Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete2021. december 08-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete2021. december 08-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Farkas Benedek, dr. Czuczor Gergely, Kapitány Gábor, Löfler Dávid képviselő

Igazoltan távol van: Kisberk Balázs képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző

Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője), Májer Emese Budaörsi Infó, Nyikes Fatime Esélyegyenlőségi szószóló

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat, a megjelent vendégeket, a szűk körben jelenlévőket, illetve mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület ülését.

Megállapítja a határozatképességet, 15 képviselőből 13 fő jelen van. Az ülés megnyitja. Első faladatuk a napirendek elfogadása, meghívón nem szerepel összeségében 6 db olyan indítvány, aminek a napirendre vételét javasolja:

Az összes önkormányzatot nagy probléma elé állította az energiaár olyan mértékű növekedése, ami miatt közbeszerzési úton lehetetlen normális áron hozzájutni az energiához, ezért az egyetemes szolgáltatóval kívánnak megállapodást kötni.

Itt voltak már döntések és a megvalósuláshoz szükséges további lépésről van szó.

Az utolsó pillanatban érkezett, ezért ők sem tudták hamarabb kiküldeni, mint ahogy megkapták, bár erre törekedtek. Most kapták meg az anyagot és az erre vonatkozó előterjesztés van a Képviselő -testület előtt.

Az önkormányzati törvény értelmében kell zárt ülésen tárgyalni.

Löfler Dávid képviselő: Levételre javasolja az eredeti meghívóban 48. napirendi pontként szereplő A polgármester 2021. második félévi jutalma c. előterjesztést. Kéri, hogy szavazzanak a kérdésről.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Kérdezi, hogy akkor a 19. napirendi pontot is vegyék-e le, amiben az önkormányzat fenntartásában működő különböző óvodai, bölcsődei kollégák jutalmáról szavaznak, mert mind a ketten – polgármester is és az óvodai, bölcsődei dolgozók is – ebben a helyzetben olyan munkát raktak le, amely mindenképpen jutalmat érdemel. Az a kérése, hogy úgy szavazzanak, hogy a 19. napirendi pontot is vegyék le a 48. napirendi ponttal együtt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy ezt a méltatlan vitát zárják le.

Stift Nándor képviselő: Mielőtt szavaznának azt szeretné kérdezni Löfler Dávid képviselőtől, hogy miért? Egy rövid indoklást kér.

Wittinghoff Tamás polgármester: Napirend előtt nincs indoklás, Löfler Dávid képviselő úr javaslata elhangzott, pro és kontra vitát nem lehet nyitni, így nem ad szót, hanem szavazásra teszi fel a javaslatokat. Kéri Monostori-Kalovits Márk képviselőt, hogy ami az óvodai és bölcsődei dolgozókkal kapcsolatban hangzott el, azt hagyják ki. Szerinte is emberfeletti munkát végeznek és amennyit ők tudnak ehhez kiegészítésként adni, az inkább jelképes, mint amennyit megérdemelnének. Az egy másik kérdés, hogy a saját ügyéről nem szeretne beszélni. Nyilván Löfler képviselő szerint nem érdemli meg, de ezt mindenki eldönti.

Felteszi szavazásra Löfler Dávid képviselő javaslatát, melyet a Képviselő-testület 3 igen 9 nem szavazattal elutasított.

Az imént elmondottaknak megfelelően kérdezi, hogy a napirendhez – túl azon, amit elmondott – van-e bárkinek hozzáfűzni valója.

Felteszi szavazásra egyben mind a hat ismertetett napirendi pont felvételét. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztések napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Felteszi szavazásra a Külön gondoskodást igénylő gyermek térítési díja c. napirend zárt ülésen történő tárgyalását. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

80/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

3.) Új behajtási rendelet megalkotása

4.) Új rendelet Budaörs területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5.) Döntés távhőszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításáról illetve rendelet hatályon kívül helyezéséről

6.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

8.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

11.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

12.) Budaörs Város Önkormányzata 2021. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

13.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

14.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

15.) Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

16.) BTG közszolgáltatási keretszerződés VIII. számú módosítása

17.) A BTG NKft. elszámolása a 7289/16, a 7289/17 és 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok vételáraként befolyó nettó vételár összegének felhasználásáról, javaslat a Városi Uszoda és Sportcsarnok működéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására

18.) Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

19.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

20.) Döntés Pécel Város Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való kiválás támogatásáról és a Társulási Megállapodás módosításáról

21.) Helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegének módosítása

22.) Budaörsi Református Egyházközségnek nyújtott támogatás elszámolása

23.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme 3 fő munkavállalói státusz finanszírozására

24.) TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntés

25.) Javaslat a Budaörsön a Budapesti út – Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés – technikai kábelek befogadására szolgáló alépítményrendszer hasznosítására

26.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítására

27.) Döntés a Csalit utcában található 9607, 9629/1 és 9629/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrészek utcaszabályozásának végrehajtásáról

28.) Javaslat a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

29.) Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok használata tárgyában hozott 79/2019.(V.20.) TFVB számú határozat visszavonására és a helyiségek bérbeadására

30.) Javaslat pályázat kiírására a 171/2 helyrajzi számú, természetben az Arany János utcában található ingatlan gázcseretelepként történő hasznosítására

31.) Döntés a 058/2 és 058/8 helyrajzi számú, természetben Budaörs külterületén található ingatlanok kb. 641 m² területű részén autómosó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

32.) Döntés a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

33.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

34.) Döntés a Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek használatára vonatkozóan a Manifeszt Egyesülettel és a Primanima Kft-vel kötött szerződések meghosszabbításáról

35.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

36.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

37.) Városi Sportcsarnok 2022-re vonatkozó pályázatainak elbírálása

38.) Óvodai álláshelyek módosítása

39.) Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 134/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat módosításáról

40.) Támogatási előleg kérése a PRIMANIMA 2022 FESZTIVÁL előszervezésének biztosítására 

41.) A Budaörsi Latinovits Színház SzMSz-ének módosítása

42.) A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2022. évi munkaterveinek elfogadása

43.) Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

44.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

45.) Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

46.) Javaslat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségel kötött ellátási szerződés módosítására

47.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre szóló évi Éves Ellenőrzési Terve

48.) A polgármester 2021. második félévi jutalma

49.) Beszámoló a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

50.) Beszámoló a Budaörs Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

51.) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

52.) Döntés a közvilágítás egyetemes szolgáltatóval történő biztosításáról

53.) BTG Nonprofit Kft. tőkerendezése

54.) Javaslat nyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

55.) Budaörsi vízellátó – víziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

56.) Külön gondoskodást igénylő gyermek térítési díja – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Lezajlott a közmeghallgatás és láthatóan nagy volt az érdeklődés a vírushelyzet ellenére, ezért már most szeretné jelezni, hogy a frakciójuk javasolni fogja, hogy a jövő évi munkatervben Budaörs Város Önkormányzata két darab közmeghallgatást tervezzen be. Azt gondolják, hogy méltatlan az a helyzet, hogy egy darab közmeghallgatás van és a mostani is egy elég erős vírushelyzetre eset, és olyan helyzetek alakultak ki, hogy többen voltak, akik inkább hazamentek és nem várták ki a sorukat. Azt gondolja, hogy a frankhegyieket is meg lehetne hallgatni egy külön frankhegyi közmeghallgatáson. Tehát ne meneküljön el az önkormányzat. Ha ez a probléma, és ezért nem akar közmeghallgatást tartani a polgármester, mert a frankhegyiek elveszik az időt, akkor a frankhegyieket külön is meg lehetne hallgatni. Nem beszélve arról, hogy milyen pénzeket, milliókat költ az önkormányzat mediátorokra, akik ezzel a témával foglalkoznak. Azt gondolja, hogy az a minimum, hogy egy közmeghallgatást tartanak ebben a témában is. Nem tiszte reagálni, de Monostori-Kalovits Márk és Stift Nándor képviselő urak ügyrendi kérdésben olyan kérdéseket tettek fel – várta, hogy polgármester úr mikor mondja el, végül nagy nehezen elmondta, hogy ilyenkor nem lehet vitát nyitni – amivel szemben nincs is lehetősége megvédeni magát, majd a napirendnél fog reagálni. Reméli, hogy Monostori-Kalovits Márk képviselőtársa nem úgy gondolta, hogy az óvodai munkatársak nem érdemlik meg az év végi jutalmat, de ezt majd a napirendi pontnál meg tudják vitatni. Kéri, hogy ne teremtsenek olyan helyzetet, amikor nem tud reagálni és olyankor kérdeznek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy szegény képviselő urat ne hozzák olyan helyzetbe, amikor nem tud reagálni, mert ő annyira visszafogott, hogy ezzel ő sose fog élni. Ami a közmeghallgatásokat illeti, az ott felmerültekkel kapcsolatban lesz napirend a mai ülésen. Kétségtelenül igaz, hogy nagyon sokan a méltatlan hangnem és a szervezett prankráció miatt elhagyták a területet, de van egy olyan napirend, amit éppen ott kértek – parkolással kapcsolatos – és egy nagyon jogos igény volt, az napirendre fog kerülni. Képviselő úrnak mondja, hogy ha szervezik máskor a hozzászólókat, akkor legalább, amikor hozzászólnak, akkor előtte megfelelően tájékoztassák őket, mert nagyon kellemetlen volt, amikor a hölgy idegesen kezdett nézni képviselő úrra, hogy tulajdonképpen, amit mondani akar az mit is jelent, mert volt véleménye, csak nem tudta elmondani, hogy az micsoda, súgni kellett neki, hogy mi az, amit elmondtak, hogy fel kell majd mondani. Azt is rosszul fogalmazta meg, mi szükség van rekreációs területre. Csodálkozva nézett mindenki, hát rekreációs területre, minél többre van szükség, csak hát nem jól adták a szájába a feladatot ezek szerint. Ami a közmeghallgatáson történt, azt szerinte, aki kívülállóként figyelte, az szerinte pontosan tudta értelmezni. Rengeteg levelet kapott ezzel kapcsolatban, hogy személyeskedő, sértő, szervezett hozzászólók 10 oldalon keresztül olvassanak föl anyagokat… Amennyiben ezt nevezi valaki közmeghallgatásnak, akkor valószínű fogalmi zavarban is van.

Kapitány Gábor képviselő: Lakossági megkeresésre szeretné jelezni, hogy a Budafoki utca, Budafoki köz kereszteződésben a kikanyarodást segítő tükör ki van törve. Szeretné kérni, hogy vizsgálják meg, hogyan lehet minél hamarabb pótolni, mert elég veszélyes a kereszteződés.

Másfelől pedig szeretné kérni ezen a fórumon is, aki megteheti és még nem olttatta be magát, olttassa be magát, mert mindanyiunkra veszélyes lehet ez a vírushelyzet.

Wittinghoff Tamás polgármester: A vírushelyzetre még vissza fog térni a két ülés között eltelt időszak ismertetésénél.

A másik kérdés, Műszaki ügyosztályvezető már jelezte, sajnos több ilyen problémájuk van, már képviselő úr is jelezte, az a fő útnak az állapota. Sokan nem értik azt, hogy az nem az önkormányzat kezelésében, fenntartásában lévő terület, és hogy miközben elvonták az önkormányzattól azt a kicsi forrást is, a gépjármű adót, ami a gépjármű forgalomból adódó terhelések és kopások kompenzálása, ezért ugye a más tulajdonával való feladatot végrehajtani nem tudnak. Sőt még azt is megtiltották az önkormányzatoknak, hogy a gyalogos átkelőknél ezeket a villogókat (azt, amit más településeknél lehet alkalmazni) ha gyalogos közeledik, akkor ez be egyen építve az útburkolatba, pedig ez a biztonságos közlekedést javítaná, egy helyen fogják tudni egészen más miatt elhelyezni, amihez hozzájárult a közút fenntartója. Faramuci dolgok ezek, ahogy az iskolák sem az övék, az utak sem. Lassan nem tudja, mi az önkormányzaté az önkormányzat területén.

