Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 28-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. augusztus 28-i üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, Zborayné Dr. Pető Beáta vagyongazdálkodási ügyintéző, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Zsák András közművelődési és sport ügyintéző.

Jelen vannak továbbá: Berzsenyi Bellalgh Ádám a Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezetője, Dr. Krizsán Ildikó a PMK Budakeszi Járási Hivataltól, Farkas Benedek, Kovalik Sándor külsős bizottsági tagok, Mayer Emese Budaörsi Info, Borhegyi Éva Budaörsi Napló, egyéb érdeklődők.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelenteket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

A mai rendkívüli testületi ülésen több olyan napirend szerepel, amely határidős, ez indokolja a rendkívüliséget. A Hivatal részéről új, sürgősségi előterjesztés nem készült a megküldött napirendhez képest. Sorrend módosítására sem tesznek javaslatot. Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46.§ alapján a 16. és 17. napirend.

Miután kérdés észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a napirendet. Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

121/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

5.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

6.) A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan

7.) Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról

8.) Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira

9.) A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása a 2018-2019. évre

10.) Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása

11.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásról

12.) A BSC 1924. Kft. kérelméről döntő 66/2019. (Iv.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019. (V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

13.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

14.) Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról

15.) Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról

16.) Döntés a Budaörs, Budakeszi utca 1/2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülésen

17.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Pár apróbb hibát szeretne jelezni a Műszaki Ügyosztály felé. A Budafoki utcából jelezték, hogy az autópálya felőli részén az árok tisztításra szorul. Nagyobb esőzésekkor itt felgyülemlik a víz, ugyanis a felsőbb utcákból és a Budafoki utca is már arrafele lejt, így az út alatt már nem tud átmenni a víz. Átküldte a fotókat és nem tudja, hogy megérkeztek-e. Arra kéri a hivatalt, ha lehet valamit, egy tisztítást vagy valami megoldást keressenek erre, mert a lakosoknak ez egy komoly probléma. Arra is kapott jelzést, hogy sokszor a csatornával is ez valahogy összefolyik, a szennyvíz is ki szokott önteni. Ha ezt a hivatal tudná vizsgálni, hogy mi lehet az oka, azt megköszöni. Többen jelezték az ott élők, hogy ez egy tarthatatlan állapot nekik egy nagyobb eső után.

A Szellő utcánál szeretné jelezni, hogy a híd utáni rész, ami már ilyen zsákutcává változik – jelezték a lakosok – hogy több helyen megsüllyedt az árok mentén és a csatornafedél mellett is megsüllyedt az aszfalt. Ezt is kéri, hogy vizsgálja a hivatal, hogy mit lehet tenni, milyen javítási megoldási javaslatok vannak.

