Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 29-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. január 29-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid   

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Vári Attila településrendezési ügyintéző

Jelen vannak továbbá: Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Tamás Ervin BTG, Májer Emese Budaörsi Infó

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla, dr. Süveges Zsófia, dr. Kiss Károly, dr. Tasnádi Ferenc

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel az Önkormányzat munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 14 fővel. Kapitány Gábor reggel küldött e-mailjében jelezte, hogy külföldi útja miatt nem tud részt venni az ülésen, úgyhogy 14 fővel határozatképes a Képviselő-testület. A mai rendkívüli testületi ülés alapvetően a bizottságok megalakítása érdekében lett összehívva, de természetesen – ahogy az idő telik – januárban számos más napirend is terítékre került. A megküldött napirendhez képest a meghívóban szereplőhöz nincsen olyan előterjesztés, amit a Hivatal, vagy képviselők terjesztettek volna elő. Zárt ülésre javasolja a 17-es, 18-as és 19-es napirendeket. Kérdezi, hogy a napirendhez van-e bárkinek kérdése, vagy észrevétele.

Miután észrevétel nincsen szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot,  melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú szavazattal elfogadott.

Szavazásra teszi fel az így elfogadott módosítással a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

1/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12) sz. rendelet módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 7/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

5.) Tájékoztatás dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről

6.) Delegált tag megbízása az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába

7.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve

8.) Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

9.) Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

10.) Döntés a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

11.) Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

12.) Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti, 4001/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

13.) A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2020 évre

14.) A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

15.) Az Írisz Alapítvány kérelme a támogatási összeg felhasználásának módosítására

16.) Döntés csatlakozásról

17.) Megállapodás a Halbiszer Bt. tartozásának megfizetése ügyében – ZÁRT ülésen

18.) Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelmek – ZÁRT ülésen

19.) Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Wittinghoff Tamás polgármester: Napirend előtt kötelezettsége a két ülés között eltelt időszakról beszámolni. Ezt most is a nagy részét majd a képviselői hozzászólások után fogja megtenni, de történt egy olyan esemény, ami miatt azt hiszi, hogy feltétlenül ezzel kell kezdeni a Képviselő-testület ülésén. Január másodikán, pár nap szabadságról visszatérve érte a hír, ami szerint az Egészségügyi Központban egy nagyon sajnálatos, szomorú dolog történt. Nevezetesen a 22 aznap műtött betegből 12-nél komplikáció lépett fel. Természetesen azonnal felvette a kapcsolatot az egynapos sebészetet üzemeltetővel, aki mindenről részletesen tájékoztatta és azóta is – minden ellenkező híresztelés ellenére – folyamatosan kapcsolatban van mind az intézménnyel, mind a doktornővel, aki ezt a műtétet végezte, és aki egyébként a János Kórházban az utókezelést végzi. Nagyon fontos, hogy mindenki pontosan tudjon arról, hogy az egynapos sebészet hogyan néz ki általában is. Az egynapos sebészet lényege, hogy a betegek otthon gyógyulnak, és az utókezelésről kell gondoskodni és ennek a felelőse mindig is az operáló orvos. Ezért itt is természetesen ugyanarról a doktornőről van szó, aki egyébként a János Kórház osztályvezető főorvosa, és aki egyébként felel mindenért, ami a műtőben történik, és akivel szintén rendszeres és folyamatos kapcsolatban volt és van most is, mint ahogy az ÁNTSZ-től is folyamatosan igyekezett információt kérni. És akkor itt egy pillanatra meg kell állni, mert ezzel kapcsolatban is nagyon furcsa hírek voltak, persze az ezzel kapcsolatos szándékokat ő érti; az más kérdés, hogy erkölcsileg hogyan értékeli. Azt tudni kell, hogy az egynapos sebészethez az Önkormányzatnak semmiféle jogköre, hatásköre nincsen. Az egy olyan tevékenység, amit egy magánszolgáltató végez engedélyek alapján és az ÁNTSZ nagyon szigorú felügyelete mellett. És természetesen ettől függetlenül minden, ami Budaörsön történik, azért a város és ő maga is felelősséggel tartozik. Tehát ez egy alapvető kérdés, hogy nyilván, ha egy ilyen szomorú eset történik, méghozzá ilyen nagy számban, akkor ezzel foglalkozni kell. Azért itt is egy pillanatra érdemes megállni. Ez a doktornő az elmúlt 15 évben mintegy 10.000 ilyen műtétet végzett Budaörsön és ebből a 10.000 műtétből mindösszesen kettő, azaz kettő komplikációja volt. Ez kettő század százalék. Ez nemcsak hogy töredéke a magyarországi egészségügyi ellátással kapcsolatos műtéteknek, hanem jelentősen az európai átlag alatt marad. Azt kell mondania, hogy – bár ez teljesen egyértelmű, hogy azt a 12 embert nem vigasztalja – de még azzal is az ő mutatója sokkal jobb, mint az európai adatok. Az más kérdés, hogy hogyan történhet egy ilyen eset, hogy egy nap 12 ilyen komplikáció adódik. Nyilvánvaló, hogy erre az ÁNTSZ-nek és a nyomozásnak majd választ kell adni. Ezt a doktornő is, ő maga is és az intézmény is nyilván nagyon szeretné érteni, hogy igazából mi történt itt. De nem csak a felelősség okán van az, hogy meglehetősen aggodalommal figyeli mindenki ezt. Az ő számára egyébként ez egy személyes problémát is jelent, hiszen egy több évtizedes jó barátja azok közé tartozik, aközé a négy – most már lehet, hogy öt – személy közé, akiknél maradandó károsodás is elképzelhető. Vele is folyamatosan tartja a kapcsolatot. Pontosan azért, hogy betegoldalról is legyen információja. Merthogy azért azt tudni kell, és ez nagyon fontos kérdés, mert ezzel kapcsolatban is – hát hogyan is mondja – nem túl jószándékú megjegyzések elhangzottak, hogy az Egészségügyi Központ sem a betegek kilétéről, sem a betegek állapotáról tájékoztatást kívülállónak nem adhat. Ezt szerinte minden józan, épeszű ember tudja. Ezt legfeljebb azok nem tudják, akik ezt más célra kívánják felhasználni. És hát természetesen ez idő alatt azt is megdöbbenten figyelte, amit a Kormány-közeli média mindenféle dezinformáció, valótlan állítások kíséretében igyekezett tálalni. Ezekkel kapcsolatban számos jogi lépést fognak tenni nyilván, és az Egészségügyi Központ is – ahogy hallja; ez persze az ő dolguk. És arról az elképesztő esetről sem szeretne hosszan beszélni, ami aztán később történt; ki nem ejti annak a lapnak – amit ő újságnak nem is nevezne – a nevét, amelynek a munkatársa törvénytelenül behatolt egy elzárt területre és ott – mintegy dokumentálni szándékozva azt, hogy nem megfelelően tárolják a betegek adatait – kinyitottak egy olyan szekrényt, amelyben egy családorvosnak az adatai vannak és belefényképeztek a beteglapokba is. Ezzel a Btk.-t is a Ptk.-t is súlyosan megsértve bizonyították azt, hogy itt néhány gátlástalan embernek semmi sem drága. A lényeg mégis csak – azt hiszi – az, hogy egyfelől az ÁNTSZ minél előbb világosan tegyen pontot az ügy végére. Másfelől pedig a rendőrségi eljárás eredményét is megismerjék. És mindennél fontosabb – számára legalább is –, hogy a műtétet végző orvos – aki egyébként, ahogy mondta az utógondozást is végzi – minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy a betegek a lehető legjobb állapotba kerüljenek. Normál műtét esetében is körülbelül hat hónap az, amikor erről a végső szót ki lehet mondani. Ahogy őt tájékoztatták, valamennyi érintett beteggel az intézmény felvette a kapcsolatot, valamennyi érintett beteggel megállapodást kötöttek; annak a tartalma pedig az, hogy amikor kiderül az, hogy véglegesen hogyan alakult az ő állapotuk, akkor ennek megfelelően fognak kártérítésben megállapodni. Azt is azt hiszi, nagyon fontos elmondani, amire már az elején utalt, hogy az Önkormányzatnak tehát – és ez nem kibújás, nem felelősség-hárítás – igazán semmiféle hatásköre nincsen. De ezzel együtt ő folyamatosan levélben is és telefonon is igyekezett informálódni az ÁNTSZ-től, mint felügyeleti szervtől és azt a meglepő fordulatot – ami Magyarországon persze már nem meglepő – hogy Kormány-párti újságokból bizonyos dolgokat előbb lehet tudni, mint ahogy az hivatalosan egy hatóságtól kijönne; egy ilyen információ után ő egy hosszas levelet írt az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály számára, dr. Katona Ildikónak. Kicsit neheztelve; pontosan azért, mert nem közvetlenül, két hivatalos szerv közötti információk kapcsán értesül dolgokról, hanem a média ír mindenfélét. És őszintén meg kell mondania, hogy meg kell, kövesse dr. Katona Ildikót. Egyébként eddig is a tapasztalata az volt, hogy nagyon korrekt az együttműködés az Önkormányzat és az ÁNTSZ (a járásit jelenti ezt, hiszen őhozzájuk tartoznak közvetlenül) együttműködésében és az Egészségügyi központ is így értékelte. Pontosan ezért nem értette korábban azt, hogy miért nem kap információt, miért nem tájékoztatják. És amikor írásban, éppen a tegnapi nap megkapta a választ, akkor minden világossá vált. És tulajdonképpen megértette azt is, hogy lehet, hogy az is elegendő lett volna, ha ma ezt elmondja. De ő azt hiszi, hogy fontos volt, hogy a részletekről is tájékoztassa a Képviselő-testületet. Katona Ildikó felhatalmazásával, vagy pontosabban a járási hivatalvezető az, akinek a beosztottja a tisztifőorvos asszony és dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető, tehát a Pest Megyei Kormányhivatal – tehát félreértés ne essék – a Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalától kapta ezt a levelet, amiben a következő szerepel: „dr. Katona Ildikó járási tisztifőorvos asszonynak küldött levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. A Jump Consulting Zrt.-vel szemben indított eljárással kapcsolatban osztályvezető asszony jelzése mindössze arra vonatkozott – nevezetesen, hogy miért nem tájékoztatja őt –, hogy folyamatban lévő hatósági eljárásról ügyfélnek nem minősülő szervnek, személynek nem adhatunk tájékoztatást.” Reméli, világos mindenki számára, akik mindenféle mást állítottak, hogy még csak ügyfélnek sem minősül az Önkormányzat. Nemhogy sem fenntartója, sem működtetője, sem felügyeleti szerve nem ennek az intézménynek; még csak ügyfél sem ebben az esetben. Mert itt egy olyan esetről van szó, amiben az ÁNTSZ-nek van felhatalmazása, hogy eljárjon. Tehát tény az, hogy az Érdi Járási Hivatal az egynapos sebészet, szemészet működésével kapcsolatban eljárást indított 2020. január 23-án, és hozzáteszi, mindez tehát nem érinti az önkormányzati feladatellátás szempontjából lényeges egészségügyi alapellátási feladatokat, a szakrendelői működést, azaz a lakosság részére területi ellátási kötelezettséggel nyújtott közszolgáltatások a Központban továbbra is zavartalanok. Vagyis az a rész, amire az Önkormányzatnak szerződése van, amivel kapcsolatban – a hazug állításokkal ellentétben – közbeszerzéssel jelölte ki a működtetőt, a szolgáltatót, az a rész továbbra is zavartalanul működik. Az eljárás egy olyan szolgáltatással, az egynapos sebészet szemészeti eljárásával kapcsolatban folyik, amelyben az Önkormányzatnak semmiféle hatásköre nincsen. Továbbra is azt mondja, hogy folyamatosan fog informálódni. Már csak azért is mert meggyőződése, hogy vissza kell tudni szerezni a bizalmát annak az intézménynek, ami jelentősen jobb adatokkal, statisztikával dolgozik, mint bármelyik kórház az országban és már több mint 100 műtét halasztódik amiatt, mert itt láthatóan igen nagy nyomás van a különböző hatóságokon és ezt mindenki értse úgy, ahogy gondolja. Persze érteni ezt nem sokféleképpen lehet. Szóval, ő óvva int mindenkit attól, hogy valótlan állításokkal, felelősségi körök valótlan sejtetésével és a tények ismerete nélkül, hangzatos, politikai játszmaként használja föl ezt a szomorú esetet és azt gondolja, hogy fontos volt, hogy ezt a testületi ülésen napirend előtt részletesen ismertesse.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Köszöni szépen a szót. Igyekszik nagyon gyors lenni, hiszen a kettő perc az rendkívül rövid idő. Szeretettel üdvözöl mindenkit. Az első gondolat és kívánalom az az, hogy mielőbbi gyógyulást szeretne kívánni – azt hiszi mindannyiuk nevében – az érintett betegeknek. Neki olyan információi vannak, hiszen maguk a betegekből érkező érintettek voltak, akik megkeresték, hogy már nem 12, hanem 13 paciensről beszélnek, de ezt majd pontosítani kell. Csak 12-en mentek el 22-ből a János Kórházba és egy 13. sorstársuk pedig máshol keresett gyógyulást. A tőlük érkezett véleményeket próbálta ő, próbálja most is idehozni nagyon gyorsan, nagyon röviden. Az első, amit szeretne leszögezni, hogy az emberi oldal az, ami neki fáj. Az Egészségügyi Központ részéről, hogy karácsony előtt történik ez a baj valakivel és az ő elmondásuk alapján nincs érdemi megkeresés feléjük. Tehát valóban a doktornő, aki ugye a János Kórházban is tevékenykedik, ő foglalkozott velük, amit lehetett, elkövetett, de a cég, maga az Egészségügyi Központ nem kereste meg ezeket a bajba jutottakat, holott ez a lehetőség nyilván – mint az adatok birtokosa – nyitva állt volna. Ide vagy oda karácsony vagy szilveszter, az emberi része. A másik: az Önkormányzatnak a gesztusát hiányolta, hogy ajánlják fel legalább a lehetőséget, hogy honlapon keresztül – hiszen ott van a budaörsi honlap –, hogy aki bajba jutott és segítségre szorul, az nyugodtan ezen és ezen a számon kérhet segítséget. Ez csak egy emberi tényező, amit szerinte lehetett volna és kellett volna nekik az Önkormányzat részéről elkövetni, vagy legalább is a lehetőséget biztosítani. Hogy mennyire felelősek Önkormányzatként, ő úgy tudja, hogy maga az épület tulajdonosa továbbra is az Önkormányzat, tehát szerinte ez a felelősség továbbra is megáll, és a polgármester urat kérdezi, hogy továbbra is szabotázs akciónak tartja-e, mert volt egy ilyen nyilatkozata, vagy facebook kommentje, hogy ez a tragédia valamilyen szabotázs akcióra vezethető vissza.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem lepi meg, hogy képviselő úr semmit nem értett abból, amit elmondott és abból a levélből sem, amit föltett neki, és amire világos választ adott. Szerinte, amit az ülés előtt lemondott – ha képviselő úr majd este végignézi – akkor választ fog mindenre kapni. Azt a szamárságot, hogy nem volt érdemi megkeresés az intézmény részéről, szerinte elég világosan elmondta, hogy minden egyes – és lassan mondja, hogy képviselő úr is pontosan értse – az egynapos sebészeti eljárás lényege a következő: egy napig van bent a beteg… sőt, még csak egy napig sem; a műtét után nem sokkal haza lehet menni. Ő maga is átesett több ilyen műtéten. Ezeket nem fogja részletezni, ha megengedi képviselő úr. Amikor az orvos úgy ítéli, hogy a beteg már tud nyugodtan hazatérni, akkor hazaengedi azért, mert otthon lehet a legjobban gyógyulni. Ennél az eljárásnál a protokoll az, hogy másnap a műtétet végző orvosnál – aki a János Kórház vezető főorvosa, osztályvezető főorvosa, szemészeten – jelentkeznek, és ha a kontrolt elvégzik, majd ezt követően, ha bármiféle komplikáció fellép, akkor ugyanez az orvos jár el. Tehát nincs elkülönülve az Egészségügyi Központ és az orvos, mert az orvos, a műtétet végző orvos az ügy ura. Tehát ő persze érti, hogy egy gazdasági ügyekkel foglalkozó ember, az biztosan sokat tudna segíteni Czuczor Gergely szerint egy szemműtét után egy betegen, de az orvos feladata – és az ő álláspontja is az –, hogy a gyógyulás a legfontosabb és a betegek állapota a legfontosabb. Ezért az intézmény vezetése egyértelműen és kizárólag a doktornőn keresztül kommunikált és tartotta a kapcsolatot ily módon. Az ő barátja is elmondta, hogy ugyanez történt és egyébként őt megkeresték. Lehet, hogy a többieket nem; ezt ő kizártnak tartja egyébként. És mindenkivel megállapodást kötöttek. Szerinte az anyagi rész és az ilyen jellegű segítségnyújtás a lehető legkevésbé érdekes. Ő, hogyha ilyen problémája lenne, baromira nem érdekelné az, hogy az intézmény gazdasági vezetése neki ajánl-e bármit föl a szeme gyógyulásáért és az egészségi állapota változásáért, méghozzá pozitív változásáért. Igyekezne együttműködni az orvossal. Tehát így a kérdésére ez a válasza. A másik, hogy az Önkormányzatnak milyen gesztust kellett volna feltenni, megtenni, amikor az Egészségügyi Központ feléjük – mert azt is írtad, hogy… de minden kérdésére ő választ adott írásban, tehát pontosan tud mindent erről – jelezte, hogy minden anyagi konzekvenciát és minden szakmai felelősséget vállalnak és mindent megtesznek a betegek érdekében. Ez az ő kötelezettségük és ez így van rendjén és ezt kell tenniük. A szabotázst ő nem mondta ezt képviselő úr mondta ki. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja. Ő annyit mond, hogy az számára, hogy egy nap 12 ilyen eset történik, ez nem egy normális, hétköznapi eset és abban a pillanatban, amikor még semmiről nem tudott, azt kérdezte az intézmény vezetőjétől, hogy van-e kamera a műtő bejáratánál, mert az bizonyos kérdésekre tudna választ adni. Sajnos nincsen. Persze vannak adatvédelmi előírások. Nem olyan egyszerű egy ilyen intézményben. Jelen vannak a rendőrség részéről, tisztelettel köszönti őket. Ők is biztosan megerősítik, hogy azért nem olyan egyszerű, hogy kik és hogyan rögzíthetnek kamerával olyan helyen, ahol emberek mozognak bizonyos dolgokat, és hogy azoknak az adatait kik és hogyan kezelhetik. De mindenesetre, ami azóta történt, amiről beszámoltak, nagyon megerősítették ezt a biztonsági lehetőséget. Ugyanakkor, akkor, amikor az történik, hogy az egyik Kormány-párti médiumnak a munkatársa büszkén vállalva, melldöngetve elmondja, saját maga ellen vallomást téve, hogy hogyan sértik meg az adatvédelmi törvényt, hogyan törnek be egy olyan intézményrészbe amiben semmi keresnivalójuk nincs, ami ráccsal és zárral van ellátva… És eközben mindenféle hazugságot írnak. Bármit fel tud tételezni, de semmit nem fog kimondani állításként. Majd elválik.

