Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.szeptember 15-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021.szeptember 15-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Kapitány Gábor, Löfler Dávid képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője), Májer Emese Budaörsi Infó, Nyikes Fatime Esélyegyenlőségi szószóló

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, és mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül követik a munkájukat. Megállapítja a határozatképességet, 15 képviselőből 14 fő jelen van. A megküldött napirendhez képest vannak hivatali sürgősségi előterjesztések, melyek a következők:

 • Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása

Zárt ülésre javasolja az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt

 • 30.) Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

és az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján:

 • 28.) Hauser József Városi Közművelődési Díj és a Testnevelési és Sport Díj adományozása
 • 29.) Javaslattétel megyei díjakra

pontokat.

Észrevételt nem érzékelt, jelzés sincsen, így egyben teszi fel szavazásra a felsorolt hivatali előterjesztések napirendre vételét.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a felsorolt előterjesztések napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket, melyet szintén 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület, majd ezek után az így kiegészített teljes napirendet is, melyet szintén 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

40/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

5.) A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 2/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés

6.) A kamaraerdei településrészi önkormányzat elnökének megválasztása

7.) Döntés beruházási, fejlesztési célok módosításáról

8.) Döntés településrendezési szerződés módosításáról

9.) Döntés a kamaraerdei felnőtt kondipark létesítésére vonatkozóan

10.) Budaörsi víziközművek 2022-2036. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

11.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

12.) A BUILD UPON² projekt beszámoló elfogadása és kapcsolódó intézkedések meghozatala

13.) Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

14.) Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

15.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására

16.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 116 m2 területének hasznosítására

17.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének ismételt módosítására

18.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

19.) Döntés a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházásról

20.) Javaslat a „Szilvásban” található önkormányzati tulajdonban lévő területek nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

21.) Pályázat kiírása a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok kb. 641 m² területű részének hasznosítására, autómosó üzemeltetése céljából

22.) Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása

23.) Javaslat a 1792/2 helyrajzi számú természetben Nefelejcs utcában lévő ingatlan értékesítéséről

24.) Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

25.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

26.) A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt

27.) Átcsoportosítás önkormányzati működési kiadásokról a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira

28.) Új bizottsági tag megválasztása

29.) A Magyar Államkincstárnál Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére fizetési számla nyitása

30.) Döntés BUDAÖRSHŐ Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról

31.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 47 m2 területű részének hasznosítására

32.) Hauser József Városi Közművelődési Díj és a Testnevelési és Sport Díj adományozása – ZÁRT ülés

33.) Javaslattétel megyei díjakra – ZÁRT ülés

34.) Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról – ZÁRT ülés

Napirend előtti hozzászólások:

Kapitány Gábor képviselő: Egy olyan üggyel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a közvéleményt, ami nem tartozik a legkellemesebb ügyek közé. Még 2019-ben egy feljelentés történt a BABTÉR egyik tanára részéről vele szembe, kiskorú zaklatása és hatóság félrevezetése kapcsán, legalábbis így fogalmazta meg a feljelentő az általa vélelmezett eseményeket. Arról szeretné tájékoztatni a közvéleményt, hogy első és másodfokon is elutasították ennek a magánvádas büntetőeljárásra történő feljelentést.  Ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretné elmondani, hogy sajnos olyan politikai tartamú nyilatkozatokat tett a tárgyalás alatt a feljelentő, amiről úgy gondolja, érdemes megvizsgálni, legalábbis a másik oldal számára mindenképp. Ezekben a nyilatkozatokban szerepelt polgármester úr, szerepeltek különböző politikai tevékenységek, s ő azt gondolja, hogy nem megnyitva és nem részletezve nagyon, hogy itt mik hangzottak el, javasolná, hogy tájékozódjanak ezekben a kérdésekben, hiszen kiderült, hogy a hölgy a BABTÉR egyik tanáraként teszi ezt a feljelentést. Rokona az egyesületet működtető elnöknek, a bíró kérdésére nem nagyon tudta megválaszolni, hogy egyáltalán mi értelme volt ennek az egész történetnek, s amit elmondott polgármester úr is, hogy civil szervezetet nem kívánnak támogatni olyan formában, akik politikai tevékenységet végeznek, ő azt gondolja, hogy a következő költségvetés tervezésénél ezt érdemes lenne szem előtt tartani, hiszen több tíz millió forinttal támogatják ezt az egyesületet.

Wittinghoff Tamás polgármester: Neki arról nincs információja, hogy képviselő úr kit, mikor és hogyan zaklat, de a tevékenységét jól ismeri, s hogy a büntetőjoggal volt már korábban is összetűzése, s akkor talán nem mentették fel, ha jól emlékszik, de nincsen ennek semmilyen helye a képviselő-testületi ülésen, azt pedig a leghatározottabban visszautasítja, bár nem látja az összefüggést és hogy itt rokoni kapcsolatokról beszél képviselő úr, ezt nyilván, majd az adott egyesület megoldja, nem tudja egyébként, hogy probléma-e, a FIDESZ-nél nem szokott probléma lenni a rokonság kitömése jelentős pénzösszeggel. Itt, ezen a helyen, egy olyan tevékenységről van szó, ami Európában is egyedülálló, remélik – úgy tűnik- hogy jelentős európai forrásokat is fognak tudni kapni. Ha a képviselő úrnak az a szándéka, hogy egy nagyon előremutató önkormányzat területén működő tevékenység megszűnjék, azt ő érti, sokszor tettek már a város ellen, most is személyes okból úgy tűnik ez történik, szerinte jobb, ha nem zaklat senkit képviselő úr, akár elismeri a bíróság azt, hogy zaklatott, akár azt, hogy nem.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Három témában szeretne gyorsan megnyilvánulni, az első, hogy hívja, várja mindazokat, akik a „Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!”aláírás petíciójának a kapcsán szeretnék kifejteni azt a véleményüket, hogy nem szeretnének a 2010 előtti Gyurcsány érához csatlakozni a következő választásokon, úgyhogy szeptember, október folyamán munkatársai, s ő maga is személyesen keresni fogja az embereket, ebben a támogatásban aláírásukkal fogják tudni erősíteni ezt a kezdeményezést. A másik téma, hogy nagyon szeretné megköszönni azoknak a budaörsieknek az aláírását, megnyilvánulását, akik részt vettek a nemzeti konzultáció nyári etapjában, ez a 11.konzultáció volt, rendkívül sikeresnek mondhatják, hiszen 1,4 millió ember mondta el véleményét arról a tizennégy kérdésről, ami foglalkoztatja őket és a Kormányt segíti a döntések meghozatalában. A harmadik egy nagyon kellemes, nagyon pozitív, szintén a Kormány gazdaságpolitikájával összefüggő, s a gazdaság újra indítását elősegítő döntés, melyről engedjék meg, hogy beszámoljon. Ez nem más, mint a Szent Benedek iskolának a támogatási összege, amit a Kormány nyár folyamán ítélt meg. Közel egy milliárd forintból fog megújulni az egyébként önkormányzati tulajdonú, Esze Tamás utca 3. szám alatti iskolának a tetőszerkezete, külső homlokzata és kerülnek bele olyan funkciók, amik segíteni fogják az oktatást. Külön köszöni, akik ebben segítettek, hogy ez a támogatási összeg megérkezzen, elismerésként fogják fel, hiszen tíz évvel ezelőtt indult az iskola, s azok a gyerekek, azok a szülők, akik odajártak, oda járnak, ők ezt úgy foghatják fel, hogy az ő erejüket, az ő iránymutatásukat is ez aláhúzza, köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami az egyházi iskolát illeti, Hardi Titusszal sokat egyeztettek, s ő is pontosan tudta, hogy a tetőszerkezet megújítására az önkormányzatnak az állami elvonások miatt nincsen forrása, a közel tíz milliárdos elvonás után. Egyébként egy egyházi fenntartású iskolának egy milliárdot visszaosztanak, azt lehet ünnepelni, de hát, hogy mondja, a lopott pénz egy tizedét visszaadni nem egy akkora dolog, azért sem, mert ez nem is az önkormányzathoz kerül, de ettől függetlenül szükséges a megújítása az iskoláknak, s most nem térne ki arra, hogy az iskolák finanszírozásával milyen problémák vannak, sok helyen vetik éppen most föl. Szerinte sokkal fontosabb, ami az elején hangzott el, ez a politikai deklaráció. Ha röviden akarna fogalmazni, akkor azt mondaná, hogy jobbulást mindazoknak, akik ilyen módon gondolják a demokráciát értelmezni. A demokrácia lényege szerinte az, hogy az állampolgárok kifejthessék a véleményüket arról, hogy kiket javasolnak a saját oldalukról elindulni. Ami az ellenzéknél történik most az előválasztás kapcsán, az azt jelenti, hogy a választók fogják eldönteni -reményeik szerint, nem mások által meghekkelve – hogy egy adott területen ki legyen az az ellenzéki jelölt, aki elindul. Ő érti, hogy ez a FIDESZ-t jelentősen frusztrálja, mert vannak arra példák, hogy az egyébként egyáltalán nem társadalmi többséget élvező tevékenységüket összefogással próbálják féken tartani, akkor annak lehetnek eredményei, mint például Budaörsön, vagy Érden, vagy akár Budapesten is, az önkormányzati választásoknál. Arra még nem látott példát, az a demokrácia megcsúfolása, hogy valaki a politikai ellenfele ellen indítson aláírásgyűjtést. Ez a legócskább módja szerinte a demokrácia megcsúfolásának, ráadásul egy orbitális hazugságot is tartalmaz, mert az, hogy Karácsony Gergely miként vett volna részt az elmúlt harminc év állami vezetésével, politikai részében, nem tudja, talán vélhetően akkor, amikor tanárként dolgozott, vagy nem tudja, melyik időszakára gondol bárki. Az ilyen jellegű összemosás persze jellemző azokra, akik ilyen módon próbálnak manipulálni, hazugságokat terjeszteni, de természetesen nem igaz az az állítás, hogy az elmúlt harminc év politikáját akarják megállítani akkor, amikor Karácsony Gergellyel szemben hazugságokat fogalmaznak meg sok tételben. Lehet egyébként Karácsony Gergelyt, s akár Gyurcsány Ferencet is utálni, fogalma sincs egyébként, hogy ki fogja az előválasztást miniszterelnök jelöltként megnyerni, – Gyurcsány Ferenc biztosan nem, mert ő nem indult – s  aztán majd a demokratikus választások, ha egyáltalán lesznek majd jövő tavasszal, mert mint hallja, az első döntés most ősszel az lesz, hogy januárig meghosszabbítják a veszélyhelyzetet, s ha ez így megy tovább, valószínűleg veszélyhelyzet lesz a választások alatt is, de nem szeretne ötleteket adni, csak elég veszélyesnek látja a tendenciát. Mindenesetre egy demokratikus berendezkedésű jogállamban – aminek a jogállami részét már rég kiiktatták a magyar gyakorlatból- választásokon, az állampolgárok választásával dőlnek el a dolgok, s uszítani ilyen szinten… hát hajrá!

