Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.augusztus 26-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020.augusztus 26-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid

Igazoltan távol: Kapitány Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tóth Andrea osztályvezető az Adóiroda részéről, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője)  Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Csabay Károly a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatója, Bíró Ágnes a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár helyettes vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió vagy a számítógép monitora előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Elnézést kér a csúszásért, ennek egyik oka az, hogy az egyik előterjesztéshez még módosítás készült, és ennek az átvezetését végezték a kollégák. 

Megállapítja a határozatképességet, 14 fő képviselő jelen van, Kapitány Gábor képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A testületi ülést ezennel megnyitja. A rendkívüli ülést az indokolja, hogy van néhány határidős előterjesztés, ezek okán tartotta indokoltnak a Hivatal, hogy augusztus vége felé tartsanak egy rendkívüli ülést. A meghívóhoz képest hivatali sürgősségi előterjesztésként a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás szerepel, és van még három módosítás, az egyik a  20.) napirendhez, víz-, és csatornahálózat bővítése tárgyában, a 4.) napirendnél pedig egy elírás szerepel, ezt is javítani kell, illetve a reklámgazda szerződésnél elérték, hogy a buszvégállomáshoz is kerüljenek a két oldalra fedett várók, annak érdekében, hogy oda is lehessen rossz időben behúzódni, ha úgy alakul. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján kötelező a Puttony utcára vonatkozó előterjesztést zárt ülésen tárgyalni.  Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata, kérdése. Amennyiben nincsen, elsőként a meghívón nem szereplő Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról döntenek, kéri a szavazatokat.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattalfogadta el.(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Wittinghoff Tamás polgármester: Szavazásra teszi fel a 28.) napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Fentieket követően szavazásra teszi fel az így elfogadott módosítással a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

85/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – jóváhagyás

3.) Budaörs Város Településképi rendeletének módosítása – jóváhagyás

4.) A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

6.) Döntés a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárt érintő változásokról

7.) A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások

8.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

9.) Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Fitskool Oktatási Egyesület iskola-előkészítő csoport Együttműködési Megállapodás módosítása

10.) A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

11.) Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása

12.) Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

13.) 2019. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása illetve elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem elfogadása

14.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

15.) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának mérséklése a veszélyhelyzetre tekintettel

16.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

17.) Együttműködési megállapodás a Rendőrkapitánysággal (Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására)

18.) Döntés a reklámgazda szerződés utasváró rendszer fejlesztése érdekében történő módosításáról

19.) Javaslat a Hosszúréti patak átfogó rendezésére

20.) Budaörs, Víg köz (1231/4, 1232/17 hrsz közutak) víz-, és csatornahálózat bővítése

21.) A budaörsi távhő-rendszer kérdései

22.) A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyban kiírt közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

23.) Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évről

24.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

25.) Döntés a Budaörs, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt található, 631 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m2 területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

26.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására  

27.) A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének módosítása (a szeptemberi ülés időpontja)

28.) Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

29.) Döntés a Budaörs, Puttony u. 6. 8770/2 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

dr. Czuczor Gergely képviselő: A Thököly utca és a Farkasréti út sarkán lévő 2012-ben gyönyörűen kialakított játszótér kapcsán jelzi, hogy a kertészek idén tavasszal egy olyan mérvű brutális csonkítást vittek véghez a hat métert meghaladó tuják visszavágásakor, hogy három métert vágtak vissza, aminek köszönhetően több fa is tönkrement. Ennek ez lett az eredménye, hogy egyrészt csúnya lett a liget, és balesetveszélyessé váltak az egyébként kiszáradt és lebetegedett fák. Több szülő is megkereste azzal a panasszal, hogy a gyermekének szemmagasságban a szemét, fejét sértik ezek a kiálló maradványok. Az a kérése, hogy keressék meg azt a vállalkozót, aki ezt a brutális csonkítást véghezvitte, és legyenek pótolva azok a fák amik elpusztultak. Egyrészt csúnya, másrészt balesetveszélyes, s ezt kéne megakadályozni, hogy a jövőben ott bármiféle komolyabb sérülés érje a kisgyermekeket.  Maga a játszótér remekül működik, ezt ez úton is köszönik, ha jól tudja, a  BTG üzemelteti.

Wittinghoff Tamás polgármester: igen, ezek a tuják sajnos sok problémát okoznak. Régen nagy divat volt ezt ültetni, ő nem annyira szeretni. Az ügyosztályvezető urat kéri, hogy nézzenek után, lehet-e ok-okozati összefüggés a pusztulás és a vágás között, sajnos, náluk is van ilyen, s három-négy évente brutálisan le kell vágni, de ettől még nem kell, hogy alulról kiszáradjon, s ő nem kertész,  de neki az a gyanúja, hogy más történik, időnként előfordul a  tujával, hogy valamiért elkezd alulról kiszáradni, az okát szintén nem tudja, de megnézik. Az sem baj, ha a kiszáradt helyére valami normálist raknak, bár ez is ízlés dolga.

Laczik Zoltán képviselő: Többen kérdezték tőle, hogy a Kálvária téren miért nem üzemel a szökőkút, sokan járnak oda pihenni, amikor jó idő van, s be van deszkázva a kút, ő is megnézte. Ennek a  területnek ő a képviselője, azért kérdezték tőle, de látják, hogy más helyeken sem működnek a szökőkutak a városban, pl. az önkormányzat mellett sem. Kérdezi a Műszaki ügyosztályt, hogy mi ennek az oka. 