Dr. Tóth Ferenc képviselő:  Köszönti a résztvevőket. Jegyző úrhoz lenne két kérdése. Az egyik az, hogy körzetéből három helyről is kapott olyan bejelentést, hogy a fűtési szezonban sokan hulladékkal, kezelt fával fűtenek. Ez óriási problémát jelent egészségügyi szempontból. Ezt nem kell ugye ecsetelnie. A közelben iskola, óvoda található. És utánajárva ennek az esetnek, látható, hogy ez nem helyi, városi szinten kerül majd megoldásra, hanem járási szinten. Már több lakó átment Budakeszire és a járásnál próbált valamilyenfajta intézkedést elérni. Egyelőre semmilyenfajta sikerrel. Mellette tudvalevő, hogy már civil egyesület is alakult ennek az ügynek a helyi kezelésére. Azt mondja, hogy ennek a megoldása fontos lenne. És az lenne az első kérdése, hogy ennek ügyében esetleg mit tudunk ajánlani, milyen módon tudnának a budaörsi polgárok eljárni ennek megoldása érdekében. A másik ügy pedig, hogy az autópálya kamaraerdei oldalán egy cég fényreklámot működtet. Ez a villogó fényreklámot leginkább ezt a balatoni viharjelzésnek a színváltozásos villogó fényéhez tudná hasonlítani, ami este nagyon zavaró, bevilágítja a környéket. Ugye az ő körzete ráadásul egy eléggé dombos terület, tehát azt jelenti, hogy ezek a fények pásztázzák a lakásokat. A sötét épületet is átvilágítják. Videókat is kapott; mutatta is a jegyző úrnak. Kérdezné, hogy ezekben az ügyekben mit tudnának esetleg segíteni a városi lakóknak.

Dr. Bocsi István jegyző: Hatósági ügy, az a helyzet, hogy a fűtéssel kapcsolatos bejelentés– tehát, amikor valaki szennyezett anyaggal fűt – átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe. A fényszennyezéssel kapcsolatos ügyek is az építési hatóság körébe tartoznak, ami jelenleg Budakeszi, március 1-től pedig Érd. Ez volt a könnyebb része a válasznak. Azt gondolják, hogy – különösen ezeket a fényszennyezések ügyében – ennél talán megpróbálnak barátságosabban és hatékonyabban eljárni. És valamennyi ügyben – nem csak egy ügyben érkezett ilyen bejelentés, nem egy táblával kapcsolatban, hanem több táblával kapcsolatban – megkeresik az érintett cégeket és megpróbálják megbeszélni velük, hogy mi a zavaró és próbáljanak meg ezen változtatni. Volt ilyen az elmúlt évben is. Ott is sikerült a céggel megbeszélni azt, hogy hogyan változtassák meg a fényreklámoknak a kinézetét, alakját, villogását, hogy ez ne legyen zavaró. A fűtésnél, ahol ők észlelik ezt, ott a környezetvédelmi szakembereik is megpróbálják megkeresni ezeket az embereket, illetve a másik oldalon ehhez is hozzátartozik, hogy aki azért fűt szennyezett fával, mert nem teheti meg, hogy másra költsön, azt szociális alapon megpróbálják támogatni, hogy olyan fűtőanyaghoz jusson, ami nem szennyezi a környezetet oly mértékben.

