Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 24-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Kapitány Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda részéről, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője)  Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Bozsó Ottilia (Farkasréti Pagony Óvoda vezetője) intézményvezetők, Májer Emese Budaörsi Infó

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: Pintérné Berecz Anita, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió vagy a számítógép monitora előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 15 fő képviselő jelen van, és a járványügyi veszélyhelyzet utáni első testületi ülést ezennel megnyitja.

A napirendekhez, a megküldött meghívóhoz képest módosítást, új napirendet nem javasol, a 2. napirendhez két módosító indítvány, a 17. napirendhez pedig egy módosító indítvány érkezett, de ezt majd a napirendnél kell tárgyalni, tehát új napirend felvétele nem szerepel a javaslatok között. Egy kérdésben, nevezetesen az Egészségügyéért Díj adományozásánál kötelező az önkormányzati törvény megfelelő paragrafusa miatt zárt ülésen tárgyalni a napirendet. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata.

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót, tisztelettel köszönt mindenkit. A meghívón szerepel 26. napirendi pontként a Polgármester 2020. I. félévi jutalma. Neki ezzel kapcsolatban lenne egy javaslata. Mivel a vészhelyzet, a járványhelyzet kapcsán a város adománygyűjtést szervezett, amiben többen, civilek és polgárok adtak pénzt, ezek után nem tartja jó ötletnek, hogy magas jutalmakat vegyen fel a Polgármester úr és az alpolgármester, ezért javasolja ezt a 26. napirendi pontot levételre és kér róla szavazást.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Szeretné jelezni, hogy a városban mindenki kapott jutalmat, de erről természetesen a szavazást még meg fogják ejteni.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot a 26. napirendi pont napirendről történő levételéről, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal nem támogatott (a két érintett Wittinghoff Tamás polgármester és Biró Gyula alpolgármester nem vett részt a szavazásban).

Wittinghoff Tamás polgármester: Szavazásra teszi fel a javaslatot a 27. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

Fentieket követően szavazásra teszi fel az így elfogadott módosítással a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

57/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.) A polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseinek a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel történő felülvizsgálata

4.) A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

7.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

8.) Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 hrsz-ú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekingatlan megvásárlása tárgyában hozott 180/2019.(XI.13.) ÖKT sz. határozat módosítására

9.) Döntés településrendezési szerződés módosításáról

10.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

11.) Döntés a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (JMMH) alapító okiratának módosításáról, valamint költségvetésének módosításáról

12.) A Budaörs, Budafoki út és Fodros utca 4733/1 hrsz-ú és 4732 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos pénzeszköz-átadási szerződés módosítása

13.) Döntés a Budaörs, Máriavölgy utcában található, 1446/2 és 1446/4 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

14.) Döntés a Budaörs, Agip utca 10352/1 hrsz-ú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

15.) Javaslat a 8252/3 és 8252/4 hrsz-ú természetben Budaörs, Sóvirág utcai ingatlanok rendeltetésmód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről

16.) Döntés a Budaörs, Uzsoki közben található, 1200/11 hrsz-ú garázs értékesítéséről

17.) Döntés a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 és 8508/1 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

18.) Döntés a Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

19.) Döntés a Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan

20.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 45-4. szám alatti, 366/3 hrsz- „kivett út” megnevezésű ingatlan egy részének értékesítéséről

21.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója 2019. évről

22.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött ellátási szerződések hatályának fenntartása

23.) Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

24.) A Budaörsi Latinovits Színház működésének változásával kapcsolatos döntések

25.) A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének a módosítása

26.) A polgármester 2020. első félévi jutalma

27.) A Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés adományozása – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Dr. Ritter Gergely képviselő: Jó reggelt kíván mindenkinek. Jegyző úrhoz lenne egy kérése. Évek óta visszatérő lakossági bejelentés a Kossuth Lajos u. 55. sz. alatti ingatlanra vonatkozik, ahol egy gyűjtögető életmódot folytató polgártársuk lakik. A szomszédok bejelentése szerint patkányok szaladgálnak, több kutya kutyaürüléke van a telken, mellette egy óvoda, és a lakók szerint egyre élhetetlenebb miatta a környék. Ebben szeretné kérni Jegyző úr segítségét.

dr. Bocsi István jegyző: Jelenleg is folyamatban van a hatósági eljárás, és ami a hatáskörükbe tartozik, azt megteszik. A szemetet az önkormányzat költségén ürítették ki, hogy valami előrelépést tudjanak tenni, a többi kérdésben pedig a megfelelő hatóságok bevonásával együtt folytatják az eljárást.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Köszöni szépen a szót, szeretettel köszönt ő is mindenkit. Túl vannak a koronavírusnak az első szakaszán, legalábbis a szakemberek ezt mondják és a jelek is erre utalnak. Budaörs lakosságának fegyelmezett hozzáállását szeretné megköszönni, hogy az Orbán-kormánynak a gyors és hatékony rendelkezéseit betartotta és ennek kapcsán, ennek eredményeképpen nem alakult ki katasztrófahelyzet, ezt külön is köszönik. Köszöni a védekezésben részes minden személy munkáját, aki bármivel is hozzájárult a helyzet kezeléséhez, a védekezéshez. Különösen is szeretné itt megköszönni az egészségügyi dolgozók hozzáállását, segítségét, a tanároknak, a szülőknek, és mindenki másnak, még itt sorolni lehetne szakmánként, akik hozzájárultak így vagy úgy a koronavírus elleni védekezéshez. Minden rémhírterjesztés ellenére nem jött létre az, amit a Polgármester úr mondott, hogy májusra csődöt jelent az önkormányzat. Azt kívánja, hogy a helyi gazdálkodó szervezetek az előttük álló vagy a jelenlegi recessziót minél kisebb veszteséggel éljék túl. Hála Istennek olyan szereplők vannak a városban, amelyeknek a szolgáltatás jellegéből fakadóan a forgalma úgy látták, hogy nem esett vissza, sőt volt, akinek növekedett. Ugyanakkor a járványügyi készültséget fenn kell tartani, a rögzült higiéniai szokásokat meg kell tartani, úgyhogy ebben kéri továbbra is az együttműködését a városnak, és külön még egyszer köszöni mindenkinek, aki tevőlegesen hozzájárult a védekezéshez.

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: A Műszaki Ügyosztályhoz lenne két kérése. Az egyik, hogy a Beregszászi u. alsó végén a körforgalom és a Kismartoni u. közötti szakaszon van két lámpaoszlop, amin nincs armatúra, és így eléggé sötét tud lenni a környéken, úgyhogy kérné, hogy pótolják a hiányokat. A másik pedig, hogy a Kamaraerdei út és a rá merőleges utcák találkozása esetében két utca végén már kihelyezésre került tükör, szeretné, ha a másik kettőhöz, azaz a Kassai u. és a Kolozsvári u. kereszteződéséhez is, a szemben lévő oldalon álló villanyoszlopra kikerülnének tükrök, mely nagyban segítené a kikanyarodást.