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Valóban több szökőkút a városban nem lett üzembe helyezve, s ennek egyszerű magyarázata van. Sajnálatos módon a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet arra késztette az önkormányzatot is, hogy a költségvetését áttekintse, és módosítsa, s ez meg is történt a tavaszi időszakban. Ezek a csökkentések érintettek elég sok területet, többek között a BTG által üzemeltetett területeket is. Megpróbálták azért olyan helyeken a csökkentéseket végrehajtani, ami azért nem „fáj” annyira  a lakosságnak, sajnos a szökőkutak áldozatul estek. Ez az oka, forráshiány miatt nem üzemeltették be. 

dr. Kisfalvi Péter képviselő: A múltkori ülésen kérte, hogy a Kamaraerdei útra, a Kassai és a Kolozsvári kereszteződésbe szíveskedjenek tükröt kitenni, mert a kihajtást az nagyban segítené. Szeretné megköszönni, hogy a kettő közül a Kolozsvári kereszteződésére már sikerült kitenni, kéri, hogy a beállításán módosítsanak, mert magát nagyon jól látja, de a balról közlekedőket nem nagyon, illetve ugyanitt kéri, hogy a volt pékségnél lévő területet próbálják meg valamilyen fix dologgal lehatárolni, virágládával, vagy korláttal, mert általában felállnak oda a járdára az autók, kisteherautók, s nem nagyon lehet belátni, hogy a vasút felől érkezők hány méterre vannak, nagyon balesetveszélyes. Jó lenne azért is lezárni, mert a Kolozsvári utca elején, az üzlet mellett nagyon szép parkolóhelyek vannak, csak öt méterrel többet kellene gyalogolni, de jelentősen javítana a  beláthatóságon, előre is köszöni. 

Farkas Benedek képviselő: A Műszaki ügyosztály felé lenne három rövid kérdése. A Bazsarózsa utcai játszótérnél rendszeresen száguldoznak autók, az a sejtése, hogyitt fekvőrendőrt nem alkalmaznának a busz miatt, de azon kívül, hogy 20 km/h-s lassítás van érvényben, lehetne-e ide esetleg digitális sebességmérőt kirakni, vagy valamilyen módszerrel felhívni a figyelmet, hogy veszélyes ott száguldozni. A Tátika utcával kapcsolatban, ami egy nagyon kicsi utca, ahogy elnézi, megkétszereződik a lakosság három új társasház felépültével, s az egyik lakó kérdezte, hogy bírni fogja-e ezt a csatorna, ami átemelő rendszerű, de ő ehhez egyáltalán nem ért, így ez a kérdése. A harmadik egy szintén nagyon kicsi utca, a Kővirág utca, aminek az egyik fele lényegében teljesen sötét éjszaka, mert nincs a villanyoszlopon lámpa, nem tudja mi az oka, s hogy meg tudják-e oldani.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Ők is próbálják a forgalomcsillapítás módjait, sajnálatos módon a tábla a közlekedés kultúrát tekintve nem elegendő. A fekvőrendőrök több helyen beváltak már, s ez nem akadályozza az autóbuszok közlekedését, megvizsgálják mindenképpen, s a sebességmutató elhelyezését is. A Tátika utca szintén megnézi, valószínűsíti, hogy elbírja a csatornarendszer, de erre írásban válaszolnak, s megnézik a Kővirág utcát is.

Kisberk Balázs képviselő: Számos lakótelepi bejelentés érkezett a hajléktalanokkal kapcsolatban, miszerint beköltöznek a társasházakba, kapualjba , ott élik a társas, és egyéb életüket, s ez közegészségügyileg problémát okozhat, okozott is. Ebben szeretné kérni a Hivatal, a szociális iroda segítségét, hogy még most, amíg nincsen rossz idő, próbáljak valamit tenni, felkarolni őket, hiszen nem cél az, hogy a rossz idő beköszöntével ez a helyzet tovább romoljon.

Stift Nándor képviselő: Az Ifjúság utca 10-18. sz. és a Lévai utca 17-23. sz. lakóközössége kereste meg személyesen, telefonon, és írásban is, és a köztérnek a rendezését kérték az önkormányzattól.  Írtak egy levelet, amit elég sokan aláírtak, elég sok dolgot írnak, amit most nem mond itt végig, átadja a levelet Biró Gyula alpolgármester úrnak, hogy beszéljenek erről. Ügyosztályvezető úrhoz fordul, hogy a Lévai utca 17-27.-ben a járdafelújítás első szakasza megtörtént, mire gondolhatnak a második szakasz kapcsán?

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Az Ifjúság utca levélre reagálva annyit elmond, hogy a zöldfelület rendezését már a BTG-vel egyeztették. A másik probléma mindig visszatér, hogy egy parkban lehetnek-e padok, asztalok. Igen, lehetnek, s mégis ebben a levélben azt kérik, hogy bontsák el, mert ott gyűlnek össze a fiatalok esténként, és hangoskodnak. Nem hiszi, hogy az a megoldás, hogy egy pihenőparkból  a padokat vigyék el, ezt azért mindenképpen meg kell, hogy vizsgálják. A járdaprogram folytatódik, az ősz folyamán a második ütem is el fog készülni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincs több hozzászóló, így azonnal rátérnek a napirendek tárgyalására, de egy dolgot még szeretne elmondani. Miközben az ülésre készültek, egy hölgy, eléggé sajátságos stílusban jelezte, hogy ő az egyik napirendnél tíz perces keretben szeretne hozzászólni. Elmondta, hogy erre biztosan nincsen lehetőség, de aztán a hölgy az egyéb részleteket már nem meghallgatva, nem túl barátságos módon reagált. Most itt nevet nem fog mondani, de ezt már megszokták más területeken. Szeretné világossá tenni mindazoknak, akik a Képviselő-testület ülését figyelemmel kísérik, vagy esetleg majd ezzel kapcsolatban bármivel találkoznak, hogy az SZMSZ, és az Mötv. világosan fogalmaz a tekintetben, hogy a Képviselő-testületi ülésen ki, és milyen módon szólalhat fel. Nyilvánvaló, hogy a Képviselő-testület tagjai illetve a tanácskozási joggal jelen lévők, akiknek a körét az SZMSZ pontosan jelzi, időkerettel. Nem fogja felsorolni az összes kitételt, hogy kinek milyen jogosítványa van, de történetesen a hölgy a tanácskozási joggal nem rendelkezők körébe tartozik, amelyről azt tartalmazza az SZMSZ, hogy a Képviselő-testület dönthet arról, hogy egy adott kérdésben, ha valaki érintett, akkor két percben hozzászólhat. Ezt próbálta volna elmondani nem túl sok sikerrel, ezért azt gondolta, hogy azért hangozzék el, hogy ha esetleg ellentétes információ jut bárkinek a tudomására, akkor a tényeket is lehessen közölni. Rátérnek a napirendek tárgyalásra.  

