek ők mindenkit, és lesajnálják azt a több ezer embert, aki ott él, de azoknak ez az életük, és nem szeretnének ilyen körülmények között élni, és jobban fognak örülni, annak, ha lesz ott egy játszótér, és ott nem lövöldözés lesz. (Löffler Dávid: nem játszótér, hanem lakópark) Ha nem is ismeri, hogy miről beszélnek, akkor nyugodtan mondhat ilyet, ha nem tudja, hogy nyolcvan lakás mellett mi fog kiépülni, melyen szolgáltatások, milyen irodák, és milyen játszótér épül ki, amit lehet majd használni, akkor nyugodtan lehet ilyet mondani. Itt a szemben lévő épületnél is azért érték el, hogy parkos rész is kialakulhasson, hogy a lakosoknak még magánterületen is lehessen lehetőségük arra, hogy minél több zöldben legyenek.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Háromszor is elhangzott, hogy ez micsoda forgalom növekedést fog generálni, de nem tudja, hogy ezt a nagy aggodalmat, amikor fizetősség tették az autópálya Budaörsi szakaszát, ezt akkor nem hallotta, pedig ennek a százszorosát generálta.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ezzel kapcsolatban a FIDESZ akkor azt mondta, hogy nem úgy van, ahogy azt egyébként a mérések igazolják, meg a zajtérképre vonatkozó felülvizsgálati stratégiai anyag tartalmazza. Nyilván párt deklarációkkal mindent el lehet intézni.

 

Löffler Dávid képviselő: Elhangzott, hogy ők nem akarják ezt a napirendet tárgyalni.

Azért kérték, hogy vegyék le a napirendről, hogy a szakbizottság meg tudja tárgyalni. Volt-e a témában lakossági fórum? Megkérdezte valaki a lakosokat? Polgármester úr játszótérről beszél, miközben lakóparkot akar oda felhúzni. Kérdezi a Hivatalt, hogy a lakosokat miért nem kérdezik meg? Tizenöt éve tart a dolog. Akkor most nincs egy hónapuk rá, hogy tartsanak ott egy lakossági fórumot? Nem fér bele a BFE-nek? Kérdezi a polgármester urat, hogy egyeztett-e a lakosokkal, meg körbejárta a szomszédokat, megkérdezte az ott élőket, hogy örülnének-e neki? Volt valamilyen egyezetés? 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, az, hogy nem ismeri a folyamatot, az mondjuk képviselőként sajnálatos. Megadja a szót főépítész asszonynak, aki majd elmondja, hogy ezt a számárságot, amit most mondott, hogyan kell értelmezni.

 

Csík Edina főépítész: Ennek a napirendnek a megtárgyalása után, ha jóváhagyja a testület, ennek a tartalma javaslatként bekerül a helyi építési szabályzat csomagba, amit most fognak még kiküldeni a szakhatósági egyeztetésre, a harminc napos véleményezési körre, és annak a keretében, ezalatt a harminc napos időintervallum alatt kötelező lakossági fórumot tartani. Természetesen meg fogják tartani, s ez is része lesz a fórumnak, mint a szabályzatban szerepelő többi módosítási javaslatuk. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egyébként ő most kapott egy ötletet képviselő úrtól, vannak ezek a nemzeti konzultációk, csinálnak egy törökugratói, Csiki hegyi  városi konzultációt, s az fog benne szerepelni, hogy akarja-e Ön, a további években is élvezni a lőtér áldásos hatásait, vagy jobban örülne-e annak, ha ott egy lakásokkal, irodákkal kialakult beépítés jön létre, ahol egyébként játszóteret is kialakítanak? Ő borítékolja, hogy nem hülyék laknak ott.

 

Löffler Dávid képviselő: Mindig ez a baj a BFE-vel, számtalanszor elmondták, és volt olyan téma is, ahol a BFE visszavonta az előterjesztését, hogy mindig utólag tájékoztatják az embereket. Most itt dönt a Testület, hogy mi legyen a területen, aztán megvalósulnak a lakossági fórumok, gondolja olyan időpontban, amikor nem sokan fognak ráérni, majd utána ez már úgyis eldőlt. Kérdezi, hogy miért nem lehet ezt a napirendet most levenni, elvinni a szakbizottság elé, és addig megtartani a lakossági fórumot, hogy meglegyenek az egyezetések.  Miért siet ezzel ennyire a BFE?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, csak azért, mert ez a törvényes eljárási rend. Megint csak azt tudja mondani, hogy nem árt, ha valaki tisztában van a szabályokkal. Ezt még sokáig fogják folytatni, hogy mindig amikor mond valamit, akkor Löfler Dávid nyomja a gombot? Állati unalmas kezd lenni.