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné napirend előtti két hozzászólását.  Az egyik, hogy a Herman Ottó Általános Iskolának a Lévai utcai bejáratánál van egy köztéri lámpa, mellette még kettő; valami oknál fogva ez nem ég. Kéri, nézzék meg, hogy hogy lehet ezt javítani. A másik az egy nagyon, de nagyon fontos, és kérné ügyosztályvezető urat, hogy sürgősen próbáljanak ebben lépni. Hétfőn kereste meg őt a Lévai u. 31. sz. ház gondnoka. Ott, ahol a fodrászat van, van egy lépcső, és annak a lépcsőnek két betontagja megmozdult. Tegnap kint volt személyesen, megnézte, balesetveszélyes, úgyhogy szeretné kérni, hogy sürgősen, addig, amíg valaki össze nem töri magát, nézzék meg.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: A hiányzó lámpatesteknél az égő ügyében az ELMŰ-vel felveszik a kapcsolatot és jelzik, az ELMŰ kötelessége a közvilágítási hálózat javítása. A betonlépcsőt pedig kollégáival azonnal egyeztette is, és a balesetveszélyt elhárítják.

Wittinghoff Tamás polgármester: Közben jelezték számára, hogy egy dologra Czuczor képviselő úrnak nem adott választ, nevezetesen, hogy az épület az önkormányzaté. Szeretné felhívni a figyelmét képviselő úrnak, hogy számos önkormányzati tulajdonú lakás van, ami abban történik, azért sem az önkormányzat a felelős. Bérleti díjat fizetnek érte, és ami ott történik, azért az ott működő a felelős, és hogyha olyat követ el, akkor az illetékes hatóságoknak kell eljárni. Vagy éppen most fog elkészülni, sőt már el is készült, csak bizonyos részek még hiányoznak, a buszvégállomás, amit a BKV számára meg a Volán számára át fognak adni, ők fogják használni. Hogyha valamelyik buszvezető szabálytalanságot követ el, akkor nyilván ez az adott szolgáltató kompetenciájába tartozik, hogy az ezzel kapcsolatos kártalanításokat elvégezze. Tehát elválik a két dolog egymástól, az, hogy bérleti díjat fizetnek azért, mert azt az épületet használják. Megjegyzi, ilyen az országban egyedülállóan csak Budaörsön van, s több mint húsz éve működik ez az intézmény, és az épület egyébként a BTG-é, de ez részletkérdés. Azért járnak ide a környező településekről és más helyekről is, merthogy jóval magasabb színvonalú itt az ellátás, mint másutt. De szeretné azt azért jelezni, hogy az SZMSZ nagyon szigorúan szabályoz bizonyos kérdéseket, így a napirend előtti kérdéseken vitát nem lehet folytatni. Itt ezzel kapcsolatban minden elhangzott, úgyhogy Löfler képviselő urat is arra kéri, hogy ezt az önkormányzati rendeletet tartsa tiszteletben.

Löfler Dávid képviselő: Kifejezetten azért kért szót, mert az előbb idejött hozzá az egyik érintett, és azt kérte, hogy tolmácsolja polgármester úr felé és a képviselő-testület felé, hogy szeretne szót kérni, szeretne ebben a témában megszólalni, vállalva a saját azonosságát, és a Polgármester úr által elmondottakra szeretne reagálni. Kérdezi, hogy van-e erre lehetőség, és ad-e erre lehetőséget polgármester úr vagy a Képviselő-testület.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi jegyző urat, hogy az SZMSZ erről mit mond.

Dr. Bocsi István jegyző: Az SZMSZ szerint a képviselő-testület a napirendi pontok szerint tárgyalja az előterjesztéseket, a napirendi pontoknál van lehetőség arra, hogy külső személy kapjon szót, a napirendi pontok előtt az SZMSZ ezt kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Ezzel együtt, mivel ismeri a FIDESZ-nek a kommunikációs technikáit most szabályt fog szegni jegyző úr. De hozzáteszi, hogy csak azért, mert pontosan tudja, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor egy óra múlva az lesz fent a különböző sajtóorgánumokban, különösen a NER kompatibilisekben, hogy a polgármester egy ilyen súlyos kérdésben az érintetteknek nem adott szót. Senkit nem fog érdekelni az, hogy a szabályok szerint erre nincs lehetőség és a szabályok szerint ezt a kérést már nem is mondhatta volna el képviselő úr, és a szabályok szerint napirend előtt – merthogy nem ilyen az önkormányzatnak a működési rendje – erre lehetőség nem lenne. De természetesen kettő perc az a keret, amit tartani fognak és kettő percnél nagyon szigorúan meg fogja tenni, hogy megállítja a hozzászólás lehetőségét. Kettő perc alatt szerinte mindent el lehet mondani, különösen akkor, ha az embernek elvileg nem lehetne szót kapni. Nem tudja, hogy kit kell megnevezzen most, mert őt nem kereste meg ez az úr, bár arról a barátja is beszélt, hogy a János Kórházban már rögtön valaki a FIDESZ-t és Czuczor urat emlegette, hogy majd őt keresik meg. Ez számára persze elgondolkodtató, de nincs ezzel semmi baj, csak nem tudja megmondani, hogy kinek ad most szót.

Körtvélyessi László hozzászóló: Odamenjen a mikrofonhoz?

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, máshogy nem tudják rögzíteni a történeteket.

Körtvélyessi László hozzászóló: Azt tudni kell, hogy ő az egyik résztvevője ennek a szörnyű eseménynek. Nem 12-en voltak, hanem 13-an. Azt tudni kell, hogy a baktériumok azok politikamentesek. Tehát nem FIDESZ-es baktérium és nem ellenzéki baktérium. Ha az igazat tudni akarják, akkor, mint résztvevőtől megkérdezhetik, ezt nem biztos, hogy 2 percben el tudja mondani, de annyit el tud mondani, hogy mindannyiuknak az életéből letört egy darab. Azt el tudja mondani, hogy ebben az intézményben 12-ből kb. 10-en éreztek a csatornaszagot. Ő szakadt lábzsákot kapott. Olyan esemény is történt, hogy a műtő előkészítőben az asszisztensnőt elvitték vérvételre. Ő egyetlen egyben ért egyet polgármester úrral. Hogy a műtétet végző orvos az profi volt, a műtétet végző orvos megtett mindent az érdekükben. És polgármester úr tévedésben van, mert nem a Katona nevű hölgy az illetékes Érden, tegnap kapta a dr. Vass Csaba a fővárosból, ő az illetékes. Jegyző úrnak el is küldte, talán a képviselőknek is elküldték. Sajnálja, hogy ebből politikai ügy lett és ő úgy érzi – Polgármester úr ismeri őt, ő nagyon messze áll a FIDESZ-től – de most a kormánypárti lapok igazat mondanak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. A kormánypárti lapok a Fideszes elnöknek a hazugságait mantrázták hosszú időn keresztül az önkormányzat felelősségét illetően. Amennyiben ezek a hozzászóló szerint igazak, akkor ő is ezt a valótlanságot erősíti meg.

Körtvélyessi László hozzászóló (mikrofonon kívül): ezt visszautasítja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ne haragudjon, de ez így nem működik, az ember kezd gyanakodni, hogy mi lehet a háttérben, de akkor nézi sorban. Természetesen a baktériumok nem pártpolitikai állásúak, semmilyenféle pártállásuk nincsen. Az, hogy, hogy kerülnek a műtőbe, az sem pártállástól függ. Az, hogy az ember egy műtét után kit keres meg, az már adhat egy bizonyos támpontot arra, hogy az ember értse azt, hogy ezzel kapcsolatban mi a szándék. Azt mondja az úr, hogy egyetlenegy dologban ért vele egyet, hogy a műtétet végző orvos profi volt. Ő is így gondolja, senki másra nem bízná a szemét, a gyerekiét sem. És maga ugyanitt műttetné meg magát, ha ilyen helyzet lenne. Ami nem jelenti azt, hogy azt a kockázatot, amit minden műtét előtt az ember vállal, azt ne vállalná ő is. De azt azért hozzá kell tennie, hogy egyáltalán nem téved, abban a hozzászóló téved, hogy a felelősséget, meg, hogy ott mi történt, milyen módon tálalja. Tudniillik, ami egy műtét során egy műtőben történik, azért bizony a műtő orvos a felelős. Ő állítja össze a team-et, ő állítja össze a protokollt, neki kell mindenért felelősséget vállalnia. És ezzel együtt azt gondolja, hogy az illető orvos a szakma csúcsán áll. De ha már ilyen kérdésekbe mennek bele – nem tudja azt megítélni, merthogy ővele is hosszasan beszélt – hogy a Szemészeti Kollégium erre a műtétre vonatkozó szakmai protokollja mennyiben felel meg azoknak a feltételeknek, amelyet a 21. század megkövetel, és hogy az ÁNTSZ ezzel kapcsolatosan vagy a műtő vagy az eljárás erre vonatkozó részével mit és hogyan tesz. Egyáltalán nem téved a hatáskörben, mert most megint egy olyan dolgot mondott, amiből az következik, hogy ő legalábbis tudathasadásos. Ha ő a járási kormányhivataltól, Érdtől kap egy levelet, akkor egyértelmű, hogy, kéri szépen a hozzászólót, hogy foglaljon helyet, érti, hogy az a szándék, hogy ezt ne tudja végigmondani, de akkor is meg fogja tenni. Azt, hogy az országos tisztifőorvoson milyen nyomás volt és milyen elvárásai voltak a járási tisztifőorvos felé, az egy dolog, de már leadták az ügyet és mostantól kezdve ők is érzik, hogy ez annyira kellemetlen, hogy száznál több beteg, akiknek a bizalma töretlen az egészségügyi központ egynapos sebészete iránt és várják a műtétet és ezzel ami történt egyébként és politikailag – mert a baktérium nem politikai, de az ami utána történt, az igenis az. Ilyenre nem volt még példa, hogy egy hónapig egy műtő azért nem tud működni, miközben január 10-e óta steril és ezt mindenki igazolta és nem tudnak műtétek megvalósulni, olyan jól áll Magyarországon az egészségügy, hogy nyugodtan várjanak csak a betegek a műtétekre, ugye? Szóval, hogy álljon meg azért a menet. A dolognak van egy oldala, ami a betegek oldala, az barátjáért is nagyon aggódik. Ő nem a 13-ba, hanem abba a 4-be tartozik, akiknél a legsúlyosabb a helyzet. És az az álszentség, ami nem a hozzászólótól, hanem a képviselőktől – mintha ők érzéketlenek lennének, azt a leghatározottabban utasítja vissza és természetesen ő is azt szeretné, ha mindenki meggyógyulna. De ez nem rajtuk múlik, és ami történt az nem az önkormányzaton múlik, hogy hogyan fog lezáródni. Addig minden állítás, az egy vizsgálatnak a része – amely vizsgálatról, ahogy az ÁNTSZ elmondta – részleteket nekik nem mondhatnak el. Akkor mi a fenét vár tőlük ki a fene. És itt most tényleg lezárta a napirendi előtti hozzászólásoknak ezt a részét és nagyon reméli, hogy a baktériumokon túl senkinek nem lesz politikai szándéka arra, hogy egy ilyen szomorú ügyből – hogy is mondja – alkalmatlan eszközökkel ilyen jellegű kérdéseket generáljon.