Löfler Dávid képviselő: a 2022-es parlamenti választásokra jó láthatóan beindult a kampány, mint az elmondottak alapján is látszik, a bal oldal és a jobb oldal is elkezdte a kampányát. Országszerte rendszeresen tapasztalható, hogy utcafórumokat, lakossági találkozókat, közösségi találkozókat tartanak kint az utcán, itt Budaörsön is több ilyen találkozó volt. Miért hozta ezt föl? Budaörsön több alkalommal javasolták, hogy a Hivatal az évi egy közmeghallgatáson felül legalább kettő, de akár több közmeghallgatást is tartson azért, hogy a lakosokkal legyen megfelelő kommunikáció. Ezek után, hogy Wittinghoff Tamás nem javasolta, sőt, kifejtette, hogy szerinte nincs értelme több lakossági fórumot tartani, ezek után azt látják, hogy politikai fórumon rendszeresen részt vesz, kint van az után és találkozik a lakossággal politikai céllal, több személlyel, Márki-Zay Péterrel, s ha jól emlékszik, Karácsony Gergellyel is. Ilyenkor ki tud menni.   Annak ellenére, hogy Budaörsön állandóan hallgatják, hogy ez a demokrácia szigete, itt, ha októberben lesz közmeghallgatás, akkor már két éve nem tartottak, még online formában sem a koronavírus időszaka alatt. Azt gondolja, az egy kicsit kétszínűség, hogy miközben azt mondja a polgármester úr, hogy nincs szükség a közmeghallgatásra, nincs szükség arra, hogy találkozzon a lakosokkal, közben politikai fórumokat tart, s amit furcsának talál, hogy ezeken a politikai fórumokon, ha már Karácsony Gergellyel találkozik, akkor miért nem egyeztetnek a Budaörsöt és a fővárost érintő ügyekről, beszél itt a bicikli utakról, vagy a fővárosban tapasztalható elképesztő forgalmi dugókról? Ez a budaörsieket rendkívüli mértékben érinti, szerencsés lenne, ha már polgármester úr ilyen fórumokon vesz részt, akkor egyeztetne a főpolgármester úrral ezekben a kérdésekben, s ezekről valamilyen információt is szolgáltatna nekik.     

Wittinghoff Tamás polgármester: Most hetet-havat összehordott képviselő úr. Először is azt mondta, hogy nem találkozik a lakosokkal, de bezzeg találkozik Márki-Zay Péterrel, s Karácsony Gergellyel, nem tudta, hogy ők budaörsi lakosok, de szerinte ez nem egy ellentétpár. Az, hogy Márki-Zay Péter eljön Budaörsre, s őt meghívja, hát, ő egy udvarias ember, s természetesen elmegy, még akkor is, ha az előválasztáson nem őt támogatja. Karácsony Gergely tudomása szerint nem járt mostanában Budaörsön, de az a jó híre van képviselő úrnak, hogy Gergellyel rendkívül jó a kapcsolata, nemcsak azért, mert hosszú évek óta jó barátok és ismerik egymást, hanem azért is, mert számos szakmai kérdés van, amiben egyeztetnek. Az, hogy a múltkori testületi ülésen elmondta azt, hogyan történik ezzel kapcsolatban vele az egyeztetés, s képviselő úr újra fölteszi…szerinte a következő ülésen ezt magnóról bejátsszák, bejátsszák az előző ülésen erre vonatkozó észrevételét és akkor probléma nem lesz a dologból. Ami a forgalmat illeti, hát látja, hogy Karácsony Gergellyel kapcsolatban most észrevette valaki, hogy nagy a forgalom Budapesten, korábban sosem volt az, Tarlós idejében ő beült az autóba, s ott pár perc alatt a Nyugatiban volt, soha nem volt természetesen dugó, mindig remekül lehetet haladni, de ez most természetesen a cinizmus része. A vicc az, hogy amikor a városra rávezette a FIDESZ az autópálya forgalmát az autópálya díjfizetésével kapcsolatban, akkor éppen a FIDESZ frakcióvezetője oktatta ki abból, talán éppen Czuczor Gergely, hogy az elmúlt tíz évben mennyivel növekedett meg a gépjármű forgalom a központi régióban, nevezetesen Budapesten és a fővárosi agglomerációban, ami tény. Tehát ezek az autók vélhetően egy varázsütéssel, Karácsony Gergely megválasztásával kerültek oda és nyilván az, hogy a Lánchidat fel kell újítani, mert az elmúlt időszakban, amíg Tarlós István vezette a fővárost valahogy nem sikerült megoldást találni, meg pár helyet meg kell újítani, ebből adódik forgalom. Szerencsére a pápalátogatás idején nem volt forgalomkorlátozás, akkor hasítani tudtak az Andrássy úton is az autók… Valahogyan meg kellene érteni, hogy ezek annyira szánalmas dolgok. Szerinte az, hogy itt volt egy világkongresszus, az a világ legtermészetesebb része, hogy ez forgalomnövekedéssel jár, az, hogy felújítások vannak, az is, nincs olyan világvárosa Európának, ahol egyébként nem a kötöttpályás és nem a tömegközlekedés az, amire próbálják a lakosságot átterelni, s az előző ülésen világosan elmondta, az, hogy milyen közlekedési nehézségek annak a főváros és az előváros között az mondjuk egy harminc éves felelőssége az összes eddigi kormánynak, mert rég kellene annak az elővárosi vasútnak mennie, aminek most csak a terveiről beszélnek. Ami a kerékpárutakat illeti, ott pedig a Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztatta arról, hogy akár a fővárossal, akár a fővárost Balatonnal összekötő kerékpárúttal, akár Budakeszivel kapcsolatban milyen egyeztetések voltak, érdemes ezeket nem elfelejteni.

Farkas Benedek képviselő: Nem aludt sokat, de legalább a kávét megspórolták a szemben ülő képviselő társai, ő akkor most egy picit megpróbál úgy tenni, mint ha egy önkormányzat Képviselő-testületi ülésén lennének. Néhány rövid kérdése lenne a Műszaki Ügyosztályvezető úrhoz. Két napja hívta fel egy lakos, hogy a Törökugrató keleti oldalánál van a Kökörcsin utca, s ott van egy nagyon szép panorámájú utca, s ennek az oldalában korlát van, s ide vezet az Ibolya köz is. Itt folyamatosan építkezések vannak és van egy rész, ahonnan már hónapok óta hiányzik a korlát. Ezt, gondolná, hogy az építkező feladata visszaállítani, de nem tudja, de a lakos mindenesetre aggódott azért, hogy ez veszélyes lehet, már csak azért is, mert tényleg sok az építkezés Budaörsön, s emiatt is keresték őt, hogy gyakran nem megfelelő minőségben állítják vissza a burkolatot, főleg, ha díszburkolat jellegű dologról van szó, akkor ilyen hepehupásan rakják vissza. Gondolja, hogy ebben nekik nagyon sok lehetőségük nincsen, de tudják-e ezt bármiféle módon számonkérni egy építkezés után, hogy milyen módon állítják vissza a burkolatot. Ha itt van, s látja, itt van a közterület felügyelet vezetője, akkor egy rövid kérdése lenne, mert ez mindig felmerül az iskolakezdéssel, hogy a Herman iskolának, a Baross köz, Ifjúság utca, Baross utca kombinációnál nagyon gyakori a szabálytalan közlekedés. a Baross közbe elvileg be sem hajthatnának az arra járók, mégis megteszik, sőt odaparkolnak, s nem tudnak az ott lakók kihajtani. Ez viszonylag kevés embert érint, de őket nagyon rosszul, kéri, hogyha belefér, fokozott ellenőrzést tartsanak iskola időszakban.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Mindkét kérdés a Közterület-felügyeleti osztályhoz kapcsolódik. Természetesen a helyreállítása akár a korlátnak, akár az út általuk okozott hibáinak az építtető feladata. Minden esetben a közterület-felügyelet a lehetőségeihez mérten el is jár és a javítás minőségét is vissza tudják ellenőrizni. Ha ilyen tapasztalat van a lakosság részéről, hogy a visszajavítás nem megfelelő színvonalú, de a közterület-felügyelet minden alkalommal megteszi, de ha nem tud saját hatáskörben, akkor pedig a hatóság által kényszerítik ki a helyreállítás megfelelő voltát. Az iskoláknál pedig felkéri a közterület felügyelő kollégákat, hogy a reggeli órákban ellenőrizzék sűrűbben ezeket a részeket. Sajnálatos módon nemcsak a Hermannál, hanem az 1-es iskolánál is, ahol rendelkezésre áll egy egész nagy parkoló, az uszoda parkolója, mindenki az iskola kapujában szeretne megállni, buszmegállóban, gyalogátkelő helyen, hogy kitegye a gyerekét, ez egy picit a szülői fegyelmezetlenségnek is betudható, de oda fognak figyelni.

Monostori Kalovits Márk képviselő: Az országos pártpolitikai csatározások helyett visszatérne Budaörsre, hiszen ezért vannak itt. Egy nagyon rövid köszönetet szeretne tolmácsolni, mert nagyon sok ember kereste meg az utóbbi hetekben, hogy elkészült az egészségügyi központ előtt a gyalogátkelő, ez egy nagyon hiánypótló munka volt, s azt hiszi, hogy nemcsak a Kőhegyen és környékén élők élvezhetik ezt, hanem nagyon sokan, úgyhogy nagyon köszöni, jó munka lett.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, hogy miután nincs több napirend előtti hozzászólás, neki most a két ülés között eltelt időszakot kellene most ismertetnie, de már nem is tudja meghatározni, hogy mikori az a kettő ülés. Ami a közmeghallgatásos észrevételt illeti, arra azért érdemes elmondani, hogy képviselő úr ugye jelezte, hogy mióta nem volt közmeghallgatás, nos nagyjából ennyi ideig volt járványügyi helyzet, így ez egy tényleg éles eszű meglátás volt. Ami a közmeghallgatást illeti, hogy a lakosság el tudja-e érni az önkormányzatot, most az a helyzet, hogy az internet világában és az elektronikus elérés világában gyakorlatilag napi szinten, Kövesdi Gabriella irodavezető tudja igazolni, hogy tegnap, a munkaidő után, ugyanilyen közvetlen módon őhozzá eljuttatott információt hogyan kezelték, de el tudják mondani a műszaki ügyosztály képviselői is, hogy olyan állampolgárokat érintő ügyekben gyakorlatilag 24 órán belül intézkednek, sokkal hatékonyabb egyébként és a folyamatos kapcsolattartásnak ez a része. Ő most nem szeretné azzal húzni az időt, hogy a közel másfél éves időszaknak a tájékoztatóját megtartsa, azt kérte a Hivataltól, hogy a képviselők kapják meg a két ülés között eltelt időszak beszámolójának anyagát, s akkor azt gondolja, hogy a Képviselő-testület tájékoztatása ezzel korrekt módon meg is történik, így rátérhetnek az ülés első napirendjére. 

Napirendek tárgyalása:

1.) Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Azt tudni kell, hogy az élelmiszerárak emelkedtek, bár erről nem ejtett szót a politikai deklarációk között a FIDESZ három képviselője, de olyan drasztikus áremelések voltak, amik mentén már nagyon nehéz a jelenlegi térítési díjak mellett a gyermekétkeztetést megoldani, az álláspontjuk ugyanakkor az, hogy a térítési díjak ne változzanak, ezért viszont az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlnia és nagyobb terhet vállalnia, az előterjesztés erről szól. Valamennyi bizottság támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

41/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45/B „O” épület Adószám: 10844454-2-42 Cégjegyzékszám:01-09-264337 Bankszámlaszám: 10300002-10498776-49020018 Képviseli: Szőcs Jánosné Ügyvezető) között 2016.december 21. napján ÖNK/SZ/2016-950 számú, valamint a 2019. szeptember 23. napján létrejött  ÖNK/SZ/2019-685 számú vállalkozási szerződések módosítását 2021. szeptember 1. hatállyal, az előterjesztés 1. mellékletét képező szolgáltatói javaslatok szerint és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások aláírására.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a bölcsődék gyermek élelmezésének nyersanyag költsége, az önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében, négyszeri étkezés esetében 470 Ft/nap/fő.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései együttes értelmezésével úgy dönt, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben (bölcsődék, óvodák), továbbá az önkormányzati feladatellátással érintett általános iskolákban, középiskolában a gyermekétkeztetéssel összefüggésben ténylegesen felmerülő nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összegénél alacsonyabb mértékben, vagyis a hatályos gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti, változatlan összegben kerülnek a szülők által fizetett intézményi térítési díjak alkalmazásra.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bölcsődében a vendég élelmezésének ebéd nyersanyagnormája 435 Ft/nap/fő összegben kerül megállapításra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismereteti az előterjesztést, mely az eljárási szabályok pontosítását tartalmazza. A két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az eddig elfogadott módosítások költségvetésbe való beépítéséról van szó. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen 1 nem, az Ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB 6 igen, 2 tartózkodó, a KMISB 9 igen, a PEB 5 igen 1 tartózkodó, a SZEB, az Ügyrendi Bizottság és a két részönkormányzat egyhangúlag támogatta. 

dr. Czuczor Gergely képviselő: A bizottsági ülésen is feltette ezt a kérdést és szeretné a közvélemény számára is láthatóvá tenni magát a helyzetet, Budaörs városnak az első féléves beszámoló alapján látható kiadás-bevételi oldalát. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a tavalyi évhez képest időarányosan közel egymilliárd forinttal több adóbevétele, illetve egyéb bevétele folyt be az önkormányzatnak. Jegyző úr utalt arra, hogy változtak a szabályok, s részben ennek is tudható be, hogy a 22%-ot meghaladta az iparűzési adó növekedése. Azt gondolja, hogy e mögött a szám mögött láthatják a Kormánynak a sikeres gazdaságpolitikáját, hiszen az a fajta növekedés, ami az országot jellemzi, ez a fajta növekedés a cégeknél is jelentkezik, s cégeknél jelentkező többletbevétel a városnak is többletbevételt eredményez. A másik, ami viszont fájóbb ennek az adatnak a tükrében, ennek ismeretében, hogy egymilliárd forinttal több a bevételük a tavalyi évhez képest időarányosan, s közben a  kiadási oldalt erősen visszafogott számok jellemzik, 39,5 % a teljesítés, s ugye rengeteg olyan jellegű megkeresés, intézményvezetők, intézményekben dolgozók fordultak hozzájuk, hogy a Városházától azok az elutasító szavak jönnek különböző kérésekre, hogy a Kormány gonoszsága miatt nincs kellő fedezet arra, hogy a kéréseket teljesítsék és ezért nincs lehetőség a kiadási oldal növelésére. A leírt adatok alapján, az előterjesztésben szereplő számok alapján ez egy valótlanság. Valóban ott van a költségvetés bevételi oldalában az a többlet, amit el lehet és el tudna költeni a város. Korábban hivatkoztak a covidra, hogy óvatosan kell járni, most már ez a helyzet reményeik szerint pozitív irányba változott a beoltottságnak köszönhetően. Nem igaz az az állítás, hogy az elvonások miatt nincs pénz a kasszában, mert van pénz Budaörs város bevételi oldalában, csak le kéne szállni erről a lóról, hogy a gonosz Kormány miatt mindent megfojtunk és mindent elveszünk.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem minősítené a Kormányt lónak, de Jegyző urat arra szeretné kérni, hogy a totális felelőtlenségre felszólító Czuczor Gergely által elmondottakkal kapcsolatban szakmai álláspontot mondjon.

dr. Bocsi István jegyző: Amikor elindult a város költségvetésének a megalkotása, akkor elmondták, hogy a különböző elvonások miatt kb. 2.5 milliárd forint az, amit az Állam elvesz az Önkormányzattól. Azért nem ment csődbe az önkormányzat, mert vannak tartalékai. Ezeket a tartalékokat forgatta be az önkormányzat az idei működésbe. Akkor lenne meg az egyensúly, ha az adóbevételük 2,5 milliárd forinttal nőne, tehát még most is ott tartanak, hogy hiába nőtt egymilliárd forinttal az adóbevétel, de az elvonás sokkal több volt, s ezért még mindig azokat a pénzeket kell belerakni a működésbe az Önkormányzatnak, amiket egyébként fejlesztésre tudna fordítani. Nem tud olyanról, hogy intézményi dolgozó megkereste volna őket és ne teljesítettek volna kéréseket, majd kér ebben segítséget, ha ez így van, azt kéri, hogy akár intézményvezető, akár intézményi dolgozó, s van ilyen problémája, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz. Minden kérést nyilván nem tudnak teljesíteni pontosan amiatt, hogy a kasszának vannak véges pontjai, de minden jogos kérést teljesítenek. Az, hogy mennyire rugalmas az önkormányzat költségvetése, természetesen, amikor bejönnek a bevételek és látják, hogy biztosabban tervezhetnek, illetve látják, hogy biztosabb alapokon állnak, akkor minden egyes esetben az önkormányzat lehetőséget biztosít, mint ahogyan a mai ülésen is 300 milliós fejlesztési forrást fog az Önkormányzat a városra fordítani pontosan amiatt, mert egy kicsit látják, hogy lehet ebbe engedni. Ha már szót kapott, akkor hagy köszönje meg a budaörsi vállalkozóknak azt a hozzáállást, amit a város felé megtettek, ugyanis azt tudni kell, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy az iparűzési adó a felét fizessék be. Ha minden vállalkozó élt volna ezzel a lehetőséggel, akkor ez kb. másfél milliárd forint kiesést okozott volna az Önkormányzatnak. Nagyon sok budaörsi vállalkozó mégis megtette ezt a befizetést és ez az önkormányzat pénzügyi helyzetén kb. 600 millió forinttal javított. Azt el kell mondani, hogy a budaörsi vállalkozók nagyon nagy része megtette azt a szívességet az önkormányzat felé, hogy bár visszakérhette volna, vagy nem kellett volna befizetnie az iparűzési adójának felét, ezt mégis megtette a kis- és középvállalkozások jó része, s ez igen, 600 millió forint plusz bevételt jelentett az Önkormányzatnak, ezért is állhat így az önkormányzatnak a jelenlegi költségvetése. Azt is elmondta még a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy természetesen a gazdaságnak vannak pozitív és negatív hatásai. Budaörs nagyon nagy részben azért tud így élni, mert sok vállalkozás van és ha megnézik a költségvetést, gyakorlatilag az iparűzési adó az, amiből működik. De ennek megvan a kitettségi része is, bizonytalansági része, hiszen vállalkozások jönnek, szépen teljesítenek is, szépen teljesító vállalkozások mennek is el, s ott a pénzügyi bizottságon elmondta, hogy bizony volt olyan vállalkozó, akinek 180 millió forintot kellett visszafizetniük, mert egy gazdasági döntése során más elképzelései születtek. Tehát van pozitív része is, van negatív része is, ez az eredmény, ők azzal a pénzzel tudnak gazdálkodni, ami biztosan bejön. Igen, mindig volt közöttük egy filozófiai nézetkülönbség, ha úgy tetszik, valamennyi tervezés során az óvatosság elvét követik, nemcsak azért, mert a számviteli törvény erre kötelezi őket, hanem egyébként is ez a normális. Ami biztosan be fog jönni bevétel, arra tudnak tervezni. Nagyon örülnek neki, ha többletbevétel van, akkor azt szét tudja osztani a város a fejlesztésekre.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amikor a költségvetést tervezték, Jegyző úr nagyon határozottan mondta el neki azt, hogy nemcsak az idei költségvetést kell tekinteni, hanem a jövő évit és az azt követőt is, mert, ha ilyen mértékű folyamatos elvonás növekedés van, akkor csak a tartalékokból tudnak finanszírozni és egyensúlyban tartani a város működését.

Monostori Kalovits Márk képviselő: Biztos, hogy egy párhuzamos Univerzumban élnek, itt a csodás gazdasági sikerek miatt egy kicsit furcsa érzések vannak benne. Ő azt kérné a FIDESZ-KDNP-s kollégáktól – ha megtisztelik és ránéznek, azt megköszöni-  hogy ha valóban ilyen csodás gazdasági sikereket érzékelnek, akkor legyenek kedvesek, egyeztessenek a kollégáikkal, hogy mikor fogja visszakapni a város az ellopott több, mint 10 milliárd forintot, vagy lehet, hogy az most már húsz milliárd forintot. Azt gondolja, hogy ez Budaörs teljes lakosságának kérése, kérdése, úgyhogy, ha valóban ekkora gazdasági sikerek vannak, akkor a következő Testületi ülésre nagyon nagy szeretettel várja azt a választ, vagy dátumot, hogy mikor kapják vissza az ellopott pénzt, amit valószínűleg el tudnak költeni, s valószínűleg ő lesz az első, aki javasolja, hogy üljenek le és nézzék meg közösen, hogy tizenöt-, huszon milliárd forintot mire tudnak elkölteni közösen. Neki csak az a kérése akkor, ha valóban ilyen csodás gazdasági sikerek vannak, akkor egy dátummal a következő ülésre kéri, legyenek kedvesek érkezni. Köszöni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tudja, hogy mi szokott lenni a válasz az ilyen kérdésekre és tudja azt is, hogy az országjelentés a Monitoring Bizottság ami egyébként vizsgálja az önkormányzatok finanszírozását, meg az Európai Önkormányzatok Charta-t, ami egyébként a magyar önkormányzati törvénynek, sőt még az Alaptörvénynek is része, beépült, ami egyértelműen tartalmazza azt, hogy az önkormányzati vagyon az szent és sérthetetlen, afelett kizárólag az önkormányzat rendelkezik, nos ezzel kapcsolatban teljesen egyértelmű és vita nélkül áll, hogy az a tízmilliárd forint, amit törvénytelenül vettek el az Önkormányzattól még az Országjelentésben is nevesítetten szerepel Budaörs, az más kérdés, hogy hét másik tételben sorolja föl, hogy a Magyar Állam hogyan sérti meg az általa vállalt kötelezettségét  éppen az önkormányzatokkal kapcsolatban. Ha cinikus akarna lenni, azt mondaná Czuczor Gergelynek, reméli, nem matematikát és közgazdaságtant tanít az iskolában, de pontosan tudja, hogy ő is tudja, amit mondott, az nem matematikai, nem pénzügyi, nem gazdasági megfontolás, hanem politikai a háttere, hiszen nem hiszi el azt, hogy azt, amit Jegyző úr mondott, azt ne tudná pontosan. Nem hiszi el, hogy ne tudná, hány olyan fejlesztés van, amit nem tud megvalósítani a város, mert ellopják a budaörsiek pénzét. Egészen biztos abban, hogy pontosan tudja, amikor azt mondja, hogy egymilliárd forint többletbevétel van, akkor azt is tudja, hogy egymilliárddal többet elvon az Állam az idei költségvetésből, mint az előző éviben. Tényleg nem érti, ő ebben a helyzetben szégyellné egy kicsit magát, ha kormánypárti lenne, lapítana, de semmikképpen nem menne százzal a betonfalnak, mert abból baja lesz az embernek, s inkább fölsegíti és leporolja róla a koszt, szóval ez nagyon- nagyon méltatlan.

Löfler Dávid képviselő: Jegyző úr elmondta, hogy nem tud olyan intézményvezetőről, aki olyan kérést fogalmazott volna meg, amit nem tudtak volna teljesíteni. Az az igazság, hogy Gergellyel egyetértésben, sokszor találkozik olyannal, hogy őket megkeresik, de szerinte ez mindenki számára világos, hogy ezt nem fogják nyíltan felvállalni. Erre az volt a kérésük a korábbi időszakban is többször, hogy amikor az intézményvezetőkkel van az egyeztetés a költségvetés kapcsán, akkor hagy lehessen ott az ő oldalukról is valaki. Akkor mind a két fél tudja tanúsítani, hogy mi hangzott el azon az egyeztetésen. Jelen pillanatban ezeken az intézményi egyeztetéseken nem vehetnek részt képviselők, az egyeztetés eredményét azt aláíratják az intézményvezetővel, hogy ez az ő kérése, s innentől kezdve nem lehet vitázni. Ezeken az egyeztetéseken szokott az elhangozni, amit Gergely is mondott, hogy a Kormány miatt nincsen pénze Budaörsnek, s azért kell tőlük elvonni azokat a támogatásokat, vagy azokat a forrásokat, azért nincsen bizonyos dolgokra pénz. Ezek az információk, amik ott elhangoznak, ezek már nem kerülnek sem a bizottságok, sem a Képviselő-testület, sem a képviselők elé.  Ez korábban többször volt közöttük vita, nyilván, utólag semelyik intézményvezető nem fogja felvállalni azt, hogy mi hangzott el azon az egyeztetésen, mert az állásával játszik, ez teljesen egyértelmű.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt hiszi, hogy összekeverik a Budaörsi Önkormányzatot a FIDESZ személyzeti politikájával. Egyfelől, ők nem haverokat szoktak kinevezni, másfelől soha nem ért Budaörsön egyetlen intézményvezetőt sem retorzió azért, hogy milyen álláspontot képvisel, akár politikailag vagy akármilyen módon, sőt, ők azt szeretik, ha az intézményeikért mindent megtesznek. Még az olyan intézményvezetőt is, aki nyíltan szélsőjobboldali retorikát alkalmazott, szánalmasan inkább elnézték, de semmiféle lépést nem tettek. A leghatározottabban visszautasítja képviselő úrnak azt az állítását, ami egyébként a FIDESZ gyakorlata, hogy bárki hátrány érhet azért, mert bármit elmond. Az pedig kategorikusan nem igaz, amit képviselő úr mond, most meghazudtolta Jegyző urat ő viszont azt mondja, hogy szégyellje magát! Egyszerűen nem igaz ez az állítás. Nincs Budaörsön olyan intézményvezető, akinek a jogos, önkormányzati intézménnyel kapcsolatos igényét ne teljesítette volna a Város. Műszaki Ügyosztályvezető Úr! Bármi olyan jelentős fejlesztés, leszámítva a Pagony Óvodát, amit meg kellene valóban csinálniuk, s valóban milliárdos történet, s valóban azért nem indították el, mert a Ti Kormányotok ellopja a városnak ezen pénzét.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Csak egy folyamatra szeretné felhívni a figyelmet, hogy minden évben, így 2021 őszén is elindították a következő évi intézményfelújítási tervezés gyakorlatát. Az összes intézményvezető kapott értesítést arról, hogy jelezze az intézményével kapcsolatos felújítási, beruházási, karbantartási igényeit. Ezeket összegyűjtik, majd helyszíni bejárást tartanak, ahová minden képviselőt, a jobb oldali képviselőket is szeretettel várták az elmúlt években is, van, aki részt is vesz, hogy a helyszínen nézzék meg a prioritását ezeknek a felújítási, beruházási igényeknek, s ezt figyelembe véve tudják a 2022. évi intézmény felújítási programot összeállítani. Nem volt valóban olyan, amit ne vizsgáltak volna meg és amelyik a kategóriájában fontos, tehát akár balesetveszélyes, akár a működéshez szükséges, azt minden esetben az intézményeknél meg is valósult. A Pagony Óvodának a tervdokumentációja készen van, idézőjelbe teszi, csak a forrás hiányzik hozzá, nagyon várják, hogy esetleg egy támogatási program, óvodabővítés megjelenjen, indulni tudjanak a pályázaton, vagy egyéb forrást tudjanak biztosítani hozzá. Készen állnak teljes mértékben az új óvoda felépítésére.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha már az idei évi költségvetésénél tartanak, s ha már az óvodánál, akkor szeretne emlékeztetni, hogy amikor az Állam a törvénytelen elvonások mellett az SZJA 50%-át, amiről Jegyző úr is említést tett, elengedte, akkor a megyei jogú városoknak decemberben a tisztán FIDESZ-eseknek 1,4 milliárd forintot adott. Utána valamennyi megyei jogú várost kompenzálták, a 25.000 lélekszám alattiakat is, majd meghívták a közel negyven – egyenként, ami egy demokráciában teljesen nonszensz, mert nem arról szól, hogy normatívan, hanem pofára megy – azon településeket, melyek e két kategória között vannak, s amikor a tárgyalásra sor került, akkor a különböző településeknél egyértelműen elmondta a tárgyaló fél, aki az Államot képviseli, hogy működésre semmiképpen nem fognak adni forrást. Jegyző úrral voltak ott, majd megcáfolja, ha valótlant mond. Elmondták azt, hogy mitől tarthatatlan ez a szituáció, elmondták azt, hogy milyen fejlesztések vannak, amiket emiatt egyébként háttérbe kell szorítani. Azt kérte tőlük az Államot képviselő tárgyaló fél, hogy sorolják ezeket föl – ezeket írásban egyébként el is küldték, megkaphatja képviselő úr is azt az anyagot, amit elküldtek –  s elléggé kecsegtetőnek tűnt, hogy az óvodára vonatkozóan úgy tűnt, hogy a tárgyaló fél azt mondja, hogy na, talán akkor ez lehetséges lesz, de egy árva buznyákot nem kapott egyedül Budaörs, úgyhogy tényleg, egyszerűen teljesen elkeserítő az, ami ebben az országban történik, s hogy aztán ezek után amit a FIDESZ még itt művel ezzel összefüggésben, ez egészen elképesztő. Amit meg hozzátettek, hogy most már úgy tűnik, a covidon túlvannak, hát ne ringassuk hiú reményekbe és álmokba a társadalmat, a budaörsit semmiképpen se, és nem felelőtlenségre ösztönözzünk. Ő mérhetetlenül tiszteli Merkely professzor kardiológiai tevékenységét és mérhetetlenül megdöbbenti az a politikai tevékenység, amit most végez, s hogy a városba akárhová megy itt Budaörsön, az ő arcképével találkozik. Nagyon jó egyébként, hogy azt mondja, fontos az oltás, csak nem tudja, miért kellett neki májusban azt mondani, hogy Magyarországon nem lesz negyedik hullám, akkor őt mindenki lehülyézte, amikor azt mondta, hogy felelős orvos ilyet nem állíthat, mert ez nem virológiai kérdés sajnos, hanem a világ tendenciáit, ha látják, akkor ez terjedéshalmaz és egyéb matematikai modellekkel leírható történet és sajnos, szomorú, de ebben igaza lett a professzor úrral szemben, aki most már elmondja, hogy hosszan elhúzódó negyedik hullámra számíthatnak. Ne legyenek senkinek azzal kapcsolatban kétségei, hogy miközben az ellenzéket kategorikusan le oltásellenesezték, s ő folyamatosan az oltás mellett agitált, egy olyan nyilatkoztat, amelyik azt mondja májusban, hogy nem lesz negyedik hullám, az a lakosságot megfogja a tekintetben, hogy az oltást felvegye és ezzel súlyos hibát követett el, nem véletlenül van az ő arcképe most kint most mindenütt, de ez rájuk nézve is komoly következményekkel járhat, úgyhogy óvatosan az ilyen kijelentésekkel.

Löfler Dávid képviselő: Ahogy az intézménybejárásokra nagyon szívesen mennek továbbra is, ugyanígy szeretné kérni, hogy ezeken a költségvetési egyeztetéseken ott lehessenek, akkor nem lesz köztük vita, mert most polgármester úr azt mondja, hogy nem voltak ilyen kérdések, ők meg azt mondják, hogy voltak. A kérdés szerinte a nézők számára és Budaörs lakossága számára is az, hogy ezek miért ilyen titkosak, miért nem lehet ott a FIDESZ-KDNP képviselői közül egy ember, s akkor nem lenne közöttük vita. Szerinte mindenki el tudja dönteni, hogy miért nem lehetnek ott, miért mond „A”-t a polgármester úr, ők meg miért mondanak „B”-t, miért élnek párhuzamos univerzumban, ahogy Kalovits Márk fogalmazott. Egészen egyszerűen azért, mert ezekre az egyeztetésekre nem mehetnek be, így senki nem tudja megmondani pontosan, hogy mi is történt ott. Ez szerinte teljesen egyértelmű, kár ezen tovább vitázni, ha polgármester úr vállalja, hogy a továbbiakban, a következő költségvetés tárgyalásánál ott lehetnek az egyeztetéseken, akkor nincs közöttük vita, ha továbbra sem engedi, hogy ott legyenek akkor (Wittinghoff Tamás: akkor továbbra is marhaságokat fogtok beszélni) magának mond ellent. Sajnálja, hogy nem tudja végighallgatni, ő is végig hallgatta, pedig elég hosszan beszélt mindenféléről, ami szerinte már nem is érinti ezt a témát. Nagyon kéri polgármester urat, hogy változtasson a véleményén, ha igaznak mondja, amit elmondott polgármester úr, akkor tegye lehetővé, hogy ezeken az egyeztetéseken ők is ott legyenek.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami azt illeti, kétségtelenül számtalan dolog elhangzott, ami nem érinti a napirendet, de csak olyanra reagált, amit itt felírt és elmondtak, ha képviselő úr tud olyat megnevezni, ami nem volt általuk elmondott és nem azt cáfolta, akkor majd jelezze, most meg nem vele vitatkozik, hanem egy eljárásrenddel, úgyhogy Jegyző urat kéri meg, mert hamis színben tüntet fel egy olyan folyamatot, amivel megint megtévesztik a társadalmat, ez a szokásos FIDESZ manipuláció. Aki esetleg nézi, hallgatja a tévében, az esetleg azt hiszi, hogy bármilyen politikai megfontolás alapján történő kirekesztése történik bárkinek, ez nevetséges hazugság.

dr. Bocsi István jegyző: Akkor most még egyszer. Az volt az állítás, hogy azért nem lehet tudni, hogy az intézmények mit szeretnének és az intézményvezetők mit szeretnének, mert a költségvetés egyik szakmai egyeztetésén az ezer millió közül nem lehet ott egyik képviselő sem. Nemcsak egyik oldalról, vagy másik oldalról, hanem egyetlen sem egyébként, s akkor nem tudják elmondani az intézményvezetők, hogy mit szeretnének. Oké. Akkor világossá válik, hogy ez nem így van, hiszen van intézmény bejárás, ahová minden képviselő meg van hívva, az intézményvezetők elmondják, hogy mit szeretnének, s ott tételesen el van mondva minden. Akkor most világos, hogy ez az első állítás, ez nem igazán fedi azt a célt, amiről beszélgetnek, hogy finoman fogalmazzon, mert van lehetőség a képviselőknek is. Azt, hogy évek óta, már nem is tudja mióta ez mindig elhangzik, hogy az a rákfenéje a költségvetés megalkotásának, hogy ott a pénzügyi irodában hátul, „megverik” az intézményvezetőket és mit íratnak velük alá, s a  költségvetés egyeztetésen egyik képviselő sem vehet részt. Még egyszer mondja, nem arról van szó, hogy valamelyik csoport van kizárva, hogy mondjuk a Kisberk Balázs nem jöhet be oda, hanem oda senki nem jön be. Miért? Hát azért, amiért amikor a könyvelő könyvel, oda sem ül be mellé egy képviselő. Amikor a szociális iroda megalkot egy határozatot, az is az emberekről szól, oda sem megy be képviselő. Mert ez a költségvetés megalkotása szempontjából a Képviselő-testület részéről semmilyen információval nem bír, s ez egy szakmai egyeztetés. Erre fogni évek óta ezt a dolgot…ezt minden éven eljátszhatják, meg minden egyes ilyen költségvetésnél, ahol majd ők mindig elmondják, hogy de nem így van, meg akkor majd hozzák az érveket, meg a különböző intézményeket, ahol világosan látszik, hogy hát ez nem állja meg a helyét, hát ezt megtehetik és akkor valószínűleg ez örök életre így fog maradni és akkor így lesz.

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy mondatot szeretne, ha elmondana, nem tudja, hogy tudja-e fejből idézni, hogy a költségvetés készítéséért ki a felelős, melyen módon kell és kinek kell beterjeszteni és egyébként túl azon, mert az egyébként elhangzott, amit Ügyosztályvezető úr is elmondott, meg Jegyző úr is, hogy az előkészítése már most elkezdődött, s azoknak az észrevételeknek a közkinccsé tétele bármelyik képviselő részéről akkor történhet meg és ott történhet meg, ahol az intézményvezető, s a Hivatal és mindenki a bejáráson ott van, de hogy mi magának a költségvetés elkészítésének a folyamata, mert itt ülnek 2021-ben, többen már pár ciklus óta képviselők, de úgy tűnik, hogy ezt még mintha nem tudnák.  

dr. Bocsi István jegyző: Igen, hát ilyen oldalról is megközelíthetik. A költségvetés elkészítéséért ő a felelős, ezt a jegyzőre testálja a jogszabály, hogy ő az, aki előkészíti. Hogyha úgy tetszik és most húznának egy falat, s ezt most nehogy komolyan vegyék, akkor mondhatná azt, hogy majd ő idehozza, leteszi, s azt csinál vele mindenki, amit akar, senkinek semmi köze hozzá, mert a jogszabály ezt neki írja elő. Nehogy valaki komolyan vegye, nem így történik a dolog, de számtalan egyeztetés van, számtalan, s egyiken sincs ott senki sem a képviselők részéről, mert miért lenne ott egy szakmai egyeztetésen, nem ez a fóruma. Ha a képviselő azt akarja, hogy épüljön meg a toronyóra lánccal, akkor bejön ide és azt mondja, ő szeretné, hogy toronyóra lánccal épüljön, s akkor az mindig megjelenik. Valamennyi képviselő javaslata most is megjelenik, aki javaslatot tett. Tehát akkor legyenek, hogy is mondja, kicsit dinamikusabbak. Hány képviselői javaslat érkezett be ahhoz a 300 millió forinthoz, amire azt mondták, hogy szabad 300 millió, tessék elkölteni? Melyik volt az az intézmény, amelyiknek Dávid azt mondta, hogy na itt van akkor 300 millió? Melyik igényük maradt ki? Volt ilyen? Beterjesztett valaki ilyet, hogy akkor nem ezt csináljuk, hanem csináljunk mást helyette, mert az intézmény, nem mondjuk meg melyik az az intézmény, ugye, mert hú, akkor milyen retorzió éri…  Egyetlenegy javaslat sincs itt. S akkor arra fogni, hogy azért, mert januárban, meg decemberben a számtalan  egyeztetések közül, ami az ő dolga és le is folytatja, – nyilván nem ő van ott mindegyiken, hanem szakmai egyeztetéseken a kollégák is képviselik és végigcsinálják – nem volt ott valaki? Amikor a pénzügyi irodavezetővel beszélget a költségvetésről, akkor sincs ott képviselő. Akkor ott mi hangozhatott el? Amikor a polgármester úrral beszélget a költségvetésről akkor sincs ott képviselő. Mi hangozhatott el? Miért pont abban kell belekapaszkodni, amikor az intézményekkel beszélgetnek? Akkor sincs ott képviselő. Ezután sem lesz, eddig sem volt.  

Biró Gyula alpolgármester: Nem akarná tovább ragozni, mert Jegyző úr elmondta, amit el szeretett volna mondani, csak azért akart megszólalni, hogy Dávid nyugodtan aludjon. Se a polgármester úr, sem jómaga nem szokott részt venni és egyetlen egy képviselő sem szokott részt venni ezeken a szakmai egyeztetéseken. De hogy ne maradjon minden a levegőben és a tévénézők tudják, az elmúlt öt évben – utánanézett – a FIDESZ-KDNP frakció ha három módosítót benyújtott a költségvetéshez, akkor sokat mond. Azok sem voltak lényeges dolgok. Ő még emlékszik rá, hogy volt itt olyan FIDESZ frakció és nem akarja őket dicsérni, visszasírni meg pláne nem, amikor volt száznyolcvan javaslatuk, és este ültek itt, s egyesével szavazgattak az egészről.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ne adjon ötleteket.

Biró Gyula alpolgármester: Nem, nem ad ötleteket, csak nehogy valakiben az a kényszerképzet legyen, hogy a FIDESZ egyébként annyi minden módosítót beadott és ők meg itt ülnek és többen vannak s mindent levernek. Nem adnak be, nem is érdekli őket, egyébként meg kell mondani, hogy a pénzügyi bizottságra egy ember jött el most is, akinek az volt a legnagyobb problémája, hogy egyébként ő elfogadná ezt a tájékoztatót, csak ne az legyen a határozatban, hogy „elfogadom”, hanem az, hogy „tudomásul veszem”, szóval ilyen nyelvészkedés szintjén. Jól mondja, Kapitány Gábor? Ez volt a véleménye, egyébként igent mondott volna rá. Olyan felesleges dolog ezzel szórakozni, most már évek óta, hogy bemehetek, nem mehetek. Nem megy be senki ez egy szakmai egyeztetés, a végeredményt meg mindenki látja és ahogy a Jegyző úr mondta, el is lehet utána mondani a véleményt, ad abszurd, ezekre az intézményi bejárásokra el is lehet jönni. Nem mondja, hogy évek óta hogyan csökkent ez a létszám, van, amikor még kellett hozzá egy kisbusz, meg két autó, most már egy személyautóval körbe mennek, végig nézik, s minden intézményvezető elmondhatja, hogy mi a problémája.  Úgy gondolja, bármelyik intézményvezetővel van olyan viszonyban, hogy ha problémája van, ismeri a telefonszámát, felhívja és akkor meg tudják beszélni. Senkibe nem maradjon az, hogy a FIDESZ itt a költségvetést aztán olyan jól megalkotja, hogy öröm nézni, mert semmit nem tesznek érte.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Az a helyzet, hogy az SZMSZ előírja számára, hogy figyelmeztetnie kell a képviselőket, ha eltérnek a tárgytól. A mai testületi ülés négyes napirendje úgy szól, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló határozat elfogadása. Ebben szó nincs arról, hogy tervezés, meg hogy kinek milyen javaslata volt, s azok a valótlan állítások, amiket egyébként Jegyző úr megcáfolt, azok abszolút nem érintik ezt. Egy dologról szól ez, hogy amit a költségvetésbe az önkormányzat betervezett, azzal kapcsolatban a végrehajtást hogyan tette meg a település. Jól mondja, Jegyző úr? Tehát ami itt eddig elhangzott, az mind a tárgytól való eltérés, következésképpen nem hagy teret a továbbiakban a tárgytól eltérni, fölteszi ügyrendi kérdésként a vita lezárását, aki egyetért, az szavaz igennel.   

A Képviselő-testület 10 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

42/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Vita lezárása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról” tárgyú napirend vitáját lezárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Még négy képviselőnek van fent a neve, jellemző egyébként a FIDESZ-esekre, hogy nem szavazták meg a vita lezárását, reggelig szeretnék még nyújtani, nehogy véletlenül a 11 órás ünnepi ülésre sor kerülhessen. Azt nem tette hozzá, de természetes, hogy azok, akik eddig jelentkeztek, azok még megkapják a szót, de hogyha a tárgytól eltérnek és nem arról fognak beszélni, hogy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban milyen észrevételük van, akkor jelezni fogja. Ne vegyék rossz néven, bár Löfler Dávid már egyszer rossz néven vette, amikor beleszólt. lehet, hogy nem elegáns dolog beleszólni, megnézni mondjuk, Kövér László ülésvezetésével kapcsolatban mit mondana Löfler Dávid.

dr. Molnár Gábor képviselő: Igazán rövid lesz, két mondatban összefoglalná ezt a történetet, Biró Gyula alpolgármester úr elmondta a véleményét a költségvetésről, ő csak egyre kéri a FIDESZ képviselőit, legalább a bizottsági ülésre járjanak el, nyilván valaki mindig van, de két, vagy három pénzügyi bizottsági ülést nem tudott megtartani, nyilván ahhoz kellett, hogy tőlük is hiányozzon valaki, de el kéne jönni bizottsági ülésre, ott lehetne vitatkozni, lehetne beszélgetni róla, amennyiben nincsenek ott, akkor nem ismerik az álláspontjukat.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ő két olyan pénzügyi bizottsági ülésen is lett volna, ahol nem volt tag, de nem volt meg a bizottság, ezért nem volt ülés. Az intézmény bejárás nem egyenlő a költségvetés tervezésével, tehát itt azért van fogalom probléma a másik oldalon, s a másik, hogy 2011-14 között nem egy olyan intézményi-szakmai  egyeztetésen vett részt, még emlékezhetnek, Sánta Áron is ott volt, mint bizottsági elnök, óriási lapokon nézegették ezeket a költségvetési kiadási, meg bevételi oldalakat, akkor úgy látszik lehetett, mert a demokráciába belefért, most nem.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi képviselő úrnak, hogy természetesen ez nem a tárgyhoz hozzáfűzött észrevétele volt, fogalom probléma pedig, akkor ezek szerint Jegyző úr meghülyül, meg ő is, de majd orvoshoz fognak fordulni, s ha esetleg azt mondja, hogy nem bennük van a probléma, akkor szívesen megajánlják őt képviselő úrnak is, tudniillik a költségvetés tervezése törvény szerint, ahogy Jegyző úr elmondta a jegyző kötelessége, azon adatok alapján, ami az előkészítés során a Hivatal számára, mint alapadatok rendelkezésre állnak. Az alapadatok pedig azok, amit Ügyosztályvezető úr is elmondott, meg Jegyző úr is, a képviselői javaslatok, a bejárások, s mindazon szükségletek és igények, amik a város előtt állnak, s ez alapján kell felelősen, a jövőre is nézve megtervezni a költségvetést. Katasztrófának tartaná, hogy tizennégy képviselő dumálna folyamatosan bele, hogy hogyan kell az egyenlegét meghúzni, szerinte előbb-utóbb zártosztályra kerülne a pénzügyi irodavezető és Jegyző úr is, ha ezt így kellene, s költségvetés soha nem lenne. Nem véletlen tartalmazza a törvény, hogy milyen előkészítés után kinek a kötelessége, ez a fogalomzavar nem náluk van, hanem a másik oldalnál.

Löfler Dávid képviselő: Nem tudja, hogy mennyit mondhat el abból, amit el szeretne, s reagálhat-e, mert benne van a levegőben, hogy polgármester úr mindjárt elveszi tőle a szót, mert ez a demokrácia szigete, itt csak őt kell órákon keresztül hallgatniuk, s hogyha ők hozzá szeretnének szólni, akkor vélhetően elveszi tőlük a szót. Még beszélhet? Vagy már elvette a szót? Ha beszélhet, akkor elmondaná, hogy az intézményi bejárások alkalmával csak azokba az intézményekbe mennek, ahol várható felújítás, vagy van valamilyen igény, ez nyilvánvaló szerinte még a lakosok számára is, akik nem ülnek itt az önkormányzatban, hogy nem ezeken a bejárásokon történik meg a költségvetés egyeztetése, itt az egyéb fejlesztésekről van szó, tehát ez ellentétes azzal, amit itt hallhattak. Nyilvánvalóan vannak egyeztetések a költségvetéssel kapcsolatban, ő úgy tudja, hogy a 2014 előtti időszakban volt is lehetőség erre az egyeztetésre képviselőknek elmenni. Ő ürülne, ha erre lenne lehetőség, de látja, hogy erre sajnos nem lesz. Az intézményvezetők saját felelőssége, hogy be akarnak-e számolni nagy nyilvánosság előtt, ő attól tart, hogy nem lesz olyan, aki ezt fel merné vállalni, mert akkor az állásával játszik.