 

Biró Gyula alpolgármester: A testület többi tagja is átérzi most, hogy ő holnap mit fog érezni. Érti Löfler Dávid gondolatmenetét, csak azt nem érti, hogy ha a főépítész elmond egy folyamatot, hogy törvényesen hogy kell,hogy történjék, akkor az miért nem jut el a füléig? Tudja, hogy párhuzamot fog vonni a Kamaraerdei Idősek Otthonának építésével, de ott is csak egy ötletről volt szó, egy ceruzavonás nem történt. S amikor valóban látták, hogy nagy a tiltakozás, akkor – elmondta a tévében is – végiggondolták, és azt mondták, hogy nem. De ameddig nincsen egy terv, addig milyen lakossági fórumot hívjanak össze? Egyébként ő megcsinálná, amit a polgármester úr mondott, tényleg egy népszavazást a környéken a lőtér ügyében, s meg kell nézni, hogy milyen döbbenetes dolog jönne ki Löfler Dávid számára is. Az a vicc, amit a FIDESZ erőből és hatalomból csinál, az valahol nevetséges, ezt azért is meri mondani, mert a legelső tárgyaláson is itt volt, amikor Igaly Diána bejött, és akkor már majdnem megegyeztek, meg is egyeztek, hogy kap X millió forintot,és akkor valahol máshol lesz egy lőtér. s akkor változott a politika, s azóta ezt erőből nyomják továbbra is. azt kérné, hogy tényleg fejezzék be ezt az állandó, felesleges vitát. A a másik, amit ha kérhetne, hogy, de ugyanez volt a költségvetésnél is, évek óta egy büdös szót nem írnak hozzá, csak mindig elmondják, hogy ez így nem jó. Ha egyszer véletlenül valami írásba is kerülne, nem lenne hülyeség.

 

Löffler Dávid képviselő: Elhangzott, hogy ez a törvényes menete, szerinte nem törvénytelen bármikor lakossági fórumot összehívni, ez is egy csúsztatás, nyilvánvaló, ha ezt most elfogadják, akkor muszáj egy lakossági fórumot is tartani, de meg lehetne tartani azt a fórumot előtte..

 

(Löffler Dávid képviselő hozzászólási ideje lejárt)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: képviselő úr lejárt az ideje, nagyon élvezték. Természetesen lehet lakossági fórumot tartani akkor is, amikor még valakinek semmi elképzelése nincsen a területről, ő például nem tudja, hogy képviselő úrnak van-e ingatlana, de arról tartana fórumot, hogy lehet-e ott majd irodát kialakítani, lehet hogy egyszer majd azt akar ott csinálni.  Nagyon hülyén hangzik, amit most mondott, de azért mert nagy hülyeségre kellett reagálni. Akkor lehet lakossági fórumot tartani, amikor az adott ingatlannak a tulajdonosa valamilyen elképzeléssel megkeresi őket, azzal kapcsolatban a Hivatal kialakítja azt az álláspontját, hogy milyen feltételek esetén tartja lehetségesnek, most erről beszélnek, s utána van az a folyamat, amikor különböző fórumoknak véleményezési joga és lehetősége nyílik meg. De azért az természetes, hogy ők kitalálhatják, hogy oda épüljön az Eiffel torony mása, de nem biztos, hogy a tulajdonos azt akarja megépíteni. Vagy akár a Notre-Dame-nak a kisebbített változatát, de lehet, hogy arra képviselő úr adna is pénzt, szóval legyenek már egy kicsit észnél,maradjanak abban, hogy a dolgok normális menete az az, hogy van egy ingatlan, annak a tulajdonosa az valamit fog tenni. nagyon el van keseredve egyébként attól, hogy a Művelődési Házzal szemben harminc éve képtelenek  rávenni a tulajdonost arra, hogy ott valami normális beépítés legyen, de hát a tulajdonhoz való jog egy demokráciában még mindig viszonylag erős, és nem tudják azokat az érdekeiket, ami tényleg  városi érdek lenne, érvényesíteni ott.  De ha ő most azt találná ki, hogy oda valamilyen másmilyen beépítést szeretne, mint a jelenlegi szabályozási terv, akkor megkeresné őket, s leírná, akkor a főépítészi iroda végiggondolná, hogy mit és hogyan lehet, majd ide terjesztenie egy olyan változatot, ami a Hivatal szempontjából, a város szempontjából is elfogadható. Most ez az anyag van előttük. Utána lehetne erről vitát folytatni. Csak elmondja, hogy a város rehabilitációs történetet is a FIDESZ fúrta egyébként meg, létrehozva egy ál-civilszervezetet, ami azóta sem létezik, és a városközpont rehabilitációja, amire milliárdos  nagyságrendű forrás állt volna rendelkezésre, azóta sem valósult meg. Így is lehet, természetesen, akkor is a város érdekeiről szólt a szöveg, aminek egyébként semmi alapja nem volt akkor sem.