Két ülés között eltelt időszakról kell, hogy számot adjon és a többi részről most kíván beszámolni, merthogy ez kötelezettsége. Az előző testületi ülés december 11-én volt, azt követően az Esély Szociális Társulás ülését tartották meg még ugyanazon a napon. 12-én csütörtökön a Herman iskolában volt egy érzékenyítő program a Tanodával közösen, ezt az UNICEF finanszírozta és szervezte ezt a programot és sok diák és szakértő vett benne részt. 12-én 17 órakor a Gyerekek Karácsonyára került sor a Jókai Művelődési Központban. 13 órakor pénteken közlekedési kérdésekkel foglalkoztak, az érintett környező települések valamennyi polgármesterét meghívták, jelentős részük egyébként itt volt. Ha a baktériumok nem is politikamentesek, azért az önkormányzatok azért részben érintik a politikát. Ettől függetlenül, politikai hovatartozástól függetlenül, a környező települések valamennyi polgármestere jelzett, a legnagyobb részük ott is volt. Az országgyűlési képviselő, a főpolgármester úr is, közlekedéstudományi intézet munkatársai, a műegyetem közlekedési tanszékéről vettek benne részt és alapvetően az előváros, a főváros és az ezzel kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg. Hozzáteszi, hogy Fürjes Balázs személyében a Kormány kinevezett egy olyan személyt, akinek a feladata az, hogy a fővárosi beruházásokat felügyelje és Vitézy Dávid ugyanennek a szervezetnek, vagy ugyanehhez az emberhez tartozóan fog azért dolgozni – ahogy ő elmondta és milliméterre ugyanazokat fogalmazták meg, ami itt egyébként ennek a fórumnak is a következménye volt, nevezetesen, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedési problémája együtt tekinthető, a fővárosi közlekedési problémák nem oldhatóak meg az agglomerációs közlekedési problémáinak kezelése nélkül és itt alapvetően a kötöttpályás tömegközlekedés az, ami szem előtt van és persze a tarifaközösség és sok minden más. Úgyhogy ebben az ügyben úgy tűnik, hogy most sok szövetségest sikerült találni. Erről egyébként majd később számot ad, hogy Budakeszi polgármesterasszonya is felkereste és ebben az együttműködését ajánlotta fel, egyébként pedig kerékpárútügyekről is tárgyaltak. Pénteken, december 13-án volt az Idősek Karácsonya, ezen Biró Gyula alpolgármester úr vett részt, a most ismertetett konferencia ezzel esett egyidőben, emiatt két helyen nehéz részt venni egyszerre. BTG évzáró rendezvénye volt 18 órakor szintén még 13-án. 14-én volt az Egészségügyi Központ évzáró rendezvénye, 15-én Budaörs Karácsonya – most az összes karácsonyi intézményt nem biztos, hogy ismertetni fogja, természetesen a civil szervezetek ilyen jellegű rendezvényein is részt vettek az intézményvezetőket is köszöntötték, a hivatali nyugdíjasokat és az aktív dolgozókat is, ahogy ez szokott lenni.

Az év pedig azzal, ahogy elmondta, másodikán, és ezt most részletesen már nem ismerteti, az Egészségügyi központban történt problémával kezdődött. Január 6-án volt az első olyan vezetői és fogadóóra, ahol gyakorlatilag az évet elindították.

Több befektetői érdeklődés is volt az elmúlt időszakban, többek között a SPAR is azok közé tartozik, akiknek szándéka van Budaörsön befektetni, hogy ebből lesz–e majd valami, az majd kiderül. A főépítész és a hivatal természetesen az egyeztetéseket folytatja, ha van érdemleges, azzal úgyis jelentkezni fognak. Január 10-én volt az Illyés szalagavató. Azért erről egy mondatot engedjenek meg, amikor jelen volt, akkor a tanároknak az előadását – érezte, hogy valami van a levegőben, nem tudja miből – de felvette végig és feltette a facebookra még percekkel az előadás után. Az előző napig 146.711 ember tekintette meg és 1507 like és számtalan komment és megosztás övezte és a legmagasabb fokon beszéltek arról, hogy milyen intézmény lehet az, ahol a diákok és a tanárok ilyen jellegű összhangja és ilyen előadás látható. Majd erről biztos lesz még alkalmuk az év során beszélni. 13-án hétfőn kiállítás megnyitó volt itt a Városháza aulájában, Horváth Ernő fotóriporter, aki a rendszerváltás szinte valamennyi eseményein részt vett, a rendszerváltást megelőző időszakban is, a fal leomlásánál és nagyon sok olyan pillanatban, amit érdemes volt megörökíteni. A romániai forradalom, és így tovább, lehetne hosszasan sorolni, és természetesen Nagy Imre temetése is ide sorolódik. Alapvetően a cél az volt, hogy 30 éve történt meg a rendszerváltás, amit sokan sokféleképpen értékelnek – speciel itt nem politikai és nem érzelmi megközelítés volt a cél, hanem Ungváry Krisztián a történész precizitásával elevenítette fel azt, hogy akkoriban mik és hogyan zajlottak a pártban. Kádár beszédeket – ami láthatóan sokak számára meglepő volt – megjegyzi, számára is, mert ezeket még nem hallotta, hogy milyen módon viszonyult akkor a társadalomhoz, szóval egy nagyon érdekes előadás volt.

14-én kedden, Csőzik Lászlóval, Érd új polgármesterével egyeztettek leginkább a szemétszállítás problémáiról. Hogy ezt meg fogja-e tudni oldani az érintett önkormányzatok összessége, illetve az a társulás, aminek ez a feladata, ez számára még ma is nagy kérdőjel, de hát nyilván mindenki azon dolgozik, hogy így legyen.

15-én az INFOK Fft. – amelyik az Auchan mellett lévő irodaházat üzemelteti – hívta meg a környező cégek vezetőit egy újévi köszöntőre.

16-án csütörtökön tett nála látogatást az új Pest megyei rendőrfőkapitány, dr. Nagy László.

17-én egy értékes információval lettek gazdagabbak – és ez egy picit összefügg, bár csak érintőlegesen – ami az egészségügyi központtal kapcsolatos kommunikációt illeti, merthogy a média tele lett azzal, hogy a FIDESZ elnök, nem a mostani, hanem aki azokat a valótlanságokat terjesztette, amit most felmelegített egyébként a kormánypárti média, Nagy Sándor András, érdekes tanulmányokat készített a FŐKERT számára. Ugye megtámadták a fővárost, hogy miért váltja le a vezetőt. Kiderült, hogy 3 éven keresztül, évi mintegy 6 millió forintért meg tudta állapítani azt egy tanulmány, hogy a parkba az emberek pihenni járnak, vagy találkozni járnak vagy randevúzni. Az ember kaphat így képet arról, hogy vajon hogyan finanszírozódnak a velük kötekedők korábban vagy jelenleg. Természetesen a kormánypárti média erről számot nem adott, azok, akik ebből tényfeltárást szerettek volna, azoknak nem állt rendelkezésére az érintett úr és a cég meg felszámolás alatt van, hát ez egy régi módszer, ismerik.

19-én emlékeztek meg a kitelepítés 74. évfordulójáról koszorúzással egybekötve és a templomban került sor most a rendezvényre. A BNNÖ úgy ítélte meg, hogy olyan idősek a még érintettek, hogy nem szabad őket kitenni annak, hogy az emlékfalnál ott csak a koszorúzásra került sor, ahol az egyházi óvoda működik.

21-én tárgyaltak a Frankhegyi Víziközműtársulat elnökével, Pusztainé Jakab Rózával és az alelnök és Novák Zalán is jelen voltak, egy nagyon hosszú és részletes egyeztetés volt, kabinetvezető úrral és jegyző úrral vettek részt. Ő azt hiszi, hogy minden olyan kérdésben, amelyben korábban vita volt, legalábbis a megbeszélésen számára úgy tűnt, hogy nyugvópontra kerültek. Egy emlékeztetőt kaptak elnök asszonytól, ennek tartalmát ő nem tudta megnézni, mert nagyon hosszú. Jegyző úr jelezte, hogy ezzel kapcsolatban majd még kell egyeztetni. De a reményük az, hogy megfelelő mederbe fog kerülni az együttműködés, és mindenki érti azt, ami legalábbis ott úgy tűnt, hogy nyugvópontra került a dolog, vagyishogy a víziközmű társulás feladata a víziközművek megvalósítása, a tulajdonosok feladata az egyéb feltételek biztosítás és finanszírozása és így lehet, hogy ha egy adott területen ennek az együttműködése a mindenki részéről kialakul lépni tovább.

22-én szerdán Ritter Imre kereste meg, aki nemzetiségi országgyűlési képviselő és arról tájékoztatott, hogy a futsal csapat finanszírozásából hiányzik az MLSZ-től valamilyen bevétel, meg hogy az iskola használatot sem finanszírozza KLIK. És bizony egy nagyságrenddel több pénzt kért. Ő őszintén szólva elég szigorúan szóvá tette azt, hogy egyetlen olyan kérdésben sem, ami a város érdekében fontos lenne, nem állt ki a városért, hanem a kormánypárti előterjesztéseket szavazta meg. Sőt úgy ítélte meg, hogy ő azt mondta, hogy a nemzetiségi kérdések a feladatai, ő azt látja, hogy ott is 2-3 olyan dolog történt, amivel kapcsolatban semmi nem hangzott el a nemzetiségi képviselők részéről, márpedig súlyos kijelentések és események történtek, amikre bizonyára reagálni kellene. De azt ő felajánlotta, hogy megnézik, hogy a KLIK amelyik azt ígérte, hogy finanszírozni fogja mindazokat, ami a fenntartó kötelezettsége lenne és a gimnázium használatát is biztosítani fogja. Hát kiderült, hogy nem – ugye azt ígérte, hogy annak utána néznek és, hogy itt mi a helyzet és, hogy indokolt-e, hogy az iskola használatának arányában a KLIK finanszírozza és ha nem akkor esetleg ebben a fenntartó helyett megpróbálnak ők helyt állni. De kiderült, hogy a KLIK még a pedagógust sem biztosítja ahhoz, hogy használni tudja a futsal csarnokot tanítási időben a gimnázium – további kommentárt ehhez nem fűz.

13-án a Waldorf, akik a laktanyában működnek, ami ugye nem Budaörs területén van, de nagyon sok budaörsi diák jár hozzájuk, tájékoztatta arról, hogy 2 évük van durván és az ingatlant ott értékesíteni fogják. Valószínűleg lakópark jön majd ott létre és helyet kell majd keresniük. Nem tudta őket sok mindennel biztatni, de ha valakinek van ötlete, hogy hol lehet olyan ingatlant találni, ahol esetleg ők el tudnak helyezkedni – szerinte nagyon fontos lenne, hogy ez az oktatási forma megmaradjon vagy legalábbis ez az iskola. Mert egyébként a Waldorf iskola létét országosan nem fenyegeti semmi, de a környékről nagyon sokan járnak, sok budaörsi is ebbe az intézménybe.

