Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.szeptember 01-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021.szeptember 01-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid képviselő

Igazoltan távol: Hauser Péter képviselő, Kapitány Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője), Májer Emese Budaörsi Infó, Nyikes Fatime Esélyegyenlőségi szószóló

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, és mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül követik a munkájukat. Megállapítja a határozatképességet, 15 képviselőből 12 fő jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. Egy pályázat, illetve egy közbeszerzési eljárás az, ami az ülést indokolja, a rendes ülés szeptember 15-én lesz. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele?  Amennyiben nincsen, felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendet.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet a zárt üléssel együtt.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

33/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) Új bizottsági tag megválasztása (lemondásra tekintettel)

2.) Döntés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal való együttműködési megállapodásról

3.) Budaörs, Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág (4043. hrsz.) vis maior pályázata

4.) A polgármester 2021. első félévi jutalma

5.) Döntés közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról – Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása – ZÁRT ülés

Napirend előtti hozzászólások

Laczik Zoltán képviselő: A Puttony utcából jutottak el hozzá lakossági kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy néhány héttel ezelőtt ki lettek jelölve a kátyúzandó útszakaszok, illetve maguk a kátyúk, s kérdezik a lakók, hogy mikor lesznek a kátyúk eltüntetve, mikor kerül sor a kátyúzásra?Tudják, hogy annak az utcának az útburkolata meglehetősen vegyes, s általában nincs jó állapotban, így, hogy kátyús is, meglehetősen nehézkes ott a közlekedés, tehát a kérdés még egyszer, hogy mikor kerül sor a kátyúzásra a Puttony utcában?

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: A Btg Kft. terv szerint végzi ezeket a kátyú felméréseket, augusztus végén elkezdik, s összeírják a város egész területére vonatkozóan, s szeptember első felében, közepe tájékán, amikor a felmérések megtörténtek, egy menetben történik a kátyúknak a kijavítása, tekintettel arra, hogy az aszfaltot kis mennyiségben nem lehet megszerezni, ezért összegyűjtik ezeket a feladatokat és egyszerre csinálják. Azt tudja mondani az utca lakóinak is, hogy szeptember közepén, végén ezek a kátyúk kijavításra kerülnek.  

Löfler Dávid képviselő: Olyan kérdése lenne polgármester úrhoz elsősorban, hogy az tapasztalható Budapesten, hogy teljes közlekedési káosz van, többek között a biciklisávoknak, meg az elhibázott különböző munkálatoknak köszönhetően, amik nem lettek megfelelően megszervezve, s Karácsony Gergely főpolgármester úr azt üzente, nem csak a budapestieknek, hanem a budaörsieknek is, hogy szálljanak ki és menjenek gyalog. Szeretné kérdezni polgármester urat, hogy volt-e bármiféle egyeztetés  Budaörssel, vagy az agglomerációs településekkel ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban, ugyanis ez nem csak a budapestieket érinti, hanem nagyon sok budaörsit, az agglomerációban élőket is, akik gépkocsival járnának be dolgozni, vagy olyan munkájuk van, amiben elengedhetetlen a gépkocsi használata, ők most nehéz helyzetben vannak, ráadásul ma van szeptember 01-e, ma van az iskolakezdés, gondolja, hogy a mai nap kaotikus lesz Budapesten. ezzel kapcsolatban kaptak-e bármiféle tájékoztatást, vagy van -e információja a polgármester úrnak?

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, tudja, hogy elkezdődött az iskola, az ő gyerekei is mentek, szeptember 01-én ez általában így szokott kezdődni, s egyébként minden évben káosz van e tekintetben, Tarlós idejében is káosz volt, most is káosz van, de a kérdés megfogalmazásában szokás szerint, ahogy azt már megszokhatták Löfler Dávid képviselő úrtól, s általában a FIDESZ-KDNP képviselőitől egy valótlan állítás is megfogalmazódott. Karácsony Gergely nem azt mondta, hogy gyalog menjenek iskolába. Képzeljük el azt, hogy mondjuk egy budaörsi gyerek a Móriczba jár, s innen elindul gyalog, hát az ugye egy elég hosszú út lenne gyalogosan. Azt kérte, s szerinte is ez egy nagyon helyes kérés, hogy mindenki minél inkább a közösségi közlekedés eszközeit használja, s arra a problémára, amiről képviselő úr beszélt a megoldás majd az lesz, amivel kapcsolatban mind a főpolgármester úrral, mind Vitézy Dáviddal, aki a kormánypárthoz tartozó szakember és abszolút tiszteletben tartja és tiszteli  az ő szakmai tudását, dolgoznak azon, hogy az elővárosi vasút minél előbb megvalósulhasson, mert körül-belül tizenöt éves probléma az, hogy reggelenként és délutánonként beáll az út. Az, hogy a képviselő úrnak kellett most egyet „Karácsonyoznia” az nyilván pártfeladat volt, ezt is tudomásul veszi, ilyen ez az élet. Miután több hozzászóló nincsen, rátérnek a napirendek tárgyalására.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Új bizottsági tag megválasztása (lemondásra tekintettel)

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyilván tudja a testület, hogy az Illyés Gimnáziumban Bene Tünde lett az új igazgató, aki korábban bizottsági tag volt, s helyére kell választani új tagot, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület az, aki ebbe delegálóként lehetőséggel rendelkezik. Árendás Pétert javasolják a bizottság új tagjának. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot.     

