Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 26-i rendes üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 26-i rendes üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Kapitány Gábor        

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető, Vári Attila településrendezési ügyintéző

Jelen vannak továbbá: Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Tamás Ervin BTG, Májer Emese Budaörsi Infó

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: Pintérné Berecz Anita, dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel az Önkormányzat munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 15 fővel, az ülést megnyitja.  

A megküldött napirendhez képest Hivatali előterjesztés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adásáról szóló előterjesztés van még előttük, illetve a FIDESZ-KDNP jelezte, hogy a korábban a pénzügyi bizottságba delegált tagja lemondott összeférhetetlenség miatt, új tagot delegáltak, ennek megfelelően a testületnek erről is döntenie kell. Javaslata, hogy kicsit átírva ezt tegyék előre annak  érdekében, hogy a külsős bizottsági tagok le tudják tenni az esküt, s így a rendeletek előtt tárgyalnák ezt. Ezen kívül módosító indítványok vannak a költségvetéshez, ezt majd ott meg fogják tárgyalni, zárt ülésen tárgyalandó napirend nincsen.

Miután észrevétel nincsen, szavazásra teszi fel a módosításról szóló  javaslatokat,  melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú szavazattal elfogadott.

Szavazásra teszi fel az így elfogadott módosítással a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

18/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

4.) Döntés a 2020. évi Intézményfejlesztési céltartalék felszabadításáról

5.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 432/2013.(XI.27.) ÖKT. sz. határozat módosítása, illetve a 279/2015.(IX.23.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

6.) Döntés a Budaörsi Latinovits Színház működéséről

7.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

8.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

9.) Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

10.) Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2020-2025 közötti időszakra

11.) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése 2020” tárgyú közbeszerzések megindításához

12.) A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

13.) A HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

14.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú ingatlanon található Buszvégállomásra vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

15.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú Buszvégállomáson lévő pihenőépületre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról

16.) Döntés a Budaörs, 3079 hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan 33 m2 nagyságú területének értékesítéséről

17.) Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan vevőinek részletfizetési kérelméről

18.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

19.) Döntés a Budaörs, 111 hrsz-ú, természetben a Templom tér 13. sz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

20.) Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

21.) Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról

22.) Döntés Budaörs Város Önkormányzatának a Budaörs-Vasútsor Utca Viziközmű Társulathoz történő csatlakozásról

23.) Döntés a Budaörs, 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Farkasréti úton található ingatlanok telekmegosztásáról, összevonásáról

24.) Javaslat a 3840/2 hrsz-ú, természetben Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. sz. alatti ingatlanra kiírt zártkörű pályázaton történő értékesítésre

25.) A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslata a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosítására

26.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

27.) Budaörs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

28.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2020/1)

29.) TÖRS Csatornamű Kft. „va” végelszámolásának lezárása

30.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adásáról

Napirend előtti hozzászólások:

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend előtti hozzászólásokat, ahogy a múltkor is, kicsit rendhagyó módon fogja kezdeni, mert két olyan kérdés van, ami egyáltalán nem nevezhető átlagos ügynek, s amivel a közvéleményt, és a Képviselő-testületet is tájékoztatnia kell. Kötelezettsége a Testület felé,  hogy az átruházott hatáskörben tájékoztatást adjon, ezt minden képviselő megkapta, erről nem is szeretne beszélni. A második az a koronavírus, amivel kapcsolatban egyre inkább érzékeli, s ez nagyon nagy baj, ha ez tovább is excalálódik, nevezetesen, hogy valamiféle pánik kezd kialakulni a lakosságban, s valami tehetetlenség a hatóságoknál. Hogy miért mondja ezt? Tegnap, az egyik áruházban, amit nem nevez meg, mert nyilvános ülés, és ne csináljanak reklámot, üres polcok fogadták a vevőket este felé, bizonyos árucikkeknél, ami nem  egy szokványos történet, ez valamire utal.  A facebookon is találkozik a közösségi tereken olyan bejegyzésekkel, amik arra utalnak, hogy mire kell most berendezkedni. Ehhez képest két olyan helyzet is adódott a Városházán, ami elgondolkodtatta őket. Az egyik kollégának a férje Veronából tért haza, s mint tudják, az az egyik gócpont Olaszországban, a másik kolléganő pedig Velencéből, ahol a Karnevál zajlott, s amit a fertőzésveszély miatt hamarabb be is fejeztek. Ehhez képest olvassa az ember az újságokban azt, hogy Olaszországból hazatért diákokat, akik megtudják, hogy egyenesen karanténba viszik őket, nem a szüleikhez mehetnek, zokognak, majd olvassa azt az ember, hogy az egyik államtitkárnak a  gyereke, szintén Olaszországból hazatérve, elintézték azt, hogy két hétig otthon legyenek, szóval teljes káosz van ezzel kapcsolatban, és nincs semmilyen információ arra nézve, hogy mit kell ilyenkor tenni. Ők természetesen a kollégáiknak azt javasolták, hogy maradjanak otthon, de ha úgy tetszik, ők laikusak, nem tudják megítélni, hogy mi a helyes magatartás, mit kell követni, az ÁNTSZ-től erre vonatkozóan semmiféle információt nem kapnak. Ő tegnap kapott egy olyan anyagot, pontosabban találkozott egy autentikus személlyel, s ezt megint nem tudja leellenőrizni, de számára hitelesnek tűnő anyag, egy olasz orvostól származik, aki leírja azt, hogy mit javasol az állampolgároknak. Nos, ezt az ember megosztja, de hát ő azt nagyon rossz néven veszi, hogy minden nap van valami külügyminisztériumi tájékoztató az adott kérdésről, de ehhez képest az, hogy ténylegesen mit kell olyan helyzetben tenni, amivel ők itt például, mint Budaörsi Önkormányzat szembesültek, erre vonatkozóan semmilyen információ nincs, s valószínűleg, hogyha nem javasolják azt ennek a két kollégának, hogy maradjanak otthon, s mondjuk rajtuk keresztül a fertőzés elindul, akkor persze lehetnének ők felelőssé téve, miközben semmiféle olyan támpontot, információt nem kapnak, miközben egy közintézmény, s szerinte már régen kidolgozott forgatókönyvnek kellene ahhoz lenni, hogy mi a feladata ebben a helyzetben a katasztrófavédelemnek,az egészségügynek, az ÁNTSZ-nek, és az önkormányzatoknak. Tehát nagyon nem szeretné, ha a dolog egyszer csak úgy kezdődne, hogy megjelennek a TEK-esek, s azt mondják, hogy mindenki maradjon otthon, mert ez az, ami miatt sokan szerinte azt a bevásárlást előre hozták, s ami nem szeretné, ha egy pánik hullámot váltana ki. Akik nézik és követik az adást, és a jelenlévőknek is mondja, nem ez  a szándéka, sőt, a pánik megelőzése a szándéka szerinte a kötelezettsége és a feladata mindenkinek, akinek ebben a kérdésben bármilyen jellegű feladata van.

A másik dolog,  azt nem mondja, hogy ennél nagyobb súlyú, mert csak a  város életében jelentős súlyú a kérdés, de azt nyugodtan meri mondani, hogy a rendszerváltás óta történt legdöbbenetesebb ügye számára. Ő azt gondolta, hogy neki újat már senki nem tud mutatni, senki nem tud olyat mondani, amin meglepődik, és senki nem tud olyan helyzetet generálni, amivel kapcsolatban olyan információk birtokába jut, amiről azt mondja, hogy ez komplett őrület. A budaörsi városi televízióval kapcsolatban mégis ez történt.  Tegnap az egyik szélsőjobboldali, a valóságokról nem sokat író, ám mocskolódó újságban egy egészen döbbenetes írás jelent meg. Természetesen azzal nem szeretne igazából, és mélyen foglalkozni, de az elmúlt másfél hónap eseményei, illetve ennek az irománynak a tartalma okán nyilvánvaló, hogy a Képviselő-testület felé tájékoztatással tartozik.

Egy kérdést szeretne feltenni, nem szokott találós kérdéseket feltenni testületi ülésen, de kíváncsi, hogy a jelenlévők közül, és azt kéri, tegye fel a  kezét,  aki úgy gondolja, hogy a Budaörsi Városi Televízió, aminek a feladata az, hogy közszolgáltasson, ki az aki úgy gondolja, hogy ez egy kereskedelmi magán televízió? Senki. Hát az a rossz híre, hogy mindenki téved, ide értve őt is, mert ő is azt gondolta két nappal ezelőttig, hogy ez egy normális város. Majdnem azt mondta, hogy ez egy normális országban lévő normális város, de inkább korrigál. Azt gondolta, hogy Budaörsön ilyesmi nem történhet, amikor is találkozott egy megkereséssel. Ez a megkeresés Budakeszi polgármester asszonyához, Győri Ottíliához érkezett, akivel beszélt is, úgy látja, ő pontosan érti, hogy kell ezt kezelni. Amiben is Bakk István hosszan  taglalja az ő őseit, s eszébe jutott Ady vers, hogy vajon azt olvasta-e ő, s így indul egyébként a levél, ami egy támogatási igény megfogalmazása: „Nevem Bakk István, PHS. – jelentsen az bármit is – a Budaörsi Városi Televízió elnöke vagyok – ilyen nincsen, de ez egy másik kérdés – a primor Szentkatolnai Bakk családhoz tartozom, ez a család történelmi múltjával az európai dinasztiákkal azonos. Itt egy kicsit meglepődött, és összevonta a szemöldökét, hogy mi a fenéről van itt szó, de aztán még hosszasan ecseteli a rokonait, és boldog őseit, de hát ő azt gondolja, hogy egy ilyen ügynél ennek semmilyen jelentősége nincsen, annak viszont van, hogy leírja azt, ebben a levélben, hogy nemcsak elnöke ennek a televíziónak, de ez egy kereskedelmi magán televízió.

Szóval arra kérte a hivatal munkatársait, hogy állítsanak össze egy kronológiai anyagot arra vonatkozóan, hogy mi, és hogyan történt a televízióban. Ezt azért is kell, hogy az ülés elején elmondja, mint tájékoztatást, mert természetesen sokfelé küldött el Bakk István sokféle anyagot, amiknek persze a valósághoz vajmi kevés közük van, ugyanakkor a média munkások szeretnének ezzel kapcsolatban információt az önkormányzattól is kapni, akik ezzel kapcsolatban tegnap megkeresték, s azt a tájékoztatást adta, hogy az anyagot a Hivatal munkatársai készítik, s ma, az ülés elején fog tájékoztatni erről. Az anyag címe, s azt hiszi ez akkor már a képviselők részére ki is lett osztva:

Hogyan lesz a köztelevízióból magán televízió? avagy a budaörsi helyi televíziózás eddigi története.

Előzmények

Alapítvány

1990. július 17-én, még az első önkormányzati választások előtt alapította a korabeli Budaörsi Városi Tanács és a VIDEOSUN Videofelvétel és Műsorgyártó Munkaközösség a Televízió Budaörsért Alapítványt. Gyakorlatilag ekkor már, 1990. február végétől kezdődően, az első szabad választásokat megelőző átmeneti időkben is működött a Városi Televízió. ( Wittinghoff Tamás polgármester: ez annál is inkább igaz, mert emlékszik arra az időszakra, s választási műsorokban szerepeltek, mint jelölő szervezet, s viták zajlottak,  mert már akkor is részt vett a  közéletben. Ha úgy tetszik,a feladatát, a funkcióját már akkor is betöltötte ez a televízió.)

Az Alapítvány célja „a város tömegtájékoztatása”,(Wittinghoff Tamás polgármester: ez szerepel az Alapító Okiratban.) vagyis – a nevéből is következően – egy városi közszolgálati televízió létrehozása és működtetése volt.

Kft.

Az Alapítvány 1993. május 11-én – a dátumok a későbbiekben fontosak – hozta létre a Televideo Budaörs Kft-t, az Alapítványban lévő 1,5 millió Ft-ból származó 1 millió Ft alaptőkével. Ezt 2000-ben felemelte az Alapítvány a törvény által előírt 3 millió Ft-ra.

2012. májusától (Wittinghoff Tamás polgármester: tehát itt ugranak az időben egy nagyot, a televízió működik, a forrás, és minden, amit befektet, az a város közpénzeiből származik)  – bírósági kijelölés alapján – az Alapítvány kuratóriuma elnökeként bejegyezték Bakk Istvánt, és további két tagot is kijelölt mellé az alapítói jogokat gyakorló bíróság: dr. Bradeán-Ebinger Nelut és Novotny Lászlónét. (Azért a bíróság gyakorolta az alapítói jogokat, mert Budaörs Város Önkormányzata a bíróság szerint nem minősült az alapító Városi Tanács jogutódjának, a másik alapító pedig megszűnt.)

2015. november 12-én Bakk István, az Alapítvány kuratóriumi elnöke eladta névértéken az Alapítvány Televideo Kft-ben való tulajdonának 90%-át, meglehetősen sajátos módon. (Wittinghoff Tamás polgármester: Van egy közalapítvány, amit a Tanács hoz létre, ott vannak kurátorok, az létrehoz egy televíziót működtető Kft-t, felügyeli a Kft. működtetését, s egyszer  csak úgy dönt az Alapítvány, hogy eladja ezt a Kft-t. Ez még önmagában még csak az enyhébb része a történetnek, mert nem csak arról szól ez a történet, hogy eladja, hanem ez nagyon sajátságos módon történik) 50%-ot 1,5 millió Ft-ért eladott saját magának, (Wittinghoff Tamás polgármester: itt van előtte a szerződés, döbbenten látta. Komolyan azt gondolta, hogy…szóval ő próbál racionálisan,és az ép elme mentén gondolkodni, s az, hogy ez megtörténhet, egyszerűen feltételezni sem tudta. Üzletrész átruházási szerződés, adás-vétel, amely létrejött egyrészről a Televízió Budaörsért Alapítvány, képviseli Bakk István, másrészről Bakk István magánszemély között. A harmadik pontban az szerepel, hogy a teljes vételár átvételét eladó jelen szerződés aláírásával elismeri. A  két aláíró Bakk István és Bakk István. Gondolja nagy vita lehetett közöttük a vételár kialakulásánál, s gondolja, nagyon komolyan megfontolták azt, hogyan lehet egy ilyen tranzakciót a város érdekében az alapítói céloknak megfelelően megvalósítani. Nos, nemcsak ő lett egyébként tulajdonos, hanem) 30%-ot 900 ezer Ft-ért dr. Bradeán Nelu, 10%-ot pedig 300 ezer Ft-ért Novotny Lászlóné kurátortárs kapott. (Wittinghoff Tamás polgármester: nehogy azért ők üzletrész nélkül maradjanak.)

A magánszemélyek tulajdonjog-szerzését az alapítványi vagyonban az Alapítvány nem tüntette fel a beszámolójában. Ott a mai napig is névértéken (3 millió Ft) szerepel a Kft, mint befektetett eszköz. Az Alapítvány 2015. évről szóló beszámolójában az értékesítés árbevétele 0, azaz nulla Ft. (Wittinghoff Tamás polgármester: tehát a 2. sz. melléklet, ezt is megkeresték tegnap a kollégái, 2015-ről szóló beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, értékesítés nettó árbevétele 0 forint. Hogy itt tüntettek-e fel valótlan adatot, vagy nem történt pénzmozgás, azt ki tudja) Kérdés, hogy ha ez így van, akkor a Kft. 90%-ának a papírok szerint 2015. novemberében befizetett 2,7 millió Ft vételára hova folyt be. (Wittinghoff Tamás polgármester: befolyt-e valahová egyáltalán, mint ahogyan a beszámoló ezt tartalmazza, nem is történt pénzmozgás, és akkor ez további kérdéseket vet föl, ami már szerinte nagyon súlyosan jogi kategória, de még nincs vége a történetnek.)

2016. március 31-től a tulajdonosok – köztük Bakk István, mint tulajdonos és Bakk István, mint kuratóriumi elnök döntése alapján (Wittinghoff Tamás polgármester: gondolja itt is nagy vita lehetett arról, hogy ki legyen ennek a bizonyos Kft-nek az ügyvezetője, s meg fognak lepődni) bejegyezték a Kft. ügyvezetőjének Bakk Erzsébetet, aki Bakk István házastársa.

Így foglalta el a Bakk család és a másik két kurátor a Budaörsi Városi Televíziót működtető, alapítványi közpénzből származó Televideo Kft-t, így lett magántelevízió a köztelevízióból.

Televízió

A Televideo Kft a Budaörsi Városi Televízió bejegyzett médiaszolgáltatója. A Televíziót kezdetektől támogatta Budaörs Város Önkormányzata. Gyakorlatilag kizárólag ebből a pénzből, azaz közpénzből működött a Kft, számottevő reklámbevétele nem volt. A televízió ingyenes használatba kapta meg az önkormányzattól a stúdiónak helyt adó ingatlant, és a Közösségi Házban is használt területet. Ezen túlmenően az önkormányzat vásárolta a működéshez szükséges eszközöket, berendezéseket is a televízió részére, az utóbbi időben ezeket már nem a Kft. tulajdonába, hanem ingyenes haszonkölcsönbe adva. (Wittinghoff Tamás polgármester: erről írja azt Bakk István valahol, hogy uzsoraszerződés Ő baromira szeretne egyszer úgy vállalkozni, hogy mindent más ad, és akkor utána felsikít, amikor az ajándékozó, vagy az ingyenes használatba adó, és a mindent finanszírozó ezt még feltételhez is köti. De folytassák, mert még mindig nincsen vége a dolognak.)

A televízió szakmai munkáját a főszerkesztő fogja össze, ő az, aki a televízió szerkesztőségét vezeti. A Kft. azonban nem csak őt és a műsorkészítő munkatársakat fizeti, sőt, nem csak az ügyvezetőt:  Bakk Erzsébet mellett, hozzá hasonló összegben Bakk István személyesen is legalább havi 200 ezer Ft-ot kapott a Kft-től. (Wittinghoff Tamás polgármester: Mostanában úgy hallják, bár azt, hogy mennyire pontosak az adatok, nem lehet tudni, ez most már 250-250, tehát durván fél millió forint havonta. Azt nem mondja, hogy a semmiért, mert biztosan nagyon komoly adminisztrációs munkát végeznek, mint például ez a beszámoló, amiben nem szerepelnek azok az adatok, amiknek szerződés szerint szerepelniük kellene.)

Az ügyvezető egyébként nem sok vizet zavar, mert – mint levelezésekből, beadványokból, személyes fellépésekből, sőt, jogosulatlan aláírásokból is kiderül – helyette általában Bakk István jár el, aki időnként a televízió elnökének is kiadja magát, egy személyben utasítja a munkatársakat és próbálja képviselni a televíziót.

A közelmúlt fejleményei

A Cégjegyzék és a NAV adatbázisainak adataiból megállapítható, hogy a Kft. az évek során végrehajtási eljárásról végrehajtási eljárásra bukdácsolt. 2013 márciusában, 2015 májusában, júliusában, novemberében, 2016 márciusában, augusztusában, 2017 novemberében is folyt ellene végrehajtás, egy kivételével NAV tartozás miatt. (Wittinghoff Tamás polgármester: ezzel kapcsolatban is a munkatársai megkeresték az adatbázist, az egyik a Céginformációtól független adatok, a másik a NAV honlapjáról származik. Ezek szerint az adóhatóságon nyilvántartva van a mai napig is Televideo Kft.) A Cégjegyzék és a NAV egybehangzó adatai alapján 2017. november 29-től a mai napig is hatályosan végrehajtás folyik a Kft. ellen. Ennek ellenére – megmagyarázhatatlan módon – az éves támogatások igénylése során mindvégig nullás igazolást csatoltak.

De újabban tartozik a Kft. az Artisjus-nak is, egy 2019. októberi határozat szerint több mint 2,5 millió Ft jogdíj,  illetve késedelmi kamat-tartozásuk van, mely tartozás adók módjára behajtandó.