Napirendek tárgyalása:    

 1. Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A bizottságok megtárgyalták, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igennel, az Ügyrendi Bizottság 3 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Nem tudja milyen ügyrendi probléma merülhetett fel, ezt most nem akarja megfejteni. Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását. A Képviselő-testület 12 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2020. (VIII.28) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 • Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – jóváhagyás

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, a jóváhagyás határozattal, és rendeletalkotással történik. A TFKVB 5 igen, 2 tartózkodó, az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodó  szavazattal elfogadásra javasolta.  

Czuczor Gergely képviselő: Nem fogja ugyanazokat a dolgokat elmondani, amiket a bizottsági ülésen már elmondott, de annyit igen, hogy revideálják, az álláspontjukat támogatni fogják, azért mert bíznak abban, amit főépítész asszony elmondott, hogy ezek olyan eszközök beemelését jelentik,  amivel kordában fogják tudni tartani azt, ami senkinek nem jó, a túlburjánzó építkezéseket. Ennek a reményében támogatni fogják az előterjesztést.

Wittinghoff Tamás polgármester: Örül, hogy ezt elmondta, mert szerinte öngól lett volna, ha nem ezt teszik, hiszen pont ezen dolgozik a Hivatal évek óta, hogy próbálják a nem túl jó tendenciákat megváltoztatni, ami az építésügyi szabályozás terén van… Sok helyen ők is fel vannak háborodva, s jogos kritikák fogalmazódnak meg, de ettől még vannak olyan területek, amik lakóövezetek, szabályosan viszont be lehet építeni, azzal nincs mit kezdeni, amikor valaki azt mondja, hogy egy lakóterületen belül miért épít valaki a saját területére,  arra nem lehet jó választ adni, arra viszont igen, hogy nincsenek megfelelő olyan eszközök, amivel az önkormányzat minden olyan szempontot ellenőrizni is tud, betartatni is tud, s ennek a szabályozási oldalon próbálnak érvényt szerezni. Először a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

86/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörs Város Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve alábbiak szerinti módosítását:

 • 1/A. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép;
 • számú melléklete helyébe jelen határozat 2. sz. melléklete lép.

2.) A 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozat 6. sz. mellékletében rögzített 335,75  biológiai aktivitás többlet érték a jelenlegi módosítással -1,31 értékű biológiai aktivitás értékkel növekszik, így Budaörs Város vonatkozásában a módosítások után 334,44  biológiai aktivitás érték többlet marad.

3.) Jelen határozat az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendeletalkotás következik ugyanebben a tárgykörben. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 • Budaörs Város Településképi rendeletének módosítása – jóváhagyás

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, itt is határozathozatal, és rendeletalkotás a feladatuk. Először a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

87/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörs Város Településképi rendeletének módosítása – jóváhagyás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a településképi rendelet módosítás tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 3. mellékletben foglaltak szerint.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendeletalkotás következik ugyanebben a tárgykörben. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

A Budaörs Város Településképének Védelméről szóló

28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 • A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Wittinghoff Tamás polgármester: Útjaik védelmében készült az előterjesztés, néhány módosítás is van a forgatókönyvben, számozási hiba volt, valamennyi bizottság, amelyik tárgyalta, egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Amennyiben nincsen hozzászólás, a módosítással teszi fel szavazásra. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 • Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyikes Fatime sajnos nem tud jelen lenni, mert beteg, eddig ő látta el ezt a feladatot, és a jövőben is őt javasolják, mivel a két bizottság is egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyikes Fatimének innen is jobbulást kíván, és a  Képviselő-testület nevében gratulál, jó munkát kíván az elkövetkezendő időszakra.

88/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete újabb három évre 2023. augusztus 01-ig megválasztja Helyi Esélyegyenlőségi Szószólónak Nyikes Fatimét.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésébe terveztesse be a Szószóló tiszteletdíját.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 • Döntés a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárt érintő változásokról

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti Csabay Károlyt, aki eddig a vezetői feladatot látta el a könyvtárban. Tájékoztatta őket arról, hogy egy másik állást vállalt el, a kinevezése decemberben járt volna le. Az általa kinevezett helyettesét javasolják megbízni a szeptemberben kiírandó pályázat elbírálásáig.

dr. Czuczor Gergely képviselő:  Sokat találkozott igazgató úrral korábban iskolaigazgatóként, ő is szeretné megköszönni, picit fáj a szíve, hogy nem töltötte ki a ciklusát, de ugyanakkor megérti a döntését, és sok sikert kíván az új helyen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.) Ő is köszöni igazgató úr munkáját, és a továbbiakhoz sok sikert, jó egészséget kíván.

89/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárt érintő változásokról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár helyettes vezetőjét – Bíró Ágnest – bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. Az intézményvezetői megbízatás időtartama: 2020. szeptember 1. – 2020. december 31. közötti időszak, amely időszakra vonatkozó bérezés az alábbiak szerint alakul:

2020. 09. 01 – 2020. 10. 31. között a közalkalmazotti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című,  150/1992. (VII. 30.) számú Kormányrendelet állapítja meg.

Magasabb vezetői pótlékát a Kormányrendelet 3. sz. melléklet 3.1.12. pontja alapján 225%-ban állapítja meg.

2020. 11. 01 – 2020. 12. 31. között munkaszerződés alapján látja el a megbízott vezetői feladatokat. A 17.550 Ft bérfejlesztést is figyelembe véve, munkabérét 352.742 Ft/hó összegben állapítja meg.

2.) A Képviselő-testület engedélyezi a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére, hogy az intézmény dolgozóinak munkabérét havi bruttó 17.550 Ft-tal, 2020. november 01-től megemelje.

Ennek fedezetét a 2020. évben az intézmények költségvetésében rendelkezésre álló bérmaradvány terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmény költségvetésében 1 havi külön juttatásként betervezett keretösszeg terhére, az intézmény dolgozói bruttó 210.600 Ft/fő „év végi külön juttatásban” részesüljenek 2020. decemberében.

4.) Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti határozat tekintetében a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjék.