Miután további hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a módosítással együtt a határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

75/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A 031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés

     

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a témában készült Telepítési Tanulmányterv tartalmát a mellékelt tulajdonosi beadvány figyelembevételével.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a témában készült Településrendezési Szerződés jogi és pénzügyi szakértő bevonásával és a mellékelt tulajdonosi beadvány figyelembevételével történő véglegesítése utáni aláírására.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Tervének és Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendeletnek az előterjesztés melléklete szerinti Telepítési Tanulmányterv Szabályozási Koncepciójának megfelelő módosítása elkészítéséről.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Településrendezési szerződésben a belterületbe vonással kapcsolatban rögzített feltételek teljesülése esetén kezdeményezze a Budaörs, külterület 031 helyrajzi számú, természetben a Szabadság úton lévő, „rét, gazdasági épület 2 db” megnevezésű, 9490 m2 nagyságú ingatlan lakóterület céljára történő belterületbe vonását az illetékes hatóságnál.

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

7.) Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Isten bizony fogalma sem volt, és nem ő állította össze a sorrendet a napirendekkel kapcsolatban. A TFVB 7 igen szavazattal javasolja elfogadni a javaslatot. Csak elmondja, hogy ez az anyag, ami a melléklete, intézkedési terve, és egy olyan dokumentáció, ami a jövőre nézve a város számára sok feladatot tartalmaz. Nyilván leírja azt, hogy milyen jellegű zajforrások vannak és mi az, ami a törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, vagy ebben a körben vizsgálnia kellene és ezen kívül milyen egyéb jellegű olyan források vannak amivel kapcsolatban bár törvényi felhatalmazásuk nincsen, de a város szempontjából problémásak. Természetesen ez az, amire hivatkozott a forgalom tekintetében a meglévő zaj tekintetében és ez szintén kiemeli, hogy az egyéb zajforrások tekintetében Budaörs város közigazgatási területén található lőterek tevékenysége és a zajforrás jellemzői miatt jelentős zajkibocsátással működnek. És ezek nektek nem jelentenek problémát, nekik viszont igen és nagyon szeretnék, hogy ezeken a területeken az itt élő lakosság életminőségét lehetne javítani és nem tovább rombolni mindenféle gengszter módszerrel. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

76/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az előterjesztés mellékletét képező Zajcsökkentési intézkedési tervet elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Környezetvédelmi Osztály

 

 

 

8.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8 sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Három külön határozatról van szó. A két bizottság mindegyik egyhangúan támogatta. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az 1. sz. határozati javaslatot, ami az üzleti jelentést és a beszámolót érinti. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

77/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.237.041 E Ft mérlegfőösszeggel és 1.204 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.
 2. a társaság beszámolójában kimutatott 2018. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

 

Határidő:                   A határozat kiközlésére 30 nap  

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az 2. sz. határozati javaslatot, ami a 2019. évi üzleti tervre vonatkozik. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

78/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

 

Határidő:                   A határozat kiközlésére 30 nap  

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az 3. sz. határozati javaslatot, ami a 2018. évi vagyongazdálkodási éves beszámolóról szól. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

79/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött, 2019. április 29-én módosított Vagyonkezelési szerződés vonatkozásában a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

 

Határidő:                   A határozat kiközlésére 30 nap  

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

9.) Döntés Budaörs, 9828/2 hrsz-ú, Sirály u. 11. sz. ingatlan előtti közterület egy részének értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. A TFVB 7 egyhangú szavazattal fogadta el. Látja, hogy nincs hozzászóló, pedig ez nem is 15 éve, hanem az ingatlantulajdonos nem régi megkeresése alapján nagyon gyorsan történő döntés. Semmilyen érdeke nem fűződik ehhez, mint ahogy a többihez sem. Csak azért mondja, hogy legyenek párhuzamok. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Molnár Gábor és Dr. Sokolovski Márk képviselők nincsenek a teremben.)

80/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés Budaörs, 9828/2 hrsz-ú, Sirály u. 11. sz. ingatlan előtti közterület egy részének értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a határozat mellékletét képező vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely szerint
  • Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs, 9821 helyrajzi számú ingatlanból 277 m² terület hozzászabályozásra kerül Pólus Károly Árpád és Erdélyi Nóra tulajdonát képező Budaörs, 9828/2 helyrajzi számú ingatlanhoz, a közterület leszabályozással érintett része a forgalomképtelen törzsvagyoni körből a forgalomképes üzleti vagyon körébe kerül.
 2. hozzájárul az 1) pont szerinti ingatlanrész Pólus Károly Árpád és Erdélyi Nóra által történő megvásárlásához, az értékbecslés szerinti 8.326.897,- Ft vételáron és az ingatlanrészre telekalakítással vegyes adásvételi előszerződést köt. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. Budaörs Város Önkormányzatával a végleges szerződés a településrendezési eszközök módosítása után köthető meg. A telekalakítási eljárással és tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek a vevőket terhelik.
 3. Vevőknek a vételárat egy összegben, legkésőbb a végleges szerződés aláírásától számított 30 napig kell megfizetni. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát a jelen határozatról szóló értesítés Vevő által történő kézhezvételét követő 30 napig tartja fenn. Ha az adásvételi előszerződés ezen határidő alatt nem kerül aláírásra, abban az esetben az eladási ajánlat hatályát veszti.
 4. Vevő kötelezettséget vállal a tulajdonába kerülő 277 m² ingatlanrész gáz, szennyvíz-csatorna vonatkozásában a közműszolgáltatókkal szolgalmi jog vagy vezetékjog megállapításáról, vagy szennyvíz bekötésének áthelyezéséről és az ezzel járó költségek viseléséről.
 5. felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges szerződések, okiratok aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére 30 nap