24-én, pénteken, ahogy jelezte már, Budakeszi polgármester asszonya a főépítésszel voltak nála és a kerékpárútról és a közlekedési kérdésekről beszéltek. Abban maradtak, hogy abszolút támogatják ők is azt, hogy a kerékpár összeköttetés Budakeszi és Budaörs között meglegyen. Ő is tudta, hogy ehhez viszont csak ők nyertek pályázatot és abban maradtak, hogy igyekeznek azon dolgozni – mert nyilván a pályázati forrásra nekik is szükségük van – hogy ebben együttműködve megvalósulás lehessen. Persze a Főépítészi Irodának még ezzel van bőven feladata, hiszen a kiszabályozás és hogy hol tud átpréselődni ez az út bizonyos szakaszokon ez az út, ez egy nagy kérdés, mert a lőtéren azért mégsem vihetik át, bár a lőtér lehet fokozottan természetvédelmi területen, kerékpárút az nem. De hát majd meglátják, hogy mire jutnak ezzel.

Még egy, legalább egy nagyon pozitív hírről, ami budaörsi vonatkozású, is be lehet számolni. Ez a 3-4. hete a januári időszaknak, kapták a nagyon jó hírt a azonnal a meccset követően, a portugál válogatottal játszott a magyar asztalitenisz válogatott, ahol 3 honosított kínai játékos volt az ellenfél és 3 budaörsi játékos, méghozzá Pergel Szandra, Fazekas Mária és Nagyváradi Mercédesz voltak azok akik legyőzték őket ha jól emlékszik 3:1-re . És ezzel nemcsak olimpiai kvótát szerzett a válogatott, fennállása óta először, hanem 2 egyéni indulási lehetőséget is. Úgy látja, bár ennek olyan nagy híre nem volt, mint futball híreknek, de szerinte azért ez egy nagyon komoly és jelentős budaörsi sportsiker is –nemcsak a válogatott szempontjából.

És akkor eljutottak a mai napra és elkezdik az ülést kicsit hosszas bevezető után.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12) sz. rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Első napirendi pont az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása aktualizálva a bizottságokhoz.Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A hivatali szervezet átszervezésére tett javaslatot jegyző úr, ezt terjesztette a képviselő-testület elé. A Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 7/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ez nagyon rég óta életben lévő, a jelenlegi költségeket már nem fedező szolgáltatásokról szól.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Csak remélni tudja, hogy nem fog visszaesni az esküvők száma ezzel az emeléssel, kívánja, hogy továbbra is magasan maradjon ez az arány. Ez inkább csak vicc volt, nincs benne semmi gonoszság. A többletszolgáltatások kapcsán szeretné kérdezni, hogy mit értenek ezalatt? Az Ügyrendi Bizottságon nem tudott részt venni, így erre lenne kíváncsi, hogy a 6.§ (1) bekezdésében az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások, mik ezek, és ha jól emlékszik, akkor 40.000 Ft-ra nő ez az összeg.

Wittinghoff Tamás polgármester: Erre jegyző úr fog válaszolni. de ha már vicc, akkor ő maga is viccel válaszol erre. Ha valakinek a házasságát 40.000 Ft kifizetése akadályozza meg, akkor az jobb, ha nem jön létre.

Dr. Bocsi István jegyző: Vannak többletszolgáltatások, jelenleg csak egyet mond, például, ha valaki azt kéri, hogy menjenek ki helyszínre esküvőre. Ilyen is lehet és vannak még egyéb apróságok, de nagyjából ez a dolog lényege.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Hozzáteszi, a fővárosban ennél jóval magasabb tarifák vannak, legalábbis, erről tájékoztatta őt a hivatal, és ismer olyan hozzátartozót, akinek ez sem volt probléma. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló

7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi jegyző urat, hogy szavazhatnak-e egyben, nem kell külön név szerint?

Dr. Bocsi István jegyző: Lehet együtt szavazni.

Wittinghoff Tamás polgármester: A Fidesznekvolt egy javaslata, nevezetesen, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba is delegálna tagot, ezt támogatják és nincs is vele probléma, de azt jelzi jegyző úr, hogy külön kell szavazni róla, mert nem önkormányzati bizottság, hanem más jellegű bizottság, amiben köztisztviselők is részt vesznek benne. Tehát, az nem a hagyományos, önkormányzati, a képviselő-testület által létrehozott bizottság, hanem másmilyen, de tartalmilag elfogadják.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Szeretné megköszönni azoknak az önkormányzatoknak, akik szolidaritásukról biztosították a Fidesz-KDNP frakcióját az alakuló üléstől kezdődően. És azoknak a budaörsieknek is, akik azt mondták, hogy hajrá, bátran tartsanak ki! Nekik tartoznak hálával, hogy részben az ő iránymutatásuk és segítségük, részben pedig a többség nyitottságára be tudnak ülni ezekbe a bizottságokba. Hozzáteszi, az arányait tekintve még picit alulreprezentáltak, mint a szavazati arány, de örülnek, hogy ott lehetnek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Elkezdett számolni, hogy a 3/15-öd az mennyi, de majd ezt átveszik matematikailag.

Dr. Bocsi István jegyző: Azzal szeretné kiegészíteni, amit az előbb elmondott, hogy az eredeti határozat 3 főről szólt a közbeszerzési bíráló bizottságban, és akkor így a módosítás elfogadásával 4 fős lesz a KBB, hogy ez mindenkinek egyértelmű legyen. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor, ha jól érti, a hangulati jelentéseken túlmenően az előterjesztéshez nem érkezett módosítás, azzal egyetértenek. Felteszi szavazásra a javaslatot a 6 bizottságot – tehát, ebben nincs benne a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, arról külön szavaznak – az előterjesztés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: szavaznak a Közbeszerzés Bíráló Bizottságról. Felteszi szavazásra a javaslatot, hogy Löfler Dávid legyen a tagja ennek a bizottságnak. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

2/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 1-től kezdődően módosítja az A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT számú képviselő-testületi határozatot, megváltoztatja a Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételét, és ennek megfelelően megválasztja a bizottságok elnökeit és tagjait:

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB – 9 fő)

Elnök: Dr. Molnár Gábor

Képviselő tagok:

Stift Nándor

Dr. Kisfalvi Péter

Laczik Zoltán

Kapitány Gábor

Nem képviselő tagok:

Bene Tünde

Kovalik Sándor

Vőneki Ádám

Major Gábor

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága (TFKVB – 9 fő)

Elnök: Stift Nándor

Képviselő tagok:

Dr. Molnár Gábor

Monostori-Kalovits Márk

Farkas Benedek

dr. Czuczor Gergely

Nem képviselő tagok:

Dr. Vándor András

Lakits György

Premecz Enikő

Szilágyi András

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (KMISB – 11 fő)

Elnök: Laczik Zoltán

Képviselő tagok:

Stift Nándor

Monostori-Kalovits Márk

Farkas Benedek

Kisberk Balázs

dr. Czuczor Gergely

Nem képviselő tagok:

Spányik József

Papp Ilona

Betlehem Csaba

Bereczki Krisztina

Keller-Deák Kristóf

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (SZEB – 7 fő)

Elnök: Dr. Ritter Gergely

Képviselő tagok:

Hauser Péter

Laczik Zoltán

Löfler Dávid

Nem képviselő tagok:

Szabó Sándorné

Dr. Lévai István

Szaniszló Csaba

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (ÜB – 5 fő)

Elnök: Farkas Benedek

Képviselő tagok:

Dr. Tóth Ferenc

Dr. Molnár Gábor

 Löfler Dávid

Nem képviselő tagok:

Rehák Balázs

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága (ÖKDB – 7 fő)

Elnök: Dr. Tóth Ferenc

Képviselő tagok:

Hauser Péter

Kisberk Balázs

Kapitány Gábor

Nem képviselő tagok:

Becz György

Horváth Tamás

dr. Malik Dean

 1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB – 4 fő)

Elnök: Monostori-Kalovits Márk

Tagok:

Dr. Ritter Gergely

Laczik Zoltán

Löfler Dávid.

Határidő:                                                      folyamatos

Felelős:                                                        polgármester           

Végrehajtást végzi:                                    Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff tamás polgármester: Az eskü letételére kerül sor, megkér mindenkit, hogy ehhez szíveskedjenek felállni!

Eskütétel

A jelenlévő külsős bizottsági tagok letették az esküt.

Az esküokmány a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete

(Major Gábor, Lakits György, Keller-Deák Kristóf, Dr. Lévai István megválasztott külsős tagok nem voltak jelen, eskütétel nem történt.)

Wittinghoff tamás polgármester: Mindenkinek jó munkát kíván! Azt gondolja, hogy itt fel kell hívni a figyelmet, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van a bizottsági tagoknak is. Arra kér mindenkit, hogy ezt ne hagyják figyelmen kívül, mert lesz egy olyan napirendi pontjuk, ahol világossá kell tegyék, hogy sajnos, valaki azért nem gyakorolhat három évig semmi közfeladatot, mert hogy ennek nem tett eleget.

5.) Tájékoztatás dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Röviden összefoglalva az történt, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek van egy határideje, ez azt jelenti, hogy január 8-ig meg kellett volna ezt tenni. Miután ezt nem tette meg, a törvény erejénél fogva a tagsági jogviszonya megszűnt és három évig nem tölthet be olyan tisztséget, melyhez előírás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Neki erről tájékoztatnia kellett a képviselő-testületet, mert különben itt is aztán majd mindenféle félreértés lehet, meg esetleg újságcikkek meg a jó ég tudja még micsoda.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Elvi kérdése lenne.A tagsági jogviszony az nem az eskütétellel jön létre? Néz itt jegyző úrra. Mert ő abban a hiszemben volt, hogy a tagság akkor születik meg, akkor áll föl a részönkormányzati képviselő vagy a külsős tagok szempontjából, amikor az esküt leteszik, tehát, magát a mandátumot fölveszik. Akkor ezek szerint ő rossz hiszemben volt, vagy rosszul gondolta ennek a történetét és így jön létre ez a 30 napos csúszás.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tényleg néha elgondolkozik azon, Dr. Czuczor Gergelynek nem jogi diplomája van? Csak mert a rosszhiszeműségen vagy jóhiszeműségen meg a mandátum elnyerésén meg a vagyonnyilatkozat… Tehát, annyira világos a jogszabály, hogy nem is pontosan érti, de majd jegyző úr megpróbálja rendbe tenni.

Dr. Bocsi István jegyző: a megválasztástól számít.

Dr. Czuczor Gergely: December 11-től számít? (igen)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

3/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Tájékoztatás dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Farkas Benedek bizottsági elnök tájékoztatását dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Bizottsági elnök 

Végrehajtás végzi: Jegyzői Iroda

6.) Delegált tag megbízása az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.A választással új helyzet jött létre és a régi tagok esetében is meg kell erősíteni azt, hogy ki képviselje az önkormányzatot. Nyilván, ha ő maga nem ér rá, akkor Biró Gyula alpolgármester az, aki helyettesíti, de meg kell bízni valakit, ha mind a ketten valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak, és azt javasolja, hogy Laczik Zoltánt bízza meg ezzel a képviselő-testület, aki nagy lelkesedéssel örömmel vállalta ezt a feladatot.