Határidő: az előterjesztésben szereplő határidők szerint

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

 • A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások

Wittinghoff Tamás polgármester: Mindenki tudja, hogy a jogszabályi változás a közművelődésben, a művelődési ház, színház, a könyvtár dolgozóit udvariasan szólva is igen hátrányosan érintette. Egyébként meg e miatt törvényi kötelezettségük a bérek meghatározása, azt viszont tudják, hogy számtalan olyan változás történt, ami hátrányosan érinti a közalkalmazottakat. Nyilván ebben az önkormányzat majd igyekszik a hátrányokat kisebbíteni a saját eszközeivel. Két bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot.

Löfler Dávid képviselő: Kérdése, hogy a lakótelepi Közösségi Ház vezetőjével kapcsolatban a facebookon, és internetes cikkeken lehetett olvasni, hogy ő valószínűleg elhagyja a Közösségi Házat. Ebben tud esetleg a Hivatal valamilyen információval szolgálni a lakosság felé, és feléjük, hogy mi történt, és ki lesz most a vezető? A művelődési ház alá tartozik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez most nem a napirendhez tartozik, napirend előtt lehetett volna erről kérdezni, de nem tudja, hogy bárki tud-e arról, hogy egy tagintézménynek a működtetése, ami egyébként az intézményvezető hatáskörébe tartozik, ott mi, és hogyan történt.  Ha most képviselő úr megkérdezné tőle, hogy egy iskolában, egy óvodában, bár az iskolák már nem hozzájuk tartoznak, de korábban, amíg fenntartók voltak, akkor sem tudta, hogy egy igazgató, vagy igazgató nő milyen módon dönti el, hogy ki vezesse az egyes szakágakat az iskolán belül, vagy hogyan alakuljanak a csoportok az óvodákban. Egyébként nem tudja, hogy miről van szó, nyilván megkeresik majd az intézményvezetőt. Arra kér mindenkit, hogy ilyen oldalvágásokkal ne próbálják összezavarni az ülést, ezt most hirtelen nem is értette, hogy kerül ide.

Amennyiben nincsen további hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

90/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház részére engedélyezi, hogy az intézmény dolgozóinak munkabérét havi bruttó 17.550 Ft-tal, 2020. november 01-től megemelje.

Ennek fedezetét a 2020. évben az intézmények költségvetésében rendelkezésre álló bérmaradvány terhére biztosítja.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmény költségvetésében, 1 havi külön juttatásként betervezett keretösszeg terhére, az intézmény dolgozói bruttó 210.600 Ft/fő „év végi külön juttatásban” részesüljenek 2020. decemberében.

3.)       A Képviselő-testület az intézményvezető munkabérét 2020. november 1-jétől, a 17.550 Ft bérfejlesztést is figyelembe véve, 500.200 Ft/hó összegben állapítja meg.

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti határozat tekintetében a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

 • Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, itt van-e hozzászólás Löfler Dávid részéről, hogy mi és hogyan alakult, mert az valószínűleg ugyanannyira lenne szórakoztató, mint az előző. A helyzet itt az, hogy a KLIK nem látja el azokat a feladatokat, ami a kötelezettsége volna. Bár elvette az önkormányzatoktól a fenntartás, működtetés jogát, de mégis olyan feladatokat kell finanszíroznia az önkormányzatoknak, amik az iskolák mindennapi részének meghatározó részt jelentik. Ez az összes intézmény tekintetében durván harminc millió forintos összeget jelent, ennyit fognak most szétosztani az iskolák között, ami nem az önkormányzat dolga lenne. Hétfőn döbbenten vette tudomásul, amiről a BTG tájékoztatta, hogy az Illyés gimnázium uszodájánál a hőközpont meghibásodott, ami egyértelműen az iskola működtetési és fenntartási hatáskörébe tartozik, s a KLIK elzárkózott ennek a megjavításától. Ha az önkormányzat nem tette volna meg, akkor a tanévkezdésre az intézmény nem tudott volna megfelelően működni, ezért természetesen a BTG elvégezte ezt a munkát, s ez is az önkormányzat finanszírozásában fog megtörténni. Egyébként ezt vérlázítónak tartja, ebben az esetben egészen biztos, hogy a bíróságig fognak elmenni, lehetetlen, hogy valaki a törvényi kötelezettségének cinikusan, és pofátlanul ne tegyen eleget.   

Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

91/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 151 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2020. évben a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 994 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetéséről szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 5 133 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 2 131 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 11 983 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.

6.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 1 848 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.

7.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézmény szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 54. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból  760 ezer Ft összegű támogatást biztosít, az intézményt segítő Írisz Alapítvány részére történő átadással.

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2020. évben az 1.-7. pontban megnevezett Alapítványok részére átadott pénzeszköz támogatási időszaka: 2020. január 1. -2020. december 31., az átadott pénzeszközzel történő elszámolás határideje pedig 2021. január 20-a.

9.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási szerződések megkötéséről és a támogatási összegek utalásának előkészítéséről.

Határidő:       2020. szeptember 15. (támogatási szerződés)

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály (támogatási szerződés)

Wittinghoff Tamás polgármester: Annyit még hozzátesz, hogy jegyző úr megpróbál a KLIK vezetőjével egyeztetni, jobb belátásra bírni, de ha nem sikerül elérni, hogy a tankerületi központ ellássa a feladatát, akkor kell szigorúbb lépéseket tenni. Szomorúnak tartja, hogy erről egyáltalán beszélni kell.

 • Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Fitskool Oktatási Egyesület iskola-előkészítő csoport Együttműködési Megállapodás módosítása

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a két bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

92/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Fitskool Oktatási Egyesület iskola-előkészítő csoport Együttműködési Megállapodás módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2020. szeptember 1-jei hatállyal az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Budaörs Város Önkormányzata között kötendő Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda iskola- előkészítő csoport működtetésének támogatására, a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2020. szeptember 1-jei hatállyal a Fitskool Oktatási Egyesület és Budaörs Város Önkormányzata között kötendő Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a Vitamaxi iskola- előkészítő csoport működtetésének támogatására, a melléklet szerinti tartalommal.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodások aláírására.