Talán az ebből eredő pénzszűke vezethette arra a Bakk házaspárt, hogy 2020. február 17-én a Kft. vezetése nevében Bakk István „Elnök” és Bakk Erzsébet „Ügyvezető ig.” megjelölésű aláírással levelet írt a Polgármesteri Kabinet vezetőjének. A levél lényege, hogy a televízió eddigi támogatási rendszerét ezentúl nem támogatásként, hanem szolgáltatás vásárlás címén kívánják igénybe venni, azaz a már korábban kimutatott igényüket plusz Áfa-val szeretnék számítani. (Wittinghoff Tamás polgármester: Fontos az a  +ÁFA, mert ezzel kapcsolatban az a bizonyos szennylap, meg azok a levelek, amiket Bakk István ide-oda írt, azt tartalmazzák, hogy a város nem akar ÁFA-t fizetni, ők egy bűnös város, aki az államot meg akarja rövidíteni. Tényleg nem, ők a támogatásoknál, amikor különböző civil szervezeteket, vagy bármely céget anyagi támogatásban részesítenek, akkor nem szolgáltatást vásárolnak, ami ÁFA köteles, mert támogatásért az államnak nem akarnak ÁFA-t fizetni, és ez nem gazemberség, hanem kötelező, és a város érdekében, a megfelelő gazdálkodás és a tisztességes eljáráshoz kötődő valami, ami még egy dologgal kiegészül. A támogatások felhasználásáról el kell számolni mindenkinek. Vagyis, amit Bakk István kér, az semmi másra nem irányul, mint hogy:)   Ezzel elérve, hogy ne kelljen évenként részletesen beszámolniuk az önkormányzat felé, a támogatás felhasználásáról. Ezért a jogszerű és a város költségvetésben szereplő mintegy 50 milliós önkormányzati támogatást 27%-kal szeretnék megnövelni. Cserébe nem tartanának igényt televízió székház építésére (?) és haszonkölcsön szerződésekre sem. (Wittinghoff Tamás polgármester: ő nem csodálja, hogy többen nevetnek, megint eljátszhatná azt, hogy tegye fel a kezét, aki hallott arról, hogy Budaörsön van olyan ép elméjű ember, akinek a fejében megfordult, hogy televízió székházat építenek. Azt hiszi, ez csak valamilyen zavaros gondolatmenet kapcsán merülhet fel valakiben, és akkor a személyt nem minősíti, csak azt, amit tesz.)

A későbbiekben kiderült, hogy magára a Televideo Kft-re sem tartanának igényt, ha az önkormányzat fizetne érte 300 millió Ft-ot, vagy Bakk Istvánnak és társainak évi 15 millió „bérleti díjat”. Ezt a nagylelkű ajánlatot a február 23-án kelt, Bakk István és felesége, valamint dr. Bradeán-Ebiger Nelu tulajdonosok által aláírt levél tartalmazza. Nem tűnik rossz üzletnek az öt éve állítólag kifizetett 2,7 millió Ft, névértéken történt vásárláshoz viszonyítva. Mármint nekik. (Wittinghoff Tamás polgármester:természetesen nem a levegőbe beszél, itt van ez a fantasztikus ajánlat, amit Bakk István phs tulajdonos,  dr. Bradeán-Ebiger Nelu tulajdonos, és  Bakk Erzsébet phs tulajdonos írt alá, s ezt tartalmazza, amit felolvasott.)

Ezt megelőzően azonban Bakk István 2020. február 24-én, hétfő reggel emailben „utasítást” adott a Televízió egy munkatársának, hogy az önkormányzattól haszonkölcsönbe kapott technikát kedden adja le. Egy másik információ szerint fel kíván mondani a főszerkesztőnek is.

Ezt követően az önkormányzat a tulajdonát képező ingatlanban vagyonvédelmi okokból lecserélte a zárat, és annak a kulcsát a Budaörsi Városi Televízió munkatársainak adta át, akik az ügy rendeződéséig gondoskodnak a televízió adásának folyamatosságáról, és a műsorszolgáltatáshoz használt, közpénzből vett eszközök biztonságos tárolásáról. Köszönet illeti őket kitartásukért és felelősségteljes viselkedésükért.

A műsorszolgáltatáshoz és -továbbításhoz szükséges, önkormányzati tulajdonú illetve önkormányzati pénzből vett eszközök fenyegetettsége mellett és az adásért felelősséget vállaló főszerkesztő nélkül a Televízió folyamatos működése veszélyben van. A kuratórium elnökének megmagyarázhatatlan magatartása a Televízió tevékenységének ellehetetlenítését vetíti elő, amely egyben az Alapítvány céljának meghiúsulásához is vezet.

Hogyan tovább?

Az egyértelmű, hogy a Budaörs pénzéből alapított Alapítvány által létrehozott, Budaörs pénzéből eszközökkel ellátott, Budaörs tulajdonában álló ingatlant ingyenesen használó Kft-t nem fogja megvenni százmilliókért az Önkormányzat a budaörsiek pénzéből.

Az Alapítvány és az általa alapított Kft. jogszerűtlen és teljesen etikátlan működését nem finanszírozhatjuk, nem lehetünk partnerek közpénzek magánpénzzé alakításában.(Wittinghoff Tamás polgármester: Még akkor sem, ha ennek a technikáját már Kósa Lajos, és a Magyar Nemzeti Bank Alapítványai  kapcsán a közpénz hogyan veszíti el a közpénz jellegét című előadásában, bár nem túl sikeresen, mert az Eurostat ezt nem fogadta el, de megpróbálta elmagyarázni.)

Ugyanakkor nem szeretnénk, hogy az alapítványi vagyon „magánosítása” után magát a budaörsi helyi televíziózást is felszámolná a kuratórium, amire – az eddig tapasztaltak alapján – jó esély van. Szeretnénk biztosítani a méltán népszerű helyi televízió adásának folyamatosságát. Ennek és az önkormányzati vagyon védelmének az érdekében mindent megteszünk, az ehhez szükséges legfontosabb döntéseket a lehető legrövidebb időn belül meg kell hoznia a képviselő-testületnek.

Budaörs, 2020. február 26.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezért hívták össze ma reggelre azt a bizottsági ülést, ami már előkészítette ezt, és két kérdésben döntést is hozott, s a lehető legrövidebb időn belül, bízik benne, hogy jövő hét elején, ha lehetséges, akkor már hétfőn, de ebben a dátumban nem biztos, mert ez attól függ, hogy a szakmai előkészítés mind jogi, mind szakmai szempontból hogy tud elkészülni, de még egyszer mondja, a lehető legrövidebb időn belül annak érdekében, hogy a biztonságos,  folyamatos működés biztosítható legyen, a képviselő-testületet össze fogja hívni. Itt tartanak, s nagyon sokáig gondolkodott azon, hogy a csudába történhet, hogyan lehetséges az, hogy valaki ilyen szintű, s nem tud mást mondani,  mint hogy gazemberséghez a bátorságot vegye, s egy önkormányzat közszolgáltatásért felelős televízióját, egy várost ilyen helyzetbe hozzon. Ebből a levélből már idézett, amit dr. Csutoráné dr. Győri Ottíliához írt Bakk István, s ő tényleg a FIDESZ-es képviselőknek a figyelmét szeretné felhívni, mert meg van győződve róla, hogy ők sem értenek egyet ezzel, s talán ők is fel fognak háborodni azon, hogy mit ír ő saját maga a dolgok alátámasztására. Azt írja, hogy az első önkormányzati választások idején, mint FIDESZ-es volt ő jelen a testületben, és jelenleg is FIDESZ-es. Tehát azt gondolja, hogy ez elegendő ahhoz, hogy valaki ilyen módon viselkedjen, ilyen módon járjon el. Szerinte közös felelősségük az, hogy ebben a kérdésben a lehető legmesszebbmenőkig minden jogi és minden szakmai eszközt felhasználjanak azért, hogy ez a disznóság a legrövidebb időn belül egy tisztességes működés keretei közé kerüljön. Ennyi, ami a  tájékoztatást illeti.

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót itt a pánikkeltés után. Ő azt gondolja, pont az ilyen pánikkeltések okozzák a legnagyobb problémákat, mint ahogyan Polgármester Úr is mondta,  a boltok kifosztását. Szerinte ezeket a problémákat nem kellene minél inkább a lakosság elé, mert ezzel pánikot generálnak. A másik téma, ő nem ezért kért szót, de polgármester úr hosszan beszélt a budaörsi tévéről, szerinte ez egy hosszú téma, és ezt jó lenne egy bizottsági ülésen is átbeszélni, ahol ott van Polgármester Úr is, s nem egy ilyen rendkívülin, ami ma reggel volt. Nyilván erre nem volt lehetőség,  majd egy másik napirendnél, ahol több ideje lesz, ő még szeretne reagálni arra, amit Polgármester Úr itt elmondott, nyilván nincsen erre időkerete.

Wittinghoff Tamás polgármester: Sem jogosítványa Képviselő Úr, mert az SZMSZ világosan fogalmaz.

Löfler Dávid képviselő: Pontosan azért mondta most el Polgármester Úr, hogy ne tudjanak reagálni, de azért azt hozzá tenné, hogy egy hosszú időszakról beszélt Polgármester Úr, pontosan látszottak ezek a problémák. Az a kérdés, hogy ha a BFE, 2014 óta teljes többségben van a Képviselő-testületben, akkor miért nem tettek semmit, de nem ezért kért szót, hanem azért, mert több lakos felhívta és megkereste az előző testületi ülés után, amikor arról döntöttek, hogy hány közmeghallgatás legyen Budaörsön, s Polgármester Úr azt javasolta, hogy egy közmeghallgatás bőven elég a budaörsi lakosoknak, annak ellenére, hogy ők javasolták, hogy legalább kettő legyen évente, de ha lehet, akár több is. Több lakos megkereste az ügyben, hogy támogatná ezt a több közmeghallgatást, mert az évi egy alkalom  annyira kevés, és van, akinek nem is jó az az időpont. Annyira kevés, hogy egyszerűen hosszú sorokban állnak a felszólalók, és nagyon hosszan elhúzódik, és nem mindenki tudja kivárni a végét, arról nem is beszélve, hogy Polgármester Úr mondta, hogy a lakossági fórumokon is részt lehet venni, de többen jelezték, hogy az előző is hétköznap kettő órakor volt megtartva. Ez pontosan az az időpont, amikor a legkevesebben tudnak részt venni, nem tudja, hogy mi alapján jelölte ki ezt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Ami a pánikkeltést illeti, ő érti, hogy pánikban van a FIDESZ, amikor egy ilyen téma elhangzik, s azt is érti, hogy Löfler Dávidnak nagyon fontos az, hogy testületi ülésen, azaz a nyilvánosság előtt valóságos tények ne hangozzanak el, különösen akkor ne, ha az valamilyen módon   kötődik a FIDESZ-hez, de rossz híre van, ez nem a magyar Parlament, hanem ez Budaörs Város Önkormányzata, ahol a tények mindig el fognak hangzani. Nem fog olyan megtörténni, hogy kiderül, hogy valamilyen üggyel kapcsolatban a várost súlyos problémák elé állítják, és azt ő nem fogja elmondani napirend előtt a Képviselő-testületnek. Az, hogy ezért kritikát kap, hogy szabályosan jár el, ő ezt dicséretnek veszi, örül, hogy Löfler Dávid a mai napig nem tudja értelmezni az önkormányzat SZMSZ-ét, neki kötelezettsége. Ha ezt nem tette volna most meg, akkor járt volna el tisztességtelenül, de azért van abban valami báj, hogy a Mézga sorozatot idézze, hogy egyfelől azt mondja Képviselő Úr, hogy miért nem tettek valamit, a másik oldalon meg miért csinál ő pánikot, s miért beszél itt a testületi ülésen erről. Azért nem tettek eddig valamit, mert benne fel nem merült, hogy ilyen fokú gazemberségek történtek. Tegye fel a kezét, aki erről tudott! Mert ha itt volna olyan ember, aki erről tudott, hogy hogy játszották át magán kézbe, s nem jelezte felé, akkor annak az üggyel kapcsolatos hozzáállása rendkívül érdekes.

A másik témára gyorsan reagálva, hogy miért van kettő órakor egy lakossági fórum,  azt tudja mondani, hogy volt olyan ügy, amivel kapcsolatban neki az ország másik végében volt érdekeltsége, s meg  tudta oldani, szerinte mindenki meg tudja oldani, ha a saját ügyében, hivatalos időben történik a lakossági fórum. Az a bizonyos lakossági fórum szintén egy önkormányzatnál, és munkaidőben történt. Ott is emberek dolgoznak, és az ilyen jellegű egyeztetéseket, a lakossággal való egyeztetéseket munkaidőben teszik, s szerinte, ha az embernek van egy adott konkrét ügye, amivel kapcsolatban lakossági fórum van, ha az annyira fontos, akkor azt meg tudja oldani. Egyébként pedig döntöttek egy bizonyos kérdésről, és vitát ebben a kérdésben nem folytatnak.

Kisberk Balázs képviselő: Több társasházi képviselő megkereste a TÖRS Kft.-vel kapcsolatban, történt ugyanis, hogy tavalyi év végén, a végelszámolás kapcsán, a társasházak túlfizetésből eredően nagy összegű visszatérítést kaptak a Kft-től, s ezek után érte  a meglepetés a társasházakat, ugyanis év végén már egy faktorcég kereste meg a társasházakat azzal, hogy a TÖRS Kft. a kintlévőségeit értékesítette részükre, és ugyanezek a társasházak is szerepelnek benne, a korábban visszautalt túlfizetés többszörösét most a faktorcég kéri mindenféle egyéb jogi költségekkel. Azt kérték a társasházak, hogy erről a  témáról egyeztessenek. Ő megkereste a végelszámolót is, nyilván jelezte, hogy a cég már befejezte  áldásos tevékenységét, de mégis,hogy ne hagyják a társasházakat,a  lakókat ebben az ügyben, szeretné kérni a Polgármester Úr és a hivatal segítségét.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő pedig nagyon köszöni az együttműködést. Természetesen Egri Péterrel, a Műszaki Ügyosztállyal ebben egyeztetnek, s kéri  a Képviselő Urat, hogy ebben segítse őket.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Két témát írt fel, de négy lett belőle az előzmények miatt. A Műszaki Ügyosztály továbbra is sötétségben van, inkább sötét, mint világos, néha napján van fény, de alapvetően sötétségben úszik a két intézményt is magába ölelő Templom tér és Esze Tamás utca. A másik, hogy a Pagony Óvoda előtt töredezett a járda, ebben kéri, hogy mielőbb lépjenek, balesetveszélyes leszállni a kisbuszról. Az új témákhoz annyit, hogy a koronavírusról nap, mint nap hallhatnak hivatalos tájékoztatást. Azokban nem tapasztalt pánikkeltést, inkább nyugtatás, és egy csomó olyan információ hangzik el, ami hasznos lehet.  Az utolsó pedig a városi tévének ez a mai fejleménye, ami rengeteg kérdést vet föl, s kicsit méltatlannak is érzi, hogy így kell reagálni rá, de hát,  ha a tényeket nézik, 1990 óta működik ez az alapítvány, s Wittinghoff Tamás 1991. óta polgármester, lassan harminc éve töretlen az együttműködés, sok-sok szerződést kötöttek ezalatt, nyilván, ha volt visszásság, ennek ki kellett volna derülnie. Örülne, ha hallhatná Bakk Istvánt is,  hogy  lássák, ő mit nyilatkozik erről, így nagyon nehéz lesz dönteni, sőt, nem is nagyon szeretne, mert egy csomó olyan új információ merült fel, ami miatt nem lát tisztán.

Wittinghoff Tamás polgármester: Érdekes, hogy a bizottsági ülés óta milyen módon változott meg a hozzáállásuk, de ő ezen nem lepődik meg a jelen lévő személyi összetétel okán. Jegyző úrnak adja meg a szót, hogy mondja el, vajon neki milyen információi lehettek arról, hogy itt mi történt a Kft-vel, s ez egyébként megint annyira tipikus, hogy úgy dobják vissza ezt a disznóságot, amit egy FIDESZ-es ember követett el, hogy azért ő legyen a felelős. Ez annyira jellemző, hogy tényleg, erre már nem is nagyon érdemes reagálni.

dr. Bocsi István jegyző:  A televíziónak az elmúlt években támogatást nyújtottak,a támogatásokról az elszámolások megtörténtek, de ilyen mélységben, és ezek az ügyek nem merültek fel, amikor már felmerülnek, akkor tudnak rá reagálni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Szeretné jelezni Országgyűlési Képviselő Úrnak, hogy az SZMSZ nem teszi lehetővé napirend előtt…..

Csenger-Zalán Zsolt (országgyűlési képviselő): A demokrácia nevében.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ja,  Kövér Lászlóval egyeztessen akkor Képviselő Úr demokrácia kérdésében a Parlamentben. Szokta látni, hogy milyen szinten működik demokratikusan az a Parlament, hogy büntetik meg a képviselőket, meg hogy zavarják ki, ha van véleményük.

Csenger-Zalán Zsolt (országgyűlési képviselő): A koronavírussal…..

Wittinghoff Tamás polgármester: Még egyszer szeretné mondani, hogy nem lehet közbekiabálni, nem fogják kivezettetni Képviselő Urat senkivel, de szeretné felhívni a figyelmet a jó modorra. Az önkormányzatnak van egy Szervezeti és Működési Szabályzata….ja, hát ez egy igazi FIDESZ-es eljárás volt, viszontlátásra.

Csenger-Zalán Zsolt (országgyűlési képviselő) távozott a teremből.

Dr. Tóth Ferenc képviselő:  Már több bejelentést kapott arról, hogy a Temesvári, Budafoki kereszteződésében  nagyon hiányoznak a tükrök, s ez már több hónapos téma, szeretné pótoltatni. A Budafoki és a Temesvári út kereszteződése nem látható be, parkoló autók foglalják el a beláthatóságot és leszűkítik az utat, nem tudja, itt mit lehetne kitalálni. A másik egy jó hír, s nagyon megköszöni az önkormányzat támogatását és segítségét, mert egy hónappal ezelőtt felvetette, hogy az autópálya másik oldalán lévő áruháznak a villogó reklám panelja nagyon sok embert zavar a nyugalmában. Itt az az áldásos eredmény született, hogy egy pár napja a villogás megszűnt, mert az eszköz elromlott.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tegnap sajnos működött, direkt megnézte. 

Dr. Tóth Ferenc képviselő:  Úgy látszik gyorsak voltak, mindenesetre mindenféle közreműködő segítséget megadnak ahhoz, hogy a villogás erőssége, gyakorisága olyan beállítás alá kerüljön, ami megfelel majd a lakosságnak. Megmarad a kapcsolattartás, nagyon pozitívan, európai módon sikerül ezt a problémát megoldaniuk.

Wittinghoff Tamás polgármester: Viszont akkor az a kérése képviselő úrhoz, hogy a hölggyel is egyeztessen ebben az ügyben, és mondja el, hogy ők minden lehetőséget megragadva próbálják ezt kezelni, mert éppen a tegnapi postában kapott egy olyan levelet, amiben az fogalmazódik meg, hogy az ő háza elé is hoz majd egy villogót. Ezt egyébként megteheti, de szerinte nem az a megoldás, hogy mindenki elé villogót tesznek, hanem az, hogy azt, ami zavaró, azt megpróbálják megszüntetni.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Neki is van egy jó híre képviselő úr számára, ma reggel mindkét tükör felszerelésre került,  a korábbi egy helyett most két irányban, abban a kereszteződésben.  ez talán majd segíti a behajtást annál a tényleg nehezen belátható kereszteződésnél. A KRESZ szabályozza az útkereszteződésben történő parkolást , s kifejezetten figyelik a közterület felügyelőik, ha nem elég még így sem, akkor  vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy lehet a megállni tilos táblával szabályozni. Valóban, az áruház vezetés nagyon pozitívan  állt hozzá a témához, s azt a módosítást tette, hogy eddig egy másodpercen belül, hirtelen váltottak a reklám feliratok, s ez volt a villogás oka, s most ezt átszerelik, s most lassan, kb. fél perc alatt bekúszó feliratok lesznek a táblán, nem lesz villogás, a késő esti órákban pedig nem is fogják használni, illetve az esti órákban pedig leveszik a fényerősséget. Nagyon konstruktívan álltak hozzá, remélik, rövid időn belül meg fog történni.