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

4/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Delegált tag megbízása az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az alábbiak szerint dönt:

 1. az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába tagként Wittinghoff Tamás polgármestert delegálja,
 2. Wittinghoff Tamás polgármestert akadályoztatása esetén a társulási tanácsban Biró Gyula alpolgármester helyettesíti, együttes akadályoztatásuk esetére az önkormányzat képviseletére Laczik Zoltánt bízza meg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda (előterjesztés készítése ESZT társulási tanács elnöke megválasztása tárgyában)

7.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Amunkatervhez benyújtott egy javaslatot,azt javasolta, hogy az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő közmeghallgatás az legalább évi két alkalommal legyen betervezve a budaörsi képviselő-testület munkatervébe. Ennek több oka is van, és az látható, hogy egy alkalom egy évben nem biztos, hogy minden polgárnak alkalmas, ha abban az évben, amikor… abban az időpontban nem ér rá, akkor nem fog tudni abban az évben, egy évet kell kihagynia, hogy közmeghallgatáson részt vehessen és ott kérdéseket tehessen föl. Azon lepődött meg, mert a kérelmébe azt írta, hogy legalább két közmeghallgatást tartsanak Budaörsön, de a legalábbot úgy értette, hogy esetleg abban bízott, hogy a képviselő-testület vagy polgármester úr úgy dönt, hogy több alkalommal is közmeghallgatásokat tartanak Budaörsön. Ennek ellenére, az előterjesztésben szerepel, hogy volt egy ilyen javaslata, de semmilyen indok nélkül nem lett betervezve csupán egy alkalom. Az a kérdése, hogy miért nem terveznek több közmeghallgatást a Budaörsi képviselő-testület munkatervébe, mi az indoka annak, hogy a javaslatát így gyakorlatilag lesöpörte a munkaterv előkészítése?

Wittinghoff Tamás polgármester: Az az indoka, hogy megbeszélték ezt a hivatallal, gyakorlatilag, az országban szinte egyedülállóak abban, hogy a „Segít a hivatal” munkaidőn túl is folyamatosan rendelkezésre áll. Nem nagyon van olyan önkormányzat, ahol heti rendszerességgel lehet a polgármestert, alpolgármestert illetve jegyző urat megkeresni, folyamatosan, bármilyen problémával elérhetőek. A lakossági fórumok egy-egy adott közösség számára sokkal hatékonyabbak. Ott az érdekérvényesítés és a közvetlen demokrácia eszköze sokkal inkább tetten érhető. Számos olyan szituációt tapasztalnak, hogy levélben, írásban, fórumon lehet elérni őket, nagyon kevesen jelentkeznek erre és élnek vele, tényleg, ezt érdemes ösztönözni. Ezzel szemben a közmeghallgatások az elmúlt – nyugodtan mondhatja, hogy 30 évben – vagy arról szóltak, hogy valaki utcanév változtatásra tett javaslatot, amit egyébként, ha írásban megtesz, ugyanúgy megfontolja a testület, vagy Frankhegyről. Frankheggyel kapcsolatban alkalmatlan eszköz a közmeghallgatás, az alkalmas eszköz az az, amikor közvetlenül egyeztetnek. Politikai hangulatkeltésre persze, mindig jó volt és arra is, hogy ott személyeskedések vagy akár ilyen játszmák lezajlódjanak. De sokkal hatékonyabbnak tartják azt, amit az önkormányzat más önkormányzatokhoz képest folyamatosan működtet. Bármelyik polgár bármikor, bármilyen konkrét üggyel megkeresheti az önkormányzatot. Egyébként, még olyan ügyekkel is, mint ahogy látják, nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, elég hosszasan foglalkoztak, például ezen a napon is. A munkatervvel kapcsolatban, amely egyébként a képviselő-testület üléseiről és azokról a feladatokról szól, hogy miket tárgyaljon az adott évben az önkormányzat, a határozati javaslat és a melléklet szerint javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra.

Löfler Dávid képviselő: Az az igazság, hogy megdöbbentő számára, hogy Budaörs Város Önkormányzata megfutamodik a közmeghallgatásokkal szemben. Annak ellenére, hogy pontosan tudják azok a képviselők és polgármester úr, akik ott szoktak lenni a közmeghallgatáson, hogy az az évente egy alkalom az hogy néz ki, milyen sokan vesznek rajta részt, és milyen sokáig szokott tartani. Ennek ellenére nem tudják azt megtenni Budaörsön, hogy két alkalommal tartsanak közmeghallgatást. Az is érdekes, hogy ő beütötte azért a keresőbe, hogy a közmeghallgatásról milyen információk érhetők el, és kijött a TASZ oldala – amit biztos ismer polgármester úr -, ahol azt írják – és ő ezt direkt bele is fogalmazta, szándékosan -, hogy a közmeghallgatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy a választás után is aktívan részt vegyél a helyi közügyekben és ellenőrizd az önkormányzat munkáját. Ezt a TASZ oldalán írják, ezek szerint ezzel polgármester út nem ért egyet, szerinte a közmeghallgatás nem alkalmas erre, gratulál polgármester úrnak. Ő maga ezt megfutamodásnak érzi, nem tudja, hogy szégyell-e kiállni a lakosság elé vagy mi a probléma, miért nem lehet Budaörsön megvalósítani az évente két darab alkalommal egy-egy közmeghallgatást. Ez nagyon szomorú, és úgy érzi, hogy menekül az önkormányzat, menekül a Budaörs Fejlődéséért Egyesület a lakosok kérdései elől, a nyilvánosság elől. Inkább levelekben, négyszemközti találkozókban látják a megoldást, mert az nem kerül a nyilvánosság elé, nem közvetíti a televízió. Félnek a közmeghallgatásoktól és ez egy nagyon szomorú dolog. Véleménye szerint ez abszolút nem demokratikus, mint amire olyan büszke polgármester úr, hogy Budaörs a demokrácia szigete, ezt rendszeresen hallják a budaörsi propagandából. Ennek ellenére még a közmeghallgatás sem megvalósítható Budaörsön évente két darab alkalommal, ez nagyon szomorú.

Wittinghoff Tamás polgármester: Számolta, ötször mondta el ugyan azt képviselő úr. Még négyszer megismétli? Mert akkor megérti esetleg… Tényleg menekülnek, rettegnek, félnek, és a lakosság ezt is érzékeli ezért született az az eredmény, hogy például a választásokon. Nem ismerteti, mert azt gondolja, hogy képviselő úr pontosan tudja, hogy a vigaszágon milyen eredményt sikerült elérniük. Legyenek már egy kicsit komolyabban egymással! Annyira vicces az egyébként, amikor azt a szervezetet, amit már esetben pontosan átláthatóság és egyéb szempontból használnak, akkor az egy Soros bérenc, migránstámogató, nem is tudja, hogy micsoda, most pedig példaként van felhozva. Elfogadja, de véleménye szerint a TASZ például azt nem tudja, hogy a Budaörsi Önkormányzat hány és milyen jellegű egyéb olyan, más önkormányzatok által nem működtetett, a közvetlen demokráciának a lehetőségét sokkal inkább biztosító lehetőséget nyújt. A lakossági fórumok sokkal jobbak és hatékonyabbak és a közvetlen demokráciának sokkal inkább a lehetőségét biztosítják. De egyébként örül annak, hogy a demokrácia védelmében képviselő úr ilyen határozottan áll fel, mert például a miniszterelnök, aki nem fut el a fórumok elől, aki folyamatosan tájékozatja nyilvános helyen az embereket – csak nem lehet látni őt a testőröktől – például az év egyetlen sajtótájékoztatóján kizárta az összes ellenzéki médiumot. Érti, hogy ez a példa a számára, de náluk mindenki ott lehet, senkit soha nem zártak ki, nem védik őket estőrök és nyíltan vállalják és folyamatosan találkoznak a választókkal. Lehet, hogy a választáson ez számukra meggyőzőbb volt, mint az… egyébként, igaza van képviselő úrnak, bizonyos dolgokat tényleg szégyell az önkormányzat működése kapcsán, ebbe például bele tartozik képviselő úr is.

Löfler Dávid képviselő: Borkai Zsoltot is megválasztották polgármester úr, ha ismeri az eredményeket, az előző vasárnap volt Győrben újra választás. Érdekes dolog… de megvárja, míg kabinetvezető úrral befejezik a mondatot, mert ő ráér.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr!  A személyeskedése saját magát minősíti, de csak annyit jegyzett meg kabinetvezető úr, hogy például, képviselő úrék sajtótájékoztatója is zárt volt, még a helyi médiumok sem tudtak jelen lenni, hogy véletlenül kérdést tegyenek föl. De miután eltértek a tárgytól, maradnak a napirend tárgyalásánál.

Miután más hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak hogy majd világos legyen, mert tudja, hogy mindenfélét fog erről olvasni, azt szeretné kérni Löfler Dávidtól, hogy amikor erről naplóbejegyzést ír, hogy a polgármester szerint Borkai Zsolt nem tartozik a budaörsi önkormányzat hatáskörébe.

5/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi Munkatervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

8.) Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A SZEB 3 igen szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Szociális és Egészségügyi Irodavezető Asszonyra néz, hogy mi indokolja, hogy ez kiírásra kerül? Tudomása szerint feltöltve van minden védőnői álláshely. Bővült a szerepkör vagy távozott a csapatból valaki vagy mi ennek az indoka, ezt nem látta az előterjesztésben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Van egy üres álláshely és arra kiírt pályázatot a hivatal, ez indokolja.

Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

6/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású védőnői álláshelyet (területi védőnői feladatok ellátása 005. körzet) pályázat útján meghirdeti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

9.) Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 4 igen és a PEB 3 igen szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

7/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

10.) Döntés a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Korábban itt már írtak ki pályázatot, de úgy értékelték, hogy ezt újra meg kell tenni annak érdekében, hogy teljesen tiszta és átlátható lehessen a dolog. A TFKVB 4 igen szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

8/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Döntés a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 4073 helyrajzi számú, természetben a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.101 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a Porsche Ingatlankezelő Kft-t (adószám: 10577013-2-41, székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 33.700.000,-Ft-ért, azaz harminchárommillió-hétszázezer forintért értékesíti, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

Határidő a határozat közlésére: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

11.) Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Lejárt a pályázati határidő. Sajnálatos és szomorú dolog történt, elhunyt a jelenlegi üzemeltetőnek a tulajdonosa, úgyhogy ők nem is pályáznak ennélfogva. Négy pályázó volt és a legjobb ajánlatot tevőre tesz javaslatot a hivatal, amelyet a TFKVB 4 igen szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Biró Gyula alpolgármester: Miután végignézte ezt a pályázatot, természetesen, az első helyen, aki a legtöbbet ajánlotta, úgy gondolja, hogy azt bízzák meg. A következő kérdések, amivel többen is megkeresték. A bérleti szerződés tervezetben május 1-től szól a dolog. Kérdés az, hogy mi lesz május 1-ig, mert a pletyka szerint állítólag, a héten főznek utoljára. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy többen kifogásolták azt, hogy mikor lemennek ebédelni, akkor előttük rengetegen állnak sorba edényekkel, stb. Kérdése az, hogy a bérleti szerzősben majd ezt tudják-e valahogy szabályozni? Vagy aznap, mindenki, aki oda megy és 11 órakor vagy háromnegyed 11-kor azt mondja, hogy rendőrség, az bemegy? Lehet-e azt szabályozni, hogy mondjuk ők csak 12 óra 20 perc után…

Wittinghoff Tamás polgármester: Persze azt is kell mondani, hogy ügyészség…

Biró Gyula alpolgármester: Azt is kell mondani, hogy ügyészség, igen, tehát, vannak ilyen jelszavak, és aki nem rutinos, az szépen vár 12:20-ig.