Stift Nándor képviselő: Először is szeretne köszönetet mondani a BTG vezetésének, hogy a Szabadság út 123. előtt egy mozgáskorlátozott által kért parkoló gyakorlatilag megvalósult. Még a felfestés nem történt meg, de a táblát gyakorlatilag kirakták, úgyhogy ő is a köszönetét fejezi ki. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné a két napirend előtti hozzászólását. Az egyik az, hogy a Kossuth-szoborral szemben van egy közlekedési tábla, amely 65-70 fokban áll, balesetveszélyes, meg kellene nézni, szóltak az ott lakók, hogy ezt jelezze. A másik pedig egészen friss hír, tegnap keresték meg szülők a Patkó utcai játszótérrel kapcsolatban, hogy most már lecsengett a járvány, jó lenne kinyitni a vízcsapot. És ha több ilyen játszótér van, ahol vízcsap van a városban, akkor ezt tegyék meg ott is.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Ő is szeretne csatlakozni azoknak az embereknek a sorához, akik megköszönték a veszélyhelyzetben tett intézkedéseket és kollégáknak a munkáját. Azt szeretné mondani, hogy a Hivatal összes dolgozójának köszöni szépen, hogy a nehéz és meglepő, váratlan helyzet ellenére a körülményekhez nagyon is jól alkalmazkodva végezték a munkájukat. Azt gondolja, hogy a budaörsi azon kevés hivatalok egyike, amely relatív zökkenőmentesen tudta végezni a dolgát, úgyhogy ezt mindenki nevében köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Miután több napirend előtti hozzászóló nincsen, a két ülés között eltelt időszakkal kapcsolatban kell tájékoztatást adnia, ami azért viszonylag rövidebb lesz, hiszen a 3. napirend az pontosan az egészségügyi veszélyhelyzet során rá háruló feladatokról szól, mivel a képviselő-testület és a bizottságok feladatát is a törvény a polgármesterre ruházza ilyenkor. Hozzáteszi, ezt nyilván mindenki tudja, de a nézők talán kevésbé, hogy semmi olyan döntést nem hozott meg egyedül, amiről előzetesen a képviselőket ne tájékoztatta volna, és a véleményeket természetesen a Hivatallal megvitatták, figyelembe vették és ennek megfelelően születtek a döntések. Erről szól majd a 3. napirendben a tájékoztató. Érdekes volt figyelni dr. Czuczor Gergelynek a köszönetnyilvánítását, és aztán örül, hogy Monostori-Kalovits Márk hozzátett néhány mondatot, mert persze ő is azt gondolja, hogy az egészségügyi dolgozókra nagyon nagy teher hárult, és elég szomorú az, hogy három hétig például semmiféle védőeszközt nem kaptak. Az egyik nagyon szomorú haláleset egyébként éppen a Szent Imre kórházban kialakult járványügyi góc okán érintette az önkormányzat egyik volt dolgozóját is, ami nagyon fájdalmas. Természetesen minden haláleset nagyon fájdalmas. Ugyanakkor az önkormányzat valóban ebben a tekintetben azt, amit elmulasztott az, akinek ez a feladata lett volna, pótolta, hiszen az orvosok három hétig semmiféle védőeszközt nem kaptak, addig az önkormányzat állta és szerezte be ezeket. Ugyanakkor három hét után egy heti védőeszközt kaptak, maszkot, kesztyűt, ezt még kétszer megismételték a három hónap alatt. Ebből ki lehet számolni, hogy mivel egy hónap az általában négy hétből áll, az eszközök háromnegyed részét minden esetben az önkormányzat állta. Az, hogy dr. Czuczor Gergely megköszönte az egészségügynek, ez helyes, a lakosságnak, talán ez is helyes, a tanároknak, szülőknek, lehetséges, hogy ez is helyénvaló, ugyanakkor részt vett ebben a munkában a polgári védelem, a rendőrség, a tűzoltóság, valamennyi egészségügyi és szociális intézmény dolgozója, és kiemelten az önkormányzat. Úgyhogy a maga részéről Jegyző úrnak és a Hivatal valamennyi munkatársának szeretné megköszönni, mert olyan feladatok elé álltak, ami számára is megterhelő és embert próbáló volt, amilyennel még soha az életben nem találkoztak és az egész szituáció, hiszen hogyha valaki belegondol abba, hogy az elmúlt három hónap során akár a szakemberek is egymásnak milyen módon ellentmondva kommunikáltak erről a kérdésről, akkor azért el lehet képzelni azt, hogy nem volt könnyű az a helyzet, amit meg kellett oldania az önkormányzatnak. És szeretné megköszönni azoknak a képviselőknek is, többek között Monostori-Kalovits Márknak is, de többeknek, akik ebben részt vettek, Benedek, Péter, tehát a fiatalok, akik úgy érezték, hogy ők a kevésbé veszélyeztetettek, hogy részt vettek abban, hogy nagyon sok embert kellett ellátniuk ezalatt az idő alatt háromszori étkezéssel. Nyilván sokkal egyszerűbb kihagyni őket a köszönetnyilvánításból, és ez dr. Czuczor Gergely részéről nyilván nagyon elegáns volt, de lehet, hogy ha ők is megkérdezték volna, hogy segíthetnek-e, örömmel vették volna, de nem tették. De lehet, hogy viszont más módon meg érintettek voltak ezekben az ellátásokban, ezt viszont a jó ég tudja, hogyan történt, hogy egy csomó embert telefonon tájékoztattak, ráadásul tévesen, hogy kik azok, akik ilyen jellegű ellátást kaphatnak. Mindenesetre az önkormányzat ezen feladatok ellátása során közel 100 millió forintot költött a veszélyhelyzeti problémák, kérdések megoldására. Nagyon nehéz helyzetben voltak az óvodák is, bölcsődék is. Az újranyitásnál is nagyon komoly feladat hárult rájuk, bár kaptak a FIDESZ-es országgyűlési képviselőtől kritikát arra nézve, hogy bizonyára hülyeséget csináltak, mert olyan eszközt alkalmazott a város, ami szerinte alkalmatlan. A vicces az egészben az, hogy ezek olyan eszközök voltak, amit nagy sikerpropagandával a külügyminiszter jelentett be, hogy a portyázások során szerezték be és a város az egészségügyi ellátórendszeren keresztül jutott hozzá. Mindenesetre szerinte nagyon felelősségteljesen járt el mindazon szakember, aki azt javasolta, hogy az intézmények újranyitásakor gyorstesztekkel szűrjék végig egy hétvége alatt a dolgozókat. Ezt követően, ahol pozitivitást mutatott a teszt – bár semmiféle jele nem mutatkozott a betegségnek – , a PCR, azaz a nyálkahártya-tesztekkel szerencsére igazolódott az, hogy nem volt érintett. De ezek az elővigyázatosságok nemcsak ezen alkalommal, hanem több ízben is megtörténtek, valamennyi intézménynél igyekeztek kizárni annak a lehetőségét, hogy bármilyen jellegű fertőzésgóc kialakuljon. Ezért aztán Budaörsön sem a szociális ellátórendszerben, sem az idősotthonban, sem bármelyik gyermekintézményben ilyen nem alakult ki. Úgyhogy itt egy nagyon komoly összehangolt munka folyt, és bár ugye a FIDESZ-es képviselőtől az hangzott el, hogy ez a kormányzatnak az eredménye, ő mindazoknak a munkáját látta ebben, akik Budaörsön ebben dolgoznak, a többi részről meg csak szöveget hallott, egyetlen fillért az önkormányzat ehhez nem kapott. Ausztriában – egy Magyarországhoz hasonló méretű, kicsit kevesebb lakosszámú országban –  Sebastian Kurz bejelentette, hogy 1 milliárd eurót biztosítottak az önkormányzatoknak a veszélyhelyzet miatti kiesés pótlására, illetve a feladatok ellátására. A veszélyhelyzet alatt az önkormányzatok voltak, akik a feladatokat ellátták, senki más, mert minden egyes helyben szükséges feladatot ők láttak el. Budaörstől elvonták a gépjárműadó fennmaradó részét, ez 180 millió forint volt, havi bontásban közel 200 millió vesznek el a szolidaritási hozzájárulás címén. És ennek következtében, miután a bevételek nagyon sok helyen csökkennek – bár őt idézte, nem biztos hogy pontosan dr. Czuczor Gergely – , a FIDESZ-es polgármester Schmidt Jenő, aki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, jóval őelőtte azt jelezte, hogy bizony év közepe, nyár vége felé az önkormányzatok jelentős része fizetésképtelenné válhat. Hogy ez így fog-e alakulni, vagy nem, az egy másik kérdés, mindenesetre az egészen biztos, hogy a város bevételei és a kiadásai jelentősen fognak változni, éppen a veszélyhelyzet miatt. Ebben az, hogy az önkormányzatok – jelesen Budaörs egész biztos nem – semmiféle támogatást nem kapnak, azt továbbra is fenntartja, hogy helytelennek véli, de további részleteket ezzel kapcsolatban viszont nem szeretne mondani, hiszen heti bontásban minden budaörsi elérhette akár interneten, akár facebook-on, nagyon sokfelé tették közzé, és televízióban is természetesen a heti beszámolót. Abban minden szerepelt, hogy mennyi érintett van, mennyien vannak hatósági karanténban, hány embert látnak el, felnőttet, időset, gyermeket, úgyhogy azt gondolja, hogy ezek részletesen tartalmazták mindazt, amit ez a nagyon komoly és megfeszített három hónap jelentett az Önkormányzat számára. És akkor most külön még egyszer nem felsorolva ő is mindenkinek szeretne köszönetet mondani, akik ebben részt vettek, és akkor rátérnek a napirendek tárgyalására.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A bizottságok megtárgyalták, valamennyi bizottság, és a két részönkormányzat is támogatta, ők egy egyhangúan, a FIDESZ-KDNP képviselői nemmel szavaztak, de a többiek igennel, s elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára, hogy a tényeket fogadják el. Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. A Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra  a pénzmaradvány felosztásáról szóló határozati javaslatot, melyet aKépviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

58/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról – költségvetési maradvány felosztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.765.287 e  Ft költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2019. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2020. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 241.267 e Ft
A 2018. évi állami támogatás elszámolásából adódóan pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak     1.732 e Ft
Veszélyhelyzet ideje alatt a 70 év felettiek részére napi háromszori étkezés biztosítása     56.000 e Ft
Céltartalék képzése: a 2021. I negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása 2.466.288 e Ft