A Fodros utca kapcsán többen jelezték, hogy az utca apróbb kijavításokra szorul, ez főleg a járda és a kerítések között, apróbb hibajavításokat szeretnének kérni. A fekvőrendőrökre többen jelezték, hogy túl élesek, és ha lehetséges módosítani, akkor olyan megoldást válasszanak, mint az Aradi utcában, hogy púposabb, íveltebb, mint ezek. Ezek a nagyon éles fekvőrendőrök kárt is okozhatnak az autókban, akár egy alacsonyabb autó fent is akadhat rajta, úgyhogy kérték, hogy a Hivatal vizsgálja meg ezeket a fekvőrendőröket, és ha lehet, akkor valamilyen módosítást eszközöljenek rajta.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A Budafoki utcai árok, igen tudnak róla, a BTG-től meg is rendelték már. Egyébként is folyamatosan tisztítja a város árkait a BTG. Most ezt soron kívül előre veszik. A Szellő utcai megsüllyedést meg fogják vizsgálni. Értelemszerűen, ha indokolt, akkor a javításokat megteszik. A Fodros utcának a teljes útépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, és ahogy képviselő úr mondja, apróbb, kisebb, a lakók által érkezett kéréseknek a kis javítása van folyamatban. Ezeket mind sorról sorra ingatlanról ingatlanra elvégzik és remélhetőleg mindenki elégedett lesz. Szép lett az utca egyébként. A fekvőrendőr az abszolút megfelel a szabványnak. Éppen ha egy kicsit lazítanak rajta, azt veszíti el, ami a feladata. Tehát, hogy nagy sebességgel, ahogy polgármester úr mondta, valóban át lehet rajta haladni, csak akkor sérül a futómű. Ha valaki lelassít 30 km/h sebességre, amit a tábla is jelez, akkor ez nem okozhat sérülést. De megfogják nézni, hogy fennáll-e az élesség. 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Csak egy gyors kérdése van a Műszaki Ügyosztályvezetőhöz. Látják, hogy a Kisfaludy utcában megkezdődtek a munkálatok, a csatorna rekonstrukció zajlik. Azt szeretné csak megkérdezni, illetve tőle kérdezik a helyben lakók, hogy a munkálatok számukra neheze, amikor az útlezárás, az útrekonstrukció következik, azzal kapcsolatban hogyan tervezzenek, körülbelül mikor kerül erre sor és meddig fog tartani.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A Kisfaludy utcának a szennyvízcsatorna rekonstrukciója után jelen pillanatban a csapadékcsatorna-építés folyik. Az utca két oldalán zárt csapadékcsatorna kerül kiépítésre és azt követően alakul ki a pályaszerkezetnek a felújítása megépítése. A teljes befejezése a beruházásnak az szeptember vége. Az útszerkezet, pályaépítést pedig 2-3 hét múlva kezdik el a kivitelezők és az lesz az utolsó fázis.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy erről ki fogják ugye értesíteni a lakókat.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Természetesen folyamatosan kommunikálnak a lakókkal, illetve a kivitelező is folyamatosan kommunikál a lakókkal.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy felügyeljék ezt a történetet, mert a kivitelezőknél időnként előfordul, nem szeretne most konkrét kritikát megfogalmazni. Szóval ez nehogy elmaradjon.

Simándi Szelim képviselő: A nyár folyamán is több jelzés kapott, hogy a Nefelejcs utca és a Nefelejcs köz közötti parkolóban a parkolási szabályozás ellenére – ha úgy tetszik – ott ragadnak autók hosszabb ideig, akár napokig is. Ezeket a jelzéseket továbbította a közterület-felügyleti kollégáknak és akkor általában volt is, történt is intézkedés. Egyrészt köszöni szépen ezeket a jelzéseket, másrészt viszont úgy gondolja, hogy nem ez lenne a normális módja a parkolási rendszer üzemeltetésének, hogy lakossági jelzésekre kell egyesével intézkedni. Kérdezi, hogy mi lehet az oka annak, hogy vannak olyan – ha úgy tetszik – gócpontok ahol nem sikerül következetesen betartatni a parkolási rendet, mit tudnak tenni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az oka a lakosság, illetve az autós társadalom kultúrája, ami nem tér el jelentősen az általános kulturális szintünktől. Ugyanakkor természetesen a közterület-felügyeletnek jelezte, hogy egyre többször találkozik azzal, hogy – fogalmazzunk udvariasan – megszegik a közlekedési szabályokat, illetve a kihelyezett táblákat, úgyhogy figyeljenek erre oda. Azt gondolja, hogy ezt meg is fogják tenni.

