Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 26-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. június 26-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Igazoltan távol van: Hauser Péter, Premecz Enikő, Simándi Szelim képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető,

Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Szél Mónika Köznevelési és Közművelődési Osztály.

Jelen vannak továbbá: Szigeti János rendőrkapitány, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Szilágyi Anikó a Budaörsi Kincskereső Óvoda vezetője, Tóthné Nemes Zsuzsanna a Csillagfürt Óvoda vezetője, Bozsó Ottilia a Farkasréti Pagony Óvoda vezetője, Maksainé Gecse Erika a Holdfény Utcai Óvoda vezetője, Gyöngyösi Mária a Mákszem Tagóvoda vezetője, László Gáborné a Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda vezetője, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezetője, Mayer Emese Budaörsi Info, Borhegyi Éva Budaörsi Napló, egyéb érdeklődők.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, többen jelezték, hogy nem tudnak ma jelen lenni, Premecz Enikő, Simándi Szelim, és Hauser Péter. A Képviselő-testület 12 fővel határozatképes és az ülés megnyitja.

Mielőtt az ülés hivatalos részére rátérnének, egy szomorú kötelezettségének kell eleget tennie. Az elmúlt testületi ülés óta két olyan veszteség is érte a várost, olyan személyek tekintetében akik a közéletben szerepet játszottak a rendszer-váltás óta. Az egyikük Kovách Tibor, Ő bizottsági tagja volt több évig az önkormányzatnak és a Bridzs Egyesület alapítója.

A napokban hunyt el dr. Riedl Zoltán, akit sokan csak patikusként, gyógyszertár tulajdonosként ismertek, de Őt képviselőként is tisztelhették. Arra szeretné kérni a testületet, hogy egy percre álljanak fel.

Egy perc néma csenddel emlékeznek meg az elhunytakról a jelenlevők.

Wittinghoff Tamás polgármester: A mai rendkívüli ülés indoklása nyilván a napirendből kiderült. Több olyan pályázat elbírálását és eredményhirdetését kell megtenni, melyek határideje lejár. A meghívóhoz képest új napirendre javaslat nem érkezett. Egy módosító javaslat van a Sport díj kitüntetés és adományozás tárgyú napirendnél.

Amit még a napirenddel kapcsolatban el kell mondani, hogy zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46.§ (2) a) és b) pontja alapján Kamaraerdei óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása, mivel az egyik pályázó igényelte a zárt ülés tárgyalását. A törvény értelmében a „Hauser József Díj és Sport Díj kitüntetés adományozása” és a „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetés adományozása tárgyú előterjesztéseknél kell zárt ülést tartani.

Löfler Dávid képviselő: a 17. napirendet – a polgármester 2019. I. félévi jutalma – javasolja levételre és kér róla szavazást. Az indoklás az, hogy egyfelől az első félév még nem ért véget, másrészt meg ne egy rendkívüli ülésen döntsenek ebben a kérdésben, mert úgy gondolja nem ennyire fontos a polgármester jutalma.

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testület vita nélkül szavaz az indítványról, miszerint a 17. napirendi pontot a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen 8 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő, Wittinghoff Tamás polgármester érintettség miatt nem szavaz.)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatot 18., 19. és 20. napirendek tekintetében, melyet a Képviselő-testület  12 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a napirendet. Megállapítja, hogy 12 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

99/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetői megbízás

3.) Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetői megbízás

4.) Budaörsi Csillagfürt Óvoda intézményvezetői megbízás

5.) Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6.) Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladat-ellátásának céljából

7.) Javaslat az Újbudai Szociális szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

8.) Átcsoportosítás kérése az általános tartalék keret terhére (Fészek Egyesület gyermekek átmeneti elhelyezése)

9.) Részvételi szándék kifejezése a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában projektben

10.) Támogatás biztosítása a budaörsi Nepomuki Szent János templom épületének felújítására

11.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

12.) Döntés a Porsche raktárbázis melletti, Budaörs, 4073 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

13.) Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti 4001/6 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

14.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

15.) Döntés a Koszorú utcában lévő Budaörs, 8388 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

16.) TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezése

17.) A polgármester 2019. I. félévi jutalma

18.) Kamaraerdei Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása – ZÁRT ülésen

19.) A Hauser József Díj és Sport Díj kitüntetés adományozása – ZÁRT ülésen

20.) Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Két helyszínnel kapcsolatban fordul az ügyosztályvezetőhöz. Az egyik helyszín, amivel kapcsolatban a lakók keresték meg írásbeli beadvánnyal, és telefonon is, az a Domb utcai lakóparkot körülvevő utcák parkolási problémáival kapcsolatos, ezzel kapcsolatban készítettek a lakók egy a kéréseiket tartalmazó beadványt. Szeretné felhívni ügyosztály vezető úr figyelmét, hogy alaposan vizsgálják meg a kérdéseket, amik a beadványba szerepelnek, és adjanak választ mihamarabb a lakóknak. A másik kérdése a szokásos, nagyon reméli, hogy ezúttal pozitív választ kapnak. A Kisfaludi utca és környéke rekonstrukciójának befejező munkálatai, illetve ezeknek a munkáknak a megkezdési dátuma most már jó rég óta csúszik, úgy tudja, most már hamarosan meg is kezdődhet végre, de újra, és újra szeretnének a lakók valamiféle pontos dátumhoz, információhoz jutni. Ezzel kapcsolatos, hogy ahol Kossuth Lajos utca betorkollik a Kisfaludi utcába, ott az egy problémás kereszteződés, arról volt szó, hogy majd a rekonstrukció során úgy lesz kialakítva, hogy biztonságosabb lesz, de a kezdés csúszik, s a növények növekedésével ismét problémás helyzetek alakultak ki, valamint a tükör nem jó szögben áll, vissza kellene fordítani, hogy beláthatóbb legyen a kereszteződés.

Wittinghoff Tamás polgármester: Vezetőin beszéltek róla, hogy a lakópark területén nem alakítottak ki megfelelő számú parkolót, sőt, volt, amit eladtak a vállalkozóknak, s most a lakóknak nincs elég parkolója. Ez egy sajátságos történet, nyilván a Hivatal megvizsgálja.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Amikor a lakópark kialakult, a megfelelő számú OTÉK parkolóhelyet kialakították, de a lakópark aljában lévő üzleteknek adták a haszonbérletet, így ezek az üzletekbe érkező vásárlóknak vannak fenntartva, s ez elég komoly problémákhoz vezet, feszültséget okoz, ennek ellenére a lakók kérését természetesen meg fogják vizsgálni, de hozzá kell tegye, hogy a közterületen kívánnak újakat kialakítani a zöldfelület rovására azt a hat darab parkolóhelyet. Vizsgálják az engedélyeket, és értesíteni fogják  a lakókat. A Kisfaludi utcával kapcsolatban azt tudja mondani, hogy a tegnapi napon átvették a munkaterületet a kivitelező munkatársai, a héten a kutatófúrások kezdődnek meg, a csatorna helyét tárják fel, ezzel egy időben a pontos kezdésről a lakók írásbeli tájékoztatást fognak kapni, s a következő héten pedig megkezdődik maga a munka is. Igen, a Kossuth Lajos – Kisfaludi kereszteződésben nem csak a növények, hanem az ott parkoló  autók is nehézzé teszik a kilátást, erre is figyelni fognak, a BTG-nek jelzik, hogy vágják vissza növényeket,a tükröt pedig be fogják állítani.

Dr. Tóth Ferenc képviselő: A körzetében a Szerviz út építésének a befejező szakasza történik, azonban a Hajnal utca, Őszibarack utca sarkán van egy kritikus pont, ami a lakosokat zavarja, az a kérésük, hogy a Hajnal utca behajtását változtassák meg amennyire lehetséges. Az a kérés, hogy az Őszibarack utca felől egyenesen folytatódjon, hogy ne tudjon bemenni a Hajnal utcába, a másik kérésük pedig, hogy nagyon szűk ott az utca keresztmetszete, s tudja, most került ki korlát, felfestés, mert kint voltak a közterületesekkel, de azt kéri, hogy a bokrokat nyírják le, mert nem belátható az útszakasz, s kéri, hogy táblákat is helyezzenek ki, annak érdekében, hogy amennyire lehet, a forgalmat tudják kezelni.

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: Kamaraerdő támadás alatt van, keletről és nyugatról, s mindkét irányból hangtámadás éri az ott lakókat, amit nagyon nehezményeznek. Keletről az Ifjúsági park a hangtámadás forrása, hétvégenként hosszan tartó, és meglehetősen hangos programokat tartanak éjszakában nyúlóan. Tudja, hogy a XI. kerülethez tartozik, de valamit próbáljanak meg tenni ebben az ügyben a környéken lakók nyugodt pihenése érdekében. A nyugati irányból nem tudja pontosan hogy a Catone-től jön-e a zaj, de ott is hajnalig tart a zavaró hanghatás, s nyáron lehetetlen ablakot nyitni, kéri, hogy tegyenek hathatós lépéseket. Annak idején a Catone eléggé együttműködő volt, reméli most is sikerül megoldani a problémát, előre is köszöni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mennyire valószínűsíthető, hogy a Catone-től jön a hang?

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: Nem tudja, beállította az ébresztőt hajnali háromra, de ő nem hallotta, talán szerencsés helyen lakik, kéri hogy ügyosztályvezető úr tegyen ebben lépéseket, hogy kiderüljön, honnan jön a zaj.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérjék meg azokat, akik hallják, hogy segítsenek beazonosítani a forrást, mert úgy egyszerűbb lenne, minthogy éjszaka hangellenőröket küldjenek ki.