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester       

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A város ez évi költségvetési rendeletének módosításáról van szó, melyhez ékezett több kiegészítés. Arról már ejtett szót, hogy milyen többlet kiadások, milyen elvonások szerepelnek a költségvetésben, de ehhez még hozzátartozik az is, hogy az iparűzési adó fizetése tekintetében, s arról nem kell sokat beszélni, hiszen mindenki tudja, hogy a bevételeik túlnyomó része a helyi iparűzési adóból származik,s miután ezzel kapcsolatban olyan változtatások történtek, a gazdálkodó szervezetek segítése érdekében, az idei és a jövő évben  a bevételeiket milliárdos nagyságrendben érintik, ezért a Hivatal különböző számításokat végzett, természetesen a Pénzügyminisztériummal is egyeztetett, s ennek kapcsán Jegyző úrék elkészítették a pénzügyi irodával azt a javaslatot, ami most a Képviselő-testület előtt van. Ez egy nagyon szigorú átütemezése a költségvetésnek, s a főösszeg csökkentését tartalmazza, amely biztosíthatja reményeik szerint azt, hogy a jövő év elején, amikor a feltöltések hiánya miatt, amikor az év indul, akkor is legyen pénz a kasszában, ami persze nem jelenti azt,  hogy ha nagyon optimális  a helyzet  esetleg, akkor ez nem lehet egy kicsit jobb, de mindig, és minden évben óvatosan terveznek annak érdekében, hogy a biztonságos működés feltételei megmaradjanak. A rendelet gyakorlatilag három részből áll, az első rész az eddigi döntések beépítése, ahogy az minden testületi ülésen lenni szokott,   a zárszámadásból származó összegek beépítése a második nagyobb tétel, és a harmadik tétel, amiről beszélt, azok a bizonyos módosítások. Azt is el kell mondani, hogy természetesen az intézményekkel, szakszervezetekkel az egyeztetés megtörtént,  örömmel fogadták, hogy a Clementis ösztöndíj marad, a módosításokat tudomásul vették. Annyit kértek, hogy azokat a feladatokat, melyeket az Állam nem lát el az iskoláknál, s melyeket alapítványokon keresztül finanszíroz az önkormányzat, az ahhoz szükséges összeget, ha le is csökkentik, de egy 33,5 millió forintos összeg maradjon meg, mert az indokolt a különböző nyári programok, táborok finanszírozásához, illetve egyéb dolgok ellátásához a tanév során. A bizottsági üléseken elfogadott módosításokat kell ismertetnie, a Heimatmuseum esetében, ahhoz, hogy az ottani bérek, és a bér jellegűek kifizethetőek legyenek, egy 2.560.000 forintos további emelést kell eszközölni, ez a mindenhol elhatározott csökkentésekhez képest növelés, nem az eredetihez képest. Ezt kérte az intézmény vezetője, s ezt javasolja a Hivatal akceptálni. A budaörsi sportklub esetében összesen kétmillió forinttal, a kézilabda esetében ötmillió forinttal emelnek. A külső szemlélő számára lehet ez esetleg aránytalan, de azt látni kell, hogy ezzel nagyjából ugyanolyan arányú csökkenés áll elő valamennyi sporttámogatásuknál. Ezek tehát a kiegészítések, a bizottságok megtárgyalták, az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 nem, a Szociális Bizottság 5 igen  2 nem, a Közoktatási, Közművelődési Bizottság 8 igen 2 nem, A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodó, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodó  szavazattal, tehát mindenhol minősített többséggel elfogadásra javasolja  Testületnek. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az 1. számú kiegészítést, ami a Heimatmuseumra vonatkozik. A Képviselő-testület   15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.) Felteszi szavazásra 2. számú javaslatot, a BSC, és a Budaörsi Kézilabda vonatkozásában, melyet a Képviselő-testület  15 igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

59/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

 • 5/A melléklet 5. sor Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatás” sor növekszik 2.560e Ft-tal
 • 5/B melléklet 26. sor „Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása” sor növekszik 2.000e Ft-tal
 • 5/B melléklet 52. sor ”Budaörsi Kézilabda Sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft)” növekszik 5.000 eFt-tal.
 • A 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék csökken 9.560e Ft-tal.

Határidő: a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának kihirdetése

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendeletalkotás következik az elfogadott módosításokkal. A  Képviselő-testület  12 igen 3 nem szavazattal fogadta el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) A polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseinek a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel történő felülvizsgálata

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Több lábon áll ez a történet, az egyik a tájékoztatás arról, hogy milyen döntések születtek, a másik, most, miután már ülésezik a Testület, a meghozott határozatok jelentős részének a hatályon kívül helyezése, valamint rendeletmódosítás, amelyik a piacra vonatkozik, hogy az is mostantól kezdve a régi rendben működhet tovább. Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor először a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

A Képviselő-testület  12 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Úgy gondolja, hogy aki tartózkodott, az azzal értene egyet, hogy maradjanak hatályban azok a szabályok, amelyek a veszélyhelyzet elmúltával már nem kell, hogy hatályban legyenek. Mindig szerette a logikus dolgokat.

60/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseinek a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel történő felülvizsgálata

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi

 • a 2/2020. (III.16.) polgármesteri határozatot a Budaörs város területén található kutyafuttatók használatának átmeneti korlátozásáról,
 • a 3/2020. (III.17.) polgármesteri határozatot a Budaörs város területén található társasházak fertőtlenítő takarításáról,
 • a 8/2020. (III.24.) polgármesteri határozatot a Budaörsi Polgármesteri Hivatal által biztosított hivatali helyiségében folytatott anyakönyvi eseményekkel kapcsolatosan,
 • a 11/2020. (III.29.) polgármesteri határozatot rendkívüli szünet önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben történő meghosszabbításával összefüggésben,
 • a 24/2020. (IV.24.) polgármesteri határozatot az avar és kerti hulladékok égetésének teljes tilalmáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot. A  Képviselő-testület  15 igen szavazattal fogadta el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

16/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a piac nyitva tartásáról és a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet alatt a polgármester által alkotott egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy gyors megjegyzés, sok kérdést kapnak azzal kapcsolatban, hogy kötelező-e a maszk, vagy sem. Vannak bizonyos szabályok, ezeket nem az önkormányzat hozta, ebben a polgármesternek, és  a Képviselő-testületnek nincsen jogosítványa, de a boltokban továbbra is kötelező a maszk viselése, lehet, hogy lesznek, akik ijesztgetésnek, vagy rémhírterjesztésnek fogják tekintetni, de a lényeg az, hogy arra még az Operatív Törzs is felhívta a figyelmet, hogy bár jogilag, törvényileg megszűntek dolgok, de a járvány nem múlt el, továbbra is vannak, akik megbetegednek. Ha megnézik Németországot, Bulgáriát, Olaszországot, a helyzet nem megnyugtató, s akkor még Észak Amerikáról nem is beszéltek. Arra kér mindenkit, hogy ne essen át a ló másik oldalára, pánikot nem kell kelteni, de az elővigyázatosság, a maszk, a rendszeres fertőtlenítés ajánlott, és kéri is mindenkitől.

4.) A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mielőtt bárki arra gondolna, hogy a megdrágult a budaörsiek részére, nem erről van szó, azok számára változtatnak, akik nem budaörsiek temetését rendezik itt Budaörsön. Mindhárom bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15        igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

17/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló

42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: KMISB 10 igen szavazattal javasolta Bozsó Ottilia megbízatását2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.) Jó munkát, és sok sikert kíván a további öt évre is.

61/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig Bozsó Ottiliát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő: 2020. július 31. Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály  Humánpolitikai Iroda  

6.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta, hogy az005. védőnői körzet védőnői feladatok ellátásával 2020. július 01. napjától Tuszné Berczi Boglárka védőnőt bízza meg.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

62/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi 005. védőnői körzet védőnői feladatok ellátásával 2020. július 01. napjától Tuszné Berczi Boglárka védőnőt bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével. Közalkalmazotti illetményét az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda Humánpolitikai iroda

7.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

63/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött, 2019. április 29-én módosított Vagyonkezelési szerződés vonatkozásában a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap  

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

8.) Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 hrsz-ú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekingatlan megvásárlása tárgyában hozott 180/2019.(XI.13.) ÖKT sz. határozat módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Víziközmű elem található az érintett ingatlanon, s ennek a megvásárlása a téma, 9 egyhangú szavazattal javasolta a TFKVB, illetve a PEB 7 egyhangú szavazattal.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

64/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 hrsz-ú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekingatlan megvásárlása tárgyában hozott 180/2019.(XI.13.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 180/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

 1. „Budaörs Város Önkormányzata megvásárolja a Pilisi Parkerdő Zrt.-től /székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6., cégjegyzékszáma: 13-10-040224/ a Budaörs, 4318 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Árvácska u. 1. sz. alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett udvar és gazdasági épület 3 db” megnevezésű, 1.743 m² területű ingatlant a Precíz-Rapid Mérnöki Kft. által készített értékbecslés szerinti 4.920.000 – Ft, azaz négymillió-kilencszázhúszezer vételáron, mely a 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel Áfa köteles.
 2. az 1. pont szerinti vételárat Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi Költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) Önkormányzati rendelet 6/A. melléklet I.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorról biztosítja.
 3. felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.”

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

9.) Döntés településrendezési szerződés módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés szerint az érintett fejlesztők kéréssel fordultak az önkormányzathoz határidő módosítás tekintetében, a két bizottság egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

65/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés településrendezési szerződés módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a MoMDeluxe Korlátolt Felelősségű Társaság, a MOBOKO Central Korlátolt Felelősségű Társaság és Budaörs Város Önkormányzata között 2018. szeptember 28. napján ÖNK SZ 2018 663 számon létrejött településrendezési szerződés 4.3 a) pontja szerinti (az Edison utca Budaörs, 4153/65 hrsz-ú ingatlanon a Telepítési Tanulmányterv szerinti műszaki tartalomnak megfelelő kiépítésére vállalt), valamint a szerződés 4.4 a) pontja szerinti (lakóingatlanok és irodahelyiségek létesítésére vállalt) határidőt  2021. március 31. napjáig meghosszabbítja.
 2. felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

szerződés módosítására 2020. július 27. napjáig

Felelős: polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

10.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Néhány utcával kapcsolatban pályáznak, s az ehhez szükséges önrészt kívánja biztosítani a határozati javaslat.A két bizottság egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

66/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Torockó utca Beszterce utca-Kismartoni utca közötti szakaszának és a Holló utca Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakaszának felújításával.
 • Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét, bruttó 39 987 eFt -ot a 2021. évi költségvetésben biztosítja.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására és a szükséges önrész Budaörs Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe történő beterveztetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

11.) Döntés a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (JMMH) alapító okiratának módosításáról, valamint költségvetésének módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a három  bizottság egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

67/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (JMMH) alapító okiratának módosításáról, valamint költségvetésének módosításáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, Ifjúság u. 20. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant visszaveszi a BTG Nonprofit Kft. vagyonkezeléséből.
 • az 1. pont szerinti ingatlant a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház számára telephelyként rendelkezésre bocsátja.
 • a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 26.) alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, ezzel együtt a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
 • felhatalmazza a Polgármestert a változásbejegyzési eljárás során a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, annak módosításának, továbbá a változásbejegyzéshez szükséges egyéb okiratnak az aláírására, ellenjegyzésére, ide értve az esetleges hiánypótlási eljárás során utólagosan beküldendő dokumentumokat is.
 • Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 25 db médiaszolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközt (beszerzési értéke: 2.823.380 Ft) a feladatellátáshoz térítésmentesen a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház tulajdonába adja.
 • a médiaszolgáltatás biztosításához szükséges forrás biztosítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelet 5/C. mellékletben, 2. Budaörsi Városi Televízió támogatása soron szereplő 43.334 e Ft-ot felszabadítja az alábbiak szerint:

4/B. melléklet 1. Helyi média szolgáltatás sorra 5.710 e Ft

3/A melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások sorra 100 e Ft

3/A melléklet 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sorra 16 e Ft

13. melléklet I.1.2. Külső személyi juttatások sorra 344 e Ft

13. melléklet I.2.1.Szociális hozzájárulási adó sorra 54 e Ft

13. melléklet I.3.1. Közüzemi kiadások sorra 180 e Ft

13. melléklet I.3.4. Egyéb dologi kiadások sorra 32.930e Ft

13. melléklet II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorra 4.000e Ft.

 • felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

12.) A Budaörs, Budafoki út és Fodros utca 4733/1 hrsz-ú és 4732 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos pénzeszköz-átadási szerződés módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, ezt a részt a HÉSZ módosításából kivették, s ehhez képest kell a pénzeszköz-átadási szerződést is módosítani, TFKVB tárgyalta és elfogadásra javasolja.Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

68/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörs, Budafoki út és Fodros utca 4733/1 hrsz-ú és 4732 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos pénzeszköz-átadási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti Pénzeszköz átadási szerződés módosítás jogi és pénzügyi szakértői vélemények figyelembevételével történő véglegesítése utáni aláírására.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

13.) Döntés a Budaörs, Máriavölgy utcában található, 1446/2 és 1446/4 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon régi történet, egy telekosztásról van szó, kérdezte a Hivatalt, hogy lehetséges-e ezt közterületnek használni, de miután lakóterületek veszik körbe, ezért az értékesítés az egyetlen értelmes megoldás, ezért van most itt a Testület előtt. A TFKVB 7 igen 2 tartózkodó szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

69/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Máriavölgy utcában található, 1446/2 és 1446/4 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Máriavölgy utcában található, Budaörs, 1446/2 és 1446/4 helyrajzi számú ingatlanokat nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatokat kiírja azzal, hogy a Budaörs, 1446/2 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 39.370.000,- Ft, a Budaörs, 1446/4 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 38.100.000,- Ft,  amely 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

A pályázatok eredménytelensége esetén a pályázati felhívások változatlan tartalommal ismételten kerüljenek kiírásra további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázatok is eredménytelenek, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat beadásának határideje:            2020. július 31.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

14.) Döntés a Budaörs, Agip utca 10352/1 hrsz-ú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a déli oldalon lévő szakaszról van szó, aTFKVB 9 igen szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

70/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Agip utca 10352/1 hrsz-ú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képező, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő, Budaörs, 10352/1 helyrajzi számú, „kivett országos közút” megnevezésű ingatlant az Önkormányzat tulajdonba veszi, működteti, üzemelteti és fenntartja;
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

15.) Javaslat a 8252/3 és 8252/4 hrsz-ú természetben Budaörs, Sóvirág utcai ingatlanok rendeltetésmód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, kivett árokból kivett közúttá minősül át az ingatlan, aTFKVB 9 igen szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

71/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A 8252/3 és 8252/4 hrsz-ú természetben Budaörs, Sóvirág utcai ingatlanok rendeltetésmód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy összhangban Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal, az Önkormányzat kezdeményezi az ingatlan rendeltetési módjának „kivett árok”-ról „kivett helyi közút”-ra történő módosítását az ingatlan-nyilvántartásban a

1/ Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 8252/3 helyrajzi számú, és a

2/ Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 8252/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Sóvirág utcában található ingatlanon.

Határozat közlésére: az eljárás megindítására 30 nap

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

16.) Döntés a Budaörs, Uzsoki közben található, 1200/11 hrsz-ú garázs értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy régi adósság, mert épültek  a Városháza mögött régen garázsok, az egyik ilyen rendezéséről van szó, aTFKVB 9 igen szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

72/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Uzsoki közben található, 1200/11 hrsz-ú garázs értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata az 1200/11 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Uzsoki közben található „kivett garázs” megnevezésű ingatlant Hegyi Endre részére értékesíti 1.590.000,- Ft vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. Vevő a vételárából fizetendő 190.000,- Ft-ot szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül, a fennmaradó 1.400.000,- Ft-ot 18 havi egyenlő részletekben fizet meg. Vevő a részletfizetésre a mindenkori jegybanki alapkamat +5% mértékű ügyleti kamatot tartozik megfizetni.

Határidő: határozat közlésére azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

17.) Döntés a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 és 8508/1 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban módosító indítványt fogalmazott meg alpolgármester úr, amit majd először feltesz szavazásra, miszerint jelenleg nem kívánják értékesíteni: „szállás jellegű, lakó rendeltetés” funkcióra az ingatlanokat, így a 4. pontból (funkció értékelése) is kerüljön ki az erre vonatkozó rész.

dr. Czuczor Gergely  képviselő: a bizottsági ülésen már elmondta az aggályait meg az érveit emellett, hogy érti, hogy bevételre törekszik a város, de olyan, a város jövője szempontjából ígéretes területet próbálnak értékesíteni pályázat útján, ami pont az Illyés Gyula Gimnázium mögötti területként egy fejlesztési lehetőség lenne. Ő azt mondja, hogy rövid távú bevételért hosszú távú célt nem szabad feladni. Gyerekkora óta tudja, hogy az egy fejlesztési területe volt mindig is. És jelenleg az Illyés Gyula Gimnázium tele van. Mindenféle fejlesztéseknek köszönhetően az ingatlan korlátozottan fejleszthető a továbbiakban. És pont ezt a lehetőséget veszítik el ezáltal, tehát ő nem fogja támogatni az előterjesztést. Ugyanakkor abba is gondoljanak bele, hogy ha értékesítésre kerül maga az ingatlan és ott újabb lakópark-szerű világ születik, aminek köszönhetően közel száz ember beköltözik majd erre a területre. Ez a Domb utca terhelését tovább fogja növelni, az ott lakókat ez nem fogja pozitívan érinteni, ebben is vannak benne kétségek, hogy jó irányba viszik-e ezt a dolgot. Ő azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fontolják meg, hogy jó irány-e ez.

Wittinghoff Tamás polgármester: érdeklődéssel figyelte, különösen a második részét és elmondta, hogy száz lakóval bővül ott a terület, akkor, amikor egyébként pont az ilyen jellegű hasznosítást zárják ki most az előterjesztésből. Nem árt egyébként figyelni egy előterjesztésnél a részletekre sem, mert akkor az ember esetleg nem mond ilyet. Ami a másik részét illeti, körülbelül 3-4 féle funkcióra próbálták, addig ameddig az önkormányzat volt a fenntartó, egyik sem sikerült, különböző okok miatt. De miután most már minden tekintetben az állam a fenntartó és a működtető, akkor hogyha a Fideszes képviselők úgy gondolják, hogy milyen jó lenne ez, hogy oktatási célokat szolgálna, akkor ő ennek örül, akkor az állam biztos megveszi tőlünk piaci áron – mert az is egy korrekt hozzáállás volna. Csak ezt ugye ilyenkor mindig sikerül elfelejteni, hogy amikor einstandolnak a várostól mindent, amikor a pénzét is elveszik, a bevételeket biztosítani kell, akkor egy kötelező állami feladat. Csak hozzáteszi, ő volt az előterjesztője annak idején, mert megyei fenntartású volt a gimnázium, aki egyértelműen amellett volt, hogy a gimnázium is és a zeneiskola is önkormányzati maradjon és az önkormányzat fejlessze, ezt egy tollvonással a Fideszes kormány elvette tőlük. Rendben. Legyen. Bővüljön ott az Illyés. Tessék az állam felé eljárni. Ha belép itt, mint vevő, megígéri, ha piaci áron megveszi, elsőbbséget fog élvezni.

Farkas Benedek képviselő: Igen, ez egy nemes cél, akkor vegye meg az állam és fejlessze ott az Illyést, ebben sajnos már nincs hatáskörük. Hosszú távról beszél a képviselő úr, ő megint azt tudja mondani, mint bizottsági ülésen, ha sejtenek valamit, hogy hosszútávon újra visszakerülne a városhoz az Illyés, újra fejleszthetik, akkor szóljon és akkor leszavazzák akár ezt a javaslatot szerinte. Sajnos az a helyzet, hogy a pénzüket és az iskolájukat is elvette a kormány, innentől nehéz fejleszteni.

