Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 4-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 4-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid

Távol van: Kapitány Gábor képviselő   

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Dr. Tasnádi Ferenc Jegyzői Iroda Jogi és Szabályozási Osztály vezetője, Nagy Tímea Judit osztályvezető Adóiroda, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Vári Attila településrendezési ügyintéző

Jelen vannak továbbá: dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Májer Emese Budaörsi Infó

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: Pintérné Berecz Anita, dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 14 fővel, az ülést megnyitja.  A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés egyik indoka egy megdöbbentő történet, ami röviden úgy fogalmazható meg, hogy hogyan lett a közszolgálati önkormányzati finanszírozású köztelevízióból kereskedelmi magántelvízió. Akkor jelezte, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket jogilag is és más tekintetben is vizsgálja a hivatal és a lehető legrövidebb időn belül testületi ülésen döntenek róla. Akkor még remélte, hogy esetleg még hétfőn, de azért pár nap kellett ahhoz, hogy az anyag alátámasztottan megfelelő szakmai háttérrel elkészülhessen, ennek megfelelően az első napirendi ponti javaslat az a köztelevízióra vonatkozik. A második pedig, amelyre szintén tett említést az pedig a koronavírussal összefüggésben hangzott el és erre vonatkozóan azóta – addig gyakorlatilag 26-án este ha jól emlékszik akkor kaptak a családorvosok egyfajta tájékoztatást – azóta sokféle anyag érkezett ide a hivatalhoz is és az is arra indította őket, hogy a költségvetésben a szükséges intézkedésekhez bizonyos feltételeket is tegyenek lehetővé, főként anyagi feltételeket, ez a második napirendi pont. A harmadik pedig a tömegközlekedésre vonatkozó megállapodás meghosszabbítása a minisztériummal. Egyéb indítvány a hivatal részéről nincsen, írásban nem érkezett más, kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van–e bárkinek észrevétele vagy kérdése.

Miután hozzászóló nincs felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

53/2020.(III.04.) ÖKT sz.                                       határozat

Napirend

1.) Döntés a helyi televíziózással kapcsolatos ügyekben

2.) Javaslat a koronavírus terjedését megelőző intézkedésre

3.) Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges minisztériumi megállapodás módosításának jóváhagyása

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy napirend előtt kíván –e valaki

szólni? Látja, hogy többen is jelentkeznek. Szeretné jelezni Szél Bernadett országgyűlési képviselő asszonynak is, mindenkinek, hogy napirend előtt csak képviselő szólhat hozzá. Ha egy konkrét napirend miatt van jelen képviselő asszony, akkor ott van lehetőség 2 percben az SZMSZ szerint hozzászólni. Köszöni szépen a megértését és az első napirendre térnek rá ha nincs napirend előtti hozzászóló.

Napirend előtti hozzászólások: nem volt

Napirendek tárgyalása:    

  1. Döntés a helyi televíziózással kapcsolatos ügyekben

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szeretné nagyon részletesen ismertetni, azt amit már az előző ülésen megtett, de azért mindenképpen túl azon amit már a bevezetőben a sürgősség indokolásánál elmondott azt szeretné ismertetni szó szerint ami az előterjesztésben szerepel. Az előzményeket részletesen ismeri a képviselő-testület, aki pedig figyelemmel kísérte az előző ülésen a testület munkáját, szintén. Viszont a konklúzió, hogy mi a teendő egy olyan esetben, ami ilyen körülmények között alakult ki, ahol jogi eljárásokra is szükség lesz és nyilvánvaló, hogy hatóságokhoz is kell fordulni, vélhetően bírósági ügyek is fognak ebből keletkezni, de a legfontosabb az, hogy biztosítani tudják azt, hogy a lakosság a helyi ügyekről tájékozott legyen, tehát szükség van Budaörsön egy köz szolgálatában álló ténylegesen működő helyi televízióra. Más településekhez hasonlóan ez úgy oldható meg a legjobban, ha a helyi művelődési ház végzi a médiaszolgáltatást. Ehhez elengedhetetlen a Művelődési Ház alapító okiratának módosítása, ez az 1. számú melléklet, és szükséges a Televideo Budaörs Kft. által tett felmondás elfogadása is, valamint a haszonkölcsöbe vett eszközök visszavétele, illetve a korábban tulajdonba adott eszközök, illetve ingyen használt ingatlanok jogi sorsának, továbbá a Kft. névhasználatának a rendzése is. Mint korábban már jelezte, indokoltnak tartja az alapító okirati jogokat gyakorló bírósághoz, illetve szükség esetén más hatósághoz fordulni az alapítvány, illetve annak kezelő szerve működésének törvényességével, valamint az alapítvány tulajdonát képező Televideó Budaörs Kft. üzletrészének a kurátorok általi megszerzésével kapcsolatban. Úgy ítélik meg, hogy ez nem maradhat jogi következmények nélkül, tehát ezzel kapcsolatosan is felhatalmazást kérnek a képviselő-testülettől és a határozati javaslatok ennek megfelelően lettek megfogalmazva.

Dr. Bocsi István Jegyző: köszöni, a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy egy kiegészítéssel szeretnék a 3-as határozati javaslatot elfogadni. Felolvassa az egész mondatot, hogy egyértelmű legyen. „Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a Televideó Budaörs Kft. részére az önkormányzat által ingyenesen átadott eszközök,  továbbá az önkormányzat által nyújtott támogatásokból vásárolt eszközök ; valamint a Kft. által ingyenesen használt önkormányzati helységek sorsának rendezése felől szükség esetén jogi eljárásokat is igénybe véve.”