                        szerződéskötés 2019.08.31.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

10.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. A TFVB 7 egyhangú szavazattal fogadta el, azzal a módosítással, hogy június 17-ei határidővel pályázati felhívást tegyenek közzé. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a TFVB javaslatát. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Molnár Gábor és Dr. Sokolovski Márk képviselők nincsenek a teremben.)

 

 

81/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Budafoki utcában található, Budaörs, 4733/1 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: bruttó 25.180.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-egyszáznyolcvanezer forint, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz, és a benyújtási határidő: 2019. június 17.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

 

Pályázat kiírásának határideje:    2019. június 4.

Pályázat beadásának határideje:            2019. június 17.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

11.) Döntés a Budaörs, Kismartoni utcában található, 3546/3 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. A TFVB 6 egyhangú szavazattal fogadta el. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Dr. Molnár Gábor és Dr. Sokolovski Márk képviselők nincsenek a teremben.)

 

 

82/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés a Budaörs, Kismartoni utcában található, 3546/3 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a szabályozási tervnek megfelelő, mellékelt vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely eredményeként Budaörs, 3546/3 helyrajzi számú ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyoni körből a forgalomképes üzleti vagyon körébe kerül.
 2. a telekalakítás engedélyezését követően a Budaörs, 3546/5 helyrajzi számú ingatlannal összevonásra kerülő, Budaörs, 3546/3 helyrajzi számú ingatlant értékesíti a 3546/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére 1.620.000,- Ft vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli. A megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség a vevőt terheli.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

12.) Az Ibolya u. 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Ezt eredménytelennek nyilvánítják, és a Hivatal javaslata az, hogy kezdjenek tárgyalásokat a környező ingatlanokkal annak érdekében, hogy ez a vékony telek hasznosítható legyen. Annyit szeretne hozzátenni a tévénézők számára, akiket Löfler Dávid felhívott arra, hogy értsék azt hogy miről van szó, hogy itt most csupa ilyen ingatlannak az értékesítéséről van szó, ami egyébként csak és kizárólag olyan célra használhatóak, amik ott vannak és ezek bevételt jelentenének a város számára, és ezeket nem támogatja a Fidesz-KDNP, nehogy véletlenül legyen bevétele a városnak. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Ezek szerint ne folytassanak tárgyalásokat a Fidesz-KDNP szerint az ingatlantulajdonosokkal, hogy normális telkek alakuljanak ki.

 

 

83/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az Ibolya u. 80. sz. alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Képviselő-testület 243/2018.(XII.12.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 7920/3 hrsz-ú „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű 904 m² alapterületű, természetben az Ibolya u. 80. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázó által megajánlott ár lényegesen alacsonyabb a pályázati kiírásban rögzített árnál.
 2. az 1.) pont szerinti ingatlanra vonatkozó értékbecslés kerüljön felülvizsgálatra, valamint Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezzen egyeztetést az ingatlannal szomszédos, Ibolya u. 78. szám alatti 7920/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, egy olyan telekalakítás végrehajtása érdekében, mely mind a két telek használhatóságát, beépíthetőségét, ezáltal forgalomképességét javítaná.
 3. az új értékbecslés ismeretében, valamint a szomszéddal kezdeményezett tárgyalás lezárultát követően készüljön ismételten előterjesztés az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal   

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. A két bizottság 6 igen, illetve 10 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. Itt útfelújításokról van szó és szükséges önrész biztosításáról. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

84/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Fém utca Farkasréti út – Harmat u. közötti szakaszának felújításával.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét, bruttó 29 838 000,-Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal 

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

14.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Itt két határozatot kell elfogadni. A TFVB 6 egyhangú igen, a PEB 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra az 1. sz. határozati javaslatot, az Egyesített Bölcsődei Intézményekhez tartozó Százszorszép Bölcsőde főzőkonyhájáról.  A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

85/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat (1)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton az Egyesített Bölcsődei Intézményekhez tartozó Százszorszép Bölcsőde (cím: 2040 Budaörs, Lévai u. 35., hrsz: 1036/13) főzőkonyhájának fejlesztésével.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét, 5.044.749-Ft-ot a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására és a szükséges önrész összegének 2020. évi költségvetésbe történő beterveztetésére.