Löfler Dávid képviselő: ha ezt a területet eladják, azon lehet vitatkozni, hogy mi ne épüljön itt, de ha ezt egyszer eladja az önkormányzat, akkor nem tudják visszaszerezni. Ha nem adják el attól még az értékét megőrzi, a város ilyen szempontból nem veszít, sőt a telek értéke akár még feljebb is mehet. Viszont ha ezt a lehetőséget itt most pénzzé teszik, a pénzt felélik majd újabb talán nem is annyira fontos szakértői díjakra vagy egyéb egynyári növényekre, akkor a város egy olyan területet veszít el, amit később nem tudnak pótolni, az Illyésnek nem lesz lehetősége ott fejleszteni és olyan központi helyen van, amit később sehogy sem fognak tudni visszaszerezni. Ő ezért gondolja, hogy ez most nem olyan sürgős, hogy eladják. Ha pénzzé teszik, akkor már gyakorlatilag nem lesz erre semmilyen lehetőségük, hogy fejlesszék az Illyést. Ő ezért nagyon kéri, hogy mindenki fontolja meg. Érdekes helyzet, hogy érkezett hozzá egy módosító javaslat és ha már eladják, akkor a módosító javaslat alapvetően támogatható lenne, de ők alapvetően azzal nem értenek egyet, hogy ezt a területet most az önkormányzat kiadja a kezei közül. Ugyanilyen helyzet a fizikoterápia kapcsán, ami kialakult a Kossuth utcai rendelőnél, értékesítették, becsődölt, azóta is pereskedik az önkormányzat, nem tudja hogy áll a dolog, de azt az értékes ingatlant már nem tudja a város visszaszerezni, komoly problémák vannak a parkolással is azon a területen. Számtalan esetben láthatták azt, hogy az önkormányzat eladta azokat a területeket, amik később nagyon fognak hiányozni a város életéből. Ő kéri a BFE képviselőit, hogy gondolják meg, ez a terület, ameddig nem adják el, addig pénz, sőt a telek értéke magasabb is, mintha most pénzzé teszik. Úgy érezte a hozzászólásokból, Farkas Benedek hozzászólásából, hogy ők is fontosnak tartják azt a területet, arra lehetne majd fejleszteni. Ha most csak a pénzről van szó, akkor ő abszolút nem javasolja eladni.

Wittinghoff Tamás polgármester: igen,ha valakinek ma kell enni, ha később kap rá pénzt, addigra éhen hal. Egyszerű összefüggés volt, talán még érthető is. Azt a leghatározottabban visszautasítja, hogy az önkormányzat felesleges dolgokra adna ki pénzt. Az kétségtelen, hogy a FIDESZ frakció a 2020-as költségvetésnél egy olyan módosítót fogalmazott meg, amiben 110 millió forint tényleg az ablakon kidobott pénz lett volna és semmi köze nem volt önkormányzati feladatokhoz, de a hivatal egyetlenegy ilyen feladatellátáshoz feleslegesen pénzt nem adott ki. Az, hogy az önkormányzat pereskedne az egészségügyi központnál kialakult történettel kapcsolatban, totális tájékozatlanság, semmiféle pereskedésben nem vagyunk. Az más kérdés, hogy büntetőjogi eljárás van egy olyan üggyel kapcsolatban, ahol a FIDESZ egyébként éppen a mellé állt, akivel szemben büntetőjogi eljárás folyik. Viszont Jegyző Úr a költségvetéssel összefüggésben szeretne valamit mondani, utána ad szót a képviselőknek.

Dr. Bocsi István Jegyző: igen azzal kezdené talán, amit a bizottsági ülésen is említett, hogy ez egy értelmes vita, volt értelme, mert amikor megvette az önkormányzat ezt a területet, fejlesztési területnek vette meg. Az a vita ami itt most folyik, hogy megtartsák -e vagy ne tartsák meg… az intézményfejlesztésre alkalmas-e, az egy értelmes vita, csak már elmúlt, mert kifejezetten azért vette meg az önkormányzat, hogy ebből olyan bevételekre tegyen szert, amikből a fejlesztéseit meg tudja csinálni. Fél milliárd forint fejlesztési pénzről beszélgetnek, nem szakértői díjakról beszélgetnek, nem bér jellegű kifizetésekről, hanem arról, hogy a jövő évben lesz-e 500 millió forintjuk arra, hogyha ezt a területet eladják, amiből a fejlesztéseket tudnak megvalósítani.

Biró Gyula alpolgármester: nagy részét mindenki elmondta előtte, Löfler Dávidtól választ kapott arra, hogy miért nem szavazták meg azt a javaslatot, hogy lakó funkció ne tudjon megvalósulni. Jegyző úr is elmondta és vele is egyet lehet érteni. Hosszú távon aki régebb óta itt ül az pontosan tudja, hogy mindig is volt ilyen szándéka az önkormányzatnak az Illyés Gyula Gimnázium bővítése. Ő viszont még egy érdekes dologra emlékszik, amikor próbáltak oda sport vagy rekreációs tevékenységet kitalálni, akkor Szabó Károly képviselő úr körbejárta az egész környéket és egész petíciót hozott ide be, hogy semmi nem valósulhat meg. (Wittinghoff Tamás: ő nem BFE-s volt) Ő FIDESZes volt. De egyébként Dávid, mint országgyűlési képviselő úr szárnysegédje, tudja, hogy a jövő évben visszakapják a gimnáziumot, akkor ő is elgondolkodna azon, hogy ezt a területet meg kell tartani. Bár szerinte ameddig ez a kormány hatalmon van, addig maximum gazsulálhatnak, ha egyáltalán valamit meg akarnak csinálni. Lásd egyéb intézmények, mondjuk sárga iskola udvarát kegyesen megengedték, hogy befejezzék az udvart. Tehát valahol nevetségesnek tartja a dolgot. Kétségtelen, hogy értékes terület és erre mondta, hogy első nekifutásba próbálják meg, hogy hátha valami más jelentkező is lesz erre. Azt viszont nagyon nagy luxusnak tartja, hogy megvenni valamit drága pénzért, aztán fektetni benn a pénzt, amikor egyik oldalon azt mondják, hogy sok pénzünk van, másik oldalon, hogy kevés pénzünk van, ezt is egyszer helyre kellene tenni, hogy a költségvetés túltervezett, alátervezett. Ő úgy gondolja, hogy egyelőre csinálják meg ezt a pályázatot, nézzék meg mi jön ki belőle, ő el tudja képzelni, hogy akár még egy iskola is pályázhat, ha az nem is az Illyés Gyula Gimnázium lesz, de az egy olyan tevékenység ami támogatható, javasolja ezt a napirendet elfogadni úgy, ahogy jelen pillanatban van, aztán még ahogy Jegyző úr mondta később még vitatkozhatnak róla.

Wittinghoff Tamás polgármester: ahogy alpolgármester úr mondta, valóban beszédes volt a csend, kicsit ellentmondásosnak tűnik de igaz, a 2019. évi költségvetési beszámolónál, illetve a 2020-as első negyedév, illetve költségvetési módosításnál a FIDESZ frakció részéről, mert valóban azt az ellentmondást nehéz feloldani, amikor egyik oldalon azt mondják, hogy túlterveztek, a másik oldalon meg –szóval itt egy olyan ellentmondás van, amit nehéz feloldani, akkor azt kell mondani, hogy bizonyos dolgokra miért ne adjanak, mert ugye nehéz egyszerre azt mondani, hogy sok is, meg, hogy kevés is, mert az nehezen lehet feloldani.

Farkas Benedek képviselő: Ő csak Löfler képviselő úrnak szeretne kitérni egy kis beszólására, viszonylag új itt, de azért pontosan emlékszik rá, hogy a szakértői díjazással melyik fél vádolható, ezt tényleg kikérik maguknak mindannyian. Pontosan emlékszik rá, hogy 2014-ben amikor többséget kapott a polgármester politikai családja, akkor milyen pénznyelőket szüntetett meg ez a testület, amit előtte a Fideszes többség hozott létre. Ne szakértői díjazzanak szerinte és nem kíván a jövőben sem rászokni arra, hogy Fideszes alapon támadja az ellenzéki képviselőket, ne szakértői díjazzanak Budaörsön.

dr. Czuczor Gergely  képviselő: józan belátási képességet azt már látja, hogy kevésbé tudják megnyerni ebben az ügyben, de mégiscsak az érveket, amiket alpolgármester és polgármester úr is elmondott, picit lefordítva köznapi nyelvre. A jelenlegi kormány nekik nem tetsző – mármint a város vezetésének (számukra egyébként tetszik). Ezért inkább adják el a jelenlegi világban azt a jövőbeli földterületet, amelyben lehetne fejleszteni egy Budaörsiek által használt, szeretett iskolát, mert most olyan kormány van, aki nem tetszik. Tehát ezt próbálják meg egy kicsit úgy értelmezni, hogy a város jövője szempontjából őt teljesen hidegen hagyja, hogy ki a kormányoldalnak a vezetője vagy ki van többségben, nekik budaörsi polgároknak kellene megfelelnie az itteni képviselő-testületnek, ebbe pedig beletartozik, hogy az intézményeik melletti területeket – nemcsak az Illyés gyula gimnáziumra gondol, hanem bármely iskolára vagy óvodára – azokat megszerzi a város és nem értékesíti, nem eladja rövid távú célok mentén.