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: A múltkori ülésen Kamaraerdő zajproblémái miatt kért szót a napirend előtt. Két probléma volt. Az egyik az Ifjúsági park, ami azóta úgy tűnik, úgy tűnt mintha rendeződne, ám de egy hatalmas buli ezt kerékbe törte, ezt a jó érzést. Azóta többször is beszélt a kapitány úrral, aki segítséget ígért, így bízik benne, hogy ez a következőkben meg fog oldódni. Viszont a hűtőház felől érkező zajokkal nem tudja, hogy állnak. Szeretné kérdezni az irodavezető urat, – tudja, hogy volt egy hivatalos zajmérés – hogy annak mi az eredménye, illetve hogy hogyan tovább.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha már ez felmerült, akkor azt jelzi, nem tudja, hogy tudja-e képviselő úr, hogy megkeresték a XI. kerületi jegyzőt és igen együttműködő választ kaptak. Ők nem adtak ki semmiféle ilyen engedélyt, de a jövőben igyekezni fognak együttműködni, segíteni, hogy az Ifjúsági parkban ilyen őrület ne legyen, ami legutóbb volt.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A zajmérés valóban megtörtént az egyeztetett időpontban és helyszínen. A szakértői anyag a jövő hétre készül el, a mérések eredményeit, amit feldolgozásnak. A lépviselő úrnak is meg fogják küldeni. Ezenkívül egyeztettek, hogy a jövő héten vagy a következő hetekben egy mobil zajmérési akciót is szerveznek. Tehát saját hivatali eszközökkel este 10 és hajnali 2 óra között megpróbálják azokat a zajgócpontokat feltárni, amit többen jeleznek, bár többen nem. Tehát van, aki hallja és van, aki nem, de megpróbálnak valamilyen mérési módszerrel kézzelfogható dolgokat is előállítani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Erről egyébként több vezetőin beszéltek, Kálóczi Imre alpolgármesterrel nem tudtak egyeztetni, mert szabadságon volt és Katona úrral ő egyeztetett. Olyan rémlik, hogy a kamionokkal fordul az elő, hogy éjszaka olyan módon hűtenek, amit egyébként nekik nem lehetne és azt ígérték, hogy intézkedni fognak. Tehát a mérésnél erre is figyeljenek.

Kálóczi Imre alpolgármester: Valóban a Catone Kft. ügyvezetőjével tárgyaltak arról, hogy mi lehet a probléma. Azt mondta, hogy valószínűleg nagyon sok olyan kamion fordulhat elő, amire eddig nem figyeltek, amiknek elavult a klímarendszere, és csapágyas vagy valami más műszaki hibás, az adhat ilyen fülsüketítő zajt. A teljes gépparkot felülvizsgálják és megtiltják az összes ilyen régi kamionnak az éjszaki működését. Ezek nem közlekednek éjszaka, csak rá vannak dugva konnektorra, hogy így hűtse a fagyasztót. Illetve azt szeretné még mondani, hogy hétfőn a kamaraerdei lakosok közül 5-en vagy 6-an mentek a Catone-hoz egy tárgyalásra, ami – az ügyvezető elmondása szerint – jól sikerült. Sikerült letisztázni ezt a sípoló hangot, amit most a Catone Kft. megígért, hogy augusztus 31-ig kideríti, hogy mi ez és szeptember 8-ig meg is fogja szüntetni, bármi áron és bármi eszközzel, hogyha ez tényleg ott van náluk. A lakosok is megnyugodtak és kérték őket arra, hogy dolgozzanak ki olyat, amit ott a környék nyugalmáért megtudnánk csinálni a Catone-val közösen.

Gáspár Béla képviselő: Egy lakossági kérés, bejelentés érkezett hozzá. A Károly Király út elején van egy étterem. A vezetője tett panaszt, hogy az utcán látja, hogy patkányok rohangálnak, az ürülékből egyértelműen megállapítható. Valamikor ennek a kiirtása sikeres volt, most ismét megjelentek. Az a kérése, ha tud a hivatal valamit lépni, akkor tegyék meg.

Wittinghoff Tamás polgármester: Persze jelzik a BTG-nek. Azt kell tudni a patkány ügyről, hogy teljesen eltüntetni őket nem lehet, de jelentősen visszaszorítani igen, és ez Budaörsön szokott sikerülni. Ugye az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy Budapesten nagyon komoly probléma volt, hogy most ennek az eredménye-e ez vagy nem, azt nem tudja, de köszöni szépen a jelzést és a BTG felé jelzik haladéktalanul.