Dr. Tóth Ferenc képviselő: Csatlakozni szeretne polgármester úr által elmondottakhoz. Több éve tart, krónikussá vált, hogy a Tavasz utca és Őszibarack utca felső része a Budapesti úton kiderült, hogy már évek óta (csak nem jelentették a lakosok) főleg esős meg szeles időben nincs közvilágítás. Ezt az irodának mindig folyamatosa lejelentette a múlt hónapokban is, mindig pillanatok alatt a villanyszerelő megjavította. De ezt tartott 2-3 napig, aztán utána újra egy esős idő, megint fújt a szél és megint gyakorlatilag egy hatalmas 100-150 méteres szakaszon nincsen közvilágítás. Azt szeretné kérdezni, hogy tudnak-e ezzel csinálni valamit, hogy ne legyen ebből probléma. Gyakorlatilag már 5 órakor sötét van, már reggel 7 órakor még sötét van, tehát a téli időszakban ez még krónikusabb. A másik pedig a városházának a hátsó részén van egy szelektív gyűjtő – tudja ez is tipikus városi probléma – ez talán a legnépszerűbb, nagyon messziről hordják ide a szemetet és ebből adódóan itt is, főleg szeles, esős időkben egészen a rendőrségig, az óvodáig van hulladék, flakonok, dobozok. A gyönyörű parkban, a városháza kertben hétvégén esküvőket is tartanak, tehát tele van szeméttel és a környékbeli idős hölgyek nagyon sokszor önszorgalomból nekiállnak összetakarítani. Azt szeretné kérdezni, hogy valamilyen megoldást tudnak-e itt alkalmazni, falakat építeni, de nem kulcsos, záras megoldással, hogy el tudják kerülni ezeket a helyzeteket.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A közvilágítás is pont abba a kategóriába tartozik, amint polgármester úr az előbb említett, hogy most már nem tudják, hogy kié. Maga földben levő kábel az ELMŰ tulajdona, az oszlop az ELMŰ tulajdona, a rajta lévő világítótest már önkormányzati tulajdon. Tehát ez egy vegyes probléma, és ez, ami a Tavasz utcánál van, az kábel hiba, egyértelműen megállapították a kollégák és éppen ezért van, hogy esős időszakban jelentkezik a probléma. Jelezték az ELMŰ-nek, valószínűsíti, hogy végleges megoldásként a kábel teljes cseréje szükséges. A lakótelepen volt egy ilyen szakasz, ami éveken keresztül ilyen probléma volt és a végén ezt ki kellett cserélni. Ezt kezdeményezték az ELMŰ-nél. Az elmúlt két évben négy szelektív hulladékgyűjtő szigetet bekerítettek már pontosan ilyen okok miatt. A jövő évben tervezik ennek a szelektív hulladékgyűjtő szigetnek is a bekerítését. Ezzel próbálják azt elérni, hogy legalább a környezetét ne szennyezze és talán az emberek is kicsit jobban figyelnek arra, hogy mit tesznek le a szelektív hulladékgyűjtő szigeten.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha már az energiaszolgáltató szóba került, Budaörsön van az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft., aki továbbra is tevékenykedik, akinek a nevében az EON munkatársai járnak el és az új szolgáltató a lakosságnál is, meg a területen is az MVM lett. Nem tudja, hogy mennyien vannak a testületi ülést nyomon követők, illetve a jelenlévők között olyanok, akik interneten is regisztráltak az MVM oldalán, mert egyszerűsítik a számlafizetésüket, a szokásos kormányzati sikerpropagandához hasonlóan, neki sikerült egy e-mailt kapni, melyben leírták, hogy Magyarország egyik legnagyobb energiaváltása nagy sikerrel zajlott le. Hát olyan nagy sikerrel, hogy emberek tucatjait tízezrekkel verik át. Most már csak sportból is az Energiahivatalhoz fordult, kíváncsi lesz, hogy az ő esetében a 12-13 ezer forintos átverést, azt észre fogják-e venni, hogy ez szabálytalan és ez a sikertől egy kicsit távol van. De biztos az MVM tulajdonosi körében lévő szegény NER lovagoknak az a tízezer forint, amit összelopkodnak az állampolgároktól az nagy segítség lehet így karácsony előtt.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Mielőtt nagyon durva személyeskedésbe menne át, vagy Löfler Dávid képviselő blogja felkapná azokat, amiket mondott és alaptalanul kiforgatná, jelezni szeretné – elsősorban képviselő úrnak, aki szokás szerint ilyenkor nem tiszteli meg a figyelmével, de reméli, hogy a tévénézők, illetve a jelenlévők hallják – hogy természetesen teljesen, maximálisan egyetért azzal, hogy az óvodai, bölcsődei dolgozók megkapják a jutalmukat, erőn felül teljesítettek ők is az idei évben. Olyan világot élnek, ahol nagyon sok pozícióban lévő embernek erőn felül kell teljesítenie. Azt gondolja, hogy az óvodai, bölcsődei, a város összes intézményében, a hivatali kollégák is erőn felül dolgoznak és teljesítenek és ebbe természetesen Polgármester úr is beletartozik. Hiszen, ha képviselőtársai emlékeznek, akkor nem egyszer, nem egy-két hónapon át a polgármester vitte a hátán a várost. Úgyhogy kikéri magának, hogy ezt a szájába adta Löfler Dávid képviselő. Természetesen minden városi intézményben dolgozó jutalmával teljesen egyetért. Másik része az, hogy nagyon csöndben hallgatnak a Fidesz-KDNP-s kollégák, hiszen maga kérte, hogy járjanak utána, hogy a lassan több mint 10 milliárdnyi elvonás mikor kerül vissza Budaörs város kasszájába. Nincs sok reménye, hogy erre választ kap, de mégis valamelyikük utána járt ennek esetleg, akkor nagyon nagy izgalommal várja a válaszukat. Azt gondolja, hogy nagyjából 30 ezer budaörsi is.

Farkas Benedek képviselő: Közvilágítási kérdésben fordul ő is a műszaki ügyosztályvezetőhöz, – a tulajdoni viszonyokat még jobban megzavarva – a Szirom és Aranyeső utcákkal kapcsolatban kérdezi, ami talán nem is az önkormányzat tulajdonában van, de lehet, hogy igen – a kis párhuzamos utcák esetén úgy tudja nem mindegyiket az önkormányzat kezeli – itt egy két lámpatest csodákat tenne az éjszakai és esti fényviszonyok kapcsán. Ha van rá lehetőség, hogy kirakjanak egy két lámpát, akkor a lakosság nagyon hálás lenne. Nem rég járt az Aranyeső utcában, és úgy érezte magát, mint egy betörő, osont a sötétben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Műszaki ügyosztályvezető mindenképpen meg fogja vizsgálni, de nyilván azokon a területeken, ami önkormányzati fenntartásban van, ott tudnak, a magánterületre viszont nem tehetnek közvilágítást. Azokra amelyek önkormányzati kezelésben, tulajdonban vannak, ott egyértelműen.

Stift Nándor képviselő: Szeretne csatlakozni polgármester úrhoz, amikor arról beszél, hogy a Fő út sem az önkormányzaté, ahogy az intézmények, iskolák sem. Botrányos állapotban vannak. Érdemes nyitott szemmel nézni az autóból, hogy a Károly király úti körforgalom hogyan néz ki, tehát a kátyúk száma elképesztő. Számos pontját lehetne még említeni a 100-as útnak. Nagyon érdekes, hogy kérdezik nem csak tőle, kollegáktól is, hogy miért nem csinálja meg az önkormányzat. Tehát azért nem csinálja meg, mert nem az önkormányzaté.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ettől függetlenül – bocsánat, hogy közbeszól – meg fogják csinálni, ha nem lép az, akinek kellene.

Stift Nándor képviselő: Legyen óvatos a polgármester úr, nehogy feljelentést kapjon ezért az illegális dologért. A másik, Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőnek szeretne köszönetet mondani, hogy végre elkészült az Ifjúság utca 40. számnál a gyalogátkelő zebrával, nagyon jó lett. Nagyon sokan használják ezt az átmenő kis járdaszakaszt az Ifjúság utca és a másik Ifjúság utca között a parkon keresztül. Nagy köszönet érte, viszont van egy kis probléma. Ha a park felől érkeznek a zebrához, az Ifjúság utcának van ott egy jobbra kanyarodó íve. A külső íven van egy 1,60-1,80 cm-es, olyan 20 méteres járdarész, amelyre főleg délelőtt, reggel, amikor jönnek a gyerekek iskolába, folyamatosan fönt állnak az autók. Mivel mindkét iskolában tanít, nem egyszer látta, hogy babakocsival az úttestre kényszerült a mama, mert a kocsik elállták a járdát. Ebben szeretne segítséget kérni, a megoldást nem tudja, hogy hogyan lehet ezt technikailag megoldani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem csak a hivatal és a közterület-felügyelet, hanem ezt a rendőrség felé is, már korábban jelezték. Számtalanszor látja ő is, hogy a Szabadság útnak a Gimnáziumtól kifelé vezető részén a járda teljes terjedelmére ráparkolnak – ha éppen nem állnak a buszmegállóban – és itt a rendőrség hatékony segítségét várja el annak érdekében, hogy egyfelől a járdán lehessen közlekedni, másfelől a busz be tudjon állni a parkolóba. Kapitány úr jelzi is, hogy hallotta. Sajnos ez teljesen jogos, és itt az állampolgári fegyelmezetlenség elég sokszor szembetűnően van jelen.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Két gondolattal készült, de az elmondottak megihlették egy harmadikra. A közmeghallgatásról, csak egy mondatot. A legutóbbi Anonymus videó óta tudják, vagyis amit korábban sejtettek bizonyossággá vált, hogy felmondani Bajnai Gordonnak a baloldali gazdái szokták a baloldali teendőket, amit ön konspirációnak nevezett az előbb. Ebből indult ki polgármester úr is, tehát konspirálni a baloldal szokott, 150 éves hagyomány, ebből nem tudnak kiszakadni. Jó lenne, ha végre a helyieknek is, a magyar embereknek az érdekét képviselnék, és nem keresnék, hogy ki kinek mit mond fel, minthogy önöknek szokták nyugaton a gazdáik.

A másik két téma viszont fontos és Budaörsre vonatkozik. A Tátra utcának a sarkán – műszaki ügyosztályvezetőnek mondja – a háromszög, a Farkasréti út és a Tátra utcának a sarkán, ott már hat éve fel van törve a járdának egy bizonyos szakasza és babakocsival nem lehet közlekedni, ahol vannak a sárga bóják. Kéri, hogy nézzék meg, és amikor tervezik az aszfaltozásokat, akkor azt is. Nem egy nagy felület egyébként, csak olyan gazdátlannak tűnik és hat éve nincs kezelve ott a járda, babakocsival nem lehet elférni.

Záró mondat pedig, hogy egy picit közelebb hozzák az előttünk álló napokat, nem fognak találkozni ilyen körülmények között, ezért engedjék meg, hogy mindenkinek áldott adventi készületet és nagyon boldog, békés karácsonyt és új évek kívánjon. Reméli, hogy a következő év sikerekben gazdag lesz mindenki számára.

Wittinghoff Tamás polgármester: Sose gondolta volna, hogy dr. Czuczor Gergely képviselő úr Löfler Dávid képviselőt komcsizza le, de azért ez szórakoztató, mert ez legalább annyira stimmel, mint, amit Bajnai Gordonról mondott. Gansperger Gyula, – nemzetközi hírű „baloldali” ember – aki a Fidesz főkönyvelője volt, akivel kapcsolatban titkosszolgálati módszerekkel lehallgattak valakit és aki csapdába csalta Bajnai Gordont. Az ilyen csapdába csalós történetekről ő is hosszasan tudna mesélni. Hogy ezt kiknek és milyen módon lehet általánosítva, – ahogy képviselő úr mondta – a történelem szép hagyományait felelevenítve a jobboldalról megtenni, és annak milyen következményei voltak már a történelem során, azt nem elemezné, de szép és hosszú lenne a sor.