Wittinghoff Tamás polgármester: most nagyon utálatos lesz, mert minden tisztelete Pannonhalmáé egyébként, de ők abból az iskolából ahol képviselő úr most tanít és az egyháznak adta át a Fideszes többségű önkormányzat, nem mentek ellene, mert nem volt értelme és hogyha valami ellen nem érdemes menni, akkor meg kell találni a jó megoldást és nagyon jó viszonyban van Hardi Titusszal, aki egyébként  felelős ezért az iskoláért. De ha ez az ő szándékuk szerint történik, akkor az ő tulajdonukban maradt volna az az épület és a város zeneiskolája és művészeti oktatása működnék ott. Az más kérdés, hogy azóta azt is elvette volna tőlünk az állam. Szóval hagyják már egymást ezekkel a hülyeségekkel. Annyira élmény ezeket hallgatni és annyira jó azt látni, hogy milyen cinikus módon lehet úgy fogalmazni, hogy az akár tűnhet egy külső szemlélő számára akár még egy értelmes történetnek is. Ha a várostól nem lopnák el törvénytelenül a pénzét, ebben az évben 2,1 milliárdot, jövőre 2,5 milliárdot. Ez az országgyűlési képviselő szerint 1 milliárddal kevesebb, biztos matekból erős lehetett… Szóval ha ez nem így van, ha nem történik az, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt decemberben nincs feltöltés, és nem tudják, hogy a 2019-es évhez képest a 2020-as milyen adóbevételt jelent, mert bárki bármit mond – lehet, hogy voltak olyan cégek akiknek többletbevételük volt, de ettől még a szociális ellátórendszerünkön láttuk azt, hogy hány ember veszítette el a munkáját akik semmilyen segítséget nem kaptak az önkormányzati támogatáson kívül. És azt is pontosan tudják, hogy rengeteg cég le kellett húzza a rolót, vagy átállt tökéletesen otthoni és 1-2 órás napi munkaidőre és ebből jelentős bevételkiesése lesz a városnak. Tehát rendben, elfogadja, legyen ilyen terület, tessék elérni, hogy az állam vegye meg, mondja azt, hogy szeretné fejleszteni ezt az intézményt. Sem finanszírozást nem kap rá a város, sem köze nincsen hozzá. Ha ad az állam garanciát arra, hogy ott az Illyés Gyula Gimnáziumot fogja bővíteni és az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan fejleszteni, azt ma ide kellett volna hozni. Nem demagóg szövegekkel megakadályozni azt, amit nem ő, nem alpolgármester úr, hanem Jegyző úr elég világosan elmondta miről van szó. A vita egyébként Jegyző úr szerint is és szerinte is értelmes vita, lett volna akkor, ha nem lennének kényszerpályán. A kényszerpálya pedig költségvetési oldalú. Meg kell majd azt nézni, hogy azok a települések egyébként, akik nem kapnak – mert nem az állam haverjai vezetik az önkormányzatot – állami támogatást, azok a kistelepülések hogyan fognak kinézni évvégén. Vagy azok az ellenzéki települések, például itt van Budapest – nem gondolta, hogy a Lánchídi csata megismétlődik, a 86-os az emlékezetes volt… szóval olyan költségvetési helyzetbe kerültek az önkormányzatok, ami egészen elképesztő, egy normális országban ilyen nem lehetséges. El lehet mondani ilyen mondatokat, szíve szerint ő is ezt csinálná egyébként, minél több területet venne és minél több zöld területet alakítana ki. Csak amikor felelősség nélkül beszél valaki, miközben pontosan tudja, hogy olyan feladatokat kell megoldani, amelyeknek a finanszírozásában már most vissza kell picit lépni, miközben a város megtermelné és megvolna rá a forrása, miközben ez az egyetlen olyan magyar város, amely egyetlen forint állami forrást nem kap, de törvénytelenül idén milliárdokat, jövőre is sok száz milliót vesznek el tőlük, akkor lehet persze ilyen mondatokat mondani felelősség nélkül, nem túl tisztességesen.

Biró Gyula alpolgármester: gondolkodott, amíg polgármester úr beszélt, hogy egyáltalán megszólaljon-e, de Gergő kiprovokálta belőle. Nem kezdi el, mint nagy előd esetében, Nagy Tamás, mert csattogó lepkés dolgot nem vesz. Tehát azért vegyék azt tudomásul, hogy azt mondja, hogy ő tudja, hogy nekik, illetve Budaörsnek ez a kormány nem tetszik. Akkor azért vegyék azt tudomásul, ő ’94 óta ül itt – egyszer ugye megjegyezte, hogy már régóta -, bármilyen kormányok is voltak, azért Budaörsön nem dőlt a pénz. Nekik egyetlenegy problémájuk van. Miért nem hagyják őket békén. Ők a saját bevételeikkel olyan szépen el lennének, nem lennének elvonások, békén hagynák őket. Hiszen egy normális dolog lett volna az is, amikor nem kellett volna az iskolákat egy tollvonással az összeset államosítani, hanem azt kellett volna megkérdezni, hogy melyik önkormányzat az, aki fenn tudja tartani és működteti. Hiszen ha elmegy egy ülésre, ahol a Schmidt Jenő vezette TÖOSZ panaszkodnak azoknak a kisteleüléseknek a polgármesterei, hogy nem látják azt a rengeteg pénzt, amit a másik oldalon meg tudják, hogy befolyik. Hogy hol tűnik el, azt majd ők kinyomozzák egyszer állítólag, mert mindig nyomoznak valamit. Ő úgy gondolja, ha őket békén hagynák, akkor ez a város tökéletesen elműködne, mint amikor elműködött akkor is, amikor békén hagyták. Állítja, hogy a 2006-os, 2007-es időszakot mondja, amikor volt egy pénzügyi bizottság, amire azt mondja, hogy ez volt Budaörs aranykora. Nem adott az állam pénzt. Amire kaptak pénzt, a főút megépítése, ahol nagyobb összeget kaptak, a panelprogram országos volt, azt majdnem mindenki megkapta. Még egyszer kaptak 80 millió forintot a körforgalomra, de azt egy képviselő aki azon az oldalon ült és most is indult a választásokon, sikeresen megakadályozta, hogy ne kapják meg, úgyhogy megcsinálták a maguk pénzéből. Mai nap is azt mondja, hogy ha Budaörsöt békén hagynák, el tudná tartani az iskoláit és szépen tudnának tovább építkezni. Ez így nem jó Gergő, hogy ő azt mondja, hogy nekik nem tetszik ez a kormány. Egyébként, ha tetszik ha nem ez van, de ennek ellenére úgy gondolja, hogy az a vád nem érheti őket, ha másik oldali kormány volt, akkor dőlt ide a pénz, nem igaz, nem dőlt, csak nem vittek el, ugye matematika  kérdése, de azt hiszi nem matektanár ő hanem történelem.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor a vitát lezárták és döntéshozatal következik először a módosító indítványról, amit Biró Gyula megfogalmazott, ami rögzíti, hogy nem lehet lakójellegű a pályázónak az anyaga, vagyis nem lehet ilyen célra használni az ingatlant, aki ezzel egyetért az szavaz igennel. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). 12 igen, 3 tartózkodással elfogadta Képviselő[KCId1] -testület. A határozati javaslathoz a hivatal által megfogalmazott módosításról is döntenek. Aki egyetértett azzal a módosítással az szavaz igennel. 12 igen, 3 tartózkodással fogadta el a testület. És az elfogadott 2 módosítással aki elfogadja az előterjesztést, az szavaz igennel. A Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

73/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 és 8508/1 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

1.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 és 8508/1 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy a pályázati felhívás szövege módosuljon az alábbiak szerint:

 • A pályázati felhívás 4. pontja egészüljön ki a következő szöveggel: „A nyertes pályázó a pályázat tárgyát képező két ingatlanon kívül választása szerint biztosítékul adhat más, értékben megfelelő ingatlant/ingatlanokat.”
 • a pályázati felhívás aszerint módosuljon, hogy a Képviselő-testület jelenleg nem kívánja értékesíteni: „szállás jellegű, lakó rendeltetés” funkcióra az ingatlanokat, így a 4. pontból (funkció értékelése) is kerüljön ki az erre vonatkozó rész (korrekciós tényező)

2.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Domb utcában található, Budaörs, 8503/3 és 8508/1 helyrajzi számú ingatlanokat együttesen, nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy a Budaörs, 8503/3 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 437.108.600,- Ft, amely 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz, a Budaörs, 8508/1 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 49.190.000,- Ft, amelyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázatok is eredménytelenek, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat beadásának határideje:            2020. augusztus 31.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

18.) Döntés a Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, aTFKVB 7 igen 2 nem szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

74/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 115 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti épületben található, tulajdonában álló 115/A/1 és 115/A/2 helyrajzi számú ingatlanokat együttesen, bérleti, illetve jogcím nélküli használattal terhelten nyilvános kétfordulós pályázat útján értékesíti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján.
 • Az 1. pont szerinti pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal történő kiírásával Budaörs Város Önkormányzata ismételten pályázatot hirdet, de legfeljebb 2 alkalommal.

