Ösztöndíjpályázat közoktatási intézményben tanulók számára

Ösztöndíjpályázat közoktatási intézményben tanulók számáraÖsztöndíjpályázat közoktatási intézményben tanulók számára

A 2020/2021-es tanévben is pályázhatnak ösztöndíjra a közoktatási intézményekben tanuló, budaörsi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló és jól tanuló fiatalok. Jelentkezni 2020. szeptember 1-je és 30-a között lehet.

Budaörs Város Polgármestere
a 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiírja a
Közoktatási
intézményben tanulók
ösztöndíjpályázatát

A pályázatra az

–   az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,
–  hátrányos szociális helyzetű

tanuló  jelentkezhet,  aki  az  általános  iskola  7-8  évfolyama,  szakiskola,  gimnázium, szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán

–  tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint
az  érettségit  adó  képzésben  részt  vevő  tanulók  esetében  4,60-5,00  között,
szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt;
–  országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést
ért el.

További  információ  fellelhető  és  a  szükséges  dokumentumok  letölthetők  a
www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A  pályázat  benyújtható  2020.  szeptember  01.  és  2020.  szeptember  30.  napja között.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Szociális és
Egészségügyi Irodáján, I. em. 105. szobában, a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

További információ kérhető a (23) 447 887 telefonszámon.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori
minimálbér legkisebb összegének 10%-ával (2020-ban 16100 Ft), megállapítása
a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

A pályázat kötelező mellékletei:
–  tanulmányi jogviszony igazolása,
–  a  tanulmányi  eredményt  igazoló  okirat  másolata  (2020.  júniusi  dátumú
bizonyítvány),
–  a  kiemelkedő  tanulmányi,  művészeti,  tudományos  és  sporttevékenységet
tanúsító iratok másolata,
–   az osztályfőnök támogató javaslata
–  a  szülő(k)  munkáltató  által  a  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  (2020.  08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék,  gyermektartásdíj, árvaellátás,
nyugdíj,  stb.),  jövedelemmel  nem  rendelkezők  esetében  a  Pest  Megyei
Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi
Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén:
nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás
és nyilatkozat a 2020. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;
–  különélő  szülők  esetén  a  gyermek  elhelyezéséről  szóló  bírósági  vagy
gyámhatósági döntés;
–  16.  életévet  betöltött  testvér  esetén  30  napnál  nem  régebbi  iskolalátogatási
igazolás.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes.

Budaörs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szociális  és  Egészségügyi
Bizottsága 2020. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:
–  a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján
történik,
–  pályázó  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850
Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550 Ft).

A  döntésről  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  8  munkanapon  belül,  írásban
értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

A  közoktatási  intézményben  tanulók  ösztöndíjpályázatának  jogszabályi  hátteréül  a Budaörs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  tanulmányi  ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál.
Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati adatlap

Pályázati felhívás