Laczik Zoltán képviselő: Nagyon röviden visszakanyarodna ahhoz a problémához, amit dr. Tóth Ferenc képviselő felvetett. Nyilván nyugati gazdái bíztatták arra, hogy ő is hozzászóljon, majd megnézi a bankszámláját, hogy beérkezik-e a fizetség. Köszöni ügyosztályvezető úrnak, hogy ezt a bizonyos hulladék-szigetet jövőre be fogják keríteni, mert a környék lakóinak ez egy régi kívánsága. Nemcsak a környezetszennyezési hatás miatt, hanem amiatt is, mert elmondásuk szerint vannak olyan vendéglátósok, akik a kidobásra szánt üres üvegeket oda szokták hordani éjjel és ezáltal komoly zajt is keltenek. Tehát egy bekerítéssel és őrzéssel vélhetően ez a zajártalom is meg fog szűnni.

Löfler Dávid képviselő: Röviden reagálna polgármester úrnak, és szeretné szembesíteni a valósággal, hogy aki eljön közmeghallgatásra és kritikát fogalmaz meg, azt nem ők szervezik és nem azért jön mert fidesz-es. Azt gondolja, hogy méltatlan azokkal szemben, akik eljönnek ide, veszik a fáradtságot és a szabadidejüket arra áldozzák, hogy elmodják azt a kritikus véleményüket, amit a polgármester úr is az előbb elmondott, azt fel lehet használni a városvezetésnek és az alapján akár készülhetnek előterjesztések is. Úgyhogy ezt visszautasítja és továbbra is fontosnak tartja, hogy közmeghallgatásokat tartsanak Budaörsön.

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr szokás szerint nem figyelt, mert azt mondta, hogy azok, akiket megszerveznek pont azoktól veszik el az időt, akik érdemi üggyel problémával fordulnak az önkormányzathoz és nem más okok miatt vannak jelen. De nem lehet nagyon könnyedén elmenni afelett, amikor valaki azt mondja, hogy még egy kérdésem van a rekreációs központ, ami épülni fog, nem tudjuk, hogy mi az, fogalma sincs arról, hogy egyáltalán miért van szükség rá. Amikor nevetve nézett arra az összes képviselő, akkor aggódva nézett a hölgy Löfler Dávid képviselő úrra, nyilván teljesen véletlenül és nyilván nem is ismeri Löfler Dávid képviselő urat. Nyilván amikor hátulról súgták neki, hogy mi az, amit ő most el akart mondani, akkor próbálta kiigazítani, de igazából akkor sem volt tisztában azzal, amit mondott. Lehet, hogy ez egy pillanatnyi probléma volt az adott illetőnél, még az is lehet, hogy azoknál a hozzászólóknál is, akik mérhetetlen módon megsértették a főépítész asszonyt, jegyző urat. Azt, hogy őt, azt neki tűrnie kell, ő egy ilyen státuszban van. Oldalakon keresztül olvasták fel ugyanazt másfél órán keresztül, ezek biztosan rendben lévő dolgok. Igen, azt mondja, hogy azok, akik így járnak el, azok pontosan azoktól veszik el az érdemi lehetőséget, akik valós problémával fordulnak hozzájuk, akiknek az ügyeit egyébként nem csak közmeghallgatáson, sokkal több olyan ügy van, amit év közben, egyszerűen írnak az önkormányzatnak és megoldják. Náluk a közmeghallgatás éves szinten megy, sokféle fórumon keresztül és az ő problémáikat megoldják.

A két ülés közötti időszakról szeretne tájékoztatást adni. Azt reméli, hogy mindenki megkapta, – jegyző úr neki ülés előtt jelezte – hogy az átruházott hatáskörben hozott döntéseket szintén megkapták a képviselők. Ez 11 oldal, – valaki a közmeghallgatáson elmondta, hogy ő milyen hülye, még azt sem tudja (ez egy udvarias hozzászóló volt és nyilván nem szervezett és nyilván nem a Fidesz felkérésére mondta el), hogy azt se tudja, hogy mikor volt testületi ülés, mert ugye amikor az egyik testületi ülésen azt mondta, hogy már nem is tudja, hogy melyik két ülés közöttit kellene elmondania, olyan régen volt, akkor sikerült ezt így kiforgatni. Most nem fogja hálából ezt a 11 oldalt elmondani, hanem csak az előző rendes testületi ülés óta eltelt időszakot. De kérdezi, hogy megkapták-e az átruházott hatáskörben hozott döntések listáját (igen, a képviselői rendszerben fent van).

A képviselők jelzik, hogy megkapták a tájékoztatót.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami az ülések között történt: Szeptember 15-én volt az utolsó Képviselő-testületi ülés, utána egy ünnepi ülés volt, pontosabban a járványra való tekintettel és akkor még nem volt ilyen hideg, azt az udvaron, az épület belső udvarán tartották. Kiváló köztisztviselői díjat adtak át ugyanaznap. A Magyar Önkormányzati Szövetségnek volt ülése szintén 15-én szerdán. 19-én volt a jótékonysági koncert a Sportcsarnokban, a BULÁKE-nak a támogatására, egy nagyon nagy sikerrel lezajlott ZORÁN koncertről van szó. 21-én az ESÉLY Szociális Társulás ülése volt, szintén itt a nagyteremben. A Kesjár Iskolába volt meghívása 24-én pénteken, egy film készül Kesjár Csabáról, hogy a diákok is tudják azt, hogy ki volt az a fiatalember, akit viszonylag fiatalon veszítettek el és akinek a nevét viseli az iskola. Magyar Légimentős Alapítvány véradás rendezvénye a Sportcsarnokban, bemutatóval és véradással, 24-én volt szintén. 28-án és 29-én az Önkormányzatok napja alkalmából Gödöllőn a Magyar Önkormányzati Szövetség ünnepi közgyűlés, konferencia, díjátadó rendezvénye volt. 30-án egyeztettek az Auchannal a vasút és a buszmegálló közötti kerékpár és gyalogos út. A vasút meghosszabbítása, pontosabban az elővárosi vasút lehetőségéről van szó és annak a kapcsolati rendszeréről. Ugyanezen a napon csütörtökön 15 órakor a Virágos Budaörsért díjátadó díjátadóját tartották.

Októberben az Idősek világnapját sajnos nem tudták olyan módon ahogy szokták megtartani, mert a Művelődési ház mindig megtelik, szorosan egymás mellett ülve az idős emberek, ennek nem tehették ki őket, ezért a köszöntést más módon tették meg. 4-én a fogadóórákat telefonos módon igyekeznek megtartani, ha lehetőség van rá az ügyfélforgalmat minimalizálva. 5-én Algéria budapesti nagykövete kereste fel bemutatkozó látogatásra és az esetleges együttműködési lehetőségeket felvetve. A nagyteremben, 6-án tartották az NHKV illetve az érdi kollégákkal a szemétszállítással kapcsolatos egyeztetést. 8-án pénteken volt a Magyarországi Tájházak ünnepélyes rendezvénye, aminek a Heimatmuseum volt a házigazdája. Kis izgalom volt, mivel eredetileg a művelődési házban lett volna, de a feltételeket nehéz volt ott megteremteni, így aztán a PostART-on tartották meg a rendezvényt. 14-én a szokásos Zsiráf kupa az Árok utcai focipályán. Több halasztás után, mivel az időjárás eléggé közbeszólt. 18-án a nemzeti infrastruktúra fejlesztővel a Kelenföld-Budaörs vasúti fejlesztésről egyeztetés, az IKEA-Auchan területek érintettek. Ez még mindig nem került nyugvópontra. Jelzi műszaki ügyosztályvezetőnek, hogy az Auchan munkatársával beszélt a minap, és számukra meglepetés volt, nem tudnak arról, hogy állítólag őket megkeresték. Ez is egy érdekes történet, talán majd ez is kisimul. Bemutatkozó látogatáson volt nála a katasztrófavédelmi vezető, a Pest megyei, Érdi Parancsnokság új vezetője. Ünnepi koncert október 22-én itt a városházán. Maszkban hallgatták a koncertet, ez is egy eléggé kényelmetlen velejárója ennek a borzalmas járványnak. Itt a VIVART adott egy nagyon szép koncertet. Másnap tartották az ünnepi megemlékezést az emlékműnél. Novemberben 3-án Herbert Sickinger, bretzfeldi polgármester volt nála Jósz Józseffel, beszélgettek a két település járványhelyzetéről, együttműködésről, illetve annak a járvány miatti levelezés útján történő fenntartásáról, és milyen lehetőség rejlenek esetleg a jövőben.

Magyar Önkormányzati Szövetségnek volt ülése 9-én, rendkívüli Képviselő-testületi ülés 10-én és ezt követően 17 órakor a közmeghallgatás. 11-én az URBACT program keretében számos önkormányzat területén, Budaörsön működő cégek együttműködésével egy faültetési program indult el. Ez az a bizonyos program, ahol – ha jól emlékszik akkor talán Milánó a legnagyobb európai társtelepülés, – sokmás európai várossal közösen vesznek részt. Koszorúzás volt 22-én, novemberben Kende Sándor író emléktáblájánál. Másnap szintén egy újabb egyeztetési forduló a Kelenföld-Budaörs vasútvonal tervezése kapcsán a NIF-fel.

Ezek voltak, amik a két ülés között történtek, de két fontos, és a várost jelentősen érintő kérdésről még kell tájékoztatást adjon, hiszen ebben az időszakban kapott levelet a Budaörs Rádió tulajdonosától, aki összefoglalta – nem tévedés – 2019. július óta néma rádió akkori történetét. Ekkor írta ki a pályázatot a 104,8 Mhrz frekvencia sávra az NMHH. 2019. november 19-én nyilvántartásba vették a Budaörs Rádió pályázatát, természetesen nem hagyták, hogy addig ideiglenesen, amíg a pályázat lezajlóik a rádió szóljon. Nyilván a demokrácia és a nyilvánosság mindenekelőtt, és a budaörsiek érdekének szem előtt tartása okán. December 13-án az NMHH tartalmilag érvénytelennek nyilvánította a Budaörs Rádió pályázatát. Ezt a Budaörs Rádió megtámadta a hatóságnál, de a hatóság nem nagyon engedett. November 17-én ezért a Fővárosi Törvényszékhez fordult a rádió, ez még 2019. november 17. Egy évre rá a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette a NMHH határozatát és új eljárásra kötelezte. Egy év telt el, azalatt is végig hallgatott természetesen a rádió. Fellebbezést nyújtott be a médiahatóság a Kúriához, hogy még egy kicsit húzhassa az időt. Ezt is elbukták, mert a Kúria a Fővárosi Törvényszék határozatát helybenhagyta és kötelezte a médiahatóságot, hogy 120 napon belül folytassa le az eljárást és az egyetlen pályázónak adja meg a frekvenciát. A 120 nap – ki lehet számolni 2021. április 1-je óta – bőven lejárt, április 30-án indította el az új eljárást a NMHH. Augusztus 28-án lejárt a törvényes határideje annak, hogy ezt az eljárást lefolytassa. Szeptember 7-én felvilágosítást kért a NMHH a rádiótól, ezt a Budaörs Rádió azonnal teljesítette. Egyébként pedig október 28-án a rádió nyilatkozatot nyújtott be a határidő tiszteletben tartása érdekében a médiahatósághoz. Záró poén, hogy Karas Mónika, a csupa fidesz-es tagból álló, egyébként nyilvánvalóan így abszolút demokratikusan és pártatlanul működő médiahatóság elnöke, pár hónappal mandátumának lejárta előtt lemond a hivataláról. Mit ad isten, nem tudja, hogy jelenlévők között vagy a tévénézők között, vagy egyáltalán az országban van-e még bárki, aki, ha lemond a munkahelyén, akkor kap bármilyen végkielégítést, kártalanítást. Csodák csodája, van Karas Mónika törvény, tehát teljesen jogszerűen kapott 61,6 millió, nem tévedés 61,6 millió Ft bánatpénzt. Nyilván megszolgálta a tartóinak azt, például a Budaörs Rádió esetében is, hogy hogyan lehet tönkre tenni ellenzéki médiumokat, ide értve például a Klub Rádiót is, és sok olyan médiumot, amelyik nem az állampártot szolgálja és hogyan lehet elhallgattatni és leckéztetni az esetlegesen tárgyilagosan működő rádiókat. De senki ne aggódjon Karas Mónikáért, mert már megvan az új állása, 4 millió Ft-ért az Állami Számvevőszék elnökhelyettese lesz. Úgyhogy ezzel kiegészítve a 61,6 milliót egész jól ki fog jönni szerinte ebből az évből.