Pályázat kiírásának határideje: 2020. július 3.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

19.) Döntés a Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, aTFKVB-nek volt módosítója, az óvadék összegének tekintetében, és a határidő meghosszabbítása tekintetében, 7 igen, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a módosító javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a módosító javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.) Az elfogadott módosítással a határozati javaslatot 14 igen 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

75/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan a mellékelt pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot ír ki, azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31., az óvadék összege: 300 eFt.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

20.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 45-4. szám alatti, 366/3 hrsz- „kivett út” megnevezésű ingatlan egy részének értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a 366/3 hrsz., kivett út megnevezésű ingatlan, amely semmilyen út funkciót nem lát már el, és egy zárványtelek, egy nyél, nem nagyon van más értelmes megoldás, mint értékesíteni, aTFKVB 9 igen egyhangú szavazattal fogadta el.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

76/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Szabadság út 45-4. szám alatti, 366/3 hrsz- „kivett út” megnevezésű ingatlan egy részének értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a szabályozási tervnek megfelelő, mellékelt vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely eredményeként Budaörs, 366/3 helyrajzi számú ingatlan 148 m² nagyságú része a forgalomképtelen törzsvagyoni körből a forgalomképes üzleti vagyon körébe kerül.
 • a telekalakítás engedélyezését követően a Budaörs, 366/3 helyrajzi számú ingatlan 148 m² nagyságú részét értékesíti a Budaörs, 362, 363/2 és 366/4 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosa, az Optima Klíma Zrt. részére 2.989.600,- Ft vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. A megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség a vevőt terheli.
 • felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

21.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója 2019. évről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: 2020-as évben volt a veszélyhelyzet alatt elég kemény feladat, a beszámolót elfogadásra javasolja a hivatal és a bizottság is.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

77/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója 2019. évről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

22.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött ellátási szerződések hatályának fenntartása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztést a SZEB 5 igen, 2 tartózkodással javasolta elfogadásra (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Mindkét szervezettel nagyon harmonikus az együttműködés és nagyon  magas színvonalon látják el a feladatukat. A meghosszabbítás mellett érvel, azzal, hogy ezúton megköszöni az eddigi munkájukat. A tartózkodást nem érti, de nem kell neki mindent érteni.  

Dr. Ritter Gergely képviselő: Ő sem értette a bizottsági ülésen sem a tartózkodást, hiszen mind a Máltai Szeretetszolgálat, mind az Evangéliumi Testvérközösség olyan feladatokat látnak el, amiket az államnak kellene ellátni. Az Evangéliumi Testvérközösségre vonatkozik, hogy milyen szankciókkal sújtották őket és ehhez képest látják el azokat a feladatokat, amit egyébként az államnak kellene ellátni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ez egy hosszas misét megérne, de azt most nem nyitja ki.

Farkas Benedek képviselő: ő csak teljesen naivan és nem tagja ennek a bizottságnak, de érdekelné, nem számon kérné őket, érdekelné miért tartózkodtak.

dr. Czuczor Gergely  képviselő: köszöni szépen a szót, a megfontolás nekik az volt – nem volt ott a bizottsági ülésen, de előzetesen az egyeztetésben ezt hangoztatták – nem a jelenlegi működéssel van bajuk. Merthogy egyébként valóban tiszteletre méltó és megbecsült intézmény mind a kettő. A következőt vélelmezték és látták: talán szerencsésebb lett volna kiírni egy olyan pályázatot, ami 5 éves ciklusról dönt, és valószínű ugyanezek a pályázók lettek volna. De hogy magát legalább a lehetőséget meg az elvet… 2 ciklussal volt ennek a pályáztatása anno, pályázati formában dőltek el a résztvevők, neki ez volt az emléke, hogy egy pályázat nyomán dőlt el az például, hogy a Máltaiak átveszik-e ezt a szerepet, ezt a feladatot. Az Idősek Otthonáról neki  nincs emléke, hogyan kerültek be a város szövetébe, de a Máltaiaknál úgy rémlik, hogy egy pályázat kapcsán volt és ezt vélelmezték, hogy jó lett volna, hogyha egy 5 éves ciklusról úgy dönt a testület, hogy előzetesen legalább a lehetőséget biztosítja más szervezeteknek. Még egyszer mondja, nem a működéssel van bajunk, hanem magával az elvvel, hogy átlátható legyen a történet.

Wittinghoff Tamás polgármester: ha előtte kérdeztek volna, akkor lehet, hogy az elvvel se lenne problémájuk. Némi fenntartással fogadja, bár elfogadja akár még jóindulattal is, hogy tájékozatlanságról van szó, de szerinte egy ilyen súlyos ügyben ez kényelmetlen. Irodavezető asszonyt szeretné megkérni, hogy mondja már el, hogy hogy kerültek ide és ez az előterjesztés most hogy kerül ide.

Kövesdi Gabriella a Szociális Iroda vezetője: 5 évvel ezelőtt közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat mind a 2 intézménynek az üzemeltetésére és a szerződés úgy szólt, hogy tulajdonképpen 10 évre szól ez a szerződés, de letelt az 5 év és június 30-ig nyilatkozhat mindkét fél, hogy továbbra is fenn kívánja–e tartani a szerződést. De maga a közbeszerzés is úgy szólt, hogy 2025-ig szól a szerződés és most ennek a megerősítése van és a 2 szervezet nyilatkozott arról, hogy ők továbbra is vállalják ezt a feladatot és köszönik szépen a lehetőséget. És azért hozták a testület elé, hogy a testület is nyilvánítsa ki ezt a szándékát, hogy ő is megelégedéssel van az elmúlt 5 évre és továbbra is 5 évre folytatja ezt a szerződést, csupán erről van szó.

Wittinghoff Tamás polgármester: szóval a Budaörsi Önkormányzat nem úgy jár el, mint ahogy a kormány, aki a minap 7 milliárd forintot odatolt egy cégnek pékség fejlesztésre, vagy a haveroknak a Balaton mellett szállodafejlesztésre milliárdokat, vagy 10 évre titkosít egy nagyon gyanús szerződést a Budapest-Belgrád vasútvonal tekintetében amit nem tudja, hogy kik fognak használni itt a jelenlévők közül, de ha 10 évre titkosítják akkor izgalmas lehet a tartalma, különösen a kínai vonatkozásokat illetően… hanem ők úgy járnak el, hogy tisztességesen pályázatot írnak ki, a pályázatban az önkormányzatnak biztosítják a lehetőséget, hogy a 10 éven belül félidőnél véleményt mondhasson, illetve a pályázónak is, de egy szabályos közbeszerzési eljárással választották ki és mint most Fideszes képviselők is elmondták, nagyszerűen végzik a munkájukat ezért azt teszik, amit a józan ész és a szerződés diktál. Ez tényleg nagyon gyanús képviselő úr.

Löfler Dávid képviselő: polgármester úr nem volt ott a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol ez lekerült a napirendről, úgyhogy ilyen szempontból megérti a tájékozatlanságát, Farkas Benedek ott volt és a Pénzügyi Bizottság nem tudta tárgyalni, akkor jó lett volna, ha ott ez el tud hangozni. Szociális és Egészségügyi Bizottság ezt már nem pénzügyi szempontból, pályázat kiírása szempontjából tárgyalta.

Wittinghoff Tamás polgármester: érti, tehát most elhangzott egy egészen más érv, amit ő nem nagyon tud értelmezni, biztos van itt közöttük olyan, aki ezt a józan ész tartományán belül tudja értelmezni, ő ehhez nincs elég képességgel felruházva. Tehát azt mondta Czuczor Gergely, hogy nem megfelelő, tehát elvi problémájuk volt a kiválasztással, arra megszületett a válasz, hogy közbeszerzéssel, szabályosan, sőt sokkal szigorúbb feltétellel, mint ahogy az szokott, most meg kiderül, hogy ő nem volt ott a Pénzügyi Bizottságon, tehát ez az oka. Hát jobbulást…

Farkas Benedek képviselő: ő csak azt szeretné mondani, hogy van ennek egy jó értelmezése is, most mindannyian egy kicsit bölcsebbek lettek és szerinte most már nyugodt lelkiismerettel megszavazhatják a beterjesztést. Szerinte ez egy tartalmas és értelmes párbeszéd volt, jó szavazást kíván mindenkinek.

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

78/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött ellátási szerződések hatályának fenntartása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (ÖNK/SZ/2015-608), valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (ÖNK/SZ/2015-609)  (ÖNK/SZ/2019-732) kötött Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2015. (VIII.26.) ÖKT sz. határozatával, valamint a 138/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott ellátási szerződések 9. pontja alapján a szerződéseket 2025. szeptember 30. napjáig hatályát fenntartja.    

Határidő: 8 nap 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

23.) Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 egyhangú szavazattal javasolja, hogy a Petőfi Sándor utcából a Szivárvány utcába kerüljön át a székhely. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

79/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítási javaslatát jóváhagyja.