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint ne itt beszéljék ezt meg. Azt mindenképpen ő is kéri, hogy legyen szabályozva, mert alapvetően az ő problémája az, hogy amikor lemegy egy hivatali dolgozó, és azért nem ebédel meg, mert előtte hárman, 15 ételhordót visznek el, az azt jelenti, hogy a sor kint állt, csak ez nem látszott, mert az ételhordókban vitték el.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az első kérdésre válaszolva: amikor a pályázat kiírásra került, akkor május 1-i kezdési határidő volt, mivel a jelenlegi üzemeltetőnek április 31-ig volt érvényes, hatályos szerződése. Természetesen, megváltoztak a körülmények, amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, akkor a győztes pályázóval leülnek és egy előbbi időpontban fognak megegyezni, erre az előzetes egyeztetések alapján hajlanak, a jelenlegi üzemeltetővel megszünteti a szerződést, aki szeretné is, ha minél hamarabb meg tudná szüntetni. Így várhatólag február hónapban, február közepén megtörténik az üzemeltetés váltás a városháza éttermében. Ez egy közel egy hetes szünetet jelent a szolgáltatásban, az adóhivatal felé a pénztárgépeket át kell írni, az eszközöket cserélni kell, be kell lakni, kb. egy hétig nem lesz üzemeltetés. Keresnek rá megoldást, alpolgármester úrral egyrészt, az átalakítás, belső átalakítás, másrészt, ígéret van arra, hogy nem egy, hanem két személy fogja kiszolgálni az embereket, tehát, mindenféleképpen felgyorsul a folyamat. A többit pedig leegyeztetik, hogy az idősávok hogy néznek ki.

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

9/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                       határozat

Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan kiírt pályázat nyertesének a BetLux Food Bt-t nyilvánítja, és Budaörs Város Önkormányzata részére bérbe adja a pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés szerinti lényeges tartalommal a helyiséget határozott 5 éves időtartamra, a pályázó által megajánlott 300.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében.
 2. amennyiben az 1.) pont szerinti bérleti szerződés a Képviselő-testület határozatnak a nyertes pályázó által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül nem jön létre a BetLux Food Bt-vel, Budaörs Város Önkormányzata a helyiséget határozott 5 éves időtartamra a következő legmagasabb mértékű bérleti díjat ajánló, pályázat 2. helyezettje nAGYmeNŐK Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft részére adja bérbe a pályázó által megajánlott 150.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Határidő:                                                  a határozat közlésére azonnal     

Felelős:                                                    Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

12.) Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti, 4001/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt egy 510 m2-es terület 33.100.000 Ft-ért kel el, ha a képviselő-testület is egyet ért ezzel.

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

10/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                     határozat

Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. sz. alatti, 4001/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 4001/6 helyrajzi számú, természetben a Kassai u. 75. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 510 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a PROKONSTRUKT ÉPÍTŐ Kft.-t (adószám: 26277901-2-43, székhely: 1117 Budapest, Sopron út 28. „A” épület földszint 1.) nyilvánítja, és az ingatlant részére az általa megajánlott bruttó 33.100.000,-Ft-ért, azaz harminchárommillió-egyszázezer forintért értékesíti, mely 27 % általános forgalmi adót tartalmaz. Vevő a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül egy összegben köteles megfizetni.
 2. amennyiben az 1.) pont szerinti adásvételi szerződés a Képviselő-testület határozatának nyertes pályázó által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül nem jön létre, a második legmagasabb ajánlatot tevő részére, a VZZ-INVEST Kft-nek (adószám: 25851748-2-13, székhely: 2038 Sóskút Ipari Park 3508/23hrsz) értékesíti az 1.) pont szerinti ingatlant, az általa megajánlott bruttó 31.300.000,-Ft-ért, azaz harmincegymillió-háromszázezer forintért, mely 27 % általános forgalmi adót tartalmaz. Vevő a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül egy összegben köteles megfizetni.

Határidő a határozat közlésére: azonnal  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztály

13.) A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2020 évre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a Budaörsi Teniszcentrum Zrt-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2020. évre, ehhez az önkormányzat egyetértő nyilatkozata szükséges.

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

11/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                     határozat

A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2020 évre

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat – mint a Budaörs belterület 4153/89. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa – képviseletében az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Budaörsi Teniszcentrum Zrt, mint kedvezményezett számára 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztésre a központi költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásának feltételei tárgyában kibocsátandó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

14.) A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a következő napirend véleménye szerint minden év legszórakoztatóbb napirendje, a polgármester 2020. évi szabadság ütemezése. Nem tudja, hogy akik ezt a törvényi előírást tették egy íróasztal mögül, azok jártak-e már polgármesteri hivatalban vagy találkoztak-e már olyannal, aki ilyen feladatot lát el, de a kötelezettségnek eleget tettek. Nyilván, számos változás lesz ebben majd, ahogy alakul az élet, de az előterjesztés szerinti tartalommal kell feltennie szavazásra.

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

12/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                     határozat

A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre vonatkozóan Wittinghoff Tamás polgármester szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester  

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

15.) Az Írisz Alapítvány kérelme a támogatási összeg felhasználásának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Írisz Alapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az elszámolási határidőt módosíthassa. Ezt elfogadásra javasolják.

Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

13/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                     határozat

Az Írisz Alapítvány kérelme a támogatási összeg felhasználásának módosítására

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és az Írisz Alapítvány között 2019. március 26-án létrejött ÖNK- SZ- 2019-173. számú támogatási szerződésben foglalt teljes támogatási összegből 2.000.000,- azaz kettőmillió Ft értékben informatikai eszközök és rajztantermi bútorok beszerzéséhez, a támogatási szerződés elszámolási határidejének 2020. március 31. napjáig történő meghosszabbításához.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

16.) Döntés csatlakozásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az utolsó napirend a zárt ülés előtt Döntés csatlakozásról. Nevezetesen a melléklet deklaráció szerint a Szabad Városok Szövetségének megalapításához kívánnak csatlakozni. Ezt az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Ennél az előterjesztésnél pár dolgot szeretne kérdezni. Az egyik, hogy kik vagy melyik települések csatlakoznak ehhez a szövetséghez, mit lehet erről a szövetségről tudni, és hogy esetleg jár-e valamilyen kötelezettséggel ez a csatlakozás? De ha bárki bármit tud erről, mert az előterjesztésből a politikai deklaráción kívül túl sok nem derül ki. Azt látja az előterjesztésből, hogy januárban alakulna meg, de ha valaki erről egy részletesebb tájékoztatást tudna adni neki is és a lakosságnak, hogy pontosan miről is döntenek, azt megköszöni.

(Wittinghoff Tamás polgármester elhagyja a termet.)

Biró Gyula alpolgármester: Vágó Csaba kabinetvezető válaszol.

Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető: Amíg polgármester úr éppen rövid ideig távol van, addig engedjék meg, hogy ő válaszoljon! A rendelkezésükre álló információk lapaján ez lényegében egy olyan koordinációs szerv, ami a 2019. október 13-i választások utáni önkormányzatok egy részének elgondolásából származik. Gyakorlatilag a közös ügyek mentén olyan közös megoldásokat keresnek, ami véleménye szerint mindenki számára előremutató lesz vagy lehet. Ilyen például a fővárossal, Érddel és társaival már folyamatban lévő megállapodások vagy tárgyalások és véleménye szerint ennek jó következménye és jó végeredménye lehet.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Egy politikai deklaráció, amit magukat szabadnak vallók tesznek, de kérdezi, hogy például Erzsébetváros részese lesz-e ennek az együttműködésnek? A minap jött le az a számukra rémisztő és véleménye szerint a közösség számára is hajmeresztő mondat, hogy Niedermüller Péter polgármester azt mondta – és talán részese lesz ennek az SZVSZ nevű együttműködésnek – hogy „ott maradt egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, esetleg nők is vannak közöttük” ezt már ő folytatja, ilyen emberrel szeretnének együttműködni a szabadság jegyében? Költői a kérdés, mert ő maga nem szeretne egy ilyen emberrel együttműködni, önkormányzati szinten pedig pláne nem. Ami számára furcsa ebben az egészben, a melléklet. Egy olyan mellékletre hivatkozik az előterjesztés, ahol se elő-, se aláíró, se dátum se semmi nincs. Nem tudja, hogy ez kitől ered. A polgármester úr fogalmazta ezt a proklamációt vagy a hivatal rakta össze? Nem tudja ki a szerzője. És akkor még egy kalandozás a betűkkel: megnézte, hogy az SZVSZ rövidítés, ami a Szabad Városok Szövetsége, ha rövidül mit is jelent. A személyes véleménye szerint, ezzel is tanult valamit, de ha a középső betűt kicserélik a jelenlevők, akkor megkapják az egykori rendszerváltoztatásban részes és számukra nem annyira kedves pártot „D” betűre, akkor pedig SZDSZ születik, és csak egy érdekesség, ajánlja szíves figyelmükre!

(Wittinghoff Tamás polgármester a hozzászólás alatt visszatér a terembe.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha pedig minden betűt kicserélnek, akkor felteszi szavazásra, hogy hányféleképpen lehet három betűt kirakni? És akkor a kombinatorika órát is megkezdik a matematika óra mellett. Niedermüller Péter az egy város?

Dr. Czuczor Gergely képviselő (mikrofonon kívül): Polgármester.