Van még egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, ez a járványhelyzet. Ugye azt mindenki tudja, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban unikális módon Magyarország az Európai Unió egyetlen olyan országa, ahol az önkormányzatok nem támogatást kaptak, hanem elvonásban részesültek a járványkezelés kapcsán. Az, hogy száz milliós nagyságrendű az az összeg, amit a járványkezelésre kell fordítani. Ezzel kapcsolatban szinte semmi nem történik az önkormányaztok területén, amit nem az önkormányzatok végeznek járványkezeléssel kapcsolatban. Hát ez is elég meglepő és unikális történet. Természetesen az intézményeikben rendszeresen végzik a szűréseket. Az ülés előtt megkapta, hogy hány óvodát, hány iskolát, hány osztályt érintett az, hogy be kellett ideiglenesen zárni. Egészen meglepő, hogy időnként úgy kapta meg azt, hogy mikor zárták be, mikor már újra nyitották. Ez a Kormányhivatal működéséről ad némi tájékoztatást. Miután sötétben tapogatóznak, próbálják ellátni a feladatot, de azért kértek információt azért, hogy kapjanak valami tájékoztatást arról, hogy körülbelül milyen módon érinti őket ez, az Érdi Járáshivatalról van szó, annak is a Népegészségügyi Osztályáról, régi nevén ÁNTSZ, hogy mindenki tudja miről van szó. Azt a választ kapták, hogy nem adnak tájékoztatást, mert nincs adat települési szintre lebontva. Ezt követően az adatvédelmi hatóság közzétette, meglepő egyébként, mert ugye ez egy kormányzati szerv, hogy kötelesek tájékoztatást adni az önkormányzatoknak az ilyen jellegű kérdésekre. Boldogan vették, a jogaikkal próbáltak élni annak érdekében, hogy a feladatokat ellássák és lássák, hogy hogyan alakul a járványhelyzet Budaörsön, hogy tudják azt, hogy növekszik-e a szám. Dr. Ritter Gergely képviselő tájékoztatott épp az ülés előtt arról, hogy tőle kérdezik meg a saját betegeivel kapcsolatos adatokat, ahelyett, hogy ő kapna tájékoztatást arról, hogy a különböző családorvosokhoz tartozó betegekkel kapcsolatban, ha kórházba kerülnek, akkor mi történik. A lényeg az, hogy megkeresték ismét az Érdi Járáshivatalt, hogy legyen naprakész információ, – meg fognak lepődni azok, akik figyelik a műsort, a testületi ülést – azt írta a Járáshivatal, hogy a járványvédelmi feladataik ellátása miatt meghosszabbítják a tájékoztatási kötelezettségüket 45 nappal. Úgyhogy a tegnapi adatokat majd 45 nap múlva fogják tudni, igen aktuális lesz és nagyon gyorsan és hatékonyan fognak tudni reagálni arra, ami Budaörsöt érinti. Csak egy adalék, – nem tudja, hogy a mennyivel fejlettebb demokráciában, vagy mennyire fejlettebb szervezettséggel működő járványvédelemmel rendelkező – Romániában és Lengyelországban napi szinten településre bontva adják meg az adatokat azért, hogy a települések az iskoláikat, óvodáikat ennek megfelelően tudják működtetni, ennek megfelelően tudjanak döntéseket hozni. Magyarország úgy tűnik, hogy nemcsak az elhalálozásban – a legszomorúbb adattal – jár az élen, hanem azzal kapcsolatban is, hogyan zárja el az önkormányzatokat a feladatellátáshoz szükséges információktól.

Napirendek tárgyalása:

 1. Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ami a korábban meghozott döntések beépítéséről, a tények átvezetéséről van szól a költségvetésbe. Két bizottság megtárgyalta a PEB 7 igen 1 tartózkodó az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolta elfogadásra.

(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.  

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Wittinghoff Tamás polgármester: A FIDESZ-es képviselők a tényeket tartózkodással veszik tudomásul.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2021. (XII.10) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet megalkotását. A PEB és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadta

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a rendelet megalkotását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Stift Nándor képviselő nem volt jelen a szavazáskor)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 • Új behajtási rendelet megalkotása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Törvényességi észrevételt kaptak arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat nem szedhet be díjat, ha nehéz jármű megy be egy adott területre és az esetleg gondot okoz. Korábban ebből próbáltak meg forrást képezni a helyrehozatalra. A rendeletüket módosítani kell, ennek megfelelően most egy olyan módosítást vezettek be, ami legalább engedélyhez köti azt, ha valahová nehéz járművel akarnak bemenni, hogy ott kontrollálni lehessen, hogy egyáltalán ez legális-e, amire szükség van. Talán ez némi lehetőséget ad arra, hogy egyébként azon építkezésekről is legyen információjuk Budaörs területén, amiről egyébként semmilyen információt nem kapnak, mert az építésügyre vonatkozóan sincs már az önkormányzatoknak semmilyen rálátásuk, lehetőségük.

Hauser Péter képviselő: Csak egy költői kérése lenne. Tulajdonképpen, ha a város nem szedhet behajtási díjat a nehéz járművek után, akkor miből fogják az utakat felújítani, mert hát most már elvitték a súlyadónak is a száz százalékát, így gondolkodik, s főleg az ő körzetében, ahol egymás után nőnek ki a társasházak, s az utca lakói keresik meg, hogy szétrombolták az utat ezek a nehéz járművek. Még egyszer hozzáteszi, a kérdése tényleg csak költői volt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem költői, igyekeznek azért a nem létező lehetőségek között mégis megoldásokat találni, szerinte a kérdésében sok állítás rejtett, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. A rendelet elfogadását a TFKVB, a PEB és az Ügyrendi Bizottság is támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, majd utána rendeletalkotást.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

81/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Új behajtási rendelet megalkotása (intézkedés törvényességi felhívással kapcsolatban)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01196-3/2021. ügyiratszámú törvényességi felhívásával kapcsolatban megtett intézkedésekről a polgármesteri tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester   

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet megalkotását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 • Új rendelet Budaörs területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A szemétszállítás most már egy éve, vagy kicsit hosszabb ideje örökzöld téma a városban. Ameddig a BTG végezhette, s ezt a remek átalakítást az NHKV-vel, illetve a körzetesítéssel nem hozta létre jogszabályi rendelkezés, addig minden jól működött. Most abban reménykednek, hogy a BKM-el, a 

BUDAPESTI KÖZMŰVEK-kel történő együttműködés kapcsán megoldódnak a napi problémák is és hosszú távon is megoldást sikerül találni. A két bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a TFKVB 8 egyhangú, a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodó, az Ügyrendi Bizottság pedig 3 igen szavazattal támogatta elfogadásra a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

dr. Czuczor Gergely képviselő: Annak reményében, hogy javulni fog ez a szolgáltatás, hiszen baráti, polgármester úr baráti önkormányzatnak a fenntartásában működő szolgáltatóhoz mennek át, ennek a reményében szeretnék ők is ezt támogatni, hozzátéve, hogy nagyon-nagyon érdekeltek abban, hogy ez sikeres project legyen, reméli, hogy ez így is lesz.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kár volt ezt hozzátenni, ezt a barátit. Ez sajnos rávilágít arra, hogy a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője hogyan gondolkodik a demokráciáról. Ő Tarlós Istvánnal is pontosan ugyanígy működött együtt, például a szennyvíz projectet közösen valósították meg, s amikor annak bármilyen rendezvénye volt, mindig azt mondta, hogy „ülj mellém, Tamás, ez a közös projectünk” és ez így volt rendjén. Szerinte két önkormányzatnak nem úgy kell működnie, hogy milyen politikai háttere van, hanem a normalitás mentén. Érti, hogy a másik oldal úgy gondolja, van jelentősége annak, hogy milyen a politikai színezete, de ez egy normális országban nem kérdés…, az, hogy az övék az milyen, az más kérdés, hozzáteszi, Érd polgármestere, Csőzik László legalább olyan régen jó barátja, sőt, régebb óta, mint Karácsony Gergely, tehát a dolognak semmi jelentősége nincs. Amikor pedig a Fővárosi Vízművekhez csatlakoztak, akkor még ez az Önkormányzat, ami most a fővárosban van, gondolat szintjén sem lehetett jelen, s azzal megoldották a városnak azt a problémáját, hogy az egyik területen kétszer akkora volt a vízdíj, mint a másik területen, s biztonságos ellátásra tértek át. Ugyanez a helyzet a csatornánál, ahol Tarlós István idejében oldották meg ezt a problémát, s nem az érdekli őt, hogy milyen a vezetése az Önkormányzatnak, hanem hogy mi a budaörsiek érdeke.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

82/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kijelölése, közszolgáltatási szerződés megkötése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1.  kijelöli a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.-t (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) 2022. január 1-től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (4) értelmében, 2023. június 30. napjáig tartó határozott időre Budaörs hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának;

2.  felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet megalkotását.   (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a Budaörs város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Döntés távhőszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításáról illetve rendelet hatályon kívül helyezéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását, illetve a rendelet hatályon kívül helyezését.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendelet módosítását, illetve a rendelet hatályon kívül helyezését. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 2/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

6.) A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Közmeghallgatáson jött az a javaslat, amit egyébként ők is fontolgattak már hosszabb ideje, hogy azon a területen, ahol most bevezeti szándékoznak, a Károly Király utca, Baross utca, Csata utca környezetében legyen szintén ez a tárcsás korlátozás. Ha sportnyelven szeretne fogalmazni, s erről alpolgármester úr is megfogalmazott igényt a legutóbbi vezetői értekezleten, főleg a lakótelep déli részét illetően, mert sokan ott is P+R-nek igyekeznek használni a várost. Egyébként nagyon érdekes az, hogy van egy oldal a Facebook-on, ahol ölre mentek egymással az emberek, mert valaki azt javasolta, hogy az egész város területén be kell vezetni a fizető parkolót. Érti ezt az indulatot, s ezt a javaslatot, s azt az indulatot is, ami ezzel szemben megfogalmazódott. Ők abban bíztak, s abban a reményben vannak most is, hogy elkerülhetők azok a botrányok, amik az országban parkolással kapcsolatban felmerültek, s hogy kik, milyen módon nyúltak le, s akkor itt most nem részletezné a különböző területeken kialakuló ügyeket. Azt remélik, hogy a kulturált szabályozással lehet érvényt szerezni, nyilván utána Közterület-felügyelet, rendőrség, s egyéb csatolt részek összehangolt munkájára is szükség van, mindenesetre a szabályozás a Testület hatásköre, s erről most döntenek. A két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet módosítását.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

7.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, itt egy gondnoki lakásról, illetve rendkívüli élethelyzetre való tekintettel bérbe adott lakások bérleti díjáról szól a rendelet, csökkentésről, természetesen, tehát ahol nehéz a helyzet, ott az Önkormányzat több támogatást adjon. Mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta, a TFKVB 8 igen, a PEB 8 igen, a SZEB 5 igen szavazattal. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet módosítását.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/7. sz. mellékletét képezi.