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

24.) A Budaörsi Latinovits Színház működésének változásával kapcsolatos döntések

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: 8 igen 2 tartózkodás, illetve 5 igen 2 tartózkodás szerepelt a bizottságokon (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete), nem tudja, hogy elő fog –e kerülni valami érv, attól tart, hogy ez is olyan súlyú lehet. Lehet, hogy itt is meg tudják győzni a Fidesz frakciót arról, hogy – amiket a bizottsági üléseken – bár Löfler képviselő úrnak mondja, nincs ott ezeken a bizottsági üléseken, a hivatal megfelelően képviselteti magát, de természetesen ő azért szokott tájékozódni, itt is tájékozódott arról, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatosan milyen fenntartás volt. Nem tudja, hogy elmondják-e vagy sem, mert akkor van értelme elmondani az okokat. Ha nem mondják el, akkor persze az is jó, mert szerinte nagyon helyes az az előterjesztés, ami az állammal folytatott előterjesztések következtében van itt előttük.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: jó, hogy az ember tud aludni a viták után, merthogy itt ők revideálják, módosítják az álláspontjukat.

Wittinghoff Tamás polgármester: fontos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy még a járványhelyzet előtt Fekete Péter az adott terület államtitkárának a meghívására az EMMI-ben tárgyaltak erről a kérdésről és bár nagyon sok fenntartása van azzal kapcsolatban, ami a kultúrát éri manapság – éppen tegnap olvasta, Enyedi Ildikó azt nyilatkozta, hogy nem az a kultúra amit egy minisztériumban eldöntenek, azokról senki nem fog tudni egy idő múlva semmit. Ő is így gondolja, a színházak működésénél is ő az autonómiát tartja elsődlegesnek, de szerinte nem fog senkit meglepni valamennyi intézményük működtetetésére, amikor iskoláik voltak, az intézményi autonómiát mindenek felett tiszteletben tartották, legfeljebb kimeneti szabályozást tartottak fontosnak, nevezetesen az eredmények beszélnek arról, hogy egy intézmény hogy működik és nem a fenntartónak kell beleszólni abba, hogy az oktatást hogy kell csinálni, mert biztos, hogy nem ért hozzá úgy, mint azok aki csinálják. A művészet az egy külön terület, abba beleavatkozni hatalmi eszközökkel az a legfájdalmasabb rendszereknek a sajátja. Az emberek számára fájdalmas legalábbis az olyan társadalmi berendezkedés. De az adott körülmények között az ő céljuk az volt ezen az egyeztetésen, hogy az önkormányzat tudja megvédeni az intézményt attól, hogy jelentős beavatkozás legyen. Azért teljesen kizárni természetesen nem lehet, különösen az intézményvezető kinevezésénél, de reményeik szerint azért ez nem fog ilyen irányba menni, majd persze meglátják, ha egy ilyen helyzet adódik, viszont a finanszírozás fenntarthatóságát tartsák meg. A finanszírozás fenntarthatóságának feltételei voltak a minisztérium részéről, nevezetesen az, hogy az általuk meghatározott összeget, az állami részt azt címkézték és azt bérre kell fordítani, azért akik eddig szerződésben voltak, most állományba kerülnek és a társulat, az intézmény munkavállalói lesznek. Ezért volt a változás és ezért változik az előterjesztés.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Igazgató úrnak sok sikert kíván és lehetőség szerint nyílt napokat, mert másfél méterenként lerakott székeken nem tudja mekkora nézőseregre lehet számítani az adott körülmények között. Tudja, hogy a próbák folynak.

80/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörsi Latinovits Színház működésének változásával kapcsolatos döntések

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. 2020. július 1-jétől a Budaörsi Latinovits Színház engedélyezett álláshelyeinek számát 28,75 főre, a Városi Ifjúsági Klub engedélyezett álláshelyeinek számát 6 főre megemeli.
 • a Budaörs Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt közös működtetési megállapodás alapján a Színház 20 000 e Ft-ot fordítson bérfejlesztésre (szociális hozzájárulási adóval együtt) úgy, hogy az általa foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztését 2020. június 1-jétől, az alkalmazásában álló munkavállalók bérfejlesztését 2020. július 1-jétől hajtsa végre.
 • a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának az alapbérét 2020 június 1-jétől havi bruttó 620 000 Ft-ban állapítja meg.
 • a bérfejlesztés forrását a Színháznak a saját költségvetésében belső átcsoportosítással kell biztosítania, melynek keretében a határozott idejű kereset-kiegészítés megszűnne, így annak forrására biztosított szabad keretet, illetve az egy havi külön juttatásra biztosított előirányzatot is a bérfejlesztésre kell fordítani.
 • a bérfejlesztés, valamint az álláshely bővítés végrehajtásához szükséges forrás biztosítása érdekében, a Színház költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

                                                                                                                                                 e Ft

Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő27 950
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő4 161
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő234
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken      -32 345
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő986
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő105
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő4
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken-885

felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

25.) A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének a módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A BTG 2019. évi beszámolójának és a 2020-as üzleti tervnek megtárgyalási határideje szeptember 16-ára kerülne, ha a testület elfogadja ezt, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

81/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének a módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Munkatervét akként módosítja, hogy a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi üzleti tervének tárgyalására a 2020. évi szeptember 16-i ülésen kerüljön sor.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

26.) A polgármester 2020. első félévi jutalma

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri szépen az ügyrendi szavazást a Képviselő-testülettől, nevezetesen, hogy a képviselő-testületet arra kéri, hogy szíveskedjen őt kizárni a szavazásból. Felteszi szavazásra a kizárásról szóló javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el a kizárást. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

82/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán „A polgármester 2020. első félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Löfler Dávid képviselő: a napirendeknél el akarta kerülni, hogy a polgármester jutalmáról vitát nyissanak, mert szerinte ez a jelenlegi helyzetben elég kellemetlen és kínos, mikor a város azt kéri a civil szervezetektől, intézményektől, sportszervezetektől, mindenkitől azt kéri, hogy minél jobban próbáljanak meg spórolni pénzt az önkormányzatnak, hogy legyen pénze és a város polgáraitól vagy bárkitől akitől csak lehetséges, pénzt gyűjtünk, adományt gyűjtünk, összejön 6 millió forint, nem tudja most hogy áll az egyenleg, hogy áll a számláló. Ezek után jön egy előterjesztés, hogy a polgármester első félévi jutalmára költsön pénzt az önkormányzat, ráadásul 3 havi jutalomról van szó, ami érinti ugye az alpolgármester urat is. Nem tudja, hogy ez mekkora összeg de úgy számolja, hogy majdnem, hogy eléri ezt a 6 millió forintot, ennek minden adóvonzatával együtt. Gyakorlatilag a számláló mellé szinte odaírhatnák a város honlapjára, hogy az adományokat azért gyűjtik, hogy legyen a polgármesternek jutalma. Ő azt gondolja, hogy ebben a helyzetben abszolút nem szerencsés jutalmat felvenni, jutalmat szavazni bárkinek is, mikor egy olyan helyzet van, mikor mindenkitől azt kérik, hogy próbáljon meg a lehetőségeihez mérten spórolni és aki teheti adakozzon az önkormányzat számára. Ebben a helyzetben szerinte ezt még napirenden tartani sem lett volna célszerű.

Dr. Ritter Gergely képviselő: ő csak ’96 óta ül itt, Biró Gyulával ellentétben, de még mindig elképesztő ez az álszent, farizeus képmutatás, amit ők itt elő tudnak adni. Az elmúlt időszakban, amikor a járvány a leginkább tombolt vagy legalábbis azt mondták, hogy tombol, akkor gyakorlatilag napi szinten érintkezett, pontosabban dolgoztak együtt polgármester úrral, illetve kabinetvezető úrral és bizton állíthatja, hogy igen nagy munkát végeztek. Amit ők mondnak, hogy 6 millió forint gyűjtés, az el is ment bőségesen, meg még mellette 100 millió forint, amit nem nekik kellett volna, bár Gulyás Gergely szemrebbenés nélkül azt mondta a Kormányinfón, hogy az önkormányzatoknak hozzá kell járulnia a járványhoz. Bizony ők hozzájárultak 100 millióval, amit a kormánynak kellett volna. Maszkkal, fertőtlenítővel, egyebekkel, arról nem is beszélve, hogy a 70 év felettiek, a rászorultak ingyen kapták az ételt, amit házhoz hordtak önkéntesek. És ezt mind polgármester úr, kabinetfőnök úr és a csapat szervezte meg. Ők hol voltak? Facebook bejegyzéseket írogattak.

Dr. Bocsi István jegyző: a pontosság kedvéért, hogy azért lássák a kereteket. Az igaz, hogy a költségvetés módosításánál mindenkitől azt kérték, hogy tekintse át a kiadásait, de egyetlen önkormányzati intézménytől sem vontak el személyi juttatásokat, valamennyi önkormányzati intézménynél azok a jutalomkeretek, amiket az önkormányzat biztosított azok felhasználásra kerültek, pontosan amiatt egyébként, hogy bármennyire sokat dolgoznak az emberek és sokat tesznek hozzá, legalább az anyagi juttatásaikon ne látszódjon meg és ne kelljen nekik kevesebb pénzt kapniuk. Ugyanez igaz a polgármesteri hivatalra és a polgármester úr ezirányú juttatásaira is. Nem megy bele számháborúba, hogy mennyit ér el, de az adományszámlán biztos, hogy több összeg szerepel, mint amennyi a két tisztségviselő jutalma lesz.

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen. Felteszi szavazásra az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 3 nem 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott)

83/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

A polgármester 2020. első félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2020. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, ezzel a nyilvános napirendek végére értek, a továbbiakban áttérnek a zárt ülésre.  

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, a zárt ülésen hozott határozat száma:

84/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz. : Rendeletek


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2020. július 08.


 [KCId1]