Biró Gyula alpolgármester: Több kérdés érkezett hozzá autóbusz végállomás ügyben. Legutoljára ma reggel volt lent a kivitelező azt mondta, hogy holnap reggel kezdik az útburkolatnak az aszfaltozását és csütörtökön és pénteken megtörténik. Szombat, vasárnap a felfestés is megtörténik, tehát az iskola kezdésre, ahol ígérték az autóbuszok visszaállnak a rendes helyükre és a Szivárvány utca pedig továbbra is kétirányú. Itt felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy picit kezdjen majd figyelni, mert most már megszokták azt, hogy egyirányú és akkor most újra a régi rend visszatér. A Bleyer Iskola előtt is eljön a fehér busz, tehát ott is lesz iskolakezdésre, ahogy megígérték, el fog készülni. Az épület még nem, tehát az a rész le lesz ott még kerítve, maga az épületnek a kivitelezése folyatódik továbbra is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több napirend előtti hozzászólás nincsen, a két ülés közötti majd a rendes ülésen lesz, két dologról szeretne említést tenni. Ha már Kamaraerdő, akkor az is felmerült, hogy közeleg a repülőnap és ezt nagyon szomorúan konstatálták, hogy az elmúlt évben, úgy az idei évben is sikeresen a Budaörs napjára sikerült a kétnapos rendezvényt tenni. Ugyanakkor nagyon sok idős ember illetve facebookozó jelezte, hogy kicsit tartanak attól, hogy ezen a hétvégén a repülőnap okán milyen égi áldásokkal kell számolniuk. Természetesen többféle fórumon is jelezték, tiltakoztak és igyekeztek ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban lépéseket tenni. Végül felhívta őt egy olyan kollégája a szervezőnek, aki nagyon készséges volt és megértette azt, hogy ez így nagyon rosszul alakult ki. Alapvetően a két napossal is, azzal is problémája van. Mindenesetre a következő levelet írta: „Ezúton szeretném értesíteni, hogy a rendezvényen résztvevő repülőgépek és helikopterek útvonalának bemutatóját előzetes telefon-megbeszélésük alapján úgy igazítottuk, hogy ne sértsük és ne zavarjuk a budaörsi lakók és az önök által rendezett eseményt sem, mindent megteszünk, hogy a repülőgépek ne repüljenek be Budaörs városa fölé. Szeretnénk jó kapcsolatot ápolni önökkel és a jövőben megrendezendő repülőnapokkal kapcsolatosan előzetesen egyeztetni fogunk.” Reméli, hogy ez majd így is lesz, mert valóban, ha egy olyan rendezvényről van szó, ami egyébként a város nevét viseli, egy olyan repülőtéren, ami a város nevét viseli, egy olyan helyen, ami egyébként nem Budaörsön van, azért mégiscsak elvárható, hogy ha ez a várost érinti – mert a légtér az mindenképpen érinti – akkor ebben ilyen módon működjenek a jövőben együtt.

Amit még szeretne elmondani, a két ülés között eltelt időszakról részletesen nem fog beszámolni, de azért történt itt a nyár folyamán egy olyan megdöbbentő történés, esemény, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Nyilvánvaló mindenki számára a Képviselő-testületben, hogy a rendszerváltás óta a város az oktatását kiemelt fontosságúnak tartotta. A testület jelentős része egyet értett abban, hogy az intézményi autonómiánál kevés dolog fontosabb, nevezetesen, hogy az oktatási intézményekben olyan pedagógiai munka folyjék, ami a gyermekek jövője szempontjából meghatározó és a kimeneti szabályozás – azaz a fenntartó – nem beleszól, hanem az eredmények alapján értékel, elvet tartották szem előtt. Az intézményvezetők megválasztásánál a legalapvetőbb kérést, hogy azokat a véleményező fórumokat, amelyek ebben hivatottak – tantestület, szülői munkaközösség, diákönkormányzat – a  véleményüket alaposan vegyék fontolóra és figyelembe, ne menjenek szembe a megrendelők érdekeivel. Egy esetben volt ilyen az elmúlt 30 évben, akkor a jobboldalnak volt – talán éppen a Hermann Iskolával kapcsolatban – egy olyan döntése, ami ezzel nem egyezett meg. Hamar botrány is lett belőle, és az igazgató távozott. Most viszont nyáron olyan dolgok történtek, egyfelől lokálisan, másfelől globálisan… lokálisan az történt, hogy a két nagyon jól működő iskolában, nem szeretne az iskolák között rangsorolni, de az Illyésről mindenképpen elmondhatja, hogy országosan is kiemelkedő az eredményeit is, illetve a népszerűségét illetően is, az igazgatói pályázatokat visszadobta az illetékes miniszter, nem tartotta meggyőzőnek és aztán a felháborodást követően egy évre kaptak megbízást, ami mérhetetlenül megalázó, ráadásul Turcsik Viktor esetében ezt másodízben játssza el az EMMI, ami kritikán aluli. Azt gondolja, hogy ezzel kapcsolatban további részletet nem érdemes elemezni, pusztán csak annyit, hogy a jövőben már ilyen jellegű problémával – ha úgy tetszik nem kell számolni, merthogy a törvényhozó egyszerűen kiiktatta a véleményezési fórumoknak a véleménynyilvánítási lehetőségét, az az nem fogja figyelembe venni azt, hogy adott helyen az adott közösség milyen szempontok szerint gondolná helyesnek azt, hogy az adott intézmény mit mond. Sem az önkormányzatnak, sem az iskola különböző fórumainak nem lesz beleszólása abba, hogy milyen intézményvezetőt nevezzen ki oda a távolból a miniszter, akinek nyilván semmiféle rálátása nincs a helyi közösséghez képest az adott területre. Itt tartanak most. Ez a „vissza a múltba” típusú történetek egyik szomorú állomása.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A szokásos feladata az önkormányzatnak, amikor a korábban hozott testületi döntések épülnek be a költségvetésbe. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen 2 nem szavazattal az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ennek keretében az önkormányzat bővíti a támogathatóak körét, felemeli az összeghatárt a támogatható körben. Ezt a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság pedig 3 egyhangú igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) A településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyben az ajánlóív nyomtatványnak a módosításáról van szó. Ezt az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló

20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

122/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt hatáskörében eljárva – a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az 1. sz. melléklet szerinti személyeket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

5.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ezt a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

123/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Szociális tűzifa biztosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint, vagy 23. § alapján települési támogatásban részesült, szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére egyszeri természetbeni támogatásként téli tűzifa biztosítása céljából 2 500 e Ft-ot biztosít Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

6.) A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A kérelmet a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

124/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő munkavállalói státusz bérköltségének kiegészítését.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 fő munkavállalói státusz bérköltségének kiegészítését az alábbiak szerint biztosítja:

– Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások, 2. „Rendőrség működésének támogatása” sorról 2.000e Ft-ot átcsoportosít az 5/A melléklet 1. „Rendőrségi munkavállalói státuszok bértámogatása” sorra.

– Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. „Általános tartalék” keretből 932e Ft-ot átcsoportosít az 5/A melléklet 1. „Rendőrségi munkavállalói státuszok bértámogatása” sorra.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés módosítását megkösse.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

7.) Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ezt az előterjesztést olyan tartalommal fogalmazták meg, amilyen tartalommal a Törökbálinti Önkormányzatnak is döntést kell hoznia annak érdekében, hogy aztán végrehajtható legyen a feladat. Egyébként Törökbálint döntött, olyan tájékoztatást kaptak a jegyző asszonytól, hogy elfogadták a tartalmában, pici szövegbeli módosulások vannak, de nem érinti a tartalmat semmilyen tekintetben, tehát magyarul ugyanazt a döntést hozzák meg, mint ami itt a Képviselő-testület előtt van. Ezt a TFVB és a PEB egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

125/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város és Törökbálint Város Önkormányzata között kötendő, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon lévő, nem veszélyes szennyvíziszap-lerakó rekultivációjára vonatkozó Együttműködési Megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Együttműködési Megállapodásban az azonnal elvégzendő beruházási feladatok költségeként szereplő 3.000.000,- Ft + ÁFA beruházási költség fedezetét úgy biztosítja, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetés) 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék sora 2.591 e Ft-tal csökken, a költségvetés 6/A. melléklet 2. Ingatlan beruházások alatt „Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja” megnevezésű új sor keletkezik, ahová 2.591 e Ft átcsoportosításra kerül.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során intézkedjen.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szennyvíziszap-lerakó rekultivációjára vonatkozó, PE-06/KTF/15720-3/2019 sz. Engedély hatályba lépését követő 5 éves időszak tekintetében a munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást a mindenkori költségvetésbe terveztesse be.