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, világos, ez egyébként a szövegben benne is van, csak ez a határozati javaslati részből kimaradt. Képviselő asszony akkor ehhez kívánt hozzászólni, még egyszer mondja 2 perc a korlát és annál a mikrofonnál lehet hozzászólni.

dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon köszöni a lehetőséget, hogy hozzászólhat ehhez a kiemelten fontos témához, azért jött el, mert szeretné a testületet biztosítani arról, hogy nagyon sokan figyelik azt, hogy a helyi televízióval mi történik és ő támogatni szeretné polgármester úr előterjesztését, és nagyon szeretné aláhúzni azt, hogy mennyire fontos az, hogy akár a város, akár a térség polgárai szabad, független, pártatlan tájékoztatást kapjanak. Ő azt gondolja, hogy közcélú szolgáltatást nyújtó intézményeknek a köz kezében van a helye, azt gondolja, hogy országosan is így kell ennek történni, és ő azt szeretné hogyha a szavazatukkal azt tudnák aláhúzni, hogy a budaörsi polgárok a megfelelő tájékoztatást a közérdekű ügyekben és minden más érdeklődésre számot tartó ügyben közforrásból tudják megkapni. Nagyon köszöni, hogy végighallgatták, nem akarja igénybe venni az időt tovább, nagyon köszöni a munkát és bízik, hogy a szavazatuk is ebbe az irányba fog mutatni.

Löfler Dávid képviselő: A névhasználat kapcsán szeretné kérdezni, hogy a Televideo Budaörs Kft. nevében a Budaörs elnevezésre vonatkozó további névhasználat megtiltása is szerepel a határozatok között, hogy ez mennyire fér bele a demokrácia szabályaiba, érti nagyjából a célt, de mégiscsak képzeljük el, hogy a Budaörsi Napló vagy Budaörsi Infóval megromlana a kapcsolata az Önkormányzatnak, akkor úgy dönthetnénk, hogy ők ezentúl nem használhatják a Budaörs nevet. Nem tudja, hogy ez mennyire jogszerű, hogy megtiltják a névhasználatot, mert mégiscsak ez a Kft. szolgáltatott eddig, annak ellenére, hogy amiket elmondott polgármester úr, amik történtek az elmúlt időszakban, bár vannak itt furcsa kérdések, hogy hogyan történhetett eddig a támogatásuk, ez még továbbra sem derült ki. Abban egyetért Szél Bernadettel is, hogy a helyi TV támogatása nagyon fontos és ő azt gondolja, hogy nagy értéket képvisel a Budaörs TV. Az, hogy mennyire volt elfogulatlan, hát abban azt hiszi, hogy akik nézik ezt a TV-t, azért láthatták, hogy milyen műsorok mentek rajta, nincs ezzel feltétlenül baj, ő nagyon szereti a városi magazint, ami egy folyamatos képet ad a városban történtekről.