Stift Nándor képviselő: Jelezni szeretné, bár szerinte tudják, hogy az ÉTH az egész lakótelepen nem szállította el a hulladékot. Nem kifejezetten szeretné kihegyezni, hogy nyár van, és mit jelent, ha a kukákat kirakják, de évszaktól függetlenül sem tudja teljesíteni az ÉTH, amit vállalt. Ugyanezt tapasztalta a Nefelejcs közben, ott tizenhat kuka volt kint szerdáig, borogatták már a kutyák is. A Patkó utca 3. sz. alól a közös képviselő kereste meg a fák utólagos ritkítása, gallyazása kapcsán. Múlt hét kedden a főkertésszel kint voltak a helyszínen egyeztetni, reméli, a BTG ezt minél hamarabb meg fogja oldani. Kérése ügyosztályvezető úrhoz, hogy a nyári felújítások keretében a Csillagfürt óvoda belső udvar rendezésére kerül sor, így érdeklődik, hogyan áll a Vackor óvoda utolsó ütemének beruházása?

Wittinghoff Tamás polgármester: Az utolsó lenne, aki megvédi a szemétszállítással kapcsolatos átalakítást, amit a Kormány Budaörsre zúdított, hogy ezt a közkeletű kifejezést használja, mert mostanában ez divatos, viszont mégis azt gondolja, hogy az ÉTH, aki szintén nem örül annak, hogy ez a helyzet így alakult, igyekszik mindent megtenni… hát nem mindig sikerrel. Arról, hogy hogy alakult ez a hétfői egyeztetés, azt Biró Gyula alpolgármester mondja el.

Biró Gyula alpolgármester: Valóban elmaradt a hétfői szállítás a lakótelepen, de itt elsősorban az 1,1 m3-es, tehát  a nagy kukákról volt szó, a kicsiket elvitték. Mint kiderült, ismételten egy kis malőr történt, a hétfői járatnak nem voltak kulcsai a lezárt tárolókhoz, így nem tudták kivenni. A mai napon egyezettek az ÉTH vezetőivel, hogy ilyen többet nem fog előfordulni, s úgy gondolja, egy kulcsmásolás nem lehet ennek akadálya. A vezetőség elnézést kért, és garantálták, hogy még a mai napon elszállítják, ígérték, hogy nem fordul elő többé ilyen. Bíznak benne, hogy így lesz, itt a nyár, s valóban a hétfői nap a legkritikusabb, amikor elég sok minden összegyűlik. A buszvégállomás felújítása kapcsán még jelzi, hogy a munkák elkezdődtek, ezúton is mindenkitől elnézést kér, mert két-három hétig most egy kicsit hangos és poros lesz a beton feltörés miatt, utána kezdődik az új útpálya kialakítása.  Ügyosztályvezető úrnak köszöni, hogy gyorsan sikerült kitenni a padokat az ideiglenes buszmegálló helyére, köszönik a lakók.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Stift Nándor képviselőnek válaszolja, hogy mindkét óvoda esetében a szerződést megkötötték, a munkavégzés megkezdődött, s általánosságban elmondhatja, hogy a nyári felújítási munkák az óvodák, bölcsődék, intézmények tekintetében tervszerűen folynak, és a zárási időszakban a tervezett munkákat el fogják végezni.

Löfler Dávid képviselő: Hétfőn lakossági fórum volt a tervezett HÉSZ módosítással kapcsolatban, s ez a lakossági fórum érintette ezt a lakópark ügyet is, amiről az előző testületi ülésen szó volt. Sajnálja, hogy nyári időszakra esett a lakossági fórum, de ennek ellenére is többen eljöttek, és mertek kérdezni, viszont a városvezetés részéről sem a Polgármester úr nem ült ki, sem azok a képviselők, akik megszavazták ezt az előterjesztést, és ezt a településrendezési szerződést, amivel kapcsolatban több lakos is szeretett volna kérdezni. Kérdezni ugyan kérdezhettek, s fölmerültek olyan kérdések, hogy ez miért jó a városnak, hogy lesz megoldva a parkolás, de ezekre a kérdésekre Csík Edina főépítésztől nem kaptak választ, mondván, hogy ő csak szakmai kérdésekre tud választ adni, s ezek szerinte nem műszaki jellegű kérdések, ezért a lakosok hiába jöttek el, hiába tették fel a kérdéseiket, választ nem kaptak, s  a városvezetés, s azok a képviselők, akik ezt megszavazták ezt az előterjesztést, az a polgármester, aki ezt előterjesztette, nem mertek kiállni, nem mertek válaszolni  a lakosok kérdéseire. Azt kéri, hogy ebben az ügyben legyen egy újabb lakossági fórum, lehetőség szerint ne a nyári időszakban, hanem szeptemberben, amikor már többen itthon vannak, amikor nem utaznak el az emberek, és nincs ilyen meleg, hogy meg lehessen vitatni ezt a kérdést, s szeretné látni, hogy akik ezt megszavazták, azok válaszolnak a lakosok kérdéseire.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, háromszor sikerült elmondani ugyanazt, de Löfler képviselő úrnak elmondja, bár ennyi idő után már illenék tudnia, hogy általában az ilyen jellegű szakmai fórumokat azok szokták tartani, akik a szakma részéről ezeket előterjesztik, nevezetesen a tervező, a műszaki ügyosztály, a főépítész, mert hogy ez nem egy politikai fórum. Kicsi csúsztatás nyilván volt abban, amit képviselő úr mondott, merthogy a politikai kérdésekre valóban nagyon helyes, ha nem a Hivatal szakemberei válaszolnak, mert ezek olyan jellegű kérdések voltak, ahogy ő tájékozódott, s azt is tudja, mert hát többen ott voltak képviselők, így nem állja meg a helyét az, amit mondott képviselő úr, mert volt olyan képviselő, aki megszavazta és ott volt, s elmesélte, hogy sikerült néhány embert idehozni a FIDESZ-nek,  s hosszas egyeztetés után néhány kérdést feltenniük. Olvassa a facebookon a mindenféle dezinformációkat ezzel kapcsoltban, így néhány dolog hangozzék el. Sikerült ezt a fórumot olyan időpontban tartani, amikor nem nagyon lehetett rá reagálni… Ugye a FIDESZ azt állítja, hogy ez egy mezőgazdasági művelési terület volt, s most nem idézi Csenger-Zalán Zsoltnak a veretes mondatát kommunizmusról, meg szocializmusról, meg privatizációról, mert azt gondolja, hogy ez tényleg nem ide tartozik. Minden állítással ellentétben ez a terület soha nem volt mezőgazdasági művelésű, ez a terület korábban a Sasad tulajdonában állt, ezen a területen áll egy hatalmas épület, ami korábban a lőteret szolgálta ki, a másik része meg egy pusztaság, ami tök üres, s egyébként nem lakópark, hanem néhány lakóház, társasház kerül majd oda. Amit a FIDESZ érdekes módon elhallgat, s egyébként neki nagyon tetszett, hogy Czuczor Gergely, aki most a FIDESZ elnöke lett – hát Freud örült volna ennek az elszólásnak – ő azt mondta, hogy a város Keleti határában hatalmas lakópark épül, s ennek a forgalma rázúdul a településre- Az állítás tök igaz, csak valószínűleg vagy a Kelet és a Nyugat fogalmával nincs tisztában, ezzel úgy tűnik egyébként nemcsak ő, hanem a miniszterelnök is zavarba jön. A történet lényege az, hogy Budaörs határában az Alsó-, és Felső határút mellett, tessék elmenni oda, ezt minden budaörsinek ajánlja, brutális méretű, több ezer lakást jelentő ingatlan épül, a FIDESZES vezetésű XI. kerületben, ezzel kapcsolatban az országgyűlési képviselőjüknek egyetlen szava nem volt, sem óvodát, sem iskolát nem építenek rá, még a közlekedési infrastruktúrát sem úgy alakítják ki, ahogy az ki tudná szolgálni ezeket a létesítményeket, ezért az az Alsó-, és Felső határútról számtalan bejelentést kapnak, úgy tűnik, az ott élők problémája a FIDESZ-t annyira nem zavarja. Ezzel szemben, ahol a lőtér épülete megszűnne, ahol normális méretű kis garzon lakások épülnének az zavaró, ezzel szemben nem zavaró a lőtér, ami több száz ember életét keseríti meg. Ma reggel írt neki valaki, hogy a város belső részén, a Domb utca környékén is hallják a lőtér zaját, úgyhogy nagyon helyes, amit javasolt képviselő úr, fognak tartani az egész Törökugrató és Csiki környékére vonatkozóan ezzel kapcsolatban konzultációt, ha nem is nemzetit, de budaörsit, ahol meg fogják kérdezni az ott lakókat, hogy mit gondolnak arról, hogy a FIDESZ által támogatott súlyosan törvénytelenül működő lőtér mennyire keseríti meg az ő életüket, vagy mennyire tartják jónak, ha a Csiki pihenőkerttel szemben, a lakóövezet mellett, egy olyan területen, ami már 2005-ben is lakóterület volt, most lakóházak épüljenek. Még egy dologra szeretne rámutatni, mert számtalan valótlan állítás terjed az éterben, hogy azt sikerült állítania az országgyűlési képviselőnek, hogy a FIDESZ volt az, aki erre a területre változtatási tilalmat rendelt el, s egyébként itt mondta el, hogy ami mezőgazdasági terület volt a rendszerváltás előtt. Ebben a mondatban csak három valótlanság szerepelt, de az kétségtelenül igaz, hogy erre a területre 2003-ban változtatási tilalmat rendelt el  a Képviselő-testület, de nevezetesen az ő előterjesztésére, nem úgy, ahogy állítják, hogy a FIDESZ tette ezt, és a FIDESZ-es képviselők voltak azok, akik nem támogatták, egyedül ők nem támogatták azt annak idején, hogy a megfelelő szabályozásig nem lehessen ott semmit tenni. Azt szeretné kérni, s érti, hogy közeledik a választás, s a fehérről is azt kell állítani, hogy fekete, de ha lehetséges, legalább, ha egy sajtótájékoztatót tart valaki, akkor legalább a fele legyen tényszerű, a többi legyen valótlan, mert a FIDESZ-től azt nem lehet elvárni, hogy igazat mondjon mindig.