Wittinghoff Tamás polgármester: A leghatározottabban visszautasítja az utolsó mondatot, ami meg a törvényből fakadó, meg az önkormányzati rendeletből fakadó kötelezettsége lett volna, az az, hogy elvegye a szót, de nem tette. Löfler Dávid bírálta az ő ülésvezetését, Kövér László ilyenkor pénzbírságot szabna ki, vannak, akiknek tízmilliósat, mert ott demokrácia van, szemben Budaörssel, ahol természetesen ilyenre nem kerülhet sor. Ami a tartalmi részét illeti, ha képviselő úr azt állítja, hogy Budaörsön nincsen intézményi autonómia, akkor tényleg erősen fogalomzavar van. Ezt a várost az itt élők jelentős része pontosan azért szereti, egészen addig egyébként, míg az iskolákat meg nem regulázták, meg nem fenyegették – most már újságokban jelentik föl – szárnyaltak, s nem tudja, meddig merik elmondani a véleményüket. Most már nem mer nyilatkozni egy-egy iskola kétségtelenül olyan kérdésben, amiben politikailag támadják őket meg, azért nem mer, mert e tekintetben sajnos az a helyzet, ebben igaza van képviselő úrnak, hogy az állásukkal játszanak, de nem az önkormányzattal szemben, hanem azzal a gyalázatos gyakorlattal szemben, amit a magyar Kormány egész Európa felháborodására végez, legyen szó közművelődésről, színházakról, iskolákról, bármiről, s akkor még arról nem is beszéltek, hogy milliárdok hogy úsznak el a közpénzből, de erre tényleg nem tér ki, mert ezzel kapcsolatban nem tettek észrevételt, azt majd akkor teszi meg, ha odajutnak. Miután lezárták a vitát, döntéshozatal következik, hozzáteszi, a költségvetés végrehajtásáról, amivel kapcsolatban egyetlen szó nem hangzott el, mondjuk olyan szónak kellett volna elhangoznia, hogy előírta a költségvetés, hogy tegyék ezt, de ezzel szemben ennyit tetszettek ráfordítani, miért? Ő ilyet nem ilyet nem hallott, a Képviselő-testület meg majd eldönti, hogy szerinte a költségvetésről szóló első félévi beszámoló elfogadható-e vagy sem. 

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a beszámolót.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

43/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1-23. mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester       

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

5.) A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 2/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Biztos nincs benne politika, hogy csupa ellenzéki település kapott törvényességi észrevételt azzal kapcsolatban, hogy útjaik esetében a 10 tonna össztömeget meghaladó forgalmat korlátokhoz és szabályokhoz igyekeznek kötni, hát ez egy elég sajátságos dolog, de úgy tűnik, ebben még a jobb oldal is egyetért velük, hogy a határozati javaslat szerinti döntést hozzák meg. Meg kell találni azt, hogy hogyan lehet korlátozni az utak tönkretételét, vagy hogyan lehet kötelezni azokat, akik ebben valamilyen módon részt vesznek, hogy a költségviselésében jelen legyenek. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

44/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 2/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 1. a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01196-1/2021. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakkal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi, továbbá
 2. felkéri a polgármestert arra, hogy komplexen, a jogalkalmazói tapasztalatok és a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01196-1/2021. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak alapján, a szükséges egyeztetések útján készítse elő és terjessze be a következő képviselő-testületi ülésre a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását és – amennyiben szükséges – kérje a törvényességi felhívásban meghatározott határidő meghosszabbítását.

Határidő:                   Képviselő-testület soron következő ülése

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Jegyzői Iroda

6.) A kamaraerdei településrészi önkormányzat elnökének megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: dr. Kisfalvi Péter elvesztésével elnök nélkül maradt a részönkormányzat, s mindaddig, amíg nem lehet azon a településrészen önkormányzati képviselő választást kiírni, gondoskodni kell arról, hogy elnöke legyen a részönkormányzatnak, ezért a javaslat az, hogy Monostori Kalovits Márk legyen az elnök. Ezt 4 igen szavazattal támogatta az Ügyrendi bizottság.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

45/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A kamaraerdei településrészi önkormányzat elnökének megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a részönkormányzat vezetői tisztségét is betöltő képviselő tag megbízatásának megszűnésére, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdésében, a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében, valamint a településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltakra – , a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnökévé a képviselők közül Monostori-Kalovits Márkot választja meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

7.) Döntés beruházási, fejlesztési célok módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Reméli, hogy itt nem nyitják ki újra a vitát, mert a két bizottság egyhangúlag támogatta a mintegy háromszázmillió forint felhasználására vonatkozó előterjesztést, (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) azért ez némiképp visszautal az előző vitára, amit nem szeretne újra kinyitni.

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

46/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés beruházási, fejlesztési célok módosításáról

 1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi beruházási célok megvalósítását jóváhagyja és Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/C melléklet 3. 2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról a szükséges 298 122 eFt összeget az alábbi feladatok elvégzésére felszabadítja:
s.szBeruházási cél megnevezéseelőirányzat eFtCél előirányzati sor
1.Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása115 0006/B melléklet Ingatlan felújítások 6 sor
2.Műszaki ellenőrzés magasépítés4 0006/B melléklet Ingatlan felújítások új sor
3.Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem20 0006/B melléklet Út és mélyépítési felújítások új sor
4.M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás /FAD23 6226/A melléklet Út és mélyépítési beruházások új sor
5.Budafoki utca felújítása48 0006/B melléklet Út és mélyépítési felújítások új sor
6.Gólya utca felújítása35 0006/B melléklet Út és mélyépítési felújítások új sor
7.Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése /FAD4 0006/A melléklet Út és mélyépítési beruházások új sor
8.Közvilágítás hálózat bővítése3 0006/A melléklet Út és mélyépítési beruházások új sor
9.Bánki Donát utca melletti árok rekonstrukció28 0006/B melléklet Út és mélyépítési felújítások új sor
10.Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés5 0006/B melléklet 2.2 sor
 Műszaki ellenőrzés munkadíja- mélyépítés3 0006/A melléklet 3.2 sor
11.ÁFA befizetési kötelezettség9 5004/B melléklet 10 sor
 összesen298 122 

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

8.) Döntés településrendezési szerződés módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

47/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés településrendezési szerződés módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a MoMDeluxe Korlátolt Felelősségű Társaság, a MOBOKO Central Korlátolt Felelősségű Társaság és Budaörs Város Önkormányzata között 2018. szeptember 28. napján ÖNK SZ 2018 663 számon létrejött településrendezési szerződés 2. számú módosításával egyetért és a melléklet szerint jóváhagyja.
 2. felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

szerződés módosítására 2021. szeptember 30. napjáig

Felelős: polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

9.) Döntés a kamaraerdei felnőtt kondipark létesítésére vonatkozóan

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB, a PEB és a Kamaraerdei Részönkormányzat is egyhangúlag támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

48/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a kamaraerdei felnőtt kondipark létesítésére vonatkozóan

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a felnőtt kondipark kialakításának helyszíneként Kamaraerdőn a Hosszúréti-patak melletti park előterjesztés melléklete szerinti helyét és a kialakításhoz szükséges forrást úgy biztosítja, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/C melléklet 5. Üzemeltetési céltartalék sorról 3.500 eFt összeget felszabadít, melyet a 6/A melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások „Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése” új sorra átcsoportosít.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

10.) Budaörsi víziközművek 2022-2036. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB, a PEB egyhangúlag támogatta,(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a Hivatal meg majd küzd azért, hogy ezt teljesíteni is lehessen a szolgáltatók által. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

49/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi víziközművek 2022-2036. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2022 – 2036. évek közötti időszakra fejlesztési tervét elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2022 – 2036. évek közötti időszakra fejlesztési tervét elfogadja azzal, hogy
 • a 2022. évre tervezett feladatok között javasolja szerepeltetni:
  • „Önkormányzati útépítésekhez kapcsolódó vízvezeték rekonstrukció”, nettó 24.721 eFt becsült költségű, ÉCS forrásból történő beruházást,
  • „Önkormányzati csőhálózati felújítási program keretén belül vízvezeték rekonstrukció,” nettó 118.000 eFt becsült költségű, önkormányzati forrásból történő beruházást,
  • a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

11.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Különböző faápolás, permetezés, kertészeti feladatokkal összefüggő tevékenységek biztosítása okán szükséges a BTG közszolgáltatási keretszerződésének módosítása.A két bizottság egyhangúlag támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

50/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2021. évre összességében 1.219.560.000,- Ft főösszeggel.
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő keretösszegekkel a Közszolgáltatási Keretszerződés VII. számú módosítása aláírására.
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy Közszolgáltatási Keretszerződés módosításához szükséges forrás biztosításához a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sorról 36.000 e Ft-ot felszabadít és ezzel egyidejűleg a 4/C melléklet 2. sor Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sorra 36.000 e Ft-ot átcsoportosít az „Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása,  közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása” feladatokra, az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek  parlagfű mentesítése” feladatokra és a „Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése” feladatokra.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

12.) A BUILD UPON² projekt beszámoló elfogadása és kapcsolódó intézkedések meghozatala

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő egy EU környezetvédelmi, klímavédelmi projekt, az intézkedési tervük, illetve további intézkedések elfogadása, a beszámoló elfogadása és a kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó döntések meghozatala. A TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Farkas Benedek képviselő: Szeretné elmondani, hogy az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetett ebben a projektben, ami inkább azt jelenti, hogy tud róla eleget ahhoz, hogy nagyon büszke legyen a városra, hogy ebben részt vettek, s itt elsősorban a Hivatal szakértelméről van szó. Részt vett benne szerinte minden osztálya a Hivatalnak, Szabó Sándor vezette lényegében Vágó Csaba kabinetvezetővel együtt, s itt egy óriási dologról van szó, amire tényleg minden Budaörsi büszke lehet, mert Budaörs nyolc európai várossal együtt, olyanokkal mint Dublin, Padova, Leeds, s közösen dolgoztak ki egy keretrendszert az épületfelújításokról, hogy hogyan lehetnek 2050-re karbonsemlegesek, hogyan tudnak embereket kimenteni az energiaszegénységből, hogyan lehet egészségesebb a levegő, mind a házakon belül, mind azon kívül. Budaörs más ilyen projektekben is részt vesz, ott van az URBACT projekt, amiben Kalovits Márk aktív, ott volt a Multi Pay Project, amit az Energia klubbal csináltak és nemrég zárult le. Itt azért olyan dolgokról van szó, miközben Budaörsnek elveszik a pénzét, hogy ők keresik a mozgásteret ahhoz, hogy akkor nemzetközi szövetségesekkel, magyarországi szövetségesekkel hogyan tudnak ezek között a megszorított keretek között is hosszú távon jót tenni, egy ilyen projekt esetében nemhogy Budaörssel, de Európával is. Tényleg nagy dologról van szó, ajánlja, hogy aki még nem olvasta ezeknek a mellékleteit, az utólag legalább tegye meg.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

51/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A BUILD UPON² projekt beszámoló elfogadása és kapcsolódó intézkedések meghozatala

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „BUILD UPON² projekt beszámoló elfogadása és kapcsolódó intézkedések meghozatala” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

Elfogadja az 1. sz. mellékletben csatolt projektbeszámolót.

 • Budaörs Város Önkormányzata a projekt eredményeként létrehozott Keretrendszert bevezeti első körben a saját épületállományára és projektjeire, amelyek esetében ez alkalmazható.
 • Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Szociális és Egészségügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

13.) Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyilván ilyenkor aggodalommal hallgatják a nézők és az érdeklődők, hogy mi fog történni, de a javaslat nem módosítja a temetői díjakat.   Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

52/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2021. évben nem módosítja a temetői díjakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

14.) Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Néhány bérleti díjra vonatkozó javaslat van előttük, mindegyiknél egyébként bérleti díj emelésről döntenek, illetve van, ahol a terület módosítása is a valóságnak megfelelően történt. A javaslatot a két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

53/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul, hogy a BTG Nonprofit Kft. és a Dermamedic Egészségügyi Kft.  és Dr. Nagy Zsuzsanna között létrejött, a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének orvosi rendelő működtetés céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2023. június hónap 1. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló meghosszabbításához, egyebekben változatlan feltételekkel.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal    

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda / BTG Nonprofit Kft.

15.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, itt több tétel is lesz majd, az első egy 240 m2-es ingatlanrészre vonatkozik, ez a pizzéria, 8 igen és 7 igen szavazattal támogatta a két bizottság. Külön kell szavazni a két javaslatról. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

54/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítása (1)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Budaörs Város Önkormányzata és a GARFILDÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben létrejött, Budaörs, Patkó utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű „kivett egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan 52 m2 területű részének melegkonyhás üzemeltetés céljára történő bérbe adására vonatkozó szerződést meghosszabbítja 2022. november hónap 18. napjáig.

A bérleti díj 63.200-FT+ÁFA/hónap.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a másik határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

55/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítása (2)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata haszonkölcsön szerződést köt a Budaörs, 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „egyéb helyiség” megnevezésű, 240 m² területű ingatlan 22,5 m2 területű részére Nagy Sándor közös képviselő használatba vevővel, határozatlan időtartamra azzal, hogy az ingatlanrész közüzemi és karbantartási költségei a használatba vevőt terhelik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, 23.§ (5) bekezdés 9. pontja értelmében az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások az Önkormányzat feladatát képezik. A haszonkölcsön szerződés megkötése a közös képviselővel, mint magánszeméllyel történik, azzal a megkötéssel, hogy a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szerződés fennállása alatt a tárolót térítés nélkül köteles a társasház lakóinak rendelkezésére bocsájtani, a tárolóhoz kulcsokat biztosítani.

Az Önkormányzat elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, fontos feladatának tartja az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítását. Az egészséges életmód folytatását kívánja Budaörs Város Önkormányzata segíteni, támogatva ezzel a kerékpározás egészségre gyakorolt jótékony hatását.

A haszonkölcsön szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően lép hatályba.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

16.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 116 m2 területének hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Még mindig Patkó utcai önkormányzati ingatlanról van szó, van itt egy élelmiszer bolt, ennek egy 116m2 területéről van szó. A két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

56/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti földszinten található 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 116 m2 területének hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata bérbe adja – a Társasház pozíciójába belépve – a Budaörs, 1036/5/A/100 helyrajzi számú természetben a Budaörs, Patkó utca 1. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett: egyéb helyiség” megnevezésű, 240 m² területű ingatlan 116 m2 területű részét Király István egyéni vállalkozó részére, 2021. december 31. napjáig, határozott időtartamra.  A bérleti díj összege az ingatlanrészre vonatkozó korábbi bérleti szerződésben szereplő bérleti díjjal egyezően 1.071-Ft + ÁFA/m2/hó. A bérlemény közüzemi és karbantartási költségei a bérlőt terhelik.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

17.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének ismételt módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Városházán lévő étterem bérleti díjáról van szó (covid miatti csökkentésről).A két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

57/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A BetLux Food Bt. bérleti szerződésének ismételt módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. között a Budaörs, 1181/1 helyrajzi számú, Szabadság út 134. szám alatti Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé helyiségre vonatkozóan 2020. február 24. napján létrejött bérleti szerződés alapján 2021. szeptember 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra – de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig – a bérleti díj összege 5.000 Ft + ÁFA/hó.
 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

18.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

58/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peregrino Panzió Kft-vel kötött, a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Ö/SZ/2019-656 számú adásvételi szerződésben szereplő részletfizetési kötelezettség felfüggesztését 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

19.) Döntés a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen, 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

59/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a BSC 1924 Futball Kft. (cím: 2040 Budaörs, Szabadság utca 116., adószám: 23926792-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-156457) által a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a TSPC Kft. döntés-előkészítő tanulmányában foglaltaknak megfelelően megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházáshoz, valamint az ehhez szükséges látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény (TAO támogatás) igénybevétele érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez történő pályázat benyújtásához;
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges jogi intézkedések megtételére és a vonatkozó eljárások megindítására.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

20.) Javaslat a „Szilvásban” található önkormányzati tulajdonban lévő területek nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 6 igen 2 nem szavazattal fogadta el.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

dr. Czuczor Gergely képviselő: A kedves tévénézőknek mondja, illetve a város közvéleményének, hogy a Szilvás az a rész, ami az út túloldalán van, ha a lakótelep felől nézik és Törökbálint, illetve Budaörs között található. Az egyetlen olyan rész, ami teljes egészében még beépítetlen, mintegy aranytartaléka a városnak, ha bármiféle fejlesztésben gondolkodnának a jövőben. Erre a területre így gondoltak eddig az elmúlt tizenvalahány éven keresztül. Ő úgy hitte és abban a reményben volt, s talán még lesz is a jövőben, hogy itt volt egyfajta konszenzus, oldaltól függetlenül a közszereplőket érintően, hogy ez az a terület, amit azért próbálnak megvásárolni az ottani magántulajdonosoktól, már attól a kevéstől, aki rendelkezik még ott magántulajdonnal, azért próbálnak nagy egybefüggő önkormányzati ingatlant létesíteni, hogy például, ha egy nagy intermodális központot szeretnének, vagy egy P+R parkolót akarnak létrehozni, vagy bármely más fejlesztési elképzelés esetleg szóba jönne ott a vasút mellett, ötlet volt például, hogy egy aquaparkot, vagy nem tudja, teljesen mindegy, de a város jövőjét meghatározó lehetőséget a város területén, utolsó ilyen lehetőségként számontartott ingatlant most a baloldali többség el szeretné adni. Ő ettől óvná a közösséget, merthogy nincs már hová fejlődniük, maga az a terület, amit fejlesztésbe be tudnak vonni, az egyre kevesebb. Már csak félve teszi hozzá, hogy jelenleg ipari elgondolások vannak a fejlesztésben, erről szó volt a bizottsági ülésen, csak az a befektető, aki ezt megvásárolja majd a jövőben, az előterjesztés szerint ipari létesítményt hozhat oda, de mi van akkor, ha a többség, majd fél év múlva, egy év múlva azt gondolja, hogy hát lakófunkció is kerülhet abba a területbe? Abban az esetben a budaörsieket felhívja arra, hogy akkor bizony lakópark fog létesülni évekkel később majd ebben a történetben, ami tovább fogja nehezíteni a város élhetőségét, vagy ellehetetleníti az élhetőségét. Tervbe volt véve éveken keresztül, ennek kapcsán látta a terveket, hogy az Árok utca meghosszabbítását egy felüljáróval kívánják majd megtoldani, de ott, pont azért, hogy ezt a Szilvás nevezetű területet fel lehessen tárni, kinek lesz majd ez a költsége, ha ott már az eladás utáni fejlesztések megvalósulnak? Ő fél attól, hogy ez megint Budaörsöt fogja terhelni, holott akkor lenne érdemes ilyen jellegű fejlesztést ott véghez vinni, ha az őket, a budaörsi polgárokat gazdagítja és nem egy magánvállalkozónak a bizniszét erősíti. 

Wittinghoff Tamás polgármester: „Jajj, Istenem!” Nem is tudja, hol kezdje, mert hetet-havat összehordott képviselő úr. Kezdjék hátulról. Az, amit mondott, az Árok utca meghosszabbítása, az éppenséggel nem ennek a területnek a feltárására, hanem egy vasútállomás megközelítésére és a település bekötésére szolgálna, de sajnos nem fog megvalósulni, mert egyenlőre nincs rá lehetőség, merthogy egy magántulajdonon keresztül megy és ezt az elképzelését nem támogatja a városnak a jelentős tulajdonnal rendelkező, egyébként nincs is sok értelme így megvalósítani, ugyanakkor az egyeztetés a NIF-el az Auchannak, Ikeával folyik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a kerékpárút hálózatot összekötni, s ennek a megvalósítása folyamatban van. De ennek a felüljáró történetnek semmi köze ehhez a területhez, tehát ezt kipipálhatják, ez szamárság. Ami az első állítás volt, az meg megint kategorikusan nem igaz. Az első, amire emlékszik, de egyébként hosszabb történet, abban egyáltalán nem volt konszenzus, amit képviselő úr mondott, abban volt konszenzus, hogy ne azoknak legyen ebből hasznuk, akik egy furcsa kárpótlási eljárás során nadrágszíjakat szereztek, hanem az önkormányzat kerüljön olyan helyzetbe, hogy ott az valósulhasson meg, ami egy település számára bevételeket jelent és egy autópálya mellett terület, hát, aki oda akar lakóparkot építeni, aki oda akar menni lakni, hát az maximum képviselő úr lehet, mert az ott ki van zárva. Képviselő úr még a bizottsági ülésen lakóparkról beszélt és tényleg tartalmazza a lakópark szót a pályázati anyag – tiltásként. Azt nem lehet, úgyhogy tessék néha felkészülni, mert az nem árt. Emlékszik, az Ritter Imre volt, aki spanyol befektetőkről beszélt, még büszkélkedett is, hogy a lánya milyen jól tud spanyolul és ő segített neki abban, hogy eligazodjanak ezen a tárgyaláson, s ennek a terültnek a hasznosításáról beszélt akkor, a FIDESZ  meghatározó személyisége volt a testületi ülésen, indult is ellene FIDESZ-es polgármester jelöltként, ennyit a konszenzusról. Egyébként a dolog előkészítésében a korábbi FIDESZ frakció vezető, Kálóczi Imre vett részt hosszú éveken keresztül, aztán meg még alpolgármesterként is, ami meg most itt van, az egy pályázat, ami semmit nem mond arról, hogy mi legyen, illetve kizár bizonyos dolgokat, hogy mi ne legyen. Aquapark is lehet, ha valaki oda ilyet akar tenni, bár annak is szerinte lesz forgalma. Szerinte a városnak az az érdeke, hogy olyan megvalósulás történjék itt, amiből hosszú távon a városnak bevétele lesz, rövid távon meg az értékesítésből, amit talán nem tud ellopni az Állam.

Kisberk Balázs képviselő: Előre bocsájtja, neki nincsen lakópark fóbiája, ellenben képviselőként azt gondolja, hogy van igénye és elvárása is, hogy a város fejlődjön. Aki a Szilvást ismeri,- nem tudja, a képviselők közül ki ment ki – jelenleg szeméttelepként működik, az autóroncstól a sezlonig minden van, tehát azt gondolja, hogyha ez az állapot megszűnik egy befektetésnek köszönhetően, akkor rövid távon már nyer a város, egyébként itt semmi infrastruktúra,semmi úthálózat nincsen, ha ide érkezik egy befektető, feltéve, de nem megengedve, hogy ipari létesítményt hoz létre, amiből még iparűzési adóbevétele is lesz a városnak, akkor olyan beruházásokat hajt végre, amit nem a városnak kell, tehát mindenféleképpen előre viszi a várost, a maguk részéről ők ezt támogatják, ahogy a bizottsági ülésen is megtették.               

Löfler Dávid képviselő: Utólag nagyon köszöni ezt a nagyvonalúságot, hogy végigmondhatta a hozzászólását, nem gondolta volna, hogy ezeket majd meg kell köszönnie itt Budaörsön, a demokrácia szigetében, de eljutottak arra a pontra, hogy külön meg kell köszönni, hogy nem vették el tőle a szót.  Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy ez is egy történelmi pillanat, ha ezt a területet eladják, akkor majd öt, tíz év múlva, amikor komoly problémái lesznek a városnak és nem lesz fejlesztési területe a városnak, majd azt fogják mondani, hogy nem kellett volna ezeket a területeket eladni, de majd már ezt nem fogják tudni visszafordítani. Amikor a főpolgármester, Karácsony Gergely úgy dönt, hogy nem engedi be az autókat a városba, különböző díjakat fog szedni, vagy kitiltja a dízel autókat, akkor ezek az autók itt fognak parkolni a főutcán, illetve  a tárcsás parkolásnak köszönhetően ki fognak szorulnia kisebb utcákba, de nem lesz olyan hely, olyan P+ R parkoló, ahol a városuk előtt van, ahová le tudnák tenni az autókat, hogy ne menjenek be a városba, hogy ne itt parkoljanak, s egyéb fejlesztési területekre sem lesz már Budaörsnek lehetősége, mert az utóbbi időben sorra adták el ezeket a területeket, ő ezt nagyon sajnálja, s úgy látja, nem tudnak ezen változtatni. Ők mindig elmondják a véleményüket, ha egyáltalán megkapják a szót, vagy egyáltalán nem veszik el tőlük, de ezek olyan történelmi pillanatok, amit később nem fognak tudni visszafordítani.   

Monostori Kalovits Márk képviselő: Rémhírterjesztés, meg a lakosok félreinformálása helyett akkor ő is szólna a tévénézőkhöz, meg különféle újságok olvasóihoz. Ez egy kétfordulós nyilvános pályázat, amiben a lakó épületek, tehát az, hogy lakópark épüljön, az ki van zárva. Ő itt olyan garanciákat lát, ennek a pozitív megvalósulására hiszen „a pályázónak a terület hasznosítására vonatkozóan koncepciót kell bemutatni, telepítési tanulmány, üzleti terv” illetve az első forduló után még külön konzultációt tart az Önkormányzat a pályázókkal. Azt gondolja, lakópark biztosan nem lesz, ez pedig egy kétfordulós nyilvános pályázat, ahol bárki elmondhatja, hogy milyen koncepció mentén szeretné ezt a területet hasznosítani, s még az is lehet, hogy ebből nem lesz semmi, ha jó értesült, ez egy terv, amire ők kapnak lehetőségeket, s akkor majd döntenek. Lakópark, meg megint ilyen riogatások…ezeket jó lenne befejezni, mert valótlanságok, de nem akarja elismételni azokat, amiket polgármester úr is mondott. Szerinte ebből mindannyiuknak elege van és inkább haladni kéne és a dátumot azt továbbra is várja majd a következő testületi ülésen.    

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, ha oda egyébként valaki P+R parkolót akar tenni, annak a józan esze tényleg tökéletesen elment-e, tudniillik a P+R parkoló egy olyan területre, amiből több milliárd forint bevétele lehet a városnak hosszú távon, meg éves szinten milliárdos… Az kinek épülne? Végig gondolták? Tényleg? Teljesen elmentek otthonról? A P+R parkoló, ha az ott megvalósulna, akkor az a külső agglomeráció összes autóját ide hozná be, abból egy fillér bevétele nem lenne a városnak, de itt terhelné azt. Hát, ha a FIDESZ így fejleszt várost, akkor őszinte részvéte, nagy szerencse, hogy nem az ő kezükben van ezzel kapcsolatban a döntés. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

60/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A „Szilvásban” található önkormányzati tulajdonban lévő területek nyilvános pályázat útján történő értékesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata dologösszességként, kétfordulós nyilvános pályázaton értékesíti a „Szilvás” területén található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat a jelen előterjesztés 6. számú mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

A területen található, részben, vagy egészben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felsorolását a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

 1. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett közútként” nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan az Önkormányzat adásvételi előszerződést köt. Ezekre az ingatlanokra az Önkormányzat a végleges adásvételi szerződést valamennyi ingatlan átminősítését követő 15 napon belül köti meg.
 1. A pályázat első fordulójában bárki pályázatot nyújthat be, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázati anyag: a pályázónak a terület hasznosítására, vonatkozó koncepciója, elképzelése lehetőség szerint telepítési tanulmány, üzleti terv.

Az első fordulót követően az Önkormányzat a hasznosítási elképzelésekről további információk beszerzése érdekében konzultációt tart a pályázókkal.

 1. A pályázat második fordulójában az Önkormányzat csak attól a pályázótól kér ajánlatot a terület vételárára vonatkozóan, aki részt vett a konzultáción.

A második forduló során a kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázók közül azokat a pályázókat hívja fel az ingatlanok együttes vételárára ajánlattételre, amely pályázóknak a terület hasznosítására vonatkozó koncepciója, elképzelése az Önkormányzat terület hasznosítására vonatkozó elképzeléseihez illeszkedik.

A kiíró Önkormányzat számára a terület olyan célra történő hasznosítása az elfogadható, amely megvalósítása nem növeli jelentős mértékben Budaörs környezetterhelését, ezen belül különös figyelemmel a hasznosítás közlekedési vonzatára.

 1. A pályázati ár a következő:

A belterületi ingatlanok ára összesen 818.196.000 Ft., a külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 1.311.360.000 Ft., a külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 967.059.000 Ft.

A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú ingatlan vételára összesen 3.096.615.000 Ft.

A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. A pályázat elbírálásának szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Határidő: pályázat közzétételére: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

21.) Pályázat kiírása a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok kb. 641 m² területű részének hasznosítására, autómosó üzemeltetése céljából

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A BITEP területén egy autómosó üzemeltetése céljából 641 m2 területről van szó, a TFKVB 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Kérdezi a Testületet, aki egyet ért, az szavaz igennel.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

61/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Pályázat kiírása a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok kb. 641 m² területű részének hasznosítására, autómosó üzemeltetése céljából

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és kiírja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatot a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok kb. 641 m² területű részének hasznosítására, autómosó üzemeltetése céljából.

Határidő: a pályázat kiírására: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

22.) Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A közüzemi díjak jelentős emelkedése miatt javasolt a változtatás. Felteszi szavazásra a javaslatot.   

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

62/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata, mint bérlő és a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint használó bérleti szerződést köt határozatlan időtartamra a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a 1181/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatt található Városháza épületének a Polgármesteri Hivatal által használt 6.696 m² nagyságú részére vonatkozóan, 2.800 Ft+Áfa/nm/hónap bérleti díj ellenében. A bérleti szerződés a felek által történő aláírással, az utolsó fél aláírásának napján lép hatályba. A bérleti díjat a Bérbeadó jogosult minden évben a tárgyévet megelőző év inflációs rátájával megemelni. A bérleti díj emelésére első alkalommal 2022. évben kerül sor.
 1. Az 1. pont szerinti bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft., mint bérbeadó, az Önkormányzat, mint bérlő és a Polgármesteri Hivatal, mint használó között a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, 1181/1 hrsz-ú (Városháza) ingatlanra vonatkozóan 2012. december 19-én létrejött bérleti szerződést a Felek megszüntetik.
 1. A bérleti díj többletfedezet biztosítása érdekében a Budaörs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosításáról gondoskodjék: a 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sora csökken 15.794 eFt-tal, ugyanakkor a 4/A melléklet 16. Városháza bérleti díja sora nő 15.794 eFt-tal. Kérje fel a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: a határozat közlésére azonnal  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

23.) Javaslat a 1792/2 helyrajzi számú természetben Nefelejcs utcában lévő ingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a javaslatot.   

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

63/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1792/2 helyrajzi számú természetben Nefelejcs utcában lévő ingatlan értékesítése

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező 1792/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Nefelejcs utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház és beépítetlen terület” megnevezésű, 131 m² területű ingatlant 810.000,- Ft vételáron értékesít az ingatlannal szomszédos 1791/2 helyrajzi számú ingatlan azon tulajdonosai – azaz Simics Vincéné, Seres Ferencné, Mohácsi Ferenc és Mohácsi-Németh Mónika, valamint Tóth Ádám – részére, akik az Ingatlanra vonatkozóan vételi szándékukat fejezték ki. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. Vevők a teljes vételárat az adásvételi szerződés minden fél részéről történő aláírását követő 15 munkanapon belül kötelesek megfizetni.

Határidő a szerződés megkötésére: 2021. december 31. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

24.) Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A SZEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a javaslatot.   

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

64/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2021. október 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

25.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelentős problémát okoz a   városban, hogy a téli időszakban mindenfélével fűtenek az emberek, sajnos ez nem csak a szociálisan hátrányos helyzetű emberekre vonatkozik, így ezúton is szeretne mindenkit kérni, hogy aki teheti, az megfelelő tüzelővel tüzeljen, a szociálisan nehéz helyzetben lévőknek meg itt teremtenek lehetőséget, hogy biztosítsák számokra a megfelelő minőségű tüzelőanyagot.A SZEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a javaslatot.   

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

65/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Szociális tűzifa biztosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. évben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja, vagy a 23. § alapján települési támogatásban részesült, szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére természetbeni támogatásként téli tűzifát biztosít.

A tűzifa mennyisége 2021. október valamint 2022. február hónapban 1-1 erdei m3.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

26.) A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy véli, nem kell indokolni az okokat és nagyon jó lenne, ha ez a negyedik hullám elmenne, mert ez ott lebeg a fejük felett, mint az a bizonyos kard. Az előterjesztést két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a javaslatot.   

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

66/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, a Budaörsi Latinovits Színház pótelőirányzat kérelmét 38.616.000.- Ft-tal támogatja. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.

A 38.616.000.- Ft pótelőirányzatot az intézmény költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

11. melléklet

Bevételek / III. Irányító szervi támogatás sor nő 38.616.000.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek / I. Működési költségvetés bevételei, 3. Működési bevételek, 2. Szolgáltatások ellenértéke sor csökken 38.616.000.- Ft-tal.

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

27.) Átcsoportosítás önkormányzati működési kiadásokról a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testületi munka informatikai támogatásáról van szó. Kérdezi a Testületet, aki egyet ért a javaslattal, az szavaz igennel.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

67/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Átcsoportosítás önkormányzati működési kiadásokról a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testületi munka informatikai támogatására jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletben az alábbi, előirányzatok közötti átcsoportosítást:

e Ft

4/B. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok 19. Képviselő-testület inf. támogatása sor csökken-2.697
3. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás sor nő2.697
8. melléklet Bevételek III. Finanszírozási bevételek 2. Irányítószervi támogatás sor emelkedik2.697
8. melléklet Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai 3.Dologi kiadások 2. Karbantartási kiadások sor emelkedik2.697

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda és Informatikai Iroda

28.) Új bizottsági tag megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Pénzügyi bizottságban dr. Kisfalvi Péter elvesztésével pótolni kell a tagot, itt Hauser Pétert a javasolják. Kérdezi a Testületet, aki egyet ért a javaslattal, az szavaz igennel.  

A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)  

68/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Új bizottsági tag megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfalvi Péter önkormányzati képviselő elhunyta következtében megüresedett bizottsági tagsági helyre 2021. szeptember 15. napjától Hauser Péter önkormányzati képviselőt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

29.) A Magyar Államkincstárnál Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére fizetési számla nyitása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

69/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A Magyar Államkincstárnál Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére fizetési számla nyitása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Magyar Államkincstárnál Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére fizetési számla nyitása” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 azonosítószámú projekt esetében igénybe veszi a 100%-os támogatói előleget.
 1. Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál Európai Uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére fizetési számla nyitását.
 1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

30.) Döntés BUDAÖRSHŐ Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Egri Pétert, mint szakértőt javasolja a felügyelő bizottságba. A javaslatban szereplő időszak 3 év lesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, kérdezi a Testületet, aki egyet ért, az szavaz igennel.  

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

70/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés BUDAÖRSHŐ Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról

Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós Törvény) rendelkezései alapján a 2021.04.09. napján – a TED- 2021/S 074-190234 iktatószámú koncessziós hirdetménnyel –„Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása” tárgyában két szakaszból álló, tárgyalásos koncessziós beszerzési eljárás lezárásaként hozott 39/2021.(XI.01.) ÖKT sz. döntése szerint, a nyertes ajánlattevővel – Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., képviseli: Palkó György elnök-vezérigazgató, cégjegyzékszám: 13-10-041573, adószám: 10782004-2-44, (Koncesszor) – megkötésre kerülő koncessziós szerződés alapján megalapításra kerülő Koncessziós Társaság (BUDAÖRSHŐ Kft.) Felügyelő Bizottságába az Önkormányzat részéről Egri Pétert delegálja 3 évig terjedő időszakra, 2021. szeptember 15.-től 2024. szeptember 15-ig.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki ügyosztály

31.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 47 m2 területű részének hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, itt a BULÁKE számára biztosítanak helyet. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

71/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti 240 m2 területű, „kivett egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlan 47 m2 területű részének hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, és 8a. pontjára tekintettel –  haszonkölcsön szerződést köt a Budaörs, 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „egyéb helyiség” megnevezésű, 240 m² területű ingatlan 47 m2 területű részére Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete kölcsön vevővel, határozott 2022. március 31. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy az ingatlanrész rendeltetésszerű használatara alkalmassá tétele, a közüzemi és karbantartási költségei a kölcsön vevőt terhelik.

A haszonkölcsön szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően lép hatályba. 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő napirendeket zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

72/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

73/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

74/2021.(IX.15.) ÖKT sz.                                      határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2021. szeptember 28.