Határidők:

Együttműködési megállapodás hatálybalépése:         2020. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály

Pénzügyi Iroda

 1. A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a két bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

93/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Kft Kamaraerdei Közösségi Házra vonatkozó kiegészítő támogatási kérelmét –– bérek és programok szervezésére – 4.670.000 Ft-al támogatja

A támogatás összegét a Budaörs Város 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet, I. „Működési költségvetés kiadásai” 5. „Egyéb működési célú kiadások”, 5. „Általános tartalék” keretből az 5/B sz. melléklet 24. „ Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása” sorra csoportosítja át.

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet (támogatási szerződés megkötése)

 1. Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása

Wittinghoff Tamás polgármester: A járványhelyzet miatt bírálják később a pályázatokat, és az összeg is változott. A KMISB 10 egyhangú szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

94/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 3. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron biztosított 8.000e Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

ssz.2020. évi megpályázott programkért támogatás (Ft)javasolt támogatás (Ft)
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1.Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása150e3.895e               
2.Tavaszi Német Nemzetiségi Napok950e
3.Budaörsi Svábbál300e
4.Német Nemzetiségi Idősek köszöntése400e
5.Kálvária fenntartása, Keresztút900e
6.Wunderkäfer tánccsoport fenntartása600e
7.Hagyományos sváb disznóvágás300e
8.Batyusbál200e
9.Német nemzetiségi gyermektánccsoport300e
10.Hagyományőrző Asszonykör – Frauenkreis200e
11.Oktoberfest200e
12.Működési költségek600e
1-12.ÖSSZESEN4.400e3.895e
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
1.Működési költségek70e435e  
2.Néptáncos est420e
1-2.ÖSSZESEN490e435e
Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1.Mikulás napi program320e840e  
2.Nemzetiségek Napja és karácsonyi szokások280e
3.Működési költségek350e
1-3.ÖSSZESEN950e840e
Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1.Ec-pec kimehetsz, cigány mondókás könyv és cd megalkotása600e  1.415e   
2.Ec-pec kimehetsz előadások budaörsi iskolákban, óvodákban600e
3.Holokauszt táncballada színpadra állítása és előadása400e
1-3.ÖSSZESEN1.600e1.415e
Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
1.Megemlékezés Görög Szabadságharc 200. évfordulója400e  1.415e   
2.Görög nyelvoktatás600e
3.25 éves jubileumi rendezvény600e
1-3.ÖSSZESEN1.600e1.415e 
1-24.Összesen igényelt támogatás9.040e8.000e 

2. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2021. április 30.

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 1. Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

Wittinghoff Tamás polgármester: Az illetékes bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Czuczor Gergely képviselő: Előző évben igazgatója volt a Szent Benedek Gimnáziumnak, mivel az iskola alapítványa érintett, nem fog szavazni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, bár az elszámolásról lehetett volna, az odaítélés az más.Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő, dr. Czuczor Gergely képviselő nem szavazott érintettség okán.)

95/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2019. évi pályázat útján nyert önkormányzati támogatásának elszámolásait elfogadja:

 AlapítványElszámolt önkormányzati támogatás  2019 év
1 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány594 000 Ft
2 Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány800 000 Ft
3 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány 800 000 Ft
4 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány 550 000 Ft
5 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 1 000 000 Ft
6 Erős Várunk Alapítvány500 000 Ft
7 Fenyves Kuckó Alapítvány700 000 Ft
8 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány1 000 000 Ft
9 Halmay Gyermek- és Családsegítő Alapítvány 650 000 Ft
10 Humanae Vocis Alapítvány500 000 Ft
11 Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány1 000 000 Ft
12 Innovációs Sport Alapítvány300 000 Ft
13 Írisz Alapítvány1 000 000 Ft
14 Karizma Alapítvány1 000 000 Ft
15 Pro Ecclesia Alapítvány330 000 Ft
16 Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért 532 000 Ft
17      Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány 1 000 000 Ft

Határidő: azonnali (tájékoztatás)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet 

 1. 2019. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása illetve elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem elfogadása

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 10 egyhangú szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

96/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

2019. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása illetve elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem elfogadása

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2019 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

 Támogatott / Kiadó neve/ SzerzőTámogatott Kiadvány címePéldány szám (db)Elszámolt támogatás (Ft)
1.  Eller MáriaÉgerfa verse verseskötet500490 000
2.Illyés Gyula Gimnázium AlapítványaÉvkönyv300410 000
3.Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület  szerző: dr. Mester Edit/ Vasszi RékaLegyél Te is régész! Felfedezőfüzet a középkorban500300 000

2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy a Fantasy Film Kft. ÖNK SZ 2019-445. számon rögzített támogatási szerződésének 9.) pontjában szereplő a Hello Budaörs című kiadvány támogatásának elszámolási határidejét 2020. november 30-áig meghosszabbítja, a szerződés 12.) pontjában szereplő támogatási időszakot 2019.06.01-2020.10.31-re módosítja.

Határidő: azonnal (értesítés, támogatási szerződés módosítása)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet;  Pénzügyi Iroda

 1. Javaslat szociális tűzifa biztosítására

Wittinghoff Tamás polgármester: A két illetékes bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

97/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Szociális tűzifa biztosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint, vagy 23. § alapján települési támogatásban részesült, szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére természetbeni támogatásként téli tűzifa biztosítása céljából 5 224 e Ft-ot biztosít.

A tűzifa mennyisége 2020. szeptember, valamint 2021. február hónapban 1-1 erdei m3.

Határidő: 2021. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 1. Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának mérséklése a veszélyhelyzetre tekintettel

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, itt voltak olyanok, amik polgármesteri hatáskörben történtek, valamennyiről adtak tájékoztatást, erről most itt dönteni is kell.A két illetékes bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.) Ezzel tudják támogatni azokat a vállalkozókat, akik a közszolgáltatásban is szerepet játszanak, illetve ebben az időszakban a bevételeik jelentősen csökkentek.