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen, nem az első eset, hogy a FIDESZ részéről kritika hangzik el a helyi televízióval kapcsolatban, ő annyit szeretne mondani, hogy ha egyszer majd a köztelevízióban nemcsak a választások után hívják meg a főpolgármestert és nem olyan gyalázatos módon ahogy megtörtént, akkor fogja tudni értelmezni azt, hogyha egyébként nagyjából kiegyensúlyozottan vannak jelen a képviselők a helyi televízióban még akkor is ha az arányok jelentősen eltérnek, akkor is igyekszik erre törekedni a televízió, akkor értelmezni tudja ezeket a kritikákat. Ugyanakkor azon nincs meglepődve, hogy képviselő úr aggódik azért, hogy egy láthatóan gátlástalan módon közpénzen létrejött televíziónak – hogy ne fogalmazzon úgy, hogy jogilag ez problémát jelentsen – tehát, hogy hogyan sikerült azt megoldani, hogy egy közalapítvány által létrehozott közszolgáltató cég aminek a neve egyszer csak a saját működtetése kapcsán úgy alakult át, hogy kereskedelmi magántelevízió, és hogy a közalapítványt felügyelők adták el saját maguknak, és hogy ő most aggódik azért, hogy ez a Budaörs nevét viselheti… ez őt (Löfler képviselőt) minősíti, a képviselő-testületet meg az, hogyha ezt a névhasználatot meg fogja szüntetni. Ez nem a demokrácia kérdése, hanem elemi jogi kérdés. Hogyha ezt megtartanák akkor követnék el azt a hibát…   egyébként az a kérdés jogos, hogy történhet, hogy józan ésszel nagyon nehéz felfogni, hogy hogy lehet valaki olyan gátlástalan, hogy egy ilyen akciót végigvigyen, hogy közpénzből folyamatosan lenyúlva saját maga számára közalapítványként eladva egy céget, aztán ott a saját hozzátartozóját annak kinevezve vezetőjének… szóval, hogy ő nem ezt tartja a legnagyobb problémának, meg nem azt tartja problémának, hogy a FIDESZ-hez közel álló, egyébként a nevét nem fogja kimondani annak a szélsőjobboldali orgánumnak, ami arról híres, hogy hát azt hiszi a legtöbb pert sajtóhelyreigazítás kapcsán ő veszítette el. Számára még annyira sem méltóak, hogy a nevüket elmondja és, hogy reagáljon rá vagy bepereljék őket. Az, hogy az ő országgyűlési képviselőjük egyébként lelkesen osztogatta azt a cikket, az sokat elmond arról, hogy vajon miért jelenhetett meg és mondjuk talán ő miért jelent meg az előző ülésen, de ezekkel nem szeretne foglalkozni. Az viszont ténykérdés, hogy itt van egy ügy, amiben a városnak semmi más dolga nincsen, minthogy azt a gátlástalan eljárást, amit eddig az alapítvány, s az alapítvány elnöke, az általuk létehozott Kft., amit – mostmár harmadszor mondja el – úgy vásárolt ki, hogy az egészen biztos jogilag is ütközik sok mindenbe, atekintetben rendet tegyen és biztosítsa azt, hogy a jövőben ugyanaz a szerkesztőség, aki eddig is dolgozott és akinek a munkájába soha nem szóltak bele – legalábbis reméli ezzel így volt a másik oldal is, még ha esetleg próbálkoztak, akkor sem jártak sikerrel, reméli egyik oldal részéről sem – zavartalanul tudjon működni. Az, hogy lesz esetleg egy olyan átmeneti időszak, ahol kiesik a szolgáltatás, de a legfontosabb az, hogy a legrövidebb időn belül a Budaörsi Televízió köztelevízióként tudjon működni és ne tudjon abból senki pénzt kiszivattyúzni és senki ne rendekezhessen az önkormányzat pénzén létrejött televíziónak az eszközei felett. És, hogy ezek után annak a cégnek, amelyik ilyen módon járt el és akivel semmilyen jogviszonyuk nincsen a Budaörs nevet használja –ha ezt a FIDESZ fontosnak tartja, akkor szavazzon ellene – természetesen az előterjesztés tartalmát fenntartják.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Nem tervezte, hogy hozzászól ehhez a napirendhez, sok olyan kérdés volt, ami az előző testületi ülésen függőben maradt és nem kaptak rá választ. Polgármester úr akkor még egy ambíciózus tervvel állt elő, hogy konkrét előterjesztéssel jön majd a következő testületi ülésre. Ez az előterjesztés szerinte túl sok konkrétumot nem tartalmaz, azt mondja, hogy persze a Jókaiban meg kell vizsgálni, meg ezt az egészet továbbgörgeti – de hogy nem látja ebben a megoldást és ugyanakkor meg nem érti vagy nem érzi annak a biztosítékát, hogy a TV gond nélkül fog tudni tovább működni. Ő sokkal inkább félti az adásszünetet vagy magának a csöndnek a beálltát, amit nyilván el kellene kerülni oldaltól függetlenül. Amit polgármester úr itt többször aláhúzott, hogy milyen skandallumban működött ez az alapítvány és a Kft. ugye különféle jogi csűrés-csavarásoknak az okán. Ez egy bírósági kérdés, nyilván majd a bíróság meg fogja ezt ítélni és ők ezügyben remélhetőleg mindenki számára megnyugtató válaszokat fognak számukra adni – ő ebbe külön nem menne bele, de azt mindenképpen szeretné aláhúzni, hogy egy 30 éve együttműködő az önkormányzat és az alapítvány közötti együttműködésről van szó. Tehát hogy ezt korábban nem látta a hivatal, azt kötve hiszi. Hogy itt vannak adott esetben visszásságok, hacsak arra utalnak, hogy 2017 óta ugye valamiféle eljárás van az adott Kft. vagy alapítvánnyal szemben – tehát, hogy  kellett volna látni már ezeknek a disszonanciáknak a jeleit és nem érezte azt, hogy ezügyben lépés lett volna, tehát furcsállja, hogy ez pont itt következett be. Az utolsó az egy konkrét kérdése lenne, hogy kapott–e meghívót a másik fél. Mert ugye az előterjesztés az maga a polgármester úrnak az aspektusát mutatja. Ha féltjük itt az országgyűlési képviselőasszony mondta, féltjük a nyilvánosságot, meg féltjük a demokráciát, akkor nyilván ebbe bele kellene férjen az is, hogy a másik felet is meghallgatjuk. Önmagában az, hogy ő kiadott egy sajtónyilatkozatot, amit ő nem minősítene, így ahogy a polgármester úr, abból tudnak valami információtöredéket, de ez nem a teljes egészében való kép, tehát ő örült volna adott esetben hogyha az elnökségből, a kuratórium elnökségből vagy a Kft-nek a vezetőiből teljesen mindegy látna itt valakit aki a kérdéseikre adott esetben tudna válaszolni – nem lát itt közülük senkit, tehát feltételezi, hogy kaptak meghívót, erre szeretne választ kapni, hogy be lettek–e ők ebbe vonva, tudtak–e arról, hogy bizottsági ülés volt múlt héten, bizottság ülés volt, most testületi ülés van. Örülne, ha erre kaphatnának választ, mert ha tudtak és nem jöttek el, akkor nyilván az egyfajta üzenet számukra, hogy hogyan vélekednek erről az egészről.