Biró Gyula alpolgármester: Jelzi, ő itt ült egyébként ezen a fórumon, s ott is elmondta főépítész asszony, hogy ez egy szakmai fórum, nem egy közmeghallgatás, úgy látszik, ez Löfler Dávidnak nem tűnt fel. Hogy tiszta legyen a kép, ez a hihetetlen mennyiségű hozzászólás, ha jól emlékszik, akkor pontosan négy hozzászóló volt, abból egy ember volt, aki ezzel  a területtel foglakozott, Tancsik Brigitta a szokásos Bauhaus-sal jött elő, illetve volt egy fiatalember, akinek halvány gőze nem volt arról, hogy most milyen körforgalomról beszél, aztán felvilágosították. Nyilván kell egy ilyen konzultációt tartani, meg is fogják csinálni, s majd meglátják mi lesz a vége, de ezt így most felhabosítani, hogy itt olyan kérdésekre nem kaptak választ… Hozzáteszi, főépítész asszony azt mondta Tancsik Brigittának, hogy minden olyan kérdésre, ami nem szakmai, írásban meg fogja kapni a választ. Nehogy azt gondolja valaki a nézők közül, hogy itt tömegek ültek, mert ennyi volt az összes megszólalás, azt meg végképp nem értette, hogy Löfler Dávid miért fotózta folyamatosan a posztereket a falon, amit egyébként az előterjesztésben is megtalált volna.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Az előzőnél kisebb volumenű dologban szól, nyilván a sok csapadék miatt megnőtt a növényzet és egy csomó kereszteződés nehezen belátható, gondolja, ezt a BTG felé kell közvetíteni. A másik, hogy a Garibaldi részén lévő tervezett körforgalom kapcsán kapott kérdéseket, hogy abból lesz-e  valami? Elég kaotikus ott a közlekedés, gyalogjáró sincsen. A harmadik, hogy kérés érkezett felé, hogy nem lehetne-e kiterjeszteni a parkolást egészen az önkormányzatig? A negyedik, hogy a lomtalanítás kapcsán nagyon tetszett neki, hogy helyreállították a területeket, egy fiatalember fotózta autóból, hogy minden rendben van-e.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, dokumentálva volt, hogy előtte utána hogy nézett ki a terület. Képviselő úr szerényen azt mondta, hogy ez kisebb volumenű, de az a körforgalom jelenleg a legneuralgikusabb pontja a város közlekedésének.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A körforgalom tervezése jelen pillanatban  folyik, valamint az engedélyeztetési eljárás is, sikerült a MOL-al egyeztetni, mert az utca egy része  a körforgalomnak átadott, de a  MOL tulajdona. Az az  egyeztetési folyamat, amit Kálóczi Imre alpolgármester úrral megkezdtek két évvel ezelőtt, sajnos nem fejeződött be, hogy átadja a MOL az önkormányzat részére ezt az útszakaszt, de a tulajdonosi hozzájárulást az engedélyezési eljáráshoz megadták. A Mercedes szalonnal is egyeztettek, mert nekik egy balra kanyarodó sávot írtak elő kötelezően az üzembe helyezésig, az a csomópont is egyeztetésre került, s amint a körforgalom kialakult a gyalogátkelő helye is kijelölésre kerül, illetve az M1-M7-es közös szakasz felett lévő híd lába is átfordul, s a gyalogos közlekedés is rendezetté, biztosságossá válik. Reményeik szerint az engedélyek ebben az évben meglesznek, s a következő évben lehet gondolkodni a kivitelezés időpontjáról is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Már tíz éve tudják, hogy ide mit kellene tenni, de nagyon nehéz volt a tulajdoni viszonyok miatt, ha a terület jogtisztán az önkormányzaté lenne, akkor ott már körforgalom lenne, de remélik így is azt lesz rövid időn belül.

Löfler Dávid képviselő: Polgármester úr itt elég bőbeszédű volt, ahhoz képest, hogy a lakossági fórumon nem kaptak választ azon a lakosok, akik kérdeztek. A BFE részéről senki nem ült ki, lehet, hogy ott tartózkodtak a teremben, de nem ültek ki, és nem válaszoltak a lakosság kérdéseire. Ahhoz képest, hogy polgármester úr itt, ülést vezetve elég hosszan tárgyalta ezt a kérdést, és nagyon meglepő volt, hogy azt mondja, ezek politikai kérdések voltak, érdekes, hogy szerinte politikai kérdés, hogy egy lakóparkban hol fognak parkolni a lakosok, hogy lesz ez jó a város számára, azt gondolja, hogy ez nem politikai kérdés. Azt feltételezni, hogy azok FIDESZ-es szavazók, akik ilyen kérdést fel mernek tenni, hát ő nem csodálkozik, ha a FIDESZ-re fognak szavazni ezek után. Polgármester úr szerint nincs joguk ilyen kérdéseket feltenni, és hogy ez egyből politika, de azt gondolja, mindenki láthatja, hogy a városvezetése ebben a kérdésben megfutamodott, és itt az ülésvezető polgármester hosszan ecsetelte, amikor nincs lehetőség vitába szállni vele, amikor a lakosok nincsenek itt, és nem lehet kérdezni, ez eléggé elszomorító szerinte.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönik az értékes hozzászólást, ő már föladja azt, hogy szövegértelmezésben Löfler Dávid az alapvető dolgokkal tisztában legyen.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Valóban voltak kérdések egy hölgy részéről, s emlékei szerint választ is adtak neki.  Építési engedély köteles tevékenység lesz természetesen, a tervek tartalmazzák a belső parkolási hálózatot az OTÉK szerint kötelezően előírt parkolóhely számot, valamint a Szabadság úton kialakítandó közlekedési kapcsolatokat is. Teljes egészében megtekinthető a tervdokumentációban azokra a kérdésekre a válasz, amit feltett a hölgy ezzel kapcsolatban.  Nem hiszi, hogy szakmailag volt olyan kérdés, amire nem kapott választ, s nem is jelezte, hogy elégedetlen lenne azokkal a válaszokkal, amiket kapott.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ügyosztályvezető urat naivitása és jóhiszeműsége vezette arra, hogy tényekről beszéljen, Löfler Dávid pedig hangulatot kíván kelteni, megpróbálja úgy beállítani, mintha itt egy közmeghallgatásról lett volna szó, miközben egészen másról volt szó, s a szakmai kérdéseket, mint ahogy mindig, szakemberek válaszolják meg. Nem közmeghallgatás volt, ez a fogalom egészen mást jelent, de valószínűleg nem volt elég nyolc, vagy kilenc év, vagy nem tudja mennyi képviselő úrnak, hogy ezzel tisztába jöjjön. Érti azt, hogy a FIDESZ-ben nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy mindenhez ért, ő viszont azokhoz tartozik, aki úgy gondolja, hogy a Hivatal szakmai előterjesztési alapján dolgozik,  s lehet azt mondani, mert ez a játék megy, hogy a „polgármester előterjesztése”, de tényleg, aki nem gyengeelméjű, és egy picit is ismeri az önkormányzat működését az pontosan tudja, hogy a Hivatal összes előterjesztését, amit a szakma készít, legyen a  pénzügy, legyen a hatósági osztály, legyen a műszaki osztály, a polgármester terjeszti elő, mert ez az ő kötelessége, az a munkájának a része, így aztán persze lehet ezt úgy beállítani, hogy itt a szakmát megkerülve a polgármester valamit előterjesztett, aminek semmilyen műszaki, semmilyen alátámasztó tartalma nincsen, meg el se jön, elbújik, és nem mer válaszolni, de hát ő nem azok közé tartozik, aki nem szokott merni válaszolni, viszont azok közé tartozik, akik a szakmai dolgot a szakmára bízzák. Tudja, hogy a FIDESZ-nél ez nem így van, mert csupa amatőr irányít mindent, és ez látszik is az országon, legyen szó szemétszállításról, oktatásról, vagy bármiről, Budaörsön nem így van, e tekintetben tényleg másmilyenek, és ezt a jó szokásukat meg is fogják tartani. Lezárja a napirend előtti hozzászólásokat, és a két ülés között eltelt időszak ismertetése következik.