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

34/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

Új bizottsági tag megválasztása (lemondásra tekintettel)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tudomásul véve Bene Tünde nem képviselő bizottsági tagi megbízatásának 2021. augusztus 31. napján hatályosult lemondása okán bekövetkezett megszűnését – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává 2021. szeptember 1. napjától Árendás Pétert megválasztja.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután Árendás Péter jelen van, kéri, hogy álljanak fel az eskütételhez.

Eskütétel

(Az eskünyomtatvány a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: jó munkát kíván a bizottságban.

2.) Döntés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal való együttműködési megállapodásról

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztést a TFKVB megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Ez még nem a végleges döntés, ez arról szól, hogy folytatják az egyeztetéseket. Mindenképpen megoldást kell találni arra a problémára, ami a lakosság körében nagyon komoly felháborodásokat vált ki, nevezetesen a szemétszállítás, legyen szó a kommunálisról, a zöldhulladékról, vagy éppen a szelektívről, rendszeresen elmaradó, nem csak a várost csúfító, de egészségügyi szempontból is problematikus helyzetről, úgyhogy keresniük kell erre a megoldást, ezért született ez az előterjesztés. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

35/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal való együttműködési megállapodásról

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – összhangban a 29/2021.(VI.30.) ÖKT sz. határozattal – úgy dönt, hogy jóváhagyja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157: adószáma: 12166602-2-44, képviseli: dr. Szalmásy Miklós István mb. vezérigazgató) közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatás nyújtására irányuló, az előterjesztés mellékletét képező  Együttműködési megállapodás tervezetét és felkéri a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

2.  Felkéri a Polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2022. január 1-jével történő ellátása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda

3.) Budaörs, Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág (4043. hrsz.) vis maior pályázata

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztést a TFKVB megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja, a PEB határozatképtelen volt (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) reméli sikerül forrást találni ezen a pályázati úton. Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

36/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs, Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág (4043. hrsz.) vis maior pályázata

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő előzetes helyszíni vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy vis maior pályázatot nyújt be határidőre a Budaörs, Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág (4043. hrsz-ú) ingatlanra vonatkozóan.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Budaörs, Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítási költségének 10%-os önrészére 5 000 eFt-ot biztosít a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2021 évi költségvetési rendeletéről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetés kiadásai – 5. Egyéb működési célú kiadások – 5. Általános tartalék soráról.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy

•   Budaörs Város Önkormányzata az alábbi érvényes biztosítással (Groupama Biztosító 921/899805113. szerződésszámú ALL RISKS Biztosítás – 2. sz. melléklet) rendelkezik,

•   vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,

•   saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat aláírja.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet következő módosításakor az előirányzat átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

4.) A polgármester 2021. első félévi jutalma

Wittinghoff Tamás polgármester: Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy először egy ügyrendi kérdésben hozzon döntést, nevezetesen zárja ki őt a döntéshozatalból.  Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

37/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntéshozatalból való kizárás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2021. első félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Löfler Dávid képviselő: Az előző Képviselő-testület ülésén is napirenden volt ez a téma és polgármester úr kérte, hogy ezt vegye le a Képviselő-testület. Szeretné megkérdezni, hogy változott-e valami azóta? Nem volt ez olyan régen, mi az indoka, hogy most megint előjött ez az előterjesztés? 

Wittinghoff Tamás polgármester: A döntéshozatalban nem vesz részt, a vitában sem, de egyébként nem volt napirenden, minden más stimmel.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Az volt az indok erre, hogy miután a pandémiának a harmadik hullámán túl vannak – a negyedik előtt – kicsit felszabadult a légkör, de nem ez volt az oka annak, hogy a polgármester jutalmát újra elővették, hanem az, hogy az elmúlt másfél évben, gyakorlatilag a vészhelyzetben polgármester úr vitte egyedül az ügyeket, s azt gondolja, hogyha a képviselők fel tudták venni a tiszteletdíjat ez alatt az idő alatt, amíg érdemben gyakorlatilag nem sok mindent csináltak, ez rátok is vonatkozik, nem csak az ő szekciójukra, akkor azt gondolja, a  polgármester úr megérdemli a jutalmat azért a munkáért, amit az elmúlt időszakban végzett.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó, 2 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban)

38/2021.(IX.01.) ÖKT sz.                                      határozat

A polgármester 2021. első félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2021. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni a Képviselő-testületnek. A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

39/2021.(IX.01.) ÖKT sz.    határozat

Döntés közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról – Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz. : Esküokmány


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2021.szeptember 06.