Stift Nándor képviselő: Ügyosztályvezető Úrhoz intézi kérdését, miszerint a tavalyi évben megkeresték a lakótelepről közös képviselők, hogy menjenek, nézzék meg, melyek azok a fák, amelyeket gallyazni kell. Megbeszélte a főkertésszel, de sajnos már főkertészük nincsen, így szeretné kérni, hogy március második felében tegyenek egy lakótelepi bejárást ebben a kérdésben. A másik témája a BTG felé szól. Az utóbbi idők szélsőséges időjárása odáig vezetett, hogy az Ifjúság utcánál lévő szelektív gyűjtőt felborította a szél. Kapott képviselő társától is képeket, s ott a parkot szó szerint elöntötte a szemét. Azt szeretné kérni a BTG vezetőségétől, hogy ha ilyen vis major időjárás van, fokozottabban figyeljenek a szelektív szigetekre, bár tudja, hogy nem az ő feladatuk ezeknek a kezelése, és elszállítása. Az utolsó témája, hogy támogatási megkeresést kapott a Szabadság út 131-145. sz. alatti társasháznak a képviselőjétől, amelyben jelzi, hogy az 1. sz. főút felőli támfal, ami lent van a garázsban, azzal gond, probléma van. Ezt a levelet, ha vége van a testületi ülésnek a polgármesteri titkárságon leadja, szeretné, ha valamilyen formában foglalkoznának a dologgal. 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Természetesen megteszik a fák gallyazásával kapcsolatos bejárást. Valóban a főkertészük jövő héttől már nem dolgozik, viszont az új várhatóan be is lép,   tehát  a folyamatosság biztosítva van, ahogy átveszi a területet, március második felében állnak rendelkezésre. Az Ifjúság utcai szelektív szigettel kapcsolatban ők is kaptak bejelentést, és Farkas Benedek képviselő úr is jelezte ez a problémát. Nemcsak az Ifjúság, hanem a Törökugratónál lévőnél is megvizsgálták, s valószínűleg az lesz, hogy a Patkó utcaihoz hasonlóan bekerítésre  kerülnek ezek a szigetek. Ennek két előnye van, ameddig az ÉTH, tehát az illetékes szolgáltató nem tudja olyan sűrűn elvinni a szelektív hulladékot, akkor így a látvány sem lesz olyan elképesztő, másrészt a szél nem tudja elfújni a pet palackokat, meg a papírt.  A Szabadság úti társasház kapcsán emlékeztetőül mondja, hogy pár évvel ezelőtt nagyon sok pénzt adott a Képviselő-testület ennek a mélygarázsnak a szigetelésére,  támogatás címén. Elég komoly problémák voltak a kivitelezés során. Nem akartak beleszólni, nem ők voltak a kivitelezők, levonult a kivitelező, visszavonult, pereskedtek egymással. Azt gondolja meg kellene vizsgálni ennek a kérdését is, ha jól emlékszik talán negyven milliós támogatást kapott akkor a társasház.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Így igaz, köszöni szépen.

Laczik Zoltán képviselő: Korábban kérte, hogy a Hegyalja út egy balesetveszélyes szakaszra kerüljön vissza egy megállni tilos tábla, mert a lakosok szerint ott régebben volt, de valakik eltávolították, ez a 38. sz. és annak a környéke,  a Csap köz, és annak a torkolata, ott egy „s” kanyar van, ráadásul három irányból jönnek az autók, s ha még parkolnak is, akkor még kevésbé lehet belátni. A tábla visszakerült, amit nagyon köszön a  Műszaki Ügyosztálynak, és a BTG-nek, viszont jelezték neki a lakók az utóbbi napokban, hogy ennek ellenére parkolnak ott továbbra is autók. Azt kéri a közterület felügyelettől, hogy néha kerüljenek arra és amennyiben ott tilosban parkolnak, akkor járjanak el a szerint, ahogy ilyenkor el kell járni. 

Hauser Péter képviselő: A Felső-határ utcából, és az ebből induló Szerelő, és Gyöngy utcából keresték meg. a Felső-határ út XI. kerületi részén most elég nagy építkezés folyik, és ez az építkezés igen sok parkoló autót generál ezekbe a kis utcákba, s lassan már a közlekedést is veszélyezteti. Ügyosztály vezető urat megkeresné a következő napokban, hogy mit tudnak tenni ebben az ügyben.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Egy fontos tény maradt ki, Bakk István nem tagja a helyi FIDESZ szervezetnek, mert Polgármester Úr hivatkozott rá.    

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő nem vezet semmiféle, hmmm Kubatov listát, se semmilyen listája nincsen, ő csak abból tud kiindulni, amit valaki saját magáról mond, s nincs oka bárkinek az identitását kétségbe vonni, de ha fontos ez a kérdés, akkor szó szerint kell, hogy idézze, mert az a helyzet, hogy azt mondták, szeretnének elbeszélgetni azokkal is, akik ebben érintettek. Javasolja, előtte azért kellő számú nyugtatót érdemes bevenni, és ezt most tényleg nem rájuk vonatkoztatva mondja, s látja is, képviselő úr érti, mire gondol, de akkor a következőt felolvassa: „A Budaörs Városi Televízió a rendszerváltás óta a budaörsi önkormányzat által támogatott televízióként működik. Az első önkormányzati választások idején, mint FIDESZ-es képviselő dolgoztam – mondja szerényen- a jelenlegi televízió működési szerkezetét.” Ha ezt össze tudják adni, ami ebben a mondatban van, s szerinte tanár emberként tudja értelmezni Képviselő Úr, hogy ebben a mondatban hány ellentmondás van, s azt írja még, „jelenleg is FIDESZ-es vagyok.” Jelentsen ez bármit, ezt Bakk István állítja, nem Ő, Ő csak idézte.

Farkas Benedek képviselő: Köszöni ügyosztály vezető úrnak, hogy máris reagáltak erre a kérdésre, s képviselő társának is, hogy ezen együtt dolgoznak. Még egy rövid dolgot  szeretne megemlíteni, mégpedig, hogy a Baross közben rendszeres probléma, hogy beszorulnak oda a lakók, mert áthajtanak ott az Ifjúság utca, és a Baross utca miatti dugók miatt,itt  van egy célforgalom tábla, de ezt figyelmen kívül hagyják. Olyan megkeresés érkezett a lakóktól, hogy talán, ha kicsit erősebb táblákat raknának ki, mint például a behajtani tilos, amin persze rajta van a kivéve célforgalom. Kéri, hogy ezen majd gondolkodjanak.      

Wittinghoff Tamás polgármester: Meg kell fontolniuk a Műszaki Ügyosztállyal, hogyan járjanak el.

Biró Gyula alpolgármester: Egy felhívást szeretne közzétenni, s nem értette Stift képviselő társa hozzászólását, mert megbeszélték, hogy jövő hét szerdán a három lakótelepi képviselő bejárja  a lakótelepet. Itt egyben felhívja  a közös képviselők figyelmét, hogy bármelyikük e-mail-jére, vagy telefonszámán jelezzék, ha bármilyen probléma van, megy a hivatal, BTG, főkertész. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincs több hozzászóló, úgyhogy a két ülés között eltelt időszaknak az eseményeit szeretné elmondani. Az előző rendkívüli testületi ülés január 29-én, szerdán volt, 8:30-kor, utána 13:00 órakor tartották a szociális társulási ülést, ami az Esély nevet viseli, itt a Városháza nagytermében. Egyébként ma 13:00 órakor szintén erre fog sor kerülni, ott is el kell fogadni a költségvetését a társulásnak.

Csütörtökön, 30-án Naszály Márta, I. kerület polgármestere járt nála. Azokat a jó gyakorlatokat kérte, illetve azokban igyekezett tájékozódni, hiszen ő első ciklusos polgármester, és nyilván meg kell próbálnia rendet teremtenie abban a káoszban,  ami ott van. Egyébként egészen elképesztő,  amiket mesélt ezekről a bizonyos várban lévő bérleményekről, ahol –hát hogy is mondja- jelenlegi pártkorifeusok ilyen 40ezer forint körüli bérleti díjért használnak jóval nagyobb ingatlant, mint amennyiért mondjuk a budaörsi lakótelepen egy diák 150- uszkve 200 ezer forintot fizet havonta. Tényleg elképesztő gyalázat, ami itt ment.

Fogadóórát tartott február 3-án.

5-én költségvetési egyeztetést folytattak a szakszervezetekkel, az ezzel kapcsolatosan készült jegyzőkönyv egyébként reméli, hogy a képviselők rendelkezésére áll. Igen, bólogat Jegyző Úr. Itt megtárgyalták azt, hogy a költségvetés tervezésénél milyen korlátaink vannak és mi az,  amire lehetőséget nyújt a költségvetés. Egyébként nagy egyetértés volt és ő azt gondolja, hogy ha mindenhol mindig így menne a szakszervezetekkel történő egyeztetés és ilyen együttműködően és normálisan zajlana, az egy boldog világ lenne.

7-én az ÉTH Érden ugye a szemétszállító társulás röviden –ennek volt a Közgyűlése, ahol az új elnököt választotta meg a társulás, hiszen T. Mészáros András mandátuma lejárt és az új polgármestert, Csőzik Lászlót választotta meg a Társulás elnökének.

8-án farsangi bál volt a Pro Musica kórus rendezésében az 1-es iskolában.

Kedden 11-én a TÖOSZ Pest megyei polgármesteri fóruma Multiply díjat adott át Budaörs városának. Ez Veresegyházán történt és Biró Gyula és Farkas Benedek vettek ezen részt. Példamutató település díjat kaptak –ha jól idézi pontosan.

Ugyanezen a napon 16:00 órakor kiállítás megnyitó volt itt a Városházán, hogyan látják a diákok a jövőt, közlekedés, iskola és otthon kérdések körében lehetett pályamunkákat beadni.

12-én, szerdán lakhatási és közlekedési munkacsoportja ülésezett a TÖOSZ által létrehozott szervezetnek, amelyet egyébként Budakeszi polgármester asszonya vezet. Hozzá kell tennie, hogy az a bizonyos december 13-án volt az a fórum, amikor a közlekedésről egyeztettek, azóta több körben, több település vezetőjével egyeztettek, erre majd még kitér. De több ízben polgármester asszonnyal is és itt alapvetően egyetértés van abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne kiutat találni abból a katasztrofális helyzetből, amiben Budakeszi talán még hatványozottabban benne van, mint az agglomerációs közvetlen a fővároshoz csatlakozó települések vagy éppen a főváros kerületei.

13-án csütörtökön Gyáli Polgármesteri Hivatalba hívott meg Gyál polgármestere, arra az ülésre –merthogy ma dönteni fogunk arról, hogy csatlakozunk ehhez a társuláshoz – és alapvetően itt is az agglomerációs településeknek a közös céljainak a megvalósításáról van szó és miután jeleztük a csatlakozási szándékunkat, megkaptuk a meghívást is erre a rendezvényre.

Ugyanezen a napon szépkorúakat köszöntöttük. Majd 14-én pénteken a Herman Ottó Iskolában volt 16 órakor farsang és innen nagy nehezen, de azért időben átért 19 órára az 1-es Iskola alapítványi báljára.

15-én, azaz másnap szombaton a VIVART Budaörsi Szimfoniettának volt itt farsangi koncertje. Kedden 18-án Majtonyi Lászlóval és Fleck Zoltánnal egyeztettek –az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetője és munkatársa- közjogi kérdésekről. Nem volt nagy véleménykülönbség közöttük.

19-én, szerdán a Pest-Megyei Rendőrkapitányság vezetői értekezletén Biró Gyula vett részt az igazgatási központban.

10 órakor Varga János plébános úr járt nála. Azt vetette fel, hogy nagyon bővül az egyházközség különböző civil szervezeteinek a tevékenysége és nehezen találnak helyet, és azt vetette fel, hogy régen a volt posta épület az egyházi lányiskola volt, hogy nem kaphatná –e azt meg az egyház. Ő őszintén elmondta, hogy egyfelől a város, amikor az a bizonyos kárpótlási eljárás volt az egyházakkal kapcsolatban, előre ment és önként számos ingatlant adott át, így tudott létrejönni a katolikus iskola és nem sorolja fel azokat az ingatlanokat, amik ezen kártalanítás kapcsán – bár nem az önkormányzat volt az, akinek ebben felelőssége van, de mégis felelősséget érezve jelentős ingatlan vagyont juttatott  az egyház részére – így tud működni az óvoda, az iskola és sok más dolog.

Viszont a város is nagy gondban van, régi probléma, az hogy a színháznak önálló épület kellene, a kulturális tereket nem tudjuk bővíteni, művészeti egyetemmel együttműködve már régóta tervezzük azt, hogy abban az épületben, a volt posta épületben milyen jellegű kulturális célok valósuljanak meg. A  PostArt is ott működik, ami gyakorlatilag most már a város kulturális életének az egyik olyan színtere, ami megkerülhetetlen. Úgyhogy ő nem nagyon lát arra lehetőséget, hogy ebben előre tudjanak lépni, azt gondolja, hogy az a tisztességes, ha ilyenkor az ember őszintén beszél.

Ugyanezen a napon, tehát 19-én szerdán, a Brit Külügyminisztérium Magyarországért felelős, illetve a kelet-európai régióért felelős referense járt nála a magyarországi brit nagykövetség munkatársával. Az ő érdeklődésük a magyarországi politikai helyzet, az önkormányzatok működése, a jogállamiság köré csoportosult – csak annyit mond, hogy őszinte volt.

20-án csütörtökön, a XXII. kerületi polgármester úr meghívására, Karsai Ferencnél járt. Közös ügyeket egyeztettek, a reptér, felszíni vízelvezetés, Pistály, Kamaraerdő vízellátása, tömegközlekedés kérdésében abszolút egyetértve valamennyi területen a problémákkal, illetve annak a megoldásának vezető utakban.

És akkor elérkeztek a testületi üléshez, nem mondja, hogy túl gyorsan, de azt hiszi, hogy a helyzet az indokolta, hogy így alakuljon. Ahogy a bevezetőben jelezte, s ahogy elfogadta a Képviselő-testület, először tudomásul véve Major Gábor külsős bizottsági tagnak a lemondást, mivel összeférhetetlenségét jelezte, s a FIDESZ-KDNP frakció Sokolowski Márkot javasolja elfogadásra a Pénzügyi Bizottságba tagként, s erről kell a testületnek azelőtt dönteni, mielőtt az esküt leteszik.

Napirendek tárgyalása:    

1.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

19/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tudomásul véve Major Gábor nem képviselő bizottsági tagi megbízatásának nevezett 2020. február 17. napján hatályosult lemondása okán bekövetkezett megszűnését – , a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjává 2020. március 1. napjától dr. Sokolowski Márk Jánost megválasztja.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Mindenki itt van, akinek le kell tennie az esküt, s ha most ők leteszik az esküt, akkor valamennyi külsős bizottsági tag munkavégzése is lehetővé válik. Kéri, hogy mindenki szíveskedjen felállni, s ő most előolvassa az eskü szövegét, amit szíveskedjenek utána mondani, s a végén, az eskütevő meggyőződése szerint mondhatja, vagy hagyja ki az „Isten engem úgy segéljen!” kiegészítést.

„Én, ……………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; külsős bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Budaörs  fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

 (Isten engem úgy segéljen!)”

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend tárgyalása az év legfontosabb feladata, nevezetesen, annak a keretének  meghatározása, hogy milyen költségvetéssel, milyen  körülmények között, hogyan gazdálkodjon a város. Ezzel kapcsolatban az előterjesztés szerint a város költségvetése az úgy néz ki, hogy a bevételi oldalon, folyó bevételi oldalon 14 milliárd 245 millió 762 ezer forinttal gazdálkodhatnak, további 3.236.793e forint belső finanszírozás, illetve az előző évi maradvány bevonása, és a korábban elhatározott hitelfelvétel az, ami biztosítja azt, hogy a kiadási oldalon 17.482.555e forint biztosítva legyen. Szita László könyvvizsgáló urat köszönti, ő csatolta a véleményét a költségvetéshez, meglepetést nem tartalmazott, hiszen azt gondolja, hogy a város gazdálkodása mindenképpen stabilnak mondható. Az igényeiknél jelentősen kevesebb, de a korábbi aggodalmaiknál több fejlesztésre van mód, s ennek az oka a megfontolt gazdálkodás, ami az előző években is tükröződött, s amit az idei évben is követni kívánnak. Természetesen az a körülmény, hogy továbbra is sújtja a települést az elvonás, amit szolidaritási hozzájárulásnak neveznek, s amit megelőzött korábban, hogy a településeknek a állami  támogatása az adóerő képesség alapján történik, ezért ez a dupla sújtása a településnek. Az első az még tolerálható, és egyértelműen alá is támasztható, hogy az Államnak van felelőssége abban, hogy milyen mértékű támogatást ad a különböző településeknek, és oda adjon több támogatást, ahol nagyobb a szükség, de az, hogy törvénytelenül, az Alaptörvénnyel, az önkormányzati törvénnyel, és most már kimondhatják, hogy az Európa tanács monitoring bizottsága által megállapítva az Önkormányzati Chartát számos pontban megsértve elvon olyan bevételeket, amik az önkormányzat saját bevételei, s amit nem lehetne törvényes módon elvonni. Ezzel kapcsolatban nem tud tisztességes eljárásban, hogy is mondja, reális időben az önkormányzat döntéshez jutni, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy az a 2 milliárd 120 milliós nagyságrendű elvonást lenyeli a település. Ezzel kapcsolatban további jogi lépéseket tesznek, és fognak tenni, mindaddig, amíg a várostól törvénytelenül elvont összeget vissza nem szerzik a város költségvetésébe, ez azért legalább 5 milliárd forint az elmúlt éveket is ideértve az ideivel együtt. Ahogy már jelezte a két ülés között eltelt időszakkal kapcsolatban február 5-én 9.00  órakor itt a Városháza 307-es tárgyalójában egyeztettek az intézményekkel, illetve a reprezentatív szakszervezetekkel. Itt megállapodás született az idei év jövedelmi kérdéseiről, vagy juttatásairól, ami azt jelenti, hogy az iskolák esetében a Clementis ösztöndíj keretét 10%-al emelik meg, itt az ösztöndíj, és járulékai összegéről beszélnek. A maradványok év végén szétosztásra kerülnek. Köztisztviselőknél a 46.000 forintos illetményalap 50.000 forintra emelkedik, ezzel a középmezőnyben vannak valahol  az önkormányzatok között, s azt azért látni kell, hogy ez egy olyan kényszerű, s régóta indokolt lépés volt, amivel megpróbálják a jól dolgozó és hűséges, lojális kollégákat itt tartani, mert a piac e tekintetben most nagyon erős, és nem kedvez annak, hogy a   fluktuáció alacsonyabb legyen. Városi szinten összesen ez 168 millió forintos emelkedést jelent, járulékokkal együtt kb. 200 millió forintot és 56 millió forintot a minimál bér emelkedése miatt is tartalmaz a megállapodás. Azt tudni kell, hogy a központi béremelkedés az egyedül Budaörs esetében egyszerű volt,  mindent ők finanszíroznak, mindegy, hogy milyen döntés születik központilag, egy olyan településen viszont, ahol nincs önkormányzati bevétel, minden állami forrásból finanszírozódik, azaz Államnak kell biztosítania a feltételeket, ezért nem véletlen, hogy abban a körben volt központi döntés, ami a legkisebb réteget érinti, nevezetesen a védőnőknél született olyan döntés, hogy nekik jelentősen emelkedett a jövedelmük, azaz annak érdekében, hogy a városon belül ne legyen feszültség, ott az önkormányzat erre nem tesz többet rá, de természetesen biztosítja azt, ami a központi döntés törvényi vonatkozásában született. Ezt egyébként egyeztették szintén az érintettekkel, s ebbe nem volt vita, elfogadták ezt a javaslatát az önkormányzatnak, ezt rögzíti az emlékeztető is, ezt mindenki meg tudja nézni, ha kívánja. Ami még  hozzátartozik a költségvetés óvatos tervezéséhez az Varga pénzügyminiszter bejelentése, amivel kapcsolatban pro és kontra mindenféle vélemények elhangzanak. Hogy a legutóbbi, tegnapi napon elhangzott nyilatkozat mennyire tekinthető autentikusnak, azt nehéz megmondani, de most azt olvasta, hogy talán mégsem fognak hozzányúlni a helyi iparűzési adóval kapcsolatos kérdésekhez, mert a  Versenyképességi Tanács megbeszélte saját magával, hogy úgy kívánja a gazdálkodó szervezeteket versenyképessé tenni, hogy azon a területen ad engedményt, ahol az önkormányzatok  bevételei keletkeznek, a helyi iparűzési adónál, s ezt egyébként FIDESZ-es város vezetője, Cser-Palkovics úr is mondta, hogy ezt nem lehet megtenni. A számítások szerint 10%-os bevétel kiesést jelenthetne,  a FIDESZ-es vezetésű települési önkormányzat vezetője, Schmidt Jenő is ugyanígy foglalt állást. Ez a bizonytalanság is benne van abban, hogy nekik viszont biztonsággal kell tervezniük egy olyan közegben, ahol miden kiszámíthatatlan, tehát nekik arra kell felkészülni, hogy ha mégis bármi olyan dolog történik, amire tervezni nem lehet a költségvetést, akkor is, és jövőre is stabilan tudják tervezni, ezért az óvatos tervezés. Ennyit gondolt bevezetőként elmondani, hozzáteszi, hogy azt mondta az ülés elején, hogy voltak módosító indítványok, Biró Gyula alpolgármesternek több is, s a FIDESZ-KDNP részéről is érkezett több javaslat, ezekről természetesen külön fognak szavazni, s azt követően az egészről.