98/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának mérséklése a veszélyhelyzetre tekintettel

1.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete 14. §-a alapján lemond Budaörs Város Önkormányzatának a Julienne Kereskedelmi Kft.-vel /székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 45/b O épület; adószáma: 10844454-2-42/ 2019. szeptember 23. napján megkötött vállalkozási szerződés alapján a Julienne Kereskedelmi Kft.-vel szemben 2020. április 1. és 2020. augusztus 31. napja közötti időszakra vonatkozó bérleti díj és közműátalány jogcímén fennálló, összesen bruttó 10.682.806 Ft összegű követeléséről, amelyből bruttó 3.760.000 Ft. bérleti díj, bruttó 6.922.806 Ft. közműátalány jogcímén fennálló követelés.

(Az 1. számú Általános Iskola főzőkonyhájával és az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI főzőkonyhájával kapcsolatosan a bérleti díj és közműátalány havi bruttó 10.000 Ft összegre mérsékelve, a Herman Ottó Általános Iskola főzőkonyhájával kapcsolatosan pedig a havi bérleti díj és közműátalány vonatkozásában 90 % az elengedés mértéke.)

2.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete 14. §-a alapján lemond Budaörs Város Önkormányzatának a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel /székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. adószáma:10639205-2-13/ 2010. április 19. napján megkötött bérleti szerződés alapján a BTG NKft.-vel szemben 2020. április 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó bérleti díj jogcímén fennálló, összesen bruttó 114.332.708 Ft összegű követeléséről.

(Az elengedés mértéke a havi bérleti díj 75%-a.)

Határidő: A határozat közlésére: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

 1. Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Wittinghoff Tamás polgármester: A két illetékes bizottság megtárgyalta, a TFKVB 6 igen 2 tartózkodó, a PEB 6 igen 1 tartózkodó szavazattal támogatta, külön szavazva az üzleti tervről, és a beszámolóról, ugyanezen szavazati arányokkal. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Először a mérlegbeszámolót teszi fel szavazásra. A Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi a 2020. évi üzleti tervet is szavazásra, melyet Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

99/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.190.276 E Ft mérlegfőösszeggel és -50.364 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét.

Határidő:                   A határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

 1. Együttműködési megállapodás a Rendőrkapitánysággal (Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két illetékes bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

100/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Együttműködési megállapodás a Rendőrkapitánysággal (Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a 188/2019. (XII.11.) ÖKT határozatát visszavonja,

2.) a 189/2019. (XII.11.) ÖKT határozatát visszavonja,

3.) a Budaörsi Polgármesteri Hivatal és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között, a térfigyelő rendszerek működtetésének tárgyában, 2014. január 7. napján létrejött együttműködési megállapodást – közös megállapodással vagy elállással – 2019. december 31. 24:00 órai hatállyal megszünteti;

egyidejűleg 2020. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra jóváhagyja a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a lakosság orientált járőri és térfigyelői szolgálat ellátására tárgyában a jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást annak lényeges tartalmával.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 3. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 1. Döntés a reklámgazda szerződés utasváró rendszer fejlesztése érdekében történő módosításáról

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez az a javaslat, ami miatt egy kicsit később kezdték az ülést,további új, 1-1 db., az autóbusz végállomás forgalmához igazodó, buszváró pavilon kiépítését javasolták, s ebben sikerült eredményt elérni. Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot a módosítás szerint. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

101/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Döntés a reklámgazda szerződés utasváró rendszer fejlesztése érdekében történő módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és Publimont Hirdetésszervező Kft., valamint az Euro Publicity Kft.  között 2009. április 28. napján létrejött – utasváró fejlesztése, közterület és reklámeszköz-hasznosítása, reklámeszköz fejlesztése, reklám-felügyeletben közreműködés tárgyú – szerződést az előterjesztés-kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosítja ezzel – a Társaság saját költségén az előterjesztés mellékletét képező ajánlatában foglaltakhoz képest – további új, 1-1 db., az autóbusz végállomás forgalmához igazodó, modern, korszerű, esztétikus megjelenésű buszváró pavilon kerül telepítésre illetve üzemeltetésre a felújított autóbusz végállomás K-i és Ny-i, Önkormányzat által megjelölt területén.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:       döntés közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester 

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 1. Javaslat a Hosszúréti patak átfogó rendezésére

Wittinghoff Tamás polgármester: Ehhez a napirendhez szeretett volna hozzászólni a hölgy, aki nem hallgatta végig, hogy milyen lehetőségek vannak. Nem javasolta volna a hozzászólást, hiszen Törökbálinton az összes érintett település szakmai vezetésével született megállapodás arra vonatkozóan, hogy ilyen tartalmú, egyébként most már három évtizede, Budaörs kezdeményezésével, majd Budaörs, és Budapest egyeztetésével, majd a XXII. kerület is beleállt, mert erősen ambicionált, hiszen ha itt nem történik meg a megfelelő kialakítás, akkor ez az egész az ő nyakukba zúdul, magyarul az önkormányzatok együttműködése tekintetében az erre vonatkozó javaslat szerepel, csak szakmai, s egyeztetett döntésről van szó. Ezt a két bizottság is így gondolta, egyhangúan támogatták.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Amennyiben nincsen hozzászólás, a felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

102/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

A Hosszúréti patak átfogó rendezése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

1./ Elfogadja a Hosszúréti-patak helyzetével és rendezésével kapcsolatos tájékoztatót, az átfogó rendezésre vonatkozó elképzeléseket szükségesnek tartja, és azokat támogatja.

2./ Elfogadja a Hosszúréti-patak által okozott vízkárok értékelése és kockázatcsökkentési terve című tanulmányt, az alábbi feltételekkel:

 • A Budaörs-Törökbálint Malomdűlő átkötését legkésőbb a Pistály-réti tározó üzembe helyezéséig meg kell valósítani.
 • A Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszát zártszelvénybe szükséges helyezni, és ennek feltételeként a Spanyolréti-árok repülőtér melletti szakaszára záportározót kell létesíteni.
 • A Pistály-réti tározó kijelölt területének pontosítása szükséges, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 091/23 hrsz. és 091/10 hrsz. ingatlanokat ne érintse, illetve a Budapest – Balaton kerékpárút tervezett nyomvonalát vegye figyelembe.