Nagyon fajsúlyos dologról szeretne tájékoztatást adni, s hogy mennyire amatőr, s most ezt teljesen véletlenül nem szándékozott így átvezetni, de úgy tűnik, ez elég sikeres átvezetés lesz, a távhő projektnek a menedzselése hogyan néz ki, ahol egyébként a Nemzeti fejlesztési Iroda Nonprofit Kft – mert náluk minden nemzeti  – az, amelyik 2016-ban, ami három évvel ezelőtt volt, írta ki azt a pályázatot, amin az önkormányzat egyből pályázott, a távhő vezetékek és a távhő központ rekonstrukciója okán. Megmutatja, hogy mindenki lássa, három oldalon keresztül van leírva, mert azt kérte a vezetőin, hogy kronológiailag foglalják össze, hogy mi történt, mert megint nyilván majd a FIDESZ-nek el lehet mondania, hogy nem történt három éve semmi, ez persze tűnhet így, de nem a budaörsi önkormányzat és nem a BTG miatt nem történik három éve semmi, s ez ebből a levelezésből pontosan látható. Sikerült a 2017-ben, egyébként az önkormányzat által elfogadott, s ugye itt meghatározták az önrészt, hogy a 2018-as költségvetésben 180 millió forintot, a 2019-es költségvetésben 229 millió forintot biztosítanak, mint önrészt erre a pályázatra. A levelezések, a kérdéseik,a folyamatos egyeztetések következtében sikerült nagy nehezen 2016-óta 2019 tavaszán kiírni a pályázatot, s aztán a pályázók olyan kérdéseket tettek fel, mert lejár a pályázati határidő, hogy mi történik akkor ha lejár, s most e miatt ez a nagyszerű nemzeti fejlesztési program iroda úgy döntött, hogy a pályázatot lezárja,  újra kiírja, ennek megfelelően az egész eljárás csúszni fog, megint nem lesz semmi, és az önkormányzatnak vélhetően jóval több pénzt kell ebbe a dologba beletennie, sőt lesznek olyan részek, amit saját erőből lesz kénytelen megoldani. Ezért nagyon jó, hogy a Testület a megfelelő gazdálkodással általános tartalék keretet képzett, és a BTG-nél is van ennek megfelelően forrás, különben ez nem valósulna meg. Azért tartotta ezt fontosnak elmondani, mert itt közel 10.000 ember él a lakótelepen, akiknek az életét az befolyásolhatja, ha ez a beruházás nem valósul megfelelően és időben, és hát hogy látszódjék, hogy egyáltalán nem rajtuk múlott, hanem sajnos így működnek a dolgok ma Magyarországon.

Az előző testületi ülés május 30-án volt, és aznap tartottak egy Esély Szociális Társulási ülést itt a Városházán, másnap volt a Kesjár iskolában a harminc éves jubileumi rendezvény. Fogadó óra volt 11-én, aztán a Várépítők pályázat díjátadója a Városháza tanácstermében. Az évzáró rendezvény, a tanév zárásával, az intézményvezetők jutalmazása, és munkájuk megköszönése 12-én történt, 22-én pedig falunap volt Kisújfalun, s szeretné megköszönni a Latinovits színház vezetőjének, aki itt van a teremben, hogy nagy sikerrel adtak elő egy darabot, nagyon jó, hogy ezzel hozzá tudtak járulni a testvértelepülés rendezvényéhez.   Hétfőn szép korút köszöntöttek jegyző úrral, s így elérkeztek a mai üléshez.

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, a Pénzügyi bizottság 5 igen 2 nem szavazattal döntött róla. Ez nem volt minősített többség – mert nem volt teljes a bizottság – így itt a minősített többségű támogatás hiányzik. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra.

Dr. Molnár Gábor képviselő: Valóban hétfőn a PEB tárgyalta az előterjesztést. Megnyugodott, mert látja, hogy a Fidesz-KDNP frakció egyenlő mércével mér, mert ugyanúgy nem támogatja az idősek otthonának továbbbővítésének fedezéséhez szükséges biztosítására szolgáló pénzt, mint ahogy nem támogatja az óvodások óvodájának korszerűsítését. Családok éve van, nyilván belefér. Nem tudja, ezt miért nem sikerült támogatni, de aggódnak a budaörsiekért. Csak pontosan akkor, amikor tenni kellene az ügy érdekében, akkor nemhogy tartózkodnak, hanem nemmel szavaznak.

 

Löfler Dávid képviselő: Az idősek otthona bővítésére, amikor az önkormányzat kiírta a közbeszerzést, akkor a Transparency Internationalt megbízták több mint 3 millió Ft értékben, hogy ezt a közbeszerzést vizsgálja. Akkor amikor rákérdeztek, hogy miért van szükség újabb milliók kiszórására és mit várnak ettől a Transparency-től, akkor az a válasz érkezett jegyző úrtól, hogy most becslések szerint olyan félmilliárd, vagyis 500 millió Ft-os beruházásról van szó. Ha a Transparency beszáll a közbeszerzésbe, akkor az várhatóan olcsóbb lesz. A jegyzőkönyv itt van kinyomtatva előtte, fel tudja olvasni: „Nyilván 3 millió Ft sok pénz, de amire a közbeszerzési integritási megállapodás irányul, ez a közbeszerzés, minimum 500 milliós nagyságrendű”. Tehát nagyjából fél milliárdra becsülték. Ehhez képest most emelkedik újabb 18 millió Ft-tal és lassan eléri a 800 millió Ft-ot, tehát elég komoly összegről beszélnek. Ha most kicsit utánaszámolnak, azt mondja, hogy ennek a megállapodásnak az eredménye ugye alig 2,5 %-ra jön ki, ez a díj, és ennek az eredményeként esetleg megspórolhatnak, akkor ez már spórolás volt az önkormányzat részéről. Tehát a válasz az volt a jegyző úr részéről, hogy ezzel a megállapodással feltehetően olcsóbb lesz a közbeszerzés. Ehhez képest azt látják, hogy egyre magasabb összeg és már olyan 800 millió Ft körül jön ki. Kérdezi, hogy ennek a megállapodásnak, ennek a 3 millió Ft-nak az elköltése ez miben volt indokolt. Továbbá az a kérdése, hogy ha valamelyik Budaörs városban élő embert, vagy bárkit érdekel, hogy a Transparency International ezért a pénzért milyen megállapításokat tett, mert a szerződésben benne volt, hogy ez nyilvános lesz, ő sehol nem találta. Se a város honlapján, se a Transparency International honlapján.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy értékes hozzászólást hallhattak, hogy miért nem támogatja az óvodai férőhelyek bővítését a Fidesz-KDNP. Ha valaki mégsem ezt vette volna ki belőle, az nem az ő hibája.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az, hogy a közbeszerzési eljárás során egy teljes nyíltság ellenőrzésre felkérték ezt a céget, nem tudja megmondani, hogy mi lett volna, ha nem ellenőrzi végig az eljárást, hogy magasabb lett volna-e az ajánlati ár vagy sem. Így elég nehéz azt mondani, hogy nem hozta meg az eredményt. Nem tudják azt, hanem lett volna ez a feladat, akkor mi lett volna a közbeszerzési eljárásnak a vége. A képviselő-testületi határozatok és döntések mellett ott mindig a jelentés, ami nyilvános és nyílt a testületi előterjesztés mellékleteként megtekinthető. Azt gondolja, hogy megdolgoztak a pénzükért és a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Egyetlen egy támadási felület az önkormányzatot nem érte, a hatóságok az eljárást teljesen szabályszerűnek ítélték meg és lezárásra is került. Az, hogy megemelkedett a tervezetthez képest a kivitelezés költségei, az nagyon sok mindennek köszönhető, de elsősorban annak a szakemberhiánynak, ami jelen pillanatban az országot sújtja. Tehát egyre kevesebb szakembert találnak, aki ezeket a munkákat el tudja végezni. Miután egyre kevesebb, ezért az árak egyre emelkednek. Mindenütt tapasztalható ez az áremelkedés, ahhoz képest még az mondható, hogy az idősek otthonánál ez még az átlagot sem éri el. Konkrétan erre – ami a testületi határozatban szerepel – a 18 millió Ft-os többletre két oka volt. Az egyik az a talajszerkezet, amivel szembesültek az alap kiásása során. Ez az agyag nem bírja elviselni azt a terhelést, amit gondoltak, ezért egy részleges talajcserére volt szükség, hogy biztonsággal épüljön fel az épület. Ezt nem lehetett előre látni, ezt a területet. Hiába voltak próbafúrások, a tejes területre vonatkozólag ez nem volt előre látható. A másik pedig az intézményvezető asszonynak a kérése – pontosan az ott lakók érdekében – kellett átalakítani azt az ablakrendszert, nyithatóvá tenni egyébként a terveken zárt, felül bevilágítókat, amelyek a kényelmét és biztonságát szolgálják majd az ott lakóknak. Ez az a két feladat, ami miatt a többletköltség keletkezett és összességében véve egy pár tized százalékos emelkedést jelentett. Ez nem kirívó a mai világban.

Wittinghoff Tamás polgármester: Általánosságban egy megjegyzést szeretne mindahhoz fűzni, ami itt elhangzott. A szakmai részt ügyosztályvezető úr nagyon precízen elmondta és ezt köszöni. Egyáltalán nincs meglepve azon, hogy a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a civil szervezeteket általában – ahogy egyébként az országban is – támadják és alapvetően olyan szervezeteket, akiknek az a feladatuk egy demokratikus országban, hogy a civil kontrollt megjelenítsék. Megjegyzi, hogy a Transparency-nek a tevékenységét a kormány is éveken keresztül használta, ugyanilyen célra. Ma már tényleg nem használja. Ma ott tartanak, hogy az Európa Tanács által egy GRECO nevű szervezet, ami az államok korrupciós jelentését készíti el, a Korrupció Elleni Ügynökség minden évben korrupciós vizsgálatot végez az összes európai országban, 27 tagállam nyilvánosságra hozza ezt, Magyarország megtiltja – tegnapi hír. Érdekes ezek után, amikor a Fidesz ilyen kérdéseket tesz fel. Van még egy ország, amelyik megtiltotta, legalább olyan demokratikus, mint Magyarország, ez pedig Fehéroroszország. Ezen a szinten vannak. Azt gondolja, hogy a Löfler Dávid képviselő úr vegyen egy seprűt és sepregessen a saját háza tája körül.

 

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály úr megfogalmazta, amiért szeretett volna hozzászólni. Elképesztő, amit Löfler Dávid képviselő kommunikál az éteren keresztül a tévénézőknek és a teremben lévőknek. Neki is volt lehetősége, hogy végigkövesse az idősek otthonának a projekt kivitelezését, egész a tervezéstől a beruházás megkezdéséig. Tudták azt, hogy mennyi pénz van rá, de azt is tudták már akkor, hogy valószínűleg ennyi pénzből nem fogják tudni megcsinálni. Pontosan azok miatt, amit ügyosztályvezető úr elmondott. Akkor, amikor egy napirendnek a tárgyalásánál, ahol Molnár Gábor, a PEB elnöke elmondja a véleményét arról, hogy ennél a napirendnél nem támogattátok. Mellette még mond több olyan dolgot, amiben szintén lehúztátok a rolót, ezzel előjönni… Nagyon sokszor mondja azt, hogy rendben van, mindenki politizáljon, de szeretne a városon belül maradni. De ilyen arcátlanságot, amit Löfler Dávid képviselő csinált, az szánalmas.

 

Biró Gyula alpolgármester: Ott volt a PEB ülésén, egyetlen egy ponttal kapcsolatban, a 2. pont: Csicsergő Óvodának a gumi burkolatú labdarúgó pályája: együtt álltak ott a szakadó esőben, amikor arról volt szó, hogy egy labdafogó hálót kell építeni, hogy a labda ne menjen ki a Tavasz utca felé. Még Löfler Dávid képviselő jegyezte meg, hogy egyébként meg jó lenne egy rendes focipálya is ide, mert az a lerakott elég pocsékul néz ki. Az volt a magyarázat, hogy most az a feladat, hogy lehetőleg 100 millió Ft-ba tegyék bele az intézményi felújításokat. Ha marad pénz a zárszámadás után, akkor azt beleteszik abba és ott javasolni fogják. Akkor még Löfler Dávid képviselő is bólintott rá. Javasolja, hogy van egy ilyen mondás, hogy „ …  … legyen notesze.

Dr. Molnár Gábor képviselő: Csak egy rövid kérdése van Löfler Dávid frakcióvezető úrhoz. Temesvári utcaiak miért vannak büntiben, rosszat csináltak? Nem érti ezt sem, többek között.

 

Löfler Dávid képviselő: Ezek szerint a Transparency International jelentései elérhetőek. Azt kérné jegyző úrtól, hogy még ma küldje át, hogy hol érhető el. Nehéz dolga lesz ilyen linkeket találni, mert nincsenek fent. Nyilvánosan nem elérhetőek továbbra sem ezek a jelentések, csak zárt üléseken voltak. Nem látta ezeket sehol sem nyilvánosan, de ha fent van, akkor küldje el, hogy meg lehessen osztani a nyilvánossággal. Az hogy miért szállt el ennyivel, és pont, amikor az volt a …

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánatot kér Löfler Dávid képviselő úrtól, de lenne egy kérése. Nincs olyan napirendi pont, hogy a Transparency International adott beruházást felügyelő, ellenőrző, átláthatóságát vizsgáló kérdésének tárgyalása. Ez a napirend, ami most előttük van, úgy szól – a gyengébbek kedvéért – Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása. Ebben általános tartalék keret terhére Idősek Otthona bővítése, Csicsergő Óvoda gumiburkolatú labdapálya építése, Temesvári utca építése – ehhez kiegészítő forrás -, Polgármesteri Hivatal költségvetésében plusz forrás szerepel, amelyek közül egyet sem támogatnak. Szívük joga, de ennek semmi köze a Transparencyhez, úgyhogy neki kötelessége lett volna már sokkal korábban jelezni, hogy térjen Löfler Dávid képviselő a tárgyra, különben meg kell vonja a szót. Ha van még mondanivalója azzal kapcsolatban, hogy ezeket a költségvetést érintő határozati javaslatokat, vagy rendeleteket milyen okból nem szavazzák meg vagy szavazzák meg, az a tárgyhoz tartozik, ha a Transparency-ről beszél, azt majd lehet a szünetben jegyző úrtól megkérdezni, meg lehetett volna napirend előtt, de az nem része. Ha erről fog szólni a történet, bár semmi takargatni való nincs, mert majd azt fogja leírni Löfler Dávid a következő jegyzetében – Löfler Dávid összes között -, hogy a polgármester megakadályozta a testületi ülésen, hogy a Transparency International-ről beszéljenek. Nem, ilyen napirend nincsen. Ha ilyen előterjesztése lesz Löfler Dávid képviselőnek, akkor megbeszélik azt is. Őket is be lehet tiltani, lehet stigmatizálni, lehet lesorosozni, mindent lehet csinálni, de nem napirend. Az a kérése, hogy maradjanak a napirendnél, mert ellenkező esetben lezárja a hozzászólásokat és szavazni fognak.

Löfler Dávid képviselő: Elég furcsa demokrácia értelmezése a polgármesternek, hogy ki-be kapcsolgatja a mikrofont, amikor olyan dologról beszél, ami számára nem kedvező. Rengeteg dolgot hallottak itt polgármester úrtól, ami napirenden sincsen. Hosszasan hallgattak, mert nem tudtak, arra reagálni sem tudnak ilyen estekben, tehát nem csodálkozik rajta, hogy polgármester úr nem egy tévévitában mondja el ezeket a kifogásait, hanem itt a testületi ülésen, ahol nem tudnak rá reagálni, hiszen nincsen lehetőségük vitát indítani. Nagyon szomorú, hogy Budaörsön ez a demokráciaértelmezés, mikor a képviselőknek van egy keretük, hogy a napirendhez hozzászólhassanak. Ezt a keretet is elveszi tőle a polgármester. Azt gondolja, hogy ez is az őszi önkormányzati választások tétje lesz, hogy tovább hagyják-e ezt a budaörsi demokráciaértelmezést itt Budaörsön folytatódni, vagy olyan városvezetőkre van szükség, akik elviselik a kritikát és meghallgatják a többi képviselő véleményét is. Sajnálja. Nem folytatja tovább, mert egyszerűen továbbra is elvenné polgármester úr tőle a szót. Ilyen körülmények között nincsen értelme még vitázni sem, mert nem lehet, amikor az egyik fél elveszi a másiktól a szót.

Wittinghoff Tamás polgármester: Még egy kérdése lenne, hogy a képviselőnek a napirendhez van-e észrevétele. Most határozottan kérdezi, hogy ehhez a napirendhez van-e képviselőúrnak észrevétele. Érti, hogy vannak értelmezési problémák, de még egyszer elmondja, hogy Löfler Dávid képviselő is megértse. Szerinte a teremben mindenki érti. Óvodapedagógusok nap, mint nap találkoznak ilyen jellegű problémákkal óvodások esetében, de ők most képviselők és a város képviselik. Az a kérdése nagyon egyszerűen, hogy ahhoz a napirendhez, ami előttük van, ami a költségvetési rendelet módosítása, ahhoz képviselő úrnak van-e észrevétele. Az, amit elmondott, hogy a polgármester sok mindenről beszélt, arra nekik is volt lehetőségük napirend előtt. Ő is napirend előtt tette meg azt a kötelezettségét, hogy tájékoztatta bizonyos dolgokról a testületet. Napirend előtt lehet beszélni olyan dolgokról, amik a várost érintik, és amelyekkel kapcsolatban akár politikai, akár szakmai véleménye van. A költségvetési rendelet módosításánál egész másról beszélni nem lehet. Ez nagyon bonyolult dolog, de szerinte még egy óvodás is megérti. Reméli képviselő úrnak is lassan sikerül.

Löfler Dávid képviselő: Hallgatta polgármester úr sértegetését és leóvodásozhatja nyugodtan, elveheti tőle a szót, de hogyha bátor, akkor eljött volna a tévévitákra és akkor ott vitatják meg. Nem olyan körülmények között, amikor el tudja tőle venni a szót, amikor olyan dolgokról kérdezi, amik kellemetlenek számára. Köszöni szépen a lehetőséget és gratulál a demokrácia értelmezéséhez.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezek szerint egyedül ült szegény képviselő úr a tévévitán, nem volt partnere. Nem így tudja. Ahova elhívják, oda mindig elmegy, senki sem hívta tévévitára Löfler Dávid képviselő úrral. Ki volt, aki ott volt? Alpolgármester úr, szegény neki jutott az a sors, hogy képviselő úrral vitatkozzon. Tényleg rettenetes demokrácia ez. Egyébként látja nap, mint nap, hogy Orbán Viktor minden nap megy tévévitára az összes ellenzéki képviselővel, aki őt hívja. Mondjuk 20 éve ilyenre nem volt példa, az valószínűleg az ő hibája. Érti a demokráciaértelmezés közötti különbséget. Egyébként az óvodásokat nem sértegették, mert nem érdemlik meg, hogy képviselő úrhoz hasonlítsák őket.