 

Határidő:       azonnal,

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egyébként a 2. sz. határozati javaslat is ugyanerre az intézményre vonatkozik, csak más a tartalma a határozati javaslatnak. Felteszi szavazásra az 2. sz. határozati javaslatot.  A Képviselő-testület 13 igen 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Becz György képviselő jelzi, hogy tévesen szavazott, támogatja a javaslatot)

 

86/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat (2)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Az Egyesített Bölcsődei Intézményekhez tartozó Százszorszép Bölcsőde (cím: 2040 Budaörs, Lévai u. 35., hrsz: 1036/13) főzőkonyha fejlesztési projektjét 2020. május 15. – 2020. november 30.-a között valósítja meg Budaörs Város Önkormányzata.

 

 1. Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázaton igényelt támogatást és a biztosított önrészt 2020. május 15. – 2020. november 30. között használja fel Budaörs Város Önkormányzata és a támogatás felhasználását követően legkésőbb 2021. február 28-ig benyújtja szakmai és pénzügyi beszámolóját a miniszter részére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal,

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

15.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Csak a rend kedvéért mondja el, hogy – mert a nagyon fontos dolgokról nagyon komoly vita tud kialakulni –  lejár június 1-jétől, nincs a TÖRS felügyelőbizottságának önkormányzati delegáltja, és miután a felszámolás december 31-ig tart, az addig is felügyelőbizottsági tagokat javasolták felügyelőbizottsági tagnak. Egyébként ebben mintha lett volna egy kis értelmezési zavar. A TFVB május 20-án tárgyalta és 6 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

87/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

 

A Képviselő-testület Becz György és Simándi Szelim urakat jelöli a TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai közé, 2019. június 01-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra, a díjazás változatlanul hagyása mellett.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

16.) Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A PEB 11 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

88/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2018. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

 

17.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A KMISB 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

89/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2019/2020-as nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

Felelős:         Polgármester

Határidők:     felülbírálatok: 2019. június 15.  év közbeni felvételek: folyamatos

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

18.) A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A két bizottság egyhangúlag támogatta. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

90/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

 

1.) A Bizottságok javaslata alapján, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére a városi sportcsarnok 2019. évi használatára megítélt 904.875 Ft-os támogatás felhasználási határidejét 2020. április 30-ra, elszámolási határidejét 2020. május 31-re módosítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy támogatási szerződést a BULÁKE-val az 1. pontban foglalt módosítással kösse meg.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

19.) Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Bár itt a módosító indítvány igazából nem az elbíráláshoz kapcsolódott, de amit Löfler Dávid ez esetben javasolt, azt ő abszolút tudja tolerálni és a képviselők is. Így építették be a határozati javaslatba: fennmaradó 100 000.- Ft a „Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sorhelyére legyen átcsoportosítva, ezzel együtt teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

91/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.)  Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a pályázati felhívásra beérkezett alábbi táblázatban szereplő pályázók kiadványainak megjelenését támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 41. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” 1.800.000 Ft keret terhére.

 

 

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző

Kiadvány címe

Példány

szám

(db)

Igényelt összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft)

1.

 

Eller Mária

Égerfa verse verseskötet

500

490 000

490 000

2.

Fantasy Film Kft.

szerző: Domány Katalin, Kárpáti Gábor

Hello Budaörs

1000

500 000

500 000

3.

Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa

Évkönyv

300

410 000

410 000

4.

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

szerző: dr. Mester Edit/ Vasszi Réka

Legyél Te is régész! Felfedezőfüzet a középkorban

500

300 000

300 000

 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatások felosztását követően az 1. pontban szereplő keretből fennmaradó 100 000.- azaz százezer Ft-ot a Költségvetési rendelet 5/B melléklet 6. sor „Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sorhelyre csoportosítja át. 

 

3.)  A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltak alapján az 1. pont szerinti Támogatottakkal a támogatási szerződést kösse meg.  Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni. Elszámolási határidő: 2020. március 15.  Elszámolni a 20% önrészt tartalmazó teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített 10 db tiszteletpéldányokkal kell.

Felkéri a polgármestert, hogy a Költségvetési rendelet következő módosításakor a 2. pontban foglalt átcsoportosítás átvezetéséről gondoskodjék.

 

Határidő: 2018. június 20.  (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda    

 

 

 

 

20.) A Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Budaörsi Vackor Óvoda nem tudott a civil pályázatoknál részt venni és ezért itt kell vagy tudnak a kirándulás megszervezésére megfelelő forrást biztosítani. A két bizottság egyhangúan támogatta. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

92/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

A Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 557 e Ft pótelőirányzatot biztosít a Budaörsi Vackor Óvoda 2019. évi költségvetésében az intézmény tavaszi és őszi kirándulásainak megrendezése céljából a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Pénzügyi Iroda

 

 

 

21.) Javaslat védőnői álláspályázat kiírására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A SZEB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadta el a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

93/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Javaslat védőnői álláspályázat kiírására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete iskolai védőnői feladatok ellátására Máténé Papp Marianna közalkalmazotti kinevezésének módosítását 2019. szeptember 07. napjától jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású védőnői álláshelyet (területi védőnői feladatok ellátása 005. körzet) pályázat útján meghirdeti.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi:          Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

 

 

 

22.) Döntés adomány elfogadásáról és a párizsi Notre-Dame újjáépítésének támogatásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést. Módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez Simándi Szelim képviselő.

 

Löfler Dávid: Az előző Képviselő-testületi ülésen napirend előtt javasolták, hogy Budaörs város is támogassa valamilyen jelképes összeggel a Notre Dame újjáépítését. Ez náluk dr. Czuczor Gergőnek volt a javaslata, látva azt, hogy több település is csatlakozott és valami jelképes összeggel támogatta. Polgármester úr azt válaszolta erre a felvetésre, hogy ő is gondolkozott ezen, de a városnak jelenleg nincsen pénze, ha gondolják, akkor tegyenek fölajánlást. Ő maga, ezt megtette az ülésen és felajánlotta az egyhavi tiszteletdíját, amit aznap át is utalt. Visszaérkezett az utalás az önkormányzattól, ő maga kétszer átutalta, kétszer visszakapta a pénzt, ezt követően hosszasan, nagyjából pár hét alatt írt neki jegyző úr, hogy erre csak úgy van lehetőség, ha egy előterjesztést készítenek. A hivatal el is készítette számára, amit ezúton is megköszön. Ő maga minden jóindulattal próbált ehhez hozzáállni, látja, hogy ez inkább politikai kérdés lett és nagyon szomorú emiatt. A módosító indítvány, amit hozzá tett Simándi Szelim, az számára egyértelmű, hogy inkább arról van szó, hogyha ők javasolnak valamit, azt csak azért sem lehet. Itt arról van szó, hogy nem ő maga akart felajánlani egy összeget, hanem a városnak szeretett volna felajánlani egy összeget, amivel támogatja a Notre Dame újjáépítését. Ha ő maga utalja át, akkor nem a város utalja át, ami egy teljesen más kategória. Persze, meg fogja ezt tenni, ha a városvezetés ezt nem akarja tőle elfogadni. Szomorú ebben a kérdésben, ez megint ilyen nagy, politikai játszma lett. Nem szeretne többet hozzátenni.

 

Wittinghoff Tamás: Simándi Szelim hozzászól, addig nem is mondja el, hogy ne vegye azt esetleg el, amit ő szeretne mondani. Egy dologra szeretne csak reagálni, ami nem a tárgyhoz tartozik. Azt mondja, hogy javasolnak valamit és akkor csak azért is, mert nem lehet. Két napirenddel előbb elmondta, hogy Löfler Dávidnak volt egy javaslata, amit ő maga is elfogadhatónak tart és azzal együtt tette fel szavazásra. Ennyiben igaz. Öt perce cáfolódott meg az állítás, amit képviselő úr mondott.

 

Simándi Szelim: Valóban, ez egy olyan kérdés, amiről már az előző testületi ülésen szó volt. Azt gondolja, hogy az a tragédia, ami a Notre Dame-mal történt, az mindenkit megérintett, azt gondolja, hogy bárki, aki a teremben ül – legalábbis, meri remélni – úgy gondolja, hogy a Notre Dame az egy olyan európai szimbólum, ami közös értékük. Azt jó volt látni, hogy valóban sok felajánlás született akkor, amikor ez a tragédia megtörtént. Egyébként, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület is úgy döntött, hogy magán adománnyal, egy jelképes összeggel támogatja ezt a felújítást. Egyébként, a hetek alatt nagyon sok ilyen felajánlás történt, sőt, már a kezdeti napokban is. Hozzá kell tenni, hogy ezek a felajánlások paradox módon sokakban visszatetszést is keltettek. Pillanatok alatt több, mint 750 millió euro gyűlt össze, azt jelezték is, hogy ez még sok is a felújításra. De sokakat az zavart, hogy nagyon sok képmutatás lengte körül ezt a helyzetet. Olyan euro milliárdosok, akik egyébként más nemes ügyekre egyáltalán nem szoktak adományozni, most PR lehetőséget láttak ebben az ügyben. És valóban, kialakult egy vita arról, hogy kinek lenne helyes a helyreállításra költeni. Egyházi feladat-e? A francia államnak a feladata? Bármely európai polgárnak-e a feladata? Ezért gondolják úgy, hogy az, hogy Budaörs város egésze, amit a képviselő-testület képvisel, nem helyes, ha ebbe beleáll. Nagyon sok olyan szimbólum van, ami közös és egyértelműen budaörsi feladat, ezért is támogatták idén is a budaörsi római katolikus templom felújítását, amire helyes – úgy gondolják – hogy a budaörsiek pénzét és a budaörsiek nevében költsenek. A Notre Dame-mal kapcsolatban úgy gondolták, hogy ez nincs így, ezért mondta el polgármester úr, az előző testületi ülésen is, hogy Löfler képviselő úr hogyan teheti meg a felajánlását, úgy tűnik, hogy ez az üzenet nem ment át teljesen. Ezért kérte a módosító javaslatában, hogy ugyan úgy, ahogy eddig is – és nagyon helyesen – minden segítséget megadott a hivatal a képviselő úrnak ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a szándékát, a jövőben is ezt tegye így.