3./ Engedélyezi és továbbra is támogatja, hogy Törökbálint Város Önkormányzata az előkészítő munkák során, a pályázattal kapcsolatos kérdésekben, mint az érintett településeket összefogó gesztor járjon el.

4./ Egyetért azzal, hogy a Beruházás Előkészítő Alap nyújtotta lehetőségek kihasználása érdekében a Hosszúréti-patak rendezése céljából az érintett önkormányzatok közösen pályázatot nyújtsanak be. A pályázat a vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgozásához szükséges pénzeszközök elnyerésére irányul.

5./ Tudomásul veszi, hogy az érintett önkormányzatok a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció összeállításához külső szakértőt vesznek igénybe, melynek elkészítésére a gesztor Törökbálint Város Önkormányzata köti meg a szerződést.  Egyetért azzal, hogy a felmerülő költségeket az érintett önkormányzatok egymás között egyenlő arányban osszák szét.

6./ Budaörs Város Önkormányzata vállalja a külső szakértő által elkészített Beruházás Előkészítő Alaphoz benyújtandó pályázat összeállításának ráeső, bruttó 82.550.- Ft költségét és annak megtérítését Törökbálint Város Önkormányzata részére. Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály

 • Budaörs, Víg köz (1231/4, 1232/17 hrsz közutak) víz-, és csatornahálózat bővítése

Wittinghoff Tamás polgármester:  Itt egy módosítás került bele a javaslatba, hogy az igénylőknek a költségviselése határozottan jelenjen meg. A TFKVB 8 igen, a PEB 6 igen 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Amennyiben nincsen hozzászólás, a módosítással teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

103/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Budaörs, Víg köz (1231/4, 1232/17 hrsz közutak) víz-, és csatornahálózat bővítése

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörs, Víg köz vízhálózat bővítése, és Víg köz csatornahálózat bővítése beruházás megvalósítását, és ezek megvalósítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletben az alábbi, előirányzatok közötti átcsoportosítást:
Forrás sorCél előirányzat sor 
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 7/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szintenBudaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 
8. Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG) 3.600 eFt-tal csökkenújonnan beépülő sorVíg köz vízhálózat bővítése3.600 eFt -tal nő 
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások 2. Út és mélyépítési felújításokBudaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 
1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)  10.000 eFt-tal csökkenújonnan beépülő sorVíg köz csatornahálózat bővítése10.000 eFt -tal nő 
Forrás sorCél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 7/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szintenBudaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2020 évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/B. sz. melléklet
8. Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG) 972 eFt-tal csökken10.Áfa befizetési kötelezettség972 eFt -tal nő

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város 2020. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet következő módosításakor az előirányzat átvezetéséről intézkedjen.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az érintettek a közérdek mértékét meghaladó vízimunka építése többletköltségeit az igénylők kötelesek megtéríteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály

 • A budaörsi távhő-rendszer kérdései

Wittinghoff Tamás polgármester:  Biró Gyula alpolgármester módosítása került be a TFKVB ülésen a szöveges részbe, egyébként a TFKVB 5 igen,1 tartózkodó, 2 nem szavazattal,  a PEB 6 igen 1 nem szavazattal javasolta elfogadni. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, a módosítással teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

104/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

A budaörsi távhő-rendszer kérdései

1./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse elő a budaörsi távhőszolgáltatás működtetésére, a működőképesség biztonságos fenntartásához szükséges műszaki beavatkozások elvégzésére vonatkozó koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési dokumentumokat.

Az előkészítő anyagokat az alábbi – továbbá itt fel nem sorolt, de jogszabályokból és önkormányzati érdekből releváns – szempontokat figyelembe véve kell elkészíteni:

 • a 2011. évi CXCVI. törvényből következően a BTG Kft tulajdonában lévő, a távhő szolgáltatáshoz tartozó közmű eszközöket az Önkormányzat tulajdonába kell venni,
 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal végre kell hajtani a szükséges egyeztetéseket
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény alapján a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat el kell készíteni megjelentetésre alkalmas formában.

2./ A koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárás meghirdetése és annak eredményes lebonyolítása esetére az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a befolyó koncessziós díjat a 208/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozatban megjelölt munkák között szerepelő, Budaörs, Nádasdűlő sétány „U-alakban” a lépcsőházak önálló hőközponttal való ellátása kiépítésére fordítja. Amennyiben ez nem elégséges, akkor a különbözetet a 2021. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 • A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyban kiírt közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Wittinghoff Tamás polgármester:  Sokszor tárgyalták már vezetői értekezleten, hogy a BTG jelezte, nagy baj lesz, aztán a  Kormányhivatal vezetője, Tarnai Richárd kedves levélben szólított fel őket, s ők hát egyébként mint önkormányzat, s mint Hivatal, mindenben a jogszabályok szerint járnak el, de megint csak azt tudja mondani, hogy ennél cinikusabb szituációt, elfogadhatatlanabb dolgot nagyon nehéz elképzelni. Vannak olyan területek, ahol a vezetékes szennyvízelvezetés nem megoldható, hozzáteszi, hogy nagyon komoly problémát jelent a vezetékesnél is a költségszint, hiszen a hatóságilag megállapított rezsicsökkentés néven futó történet okán a szolgáltatók jelentős része már az amortizációt sem tudja képezni, miközben ez törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak. Ők ennek eleget tettek, de ezt nem tudja kitermelni a szolgáltató, magyarul nem tud költségszinten sem szolgáltatni. A szippantásnál sokkal nagyobb a baj, egészen egyszerűen olyan tarifák vannak, hogy ha esetleg elmenne 1,5-2 köbméterért, akkor  2-3000 forintnyi díjat kellene felszámolni, ezért az üzemanyagköltség sem jön ki a kiálló gépkocsi számára, s nem is lehet kiengedni akárhol, megvan a feltétele, hogy a tisztítók melyik pontján. A szennyvíztisztítóban ezért fizetni kell, magyarul a költsége ennek három, négyszerese a ténylegesen kiszámlázhatónak, ez megint a rezsicsökkentésnek a fantasztikus következménye. Ezzel nem szeretné azt mondani, hogy nagy öröm az, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol még mindig nincsen vezetékes szennyvízelvezetés, nem véletlen, hogy az önkormányzat, a város, már nagyon régóta azt ösztönzi, hogy csak olyan helyeken lehessen lakóépületeknek kialakulnia, ahol ezek a szolgáltatások már eleve rendelkezésre állnak. Ennek környezetvédelmi okai is vannak, de egyébként most már az ingatlantulajdonosok is látják a hátrányát annak, hogy olyan mérhetetlenül drágává válik az elszállítás. Mert mit tesz ilyenkor a szolgáltató? Azt teszi, hogy jóval nagyobb mennyiségű köbmétert számláz, mert akkor tudja a költségeit realizálni. Próbálnak az érdiekkel, akik ezt a szolgáltatást végzik, egyeztetni, de hát ez nem egy egyszerű dolog, magánvállalkozók pedig természetesen annyit számláznak, amennyit ők akarnak. Ezért aztán ők törvényi kötelezettségüknek megfelelően kiírták a pályázatot, s azt az árat írhatták bele, ami elő van írva, ezen az áron pedig senki nem pályázott, majd a nagy tudású Kormányhivatal vezető ki fog nekik jelölni valakit – nagyon kíváncsi rá, hogy ki lesz az, aki a törvényben, jogszabályban meghatározott egyébként a költségeket sem fedező áron – ezt a szolgáltatást el fogja látni.  Jegyző úr, pontosan foglalta össze?