 

Stift Nándor képviselő: Látja, hogy itt egy nagyon nagy katyvasz van, próbálja ezt megoldani és szeretne egy kérdést feltenni Löfler Dávid képviselőnek. Ő maga egy olyan tagja a Képviselő-testületnek, aki nem vesz, és nem von meg senkitől szót, se percet se semmit az ég világon. Annyit szeretne a Fidesz-KDNP képviselőitől kérdezni, hogy az 1. sz. napirendhez Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításához van-e észrevétele, kérdése érdemben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem fog Stift Nándor képviselő választ kapni, úgy látja szavazás lesz. Nem fér bele a koncepcióba. Nyugodjon meg, nem fér bele a koncepcióba, mert azt kell leírni, hogy megvonták a szót és nem mondhatták el a véleményüket. Felteszi szavazásra először a rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal fogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nincs a teremben.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot – ez összesen 6 pontban van összefoglalva -, melyet a Képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Dr. Sokolowski Márk képviselő nincs a teremben.)

 

 

100/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

(pótelőirányzatok biztosítása)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 6/A. melléklet 2/6. Idősek Otthona bővítése sorát a szükséges pótmunkák fedezetének biztosítása érdekében megemeli 18 167 e Ft-tal a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor terhére.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 6/A. melléklet 2.17 sorát átnevezi Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése elnevezésre és az előirányzatot megemeli 6 900 e Ft-tal a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor terhére.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Temesvári utca építéséhez kiegészítő forrás biztosítása céljából a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 6/A sz. melléklet 3/23. Temesvári u. építése sorát 6 940 e Ft-tal, a 4/B. sz. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sorát 1 874 e Ft-tal megemeli a 7/B. sz. melléklet 1. Óvodai férőhelyek bővítése sor terhére.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2 000 e Ft összegű plusz forrást biztosít a város üzemeltetést támogató mobil készüléken is elérhető webes alkalmazás használatának fejlesztéséhez az általános tartalék terhére biztosítja.
 5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi állományánál bekövetkezett magas fluktuáció miatt felmerült többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében a személyi juttatások előirányzatát 10 000 e Ft-tal, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 750 e Ft-tal megemeli, melyhez szükséges forrást az általános tartalék terhére biztosítja.
 6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetésről a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

2.) Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetői megbízás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt törvényi felhatalmazás alapján nem kellett pályázatot kiírni. A kötelező fórumok javaslatait bekérték. Ez alapján a határozati javaslattal a Képviselő-testület felé – a Hivatalnak egyébként az illetékes bizottsága 6 egyhangú szavazattal erősítette meg -, hogy 2019. augusztus 1-jétől a 2024. július 31-ig Szilágyi Anikót bízza meg a Kincskereső Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Dr. Sokolowski Márk nincs a teremben.)

 

 

101/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetői megbízás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 12/2019 (II. 19.) KMISB sz. határozata alapján a Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig Szilágyi Anikót bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő: 2019. július 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szilágyi Anikónak szeretné megköszönni eddigi munkáját, és emellett jó munkát kíván az előttük lévő időszakra.

 

 

 

3.) Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetői megbízás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A helyzet ugyanez. A KMISB 8 egyhangú szavazattal javasolta, hogy 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig Gyöngyösi Máriát bízza meg az önkormányzat az óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Dr. Sokolowski Márk nincs a teremben.)

 

102/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetői megbízás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 13/2019 (II. 19.) KMISB sz. határozata alapján a Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig Gyöngyösi Máriát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő:                                                  2019. július 31.  Felelős:        polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt is szeretné megköszöni az eddigi munkát, és jó munkát kíván a következő 5 évre.

 

 

 

4.) Budaörsi Csillagfürt Óvoda intézményvezetői megbízás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt sem kellett pályáztatni és itt is egyhangú bizottsági javaslattal fogalmazta meg, hogy a már említett határidőben Tóthné Nemes Zsuzsannát bízza meg az önkormányzat a Csillagfürt Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

103/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Budaörsi Csillagfürt Óvoda intézményvezetői megbízás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 11/2019 (II. 19.) KMISB sz. határozata alapján a Budaörsi Csillagfürt Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig Tóthné Nemes Zsuzsannát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő:                                                  2019. július 31.

Felelős:                                                    polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen az eddigi munkáját és sok sikert a következő időszakra.

 

 

5.) Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Holdfény utca esetében már kellett pályázni, mert azt írja elő a törvény, hogy aki kettő ciklust már töltött ott a pályázat kötelező. Úgy tűnik, hogy mindenki úgy ítélte meg, hogy az ott folyó munka olyan, hogy nem hívták versenyre az eddigi intézményvezetőt, tehát egy pályázó volt. A támogatást is megkapta valamennyi véleményező fórumtól és a KMISB is egyhangúan döntött arról, hogy Maksainé Gecse Erikát bízza meg az önkormányzat most augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

104/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig Maksainé Gecse Erikát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő:                                                  2019. július 31.

Felelős:                                                    polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

 

 

6.) Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt lejárt az ingatlanszerződése, illetve a BULÁKE-nak biztosítanak lehetőséget benne. Mindkét bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

105/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladat-ellátásának céljából  

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ö/S13-1373 sz. Használati szerződését módosítja aszerint, hogy 3 éves határozott időre (de legfeljebb a feladatellátás idejére), a Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátása céljából térítésmentesen használatba adja az Esély Szociális Társulás részére

I.1. 2019. július 01. napjától a Budaörs, Szivárvány u. 3. (1036/33/A/101 hrsz), a Budaörs, Szivárvány u. 5. (1036/34/A/100 hrsz) szám alatti helyiségeket, valamint a Budaörs, Petőfi u. 1. (631 hrsz) szám alatti épületet biztosítja

I.2. 2019. szeptember 01. napjától a Budaörs, Szivárvány u. 3. (1036/33/A/101 hrsz), a Budaörs, Szivárvány u. 5. (1036/34/A/100 hrsz) szám, valamint Budaörs, Szivárvány u. 3. (1036/33/A/102) szám alatti helyiségeket biztosítja

azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok közüzemi, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségét a Társulás továbbra is köteles viselni. Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a Használati szerződést csereingatlan biztosítása mellett 3 hónapos felmondási idővel felmondja.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs, Szivárvány u. 5. (1036/34/A/100 hrsz) szám alatti 14.25 nm helyiséget 2019. július 01. napjától 1 évre továbbra is biztosítja – az eddigi feltételek mellett – a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Buda-környéki Látássérültek Egyesülete részére. A fizetett üzemeltetési díjat továbbra is az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ részére kötelesek megfizetni.

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pont szerinti szerződések aláírására.

Határidő: határozat kiküldése a döntést követően 8 napon belül, szerződéskötés 30 napon belül

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

7.) Javaslat az Újbudai Szociális szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt új helyre költözött a szolgálat, így ez egy technikai szavazás (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

106/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Javaslat az Újbudai Szociális szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött Alapszerződést (száma: Ö/SZ/15-591) módosítja a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

8.) Átcsoportosítás kérése az általános tartalék keret terhére (Fészek Egyesület gyermekek átmeneti elhelyezése)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8 sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Egy egész családot kell elhelyezni és ezért kérik a módosítást. A két illetékes bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

107/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Átcsoportosítás kérése az általános tartalék keret terhére (Fészek Egyesület gyermekek átmeneti elhelyezése)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti ellátása feladathoz szükséges 1 000e Ft többlet forrást biztosít az önkormányzat költségvetésében a 4/F. sz. melléklet 6. sor Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) sorra, a 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/ 5. Egyéb működési célú kiadások/ 5. Általános Tartalék sor terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

9.) Részvételi szándék kifejezése a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában projektben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A KMISB 7 egyhangú szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

108/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Részvételi szándék kifejezése a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában projektben

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) kifejezi azon szándékát, hogy részt kíván venni az Európai Unió által finanszírozott „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában” projektben; ezért

2.) felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező szándéknyilatkozatot írja alá és küldje meg a projekt szervezőjének.

Határidő: szándéknyilatkozat megküldésére: 2019. július 5.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

10.) Támogatás biztosítása a budaörsi Nepomuki Szent János templom épületének felújítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB javaslata 10.500.000 Ft. támogatás. Ezt 6 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el. A PEB döntése megegyezik a TFVB döntésével, itt 7 egyhangú szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

109/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Támogatás biztosítása a budaörsi Nepomuki Szent János templom épületének felújítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére a budaörsi Nepomuki Szent János templom felújítási munkálatának 2. üteméhez összesen 10 500 eFt támogatást nyújt.

2.) a Budaörs Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 7/B. sz. melléklet/ Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék/1. Óvodai férőhelyek bővítése sorából felszabadít 10 500 eFt összeget a 7/A sz. melléklet / A budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása nevű új sorra.

3.) felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

4.) felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a határozat közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

 

11.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

110/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

A Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 2. szám alatti lakás vonatkozásában új pályázatot ír ki határozott 5 éves időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet szerinti bérleti díj és a 3. számú melléklet szerinti pályázati felhívás alapján.

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2019.07.05.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

 

12.) Döntés a Porsche raktárbázis melletti, Budaörs, 4073 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben.)

 

 

111/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Döntés a Porsche raktárbázis melletti, Budaörs, 4073 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 • Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező, 4073 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, közterület” megnevezésű, 1.101 m² területű ingatlant, ki kívánja vonni a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon köréből.