8.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, szeretnék az infláció és az élethelyzetek nehezedése okán a jövedelemhatárt növelni, tehát, hogy többen lehessenek jogosultak, hiszen sajnos a jövedelem növekedés elinflálódik egyre jobban, s a támogatási összegeket is emelni kívánják, ezt tartalmazza az előterjesztés. Két bizottság, a SZEB és az Ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet módosítását.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/8. sz. mellékletét képezi.

9.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Hasonló itt is a szándék, mint az előző napirendnél, a SZEB és az Ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/9. sz. mellékletét képezi.

10.) Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Sajnos egyre több alkalommal van okuk, hogy alkalmazzák az önkormányzat saját halottjának nyilvánítási eljárást és úgy gondolták, hogy ez úgy helyes, ha ezt szabályozottá teszik, így ez a napirend az erre vonatkozó rendelet megalkotását tartalmazza, ezt teszi fel szavazásra. A két illetékes bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet megalkotását.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/10. sz. mellékletét képezi.

11.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, alapvetően a kedvezményezettek adminisztrációs terheit kívánják csökkenteni, a két bizottság, a PEB és az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a rendelet a rendelet módosítását.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/11. sz. mellékletét képezi.

12.) Budaörs Város Önkormányzata 2021. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A tájékoztató a tény adatokat tartalmazza, valamennyi bizottság és a részönkormányzatok is megtárgyalták az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság és a részönkormányzatok egyhangúlag támogatták, a TFKVB 6 igen, 2 tartózkodó, a KMISB 8 igen, 2 tartózkodó, a PEB 7 igen, 1 tartózkodó, a SZEB 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

83/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Budaörs Város Önkormányzata 2021. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata 2021. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1-23. mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester       

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

13.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 10 egyhangú szavazattal azt javasolta, hogy Ruppel Irént bízzák meg 2022. január 01. napjától a 2026.december 31. napjáig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő feltételekkel. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

84/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig Ruppel Irént bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő:       2021. december 31.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Gratulál és jó munkát kíván! Látja, itt van a korábbi vezető is. Nem tudja, milyen érzés ez, hisz el sem tudta volna képzelni, hogy egyszer nem ő lesz a Zippel-Zappel vezetője, de az élet már csak ilyen, jó pihenést kíván!

14.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt az egyik pályázó visszavonta december 02-án a pályázatát és a bizottságnak az a javaslata, hogy Simon Erikát 2022. január 1-től 2022. december 31-ig bízza meg a Képviselő-testület, 600.000 Ft munkabér ellenében a vonatkozó jogszabályok szerint.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Tartózkodni fognak, nem azért, mert nem értenek egyet Erika munkájával, hisz tíz éve vezeti az intézményt, szerinte közmegelégedésre. A bizottsági ülésen alpolgármester úr javasolta, hogy egy évre hosszabbítsák meg az ő megbízatását, s neki van egy olyan félelme, hogy azért, mert az a pályázó, akit szeretett volna Erika helyére hozni a BFE-s többség, valamilyen hiányosságban szenvedett a pályázata kapcsán, s ugyanez a versenyhelyzet fog majd egy év múlva előállni. Ők azt szeretnék, hogy folytatódjon az a munka, amit megkezdett Erika, így ennek fog szólni ez a tartózkodás, s nem annak, hogy nem értenek egyet a munkájával.

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr megint célozgatott, de ő úgy tudja, hogy egy szakmai vélemény alapján alakult ki a történet, de Biró Gyula alpolgármester majd fog válaszolni képviselő úr sanda célzására.

Biró Gyula alpolgármester: Bizottsági ülésen is elmondták, hogy nincs ilyen személy, s ott is elmondta, hogy mi a problémája a pályázattal. Akkor még két pályázóról volt szó, s nem lehetett tudni, hogy rá pár napra az egyik visszavonja a pályázatát. Neki személy szerint Erikával sincsen semmi problémája, de úgy gondolja, hogy egy picit élénkebb pályázatot is lehetne csinálni több programmal, s neki a legnagyobb szívfájdalma, amit akkor is elmondott, hogy nemigazán áttekinthető az intézménynek a műsorprogramja, nagyon kevés ember tudja, hogy éppen mi zajlik, s olyan programokat is ki kellene találni, amik kicsit szélesebb körben is érdekesebbé teszik a Művelődési Ház működését. Szó nincs arról, hogy bárki más lenne, legalábbis tudomása szerint biztosan nincsen.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami a dolog lényegét illeti, mert gyorsan megkérdezte, hisz emlékezett rá, hogy itt egy szakmai anyag is készült, közművelődési szakértő készítette a véleményezést a két anyagról, s ő nem javasolta. Nem tudja, hogy a közművelődési szakértőnek van-e hátsó szándéka bárhol, ha képviselő úrnak, Czuczor Gergelynek vannak hátsó szándékai azt meg szintén nem ismeri, a szakértőt meg szintén nem ismeri. Egy hozzáértő szakértő az, aki a pályázat elbírálásában részt vett, s az ő javaslata alapján történt ez a döntés. Ha már olyan sok szó esett ma a közmeghallgatásról és most úgy tűnik, mintha valami összeesküvés lenne, éppen Erikát támadták pont a közmeghallgatáson a Közösségi Házzal kapcsolatos kérdés miatt, szerinte méltatlanul, úgyhogy szerinte érdemes lenne ezeket a dolgokat kivonni, s megpróbálni tárgyilagosnak maradni, de ha nem sikerül, akkor ő azt is tudomásul veszi, hiszen mégis csak politikusok ülnek ott.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ha jól emlékszik, a bizottsági ülés napján kapták kézhez a szakmai gréniumnak nevezett szakértői bizottság anyagát, itt néz a szakbizottság elnökére, mert úgy emlékszik, de nincs előtte pontosan, segítsenek ebben, hogy 2-3 évre javasoltak az Erikának a megbízatását. Segítsenek, hogy jól emlékszik-e? 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, jól emlékszik, azt javasolta, hogy a kinevezést ne a teljes időszakra szóljon, hanem egy rövidebb időszakra, akkor viszont, ha új pályázatot kell majd kiírni, ez volt a javaslata Alpolgármester úrnak. Ő nem volt ott a bizottsági ülésen, s utólag tudta meg, hogy mi zajlott ott, szerinte a javaslat rendben van, s Képviselő-testület előtt van a lehetőség, hogy erről döntsön. Aki egyet ért a bizottság által megfogalmazott javaslattal, az szavaz igennel.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

85/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

1.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat fenntartásában működő Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátására 2022. január 1-től 2022. december 31-ig Simon Erikát bízza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a munkaszerződés elkészítésre az alábbiak szerint:

A munkavégzés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

A Munkáltató a JMMH igazgatóját a 2012 évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) magasabb vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint foglalkoztatja.

Munkabér: 600 000,-Ft.

Határidő: 2021.12.31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Humánpolitikai Iroda,

15.) Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, dr. Herbák Henriettáról van szó, s talán nem fog felmerülni semmilyen politikai szándék semelyik oldal részéről, mert, ha jól tudja, mindenki szempontjából közmegelégedésre végzi ezt a munkát. Az illetékes bizottság ennek megfelelően egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

86/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, dr. Herbák Henrietta ügyvéddel megkötött jelenleg hatályos megbízási szerződés változatlan feltételekkel, 2022. december 31-ig történő meghosszabbítását.

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a megbízás aláírására és a fentiekhez szükséges anyagi fedezet 2022. évi költségvetésbe való betervezésére.

Határidő:                   2022. évi költségvetés

Felelős:                     Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

16.) BTG közszolgáltatási keretszerződés VIII. számú módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

87/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

BTG közszolgáltatási keretszerződés VIII. számú módosítása

1.  Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2022. évre vonatkozóan összességében 1.425.100.000,- Ft főösszeggel.

2.  Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő keretösszegekkel a Közszolgáltatási Keretszerződés VIII. számú módosítása aláírására.

3.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási Keretszerződés módosításában szereplő előirányzatokat a 2022. évi költségvetési rendeletbe tervezze be.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2021. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

17.) A BTG NKft. elszámolása a 7289/16, a 7289/17 és 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok vételáraként befolyó nettó vételár összegének felhasználásáról, javaslat a Városi Uszoda és Sportcsarnok működéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy korábbi ingatlan vásárlásáról van szó a BTG-nek, a helyrajzi számokat nem ismerteti, tudják, melyik területről van szó. Az ebből befolyt vételár elszámolásával kapcsolatos az előterjesztés, a TFKVB és a PEB egyhangúlag javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

88/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A BTG NKft. elszámolása a 7289/16, a 7289/17 és 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok vételáraként befolyó nettó vételár összegének felhasználásáról, javaslat a Városi Uszoda és Sportcsarnok működéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.  Budaörs Város Önkormányzata, mint a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft (Székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., Cégjegyzékszám: 1309064364, adószám: 10639205-2-13/ – a továbbiakban: BTG NKft.) egyszemélyes tulajdonosa, a BTG NKft.-nek a 7289/16; 7289/17 és a 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel felhasználásáról szóló, a jelen előterjesztés melléklete szerinti elszámolását tudomásul veszi.

2.  a 7289/16; 7289/17 és 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése tárgyában hozott tulajdonosi döntéséről szóló 149/2018. (VIII.22.) ÖKT sz. határozatának 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„3. A BTG NKft. az értékesített 7289/16 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 198 m2 területű „saját használatú út” megnevezésű, a 7289/17 helyrajzi számú, 3.777 m2 területű és a 7289/18 helyrajzi számú, 6.095 m2 területű, „telephely és üzemi épület” megnevezésű, természetben Budaörsön a Vágány utcában található ingatlanok vételáraként befolyó 74.809.000,- Ft, azaz hetvennégymillió-nyolcszázkilencezer forint nettó vételár összegéből

44.503.900 Ft.-ot, azaz negyvennégymillió ötszázháromezer kilencszáz forintot a távhő rekonstrukció önrészeként,

30.305.100 Ft.-ot, azaz harmincmillió háromszázötezer-száz forintot a Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetésére köteles felhasználni.”

3.  a Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez a hozzájárulás összegének megemelése érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron tervezett előirányzatát 35.200.000,- Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a rendelet 5.B mellékletének 1. sora Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorának tervezett előirányzatát 35.200.000,- Ft-tal megemeli.

4.  felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során intézkedjen.

Határidő:                   a határozat közlése azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

18.) Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ezt 8 egyhangú szavazattal fogadta el a TFKVB. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

89/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Nonprofit Kft., mint bérbeadó, az Önkormányzat, mint bérlő és a Polgármesteri Hivatal, mint használó között a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, 1181/1 helyrajzi számú (Városháza) ingatlanra vonatkozóan 2021. október 1-én létrejött bérleti szerződés 3.1.) pontját módosítja akként, hogy a bérleti díj mértéke 1.300,- Ft+ÁFA/nm/hó, a teljes ingatlanra vonatkozó üzemeltetési díj pedig 1.500,- Ft+ÁFA/nm/hó.