Löfler Dávid képviselő: A költségvetést a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta. Sajnálja, hogy évről-évre nem találkozni a pénzügyi bizottsági ülésen Polgármester Úrral, amikor a város éves költségvetéséről van szó. Nem tudja, hogy milyen más fontos elfoglaltságai vannak, de azt gondolja, hogy a felelős városvezetőt érdekli a város költségvetése, vagy legalább a bizottságot meg kéne, hogy tisztelje azzal, hogy részt vesz az ülésen. Évről-évre ugyanazokat tudják elmondani a költségvetés kapcsán. Az intézményvezetőkkel az egyéb háttéregyeztetéseken nem vehetnek részt, azokról nem túl sok információt kapnak. A mostani előterjesztéshez mellékletként felkerült egy szakszervezeti egyeztetésről szóló emlékeztető, de abból túl sok minden nem derül ki, és ez csak egy egyeztetés a számos közül. A költségvetést alátámasztó háttérszámításokkal nem találkoztak, s rendszerint, ha rákérdeznek, nem kapnak erről tájékoztatást. A költségvetést jellemzően a lehető legkésőbbi időpontban, jellemzően a testület ülését megelőző két héttel kapják meg, hogy minél kevesebb lehetőségük legyen elmélyedni benne, s utána járni a számoknak. Hogy egy konkrét példát mondjon, ha már itt felmerült a városi tévé, neki nagy szívfájdalma lenne, ha megszűnne ez a televízió, mert azt gondolja, hogy a Városi Magazin, és az egyéb műsorai kapcsán folyamatos képet kaphatnak a városról, ez dokumentálja a város mindennapi életét. Nagyon szomorú lenne, ha ez megszűnne, viszont itt is az történt, hogy volt egy háttéregyeztetés a költségvetés kapcsán, s ezen az egyeztetésen, bár erről szintén nincsen információjuk, mert nem vehettek részt, és nem kaptak róla dokumentációt, csak látják a felek különböző vagdalkozásait, megint csak azt kell mondania, hogy így nagyon nehéz döntést hozni, vagy tiszta képet kapni, amikor ezeken az egyeztetéseken olyanok nincsenek ott, akik majd a döntéshozók lesznek. Jellemzően a polgármester urat helyettesítő kabinetvezető vesz ezeken részt, gyakorlatilag ő az ügyvezető polgármester, és a döntéshozók, a BFE képviselői meg nem tudja, mi alapján szavaznak, de mintha csak a gombot nyomkodnák a kabinetvezető úr által leegyeztetett témákban. Számára meglepő, hogy ők sem akarnak ezeken részt venni, s ha ők, a BFE részt vehetnének, akkor ők  miért ne vehetnének részt.  Szerinte sokkal tisztább lenne, ha a képviselők is részt vehetnének ezeken az egyeztetéseken, vagy legalább tiszta képet kaphatnának, és nem utólag, sajtó nyilatkozatokból értesülhetnének arról, hogy komoly problémák vannak. Ilyen formában Biró Gyula alpolgármester módosító indítványát nem tudja, hogy milyen formában lehet értelmezni, hiszen most polgármester úr egy hosszú beszámolóban arról beszélt, hogy felszámolás alatt van a Televideo Kft., és elég sok problémát feltárt 2017. óta, meg korábban is voltak ilyen eljárások.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ilyet nem mondtak, de nem baj.       

Löfler Dávid képviselő:  A cégjegyzék alapján hatályos eljárás folyik a cég ellen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az nem ugyanaz. Próbálja értelmezni a kettőt, tudja, hogy bonyolult, de fog menni.

Löfler Dávid képviselő: Ez alapján azért kérdezi a Jegyző Urat, hogy egyáltalán lehet-e így támogatási szerződést kötni a Televideo Kft-vel , mert ha nem lehet, akkor azt sem érti, hogy a korábbi években hogyan tudtak így szerződést kötni, és jelen pillanatban módosító indítvány szerint, ha mondjuk májusig kötnék, akkor hogyan tudnának támogatási szerződést kötni, hogyha ilyen végrehajtás folyik a cég ellen. Erre szeretne választ kapni.

Ugyanakkor a költségvetéshez még hagy tegye hozzá, hogy az iparűzési adóbevétel 9,5 milliárddal lett tervezve, ami azt gondolja, hogy ha egyszerűen akar fogalmazni, akkor a jól ismert Magyarország jobban teljesít kifejezés jut eszébe, mert bámulatos, hogy így megy felfelé az iparűzési adóbevételük. Bízik abban, hogy nem mennek el  nagyobb adózók, és ez a jövőben is így marad. ebből több vitájuk is volt, és az előző években volt olyan módosító indítványuk is, amiben azt jelezték, hogy szerintük alul van tervezve, ő most azt látja, hogy elég magasan van tervezve, és bízik benne, hogy így is marad, ugyanakkor a maradvány is jelentős, majdnem minden évben 3,4 milliárddal számol az új költségvetés, mintha ez egy állandó szám lenne. Nem úgy tűnik, hogy szegény lenne a város, és ne lenne forrásuk, ennek ellenére a 2015-ben bevezetett megszorítások, ami a civil szervezetek pályázati lehetőségeit csorbítja meg, továbbra is eleme a költségvetésnek. Nagyon sajnálja, hogy ezt nem lehet, csupán 5  millió forinttal kellett volna megemelni, többször benyújtották módosító indítványban, továbbra sem tartja fontosnak a városvezetés.     

Wittinghoff Tamás polgármester: Örül, hogy a személyeskedésen kívül sikerült néhány érdemit is mondani, ha nem is túl sokat. Semmi probléma nincs azzal, hogy Képviselő Úr, bár most már nem tudja, hányadik ciklusban ül itt, és folytatja áldásos tevékenységét, leginkább, ami a személyeskedésben merül ki, erről az elmúlt napokban is tett tanúbizonyságot, de ezt most nem  szeretné érinteni. Még mindig nem érti, hogyan működik egy önkormányzat, nincsen ezzel semmi baj, majd Jegyző Úr el fogja mondani, hogy egy költségvetés hogy készül, kik, és milyen módon vesznek részt benne. Egyébként, különösen itt az elmúlt időszakban, mikor a NAT vitája felmerült, amit az éj leple alatt nyújtottak be, arról értekezni FIDESZ-es képviselőnek, hogy nem vehetnek részt az érdemi munkában, miközben minden anyag, és minden adat rendelkezésükre áll, legfeljebb azt nem tudják értelmezni, ez most is kiderült. Egyszóval nem mondta például, hogy felszámolás alatt van a televízió, ha valaki nem tudja értelmezni, hogy mi a különbség a végrehajtási eljárás, és a felszámolás között, az rossz belegondolni, ha az érdemi egyeztetéseken ő venne részt. Kéri Jegyző urat, hogy a költségvetés készítésének a folyamatáról pár szót mondjon.

dr. Bocsi István jegyző: Először is azt szeretné elmondani, mert ez egy nagyon lényeges  kérdés,  az önkormányzat bevételi oldalán az iparűzési adó, az idén is, csak úgy, mint a tavalyi években, az iparűzési adóval mindig óvatosan terveznek. Azért terveznek óvatosan, mert ez egy külső forrás, ami a vállalkozások teljesítő képességén múlik. Ez azt jelenti, ha mondjuk mond most egy elméleti számot, hogy 10 milliárd forint iparűzési adó, és kiszámolják, hogy akár 1%-os változása ennek az adó bevételnek milyen eredményre vezet, akkor könnyen kiszámolhatják, hogy  nagyon kicsi mozgásokkal ugyan, összességében száz milliós változások következhetnek be a bevételi oldalon. Ezért mindig óvatosan terveznek, hogy lehetőség szerint biztosak lehessenek abban, hogy be is jön az a bevétel, mert különben, ha már elköltötték azt a pénzt, akkor nagyon nehéz elvenni intézményektől, vagy másoktól. A Polgármester Úr is utalt rá, azok a hírek, amik jöttek ezzel kapcsolatban, akár a Vízmű felújítása, akár az iparűzési adó esetleges megkurtítása arra vezette őket, hogy nagyon óvatosan tervezzenek. Évről-évre ugyanúgy terveznek, s ez már ilyen hagyomány köztük szerinte, hogy erről beszélgetnek, hiszen évek óta ez mindig elhangzik, hogy ugye az az indítvány, ami ide érkezik a Képviselő-testület elé, az a Polgármester Úr indítványa. Ennek megvannak a szakmai egyezetési részei, ezek szakmai részek. Különben azt gondolja, hogy sosem merült fel a testület előtt, hogy nem látta a képviselő, hogy amikor a betont keverték egy utcához, akkor azt hogy keverték, azt se látta a képviselő, hogy amikor egy gyerek elszavalt egy verset az óvodában, akkor előtte, hogy készítették fel. Ez szakmai rész. A költségvetés készítésének is van egy szakmai része, amit tényleg nem látnak a képviselők, nem ez az ő koncentrációjuknak a lényege. A költségvetésről viszont mindenki tudja, hogy készül, egy kicsit mindig furcsa számára, mikor arról beszélnek, hogy későn ismerte meg valaki a költségvetést, hiszen, ha máshogy nem, akkor januárban, amikor a Képviselő-testület elfogadta a munkatervét, akkor mindenki számára világos volt, hogy ezen az ülésen költségvetésről fognak tárgyalni. Amikor ez világossá válik valaki számára, akkor teljesen nyitva áll minden ajtó, hogy ő bármilyen javaslatot tegyen. Amiről most beszélgetnek, az a Polgármester Úr által beterjesztett költségvetési javaslat, amihez neki van egy szigorú határideje, hogy meddig köteles beterjeszteni, de ez az összes többi képviselőre nem vonatkozik, ők bármikor ezelőtt beterjeszthettek volna bármilyen javaslatot a költségvetéssel kapcsolatban. A költségvetést ő készíti elő, a törvénybe le van írva, hogy a polgármester javaslatát a jegyző készíti elő, nyilván a hivatal szervezeti egységeivel, meg az intézményekkel való egyeztetés után. Ez a Polgármester Úr javaslata, ettől függetlenül bárki, bármikor, bármilyen javaslatot tehetett volna.

Wittinghoff Tamás polgármester: Elnézést kér mindenkitől, hogy törvényesen jártak el, ugyanakkor szeretné megköszönni Jegyző Úrnak, Aljegyző Asszonynak, a Pénzügyi Irodának, és minden irodának, akik bármit is hozzátettek ahhoz, hogy szakmailag megalapozott anyag készüljön, amit a könyvvizsgáló is elfogadásra alkalmasnak tartott, hogy egy olyan szakmai anyagot készítettek, amit ide terjeszthetett a Képviselő-testület elé, s ezt Jegyző úr elmondta, hogy ennek mik a játékszabályai, mik a törvényi feladatai.  

A személyeskedés egy részére még szívesen reagál, bár Isten őrizzen, hogy olyan nagy emberekhez hasonlítsa magát, mint például a miniszterelnök, de ő még nem látott arra példát, hogy a költségvetési bizottság vagy bármelyik bizottság ülésén a költségvetéssel kapcsolatban a miniszterelnök jelen lett volna, nem tudja, hogy ki lett volna ott esetleg az, aki ott őt helyettesíti, vagy miniszterelnökként jár el, ugyan itt Kabinetvezető Urat illusztrálta Löfler Dávid. Ez megint az ő személyeskedésének a része, ezt ő dicséretnek veszi, és köszönettel tartozik Kabinetvezető Úrnak is, hogy minden  egyes  kérdésben olyan szakmai mélységben tud reagálni a bizottsági üléseken, hogy az könnyedén megy.  Abban viszont semmi meglepő nincs, hogy a képviselőtársait, a BFE képviselőit bármilyen módon próbálja kritizálni Képviselő Úr, hogy nem vitatkoznak azzal, ami egyébként szakmailag elő van készítve és egyet értenek. Nem elmebetegek ülnek a képviselői székeikben, hanem olyanok, akikkel természetesen ugyanúgy egyeztettek bizottsági ülések előtt, és ugyanúgy testületi ülés előtt, és a vitákat lefolytatják. Elég furcsán nézne ki, amikor a Parlamentben föláll Varga Mihály, és elkezd vitatkozni Orbán Viktorral mondjuk a költségvetésről. Szóval tiszteljék már egymást annyira, hogy komolyan veszik a történetet, ezek ilyen dolgok.

Kapitány Gábor képviselő: Egy kicsit a költségvetésbe menne bele, ehhez van néhány hozzáfűznivalója. A 2020-as költségvetésnek a vizsgálatát olyan módon folytatták le, hogy megvizsgálták a 2019 III. negyedévi teljesüléseit, illetve a 2018-as év zárszámadását, és ennek megfelelően, mivel hogy a költségvetés tervezése bázis alapon történik, megnézték azt, hogy a betervezett összegek milyen módon szerepelnek az előző időszak költségvetéseiben. Ebből kiderült, és  a módosító indítványaikban is ez szerepel, hogy jó néhány soron túltervezett a költségvetés, ezt szóvá is tették, és ki is emeltek néhány ilyen sort, ami például az önkormányzat szervezeti egységeiről szól. Például szerepel olyan, hogy szakértői díjak, ezt csak egyetlen egy példának szeretné felhozni. Itt a 2019. III. negyedévében 29%-on teljesült, illetve 2018-ban összesen egész évben 37%-on, ami azért érdekes, és nem akar a többi sorba belemenni, mert bizottsági üléseken is felvetették, hogy érdemes lenne ezeket az összegeket úgy csökkenteni, hogy inkább az általános tartalék összege növekedjen, hogy tisztább képet lehessen látni. Felmerült az, amit Kabinetvezető Ur is elmondott, hogy ezek az összegek arra is szolgálnak, hogy ha időközben felmerül valamiféle igény, akkor ki lehessen elégíteni. Azt gondolják, hogy sokkal tisztább lenne a kép, hogyha az általános tartalék tartalmazná ezeket a megnövekedett összegeket. hogy reagáljon kicsit Laczik Zoltánnak a bizottsági ülésen történt felvetésére is, hogy a növekedéseket az infláció indokolja, de ő nem gondolja, hogy 10%-os infláció lenne Magyarországon például ennél a sornál például növekedési oldalon. Érdemesebb lenne, ha már pénzügyi kérdésekről beszélnek, pontosabban fogalmazni, mert az elnagyolt vélemények mindig félre tudnak vezetni. Amire javaslatot tettek módosítóként, az több társadalmi réteget is érint. A tanulók kiegészítő bérletére a három, vagy több gyermeket nevelő családok részére tettek javaslatot, hogy ez szerepeljen a költségvetésben. Biró Gyula alpolgármester úr elmondta, hogy az a véleménye az általa képviselt képviselői csoportnak, hogy ha valakinek ilyenfajta szükséglete van, akkor menjen a szociális irodára. Ő nem gondolja, hogy a szociális irodán ezt jó néven fogadnák, ha sorok alakulnának ki, azzal, ha egy csomó tanuló megjelenne, hogy kiegészítő támogatást kérnek, egyébként meg az emberek általában akkor kérik ezeket a támogatásokat szociális alapon, ha már tényleg kilátástalan a helyzetük. Azt gondolja, hogy minden olyan diáknak érdemes adniuk valamit, aki mondjuk Budaörsről bejár a fővárosba tanulni, ezt a javaslatukat továbbra is fenntartják. A budaörsi Református Templom építésére javasoltak 50.000.000 forintot, azt gondolja, hogy ezt különösebben nem kell magyarázni. Három darab okos padra javasoltak 6.000.000 forintot, ami azért egy érdekes dolog, mert ilyenfajta eszközökkel egyre több helyen lehet találkozni, s itt is Alpolgármester Úr elmondta, hogy van egy ingyenes wifi szolgáltatás a Templom téren. Nem mentek bele részletekbe menően, de azért azt ki kell emelni, hogy ez csak egy része azoknak a szolgáltatásoknak, amiket ezek a padok nyújtanak. Itt a telefontöltéstől kezdve  a különböző információs szolgáltatásokig számtalan dolgot nyújtanak ezek az eszközök.  S az a helyzet, hogy ha már környezetvédelemről és zöldpolitikáról beszélnek, amit szintén Laczik úr felvetett MSZP részéről, hogy nagyon furcsa számára, hogy ez most ilyen fontos téma lett a FIDESZ-KDNP részére, azt gondolja, nem biztos, hogy ez olyan nagy probléma, hogy ha van valamiféle téma, ami fontos, és ezt megfontolja  a másik oldal, nem kell feltétlen ezt támadásként értékelni. Elmondható, hogy ezek az eszközök saját maguk termelik az energiát, ilyenformán pontosan kimutatható az a megtakarítás, ami egyébként a hálózati áramról való működésből keletkező környezeti terhelést fenntartja. Javaslat volt még a centenáriumi megemlékezések támogatása pályázat, II. János Pál pápa születése, valamint a Trianon megemlékezés. Alpolgármester Úrnak itt az volt a javaslata, hogy ha valaki meg akar emlékezni, akkor azt tegye meg az egyház. Nem tudja, hogy az egyház ehhez mit szól, nem gondolja, hogy Trianonról feltétlen az egyházaknak kell megemlékezni, de nyilván ez is vélemény kérdése.  A budaörsi gazdapiac tetőszerkezetének  és vizesblokkjának kialakítására javasoltak még 10 millió forintot, ez azért is érdekes téma, mert nyilván sok olyan információ hiányában voltak, ami egyébként fontos lett volna, ugyanakkor a gazdapiac most nem tudja, hogy üzemeltetője, vagy milyen titulusa van a Gazdakörnek ebben a kérdésben, mert a Gazdakör képviselője jelezte hogy az üzemeltetővel nem egyeztetett senki, s hogy ők az üzemeltetők, vagy mások, ez nem derült ki, de ez is egy fontos pont. Ugyanakkor a Polgármesteri Kabinet részéről az hangzott el, hogy vizsgálják, ebben a formában tud-e tovább működni a piac, ha nem itt, akkor máshol, s hogy ki legyen az üzemeltető, ez eddig ilyen formán nem hangzott el. Még egy olyan pontja volt a javaslatuknak, ami azt gondolja, hogy számukra fontos, ez pedig, hogy a budaörsi székhelyű, vagy telephelyű kisvállalkozások működésének támogatására egy pályázati összeget javasoltak 30 millió forinttal, ezt is azzal utasította el a bizottság, hogy Alpolgármester Úr jelezte, hogy korábban volt már egy ilyen pályázat, bár azt gondolja, akkor is itt ült a Képviselő-testületben, amikor ezek a botrányos lezárások történtek, hogy ez milyen formában volt botrányos, azt nem tudja, a felügyelet a Polgármesteri Hivatalnak lett volna dolga, a Képviselő-testület pedig döntött ennek a lezárásában. Nyilván, valamilyen indokot mondani kellett. Továbbra is fenn fogják tartani ezeket a módosítókat, a költségvetésről pedig még annyit, hogy abszolút érthető az, amit Polgármester Úr elmondott, hogy a szakszervezetekkel történt egyeztetés nyomán 250-260 milliós többletkiadás jelentkezik a költségvetésben, ugyanakkor a többi összegnek a felhasználása egy szétkent történet lett, mindenhol van egy pici emelkedés, igen, mondják azt, hogy nagyon fontos az infláció követése.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem fog most a javaslatok, és annak az ismertetésével kapcsolatban érveket felhozni, természetesen megkérte a Hivatalt, hogy adjanak neki szakmai hátteret ahhoz, hogy ezeket a felvetéseket tudja kezelni, de miután minden elhangzik, és nyitva marad kérdés, akkor fogja becsukni ezt a bizonyos ajtót, amit be kell csukni. Egy dolgot tenne most hozzá, az első hozzászólás Löfler Dávidé volt, aki azt mondta, hogy semmit nem tudtak, nem volt idő, nem lehetett átnézni, most pedig azt hallották Kapitány Gábortól, hogy részletesen elemezték az előző évi gazdálkodást, és az alapján részletesen elemezték a költségvetést. Most ha ezt a kettőt összeveti, akkor némi ellentmondást lát, de ez nem baj, ő örül annak, hogy mégiscsak sikerült a törvényi időben benyújtott költségvetést megfelelő módon átnézni. Ami az egyik olyan javaslatot illeti, ami nem módosító indítvány, hogy miért szerepel például szakértői díjnál tétel, és vannak még olyan tételek, ahol nem használták fel a keretet, az kétségtelen tény, hogy amikor olyan szerencsés helyzetben volt, hogy a testület többsége, s ha valami botrányos volt, akkor nem biztos, hogy arra utalt Biró Gyula, hogy az ő szándékaik okán volt botrányos, nagyon hosszú ideig ő kisebbségben dolgozott ebben a testületben, mert a jobb oldal volt többségben. Nem szeretné felemlegetni azt az időszakot, hogy ott milyen ellentmondások, és hogyan voltak, de az kétségtelen, hogy igyekeztek gúzsba kötni őt, s minden tételt olyan szinten bekorlátozni, hogy legendás volt, amikor még Ritter Imre volt  a vezénylő a jobb oldalon, hogy mindent céltartalékba, aztán majd külön felemelni. Szóval ez egy önkormányzat, ahol a kereteket meg kell határozni, s ahol a  Képviselő-testület többsége már bízik a Hivatalban, sőt még abban is bízik, akit 72%-al a lakosok úgy gondoltak, hogy azokról a dolgokról, ami az ő ügyeik kezelését illeti, például egy szakértői díj, egy szakértő megbízásában, hogy bizonyos kérdéseket meg lehessen megfelelően vizsgálni, legyen annyi szabadsága, hogy erről dönthet. Meggyőződése, ha megnézik, egy FIDESZ-es önkormányzatnál, hogy reprezentációra, szakértőkre hogyan költenek el, hát rá fognak jönni, hogy nagyon, nagyon, nagyon, és sokáig még lehetne folytatni, s ahhoz képest szerény, és tényleg minden esetben indokolt, és alátámasztott kereteket jelent.