Határidő a határozat közlésére: azonnal,

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, Pénzügyi Iroda

8.) Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

126/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos korszerűsítési munkáinak elvégzését.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 23.290 e Ft forrást Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/5. Egyéb működési célú kiadások/5. Általános tartalék sor terhére biztosítja.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

9.) A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása a 2018-2019. évre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB és a PEB egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

127/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása a 2018-2019. évre

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

Felhatalmazza Budaörs Város Polgármesterét, hogy az önkormányzat képviseletében a mellékelt nyilatkozatok szerinti tartalommal nyilatkozzon arról, hogy Budaörs Város Önkormányzata egyetért a BTC Zrt. számára az EMMI által a 2018. és 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztésre nyújtott támogatás felhasználásának feltételeivel.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

10.) Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kicsit megmorogta ügyosztályvezető urat, de elég meggyőző választ adott a vezetői értekezleten, alapvetően a térvilágítást fogják olyanná tenni ebből a forrásból, amilyen egyébként megszokott ebben a városban, vagy talán még annál egy kicsit jobb is lesz, mert alapvetően egy buszvégállomáson több fényre van szükség, s az aszfalt minőségváltás a kiíráshoz képest egyeztetve lett az üzemeltetőkkel, az volt az igény, hogy olyan anyag kerüljön ide, ami sokkal tovább  bírja, s nem hullámosodik fel rövid időn belül. A két bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

128/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet 6/A sz. melléklet 2./ 9. Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel) sort pótmunkák fedezetének biztosítása céljából megemeli 21.700 ezer Ft-tal a 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/5. Egyéb működési célú kiadások/5. Általános tartalék sor terhére.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály

11.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az átépítési munkákkal megcsúsztak, és nem tud elindulni időben az óvodában az oktatás, s ezért van szükség arra, hogy a régi posta épülete fogadja a gyerekeket, ahogy ez már több esetben megtették, hogy kisegítsék a Mindszenty iskolát. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

129/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásról

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan főépület 1. emeleti szárnyának alaprajzon megjelölt részét 2019. szeptember 1. napjától október 15. napjáig a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola részére térítésmentesen használatba adja azzal, hogy az épületrész közüzemi költségeire vonatkozóan havonta bruttó 40.000,- Ft átalány díjat fizet.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

12.) A BSC 1924. Kft. kérelméről döntő 66/2019. (Iv.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019. (V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Már ebben a kérdésben a Képviselő-testület hozott döntést, de a cégbírósági bejegyzésnél formai problémák voltak, ezért kell pontosítani az előterjesztésnek megfelelően. A TFVB  6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

130/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

A BSC 1924. Kft. kérelméről döntő 66/2019. (IV.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019. (V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSC 1924 Futball Kft. tőkeemelése tárgyában hozott 66/2019.(IV.17.) ÖKT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a 38/2019. (III.27.) ÖKT sz. határozatot visszavonja.

2.) a Budaörs Város Önkormányzata részvételével működő BSC 1924 Futball Kft. (a továbbiakban: társaság) tőkeemelését az alábbiak szerint támogatja:

  1. a Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány 60.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül,
  2. a Budaörsi Sport Club 10.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül,
  3. Budaörs Város Önkormányzata 30.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül és további 259.058.000,- Ft pénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében tőketartalékba kerül.
  4. a társaság tagjai a jegyzett tőkébe kerülő összegek rendelkezésre bocsátására 2019. május 31. napjáig kötelesek, akként, hogy azt átutalják a társaság bankszámlájára.