 

Dr. Molnár Gábor: Az előbb Simándi Szelim említette, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület is rögtön reagált. Megbeszélték, hogy ők is hozzájárulnak és átutalják a pénzt. Azt is meg kell hogy jegyezze, hogy nem szaladtak TV-hez, rádióhoz, nem jelent meg ez sehol. Úgy gondolták, hogy ez a kötelességük, a magánügyük és politikát nem ők csináltak belőle.

 

Wittinghoff Tamás: Azért nem mondta el azt a mondatot, amit még mondani szeretett volna, mert látta, hogy dr. Molnár Gábor is szót kért. Erre szeretett volna reagálni, hogy azt mondta Löfler Dávid, hogy úgy tűnik, hogy politikai játszma lesz az ügyből, valóban, igaza van, ők azt csináltak belőle. Tehát, amit most dr. Molnár Gábor elmondott: ha valaki a szívügyének tekinti ezt, akkor nem kiáll és döngeti a mellét és nem azt mondja, hogy a város adjon, hanem saját maga megteszi ezt. Ők megtették és nem beszéltek volna róla. Látszik, hogy Löfler Dávid meg a testületi ülés idejét azzal tölti, hogy elmondja, hogy mennyire borzasztó az, hogy itt ők valamit nem akarnak, amit egyébként megtettek saját maguk, és ezt képviselő úr is nyugodtan megtehette volna. Egy kicsit cinikus is lesz: ha az szükséges hozzá, hogy a testület arról döntsön, hogy segíteni kell ahhoz, hogy megtalálja azt a két számlaszámot, amit egyébként kettő perc alatt bárki megtalálhat az interneten, és melldöngetés nélkül átutalhatja közvetlenül, saját maga a pénzét, akkor erre van mód. Ők meg úgy gondolják, hogy a Budaörsi Önkormányzat, ahogy azt Simándi Szelim is elmondta, a budaörsi ügyeket támogassa, és hogy ha van bármilyen, akár jelképes összeg is, akkor számos civil szervezetnek, magán szervezetnek is tudnák adni. De nekik sem azért nem adnak többet, mert nagyon rosszak, hanem azért, mert annyiféle feladat van, amihez képviselő úr kérdezte, hogy miért kell hitelt felvenni, hát vettek föl. És még számtalan olyan feladat lenne, amire azt gondolja, hogy nagyon jó lenne, ha meg tudnák valósítani. De a helyzet az, hogy a korlátokat illik tiszteletben tartani.

 

Löfler Dávid: Azt gondolja, hogy most tényleg megkapta a választ. Az előző alkalommal az nem hangzott el, hogy a város nem akar hozzájárulni, ő ezt úgy értelmezte, hogy a városnak nincsen pénze és ezen polgármester úr is gondolkodott. Amit most Simándi képviselő úr elmondott és polgármester úr megerősített, gyakorlatilag arról van szó, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület nem szeretné, ha a város erre pénzt adna, még úgy sem, ha annak a forrását a Fidesz-KDNP ajánlja fel. Így teljesen világos és érthető. Nem állítja, hogy örül neki, de legalább egyértelmű, hogy akkor mi van a hátterében. Ha ez elhangzik az előző alkalommal, akkor nem is készít előterjesztést, mert akkor nyilvánvaló, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület ezt a célt a város nevében nem akarja támogatni és akkor nem jutnak el idáig, hanem egyértelmű lett volna.

 

Wittinghoff Tamás: Simándi Szelimé a szó, aki véleménye szerint megpróbálja a nehéz szövegértésben Löfler képviselő úrnak a segítséget megadni.

 

Simándi Szelim: Azt gondolja, hogy eléggé kifejtette, hogy milyen dilemmák lengik körül a helyzetet, de ami azt illeti, valahol szomorú, hogy miért is ismétlik el. Egyébként, elhangzott az előző testületi ülésen, polgármester úr – ha jól emlékszik – úgy fogalmazott, hogy neki is az első ötlete az volt, hogy a város adjon támogatást, majd átgondolta és örült, hogy kollégáival megbeszélte, és arra jutott, hogy ez miért is nem lenne ilyen módon helyes. Ez így elhangzott. Lehet, hogy érdemes lenne felvételről mindig visszanézni képviselő úrnak a testületi üléseket, és akkor nem teremtene magának fölöslegesen munkát. Elhangzott az előző ülésen.