Ennek érdekében, összhangban Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal, az Önkormányzat kezdeményezi az ingatlan rendeltetési módjának „kivett, közterület”–ről, „kivett, beépítetlen terület”-re történő módosítását az ingatlan-nyilvántartásban.

 • Az Önkormányzata a határozat 1. pontjában részletesen körülírt ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti.

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást kiírja azzal, hogy az ingatlan ára nettó 41.410.000,- Ft, azaz negyvenegymillió-négyszáztízezer forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. A pályázat elbírálásának szempontja a legmagasabb megajánlott vételár. A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele az ingatlan rendeltetési módjának „kivett, közterület”- ről „kivett beépítetlen terület”-re történő módosításának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.

Az átvezetés megtörténtét megelőzően a nyertes pályázóval adásvételi előszerződés köthető.

Pályázat kiírásának határideje:            2019. július 3.

Pályázat beadásának határideje:        2019. augusztus 9.

Pályázat elbírálásának határideje:      beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

13.) Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti 4001/6 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben.)

 

 

112/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti 4001/6 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bizottsága úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, 4001/6 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kassai utca 75. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 510 m² alapterületű ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára 19.346.457 Ft., + Áfa, azaz tizenkilencmillió-háromszáznegyvenhatezer-négyszázötvenhét forint + általános forgalmi adó, azaz br. 24.570.000 Ft., azaz bruttó huszonnégymillió-ötszázhetvenezer forint. A pályázat kiírására az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében 53331/2017.12.08 szám alatt bejegyzett elbirtoklási perben született ítélet jogerőre emelkedéséről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően haladéktalanul kerüljön sor.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beadási határidejét követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

14.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben.)

 

 

113/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Képviselő-testület 81/2019.(V.30.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú, természetben a Budafoki utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 620 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a Peregrino Panzio Kft-t (adószám: 11784504-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Fodros u. 72.) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatában megjelölt 19.842.520,- Ft + ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-nyolcszáznegyvenkétezer-ötszázhúsz forint + ÁFA vételárért értékesíti. A vételárból 18.000.000,- Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, a fennmaradó 7.200.000,- Ft pedig 60 havi egyenlő részletben történő részletfizetéssel. A részletfizetésre a mindenkori jegybanki alapkamat + 5% mértékű ügyleti kamatot tartozik megfizetni.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére:           azonnal

Határidő a szerződés megkötésére:    2019. július 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

15.) Döntés a Koszorú utcában lévő Budaörs, 8388 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben.)

 

 

114/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

Döntés a Koszorú utcában lévő Budaörs, 8388 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezi az 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 111 m² nagyságú ingatlan esetében a szabályozási vonallal érintett rész Koszorú utcához történő csatolását.

 1. az 1.) pont szerinti telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul zárt pályázatot ír ki a fennmaradó területrész értékesítésére. A pályázaton a két szomszédos ingatlan (8378/3 és 8389/2 hrsz) tulajdonosai indulhatnak. Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerinti zárt pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan induló minimálára: 2.608.500,- Ft, azaz Kettőmillió-hatszáznyolcezer-ötszáz forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

 1. felkéri a Polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határozat közlésére: azonnal

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

16.) TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB június 24-én 6 igen, 1 tartózkodás, a PEB 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben.)

 

 

115/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezése

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy javasolja a TÖRS Kft taggyűlésének az alábbiakat:

 • indítsa meg a TÖRS Kft. végelszámolását 2019. szeptember 1. nappal
 • végelszámoló szervezetnek válassza meg az ECI-Magyarország Kft, személyes végelszámolónak Egri Pétert
 • a végelszámoló díját havi 250 000 Ft +Áfa összegben állapítsa meg
 • a végelszámoló készítsen tervet a végelszámolás időbeli lefolyására és költségeire és azt a végelszámolást megelőző záró mérleggel együtt terjessze a TÖRS Kft. „Va” taggyűlése elé.

2., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Törökbálint Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás keretében Törökbálint Város Önkormányzatával együtt kéri a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott PE-06/KTF15720-3/2019 számú engedély átruházását Budaörs Város Önkormányzatára és Törökbálint Város Önkormányzatára, mint engedélyesre.

3., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson megbeszélést Törökbálint Város Önkormányzatával a PE-06/KTF15720-3/2019 számú határozat végrehajtására vonatkozóan és a megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testülete elé jóváhagyásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

17.) A polgármester 2019. I. félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Ezen napirendről kér egy ügyrendi szavazást, kéri a testületet hogy zárja ki a döntéshozatalból. Felteszi szavazásra a kizárás kérdését, melyet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

116/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2019. I. félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót és él vele, amíg el nem veszi polgármester úr tőle. A testületi ülés elején javasolta, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le. Azt gondolja, hogy a polgármester úr jutalma nem olyan sürgős és életbevágó, hogy azt egy rendkívüli ülésen kelljen gyorsan megtárgyalni. Nem beszélve arról, hogy ez az első félévi munkáról szól, amiből van még hátra legalább 5 nap. Azt gondolja, hogy ez nem lehet annyira fontos, de úgy néz ki, hogy a Budaörs Fejlődése Egyesületnek fontos, hogy erről a kérdésről most gyorsan döntés szülessen, és a polgármester minél hamarabb jutalomban részesüljön. Az elmúlt időszakban volt itt a költségvetés kapcsán különböző probléma, Biró Gyula alpolgármester úrnak kellett egy módosító indítvánnyal kellet javítania azokat a hibákat, amiket a költségvetés összeállításában elkövettek. Nem beszélve arról, hogy volt egy EP kampány is, amiben polgármester úr jelentős szerepet vállalt és többször is szabadidejében inkább ezzel foglalkozott. Nem azt látta, hogy a városvezetéssel foglalkozott volna. Nem hiszi, hogy erre az időszakra, az EP kampány időszakára neki újabb jutalmat kéne adni. Továbbá pénteken, amikor sajtótájékoztatót tartottak, Biró Gyula számon kérte, hogy miért ilyenkor tartanak sajtótájékoztatót, hiszen pontosan tudniuk kell, hogy polgármester úr ebben az időszakban szabadságon van. Visszanézte, és az előterjesztésben, amiben a polgármester szabadságáról döntöttek, júniusban 0 db nap volt meghatározva szabadságra. Ugyan az előterjesztés végén van egy olyan mondat, hogy „A fennmaradó 29 nap ütemezése egyelőre nem tervezhető, azt a polgármester a Képviselő-testület tájékoztatása mellett veheti igénybe.” Kérdezi polgármester urat, hogy mikor tájékoztatta őket arról, hogy – az előző pénteki napról – szabadságra fog menni júniusban. Nem emlékszik ilyen tájékoztatóra és az előterjesztések között sem talált ilyet. Ezt azért hozza fel, mert Biró Gyula kifejezetten számon kérte őket, hogy hogyan képzelik, hogy akkor tartanak sajtótájékoztatót, amikor pontosan tudják, hogy a polgármester úr szabadságon van. Az előterjesztésben ez a nap nem szerepelt és a tájékoztatóra sem emlékszik, hogy ezt a polgármester bejelentette volna a Képviselő-testületnek. Nem beszélve a lakópark ügyéről, ami jelentős felháborodást keltett a városban. A mai napig, sem előtte nem volt olyan lakossági fórum, ahol ezt a lakosok véleményezhették volna. Sem utána, mint ahogy arról már beszéltek. Azt gondolja, hogy itt választások előtt egy komoly jutalmat felvenni egy rendkívüli ülésen nem szerencsés még a polgármester úrnak sem. Nem beszélve arról, hogy ez az időszak még nem zárult le. Szeretne arra választ kapni, hogy mikor kellett volna arról értesülniük, hogy polgármester úr szabadságra megy, ha már ezt az alpolgármester úr számon kérte rajtuk.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mivel ki van zárva a döntéshozatalból, jegyző úr fog válaszolni.

Dr. Bocsi István jegyző: Abba a sajátos helyzetben vannak, hogy amikor a polgármester úr jutalmáról dönt a Testület, több szempontot kell figyelembe venni. A polgármesteri jogviszony egy nagyon sajátos jogviszony, hiszen egyrészt egy választott tisztségviselő, másrészt kvázi mint bármelyik munkavállaló, részt vesz egy intézményirányításában. Ebből a szempontból ugyanolyan munkavállaló, mint bármelyik másik tagja annak a közösségnek, aki a városért dolgozik. A városért dolgozó alkalmazottak ebben az időszakban szintén mérlegre kerülnek, és aki ezt megérdemli, az jutalmat kap. Ez a városi költségvetésbe be van tervezve, mint ahogy a polgármester jutalma is a költségvetés elfogadásakor betervezésre került. Az kétségtelenül igaz, hogy még a félévből van hátra két és fél munkanap. De azt gondolja, hogy ez már elégséges arra, hogy – az eddig nyújtott teljesítmény – ami alapján a Képviselő-testület megítélheti, hogy a polgármester úr megérdemli-e a jutalmat, vagy nem érdemli meg a jutalmat. Még egyszer annyit szeretne kihangsúlyozni, hogy mint munkavállaló, nyilván ő is abból a bérből, fizetésből él, amit kap, még akkor is, ha az ő jogviszonya az sajátos jogviszony. Mivel a munkavállalók, a város összes munkavállalója ez idő tájt ezeket a juttatásokat megkapja, így azt gondolja, hogy ő is abba a helyzetben van, hogy meg kell ítélni. Egyik másik alkalmazott sem nézné hálás szívvel, ha azt mondanák neki, hogy majd szeptemberben elgondolkodunk azon, hogy megérdemelted-e azt a juttatást, amit egyébként be volt tervezve a költségvetésbe.