dr. Bocsi istván jegyző: Igen.

Wittinghoff Tamás polgármester:  Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

105/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyban kiírt közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a.) a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyú közszolgáltatás céljából kiírt pályázat a Pályázati felhívás 15.5a.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem érkezett a felhívásra ajánlat,

b.) a fentiekről az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (1)-(2) bekezdése értelmében, az állami szervet tájékoztatja, és kéri 15 napon belül közérdekű szolgáltató kijelölését, a közszolgáltatás megnyugtató módon történő biztosíthatósága érdekében a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 5 éves időtartamra,

c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg valamint kijelölés, valamint a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés tartalma szerint, az új közszolgáltatási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Út-és Mélyépítési Osztály

 • Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évről

Wittinghoff Tamás polgármester: Az illetékes bizottság 7 igen szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Köszöni az Önkéntes Tűzoltók munkáját, mert nagyon sok dologban vannak segítségére az önkormányzatnak, és a lakosságnak.Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

106/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

24.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

Wittinghoff Tamás polgármester: A  TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

107/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Képviselő-testület 39/2020.(II.26.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 9757 helyrajzi számú, természetben a Tűzkőhegyi utcában található, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m² területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének Sziva Balázst nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatában megjelölt 198.030.000,- Ft, azaz Százkilencvennyolcmillió-harmincezer forint összegű vételáron értékesíti, melyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

25.) Döntés a Budaörs, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt található, 631 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m2 területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a  TFKVB 4 igen 2 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen 1 nem szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

108/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Döntés a Budaörs, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt található, 631 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m2 területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, a Petőfi Sándor utca 1. sz. alatt található, Budaörs, 631 helyrajzi számú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: 61.270.000,- Ft, azaz Hatvanegymillió-kettőszázhetvenezer forint, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat beadásának határideje:            2020. október 30.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

26.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására  

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a  TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

109/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására  

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, Budaörs, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 4. szám alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

Határidő:       Pályázat kiírására: 2020. szeptember 4.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

27.) A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének módosítása (a szeptemberi ülés időpontja)

Wittinghoff Tamás polgármester: A szeptemberi ülés időpontjának módosítása szerepel a javaslatban, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Kérte, hogy fontolja meg a Hivatal, hogy az idei évben két közmeghallgatás legyen, de többet is el tudna képzelni. Nyilván akkor a járványhelyzet még nem volt aktuális, és nem lehetett előre látni. Ezt a Munkaterv módosítást el tudják fogadni, de azt kéri, ha a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor a BFE is támogassa, hogy a jövő évi munkatervbe betervezhessék már a két közmeghallgatást, mert erre a lakosság részéről elég sok igény van. Szeretné ezt kérni, ahogy javasolta is a Munkaterv elkészítésekor.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úrnak ma másodszor sikerül nem a napirendhez tartozó hozzászólást megfogalmazni, de ezt ők tolerálják. Reméli, a koronavírus nem lesz aktuális, de attól tart, ha miniszterelnök úr nyilatkozatait komolyan veszik, gondolja képviselő úr azt teszi, akkor van ok az aggodalomra. A pontos dátumot már tudják, de hogy hány órakor fog aktuálissá válni, azt még nem mondta el, lehet, hogy a pénteki szokásos Kossuth rádióbeli nyilatkozatában már óra, perc, másodpercre fogják megtudni, hogy mikor érkezik az aktuális koronavírus, most maradjanak abban, hogy remélik, hogy lesz egyáltalán szeptember 30-án testületi ülés, s erről szavaznak.  Amennyiben nincsen további hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

110/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének módosítása (a szeptemberi ülés időpontja)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Munkatervét akként módosítja, hogy a Képviselő-testület szeptemberi ülésének időpontja 2020. szeptember 16-a helyett 2020. szeptember 30-a.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

28.) Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

Wittinghoff Tamás polgármester: A bizottságok nem tárgyalták, a sürgősséget az indokolja, hogy lesznek különböző olyan ülései a MÖSZ-nek, amiben már szeretnének aktívan részt venni, s az előterjesztés ennek a lehetőségét teremti meg. Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

111/2020.(VIII.26.) ÖKT sz.                                  határozat

Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÖSZ csatlakozással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Magyar Önkormányzatok Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2020. szeptember 1-től tagja kíván lenni a MÖSZ-nek.
 2. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntés eredményéről a MÖSZ-t tájékoztassa és felhatalmazza a belépési nyilatkozat aláírására.
 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az éves tagdíj fizetési kötelezettségeket terveztesse be az adott évi költségvetésbe.

Határidő:       2020. augusztus 31.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, ezzel a nyilvános napirendek végére értek, a továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, a zárt ülésen hozott határozat száma:

84/2020.(VI.24.) ÖKT sz.                                      határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz. : Rendeletek


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2020. augusztus 27.