Wittinghoff Tamás polgármester: hát ő nem csalódott képviselő úr hozzászólását tekintve, három dolgot említett meg képviselő úr, az egyik az, hogy voltak ambíciózus tervei polgármester úrnak, azt hiszem így fogalmazott – és hogy hát most itt csak általánosságok vannak. Neki ebből az következik, hogy nem olvasta el az előterjesztést. Itt médiajogász, a hivatal szakértői elkészítettek mindent ahhoz, hogy egyébként ez a televízió működni tudjon. Azt állítja, hogy 30 éve van ez az együttműködés. Ugye amikor vele szemben a választások előtt mindenféle aljas bűncselekményeket követtek el, akkor ezt akkor tudta meg amikor ez – hogy is mondja – manifesztálódott. Előtte nem tudta, addig nem tudhatta. Itt is ez történt, 5 évvel ezelőtt játszották át ezt a közpénzen működő televíziót és nem tudott róla senki, mert ki a fene gondolt arra, hogy ilyen gazemberséget bárki megengedhet magának. Ezt akkor tudták, azért fordultak a testület elé, mert világossá vált, előtte senki nem tudta, senkinek nem volt olyan információja, hogy ilyet bárki merészeljen megcsinálni, de ő örül, hogy azokért aggódnak és azt tekintik másik félnek aki a közpénzzel így bánik. Azért megérdezi Jegyző urat, hogy a FIDESZ felvetése szerint van–e itt másik fél.

Dr. Bocsi István Jegyző: hát igazából nincsen másik fél, de az, hogy tudnak–e az ülésről… akkor tartsanak ellenpróbát. Itt van a TV? Itt van. Akkor tudnia kell az ülésről, nyilván, mert különben nem lenne itt. Tehát nyilván tudnak arról, hogy most ülés van és tudnak arról, hogy bizottsági ülés van.

Löfler Dávid képviselő: Vannak dolgok, amiben akár egyet is értenek polgármester úrral és azt gondolja, hogy akár még igaza is van polgármester úrnak. Ugyanakkor van egy Televideo Budaörs Kft., ami éveken keresztül támogatási szerződést kötött vele az önkormányzat, nem volt vele különösebb probléma, most problémák vannak és erre fogja magát az önkormányzat és megtiltja a Budaörs név használatát. Ő azt gondolja és ez furcsa, hogy egy országgyűlési képviselő azt gondolja, hogy ez támogatandó, hogy egy Kft-től vegye el a város a városnévnek a használatát, annak ellenére, hogy éveken keresztül támogatási szerződésben volt vele. Ő azt gondolja, hogy bár a televízió kapcsán lehet sok igazság abban, amit polgármester úr elmondott, de az nem egy demokratikus lépés, hogy elveszik a Kft-től a névhasználati jogot. Ő azt gondolja, hogy ilyen esetben, ha a Budaörsi Naplóval, Budaörsi Infóval megromlana a viszony, akko ezekben az esetekben is ezt csinálná a város? Ez elég fura demokrácia értelmezés szerinte, nem egy jó irány. Ettől függetlenül a többi ügyben tudni kell tisztázni ezeket a kérdéseket, de ő azt gondolja, hogy a névhasználatot betiltani az olyan minthogyha ellehetetlenítenének egy működő sajtóterméket.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő úr, a város névhasználatáról szóló rendelet tartalmaz kitételeket. Ha ő ezt nem tudja értelmezni és másodszor is elmondja – ezt a nagyon nehéz minősíteni, megpróbál uralkodni magán, hát akkora szamárság amit mond, hogy az elképesztő. Reméli amikor az ő nevét (Löfler) valaki használja, amikor meglopja, akkor ugyanígy fog eljárni és azt fogja mondani, hogy nyugodtan hívjanak téged Löflernek ezentúl is. Hát ugyanerről van szó. A városnak a köztelevízióját valaki lenyúlta, méghozzá nagyon furcsa körülmények között, amiért itt majd itt jogi eljárások lesznek. Ezért hogyha ő a jövőben a város nevét használja, azzal meg fogja téveszteni azokat az embereket, akik ebben a városban élnek. A város névhasználatáról szóló rendelet pedig azt tartalmazza, hogy rendeltetésszerűen lehet csak az adott célnak megfelelően használni. Tehát ha a városban lesz egy budaörsi első magánpékség – most mondott egy légbőlkapott valamit, akkor annak nem sok köze lesz ahhoz, hogy a városnak milyen közszolgáltatása van és nyilván nem fogják ezt a nevet megvonni tőle. De hogyha az egy olyan dolgot fog tenni utána, hogy meglopja a vásárlóit, nem fizet adót vagy bármi olyat tesz, ami jogi eseteket von maga után, akkor természetesen a névhasználatot vissza fogják vonni. Mi történt itt? Köztartozások, egy csomó olyan dolog, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan. Hogy saját magával ír alá az alapítvány kuratóriumának elnöke egy adásvételi szerződést és utána az a pénz nem jelenik meg a beszámolóban, amennyiért az alapítvány eladta ezt a Kft-t az alapítvány elnökének. Hát ez, ne vicceljenek már, ezt komolyan gondolja tényleg, hogy ezek után tényleg Budaörs nevét ők használják? Hány embernek adjanak még Budaörs névhasználatot ahhoz, hogy mindenféle visszaélést elkövethessen, már bocsánat? Komolyan mondja, tényleg meg van döbbenve, ráadásul ez az előterjesztés arról szól, hogy hogyan tudják biztosítani a jövőben azt, hogy a város televíziója, mint közszolgáltató működhessen. Azt gondolja, hogy amit a Hivatal előterjesztett, s még egyszer mondja, az előterjesztést nem ő készítette, tudja, hogy ő írta alá, ő az előterjesztő, maximálisan egyet ért vele, de a Hivatal szakemberei minden kérdést megfontolva, azt szem előtt tartva, hogy hogyan tud hosszú távon, biztonságosan úgy működni, hogy többet olyan ne fordulhasson elő, mint ami itt történt, hogy egyértelmű legyen az, hogy a névhasználat esetén a Budaörs nevet ki, és milyen módon használhatja, hogy milyen jogi eljárásokat kell tenni, hogy e tekintetben a város által vásárolt eszközöket hogyan tudja a város visszaszerezni, ezekre kerestek megoldásokat, s ezt tartalmazza az előterjesztés. S még egy dolog, mert Czuczor Gergely egyébként helyesen azt mondta, hogy harminc éve, s szerinte az most már több is, hisz még a Tanácsi időben indult ez el, ezért ez egy örökség. Azért nem bántották, mert feltételezték jóhiszeműen, hogy tisztességes felek lesznek azok, akik ezt folytatják. Nem hangzott az a mai ülésen még el, hogy egyszer csak történt valami furcsa helyzet, s akkor a bírósághoz fordultak, már pont azért, akkor is, hogy a városnak a felügyelete az evidens lehessen ebben a kérdésben, a gazdálkodásra, és minden másra rálátása lehessen, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy a Budaörsi önkormányzat nem jogutódja a Budaörsi tanácsnak, ebből következően a bíróság jelölte ki a kurátorokat, s inntől kezdve a kurátorok saját maguknak eladták ezt a televíziót. Az ég szerelmére, könyörög, próbálják már meg belátni, hogy e tekintetben nagyon nehezen védhető, ami a részükről elhangzott. Ha nincs több hozzászólás, akkor térjenek rá a szavazásra. Módosító indítványt nem hallott, de ha van ilyen, akkor jelezzék neki.