Biró Gyula alpolgármester: Azon a sajtótájékoztatón, miután az egész sajtótájékoztató úgy zajlott le, hogy személyesen a koncepciótlan polgármestert támadták, azt mondta, hogy nem illik akkor támadni, amikor nem tud itt állni és ő válaszolni erre a kérdésre, mert egyébként szabadságon van. Amit felolvasott abban az utolsó két mondatában bent van, hogy ütemezetten egyébként vehet ki szabadságot. Tudja, hogy ezen most jót fog mosolyogni Löfler Dávid, már megszokta, a különböző tévéviták alkalmával pontosan tudták, hogy nincsen itthon. Onnan tudták, hogy itt jártak bent. Ha ő szeretne tartani egy sajtótájékoztatót, ami ellene irányul, akkor majd ő is megnézi, hogy mikor utazik el külföldre. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szerinte ilyenkor nem ildomos ezt tenni és továbbra is ki áll emellett, mert nem tud rá személyesen reagálni. Ott minden mondat így kezdődött. Vissza lehet hallgatni. Személyesen ő tehet mindenről, stb. Azt is elmondta a sajtótájékoztatón, amikor azzal támadták a polgármester urat, hogy az ő előterjesztése. Elmondta azt is, ha ismerné a rendet, akkor tudná, hogy minden egyes testületi napirendi pont a polgármester előterjesztése, az ő aláírásával kerül ide, teljesen mindegy, hogy a Hivatalnak melyik osztálya készítette. Csenger Zalán Zsolt úr akkor egy kicsit furcsán nézett rám, pedig hát ő volt polgármester, gondolja akkor ezt megtanulta. Ezeken a vitákon körülbelül mindig ez a szint, hogy ő mondja, Löfler Dávid pedig jókat mosolyog, és elkezdi előröl. Javasolja, hogy az átvilágításos dolgot megint hozza be ide.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Mint az előterjesztő szeretne két mondatot mondani. Azt hiszi, hogy a polgármester úrnak a tevékenységét a budaörsi polgárok már alátámasztották a szavazataikkal, mert már hatszor választották meg igen nagy arányban. Amiket itt összehordott Löfler Dávid annak se füle se farka. A másik része a dolognak, hogy hatalmas fejlődést mutatott itt az elmúlt 5 évben. Az, hogy valakinek ennyire ne legyen köze a valósághoz, és csak mint egy gép mondja a hülyeségeket, szóval egészen elképesztő. Ráadásul húzza az idejüket, miért nem veszi fel egy szalagra a mondandóját és akkor addig játszhatja, ameddig akarja. Nem kell itt ezt nyolcszor elmondani mindig.

Becz György képviselő: Kéri, hogy szavazzanak a napirendről.

Wittinghoff Tamás polgármester: Még Löfler Dávid szeretne még néhány tőrt belé szúrni.

Löfler Dávid képviselő: Sajnos nem kapott választ, hanem különböző csúsztatásokat. Elmondta, hogy alpolgármester úr kifejezetten azt vágta hozzájuk, hogy pontosan tudniuk kell, hogy polgármester úr mikor van szabadságon, hiszen ez a Képviselő-testület előtt volt, benne volt az előterjesztésben, ez így hangzott el. Erre mondta, hogy az előterjesztésben nincsen benne. Az van benne, hogy a fennmaradó 19 napot a polgármester úr a Képviselő-testület tájékoztatása mellett veheti ki. Ezért kérdezte meg, hogy őket mikor és milyen módon, hol tájékoztatta erről a polgármester úr. Ha már egyszer alpolgármester ezzel kezdte a sajtótájékoztatót, hogy pontosan tudták, hogy szabadságon van. De honnan tudták volna? Az előterjesztésben nem szerepelt, és tájékoztatást sem kaptak róla. Lehet itt csúsztatni, de a kérdésére nem kapott választ. Egyértelmű, hogy a Budaörs Fejlődése Egyesületnek kellemetlen ez a téma és inkább szeretnék elvenni a szót vagy belé fojtani és szavazni, de erre a kérdésre továbbra sem kapta meg a választ. Nyilván azért nem, mert nincs is erre válasz. Ezt ezzel elismerésnek veszi. Ők erről nem kaptak tájékoztatást, nem tudhatták. Azokat az állítások, amik a sajtótájékoztató elején elhangzottak, azok valótlanok. Az hogy minden előterjesztés a polgármester úr aláírásával megy be, az ő előterjesztését biztos nem a polgármester úr írta alá. Ezt mindenki tudja, aki itt képviselő, hogy ha valaki előterjeszt valamit, azt a saját aláírásával kell, hogy igazolja. Az más kérdés, hogy a polgármester úr sok előterjesztést, sok hivatali előterjesztést visz a saját nevével, de azt gondolja, hogy ezeket az előterjesztéseket a polgármester úr nem tudja letagadni. Ez nem egy olyan előterjesztés, amivel ő nem ért egyet. Próbálna meg a Hivatal egy olyan előterjesztést benyújtani a polgármester úr nevével, amivel a polgármester nem ért egyet, mert ezeket elolvassa és az aláírása előtt tudomásul veszi és elfogadja. Ezt megint csak egy csúsztatásnak érzi, hogy minden előterjesztés a polgármester úrnak a nevével megy be, kvázi semmi köze ahhoz, hogy lakóparkot terjesztettek elő a nevében, hiszen ő írta alá, az ő nevében terjesztette elő a Hivatal.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy befejezte-e, mert azt mondja, hogy beléfojtja a szót. Már kétszer hangzott el, hogy állandóan beléfojtják a szót Löfler Dávid képviselőbe, de egész ülésen ő beszél, de semmi probléma. Röviden a válasz. Javasol egy SZMSZ-t kinyomtatni és átadni Löfler Dávid képviselőnek, az leírja, hogy mi az előterjesztések rendje. A képviselői előterjesztést természetesen nem ő írja alá, hogyan írná alá Löfler Dávid előterjesztését, nem elmebeteg, senki nem az. A képviselői és a hivatali előterjesztés az elkülönül egymástól. Érti, hogy ebben az országban nehéz ezt megtanulni, mert a parlamentben a dolgok úgy zajlanak, hogy a törvényhozási rendre vonatkozó törvényt számtalan ízben, folyamatosan szegi meg a Kormány. Tudniillik nem azt teszi, hogy a kötelező egyeztetéseket lefolytatja az érintettekkel, a minisztériumokkal, a szakszervezetekkel, hanem egyéni képviselői indítványokon keresztül törvénykeznek. Ez totálisan törvénytelen, de ezt csinálja évek óta a Parlament. Ők Budaörsön azt a gyakorlatot folytatják, ami a demokrácia játékszabályainak megfelel. A hivatali előterjesztéseket a Hivatal készíti elő jegyző úr irányításával, valóban egyeztetve. És valóban nem fog olyat aláírni, aminek a tartalmáról nem győzött meg a Hivatal, de a hivatali előterjesztéseket neki kell, mert ez a feladata többek között, a Képviselő-testület elé terjeszteni. Sem Becz György előterjesztését, ha az képviselői indítvány, sem dr. Kisfalvi Péterét, sem Löfler Dávidét nem fogja ő beterjeszteni, mert az egyéni képviselői indítvány. Ezért egyéni, azért nem hivatali. A helyzet természetesen az, hogy egyetlen képviselőjük sem él úgy vissza, mint a Fidesz a kormányzati szerepével. Mondjuk d. Kisfalvi Péter terjeszt be egy olyan előterjesztést konzultáció, hivatali egyeztetés, bármi nélkül, aminek egyébként szakmai hátterének kell lennie. Ilyenre volt példa korábban, nem ebben a testületben, hanem amikor Fidesz többség volt. Emlékszik nagyon jól rá, Nagy Tamás indítványaira, vagy Tarján Ernő indítványaira. Teljesen megalapozatlan, sem háttérszámítások nem voltak benne, sem egyeztetések nem voltak benne, sem konzultációk nem voltak benne. Ők valóban nem ezt a gyakorlatot folytatják, hanem a Hivatal előkészíti és a testület és a bizottságok megtárgyalják és előtte a szükséges konzultációk megtörténnek. De ezeknek természetesen semmi közük nincsen megint csak a napirendhez. Csak megint Löfler képviselő úr felhasznált egy napirendet olyanra, amihez ennek semmi köze.

Biró Gyula alpolgármester: Ennyit szeretett volna ő is mondani, hogy a napirendhez ennek semmi köze. A show-n túl vannak, nem fog ígérni neki csattogó lepkét, mert akinek ígérte azt nagyon nehezen tudta beszerezni, de átadta neki. Ma már valahol a süllyesztőben van ő is. Ha ennyit ér egy csattogó lepke…

Wittinghoff Tamás polgármester: Mi az a csattogós lepke? Ja, az a tologatós játék. Olyat nem kér, köszöni szépen. Ezt az értékes vitát le lehet zárni, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti javaslatot. A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő. Gáspár Béla képviselő nincs a teremben, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavaz.)

 

117/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                                határozat

 

A polgármester 2019. I. félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2019. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő-testület. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

118/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                    határozat

119/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                    határozat

120/2019.(VI.26.) ÖKT sz.                                    határozat

 

k.m.f.

 

 

 

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 1. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. július 09.