 

Wittinghoff Tamás: Csak az nem hangzott el, hogy utána nem döngették a mellüket, de egyébként ők megtették, mert arra jutottak, hogy nem közpénzből adakoznak, hanem a sajátjukból. Biztos nem annyira tisztességes, bár, képviselő úr ezzel próbál begyűjteni népszerűséget, hogy abból persze már csak az jelent meg, hogy a város nem akar adni, és ő adott és nemes gesztus. Ők maguk nem tették fel az oldalukra és nem csináltak ilyet, de hát lehet, hogy föl kéne tenni ezek után, hogy a hazugságokat egy kissé relativizálják meg a politikai hangulatkeltést. Mert, hogy az tényleg van ennek kapcsán rendesen. Borzalmasan unalmas és szánalmas ez a történet, de halljuk Löfler Dávid újabb felvonását.

 

Löfler Dávid: Tényleg érdemes lenne ezt befejezni, de polgármester urat azért szeretné tájékoztatni arról, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület megosztotta a közösségi oldalán, hogy adakoztak, tehát, tudja, hogy milyen szerény polgármester úr, de fölkerült a Budaörs Fejlődéséért Egyesület oldalára szerényen, hogy ők is adakoztak, úgyhogy, az előző mondatokat meg akkor polgármester úr nézze vissza.

 

Wittinghoff Tamás: Természetesen, azt követően, hogy hazugságot írt róluk. A hazugságokra nyilván kell valamilyen módon reagálni. Ha olyan dolgokat tesz közzé képviselő úr, amire egyébként felhívják a figyelmét, mert nem lelkes olvasója a Löfler Dávid összesnek, de ha ilyeneket tesz, akkor nyilván, azt meg kell tenni, hogy azok az emberek, akik a tevékenységüket szimpátiával figyelik, azok tudják, hogy ez egyszerűen szemen szedett hazugság, hogy alapvetően azzal nem értenek egyet, hogy… mintha ők egyház ellenes gazemberek lennének, akik számára egy európai érték… Ő, maga ott ült a televízió előtt és döbbenten nézte. Talán, még ez is elhangzott az előző ülésen, de ebben nem biztos. Rögtön az volt az első gondolata, hogy valamilyen módot itt valamit tenni kell. Az, hogy végiggondolta, és egyeztetett a vezetői értekezleten a hivatal munkatársaival, és arra jutott végül is, hogy igen, a helyes az az, ha ezt valaki magán módon teszi, az egy másik kérdés. Ezt követően képviselő úr eljátszotta azt a színjátékot a testületi ülésen, amit eljátszott, majd megpróbálja úgy beállítani a Budaörs Fejlődéséért Egyesületet kategorikusan, hogy nem ért egyet azzal, hogy a Notre Dame-ra támogatást adjanak. Ezek után persze, hogy fel kell tenni az oldalukra, azért, mert képviselő úr összekürtöli a fél várost egy hazugsággal, hát természetesen!

 

Dr. Kisfalvi Péter: Javasolná, hogy szavazzanak!

 

Wittinghoff Tamás: Eljutottak oda, igen. Felteszi szavazásra a módosító javaslatot ( az eredeti helyett). A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

94/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Döntés adományozással kapcsolatban (a párizsi Notre-Dame újjáépítésének támogatása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteren keresztül a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal nyújtson hathatós segítséget Löfler Dávid képviselő a Notre-Dame székesegyház helyreállítását segítő felajánlásának célba juttatása érdekében.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

 

 

 

23.) BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába a Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ez egy sürgősségi indítvány. Ha jól emlékszik itt Simándi Szelim volt, aki nem kívánja ezt a tevékenységet a jövőben folyatni és ennek megfelelően Kovács Gábort, aki a PEB külsős tagja javasolják jelölni a felügyelőbizottságba.  Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

95/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába a Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra Kovács Gábort (Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának külsős bizottsági tagja) jelöli a BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

24.) Budaörs Office Park Ingatlanbefektetési Kft-vel megkötött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Nem folytattak előzetesen lakossági fórumot, de ezzel együtt azt hiszi ezt érdemes elfogadni, mert szerinte ez is a lakosság érdekét képviseli. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

96/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Budaörs Office Park Ingatlanbefektetési Kft-vel megkötött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert hogy a 1016/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban, 2019. februárjában létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés módosítására, melyben a kerítés áthelyezésének 2019. május 31.-i határideje 2019. augusztus 31.-re változna.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Zárt ülés következik, kéri ennek a feltételeit teremtsék meg. A további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta a Testület. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

 

97/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

98/2019.(V.30.) ÖKT sz.                                       határozat

 

k.m.f.

 

 

 

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 1. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. június 7.