dr. Molnár Gábor képviselő:  Nem szólt volna a napirendhez, ha Löfler képviselő társa nem ilyen hozzászólást prezentál. A Budaörs Fejlődéséért Egyesület tudta, hogy 2020-ban is lesz költségvetés, választások után már gondolkodtak azon, hogy mi legyen a költségvetésben, javaslatot tettek. A felszólalásában dejavu érzése volt, már csak azért is, mert az elmúlt 5 évben – ha visszahallgatnák a hanganyagot vagy megnéznék a jegyzőkönyvet mindig ugyanazt elmondta, volt szerencséje akkor is a Pénzügyi Bizottság elnökének lenni, az előző ciklusban. Soha egyetlen egy  – addig ameddig volt költségvetési koncepció addig sem – de a költségvetéshez soha egyetlen-egy javaslatot nem tettek, most legalább megtették a  javaslatot, igaz, hogy a PEB ülése előtt 3 órával jött,  de tárgyalta a PEB, úgyhogy egyszerűen nem érti és azt kikéri magának, hogy ők gombnyomogatók, akik gombnyomogatók, azok nem Ők.

Wittinghoff Tamás polgármester: Megadja a szót Kisberk Balázsnak, aki a vita kapcsán kicsit meg is lett szólítva.

Kisberk Balázs képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy ők is megkapták, volt idő áttanulmányozni, érveiket elmondták a szakbizottsági üléseken, illetve az egyeztetésen, ebből szeretne néhány gyöngyszemet kiemelni. Intézménybejáráson bizony-bizony szembesült azzal, hogy számos felújítás akár évek óta is várat magára, tehát itt mindenképpen ez a 100 millió forintos keret bennük kis hiányérzetet adott és abban bíznak, hogy az előttük lévő intézményi felújításokat fel lehet esetleg gyorsítani. Ezt mindenképpen negatívumként fogták fel. A főépítész kereténél történt egy emelkedés, ezt felvetették, született válasz, de nem tudták elfogadni. Itt a napirend előtt elhangzott, hogy a társasház részéről érkezett egyedi támogatási kérelem. Itt megint csak hiányérzetük van. Az iparosított technológiás házaknak egy pályázati forrást kellene kiírni, nem négy vagy ötévente, hanem folyamatosan, hiszen tudják jól, hogy itt milyen műszaki problémák, gondok vannak a társasházaknál. A civil szervezeteknél jelentős részben stagnálás van. Van néhány szerencsés, ahol történt emelkedés, ez mindenképpen üdvözlendő, de itt is van hiányérzet. Ami abszolút pozitívum, hogy a költségvetésben az iparűzési adó jelentős emelésével számol a város, ez pozitív. A lakótelepi járdaépítés folytatódik, ez maximálisan mindannyian sokat járnak a lakótelepen – látjuk, hogy milyen hiányosságok vannak. Helyi értékvédelmi támogatás növekszik és a zöldfelületek felújítása, karbantartása is. Tehát összegezve az ő elképzeléseiket –ennek csak egy részét persze, amit most elmondott- jobb költségvetést is el tudott volna képzelni azt kell, hogy mondja, de mégis az ő álláspontjuk az, hogy több pozitívum szól az elfogadás mellett, mint ellene, ezért a Gazdakör támogatni fogja azzal a kiegészítéssel, hogy az egyeztetésen általunk felvetett és elmondottakra bíznak benne, hogy megnyugtató válasz fog születni. Köszöni a szót polgármester úrnak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, ezeket az észrevételeket természetesen figyelembe fogják venni, amit mondott, hogy jobb költségvetést is el tudnak képzelni, ő sokkal jobbat is el tud képzelni. Ahogy Jegyző Úr elmondta, azért nekik tényleg alapvetően a koncepcionális különbség a FIDESZ által eddig elmondottakkal szemben az, hogy – és a tervezés során a hivatalnak alapvetően is ez volt a feladata – nagyon óvatos, megfontolt és olyan tervezést hajtson végre vagy terjesszen a testület elé, ami ha bármi olyan előre nem kalkulálható változás történik, ami negatívan érinti a költségvetés bevételi oldalát,  a működést semmiképpen ne veszélyeztesse,  mondjuk 3-4 vagy 5 múlva sem. Amire szeretne gyorsan reagálni: Az iparosított technológiával épült lakások esetéről ejtett szót, egy dolgot nagyon érdemes megfontolni. Nagyon sok településen minden egyes ingatlant ingatlanadó terhel. Budaörsön a lakhatáshoz kapcsolódó 150 m2-ig a lakhatáshoz kapcsolódó ingatlanadó nulla forint. Azt gondolja, hogy a polgári attitűd és az egyéni felelősség szempontjai azért abban a   tekintetben  lényegesek, hogyha neki van egy ingatlana –akkor az ahhoz kapcsolódó – és ezt szerinte sok társasház meg is teszi –tudja,  mert neki is élnek itt rokonai, ismerősei, barátai a lakótelepen – képeznek olyan keretet, mai a saját tulajdonuk felújítását eredményezi. Ezzel nem akar kategorikusan ellentmondani, csak arra szeretne rámutatni, hogy szerinte itt az önkormányzat nem egy-kettő, nem öt-tíz, hanem jelentős, sok tízmilliós, még az is lehet, hogy százmilliós nagyságrendben hagy ott a magáningatlannal rendelkezőknél a lakhatáshoz kapcsolódóan ingatlanadó tételt. Azért ezt érdemes felírni magának, hogy ezzel is tisztában legyenek. Löfler Dávidnak adja a szót.

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót. Az előző ciklusban és az elmúlt években –azt gondolja, hogy majdnem minden évben benyújtottak módosító indítványokat. Talán nem is volt olyan év, hogy ne lett volna módosító indítványuk. Ilyen formán ő nem igazán érti meg, ez egy ténykérdés.

Wittinghoff Tamás polgármester:Nem volt, tavaly tényszerűen nem volt, lehet mondani, hogy volt, de nem volt. De mindegy, mondja azt, hogy volt, mondani lehet.

Löfler Dávid képviselő: Számos alkalommal volt, ez most ténykérdés, tehát, civil szervezetek támogatása kapcsán is. Nem érti, de ha kell,  akkor ezt elküldi Képviselő Úrnak, mert biztos, hogy emlékeznie kell PEB elnökeként. Az már inkább csak mosolyogtató, hogy Polgármester Úr a Miniszterelnök Úr elfoglaltságaihoz és Miniszterelnök Úrhoz hasonlítja magát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem, nem, Isten ments, ez fel nem merült benne, a leghatározottabban elhatárolódik ettől.

Löfler Dávid képviselő: Az megint csak szerinte mosolyogtató, hogy anélkül, hogy ismernék a költségvetést, készítsenek módosító indítványokat –ez elég nehéz lenne szerinte, mert akkor ilyen alapon már most készíthetnének a jövő évi meg az azután következő évekhez, hiszen nekik nem is kell hozzá látniuk –ez így nem megvalósítható. Viszont az első felszólalásánál volt egy kérdése, hogy mivel a Televideo Kft-vel szemben végrehajtás folyik, a kérdése az, hogy lehet –e így támogatási szerződést kötni. Van -e ennek jogi akadálya ilyen esetben?

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönik szépen. Már említette ma a NAT körüli problémákat. Tényleg baj van a NAT-tal. És tényleg baj van azzal, hogy az ország folyamatosan csúszik le a Pisa jelentések alapján és a kompetenciák, a szövegértési dolgok azok jelentősen vannak jelen a társadalomban. Molnár Gábor elmondott egy mondatot. Most megpróbálja értelmezni. Neki még vannak ilyen kompetenciái, hogy tudja, hogy egy szöveg mit jelent.  Ő azt mondta, hogy a BFE képviselői is jelezték a Hivatal felé még a költségvetés tárgyalása előtti időszakban, a tervezési időszakban, hogy milyen javaslataik vannak. Ezek nem módosító indítványok voltak, hanem javaslatok. Erre utalt Képviselő Úr, hogy ilyet nem nagyon látott tőlük. Ő sem. Ő az elmúlt 20 évben sem látott ilyet, mert nem volt, azért nem látta. Merthogy az ő szemével szerencsére azért még nincsenek gondok, tehát látta ezeket, hogy nem voltak. Tehát nem látta. Szóval a szójátékot befejezve a dolog lényege az az, hogy most egy 5-10 pontos módosító idekerül eléjük azért az egészen mást jelent, mint az, hogy egy képviselőnek vannak gondolatai és ezzel kapcsolatban ír egy levelet vagy a Jegyzőnek vagy neki –ha vele nem akar szóba állni, akkor nyugodtan lehet a Jegyzőnek. És ebben leírja azt, hogy milyen területen mit gondol, aztán azt majd a hivatal meg fogja gondolni, végig fogja gondolni Jegyző úr, a Jegyzői Iroda, a Pénzügyi Iroda, hogy ezt be lehet építeni vagy nem, ha igen akkor hogyan vagy hogy nem. Ő azt gondolja, hogy jó lenne, ha maradnának a tartalmi részeknél, és mindenki csak a költségvetés tartalmáról beszélne, mert érzelmi kérdésekről beszélgethetünk, mindenféle dolgot lehet itt mondani, ő azt látta, hogy volt, aki tartalmi dolgot mondott és volt aki nem –maradjanak a tartalomnál. Czuczor Gergelynek adja a szót.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Köszöni a szót. Az irodának szeretné megköszönni az előkészítő munkáját, mert róluk szegényekről még kevés szó esett

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő ejtett

dr. Czuczor Gergely képviselő:  Igen, említette Polgármester Úr, de hogy mindenképpen egy laudáció őket illeti, hiszen maga az anyag, amit összeraktak, azért az a 100 oldalt ugye eléri és ennek kapcsán viszont egy kis negatívum ami bennük feszül, és ezt próbálják meg értelmezni, szerinte nem okoz ez nehézséget. Hogy 2 héttel a testületi ülés előtt megismerni ezt a költségvetést és erről vitatkozni, az mindenképpen nehézzé teszi. Csak számokat engedjék meg, hogy mondjon a tisztelt tv nézőknek. A költségvetés kiadási oldalán 17 milliárdot meghaladó összegről beszélünk, 17 ezer millió forintot is meghaladó történet, amiről még nem beszéltünk, hogy van egy költségvetési hiány, ami 3 milliárd forintot meghaladó. A szöveges előterjesztésben az van, hogy a korábbi éveknek a maradványából lesz ez majd finanszírozva, ő csak úgy prózaian felteszi a kérdést, a választ fogja tudni, a versenyszférában hol engedhető az meg, hogy 20%-ot is meghaladja a maradvány, tehát, hogy így tervezünk –szerinte ez nem helyes, tehát ezen mindenképpen érdemes lenne a jövőben változtatni. Ha 17ezer millió forintot meghaladja a költségvetés kiadási oldala, akkor viszont nem tartja jó dolognak, hogy a 3-as mellékletben jegyzett általános tartalékra összesen 100 millió forint van beállítva. Ennél mindenképpen egy kövérebb összegre kellene gondolnunk, szerinte ez nem helyes, ezt évek óta vitatják, hogy eléggé szűken vannak ebben a tartalékban mérve. Ehhez képest a szakértői díjak –említették már, de nem hangzott el, hogy 110 millió forintot meghaladó történetről van szó. Monostori-Kalovits Márk kérte őt PEB ülésen – emlékszik még talán amikor a helyi sajtó támogatásáról volt szó, ahol 6-6 millió forintot kíván átadni most ez az előterjesztés 2020-ra a Budaörsi Naplónak és a Budaörsi Infónak, ugye ez az egyik mellékletében van benne. Azt kérte, hogy mutassa ki, hogy mennyire elfogulatlan a sajtó, vagy elfogult adott esetben az ő oldaluk iránt. Ő a következőt szeretné mondani, a Budaörsi Infónak a szerkesztői is jelen vannak, és örül neki, hogy itt vannak, még nem üdvözölte őket, de ezúton megteszi. A februári beszámolója a testületi ülésről a napirend előtti hozzászólásokat taglalja mindjárt a 2. oldalon, viszont szó nem esik arról, hogy a FIDSZ-KDNP jelöltjei milyen kérdéseket tettek fel ennek kapcsán az egészségügyi központ kérdéskörében, sőt az sincs beleírva, hogy volt itt egy szenvedő paciens, aki elmondta, elmondhatta a véleményét-amit ezúton is köszönnek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánatot kér.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ezt a Márk kérte tőle.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánatot kér, a helyzet a következő. Budaörs Város Önkormányzatának költségvetését tárgyalják. Sajtótartalmi kérdésekben (nem tudja mit csinált, de valamit csinált, szavaztak, senki nem fogadta el, jól van-hát az ember itt tényleg megőrül) szóval sajtótartalmi kérdésekben soha az életben nem vette a bátorságot, hogy kritikát fogalmazzon meg. Ő érti, hogy a FIDESZ így működik, hogy a közszolgálati média munkatársai, akik elmenekülnek elmondják, hogy kézi vezérléssel mondják meg, hogy mit és hogyan kell. De a leghatározottabban visszautasítja azt, hogy bárki a helyben működő médiumokkal kapcsolatban, konkrét ügyekkel kapcsolatban kritikát fogalmazzon meg és elvárásokat fogalmazzon meg. Mellesleg nyugodtan megteheti, szíve joga, ez egy olyan város, ahol ezzel kapcsolatban gond nincsen, de a testületi ülésen akkor –de ettől függetlenül természetesen tiltakozni fog minden ilyen beavatkozási szándékkal szemben- de a testületi ülésen a költségvetés tárgyalásakor erről beszélni –ez egészen egyszerűen nonszensz. Úgyhogy tényleg arra kéri Gergőt, mert alapvetően is hallgatja őket végig és látja, hogy az a műfaj, hogy költségvetés tárgyalása –még nem jött át nekik. Azt mondják, hogy nyújtottak be módosítást, most meg megfogalmazzák azt, hogy kevés a 100 millió. Nem látja az előterjesztést a 150 millióra, se nagyobbra, semmit nem lát. Nem tisztességes dolog olyanokat elmondani, amikre vonatkozóan nincs tartalmi észrevétel, mert az általánosságban történő hablatyolásnak tűnik így. Tehát azt mondani közben –és akkor maradjunk a tényeknél- hogy egy vállalkozásnál lehet –e ilyen mértékű hiányt tervezni. Polgármester aspiráns volt és nem látja azt, hogy egy költségvetés hogyan néz ki. Nem tervezünk hiányt. Arról van szó, hogy a városnak kétféle bevétele van. Vannak a folyó bevételei, ez az a bizonyos 14 milliárd valahányszázmillió. És van pénzmaradványa, amit pontosan tud, hogy mennyi, de azt úgy kell kimutatni, hogy a kiadáshoz képest a bevétellel szemben hiány és annak a finanszírozása micsoda. De ezt úgy beállítani, ahogy ő mondja –ez egyszerűen. Jó, érti, hogy ő nem szeretné az egészet világosan láttatni, hanem szeretne egy olyan képet mutatni, minthogyha az egyébként egyik oldalon azt mondják, hogy alultervezzük –miközben ők azt mondják, hogy felelősen szeretnének tervezni. Most meg bemutatják azt, hogy ezek szerint ők felelőtlenek, mert fantasztikus nagy hiányt tervezünk. Nem tervezünk hiányt, az nem hiány, költségvetési szempontból így kell megfogalmazni. De azt a pénzmaradványt nem szívja el a levegő, nem megy el az éterbe, hanem az, amire már korábban terveztünk és úgy jön át az előző évről, mint pénzmaradvány, hogy rá tervezett összeg van elhatárolva vagy szabad pénzmaradvány –az része lesz a költségvetésnek, mind kiadási, mind bevételi oldalon. Bevételi oldalon az pénzmaradványként, meg hitel, meg egyéb szempontjából fog jelentkezni és másik oldalon meg hiányként kell felírni a bevételekhez képest, de nem azt jelenti, hogy a város hiánnyal tervez. Az ég szerelmére, tényleg az a kérése, tegye meg mindenki azt, hogy az általános lózungok helyett konkrét ügyekben. Van 6 darab javaslatuk, ezzel legalább Kapitány Gábor elmondta az érveket, arra lehet reagálni, lehet vitatkozni. Ha van új észrevétel, azt írásban meg kellett volna tenni, de nem azt mondani általánosságban, hogy ez kevés, ez sok, ez szép, ez jó, hanem akkor mi a javaslat, mit gondoltak, de miért nem tették ezt eddig meg –de nem tudnak róla dönteni, vitatkozhatnak itt napestig olyan dolgokról, amik nincsenek, de annak semmi értelme nincsen. Tehát egyfelől megköszönjük a pénzügyi irodának, hogy több, mint 100 oldalas anyagot készített, másfelől nem volt időnk, most megint azt fogja mondani, hogy a Parlamentben az ország költségvetését mennyi idővel a tárgyalás előtt adják át a képviselőknek, és hogy az hány oldal –akkor azt fogják mondani, hogy Jézusmária eddig a miniszterelnökhöz hasonlította magát, most meg a Budaörsi Önkormányzatot a Parlamenthez hasonlítja –megőrült ez az ember. De hát mégis így van, mindegyiket valakik előkészítik és utána előterjesztik, szerinte Budaörsön több idő van arra, hogy ezt a sokkal szűkebb tartományban és méretben lévő költségvetést meg lehessen vizsgálni.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: köszöni szépen a szót. Az hitte, hogy vita van a költségvetés kapcsán, de ezek szerint csak Polgármester Úr monológját kénytelenek csak meghallgatni, és akkor ha megengedik röviden be is fejezi. Márk kérte meg arra, hogy ezt mutassa ki, ő bemutatta neki, amit kért, költségvetési vita kapcsán kérte ezt. És akkor záró gondolata amit a Polgármester Úr is felvetett és ezzel zárta volna–azt kérné a tisztelt képviselő-testülettől, hogy támogassák a módosító javaslataikat, ennek kapcsán teszi fel kérdésként, hogy ezek külön-külön lesznek szavaztatva vagy pedig egybe szavaznak róla. Ők azt szeretnék, hogy külön-külön szavaznának majd róla a képviselők. Köszöni szépen.