Kisberk Balázs képviselő: Bizottsági ülésen tett módosító javaslatot, egyet értenek a Hivatal által készített előterjesztéssel, azzal a kiegészítéssel, hogy legyen benne egy próbaidő, tehát, hogy szeptember 30-án térjenek erre vissza. Tudnak ezzel azonosulni, de azt gondolja, hogy a tv ügye egy nagy horderejű ügy, ne legyen egy gránit szilárdásgú bebetonozott állapot,  attól, hogy visszetérnek rá, az nem azt jelenti, hogy bárki bármit rosszul csinálna, de kéri a Testületet, hogy  a módosító javaslatot támogatni szíveskedjen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért azt fontos tudni, ha az önkormányzat intézménye végzi ezt a tevékenységet, akkor bármikor vissza lehet rá térni, ha eltér a közszolgálati alapelvektől, vagy ha nem megfelelően látja el a feladatát, vagy a pénzekkel nem úgy gazdálkodik, ahogyan és amilyen célra az önkormányzat biztosítja.

Laczik Zoltán képviselő: Jelzi, hogy  a Közoktatás, Kulturális Bizottsági ülésen Kisberk képviselő úr javaslata nem kapott többséget, s ő maga az ülésen hasonló tartalommal szólt hozzá, mint most a polgármester úr, mondván, hogya képviselő úr az idők folyamán erre bármikor visszatérhet, így nem látja indokoltnak.

Wittinghoff Tamás polgármester: A jó szándékot érzékeli a javaslatban, de az automatikusan teljesül akkor is, ha ezeket elfogadják. Önmaguknak fölösleges beépíteni egy olyan mechanizmust, ami egyébként működik. Bármi hibát látnak bármelyik intézményüknél, akkor természetesen kötelezettségük is eljárni ezzel kapcsolatban. Ha más módosító indítvány nincsen, akkor kettő van ezzel együtt. Még egyszer megkérdezi Kisberk Balázst, hogy fenntartaja  javasllatát, vagy elfogadja az érveiket?

Kisberk Balázs képviselő: El tudja fogadni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon szépen köszöni.  Akkor egy módosító indítvány van, amit jegyző úr jelzett az ülés elején, tehát azzal  a kiegészítéssel teszi fel szó szerint, ahogy az ülés elején elhagzott. A javaslatot, a Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

54/2020.(III.04.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a helyi televíziózással kapcsolatos ügyekben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. elrendeli a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratának módosítását az 1. Melléklet szerint;
  2. elfogadja a Televideo Budaörs Kft-től a televíziós médiaszolgáltatás célját szolgáló eszközökre kötött haszonkölcsön-szerződések február 24-én érkezett felmondását (2. Melléklet), és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék az eszközök visszavétele érdekében;
  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a Televideo Budaörs Kft részére az önkormányzat által ingyenesen átadott eszközök, továbbá az önkormányzat által nyújtott támogatásokból vásárolt eszközök, valamint a Kft. által ingyenesen használt önkormányzati helyiségek sorsának rendezése felől, szükség esetén jogi eljárásokat is igénybe véve;
  4. felkéri a polgármestert a Televideo Budaörs Kft. nevében a Budaörs elnevezésre vonatkozó további névhasználat megtiltására;
  5. felkéri a polgármestert, hogy a Televízió Budaörsért Alapítvány illetve annak kezelő szerve működésének törvényességével valamint az Alapítvány tulajdonát képező Televideo Budaörs Kft. üzletrészének a kurátorok általi megszerzésével kapcsolatban forduljon az alapítói jogokat gyakorló bírósághoz illetve szükség esetén, más hatóságokhoz.

Határidő:                   folyamatos 

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

2.) Javaslat a koronavírus terjedését megelőző intézkedésre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester:  A bevezetőben már jelezte pár mondatban, hogy különböző tájékoztatók voltak az ügyben. Amikor az előző ülésen a témárról beszélt, bár ezzel kapcsolatban nem túl tisztességes bejegyzéseket, és támadásokat tapasztalt, s fölhívták erre a figyelmét, éppenséggel az ellenkezője igaz, mint amit ezekben állítottak, éppenséggel ő a pánikot tartja nagy bajnak, s a pánik oka szerinte az, hogy nincsennek egyértelmű tájékoztatások ezzel kapcsolatban, sőt, még sokszor a szakemberek is bizonytalanok a tekintetben, hogy mit tegyenek. Akkor jelezte, hogy ezt két területen érzékelte, az egyik az az, hogy elképesztő az, hogy a facebookon terjed az, hogy üres polcokat mutatnak, tényleg a késmosó eszközöktől elkezdve a liszten át mindennek a felvásárlására buzdítanak, vagy akár ez meg is történik, ami tényleg őrületes. A másik gondot abban látta, ami két kolléganő esetében merült fel. Az egyik éppen Velencéből jött vissza, a másiknak a férje pedig Veronából, s megkeresték a tisztifőorvost, aki nem adott egyértlmű információt, ezért Jegyző úrral egyeztetve saját hatáskörön belül azt kérték a két munkatárstól, hogy maradjanak otthon tizennégy napig, tudniillik, ha aszerint járnának el, mint ahogy a 27-én kiadott Emberi Erőforrások Minisztériumától származó államtitkári levélben van, amiben arra kérik fel az intézményvezetőket, hogy ha gyermekük, vagy bármilyen hozzátartozójuk az érintett területeken jártak, akkor a terület elhagyásától számított tizennégy napig a gyermekek egészségügyi állapotát fokozott figyelemmel kísérjék, s amennyiben a gyermek ezen idő alatt belázasodna, hívják fel a háziorvost, és a kapott instrukciókat tartsák be. Ő nem orvos, Ritter doktor viszont vele szemben az, s megkérdezte tőle, hogy nagyon laikusan jól gondolja-e azt, hogy  ha megfigyelik a gyermeket, de addig közösségbe járt, akkor gyakorlatilag a láz megjelenéséig pontosan végigfertőzhet mindenkit, akivel kapcsolatba kerül. Szerinte, amit az Operatív Törzs, meg a Népegészségügyi Központ az EMMI-vel karöltve kiadott, az egy marhaság. Van ezzel ellentéstes példa is, például egyí ELTE belső körlevél, ami felszólította a hallgatókat, és az oktatókat, hogy akik az érintett területen, Rómától északra, vagy ahol hasonló problémák vanak ott jártak, azok önként maradjanak otthon tizennégy napig. Azt gondolja, hogy ez egy értelmezhetőbb, és helyesebb hozzáállás. Ilyen keretekkel egyeztettet a Hivatal Jegyző úr vezetésével az intézményekkel, s természetesen szeretnék az időseket ellátó intézményeket, s a gyermekeket ellátó intézményeket is megfelelő védelemben részesíteni. A másik ok, ami miatt ez a tízmillió forintos keret szerepel az előterjesztésben, az pedig az, hogy ha véletlenül úgy adódna, ha valakik olyan helyzetbe kerülnének, hogy otthon kell maradniuk, és nem tudják a saját ellátásukat biztosítani, akkor ahhoz legyen eszköze az önkormányzatnak, hogy ilyen módon az ő ellátásukról gondoskodni tudjon. Ez vezette a Hivatalt, és valamennyiüket arra, hogy ezt a javaslatot megfogalmazzák, és a Képviselő-testület elő terjesszék. Azt azért hozzá kell tenni, hogy  a legtöbb dolog, amit tudnak, hogy szinte semmit nem tudnak. Egy új vírusról van szó, aminek a viselkedéséről, a terjedéséről nem sokat tudnak, azt gondolja, a dolog kicsit túl is van lihegve, bár ezt a szót így nem szeretné használni, de nem talál hirtelen mást. A média folyamatosan ezzel fogalkozik, mert hogy világméretű problémáról van szó, amivel kapcsolatban nem véletlen, hogy a WHO is kiadott mindenféle instrukciókat és ahhoz próbálnak igazodni, de nagyon nehéz azt megjósolni, és szerinte a szakemberek sem tudják megjósolni, hogy ez hová fog kifutni, és mi lesz a következménye, de az egészen biztos, hogy senki nem fogja megúszni. Nem szeretne belemenni abba, hogy mit gondol arról, hogy a nyilatkozatokkal egyezően, vagy azok ellenére van-e Magyarországon ilyen jellegű vírus, vagy nincs, az kétségtelen, hogy az a két cseh lány, akiknél diagnosztizálták, és pozitív lett a tesztjük, azok itt jártak Magyarországon, s azt is látják, hogy ezek az ellenőrzések nem tudják megállítani a határnál ezt a betegséget, föl kell mindenre készülni.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: támogatni fogja az előterjesztést, egy-két gondolatot fűzne ehhez a támogatáshoz. Az egyik, hogy amerikai és equadori a két lány, de valóban Csehországba mentek tőlünk, tegnap az országos tisztifőorvos hosszan beszélt erről az esetről és várják a fejleményeit, remélik, hogy nem lesz különösebb hozománya ennek, inkább vittek, mint hoztak ezek a hölgyek, ezt kívánja mindenkinek. Ő a saját pédáját engedjék meg, hogy idehozza a Testület elé, ő nem vett külön lisztet, meg cukrot, ő nem bíztat senkit erre, hogy spejzoljon be, mert szerinte ez egy fölösleges kör, utána meg ott fogja kerülgetni és süthet belőle fölösleges dolgokat – ez az ő saját példája, amit ide tud hozni, nyilván nem kell követni, csak mondja, hogy ez egy járható út lehet. A másik amit polgármester úr is aláhúzott és ügyvezető polgármester úr is, kabinetvezető úr is mondta a bizottsági ülésen, hogy sok a bizonytalanság, új helyzettel találták magukat szemben. A kormányzati lépéseknél is látja ezt az új helyzetre való reagálni próbálást, neki egyébként nagyon szimpatikus és normális iránynak mutatkozik, amit az országos tisztifőorvos a tájékoztatói során elmond. Kérdések benne is merültek fel, de hát új helyzet van, amivel eddig még nem találkoztak. Amit szeretne zárásként mondani, hogy azt kívánja, hogy ne érkezzen meg sem Magyarországra, sem Budaörsre, hogy el lehet–e kerülni az egy másik kérdés. De pont Ritter Gergely mondta, hogy nem különösebben súlyosabb ez a vírus – és javítsa, ha rosszul mondja -, mint az influenza, tehát körülbelül ugyanaz a lefolyása, a kimenete, főleg az idősekre kell vigyázni, ezt javasolja mindenkinek, hogyha lehet, akkor őrájuk figyeljenek és bízzanak benne, hogy kisebb-nagyobb gond nélkül elkerüljük ezt a helyzetet.

Wittinghoff Tamás polgármester:  köszöni szépen,egyébként amit elmondott tartalmilag kivételesen mindenben egyet értenek, egy dolog ami mostanában vele kapcsolatban neki sokszor felmerül, hogy néha a barátságos gesztus tisztességtelen eszközökkel párosul és ezt nem tudja hová tenni. De azért az egészen biztos, hogy egy képviselő nem engedheti meg magának, hogy köztiszviselővel szemben ilyen megjegyzéseket tegyen. Tehát, ha ő nem teheti azt meg, hogy viszonzásként hasonlót mondjon vele szemben, akkor szerinte neki sem illendő ilyet tenni és a jövőben erre szeretné kérni, hogy tartsa tiszteletben.

Dr. Ritter Gergely: mivel kétszer is meg lett szólítva, ezért most reagálna rá. Március 2-án kapták a 2. módosított eljárásrednről szóló szabályozást a Nemzeti Népegészségügyi Központból, ahol viszonylag részletes útmutatást adtak, hogy mik a teendők a megelőzés, illetve az esetleges kitört járvány esetén. Ezek háziorvosi szempontból azt gondolja, hogy követhetők, tehát gyakorlatilag a lényege a dolognak az az, hogy 2 kritériumnak kell megfeleljen az aki valóban a gyanús kategóriába tartozik, az egyik az, hogy 3 tünet közül egyet produkál, illetve 14 napon belül valamelyik érintett országban járt, illetve olyan személlyel van kontaktja, aki 2 héten belül ezekben az országokban járt. A kontamináció gyakorlatilag 2 méteres körzeten belül 15 perc együttlét, az ami gyakorlatilag a fertőzésnek a lehetőségét tovább fokozza. Amit Czuczor képviselő úr mondott, ő azt gondolja, hogy semmiféle pánikot nem kellene kelteni és ő ezt a pédát azért mondta az influenza járvánnyal kapcsolatban, hogy jelen pillanatban influenza járvány Magyarországon, még akkor is ha a lefolyása nem tűnik olyan súlyosnak, mint 3 évvel ezelőtt volt, még nincsenek meg a statisztikák, nincs annyi halálos áldozata a szövődményeknek, mint amilyen volt 3 évvel ezelőtt. Ő ezt csak azért mondja összehasonlításképpen, mert ez egy jelenleg létező probléma a háziorvos és egyáltalán az egészségügyben. A koronavírussal kapcsolatban az a fő baj, hogy nem ismerik a viselkedését, ahogy polgármester úr is mondta. Ennek az első változata 2003-ban már volt a SARS-COV1 néven, volt egy járvány, a Közel-Keleten indult, azt sikerült jól izolálni, tehát abból nem lett világjárvány. Ez annak a mutáns változata, úgy tűnik, legalábbis a virológusok ezt mondják, hogy ez a COV2 ez annak a mutációja. Személyes véleménye az, hogy a fő problémát az okozza, hogy az egész járvány egy olyan országból indult ki, ahol 1,4 milliárd ember, és még azon a helyen is ahol kitört 80-100 millió ember él egy helyen. Eleve nagyobb volt a fertőzés lehetősége, mintha egy Belga-Kongóból jönne, ahol viszont van egy Ebola vírus, ami szerinte ötször olyan veszélyes, mint a koronavírus, de hála Istennek, nehezebben terjed. Az ő feladatuk ebben az, hogy, ha valaki az előbb említett 2 feltétel mellett betegnek érzi magát, akkor ő kell felhívja a háziorvosát és nekik egy megadott kérdés minta mellett kell megítélni azt, hogy az illető a gyanús vagy a nem gyanús kategóriába tartozik. Ha a gyanús kategóriába tartozik, akkor kell értesíteni a Népegészségügyi Intézet Járványügyi Járási Hivatalát, ez mindenkire vonatkozik, illetve ügyeleti időben a Megyei Kormányhivatalt. A következő lépés ami őket érinti, ilyen esetben értesítik a Mentőszolgálatot, akik egy speciális mentőjárművel az illetőt izolálják és beszállítják a legközelebbi infektológiai ellátóhelyre. Talán egy személyes megjegyzés még, hogy tegnap hallotta, hogy Lengyelországban kormányszinten hoztak olyan rendeletet, amiben azt szabályozzák, amikről az intézményvezetőkkel is hétfőn beszéltek, hogy a fertőzött és a gyanús esetekben is kötelező a kórházi ellátás, tehát kórházba kell küldeni az illető személyeket. Két hetes karantén kötelező a gyanús esetekben, ha nincs igazolt vírusfertőzés, azonkívül ami anyagi részben probléma, hogy adott esetben táppénzre megy valaki, akkor ezt Lengyelországban kompenzálják, illetve ha az iskolát bezárnak akkor a szülőket két hétre valamilyenfajta kompenzációs díjban részesítik addig amíg a gyerekkel otthon vannak. Úgy tudja még a szejmnek deklarálnia kell, de kormányrendeletben a lengyeleknél ez már megjelent.