A bérleti és üzemeltetési díjat a Bérbeadó jogosult minden évben a tárgyévet megelőző év inflációs rátájával megemelni.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

19.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, ezt a PEB 8 egyhangú szavazattal fogadta el. Két oldalon keresztül szerepelnek a tételek, ezt most nem ismerteti, de gondolja, megvan az egyetértés, hogy az intézmények és intézményvezetők számára az év végi feltételeket tudják biztosítani. Aki egyet ért az előterjesztéssel, az szavaz igennel, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

90/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:
 e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda10 310
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak6 945
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 365
Rózsa Utcai Tagóvoda11 403
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak7 140
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 263
Budaörsi Vackor Óvoda8 205
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak5 420
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 785
Budaörsi Csillagfürt Óvoda9 588
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak               6 680
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 908
Kamaraerdei Óvoda6 900
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 530
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 370
Farkasréti Pagony Óvoda7 242
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 580
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 662
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda8 978
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak6 425
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 553
Holdfény Utcai Óvoda8 911
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak6 260
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 651
Budaörsi Kincskereső Óvoda10 002
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak6 260
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 742
Budaörsi Mákszem Óvoda6 898
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 580
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 318
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár4 098
Pitypang Bölcsőde17 063
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 480
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak12 583
Százszorszép Bölcsőde12 235
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 100
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak10 135
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház4 071
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben az év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat módosításokat jóváhagyja:
 e Ft-ban
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 791 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 551 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-240 
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 888 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 635 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-253 
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 250 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 082 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-168 
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 580 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 368 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-212 
 Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-8 097 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-7 010 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-1 087 
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-5 478 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -4 744 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-734 
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás1 283 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai1 111 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó172 
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás3 542 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai3 067 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó475 
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás1 519 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai1 315 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó204 
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 051 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-910 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-141 
 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-758 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-656 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-102 
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás5 157 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai4 465 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó692 
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás5 770 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai4 996 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó774 
 Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás4 622 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai4 002 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó620 
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

Határidők: azonnal         

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

20.) Döntés Pécel Város Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való kiválás támogatásáról és a Társulási Megállapodás módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Pécelváros úgy döntött, hogy kilép a FAÖT Önkormányzati Társulásból, hát ez most egy utólagos döntés, mert, ha jól emlékszik, tegnap volt az ülés, úgyhogy ennek megfelelően a Képviselő-testület hozzájárulása formailag szükséges. Két bizottság, a TFKVB és a PEB támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

91/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Döntés Pécel Város Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való kiválás támogatásáról és a Társulási Megállapodás módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

 1. hogy Pécel Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválási szándékát 2021. december 31. napjával tudomásul veszi.
 2. hozzájárul a Társulási Megállapodás módosításához a kiválás átvezetése érdekében, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő:       A Társulás értesítésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Alpolgármester úr jelzi, hogy szólni kíván, lehet, hogy olyat fog mondani, amit még ő sem tud, tegnap volt az ülés, azt szerették volna elérni, hogy egységes legyen a tarifa, meglátják, mire jutottak a FAÖT-ben.

Biró Gyula alpolgármester: A FAÖT-ben semmire nem jutottak,egyértelműen ellenük fordult gyakorlatilag Szentendre kivételével mindenki.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor ők is kilépnek a FAÖT-ből.

Biró Gyula alpolgármester: Ez egy érdekes dolog volt, mert volt, aki szó szerint azt mondta, hogy Budaörs gazdag város, fizessen. Elmondta ma polgármester úr a polgármesterek nevét is, nem kell nagyon messzire menni, tehát olyan polgármester is volt, aki ezt így aposztrofálta. Egy érdekes gondolat ott elhangzott, ezt Löfler Dávidnak mondaná, hogy egyértelmű volt az ott lévő polgármestereknek, hogy elég volt az agglomerációból való kiköltözésből és a további zöld területek lakóövezetté nyilvánításából. Ezt csak azért mondja, mert itt kínlódnak a Frankheggyel. Ott egyértelműen az hangzott el, hogy köszönik az agglomerációs polgármesterek, de már nem kérnek a kiköltözőkből, maradjon a zöldfelület, stb., stb. Ő egyébként majd fogja javasolni a legközelebbi testületi ülésre, hogy olyan sok értelme nincs az ebben való részvételüknek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért az egy érdekes történt, amikor valaki bemegy az ABC-be, „mutassa a vagyonnyilatkozatát, magának akkor az egy kiló kenyér kétszáz forint, a következőnek meg százhúsz” szóval, hogy ilyen alapon és politikailag összefogva lehessen egy ilyen kérdésben dönteni, ez annyira Magyarország 2021, hogy nem is nagyon van mit hozzáfűzni.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Nem csak az agglomerációs polgármesterek mondták ezt, hanem maga Vitézy Dávid is, aki felelős ezeknek a területeknek a fejlesztéséért, ugyanezen az állásponton volt, hogy nem csak kiköltöznek a fővárosból az agglomerációba, hanem Debrecen, Győr térségéből beköltöznek az agglomerációba, s ezt egy nagyon rossz iránynak tartja Vitézy Dávid is, aki ugye közel áll a jelenlegi Kormányzathoz is.    

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, de ugye erre nagyon nehéz adminisztrációs megoldásokat adni. Az teljesen világos európai trend, hogy a nagyvárosból az agglomerációba mennek ki az emberek, az egy másik kérdés, mert ugye Alpolgármester úr itt a Frankhegyre célzott, nem tudnak mit kezdeni, nem lehet azt mondani, hogy a korábban belterületbe vont üdülőterület az mostantól mégsem az, mert elképesztő kártalanítást kellene fizetni, tehát az, hogy az emberek az ingatlanaikat szeretnék beépíteni azt legfeljebb szabályokkal tudják kordában tartani, korlátok közé szorítani. Ő is azt gondolja, hogy semmi keresnivalójuk ebben a Társulásban, ahol ilyen alapon döntenek a támogatási összegekről. Végig kell gondolniuk azt, hogy lehetséges-e az, hogy ők háromszor annyit fizetnek ugyanazért, mint bárki más, nyilván a budaörsi tömegközlekedést nem veszélyeztethetik. Egyszer majd lesz ez az ország olyan, ahol mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

21.) Helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha már a buszról beszéltek, ez a belső buszjárat, a HOMM-ra vonatkozik, inflációt követő módosításról van szó. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

92/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                      határozat

Helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegének módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a HOMM Szolgáltató Kft. fogyasztói árindexváltozás mértékével meghatározott áremelésről szóló tájékoztatását a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére 2022. évre vonatkozóan, mely szerint a tömegközlekedési hozzájárulás mértéke bruttó 271.075.709 Ft/év összegre módosul.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tömegközlekedési hozzájárulást a 2022. évi költségvetési rendeletbe terveztesse be, és Budaörs Város Önkormányzata, valamint a HOMM Szolgáltató Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról intézkedjen.

Határidő: szerződésmódosítási határidő 2021. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda 

22.) Budaörsi Református Egyházközségnek nyújtott támogatás elszámolása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

93/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

Budaörsi Református Egyházközségnek nyújtott támogatás elszámolása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Református Egyházközség által benyújtott ÖNK SZ 2021-186 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló beszámolót.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

23.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme 3 fő munkavállalói státusz finanszírozására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

94/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme 3 fő munkavállalói státusz finanszírozására

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő munkavállalói státusz biztosítását 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, a 2022. január 1 és 2022. december 31. közötti időszakra, 3 fő munkavállalói státusz bérköltségének támogatására 11.000.000 Ft-ot Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztessen be.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a szerződést megkösse.

Határidő: a költségvetés elfogadása  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (a testület által jóváhagyott összeg betervezése a 2022. évi költségvetésbe) Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

24.) TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt pályázatok benyújtásáról van szó, eggyel kiegészült az eredetihez képest, a belterületi utak fejlesztésére vonatkozó negyedik ponttal a többi a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, az élhető települések, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése mellett ezt is felvennék és ezen a területen pályáznának. Két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a kiegészítés szerint.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

95/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntés” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az alábbi TOP Plusz pályázatokon:
 2. TOP_Plusz-3.3.1-21 – Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
 3. TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések
 4. TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 5. TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi utak fejlesztése
 • Budaörs Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.3.1-21 pályázat nyertessége és megvalósítása esetén a szükséges saját forrás összegét, bruttó 800 000 eFt-ot a 2022. évi költségvetésben biztosítja.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

25.) Javaslat a Budaörsön a Budapesti út – Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés – technikai kábelek befogadására szolgáló alépítményrendszer hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Lejárt a szerződés és a Vodafone részére az előterjesztés szerinti bérleti díjjal javasolják a meghosszabbítást. Két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

96/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A Budaörsön a Budapesti út – Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés – technikai kábelek befogadására szolgáló alépítményrendszer hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata bérbe adja a Budaörsön a Budapesti út- Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés – technikai kábelek befogadására szolgáló 3,949 km hosszúságú alépítményrendszert a Vodafone Magyarország Zrt. részére, 10 éves határozott időtartamra.

Az Önkormányzat a Bérlő számára bérleti jogot biztosít további 5 éves időtartamra. A Bérlő a bérleti jogát abban az esetben érvényesítheti, ha legkésőbb a határozott 10 éves időtartamot megelőzően legalább 180 nappal erről a szándékáról írásban nyilatkozik Bérbeadó felé. A bérlemény karbantartási és esetlegesen szükséges javítási költségei a Bérlőt terhelik.

A bérleti díj 33.000,-FT+ÁFA/km/hónap.

A bérleti díj minden évben emelkedik a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével. A bérleti díj megemelésére első alkalommal 2023. évben kerül sor.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év elteltével a bérleti díj aktuális mértékét felülvizsgálják és azt indokolt esetben az aktuális inflációs ráta mértékénél magasabb mértékben megemelik.

Ha a Bérlő a határozott 10 éves időtartamot követően él a számára további 5 éves időtartamra biztosított bérleti jogával, abban az esetben a Felek a bérleti díj mértékét aktualizálják és a bérleti díjat annak megfelelően állapítják meg.

Határidő:                   a határozat közlésére azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

26.) Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, az egyik egy ABC, a másikra meg egy pályázatot fognak kiírni. Három határozatot kell hozni.  Két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

97/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítása (1)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben Patkó utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett egyéb helyiség” megnevezésű 240 m2 területű ingatlan 47 m2 területű részének hasznosítása tárgyában hozott 71/2021.(IX.15.) ÖKT számú határozatát.

Határidő:                   A határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a második határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

98/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítása (2)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján, a helyiség birtokbavételét követően – nyilvános pályázatot ír ki a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben Patkó utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett egyéb helyiség” megnevezésű 240 m2 területű ingatlan 47 m2 területű részének bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázati kiírásban a havi bérleti díj minimális mértéke 1117,- Ft/m2+ÁFA/ hó, azaz 52.500,-Ft + ÁFA /hó.

A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkálatokat a Bérlő előzetes megállapodás alapján, saját költségén a Bérlő köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. A Bérlő által eszközölt, az előzetes írásbeli megállapodásban rögzített értéknövelő beruházások hitelt érdemlően igazolt, a Bérbeadó által elismert költségei havonta egyenlő arányban, legfeljebb a bérleti díj 50%-ig a bérleti díjba beszámításra kerülhetnek. Ha a bérleti szerződés azt megelőzően megszűnik, mint ahogyan a költségeknek a bérleti díjba történő beszámítása megtörténik, a Bérlő a ráfordításai megtérítésére semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Bérbeadóval szemben.  Az értéknövelő beruházások felsorolása és azok költsége a bérleti szerződés mellékletét képezik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására és a nyertes pályázóval megkötésre kerülő bérleti szerződés mellékletét képező, bérleti díj beszámításra vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kerüljön kiírásra, további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázatok is eredménytelenek, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő -testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Határidő:                   A pályázat kiírására: birtokbavételt követő 30 napon belül

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a harmadik határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

99/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                     határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítása (3)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Budaörs Város Önkormányzata és Király István egyéni vállalkozó között a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben létrejött, Budaörs, Patkó utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű „kivett egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan 116 m2 területű részének élelmiszerbolt üzemeltetés céljára történő bérbe adására vonatkozó szerződést meghosszabbítja 2022. december 31. napjáig.

A bérleti díj 130.000,-FT+ÁFA/hónap.

Határidő: A bérleti szerződés módosításának megkötésére: 2021. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

27.) Döntés a Csalit utcában található 9607, 9629/1 és 9629/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrészek utcaszabályozásának végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy útszabályozás a Csalit utcában.  A TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

100/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a Csalit utcában található 9607, 9629/1 és 9629/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrészek utcaszabályozásának végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata jóváhagyja a mellékelt, Kovács Gábor földmérő által 103/2020. munkaszámon készített változási vázrajz szerinti telekalakítást és kezdeményezi annak földhivatali bejegyzését.  