Biró Gyula alpolgármester: amíg Polgármester Úr kiment, folytatnák az ülést. Kalovits Márknak adja meg a szót.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: köszöni szépen a szót. Próbálja összeszedni a gondolatait az elmúlt percek, az elmúlt időnek a hozzászólásairól. Azzal szeretné kezdeni, hogy Czuczor képviselő úr azt mondta, hogy példátlan a versenyszférában az a példa amit elmondott. Szerinte meg önkormányzatiságban, meg úgy amúgy Magyarországon példátlan, hogy egy várostól törvénytelenül 2 milliárd forintot vesznek el évenként. Szerinte itt kéne keresgélni a problémákat első körben. Továbbá ő azt szeretné még mondani, hogy most idézni próbálna  FIDESZ-KDNP módosító javaslatából. Ugye azt írta a FIDESZ-KDNP képviselő-csoportja, hogy pillanat:- képviselő-csoportunk megvizsgálta az elkészült rendelet-tervezet. Most a 3 képviselő hol igen, hol nem, ismerjük a költségvetési tervezetet, hol nem. Most akkor döntsék el legyenek kedvesek, hogy most akkor meg tudták-e vizsgálni. Számos olyan vizsgálatot említenek a módosító javaslatban, ami alapján azt állítják, hogy ismerik a költségvetést. És annyit szeretne hozzátenni, hogy ez egy nagyon nagy anyag, amiért egyébként köszönet minden érintettnek. Ugyanúgy, ahogy neki, ha bármilyen kérdése volt az elmúlt 2 hétben és bármilyen irodához fordult, ugyanúgy válaszoltak neki is a kérdésekre, ahogy szerinte ugyanúgy nekik is válaszoltak volna bármilyen kérdés kapcsán. És akkor így röviden a költségvetésről és a módosító bevezetéséről ennyit. Szeretne kiemelni még két pontot. Az egyik, hogy ő nagyon-nagyon büszke arra budaörsiként és budaörsi képviselőként is, hogy közel, nem közel, pontosan 22 féle szociális támogatás van, közel 300 millió forint értékben, ami tényleg olyan rászorulóknak kerül kiosztásra, akik valóban rászorulnak és 600 Ft-os bérletekről kicsit ilyen látszat módosító javaslatok megint korábban általa említett bohóckodás és cirkusz kategóriájába sorolná,  illetve okos pad  témája. Olyan választ várna, hogy hová tűnt az okos pad,  amit ha jól, tudja talán a KDNP telepített még a választási kampányban. Pont szombaton sétált arra és nagy csalódottsággal tapasztalta, hogy nincs ott. Lehet, hogy ez korábban már lekerült és csak egy üres kampányfogás volt, akkor ezt nagyon sajnálná. De hogyha a FIDESZ-KDNP valóban komolyan gondolja a környezetvédelmet, akkor talán ott kéne még találnia ezt az okos padot. És ha már környezetvédelem, és azt gondolja, hogy a környezetvédelem, ő abban hisz legalábbis, hogy az egy pártokon túlmutató fontos dolog. Ő nagyon büszke arra, hogy 2 EU-s pályázat is zajlik Budaörsön, ami hosszútávú,  előremutató útmutatást és egyezetést jelent Budaörs városa számára –ő azt gondolja, hogy ezek azok, amik előreviszik a települést a környezetvédelem szempontjából. Igen, ő nagyjából ezeket szerette volna mondani, az okos padra majd várná a választ, mert tényleg kíváncsi, hogy hova tűnt. Arra pedig még egyszer nagyon büszke, hogy egy olyan városban él, ahol ennyi szociális támogatás van és tényleg olyan helyre kerül –szemben az országos átlaggal. Köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Ő a saját képviselőit is arra szeretné kérni, hogy maradjanak a költségvetésnél, szerinte a kampánypad kérdése nem ide tartozik, szerinte világosan látszik a történet, hogy ez valami más volt, de ezzel ne foglalkozzanak most, maradjanak a költségvetésnél.

Kisberk Balázs képviselő: Köszöni a szót, megértette a választ a társasházi felvetéssel kapcsolatban, viszont mint gyakorló közös képviselő, azért engedje meg polgármester úr, hogy erre reagáljon. Ugyanis a felújítási alap messze nem fedezi azt a felújítási kényszert, amit a társasházaknak meg kell tenni, és annak ellenére, hogy most hogy van az adó és elengedésre került, ez egy nagyon hálás és nagyon jó dolog, de például most a társasházak liftfelújítással néznek farkasszemet, 8 millió Ft-ba kerül. Nem tudnak leakasztani felújítási alapból sem 8 millió Ft-ot, az legalább 8 év mire kitermelik a felújítási alapból, és akkor a jövőbeni érték már korántsem ennyi. Tehát a pályázatok nagymértékben tudnák a felújítási kényszert segíteni –de ezt csak a margóra. Ami a piac része –kollégái oldalba bökték, hogy erre nem reagált. Fontos hangsúlyozni, hogy a Termelői Piacnak van egy üzemeltetője és egy fenntartója és az nem a Gazdakör. A Gazdakör a szakmai felügyeletet látja el, gazdák érdekeit képviseli, sok egyéb választópolgár mellett és hát látszik, hogy a piac jól működik az óriási konkurencia ellenére. És hát valóban ők üdvözlik a FIDESZ-KDNP piac kapcsán benyújtott javaslatát. Ő a szakbizottságon is elmondta, amit a fenntartó is jelzett felé, hogy köszönik ők is, csak őket nem kereste meg senki, tehát egy picit olyan ez, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hogy támogatunk valamit, csak nem ismerjük meg a támogatandónak a véleményét, hiszen teljesen más a koncepció, ezt a Gazdakör ismeri, egyeztet is ez ügyben. Tehát köszöni a szót.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ez utóbbiban teljesen egyetértenek. Tulajdonképpen a másikban is és nyugodtan tegeződhetnek, mert neki nagyon nehéz azokkal magázódni, akikkel tegeződik. A régi vicc, hogy most tegezzem –e magát vagy önözellek –e téged. Nagyon nehéz azt a határt meghúzni, hogy hol van a közösségnek a felelőssége magáningatlanokkal szemben és, hogy ez társasházaknál mire vonatkozhat, hogyan. Nem akarja ezt most kinyitni, csak, hogy azért ennek van olyan részlete, amit fontos, hogy világosan kövessünk. Löfler Dávidnak nem válaszoltunk egy kérdésre, nevezetesen, hogy lehet –e támogatást nyújtani valakinek, hogyha olyan helyzetben van amilyenben. Természetesen ezért rakjuk majd céltartalékba és természetesen a legelején a tájékoztatásnál elmondta, ha nem jött jól át, akkor az lehet az ő hibája, de szerinte nagyon határozottan elmondta, hogy azért fognak rendkívüli ülést összehívni, mert a hivatal vizsgálja, mind jogilag, mind szakmailag azt, hogy ebben a helyzetben mit és hogyan tegyenek. És arra a kérdésre, amit most vizsgálnak a végeredményt nehéz megmondani. Ez olyan, mint egy futballmeccs, a végeredményét sem tudja megmondani a 20. percben, mert akkor még tart a meccs. Löfler Dávidé a szó.

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót, végül is ezt akart megkérdezni, viszont a kérdést azért annyival kibővítené, hogy ez 2017-ben történt itt a leírás szerint, a cégjegyzék szerint ezt 2017-ben is lehetett látni, akkor 2018-ban, 2019-ben hogyan tudtunk velünk szerződni? Ha erre csak később tud az önkormányzat választ adni, azt is megköszöni, csak számára az furcsa hogy akkor azokban az években, hogy tudtak szerződni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő azt hiszi, hogy az előbb értelmesen megpróbálta a magyar nyelv ízletes és szabatos szavaival megfogalmazni, hogy költségvetést tárgyalnak, úgyhogy ő ragaszkodna hozzá, azon a rendkívüli ülésen majd,  amikor a TV-ről fognak beszélni, akkor majd ezekről a kérdésekről nyithatnak vitát. Bár az értelmes vitának látja az értelmét, ami pedig arról szól, hogy mi lett volna ha, mi volt akkor ha, mi történt akkor, kinek a micsodája,  az egy másik kérdés. Ő most szembesült valamivel és ennek a megoldására kér szakértőt fel, például most egy szakértőt fog, fognak azért megbízni, hogy ennek a jogi összes körülményét tisztába téve, olyan anyagot készítsen, mert nincsenek olyan médiajogászok és egyéb ügyekben jártas emberek a jegyzői irodán –és ez nem Jegyző Úr felelőssége és nem felé megfogalmazott kritika, hanem vannak olyan szakterületek, aminek vannak szakemberei és őket fogják megbízni ebben a kérdésben azzal, hogy minél hamarabb tegyenek le az asztalra egy olyan javaslatot, ami makulátlan minden tekintetben és ami biztosítja azt, hogy a televízió működjön, de költségvetésről tárgyalunk. Biró Gyuláé a szó.

Biró Gyula alpolgármester: köszöni szépen, üdvözöl mindenkit még egyszer. Először is ő is köszönetet szeretne mondani a hivatalnak, valamint a pénzügyi osztálynak a költségvetés elkészítéséhez. Itt valaki szájából elhangzott, hogy jó lenne ennél jobb költségvetés, tényleg jobb lenne, de most ő úgy gondolja, hogy most erre van lehetőségük. Annak most egyébként örült, hogy Kapitány Gábor nem mondta azt, hogy alultervezték a HIPA-nak a bevételét, tehát ez is egy öröm számára. Valamint az is egy öröm számára, hogy a kicsit szóviccel a sötét Bach-korszak után Löfler Dávid hozzászólásait végighallgathatta, mert ez így kis örömmel töltötte el, Dávid nem változott, egészséges, rendben van, tehát nincs semmi probléma. Na, menjenek a lényegre. Kisberk úrnak válaszolna. Megfordult valóban a fejükben, hogy ismételten ki kéne írni pályázatot a társasházakra, de ha végiglapozza a költségvetést, akkor ott talál egy 400millió Ft-os összeget, ami a fűtés rendszernek a felújítására van. És úgy gondolták, hogy ebben az évben akkor ezt a pályázatot elhagynák, hiszen a fűtés szerinte legalább annyira fontos, hogy az rendben legyen, mint, hogy a lift menjen. Mindegyik fontos persze, de talán az egyiket nehéz- mondjuk a fűtésrendszer nem működne, akkor nehezebb lenne fűteni, mint felmenni a 10-ekre. Tudja, hogy aki ott lakik, az most elharapja a torkát. Civil szervezetek. Minden évben elhangzik. Ő úgy gondolja, hogy amikor a civil szerveztek pályázatát írják ki, ő úgy gondolja akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy ez a 25 millió sok vagy kevés- lesznek javaslatai, hogy, hogy kellene ezt kiírni, mert csak annyiban megy elé, hogy nagyon sok olyan civil szervezet van ha megnézzük ide nyújt be pályázatot, ő maga egy forintot nem tesz hozzá, ő ezt nem támogatásnak nevezné, hanem működtetésnek. Bár hozzáteszi a Dávidnak, hogy ezt úgy elmondta, de idén is elfelejtette leírni. De miután megszólíttatott, mert ő az összes bizottsági ülést végigülte ügyvezető polgármester úrral. Akkor válaszolna egyenként. Nagyjából valóban majdnem ugyanazokat mondta, mint a Kapitány Gábor is. Ő azt mondta, hogy ha valakinek bérlettámogatásra van szüksége, akkor egy tulajdonképpen országos szintű szociális védőháló van. Tehát akinek erre van szüksége az ott nyugodtan meg fogja kapni. Egyik kollégája itt jelezte, hogy egy Buda környéki bérlet, 900-Ft vagy 600 –Ft  – nem tudja mennyi, neki már nem kell bérlet. Tehát itt ezt mondta, hogy abból a rovatból ezt meg lehet oldani. A másik az 50 millió forint a református templom építésére, akkor is azt válaszolta, hogy ő nem tud róla, hogy bármilyen ígéret elhangzott volna ezzel kapcsolatban, hogy az önkormányzat ebbe 50 millió forintot beletesz. Az okos padoknál a következőt mondta. Ha már az a javaslat, hogy legyen okos pad, akkor elvárta volna, hogy akkor az is ide bekerül, hogy az a 3 darab okos pad az hova kerüljön. Tudniillik mi volt a probléma. Volt a nevezzük választási okos padjuk-azzal kapcsolatban is kapott az önkormányzat rengeteg olyan levelet, hogy hát ott esténként vannak kisebb-nagyobb ribilliók. Nem tudja, ő nem ült a padon, tehát fogalma sincs. Olyan is volt persze, hogy nem lehet ráülni. A következő volt a centenáriumi megemlékezések, ott szó szerint azt mondta, hogy a II. János Pál Pápa születésének a 100. évfordulójának a megünneplése úgy gondolja, hogy az egyház dolga. A Trianonnál pedig azt mondta, hogy az meg annak a pártnak a problémája, aki ezt most ünnepelni akarja. Ez volt szó szerint,  amit mondott, tehát ezt sem tudja támogatni. A Gazdapiacot már Kisberk úr megválaszolta, ott azt vetette fel, hogy a FIDESZ a magyar hangja a Gazdapiacnak, de mindegy, ezen már túl vannak. KKV. Hát igen, akkor most röppenjenek vissza egy picit abba az időbe, amikor volt egy ilyen támogatás, amit úgy sikerült kiírni, hogy munkahelyteremtés és egyéb munkaeszközök beszerzése, aki itt ült a testületben emlékszik, hogy fél évig szenvedtek ezen, hogy most legyen rajt nyomtató, ez a cég vehet –e laptopot, a másik biztos, hogy alkalmaz –e plusz alkalmazottat? Ő emlékszik rá, hogy az elszámolás a végén úgy ment (örül egyébként, hogy figyelnek rá), hogy a végén azt mondta a testület, hogy jó, itt zárjuk le, elszámoltak és kész. Ez nagyon nehezen nyomon követhető, nem olyan, mint egy panelpályázatnál, ahol konkrétan meg lehet nevezni, hogy ezeket beépítették. Nagyon nehéz volt és akkor ő úgy gondolja, hogy az volt a kérdés, az volt az egyezség, hogy a jövőben ilyet nem csinálunk. Az első módosító előterjesztését gondolja, hogy nem kell megmagyarázni, ez a Wendler Alapítványnak a támogatása, nem hiszi, hogy probléma lenne. A másiknál valóban egy vagy-vagy van, ott mindenképpen a másodikat javasolná elfogadni, vagyis amit eddig a televízió megkapott, azt megkapott –tehát abban már nem tudnak  mit kezdeni, itt lezárni ezt és a fennmaradó pénzt céltartalékba helyezni. Az ingatlanvásárlás a TFVB-n, Czuczor Gergely azt mondta, ne adjon el az önkormányzat ingatlant, inkább vegyen inganlant, ezért is javasolta, hogy ebbe a sorba, ingatlan vásárlás címén tegyenek  bele egy összeget, valóban próbáljanak meg venni, ahol tudnak, ahol nem tudnak, ott nem tudja megvenni, mert nem akarja eladni, úgy nehéz megvenni.

Wittinghoff Tamás polgármester: ügyrendi javaslata van. 2 hozzászóló jelezte még, hogy szólni kíván, de hozzanak egy ügyrendi döntést annak érdekében, hogy ezt a két hozzászólást természetesen meghallgatják, tehát nem szeretne senkit korlátozni, de azzal zárják le a vitát, ő utána a végén még zárszóként reagál azokra az előterjesztési javaslatokra, módosító javaslatokra, amik elhangzottak és aztán Czuczor Gergelynek mondja, hogy természetesen az az igény, hogy egyesével menjenek végig a módosítókon, akkor úgy fognak végigmenni és aszerint fognak szavazni.

Ügyrendi

Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatot, hogy dr. Czuczor Gergely, és Kapitány Gábor képviselők hozzászólása után lezárják a vitát. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

20/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Vita lezárása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése napirend vitáját lezárja és a kérdést szavazásra bocsájtja.