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak ezért kérdezni, mert itt településeknek az együttműködéséről van szó. Mellesleg, ő maga nagyon szerencsétlennek tartja azt a mondatot, amit Niedermüller Péter mondott,és a magyarázkodást is nagyon szerencsétlennek tartja. Ugyanakkor, érti, hogy mit mondott. Tudniillik, amit mondott, az nem az, amilyen módon dr. Czuczor Gergely is interpretálta, meg amilyen módon a kormánypárti média is interpretálja, hacsak azt a mondatrészt mondják el, ugye ez tipikusan az a része a dolognak, hogyha egy szövegkörnyezetből kivágnak valamit, akkor az bizony nagyon hülyén is hangozhat és Niedermüller Péternek van felelőssége abban, hogy ne mondjon olyan mondatot, ami hogyha önállóan idézik, akkor mást fog jelenteni, mintha a szövegkörnyezetébe idézik. Az a szomorú vagy jó híre, Niedermüller Péter egy fehér, keresztény, heteroszexuális férfi, aki annak vallja magát. Ő nem érdeklődött sem a szexuális irányultsága, sem a politikai, sem a vallási nézetei iránt. Ő pusztán azt mondta el, hogy szörnyű az, ami ma Magyarországon történik, ahol a miniszterelnök az év eleji beszédében olyan szinten uszít a társadalom egyik csoportja ellen, ami elfogadhatatlan egy demokratikus országban. Egy jogállamban másnap már nem lenne miniszterelnök. Egy olyan országban, ahol utána a kedvenc publicistája – nevét nem akarja kimondani, ezért gondolkodik, hogy négyes vagy ötös… ötös párttag könyvvel rendelkező, B.ZS. nevű, bár büntetlen előéletű, de sok van a rovásán újságíró – azzal szórakozik és hülyéskednek, hogy hogy kellene a németeket lelőni a kitelepítés kapcsán. Nézzen csak utána, ott is szerencsétlen mondatok hangzanak el. Nem gondolja, hogy ők ezt komolyan gondolták, csak hát éppen a kitelepítés emléknapja kapcsán ilyenekkel viccelődni nem túl szerencsés. Szóval, a helyzet az az, hogy nem arról van szó, hogy azt vizsgálják, hogy egyes képviselők, egyes polgármesterek… vele is szórakoztak, például akkor, azt mondta, hogy egyébként kommunizmus nem volt. Miközben, nem talál olyan történészt se, aki be tudná azt bizonyítani, hogy Magyarországon ilyen volt. Ő akkor is ugyan abba a helyzetbe került, mint most Niedermüller Péter. Ő azt mondta, hogy számára gyűlöletes rendszer volt az, amit a Rákosi rendszer, a Kádár rendszer megtestesített. És azért vett részt a rendszerváltásban, mert meg akarta haladni azt a múltat, amit – szemben az őt kritizálókkal, akik egyénként párttagok megy KISZ titkárok, meg nem tudja mik voltak – mindig is megvetett és ezért mindenféle problémája volt. De a kormánypárti akkori média természetesen a mondatnak csak azzal a részével foglakozott, ami egyébként tényszerűen igaz, de fel lehet úgy használni, mintha ő megtagadta volna azt, ami ellen egyénként annak idején küzdött, míg mások lapultak. Na mindegy. A lényeg az, hogy ne vigyék félre a dolgot, igen, Magyarországon a 2019. október 13-i választást követően létrejöttek olyan települések, amik után már nem csak Budaörs meg nem csak Szeged, hanem több településen is olyan vezetés jött létre, amelyik szembe megy azzal, a demokráciát felszámoló, a jogállamot felszámoló, a fékek és ellensúlyok rendszerét semmibe vevő, az Európai Unió pártcsaládja, a Néppárt által is elutasított jelenlegi kormányzati hozzáállással, ami mind önkormányzatiságot, mind autonómiát mind minden olyat, ami a demokrácia lényege, kiiktat a társadalomból, ahol különböző társadalmi csoportok ellen uszítanak, ahol a kormányfő mondhatja azt meg, hogy melyik lehet egyház, melyik nem lehet egyház és így tovább. Ezzel szemben ezek a települések együtt szeretnének működni, és a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének többségét adó Budaörs Fejlődéséért Egyesület is szívesen működik velük együtt, többek között a Fővárossal, ami itt van a szomszédban, ez talán nem vitatható.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Történészként hagy mondjon egy zárójeles mondatot, hogy az az időszak, ami 1945-1989/90 között Magyarországon volt, azt kommunista rezsimnek veszik, tehát, az, hogy Kádár-féle diktatúra vagy milyen szocialista párt volt hatalmon… az egy kommunista időszak. Tehát, ilyen szempontból polgármester úr valóban tévedésben van és nem érti továbbra sem, hogy miért ragaszkodik ehhez a rossz mondatához, véleménye szerint az az ő dolga, hogy miért kapaszkodik ebbe bele, de… a másik, ami számára sokkal problematikusabb, az a saját megfogalmazásában lévő ellentmondás, hogy egy diktatórikus rezsimnek a rémképét vetíti előre, de közben a választásokon több önkormányzatnál is a magát demokratikusnak mondó ellenzék kerül hatalomra. Tehát, ebben egy erős feszültséget érez, hogy akkor nem érti, hogy mi ellen kell védekezniük, vagy mi az, amitől tartanak ezek a proklamációt majd valószínű elfogadó önkormányzatok. Ők értelemszerűen nem fogják ezt támogatni, hiszen, ők hiszik és látják, tudják azt, hogy demokrácia van Magyarországon és ennek a jegyében politizálnak nem pedig valami rémképet meg ellenségképet keresnek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tudja, hogy dr. Czuczor Gergelynek tökéletesen megfelel az a társadalmi berendezkedés, ami Magyarországon van, és látja azt, hogy nem érti, történészként is van, amit nem ért.

Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető: Elnézést kér, hogy szót kér és viszi mindenkinek az idejét. Történészként dr. Czuczor Gergely azt állítja, hogy 1945-től kommunizmus volt Magyarországon. Ehhez azért lehetne néhány álláspontot megfogalmazni.

Wittinghoff Tamás polgármester: megint a szavak kiforgatásáról beszélnek. Ő maga is azt mondja, hogy ócska komcsik voltak azok, akik. De az nem jelenti azt, hogy kommunizmus volt, a fogalmakkal legyenek tisztában, ha már történészként próbál tetszelegni dr. Czuczor Gergely a város illetve az önkormányzat színe előtt. A kommunizmus megfogalmazását érdemes megnézni, az egy olyan utópia, ami soha sehol nem jött létre. Magát kommunistáknak vallók és általa is lekomcsizott szörnyetegek mindenféle rettenetes és aljas társadalmi rendszert hoztak létre, például itt van Észak-Korea. De őszintén szólva, számára a jelenlegi kormánypárt nagy barátai sem tartoznak azok közé, akiket szívesen lát. Például, egy volt KGB ügynök által is vezetett társadalom véleménye szerint hordoz magában veszélyeket. Mégsem fogja lekomcsizni és nem fogja azt mondani, hogy kommunizmus van. A kommunizmus az egy olyan valami, ami a világtörténelem során soha sehol nem jött létre. Akik ezt kitalálták, azok nem voltak tisztában a társadalom és az emberek működésének, a lélektanának, a jellegének, az értelmének, semminek… tehát, olyan nincs, hogy mindenki mindent meg fog tudni kapni, szükségletei szerint. Ha egyáltalán ezeket a fogalmakat elkezdik ízlelgetni, akkor röhögő görcsöt kapnak. Tehát, nagyon kéri dr. Czuczor Gergelyt, hogy történészként se, de Fidesz elnökként se forgassa ki a szavait! Amit mondott, azt tartja! Lehet, hogy másnap le fogják írni, hogy Wittinghoff Tamás már megint megtagadta azt, hogy mi volt 1989 előtt, egyikőjük sem élt, de attól tart, hogy a felmenőik sem tettek az ellen a valami ellen, speciel ő maga és a felmenői igen.

Löfler Dávid képviselő: Mellékesen azért azt hagy tegyék hozzá, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapjára kitűzött képviselő-testületi ülésen, amikor azt kérték, egy perces néma felállással emlékezzenek meg, akkor polgármester úr ezt megtagadta. Ezek után arról beszélni, hogy nem volt kommunizmus, azt gondolja, hogy elég komoly dolog. Ezt akárhogy magyarázza polgármester úr, nem egy mondatát emelték ki, hanem az egész cselekedetét, magának a hivatalnak vagy polgármester úrnak kellett volna előre ezt jelezni, ha már erre a napra, erre az emléknapra tűzte ki az ülést, akkor egyperces, néma tiszteletadással emlékezzenek meg. Da ha ezt kéri… ha még Fidesz-KDNP képviselő is kéri, azért ezt meg lehetett volna adni ezt a lehetőséget. Ez így összességében azt gondolja, hogy vállalhatatlan és szégyenteljes. De nem ezért kért szót, hanem, úgy érzi, hogy a kérdéseikre továbbra sem kapták meg a választ. Ezt a politikai deklarációt nem annyira egyértelmű, hogy ki írta, kik írták közösen, erre semmi konkrétumot nem kaptak és szerepel benne, hogy 2020. első hónapjában tartják az első összejövetelt, ez megtörtént-e vagy mikor várható, hiszen, hamarosan vége a hónapnak, tehát, akkor lehet, hogy ez meg sem valósult. Meg valami olyasmihez csatlakozni, ami még meg sem alakult, az is fura számára. Tehát, ha még van konkrétum, akkor szeretné, ha ezekről hallhatnának. Ha nincs, akkor azt gondolja, hogy még teljesen fölösleges tárgyalni is.

Wittinghoff Tamás polgármester: Fogják tárgyalni, az a rossz híre képviselő úrnak. Érti, hogy megint visszamennek egy fél évtizedet és előrángatnak valamit a hajánál fogva, pedig képviselő úr pontosan tudja, hogy van egy hallgatólagos megállapodás, nevezetesen az, hogy nem rángatják bele a képviselő-testületet olyan szituációkba, amit előzetesen nem egyeztettek. Annak idején, amikor ez a bizonyos történet volt, akkor ez egy olyan szituáció volt, amiben nem volt nagyon más választása. Fölrúgta a Fidesz frakció azt a megállapodást, amit korábban mindig megtartottak, és ezért alakult ez így, De még egyszer mondja, érti és látja Löfler Dávid összes művei között aznap megint szerepelni fog ugyan ez a történet, ugyan úgy, ahogy azok a hazugságok, amit Nagy Sándor Andrással közösen vittek éveken keresztül. Ez a Fidesz működésének a lényege. Ő viszont a várossal kapcsolatban szeretné, ha haladnának előre. Dr. Molnár Gábor szót kért, közben meggondolta magát?

Dr. Molnár Gábor képviselő: Meggondolta magát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Örül annak,hogy képviselő úr aggódik, hogy mikor lesz az összejövetel. Még nem kaptak meghívót, nyilván, várják azon szervezeteket akiket megkerestek, hogy kívánnak-e csatlakozni vagy nem. Az ő frakciójuk szeretne csatlakozni, erről szavazni fognak és aztán majd hogy mikor lesz, majd beszámol a képviselő-testületnek a két ülés között eltelt időszakról, mint ahogy minden ülésen be szokott számolni arról, hogyha ezzel kapcsolatban történni fog. Ha nem akkor véleménye szerint örülni fognak, ha igen, akkor majd meglátják, hogy mit szólnak a tartalmához.

Miután további hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

14/2020.(I.29.) ÖKT sz.                                                     határozat

Döntés csatlakozásról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a mellékelt „Politikai deklaráció a Szabad Városok Szövetségének megalapításáról” c. nyilatkozat elfogadásával csatlakozik a Szabad Városok Szövetségéhez;
 2. hozzájárul a város csatlakozásának valamint a politikai deklaráció szövegének a nyilvánosságra hozatalához;
 3. felkéri a polgármestert, hogy képviselje a várost a Szabad Városok Szövetségében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester 

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozatok száma:

15/2020.(I.29.) ÖKT sz.                         határozat

16/2020.(I.29.) ÖKT sz.                         határozat

17/2020.(I.29.) ÖKT sz.                         határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek
 4. sz.: Esküokmányok

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2020. február 3.