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

28.) Javaslat a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

101/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező 35671/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatt található Kamaraerdei Közösségi Házban található „süket szoba” és „szerver szoba” megnevezésű, összesen 6,42 m2 alapterületű helyiségekre vonatkozóan a Kamaraerdő Alapítvánnyal Városi Rádió üzemeltetése céljából megkötött bérleti szerződés időtartamát 2022. december 31. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj összege a helyiségekre vonatkozó korábbi bérleti szerződésben szereplő bérleti díjjal egyezően 2.266 Ft/m2+ÁFA/hó.
 1. felkéri a BTG Nonprofit Kft.-t, mint a Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti épület üzemeltetőjét az 1. pont szerinti bérleti szerződés módosítás megkötésére.

Határidő:                   a határozat közlésére azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ez a Budaörs Rádió helye, a néma rádió, így fog bevonulni helytörténetébe, majd a Heimatmuseumban kérnek egy külön kis sarkot.

29.) Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok használata tárgyában hozott 79/2019.(V.20.) TFVB számú határozat visszavonására és a helyiségek bérbeadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Erről már korábban hoztak döntést, a BULÁKE-t és a Tanodát érinti, a szabályozás lényege az az, hogy a bérleti díj esetén az ÁFA kérdés egyszerűbbé válik a város számára, így rentábilisabb a fejlesztés. Két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

102/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok használata tárgyában hozott 79/2019.(V.20.) TFVB számú határozat visszavonása és a helyiségek bérbeadása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.  Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanokat – a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítását követő birtokbaadástól számított – határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete és a Budaörsi Tanoda Alapítvány részére, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás és helyi közművelődési tevékenység nyújtásának céljára. A nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (13) bekezdése alapján 16.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

A bérleti díj mellett a Bérlők kötelezettsége a helyiségek használatával kapcsolatos közüzemi és egyéb költségek viselése is.

A bérleti díj a Bérlőket egyetemlegesen terheli, annak valamint a helyiségek használatával kapcsolatos egyéb költségek megosztásáról egymás között kell megállapodniuk.   

2.  felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

30.) Javaslat pályázat kiírására a 171/2 helyrajzi számú, természetben az Arany János utcában található ingatlan gázcseretelepként történő hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

ittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.  A TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

103/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Pályázat kiírása a 171/2 helyrajzi számú, természetben az Arany János utcában található ingatlan gázcseretelepként történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata kiírja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatot a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Arany János utcában található ingatlan hasznosítására, gázcseretelep üzemeltetése céljából.

Határidő:       a pályázat kiírására: 2021. december 17.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

31.) Döntés a 058/2 és 058/8 helyrajzi számú, természetben Budaörs külterületén található ingatlanok kb. 641 m² területű részén autómosó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, az ipari parknál lévő ingatlanra vonatkozó autómosó üzemeltetésre kiírt pályázatról van szó. A TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

104/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a 058/2 és 058/8 helyrajzi számú, természetben Budaörs külterületén található ingatlanok kb. 641 m² területű részén autómosó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a 058/2 és 058/8 helyrajzi számú, természetben Budaörs külterületén található ingatlanok kb. 641 m² területű részére autómosó üzemeltetésére kiírt pályázat nyertesének Krisztián Milánt nyilvánítja. 

A pályázati kiírásban szereplő 641 m² nagyságú területet 15+5 év határozott időre bérbe adja az általa megjelölt ENERGENEX Kft. (23878792-2-43) részére, a pályázó által megajánlott 601,-Ft/m²/hó+Áfa bérleti díj ellenében, a pályázati hiánypótlás „A” jelölésű megvalósítási terve szerint. A nyertes pályázó által megnevezett gazdasági társasággal abban az esetben köthető meg a bérleti szerződés, ha a szerződés aláírásának napján annak tulajdonosa Krisztián Milán, illetve a gazdasági társaság jogosult autómosó tevékenység folytatására.

Határidő: a szerződés megkötésére: az elbírálásról szóló közlés kézhezvételétől számított 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

32.) Döntés a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 8 igen szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

105/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 8509 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2066 m² nagyságú ingatlanra vonatkozóan az Eladók, valamint a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vevő között 2021. október 22. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 100.000.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlant nem vásárolja meg.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

33.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Tudomása szerint ezzel kapcsolatban volt némi félreértés a bizottsági ülésen, mert volt, aki azt gondolta, hogy elengedésről van szó, de határidő módosításról van szó a Peregrino tartozását illetően, aki a járványhelyzetre hivatkozott. Nem ismeri pontosan a részleteket, de a lényeg az az, hogy a bizottság javaslata, hogy 2022. június 30-ig hosszabbítsák meg a határidőt. A TFKVB 6 igen, 2 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

106/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peregrino Panzió Kft-vel kötött, a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Ö/SZ/2019-656 számú adásvételi szerződésben szereplő részletfizetési kötelezettség felfüggesztését 2022. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

34.) Döntés a Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek használatára vonatkozóan a Manifeszt Egyesülettel és a Primanima Kft-vel kötött szerződések meghosszabbításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

107/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek használatára vonatkozóan a Manifeszt Egyesülettel és a Primanima Kft-vel kötött szerződések meghosszabbításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan mellékelt alaprajzon piros színnel jelölt részét a MANIFESZT Egyesület részére kulturális, közösségszervezési, oktatási célokra 2022. január 1. és 2025. január 31. közötti időszakra bérbe adja azzal, hogy a bérleti díj összege 30.000,- Ft + ÁFA/hó, a közüzemi átalány díj összege pedig bruttó 24.000,- Ft/hó;

2) a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan első emeletén lévő három teremre vonatkozóan a Primanima Kft-vel kötött bérleti szerződést (Ö/SZ/2019-818) változatlan feltételekkel meghosszabbítja 2025. január 31. napjáig;

3) a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan étkező részére vonatkozóan a MANIFESZT Egyesülettel kötött bérleti szerződést (Ö/SZ/2020-633) változatlan feltételekkel meghosszabbítja 2025. január 31. napjáig;

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda

35.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, határidő hosszabbításáról van szó. A TFKVB 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

108/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között 2017. augusztus 21-én létrejött, 2019. január 14-én és 2019. december 17-én módosított Településfejlesztési Együttműködési Szerződést (2. fejlesztési ütem) úgy módosítja, hogy a kártalanítási megállapodások megkötésére 2023. december 31-ig biztosítanak lehetőséget a Felek.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

36.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

109/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, Budaörs, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

Határidő:                   Pályázat kiírására: 2021. december 23.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

37.) Városi Sportcsarnok 2022-re vonatkozó pályázatainak elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: a használatra vonatkozó pályázatokról van szó, az Illyés szalagavató, a Dechatlon Kupa, a VIVART fesztivál zárókoncertjéről, a Szent Benedek szalagavatójáról és a BSC rendezvényéről van szó, tehát ezek biztosításáról szól az előterjesztés. Két bizottság, a TFKVB és a PEB egyhangúlag támogatta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

110/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Városi Sportcsarnok 2022-re vonatkozó pályázatainak elbírálása

1.) A Bizottságok javaslata alapján, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a városi sportcsarnok használatára 9.906.000 Ft-ot biztosít a város 2022. évi költségvetésében.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kérelmezők részére, 2022-ben a Városi Sportcsarnok használatára, a következő támogatásokat, a 2022. évi pályázati keret terhére jóváhagyja.

I.     Illyés Gyula Gimnázium, szalagavató – 2022. január 14. 1.651.000 Ft

II.    Budaörsi Kézilabda Sport Kft. X. Decathlon Kupa, iskolásoknak – 2022. május 23. 1.651.000 Ft

III.   VIVART Zeneművész Egyesület, Budaörs Fesztivál záró koncert – 2022 május 8. 1.651.000 Ft

IV.  Szent Benedek Iskola, Szalagavató – 2022. november 25. 1.651.000 Ft

V.   Budaörsi Sport Club – 2022. (pontos időpont még nem ismert) 1.651.000 Ft

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 1. pont szerinti támogatási összeget (9.906.000.- Ft) a város 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

38.) Óvodai álláshelyek módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a két bizottság, a KMISB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

111/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Óvodai álláshelyek módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Csillagfürt Óvodában az óvodapedagógus 10 /nemzetiségi óvodapedagógus 3, Budaörsi Vackor Óvodában az óvodapedagógus 8 / nemzetiségi óvodapedagógus 3 és a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodában az óvodapedagógus 0 / nemzetiségi óvodapedagógus 13 óvodai álláshely átcsoportosítását
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodában a konyhai kisegítő 0 / dajka 6 óvodai álláshely átcsoportosítását.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda takarítói álláshely további 0,5 álláshellyel történő megemelését mindösszesen 1,5 álláshelyre.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda takarítói álláshely további 0,5 álláshellyel járó költségének fedezetét az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

A jóváhagyott álláshelyek száma munkakörönként 2022. január 1. napjától

IntézményeinkPedagógus munkakörnevelő oktató munkát közvetlenül segítőfunkcionális munkakörösszesen
óvodapedagógusnemzetiségi óvodapedagógusfejlesztőpedagógus/gyógypedagógusgyógytestnevelőóvodapszichológusóvoda-titkárpedagógia asszisztens / gyógypedagógia asszisztensdajkakisegítő dolgozókkarban-tartóportás
konyhai kisegítőtakarító
Budaörsi Csicsergő Óvoda89110126111031
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája15030013721,51134,5
Budaörsi Csillagfürt Óvoda103110126111027
Holdfény Utcai Óvoda9021211511,751024,75
Budaörsi Kincskereső Óvoda130300126121029
Budaörsi Mákszem Óvoda90100114111019
Kamaraerdei Óvoda90100114111019
Farkasréti Pagony Óvoda110100115111022
Budaörsi Vackor Óvoda83100116101022
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda013100116011024
Összesen:922815321015551011,25101252,25

Határidő: 2022. január 1. Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

39.) Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 134/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a két bizottság, a KMISB és a PEB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

112/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 134/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2021.(VI.30.) ÖKT. számú határozatát visszavonja.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozatát módosítja és az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban alkalmazandó illetménypótlékok mértékét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Pótlékra jogosult a 2011. évi CXC.tv. 8.melléklete alapjánPótlék mértéke az illetményalap %-ban
max. 150 fő gyereklétszám esetén óvodavezető60%
max. 150 fő gyermeklétszám esetén óvodavezető-helyettes, tagóvodavezető30%
munkaközösség vezető5%
gyógypedagógiai5%

Határidő:       azonnal      Felelős:            polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda, Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály, Humánpolitikai Iroda

40.) Támogatási előleg kérése a PRIMANIMA 2022 FESZTIVÁL előszervezésének biztosítására 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/40. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a KMISB 9 igen, 1 tartózkodó (érintettség miatt) a PEB 7 igen 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

113/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Támogatási előleg kérése a PRIMANIMA 2022 FESZTIVÁL előszervezésének biztosítására 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy: 

1.  a Primanima Kft. részére – a 2021. november 15-én benyújtott kérelmében foglaltakra tekintettel –5.000.000 Ft támogatást biztosít előlegként a Primanima Fesztivál 2022 évi munkáinak előkészítéséhez.

2.  A támogatás összegét a Budaörs Város 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.

3.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 5.000.000 Ft előlegként biztosított támogatásról a Primanima Kft-vel a támogatási szerződést kösse meg.

4.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon arról, hogy a Primanima Kft. támogatására tervezett keret 5.000.000 Ft-tal csökkenjen.

5.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

Határidő: 2021.11.30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet ( szerződéskötés), Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem szeretik a kultúrát a jobb oldalon, úgy látszik.