Még egy mondat, ha megengedik, volt egy számára ellentmondásosnak tűnő rész. A tisztifőorvosnő azt mondta, hogy amíg tünete nincs az illetőnek, addig nyugodtan mászkálhat bárhova –nem ilyen frivol módon mondta, de ez volt a lényege, viszont ha tünete van onnantól kezdve lépnek életbe az elrendelt rendszabályok. Ugyanakkor van egy mondat, amiben azt mondja, hogy a tünetek megjelenése előtt is lehet már fertőző az illető, a tünetek megjelenése csak fokozza a fertőzés lehetőségét és összeségében a tünetek fokzódása fokozza a fertőzési veszélyt is. Tehát ebből az következik, hogy akkor amikor az ember még teljesen tünetmentes, úgynevezett prodromális szakban van, akkor is veszélyes lehet a környezetére, úgyhogy ezért ő sem érti igazából, hogy ezt ne vegyék komolyan. A két kritérium megvan, az illető volt valamelyik országban, akkor szerinte ezt úgy kell felfogni, hogy lehetősége van a fertőzésre.

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen, még egy mondatot elfelejtett mondani, az ELTE-nek a belső körlevele kapcsán, pont ennek kapcsán jutott eszébe, ez a bizonyos, önként maradjanak azok otthon akik érintettek lehetnek, még akkor is ha nincsen tünetük, erre az időre igazoltnak tekintik a távollétüket, legyen szó diákról vagy oktatóról. Tehát ő is azt gondolja, hogy ezt nem biztos, hogy intézményi vagy települési szinten erre vonatkozóan jobb lenne, hogyha ahogy mondta – bár erről nem volt információja, hogy a lengyeleknél egy ilyen jellegű dolog születik – mert akkor tényleg valószínűleg az önkormányzatok is egységesen tudnának valamilyen döntést hozni ezzel kapcsolatban vagy legalábbis a feladatuk meghatározott lenne, hogy mit kell tenniük, ők most itt próbálják leképezni saját maguk annak a logikája mentén amit ő is elmondott, hogy mi a teendő egy önkormányzat területén, annak érdekében, hogy a lehető legjobban lehessen védeni – márhogy a terjedés ellen védeni – a lakosságot. Ha nincs több hozzászóló akkor az előterjesztés szerinti tartalommal teszi fel szavazásra a kérdést, aki elfogadja az szavaz igennel, kéri szépen a szavazatokat, a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

55/2020.(III.04.) ÖKT sz.                                       határozat

Javaslat a koronavírus terjedését megelőző intézkedésre

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koronavírus járvány megelőzésére 10 000 e Ft forrást biztosít Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020. (II.27.) Önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/ 5. Egyéb működési célú kiadások/ 5. Általános tartalék sor terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

3.) Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges minisztériumi megállapodás módosításának jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: TFVB ülésén tárgyalták az előterjesztést, kérdezi, hogy egyhangúlag fogadta el a bizottság?

Stifft Nándor: igen, egyhangúlag a bizottság ezt támogatta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen, kérdezi a Képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztéssel az szavaz igennel szépen a szavazatokat, a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

56/2020.(III.04.) ÖKT sz.                                       határozat

Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges minisztériumi megállapodás módosításának jóváhagyása

  1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti megállapodás-módosítást
  2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti megállapodás-módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

Határidő: azonnal

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, ezzel a napirendek végére értek, mindenkinek köszöni a munkát, az ülést bezárja.

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2020. március 14.