3.) a tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátását a társaság bankszámlájára történő utalással Budaörs Város Önkormányzata az alábbiak szerint teljesíti:

a) II. ütem munkálataihoz 64.689.000,- Ft-ot a jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg,

b) III. ütem munkálataihoz 194.369.000,- Ft-ot a jelen határozat c) pontjában foglalt kikötésekkel megkötött vállalkozási szerződés benyújtását követő 5 munkanapon belül.

c) a b) pont szerinti összeg kifizetésének feltétele, hogy a társaság III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzésére úgy köt vállalkozási szerződést, hogy abban a vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. szeptember 30. napjáig megkezdődik, és a vállalkozó végteljesítési határideje 2019. október 31. A társaság vállalja továbbá, hogy a vállalkozási szerződésben a vállalkozó késedelme esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a késedelembe esés napjától naponta a vállalkozási díj 0,2%-a. Társaság tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő kötbérösszeggel a III. ütemre rendelkezésre bocsátott tőketartalék összege csökken, s azt a társaság az Önkormányzat részére a kötbér esedékessége napját követően az arról szóló felhívásban megjelölt időpontig visszafizetni köteles függetlenül attól, hogy a tőketartalék rendelkezésre áll vagy sem.

d) a tőketartalékba kerülő összeg célhoz kötött, Budaörs Város Önkormányzata azt a tulajdonában álló és a társaság által üzemeltetett, Árok utcai sportlétesítmény területén (Budaörs, 4175/3 hrsz.), a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett fedett lelátós öltözőépület teljes körű befejezéséhez biztosítja.

4. a tőkeemelés és tőketartalékba helyezés végrehajtására szolgáló összeget Budaörs Város Képviselő-testülete 2/2019. (II.28.) ÖKT rendelet 7/A sz. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartások kívülre 5. sorról a 6/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/ Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások/ 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások/ 5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások sorára átcsoportosítással biztosítja.

5. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó társasági szerződés módosításához szükséges okiratok, valamint a pénzeszköz átadási szerződést a határozati javaslatban rögzített lényeges tartalommal aláírja.”

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSC 1924 Futball Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelölése tárgyában hozott 95/2019.(V.30.) ÖKT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30. napjától 2024. április 04. napjáig terjedő időszakra Kovács Gábort (Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának külsős bizottsági tagja) jelöli a BSC 1924 Futball Kft. felügyelőbizottsági tagjának.”

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

13.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFVB 6 igen 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

131/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 9554/1, 9554/2 helyrajzi számú ingatlanokra, valamint a Budaörs, 9556 helyrajzi számú ingatlan 1604/5832 tulajdoni hányadára (mint dologösszességre) vonatkozóan, György Boglárka, mint Eladó valamint Bölcsföldi Csaba és Hartmann Ildikó, mint Vevők között, 2019. május 2-án megkötött adásvételi szerződés kapcsán 23.000.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlanokat nem vásárolja meg.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlant terhelő, Budaörs Város Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez.

Határidő: a határozat közlésére azonnal       

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

14.) Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

132/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatti, 138 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan, Berger Kálmán Sándor képviseletében dr. Stefanics Péter meghatalmazott Eladó, valamint Hamikus Roland Tamás és Hamikus Szilvia Vevők között, 2019. július 3-án megkötött adásvételi szerződés kapcsán nem él elővásárlási jogával, az ingatlant nem vásárolja meg.

Határidő: határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

15.) Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB egyhangúan javasolta elfogadni.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő )

133/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 10020 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.332 m² nagyságú ingatlanra vonatkozóan, a Szent István Egyetem, mint Eladó valamint az AGROBESZ-TEAM Mezőgazdasági Beszerző és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vevő között az MNV Zrt. e-árverési rendszerén lebonyolított M19444/190701. számú  elektronikus árverés alapján kötendő adásvételi szerződés kapcsán 55.160.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlant nem vásárolja meg.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 10023 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.691 m² nagyságú ingatlanra vonatkozóan, a Szent István Egyetem, mint Eladó valamint Szarvas Júlia, mint Vevő között az MNV Zrt. e-árverési rendszerén lebonyolított M19447/190701. számú  elektronikus árverés alapján kötendő adásvételi szerződés kapcsán 65.400.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlant nem vásárolja meg.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda / Vagyongazdálkodási Osztály

Wittinghoff Tamás polgármester: A további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő-testület. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

134/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

135/2019.(VIII.28.) ÖKT sz.                                              határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
  2. sz.: Forgatókönyv, bizottságok jegyzőkönyvei

3. sz.: Rendeletek, mellékletekkel


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. szeptember 09.