Kapitány Gábor képviselő: köszöni szépen a szót, igyekszik ő is rövid lenni és mivel Kalovits úrnak nincs módja válaszolni, ezért igyekszik visszafogottabban is fogalmazni. Képviselő úr itt viccnek titulálja a támogatásokat, ő azt gondolja ő már viccelt lakhatástól kezdve egy csomó mindennel, szerinte a képviselői munka nem vicc, ő azt gondolja, hogy azért támogatásokról beszélni nem annyira vicces, szerinte inkább szakmai alapon kellene ezt megközelíteni és nem feltétlen politikai alapon, de nyilván mindenkinek szíve joga erről ilyen formán megnyilatkozni. Kifejezte csalódottságát az okos pad miatt. Igen, el kell mondja, hogy az okos pad valóban az ő adománya volt a kampányban, személyesen, hogy a budaörsiek meg tudják ismerni azt a fajta technológiát, amit egy okos pad meg tud jeleníteni. Most ennek a részleteit ő úgy gondolja, hogy meg lehet találni a polgármesteri hivatalban, mert közterület foglalási engedélyt kért rá, stb. és minden az ő neve alatt futott és nem a FIDESZ-KDNP neve alatt. Csak ő azt gondolta, hogy azért nem árt, ha egy ilyen technológiával is megismerkednek a budaörsiek, ugyanakkor ő azt gondolja, hogy a forgalmi adatokat ő bárkinek nagyon szívesen a rendelkezésére bocsátja, mert megvannak és nem az tűnik ki belőle, hogy ez nem lett volna egy támogatható tevékenység. Hozzáteszi, nyilván semmilyen hátsó szándékuk nem volt azzal kapcsolatban, hogy ilyen padok települjenek, bárhonnan bárki hozhat ilyen padot, tehát ilyenformán erre semmifajta ilyen elképzelésük nem volt. Környezetvédelemmel kapcsolatban csak egy mondatot hadd mondjon, ő azt gondolja, hogy elmondta Képviselő Úr, hogy ez pártokon túlmutató kellene, hogy legyen, hát pont megfogalmazta, hogy hogy nem az, úgyhogy ehhez csak gratulálni tud, ő azt gondolja, hogy az általuk tett javaslatok azok egyértelműen –hát nem akar úgy fogalmazni, hogy egy próbát megértek volna- de az látszik, hogy akár egy 600  Ft-os tételben sincs konszenzus lehetősége. Köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, csak annyit tesz hozzá, hogy rossz belegondolni, hogy mi lett volna akkor, ha tudja, hogy tud reagálni még Kalovits Képviselő Úr arra amit mondott, de itt le is zárta ezt a mondatot, dr. Czuczor Gergelynek adja a szót.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: köszöni szépen.  Biró Gyulának volt ugye érdemi hozzászólása, vitája az előterjesztésük kapcsán, ezekre reagálna, ismerve és elfogadva, hogy nem fog tudni rá válaszolni, de azért elmondja ami ennek kapcsán eszébe jutott. Bérlettámogatásnál pont azt vélelmezték, hogy ezzel is a környezetvédelmi szempontokat tudják erősíteni, erről ugye beszélt bizottsági ülésen is, hogy talán a szülők kevésbé használnák a gépkocsit, hogyha a gyermeket nem kéne beszállítaniuk a városba, hanem felengedhetnék adott esetben így is, hogy ingyenesen hozzájut ehhez a bérlet támogatáshoz. A piac befedésénél ők szívesen a gazdák magyar hangja, ezt mondja itt a Balázsnak meg az ügyvezető polgármester úrnak is, meg mindenkinek, aki ennek kapcsán idézte őket, tehát, ők valóban fontosnak tartják azt, hogy a gazdapiac egy ideiglenes megoldásként vagy legalább kezdődjön el maga a tervezése, hogy ezt hogy tudják befedni, hogy tudnak vizesblokkot kialakítani benne, ami kulturált körülményeket eredményez, szerinte ezzel nem vitatkozik senki. Trianont ők nem ünnepelni akarják –javítaná Gyulát- hanem az összetartozásukat szeretnék a határon túli magyarokkal kifejezni és ezt nem is ők akarják, mint FIDESZ-KDNP, hanem ezt a civileknek ajánlották fel lehetőségként, hogy pályázzanak, mutassanak meg ezek kapcsán programokat, ami közelebb hozza ezt az összetartozás élményt. Az utolsó gondolata a református templomnak a támogatása. Az alapkő letételnél ha jól emlékszik elhangzott ez a mondat, hogy maga a református egyházközség 200 millió forintot szeretne kérni Budaörs városától és ők abban a hiszemben vannak, hogy ők is épp annyira fontos budaörsi polgárok, mint bármely más felekezethez tartozók vagy felekezeten kívüliek is akár, tehát, hogy érdemes lenne őket támogatni már csak azért is, mert ha jól tudja, akkor 2x 400 millió forintot, összesen 800 millió forintot ítélt meg az Orbán kabinet ennek a református templomnak, illetve közösségi háznak –nemcsak templom hanem más is lesz ott- megvalósulására. Szerinte ehhez ők is hozzá kellene tudjanak járulni, ezért volt ez az előterjesztés. Köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, az Orbán kormány évente 2,1 milliárd forintot vesz el a várostól, eközben 300-400 milliót ad egy egyháznak, mindenki gondolja végig ennek az egyenlegnek a lényegét és akkor talán közelebb fog jutni a megértéshez. Jó. Lezárták a vitát, néhány kérdésre ő is szeretne válaszolni, hozzáteszi közben kapott egy sms üzenetet a feleségétől, arra vonatkozóan hogy a bérletek hogyan néznek ki Budaörsön, csak úgy jelzi, hogy van a budaörsi önkormányzat működtetésében egy ingyenes busz, ami a belső buszhálózatot jelenti. Vannak, akik ezzel nem tudnak járni, például az ő gyerekei sem, de röhögő görcsöt kapna akkor, ha azt az 590-Ft-ot a várostól kapná azért meg –de nem lesz ezért 3. gyerekük, mert az meg már megnőtt -,hogy ezt a buszjáratot használni tudja. Tehát tényleg az egész, igen teljesen igaza van Kalovits Márknak, ez nevetséges Kapitány képviselő úr, azért vicc, mert az a javaslat, amit ők megfogalmaznak, az annak az embernek is, aki egy 400-500-600 milliós ingatlanban uszodával, fedett parkolóval rendelkezik és 3 Mercedessel járnak –annak is járni fog, hogyha 3 gyereke van és ennek semmi értelme nincs, amit Kalovits Márk elmondott, hogy 22 féle támogatási rendszerünk van, ezen belül 50 millió szerepel a költségvetésben, települési támogatási soron. A szociális iroda minden pontos adattal rendelkezik szociális térkép alapján, tudja, hogy kik azok a rászorulók, akiknek rászorultsági alapon kell pénzt adni. 590-Ftokat –mindjárt megnézi pontosan, tényleg 590-e mert ezt nem ő kezeli, igen 590-Ft és 3500-körül van a budapesti 90%-os diák. Szóval azoknak ajándékot adni, aki észre sem veszi, mert egy ezrest úgy hagy ott borravalónak, hogy a pénztárcájában nem is jelentkezik, teljesen értelmetlen. Azoknak kell és azokra kell koncentrálni, a szociális támogatást, akik rászorulnak. Ez az egyik dolog. Tehát ő is azt gondolja, hogy a tanulók bérlettámogatása jól hangzó kampányfogás. A kampánypadról nem szeretne most beszélni, a református templomot érintették. Ő is nagyon örülne, hogy ha az a terv, ami ott van és ahogyan ott van, az megvalósulna, de akkor amikor például az óvoda bővítésébe nem tudnak belekezdeni, amikor a színház építését nem tudják megkezdeni, évtizedes múlttal, amikor 6 milliárd, 7 milliárdot vontak el az elmúlt években tőlük, akkor nagyon nehéz ilyen léptékű összegekről gondolkodni. Az okos padról már esett szó. Centenáriumi –na, szerinte Biró Gyula magára rántotta Löfler Dávid összes műveinek kibővítésének lehetőségét, mert ugye abban teljesen egyetértenek, hogy II. János Pál megemlékezése egyházi feladat, ehhez azért hozzáteszi, hogy a város működtet 25 millió forintos kerettel pályázati forrást és lehet arra is pályázni. Tehát hogyha az egyház úgy gondolja, hogy meg szeretne emlékezni II. János Pálról akkor ezzel kapcsolatban pályázatot nyújt be, azt majd a bizottság, testület tárgyalja, aztán meglátják, hogy jut –e rá, de ő is azt gondolja, hogy ha olyan emberekről akar valaki megemlékezni, amelyik őhozzá nagyon közel áll, akkor az azoknak a dolga, akikhez nagyon közel áll. Bár hozzáteszi, hogy II: János Pál számára is egy nagyon kedves személyiség volt, mint ahogy a jelenlegi Pápa is, ő nem tudna olyanokat mondani róla, mint az 5. számú FIDESZ tagkönyv birtokosa, Bayer Zsolt, aki egy demens vénembernek nevezi,  aki azt mondja, hogy vagy gazember vagy teljesen eszement. Ezt ők döntsék el, hogy ezek a fordulatok egy pápával kapcsolatban helyénvalóak –e. Őszerinte nagyon nem, senkivel szemben megjegyzi. Ugyanakkor ugye ott szerepel még a Trianon emlékév, ő nem ért egyet azzal, amit ebben a kérdésben a Gyula megfogalmazott, nem is úgy gondolta szerinte, de mostanában szokott olyan lenni, hogy értelmezzük annak a mondatát, aki mondta és jobban tudjuk, hogy mit gondolt Ő, mint aki egyébként elmondta. Ő azt gondolja, hogy Trianon az egy tragikus esemény volt, ha egyáltalán annak lehet nevezni, eseménysorozat vagy ez a folyamat végül is, ami Trianonhoz vezetett, az egy tragikus időszaka a magyar történelemnek, hogy ebben kinek milyen hogy, milyen felelőssége volt, az tényleg a történészek dolga ezt feltárni. Meggyőződése, hogy nagyon kínos azért, Schmidt Máriától hallotta a TV-ben, hogy 3 világháború volt, ő 2-ről tud, de ő már biztos többet tud nála. De a lényeg mégiscsak az, hogy mind a kettőben sikerült rossz oldalon állni és mindegyiknél olyan követelések voltak, amik miatt sajnos a dolgok nagyon rosszul alakultak és ezt tényleg megsínylik és ezzel tényleg nagyon komoly traumát okoztak az egész magyar társadalomnak. Hozzáteszi, azért az a monarchia része volt, amivel kapcsolatban aztán utána még egyéb igények még a mai napig is megfogalmaznak. És amikor látja azt, hogy valaki nagy Magyarország térképet vagy matricát rak föl a kocsijára,  akkor úgy elgondolkodik, hogy ő azt gondolja, hogy Zágráb akkor az most legyen magyar, mert ezt nem tudja, hogy a horvátok hogy élnék meg –de ezt csak zárójelben teszi hozzá. Viszont valamilyen módon ezzel kell foglalkozni és a hivatal foglakozik vele, az önkormányzatnak van egy olyan kezdődő kezdeményezése, ami egy Felvidéki magyar település polgármesterével fel is vették a kapcsolatot és ezzel kapcsolatban szeretnének egy olyan rendezvénysorozatot létrehozni határon túli magyar település polgármestereivel és önkormányzatával és Budaörssel, hogyan lehet meghaladni Trianont és hogy,  hogy lehet azt elérni, hogy a 21. században az itt és a határon túl élő magyarság ne ezzel a búsongással és a sebek nyalogatásával, hanem a történelem helyes és tényszerű értékelése mentén a megszűnő határok kihasználásával az együttműködésben és az együvé tartozás kérdéseiben, az identitásaiban tudjon eredményeket elérni. Ezért ő azt gondolja, hogy erre külön nincs értelme, megvannak a pályázati lehetőségek, aki bármi ilyen jellegű célra pályázni akar, ott a 25 millió forintos keret, pályázzon. A piaccal kapcsolatban Kisberk Balázs elmondta, hogy velük nem is egyeztettek, egy olyan javaslatról, ami az érintettel nem volt egyeztetve szerinte értelmetlen nekik állást foglalni, ez nem volt előkészítve, tehát nyilvánvaló, hogy a helyzet az ez.Ami a KKV-kat illeti, azért egy dolog nem hangzott el és azért ezt érdemes nagyon pontosan megérteni. Támogassuk és a Gyula elmondta azt, hogy volt egy ilyen hagymázas ötlet annak idején, hogy hogyan támogassuk és akkor mindenféle hülyeséget –tényleg kabarészámba ment, amit itt a testület például az, hogy kiknek akartak és hogyan adni pénzt, mert nem szeretne személyeskedni, de azért ebben is volna muníció. De mi a helyes támogatás azzal szemben, ami akkor volt és ami a javaslatban szerepel. Budaörs Város Önkormányzata az adórendeletében a 2,5 millió Ft alatti vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozásokat mentesíti az adófizetési kötelezettség alól. Ez azt jelenti, hogy 1749 adózó 2 milliárd 575 millió 360 ezer 579-Ft, ez a 9 forint ez bizonytalan, lehet, hogy volt az 10 is –adóalapja után 44 millió 851 Ft adót enged el. Itt van az a támogatás, ami nem hülyeségekre ad pályázati pénzt, hanem normatív, kiszámítható alapon támogatja a KKV-kat. Egyébként ezenkívül 31 orvos 226 millió 82 ezer forint adóalapjára vonatkozóan 4 millió 296 ezer forint adó szintén nincs a költségvetésben, mert ezt elengedi szintén az önkormányzat. Tehát ő azt gondolja, hogy a támogatásoknak ez módja az a helyénvaló, de természetesen mindenkinek szíve joga ezen túlmenően az érvek elhangzását követően úgy szavazni, ahogy gondolja. És akkor elkezdik a döntéshozatalt a költségvetésre vonatkozóan.

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 5 igen, 3 tartózkodó, a KMISB 8 igen, 2 tartózkodó, a SZEB 4 igen, 2 tartózkodó, a PEB 6 igen 1 tartózkodó, az ÜB 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal, a Kamaraerdei, és a Frankhegyi Részönkormányzat pedig 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra a költségvetést. A módosító indítványokról szavaznak elsőként, Biró Gyula alpolgármester javaslatáról a Wendler Alapítvány kapcsán, mely a Kőhegyi Kápolna fenntartására, finanszírozására vonatkozik, véletlenül maradt ki, a támogatás 3 400 eFt. Valamennyi bizottság egyhangúan javasolta elfogadni.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatta a javaslatot.(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Volt három- négy olyan javaslat, mely forrás csökkentésre vonatkozott, nem tudja, erről a pénzügyi bizottság egyben szavazott-e. Már érti, nem szavazott, akkor viszont el kell mondania, hogy a Hivatal egyik kereten sem támogatja a kereten való csökkentést, s mivel a Hivatal nem támogatja, s a bizottság nem szavazott róla, de azért megkérdezi az előterjesztőt, hogy fenntartja-e javaslatát? Tehát fenntartják. Tételenként szavaznak róla.

 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 4/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként 4. sorában található szakértői díjak 50.000 eFt-tal csökkenjen

A Képviselő-testület 3 igen 10 nem 1 tartózkodó szavazattal elvetette a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 • 4/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként 16. sorában található Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltség 14.000 eFt-tal csökkenjen

A Képviselő-testület 3 igen 11 nem szavazattal elvetette a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 • 8. melléklet Polgármesteri Hivatal, Bevételei és Kiadásai, Kiadások, I. Működési költségvetés kiadásai, 3. Dologi kiadások, 4. sor Egyéb dologi kiadások 47.000 eFt-tal csökkenjen

A Képviselő-testület 3 igen 10 nem 1 tartózkodó szavazattal elvetette a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Közben Jegyző Úr jelezte, hogy sok értelme nincs a szavazásnak, mert forrás oldala nincs a javaslatoknak, de nem szeretné, azt olvasni vissza, hogy nem szavaztatott, ezért most megkérdezi dr. Czuczor Gergelyt, hogy szavazzanak-e a többi kérdésről, amiknek a forrás oldala nincs meg, vagy ne.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Okafogyottá vált a kérdés. Szavazzanak egyben róla. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi egyben a többi módosító javaslatot. Nyilván azért van szükség erre a szavazásra, hogy lehessen mondani, hogy leszavazták, de semmi baj. Felteszi szavazásra a javaslatokat, melyet a Képviselő-testület 3 igen 10 nem 1 tartózkodó szavazattal elvetett.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Módosító javaslat még Biró Gyula alpolgármestertől érkezett, aki javasolta, hogy a 43 334e Ft céltartalékba kerüljön, Budaörsi Városi Televízió támogatása címen. Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Módosító javaslata volt még Biró Gyula alpolgármesternek, hogy a 7/B. melléklet Intézményi fejlesztések sora 50 000 eFt-tal csökkenjen, s 6/A. melléklet I.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sora emelkedjen meg ugyanezzel az összeggel. Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Fentiek alapján az alábbi elfogadott, és elutasított módosító javaslatok születtek:

21/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése – elfogadott módosító javaslatok

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez benyújtott módosító javaslatokat elfogadja az alábbiak szerint:

1.

 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 3. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret 3 400 e Ft-tal csökken,
 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 5/B. melléklet kiegészül a következővel: „58. Wendler Alapítvány támogatása 3 400 eFt.

2.

 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 5/B. melléklet 14. sora Budaörsi Városi Televízió támogatása (műsorkészítés) elnevezéssel 8 666e Ft-tal szerepeljen,
 • A fennmaradó 43 334e Ft céltartalékba kerüljön, Budaörsi Városi Televízió támogatása címen.

3.

 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 7/B. melléklet Intézményi fejlesztések sora 50 000 eFt-tal csökken,
 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 6/A. melléklet I.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorát 50 000 eFt-tal megemeli az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges ingatlan vásárlása érdekében.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati kötelező feladat ellátására alkalmas ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 1., 3. pont: 2020. március 31., 2. pont: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda, 3. pont: Műszaki Ügyosztály

22/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése – elutasított módosító javaslatok

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez benyújtott, alábbi módosító javaslatokat elutasította:

 • Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 4/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként 4. sorában található szakértői díjak 50.000 eFt-tal csökkenjen
 • 4/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként 16. sorában található Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltség 14.000 eFt-tal csökkenjen
 • 8. melléklet Polgármesteri Hivatal, Bevételei és Kiadásai, Kiadások, I. Működési költségvetés kiadásai, 3. Dologi kiadások, 4. sor Egyéb dologi kiadások 47.000 eFt-tal csökkenjen
 • 5/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 59. sorként épüljön be „Tanulók kiegészítő bérlettámogatása, 3 vagy több gyermeket nevelő családok részére” 10.000 eFt-tal
 • 5/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 60. sorként épüljön be „Budaörsi református templom építésének támogatása I. szakasz” 50.000 eFt-tal
 • 5/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 61. sorként épüljön be „Okospadok telepítése 3 db” 6.000 eFt-tal
 • 5/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 62. sorként épüljön be „Centenáriumi megemlékezések támogatása pályázat: Szent II. János Pál pápa születése, valamint Trianon emlékév programjaira” 5.000 eFt-tal
 • 6/A melléklet, Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, 2. Ingatlan beruházások egészüljön ki a 23. sorral „Budaörsi gazdapiac tetőszerkezetének, vizesblokk kialakításának tervezése” 10.000 eFt-tal 
 • 7/A melléklet, Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 12. sorként épüljön be „Budaörsi székhelyű vagy telephelyű KKV működésének támogatására pályázat” 30.000 eFt-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Wittinghoff Tamás polgármester: Határozati javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetése – saját bevételei összegének valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása kapcsán. A PEB 6 igen 1 tartózkodó szavazattal fogadta el. Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

23/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése – saját bevételei összegének valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő határozati javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekre vonatkozik. Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

24/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrás biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények, illetve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár517  e Ft
Budaörsi Latinovits Színház440  e Ft
Városi Ifjúsági Klub200  e Ft
Pitypang Bölcsőde1720  e Ft
Százszorszép Bölcsőde1320  e Ft
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház507  e Ft
Védőnői Szolgálat300  e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda560  e Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda440  e Ft
Holdfény Utcai Óvoda430  e Ft
Kamaraerdei Óvoda400  e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda520  e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda320  e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda  640e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda360  e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda440  e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda400e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat terveztesse be az Önkormányzat, illetve a költségvetési intézmények 2021. évi költségvetésébe.

Wittinghoff Tamás polgármester: A rendeletalkotás van hátra, felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt a város önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadását.   A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal fogadta el a város költségvetését. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Köszöni mindenkinek, külön a Pénzügyi Irodának a hihetetlen munkát, amit végzett. Aljegyző Asszonynak is, Jegyző Úrnak is, és mindenkinek, aki a költségvetés előkészítésében részt vett, reméli, hogy ennek eredményeképpen olyan költségvetése született meg a városnak, ami a stabil gazdálkodást, és a biztonságos működés feltételeit biztosítja. 

4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

3.)Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Wittinghoff Tamás polgármester: A szokásos átvezetésről van szó. Felteszi szavazásra a rendelet módosítást, melyet a Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.) Tényeket fogadnak itt el, jó azt rögzíteni, hogy a FIDESZ a tényeket is leszavazza, egyébként ez nem meglepő, csak a rend kedvéért mondja.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

4.) Döntés a 2020. évi Intézményfejlesztési céltartalék felszabadításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez ahhoz kell, hogy a Műszaki Ügyosztály  el tudja kezdeni a munkákat, ezek jelentős része nyári, de nem mind. A három bizottság egyhangúan támogatta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

25/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a 2020. évi Intézményfejlesztési céltartalék felszabadításáról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti 2020. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy a tárgyi eszköz beszerzésnek, beruházásnak illetve felújításnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet 7/B. sz. melléklet 2020. évi intézményi felújítások sorról 100.000 e Ft-ot felszabadít és átcsoportosít a 6/A. sz. melléklet

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása közé új sorokra:

Százszorszép Bölcsődekaputelefon rendszer beszerzése950 e Ft
Pitypang Bölcsődekaputelefon rendszer beszerzése950 e Ft
Csicsergő Tagóvodateraszokhoz árnyékolók beszerzése1.150 e Ft

2. Ingatlan beruházások közé új sorokra:

Százszorszép Bölcsődekonyhában klíma kiépítése4.900 e Ft
Mákszem Óvodaszúnyoghálók felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása3.650 e Ft
Csicsergő Óvodajátszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése21.140 e Ft
Csicsergő Tagóvodaudvarfejlesztések3.950 e Ft
Vackor Óvoda„Kip – Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása750 e Ft
Jókai Mór Művelődési Házépületben konyha kialakítása6.500 e Ft

és a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

Százszorszép Bölcsődeközépső épületrész lapostető szigetelése. Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása14.300 e Ft
Mákszem Óvodatornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térkőre1.780 e Ft
Csicsergő Óvodakazánház és épület közötti fűtési vezeték csere6.400 e Ft
Csicsergő Tagóvodatornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása2.200 e Ft
Vackor Óvodalogopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkörről, elektromos átalakítási munkák2.700 e Ft
Holdfény Óvodatornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése5.380 e Ft
Zippel-Zappel Óvodatornatermi ablakok cseréje1.200 e Ft
Városi Ifjúsági Klubudvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása8.800 e Ft
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárzenei könyvtár linóleum burkolat cseréje600 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok 12.700 e Ft

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

5.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 432/2013.(XI.27.) ÖKT. sz. határozat módosítása, illetve a 279/2015.(IX.23.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A bizottság egyhangúan támogatta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

26/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 432/2013.(XI.27.) ÖKT. sz. határozat módosítása, illetve a 279/2015.(IX.23.) ÖKT. sz. határozat visszavonása

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodákban alkalmazandó illetménypótlékok mértékéről szóló 432/2013. (XI.27.) ÖKT sz. határozatát módosítja és az alábbiak szerinti hagyja jóvá:

pótlékok a 2011.évi CXC. tv. 8. melléklete alapjánpótlék mértéke
óvodavezető40 %
óvodavezető-helyettes, tagóvodavezető20 %
munkaközösség-vezető5 %

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 279/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat 3. pontját.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda, Közoktatási, Közműv. és Sport Osztály

6.) Döntés a Budaörsi Latinovits Színház működéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A lényege az, hogy március 01. határideig kell az önkormányzatnak jelezni a közös fenntartást. Azt gondolja, hogy ezt fenn kell tartani, Budaörs abba a kategóriába tartozik, ahol a többségét a finanszírozásnak a város biztosítja, ebből az következik, hogy reményeik szerint az együttműködés az tud olyanná lenni, hogy a Színház művészeti szabadságát garantálja a jövőben is. Erre fognak törekedni, erre kéri a felhatalmazást, hogy ennek a kezdeményezésében eljárjon, ami azt jelenti, hogy hamarosan tárgyalnia kell az érintett államtitkárral. 

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

27/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörsi Latinovits Színház működéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2020. március 1-i határidőig kezdeményezi az önkormányzati fenntartású Budaörsi Latinovits Színház állammal közös működtetését;

2.) felhatalmazza a Polgármestert a kezdeményezés elfogadása esetére az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló módosított 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a közös működtetésre vonatkozó, a Színház művészeti szabadságát garantáló megállapodás megkötésére.

Határidő:                   2020. február 29.

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

7.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt most nem döntés születik, hanem a partnerségi egyeztetési szakasz lezárása történik az érintett ügyekben. A TFKVB 6 igen, 2 tartózkodással javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

28/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban történő módosítás tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 2., sz. mellékletek Tervezői válaszban foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban történő módosítás tervezetének az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti véglegesítésére, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezet állami főépítésznek végső szakmai véleményezésének megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését az 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban történő módosítás tervezetére vonatkozó módosításánál megfelelő módon figyelembe vette.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

8.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ugyanerről van szó egy másik területre vonatkozóan. A TFKVB 6 igen, 2 tartózkodással javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 4 tartózkodó szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

29/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő eseti módosításának véleményezését, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Budaörs Város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő eseti módosítás tervezetének előterjesztés 2.,3. mellékletei szerinti véglegesítésére, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezet Állami Főépítésznek történő végső szakmai véleményezése céljából való megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert olyan tartalmú nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő eseti módosításában megfelelő módon figyelembe vette. 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

9.) Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt van egy fura körülmény, ezt még majd egyezteti Budakeszi polgármester asszonyával, ők most éppen kiléptek, nem tudja ennek az okát, de azt gondolja, ebben tényleg nincsen politikai történet, hiszen Pápai Mihály, aki elnöke ennek, éppen kormánypárti polgármester,s a lényege az az, hogy az agglomerációs települések szakmai alapon, és nem politikai alapokon próbáljanak érdekeket érvényesíteni akár a fővárossal, akár  a Kormányzattal szemben. Két bizottság megtárgyalta, és egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 4 tartózkodó szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

30/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

1.) 2020. szeptember 1. napjával csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz.

2.) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3.) vállalja a Társulási Megállapodásban rögzített tagdíj (10Ft/lakosságszám/év) megfizetését.

4.) a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Budaörs Város Önkormányzatát Wittinghoff Tamás polgármester képviseli, akadályoztatása esetén őt e tisztségében Biró Gyula alpolgármester helyettesíti.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

10.) Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2020-2025 közötti időszakra

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A BTG-re vonatkozik, két bizottság megtárgyalta, és egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

31/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2020-2025 közötti időszakra

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a BTG Nonprofit Kft-vel a 2015. április 1. napján megkötött közszolgáltatási keretszerződés 2020. február 29. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését és jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal új – 2020. március 1-2025. február 28. közötti, határozott időtartamú – közszolgáltatási keretszerződés megkötését.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

11.) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése 2020” tárgyú közbeszerzések megindításához

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

32/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése 2020” tárgyú közbeszerzések megindításához

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a.) jóváhagyja az Önkormányzat által üzemeltetett intézmények és létesítmények tekintetében a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése 2020” tárgyú közbeszerzések központosított rendszerben (Kbt. 32.§) történő megindítását.

b.) a közbeszerzések megindításához szükséges ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát azzal, hogy az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár értékelési szempont legyen.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

12.) A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt megmaradt egy összeg, nagyjából 800e forint, ezt visszafizetik, és ezzel elszámolnak. A két bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

33/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a TÖRS Csatornamű Kft. által benyújtott ÖNK SZ 2019-204 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolást.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

13.) A HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A PEB  egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

34/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

A HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület által benyújtott ÖNK SZ 2019-434 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolást.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

14.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú ingatlanon található Buszvégállomásra vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A bizottság 7  egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

35/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú ingatlanon található Buszvégállomásra vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., cégjegyzékszám: 13-09-064364, adószám: 10639205-2-13, a továbbiakban: BTG NKft.) között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti üzemeltetési szerződés megkötéséhez, az abban foglalt lényeges tartalom alapján.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

15.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú Buszvégállomáson lévő pihenőépületre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB  egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

36/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú Buszvégállomáson lévő pihenőépületre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata, a Volánbusz Zrt. és a HOMM Kft. között az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti szerződés megkötéséhez, az abban foglalt lényeges tartalom alapján, mellyel egyidejűleg a jelenleg hatályos bérleti szerződés  megszűnik.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

16.) Döntés a Budaörs, 3079 hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan 33 m2 nagyságú területének értékesítéséről

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Néhány ingatlan értékesítés következik, de egyik sem olyan, ami önálló, úgy piacképes, hogy az önkormányzatnak érdeke lenne megtartani, kialakult helyzeteket kezelne, beszorult telkek értékesítését, ahol korábban nem jártak sikerrel, ez az egyik ilyen. A TFKVB  egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

37/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 3079 hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan 33 m2 nagyságú területének értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 3079 helyrajzi számú „kivett árok” – Budaörs, 3078 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz szerint elkerítve használt – 33 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti az ÉPÍTÉSZ MESTERMŰVEK KFT (adószám:25736559-2-13, székhely: 2030 Érd, Kádár u. 44., cégjegyzékszám: 13-09-182626) részére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegű vételáron azzal, hogy

 • a vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli,
 • a területen található ELMŰ vezetékjog a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra átjegyzésre kerül, és a vezetékjog jogosulti hozzájárulás beszerzése Vevő kötelezettsége,
 • a telekalakítás bejegyzésével kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik,
 • Vevő a vételár összegét a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül egy összegben köteles megfizetni.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős:  Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/ Vagyongazdálkodási Iroda

17.) Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan vevőinek részletfizetési kérelméről

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő egy olyan, ahol már döntött a testület, csak a részletfizetési kedvezményt biztosítja. Ez az, ahol az épület alatti telket vásárolta meg a tulajdonos. Azt gondolja, hogy méltányolható ez a kérelem.

A TFKVB  egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

38/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan vevőinek részletfizetési kérelméről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Képviselő-testület 225/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozata alapján értékesítésre kerülő Budaörs, 819 helyrajzi számú, „kivett lakóház és beépített terület és gazdasági épület” megnevezésű, 531 m2 alapterületű telekingatlan 7.180.000,- Ft, azaz Hétmillió-egyszáznyolcvanezer forint összegű vételára részletekben történő megfizetését jóváhagyja akként, hogy Vevők a vételárból 6.300.000,- Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kötelesek megfizetni, a fennmaradó 880.000,- Ft pedig 24 havi egyenlő részletben történő részletfizetéssel. Vevők a részletfizetésre a mindenkori jegybanki alapkamat + 5% mértékű ügyleti kamatot tartoznak megfizetni.

2.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

18.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ennek a szomorú történetét most nem fogja ismertetni, egy pályázat kiírásról van szó. A bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

39/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, a Tűzkőhegyi utcában található, Budaörs, 9757 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: 197.030.000,- Ft, azaz Százkilencvenhétmillió-harmincezer forint, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2020. március 2.

Pályázat beadásának határideje:            2020. április 27.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

19.) Döntés a Budaörs, 111 hrsz-ú, természetben a Templom tér 13. sz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Két üres állami tulajdonú lakás kulturális célokra való felhasználásra önkormányzati tulajdonba vételről szól az előterjesztés. A bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

40/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 111 hrsz-ú, természetben a Templom tér 13. sz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Budaörs, 111 helyrajzi számon felvett, természetben a Budaörs, Templom tér 13. szám alatti, „kivett lakóház és udvar és gazdasági épület 2 db.” megnevezésű, 383 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás és helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közösségszervezési, kiállítási, oktatási célra kívánja használni. Budaörs Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Budaörs Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan helyi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budaörs, 111 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 13. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budaörs, 111 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 13. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

20.) Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB 6 igen 2 nem szavazattal javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ez bent van az Óvárosban, egy kiemelten fontos, értékes területen, helyi védettséget élvező ingatlanról van szó, amit ő nem javasol a Képviselő-testületnek, hogy eladjon. Tudja azt, hogy van benne 1/3 tulajdonésze valakinek, s 2/3 az önkormányzaté, azt javasolja, hogy inkább várjanak vele, és ne értékesítsék, még ha pályázatot is írnak ki rá, tartsa meg az önkormányzat, hiszen ez az Óvárosban egy igen kiemelt, és nagyon jó helyen lévő épület, közcélú jövőbeli feladatokat tudna befogadni. Ő az Óvárosban ingatlant eladni nem szeretne.

Wittinghoff Tamás polgármester: A helyzet az az, hogy ez egy hosszú ideje húzódó probléma, a Műszaki Űgyosztály több ízben egyeztetett, magántulajdon is van benne, s az épület állaga meg egyre romlik le, s képtelenség dűlőre jutni e tekintetben. Ha egy romot szeretnénk megvédeni tíz év múlva, akkor ez a javaslat jó. Nem kötekedni szeretne, csak felhívni a figyelmet arra, hogy nem arról van szó, hogy tegnap gondolt egyet a műszaki iroda, és a főépítésszel azt találták ki, hogy ezt gyorsan adják el, mert pénz kell nekik. Nem, pontosan arról van szó, hogy azért kellene ezt értékesíteni, értelmesen, olyan tulajdonosnak, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a védettségnek megfelelően felújítja, mert,  hogy nem tudtak megbirkózni tulajdoni és egyéb okok miatt az elmúlt időszakban. Ami még idetartozik, és nem egy lényegtelen körülmény, tíz éves évfordulóját ünneplik annak, hogy a FIDESZ-KDNP megakadályozta, hogy a városközpont rehabilitációja megtörténjék, ahol is akkori, tíz évvel ezelőtti áron több, mint egy milliárd forintos fejlesztés jött volna létre, részben önkormányzati,  részben központi, pályázati, részben pedig magántulajdonosok finanszírozásából, ami érintette volna ezt az ingatlant is. Úgyhogy az ilyen jellegű aggodalmak esetén érdemes a múltat sem feledni. Fenntartja a Hivatal javaslatát.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

41/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 115 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti épületben található, tulajdonában álló 115/A/1 és 115/A/2 helyrajzi számú ingatlanokat együttesen, bérleti, illetve jogcím nélküli használattal terhelten nyilvános kétfordulós pályázat útján értékesíti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján.

Pályázat kiírásának határideje: 2020. március 6.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

21.) Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól emlékszik, a két tulajdonos közösen veszi meg. A TFKVB egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

42/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a Budaörs, 11354 helyrajzi számú, természetben a Som utca végében található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, közterület” megnevezésű, 395 m² területű ingatlan 322 m² nagyságú részének értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének – együttes pályázatuk alapján az egyedüliként pályázatot benyújtó – Simay Győző Antalt és Kiss Istvánt nyilvánítja. Részükre a mellékelt változási vázrajz szerinti 322 m² nagyságú területrészt – a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával – értékesíti, a pályázatban megjelölt bruttó 5.801.000,- Ft-ért, azaz ötmillió-nyolcszázegyezer forintért, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. Simay Győző Antal által megvásárolt területrész a mellékelt változási vázrajz alapján 154 m² nagyságú terület, 2.774.000,-Ft, azaz kettőmillió-hétszázhetvennégyezer forint vételárért, Kiss István által megvásárolt területrész a mellékelt változási vázrajz alapján 168 m² nagyságú terület, 3.027.000,-Ft, azaz hárommillió-huszonhétezer forint vételárért

2.) az adásvételi szerződés megkötésére a végleges telekalakítási határozat átvételét követően kerülhet sor, valamint a telekalakítással és tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség a vevőket terheli. Vevők a vételár összegét a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül egy összegben kötelesek megfizetni.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

22.) Döntés Budaörs Város Önkormányzatának a Budaörs-Vasútsor Utca Viziközmű Társulathoz történő csatlakozásról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt van egy ingatlana az önkormányzatnak az érdekeltségi területen, ezért a javaslat az az, hogy csatlakozzanak. A TFKVB egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

43/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés Budaörs Város Önkormányzatának a Budaörs-Vasútsor Utca Viziközmű Társulathoz történő csatlakozásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata, mint a 7289/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlan tulajdonosa csatlakozik a Budaörs-Vasútsor Utca Víziközmű Társulathoz, vállalva a Társulat alapszabályában meghatározott tagi kötelezettségeket.

Határidő:                   a határozat közlése azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

23.) Döntés a Budaörs, 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Farkasréti úton található ingatlanok telekmegosztásáról, összevonásáról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

44/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Budaörs, 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Farkasréti úton található ingatlanok telekmegosztásáról, összevonásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata hozzájárul Kovács Gábor földmérő mérnök által készített 3/2020. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz, mellyel a 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 helyrajzi számú ingatlanokból a megosztással és összevonással kialakulnak a vázrajz szerinti 2685/1 és 2685/2 helyrajzi számú ingatlanok.
 2. felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő:       telekalakítási eljárás elindítása: záradékolt vázrajz beérkezését követő 30 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

24.) Javaslat a 3840/2 hrsz-ú, természetben Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. sz. alatti ingatlanra kiírt zártkörű pályázaton történő értékesítésre

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt is van egy önkormányzati ingatlan rész, de több tulajdonost érinthet, s ily módon  a Som utcához hasonlóan kiírnak pályázatot, hogy a lehető legtisztességesebb eljárásban születhessen erről döntés.  A TFKVB egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

45/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Javaslat a 3840/2 hrsz-ú, természetben Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. sz. alatti ingatlanra kiírt zártkörű pályázaton történő értékesítésre

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező 3840/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Petőfi Sándor utca 52-2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett udvar és épület” megnevezésű, 82 m² területű ingatlanra zártkörű pályázatot ír ki. A pályázaton a szomszédos 3840/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai indulhatnak.  Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerinti zártkörű pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: 1.640.000,- Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenezer forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

Határozat közlésére:           azonnal

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Iroda

25.) A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslata a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosítására

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB és a PEB egyhangúlag javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

46/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslata a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosítására (Városi Rádió)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti, 3567/1 hrsz-ú, Kamaraerdei Közösségi Házban a Kamaraerdő Alapítvány részére 2020. január 1. napjától – 2020. december 31. napjáig határozott időtartamra, a Városi Rádió üzemeltetése céljából bérbe adja az épületben a „süket szoba” és „szerver szoba” megnevezésű, összesen 6,42 m2 alapterületű helyiségeket a 16/2020.(II.19.) PEB számú határozatban megállapított 2.266,-Ft/m2+ÁFA/hó bérleti díjon.
 1. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint a Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti épület üzemeltetőjét az 1. pont szerinti vonatkozó szerződés megkötésére.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda – BTG Nonprofit Kft.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

47/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslata a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosítására (polgárőrség)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata nem járul hozzá, hogy a tulajdonát képező Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti, Kamaraerdei Közösségi Házban a Polgárőrség a továbbiakban helyiséget használjon.  
 1. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint a Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti épület üzemeltetőjét az 1. pont szerinti szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda – BTG Nonprofit Kft.

26.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal  javasolta elfogadásra, a nemzetiségi önkormányzatok egyetértettek.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

48/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Város Önkormányzata által a Budaörsi Polgármesteri Hivatallal valamint

a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal,

b) a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal,

c) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,

d) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,

e) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,

f) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal

2019. december hónapban megkötött és a 205/2019. (XII.11.) ÖKT. sz. határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

27.) Budaörs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A törvényi változás okán szükséges a döntés.  Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

49/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen elhangzottak és az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény rendelkezéseire figyelemmel előkészített, az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.

Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal, Műszaki Ügyosztály

28.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2020/1)

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Új cégekkel bővülnek, és felszámoltakkal szűkülnek, ennek megfelelően készült az előterjesztés.

Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

50/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2020/1)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előminősített cégek listájának bővítését a 3. sz. melléklet (2020/1) alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

29.) TÖRS Csatornamű Kft. „va” végelszámolásának lezárása

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A PEB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

51/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

TÖRS Csatornamű Kft. „va” végelszámolásának lezárása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a TÖRS Kft „va” taggyűlésén a végelszámolás lezárásával kapcsolatosan az alábbi döntések meghozatalát szavazatával támogassa:

 • a 2019.09.01. – 2019.12.31. időszakot felölelő Végelszámolási zárómérleg 5 060 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 48 ezer Ft adózott eredménnyel való elfogadását;
 • a végelszámolási időszakról készített Zárójelentés elfogadását;
 • a Vagyonfelosztási javaslat elfogadását, melynek alapján a tulajdonosakat az alábbi vagyon illeti meg:
 • Budaörs Város Önkormányzat (2040 Budaörs Szabadság u.134.) tagot megillető vagyon:
 • A Vagyonfelosztási javaslat 1. sz melléklet szerinti részletes felsorolás szerinti tárgyi eszközök 135 000 Ft,- értékben
 • 1 479 121.- Ft pénzeszköz
 • Törökbálint Hrsz 091/21 földingatlan (területe 406 m2) 51/100 (51%) tulajdoni hányada.
 • Törökbálint Hrsz 091/22 földingatlan (területe 2360 m2) 51/100 (51%) tulajdoni hányada.
 • Törökbálint Város Önkormányzat (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.) tagot megillető vagyon:
 • A Vagyonfelosztási javaslat 2. sz melléklet szerinti részletes felsorolás szerinti tárgyi eszközök 41 500 Ft,- értékben
 • 1 509 322.- Ft pénzeszköz
 • Törökbálint Hrsz 091/21 földingatlan (területe 406 m2) 49/100 (49%) tulajdoni hányada.
 • Törökbálint Hrsz 091/22 földingatlan (területe 2360 m2) 49/100 (49%) tulajdoni hányada.
 • a taggyűlés 3/2019.08.29. sz. határozata alapján a végelszámolót, a 2019.09.01.-2019.12.31. időszakra megillető 250 000.-Ft+ÁFA díjazás kifizetéséről. A végelszámoló további díjazást nem vesz fel.
 • megbízza a végelszámolót, hogy nyújtsa be a Társaság cégjegyzékből való törlésére irányuló kérelmet és a törlést követően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A cég törlése után, az egyéb intézkedések megtételét követő hatállyal a végelszámolót e megbízatása alól mentse fel.
 • adja meg a felmentvényt a végelszámolónak.
 • hagyja jóvá, hogy a TÖRS Csatornamű Kft. „va” megőrzendő iratanyagát térítés nélkül a Budaörsi Polgármesteri Hivatal vegye át őrzésre, az őrzés helye pedig Budaörsi Polgármesteri Hivatal irattára legyen.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

30.) Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adásáról

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete részére, 2020. március 1. napjától 2020. május 30. napjáig tartó határozott időre történő, térítésmentes használatba adásáról szól az anyag.

Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

52/2020.(II.26.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adásáról 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan főépületének emeletén található, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett „étkezőtér” helyiség oktatási célra, a Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete részére, 2020. március 1. napjától 2020. május 30. napjáig tartó határozott időre történő, térítésmentes használatba adásához, azzal, hogy az Egyesület az épületrész közüzemi költségeire vonatkozóan havonta bruttó 7.200,- Ft átalány díjat fizet.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, ezzel a napirendek végére értek, mindenkinek köszöni a munkát, az ülést bezárja.

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek
 4. sz.: Esküokmányok

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2020. február 6.