41.) A Budaörsi Latinovits Színház SzMSz-ének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/41. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a KMISB 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

114/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A Budaörsi Latinovits Színház SzMSz-ének módosítása (létszámbővítés jóváhagyása)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Latinovits Színháznál 2022. január 1-től az 1 fő világítási tárvezetői státusszal történő létszámbővítést.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Latinovits Színház státusz bővítéséhez szükséges bérköltséget Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2022. január 01.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

42.) A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2022. évi munkaterveinek elfogadása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/42. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, ami a következő programok elfogadása lett volna, de nagyon helyesen a módosítás arról szól, hogy ez egy tájékoztatás, amit tudomásul vesznek. Ez a Bizottság javaslata,  KMISB 10 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra az így módosított határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

115/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2022. évi munkatervei

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt intézmények 2022. évre benyújtott munkaterveit megismerte: 

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és intézményei, Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, Kamaraerdei Közösségi Ház.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek 2022. évre benyújtott munkaterveit megismerte:

Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Budaörsi Polgárőr Egyesület, Régészeti kiállítás- Régiségbúvár Egyesület ,  Csiki pihenőkert- Régiségbúvár Egyesület ;  Pro Musica Kórusalapítvány ;  Lyra Dalkör Egyesület;  Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc); Széll Kulturális Egyesület ( Budaörs Néptánc); Budaörsi Fúvószenei Egylet ; Piros Rózsa Dalkör Egyesület; BUM_Zichy major üzemeltetése; 2040 Építész Egyesület_Zichy major; VIVART Zeneművész Egyesület; BSC 1924. Labdarúgó Kft.-  Árok u.-i Sportcentrum működési támogatás; BSC 1924. Labdarúgó Kft. – Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása; Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok; BDSE (Budaörsi Diáksport Egyesület); Budaörs Fesztivál – (Kőporosy Bt.); BULÁKE (Buda-környéki Látássérültek Egyesület); Liver 3. és … FC Egyesület, Zöldkör Egyesület; Aramis Sportegyesület működés és Sportcsarnok fenntartása;  Primanima Kft. (Babtér-Animációs Bázis); Budaörsi Vigasságok (Kőporosy Bt); Vivace Egyesület; Budaörsi Napló – Budaörsi Napló Bt.;   Budaörsi Infó – Starkiss Kft.; Sapszon Ferenc Kórus Egyesület; Budaörsi Kézilabdasport Nonprofit Kft.; Budakörnyéki Televízió; Wendler Ferenc Alapítvány; PostART Kulturális Színtér.

3.) A munkatervek jóváhagyása nem jelenti az abban szereplő költségvetési igények jóváhagyását.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

43.) Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/43. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a SZEB 5 igennel javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

116/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Ellátási szerződés meghosszabbítása családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Baptista Menedék Szolgálat szolgáltatóval az ellátási szerződést 2023. november 30. napjáig meghosszabbítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Oltalom Karitatív Egyesület Családok Átmeneti Otthonával az ellátási szerződést 2023. december 31. napjáig meghosszabbítja.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás ellenértékét évente 2.000.000 Ft-ot, a 2022. és a 2023. évre a költségvetésbe terveztesse be.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

44.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/44. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a SZEB 5 igennel javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

117/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét – a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2022. 06. 20 – 2022. 07. 22. napjáig, a Százszorszép Bölcsőde 2022. 07. 25 – 2022. 08. 26. napjáig zárva tart – jóváhagyja.

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

45.) Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/45. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a SZEB 5 igennel, a KMISB 10 igennel javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

118/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló 2021. évi munkájáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni Nyikes Fatime esélyegyenlőségi szószóló munkáját.

46.) Javaslat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségel kötött ellátási szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/46. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, itt az átmenetiről állandóra bővül az ellátási kör.

Kapitány Gábor képviselő: Kérdése, hogy akik átmeneti ellátásra szorulnak, azok milyen módon kaphatnak ellátást, hogyan lesz ez kompenzálva?

Wittinghoff Tamás polgármester: Sokkal több az állandóra szóló, de jegyző úr válaszol.

dr. Bocsi István jegyző: Ugyanúgy, mint eddig, mert az ellátás folyamata az volt, hogy először felvették őket ideiglenesre, aztán mentek el állandóra. Most a tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakorlatilag nincs olyan ellátott, aki bekerül ideiglenesen és kikerülne onnan, ne lenne állandó, tehát a gyakorlatban mindenki, aki bekerül oda, az állandóra ott marad, nincs, aki csak ideiglenesen marad, ezért szükséges ez a változtatás.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az élethez igazodnak, ha úgy tetszik. A SZEB 5 szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

119/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségel kötött ellátási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy

–    támogatja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség működési engedély módosítására irányuló kérelmét, ennek eredményeként az átmeneti intézménytípus (ellátási forma) kivezetését és az ellátási szerződés módosítását, mellyel a 42 fő tartós férőhely 48 fő tartós férőhelyre módosul.

–    felhatalmazza a polgármestert – a szakértők által véglegesített – ÖNK/SZ/2015-609 számú ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

47.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre szóló évi Éves Ellenőrzési Terve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/47. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a PEB 8 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

120/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre szóló évi Éves Ellenőrzési Terve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2022. évi Éves Ellenőrzési Tervet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

48.) A polgármester 2021. második félévi jutalma

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/48. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Ügyrendi szavazást kér a Testülettől, hogy zárják őt ki a szavazásból és megkéri alpolgármester urat, hogy ő vezesse az ülést addig. Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott érintettség okán.)

Wittinghoff Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Biró Gyula alpolgármesternek

121/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntéshozatalból való kizárás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2021. második félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Biró Gyula alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. Mivel kérdés nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 3 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott érintettség okán.)

122/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

A polgármester 2021. második félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2021. második félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal 

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

49.) Beszámoló a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/49. sz. melléklete)

Biró Gyula alpolgármester: ismerteti az előterjesztést, amennyiben hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem tartózkodott a teremben)

123/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Beszámoló a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kamaraerdei részönkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

50.) Beszámoló a Budaörs Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/50. sz. melléklete)

Biró Gyula alpolgármester: ismerteti az előterjesztést, amennyiben hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Wittinghoff Tamás polgármester nem tartózkodott a teremben)

124/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Beszámoló a Budaörs Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Frankhegyi részönkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolóját.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

Wittinhoff Tamás polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

51.) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/51. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban a mai ülésen hoztak rendeletet, s az a szomorú hír érkezett, hogy korábban náluk irodavezetőként dolgozó Pappné Dr. Pálóczy Magdolna is itt hagyta őket.

A PEB 8 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Aki egyetért azzal, hogy őt a város saját halottjának nyilvánítsa, az szavaz igennel. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

125/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, néhai Pappné Dr. Pálóczy Magdolnát az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Pappné Dr. Pálóczy Magdolna temetésének költségeit átvállalja. A kegyeleti eljárással kapcsolatos ügyintézésről a polgármester az elhunyt hozzátartozóival egyeztet és a költségeket saját hatáskörű átcsoportosítással biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

52.) Döntés a közvilágítás egyetemes szolgáltatóval történő biztosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/52. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, hogy kell-e indokolni, mert az ülés elején elmondta, hogy ez  Fehérvártól az ukrán határig az összes települést érintő probléma, mondhatta volna Pápát, mert akkor benne lenne az egész ország, vagy Szombathelytől, vagy még nyugatabbtól, de a lényeg az az, hogy olyan árakon lehetne csak hozzájutni a közvilágítás energiaigényéhez, ami a költségvetést is jelentősen érintené, ezért az egyetemes szolgáltató, ami azt jelenti, hogy nagyjából az, mint a lakossági ár, illetve a közületekre vonatozó, tehát az egyetemes szolgáltatói tarifa mentén, ami jelentősen alacsonyabb, mint a piaci. Hosszú távon jelentős gondokat fog okozni, de ezt most nem fogja részletezni, miért van így, amikor a piac és az árak, a bérek ilyen szinten szakadnak el egymástól, akkor nagy baj van általában. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

126/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Döntés a közvilágítás egyetemes szolgáltatóval történő biztosításáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a.)   elfogadja a Polgármester tájékoztatását a közvilágítás egyetemes villamosenergia szolgáltatóval történő biztosításáról.

b.)   felkéri a Polgármestert, hogy az egyetemes villamosenergia szolgáltató váltás tekintetében a szükséges előkészületeket megtegye.

c.) felkéri a Polgármestert az egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötés előkészítésére és az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

53.) BTG Nonprofit Kft. tőkerendezése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/53. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Nem tárgyalta a bizottság, amennyiben nincsen kérés, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

127/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

BTG Nonprofit Kft. tőkerendezése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

Az önkormányzat, mint a BTG Nkft. tulajdonosa, tagja a BTG Nkft. könyveiben a 118/2020.(IX.30.) ÖKT sz. határozat szerinti törzstőke leszállításból következően az eredménytartalék leszállításából eredő 11 228 768.- Ft, valamint a tőketartalék leszállításából eredő 61 565 254.- Ft, összesen 72 794 022.- Ft összegű, taggal szemben előírt fizetési kötelezettséget elengedi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

54.) Javaslat nyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/54. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Szintén ismertette az ülés elején, hogy miért van szükség az asztalitenisz csarnok megvalósításához szükséges határozati javaslatra. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

128/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Nyilatkozat kiadása az asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló, 4080/8 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budafoki utca 30. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 4006 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű és a vele szomszédos, 4080/9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budafoki u. 28. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 813 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokon Magyar Asztalitenisz Szövetség sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából történő sportcsarnok építése érdekében a jelen előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi.

b) felhatalmazza a polgármester, hogy a sportcsarnok használatára vonatkozóan a fenti nyilatkozat mellékleteként szereplő ráépítési szerződés lényeges tartalmával megegyező tartalmú szerződést megkösse.

Határidő: nyilatkozat kiadására 2021. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

55.) Budaörsi vízellátó – víziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/55. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Utolsó pillanatban érkezett előterjesztés ez, megvizsgálta a Hivatal, rendben van, így került a Testület elé.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Kicsit bővebb tájékoztatást kér, mert nem tudta átolvasni az anyagot, hisz most érkezett. Mi a módosítás? Látta, hogy a Vízművektől jött egy másfél oldalas levél, kéri, hogy foglalják ezt össze.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: A Fővárosi Vízművek azzal fordult az Önkormányzathoz, hogy módosítja a 2021.évi beruházási tervét, bizonyos feladatokat átcsoportosít 2022-re, bizonyos feladatoknál forráshiány volt és át kell csoportosítania. Ez a beruházási tervmódosítás érinti Budaörs város gördülő fejlesztési tervét is úgy, hogy magát a fizikai munkát, ami a tervben volt, a Budapesti út vízellátásának rekonstrukcióját azt nem érinti, az változatlanul el is készült, ez az ütem megvalósult, hanem a tervezési költségeket, amik a bekötési vezetékeknél a saját a Fővárosi Vízműveknél felmerülő tervezési költségeket csökkentik 7.1 millióval, ezek viszont részesei a 2021.évi önkormányzati gördülő fejlesztési tervnek, ha ő ezt most csökkenti, a saját részét, akkor a Képviselő-testületnek ezt a módosítást el kell fogadnia, hisz az eredeti gördülő tervet is a Képviselő-testület fogadta el. Tehát ez a 7,1 millió forintos csökkentés az ok, ami a Fővárosi vízművek saját tevékenységénél jelentkezik, tehát nem befolyásolja a közműhálózatra fordított munkát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amennyiben ez a tájékoztatás elfogadható volt, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

129/2021.(XII.08.) ÖKT sz.                                   határozat

Budaörsi vízellátó – víziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021 – 2035. évek közötti időszak I. ütemére vonatkozó felújítási és pótlási terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyílvános ülés végére értek, mindenkinek, aki követte az ülést, Békés, Boldog Karácsonyt kíván.

A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

130/2021.(XII.08.) ÖKT sz. határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek