Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 10-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november 10-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid képviselő.

Igazoltan távol van: dr. Molnár Gábor, Kapitány Gábor képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője), Májer Emese Budaörsi Infó, Nyikes Fatime Esélyegyenlőségi szószóló

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket, a szűk körben jelenlévőket, illetve mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület ülését, amelynek összehívására alapvetően a szemétszállítás rendbetétele okán, illetve az azzal kapcsolatos napirend okán került sor. Ez később még kiegészült pár napirenddel, és  meghívóhoz képest további egy sürgősségi előterjesztéssel: a hétvégén szereztek tudomást egy jelentős, 1 milliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatás lehetőségéről, aztán hogy ezt el lehet-e érni és hogy ez sikerül-e ebben a programban hatékonyan részt venni, majd kiderül, de mindenesetre az Energiaközösségek megvalósítását támogató több éves program megvalósítása  pályázaton való részvételhez szeretnének felhatalmazást kérni, hogy megkíséreljenek megfelelő forráshoz jutni. Ez olyan program, ami egyedülálló is lehet és egy nagyon előremutató program.

Megállapítja a határozatképességet, 15 képviselőből 11 fő jelen van, 4 fő hiányzik. Jelenleg még Laczik Zoltán képviselő nincs itt a teremben, de már parkol.  Kapitány Gábor és dr. Molnár Gábor jelezte, hogy betegség okán nem tud ma jelen lenni. Az ülés megnyitja és az imént elmondottaknak megfelelően kérdezi, hogy a napirendhez – túl azon, amit elmondott – van-e bárkinek hozzáfűzni valója.

Felteszi szavazásra az Energiaközösségek megvalósítását támogató több éves program megvalósítása – pályázaton való részvétel c. napirend felvételét.

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztés napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 11 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő)

75/2021.(XI.10.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában

2.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2022. évben

3.) Fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján

4.) Energiaközösségek megvalósítását támogató több éves program megvalósítása – pályázaton való részvétel

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: A közmeghallgatás miatt kért szót, melyet egy óra múlva tartanak. Reggel nézte a város honlapját, ott nem voltak fent az információk. Egy pár órával ezelőtt derült ki, hogy milyen módon lehet részt venni a közmeghallgatáson. Azt kéri, ha van rá mód, akkor – tudja, hogy most egy speciális helyzet van – egy online közmeghallgatást is iktassanak közbe, mert sokan nem fognak tudni emiatt a változás miatt a mai közmeghallgatáson részt venni. Javasolni fogja, hogy a jövő évi tervbe is, hogy legalább két közmeghallgatást tartsanak Budaörsön, ha bármilyen pandémiás helyzet van, akkor legyen még egy alkalom, ahol a Budaörsi lakosok is részt tudnak venni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint sokkal több közmeghallgatást tartanak, lényegében az egész év egy közmeghallgatás. Bárki, bármikor, bármilyen problémával fordul az önkormányzathoz, azonnal, egy héten belül intézkedik a hivatal, ha közügyről van szó, akkor azt közzé is teszik. Persze érti az okát. Megtehették volna a mai nappal azt is, amit Törökbálint megtett, hogy a Hivatalt bezárta – hiába testületi ülés és közmeghallgatás is volt kiírva – a megbetegedések miatt. Ez a Budaörsi Önkormányzatot is, és az intézményeit is jelentősen érinti. Nem éltek azzal, hogy lemondják az üléseket, de lehetséges egyébként, hogy nincs igazuk.

Farkas Benedek képviselő: Kapott egy levelet a körzetéből, ahol kevésbé jó a tömegközlekedési helyzet, mint a város többi részén, itt ritkábban járnak a buszok, a levél szerint a Csíki tanyánál rendszeresen előfordul, hogy nem áll meg a busz és nem tud eljutni a kisgyermek az iskolába, mert otthagyja a busz. Van-e valamilyen kapcsolattartója az önkormányzatnak a BKK-val vagy BKV-vel. Tudja, hogy furán hangzik, de tudják-e jelezni a sofőröknek, hogy van ott egy megálló.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mindenképpen szólnak nekik, de miután a gyermekei rendszeresen ott szállnak fel és ott szállnak le és az életben ilyen jellegű problémával még nem találkozott, sőt azt mondták, hogy milyen aranyosak a buszsofőrök, ezért egyszerűen ezt nem tudja értelmezni. Ettől függetlenül jelezni fogják, csak nem szeretné, ha kontraproduktív lenne. Ha esetleg a gyerek a szomszéd utcából szalad és azért nem vette észre a buszsofőr, és most beszólnak a szolgáltatónak, aki majd megmorogja a buszsofőröket akik eddig nagyon kedvesek voltak, lehet ez után lesznek nem azok. Ezt kezeljék úgy, hogy tudomásul vették, de nem tudja értelmezni. Ráadásul lámpa van, olyan evidens, hogy ott meg áll a busz.

Dr. Tóth Ferenc képviselő: Műszaki ügyosztályvezető úrtól szeretné kérdezni, hogy van-e lehetőség arra, hogy – erről napi szinten szoktak már beszélgetni – a Delelő utca és Bojt utca környékén fekvő parknak a tisztítását a BTG tudná-e vállalni. Mostanában rengeteg az avar, nagyon balesetveszélyes, csúszásveszélyes a helyzet, a lakók azt jelzik, hogy a fákkal problémák vannak, betegek. Nagyon sokan járnak oda sétálni, hogy járvány volt, kutyát sétáltatnak, tömegesen fordulnak elő családok is. Nagyon szeretné megköszönni a BTG-nek a munkáját, mert az elmúlt hónapokban rengeteg probléma volt, tudja, hogy munkaerő problémák is vannak, de azt gondolja minden képviselő segítséget kap ezeknek a helyzeteknek a megoldásában.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Természetesen a BTG közszolgáltatási szerződése tartalmazza a parkot, oda fognak figyelni, hogy időben kellő minőségben takarítsanak.

Farkas Benedek képviselő hozzászólásával kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy nem BKV, nem BKK, hanem Volán. Tehát most már a Volánt kell „szidni”, ebben a tekintetben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Egyébként a Volánnal kapcsolatban épp a minisztériummal küzdenek. Egy nem túl udvarias levelet kaptak a héten, mert érdekes módon a legtöbbet Budaörstől szeretné beszedni a nagyrészt állami kézben lévő Volán fenntartásával kapcsolatban a minisztérium. Ezek mindig ilyen barátságos dolgok. Azért kellene a Pápai Mihállyal beszélni, hogy ez hogyan alakult ki, mert őrá hivatkoznak a levélben. Elég furcsa az, hogy ha elkezdik elosztani a kilométereket és a fizetendő összegeket, akkor nem ugyanaz a szám jön ki, pedig az ember mégiscsak azt gondolná, hogy ez egy konstans érték.

Napirendek tárgyalása:

1.) Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Annak érdekében, hogy a január 1-jei indulás biztosítható legyen a határozati javaslat elfogadása szükséges. Az érintett két bizottság teljes egyhangúsággal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Laczik Zoltán képviselő megérkezett)

76/2021.(XI.10.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában

1.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a budaörsi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság jogutódjával a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.-vel (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) folytatott egyeztetések eredményeként kialakított – főbb műszaki szakmai követelményeit az előterjesztés melléklete szerint.

2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők által a fentiekre tekintettel véglegesített közszolgáltatási szerződés tervezetét a következő ülésére terjessze be.

Határidő:      a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:           Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda

2.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2022. évben

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ez minden évben megteszik, ez egy kötelező feladat.  

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Nem tudott itt lenni a bizottsági ülésen és ezért lehet, hogy a kérdés egy kicsit bővebb lesz. Elnézést kér miatta. Az előterjesztés kapcsán a közérdek van meghatározva, amelynek nincs beágyazva, hogy mekkora költséget értenek ez alatt. Valamire vetítenek rá 100%-ot, ha jól értette az előterjesztést, de a valamit ebben ő nem látta, hogy ez konkrétan mire vonatkozik. Ezt lehetne-e nevesíteni, mi az a konkrét alap amire rávetítik ezt a 100%-os összeg halmazt. Másik az, hogy 2022-ről beszélnek, – és látta, hogy törvényi kötelezettség miatt kell ennek a tételét meghatározni, – de terveznek-e olyan közműfejlesztést, ami esetleg ezt érinti, konkrétan tudható-e hogy merre lesz ez kihasználva. Ha jól emlékszik, akkor a gördülő fejlesztésből kikerült Frankhegy, és mindig ez szokott a neuralgikus pont lenni. Abban az esetben, ha ott közműfejlesztésre kerülne sor, akkor ugye pont kikerült a fejlesztési tervből, akkor ki lesz az alany. Jelen esetben nem lehet értelmezni a Frankhegyre, mire veti ki ezt az önkormányzat.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A közcélú érdekeltségen felüli összegről van szó, 100%-ig kell a lakosoknak ezt a hozzájárulást vállalni. Hogy mi a közcél, az adott területen az adott pillanatban értelmezhető. Tehát ha olyan terület lenne, ahol egy óvodát is épít az önkormányzat és ahhoz épít ki, fejleszt a területen egy közüzemi szolgáltatást – ívóvíz vagy csatorna – akkor az óvodára eső rész az közcél értelemszerűen, azt nem lehet a lakosággal kifizettetni. Ha egy utca egy víziközmű társulás tekintetében – mint például a Vasút utcában volt – összeáll és a saját maguknak a vízellátását és csatornaellátását végzik, és nincs közcél, ott a teljes összeget természetesen nekik kell állni.

Wittinghoff Tamás polgármester: A 100% azt jelenti, hogy a teljes beruházási érték.

A két bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

77/2021.(XI.10.) ÖKT sz.                                      határozat

A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2022. évben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: „R”) 25. § (1) bek. alapján a 2022. évi víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása tárgyában a jegyzői megkeresést az alábbiak szerint adom meg:

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonosok vagy egyéb jogcím szerinti használók, akiknek ingatlana az újonnan kiépített vízellátó, szennyvízelvezető hálózat érdekeltségi területén fekszik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján, közcélú érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

2022. évben a megvalósított víziközmű beruházás esetén a közérdek mértékét meghaladó költségek 100% – a, melyet a hektárban meghatározott ingatlantulajdon, ingatlanhasználat érdekeltség arányában kell kivetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulással összefüggő kedvezmények:

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő – testületének az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

3.) Fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ezt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Szociális- és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta. Mindhárom bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

78/2021.(XI.10.) ÖKT sz.                                      határozat

Fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján, a 2021. decemberi fenntartói alappótlékok és vezetői fenntartói többletpótlékok kifizetéséhez szükséges fedezetet az intézmények 2022. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

Intézmény2021. december 1-i várható pedagógus létszám (fő)december hónap pótlékkerete  
pedagógusmagasabb vezető pedagógus
Budaörsi Csicsergő Óvoda1421 060 000 Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda1521 095 000 Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda1321 000 000 Ft
Holdfény Utcai Óvoda122940 000 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda82700 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda82700 000 Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda122940 000 Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda82700 000 Ft
Budaörsi Vackor Óvoda102820 000 Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda1321 000 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont82700 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények Százszorszép Bölcsőde41325 000 Ft

2.         Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint pótlékokhoz szükséges fedezetet az intézmények 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Humánpolitikai Iroda

4.) Energiaközösségek megvalósítását támogató több éves program megvalósítása – pályázaton való részvétel

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Gyakorlatilag a tartalmát elmondta az elején. Ami most fontos, hogy nagyon szűk a határidő, 14-e vagy 15-e, ameddig a pályázattal el kell indulni. Hogy ez sikerül-e, az egy lóverseny lesz, de igyekeznek megpróbálni.

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

79/2021.(XI.10.) ÖKT sz.                                      határozat

Energiaközösségek megvalósítását támogató több éves program megvalósítása – pályázaton való részvétel

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energiaközösségek megvalósítását tá-mogató több éves program megvalósítása – pályázaton való részvétel” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1) Budaörs Város Önkormányzata vegyen részt az ÉMI Nonprofit Kft. által kiírt „Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása” pályázat-ban.

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff Tamás polgármester: több napirend nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 1630-kor bezárja.

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv