Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 25-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 25-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Kisberk Balázs, Kapitány Gábor, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid képviselő.

Igazoltan távol: Biró Gyula alpolgármester, Farkas Benedek képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető.

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető.

Jelen vannak továbbá: dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin, Halag Mónika BTG Nonprofit Kft., Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Spányik József külsős bizottsági tag, Veres Gáborné intézményvezető.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, mindazokat, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül vagy az interneten keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, Bíró Gyula alpolgármester betegség miatt, Farkas Benedek külföldi tartózkodás miatt vannak távol, 12 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.

A meghívóhoz képest egy sürgősségi indítvány, a Jelmez- és díszletraktár bérleti szerződése c. előterjesztés érkezett. Az indoklás, hogy egy olyan konstrukciót szeretnének megvalósítani, ami az árakat – amelyek elképesztően változnak napról napra, azt mondani sem kell, hogy milyen irányba – csökkenti. A rendszerre felkerült még egy Döntés intézményi energia többletköltségek céltartalék felosztásáról c. előterjesztés, de ezt most mégsem javasolják napirendre venni. Itt is az a baj, hogy egészen elképesztően megnőttek és irreálisan magasak az energia költségek. Reméli, hogy az eljárást megismételve tudnak jobb ajánlatot is beszerezni. Az, hogy ennek mennyi a reménye, azt sajnos nem tudja. Van még egy zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont, melyet az Mötv. 46. § (2) bekezdése szerint kell zárt ülésen tárgyalni: Fellebbezés rendkívüli települési támogatás – temetés költségeihez való hozzájárulás – elutasítása ügyében – ZÁRT ülésen c. előterjesztés.

Miután észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a sürgősségi indítvány napirendre vételét. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi előterjesztés napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

Továbbá felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó napirend zárt ülésen való tárgyalását. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a zárt ülésen való tárgyalást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

65/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2.) A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

3.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

5.) Javaslat Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba belépés támogatására (Biatorbágy) és a Társulási Megállapodás módosítására

6.) Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (FAÖT) való kilépésről

7.) MOL NyRt. – Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

8.) Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

9.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

10.) Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

11.) Döntés a Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

12.) Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok pályázati úton történő bérbeadására és a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Patkó u. 1. szám alatti épület földszintjén található ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítására

13.) Döntés költségvetési keretátcsoportosításról

14.) Pályázati kiírás ebrendészeti feladat ellátására

15.) Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatása (módosítás)

16.) Budaörs Rádió támogatási kérelme

17.) Költségvetési soron támogatott szervezetek 2021 évi beszámolóinak elfogadása

18.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

19.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

20.) Jelmez- és díszletraktár bérleti szerződése

21.) Fellebbezés rendkívüli települési támogatás – temetés költségeihez való hozzájárulás – elutasítása ügyében – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Stifft Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrnak jelzi, mindenki nagy örömére szolgált a körzetében, illetve a lakótelepen, hogy elkészült a Patkó utca 1.számnál lévő parkoló, elkészült az Ifjúság utca 10-20. társasháznál a járda teljes rekonstrukciója, ami a park felé néz, és elkészült a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyhája mögötti útszakasz is parkolóval. Végig követte mindhárom beruházást és azt tudja mondani, hogy nagyon odafigyelően, nagyon szakavatottan, határidőre, precízen végezték el a munkájukat a kivitelezők. A másik dolgot, amit mondani szeretne, a gyakorlat mondatja vele. Elindult a napokban egy bevásárló központba, ami a benzinkút mellett van, a Bretzfeld körforgalom alatt és csodálkozott azon, hogy míg elindult a Baross utca-Bretzfeld körforgalomból és elérkezett a bevásárló központ sarkáig, ez nagyjából 250-300 méter, egyetlen egy szeméttároló nem volt, viszont látott három-négy flakont eldobálva, nem restellte, lehajolt érte, felvette és bedobta. Nem biztos, hogy az ő feladatuk, lehet, hogy az áruház feladata, csak jelezné, hogy egy, vagy két szeméttárolót tegyenek oda ki, mert ez nagyon hiányzik.

Wittinghoff Tamás polgármester: jelzi, hogy a hivatal irodavezetői skype-on vannak jelen az ülésen és rögzítik a felmerült kérdéseket.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető (skype-on): Igen, regisztrálta, jelezni fogják az illetékeseknek.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Két témában kéri a Testület figyelmét. Az első, hogy szeretne gratulálni a Budaörs Fesztivál szervezőinek a nagyszerű programokhoz, ugyanakkor több olyan lakossági megkeresés érkezett hozzá, hogy azzal, hogy a programok jelentős része átkerült a belvárosba, ezzel az éjszakába nyúló koncerteknek a zavaró hatása főleg a kisgyermekes családoknál nehézséget okozott. Azt mondták, hogy egy éjszakát még ők is szívesen élveznek, de amikor már a második, harmadik éjszaka is tönkre van téve, azt már nem, így kérik, hogy a jövőben ennek legyen valamilyen időkorlátos megfontolása és ezt tartassák is be a fellépő művészekkel, illetve a szervezőkkel. Ezúton is köszönik, ha ebben lesz pozitív előrelépés. A másik, hogy az ősz folyamán, már nem tudja megmondani pontosan, hogy melyik testületi ülés volt, de jelezte, hogy ha kátyúzásra kerül sor, vagy aszfaltozásra Budaörsön, akkor a Tátra utca, Farkasréti sarkán van nagyon rég óta, talán hat, vagy hét nem kezelt probléma, a járda két helyen vagy gyakorlatilag feltörve, olyan kátyús rész van, hogy ott nem lehet eltolni babakocsit. Az a kérés, hogy ahol ilyen parkolásgátló bójákat helyeztek ki önkormányzatként korábban, ott fel lettek szedve a járda részek, s ezt legyenek kedvesek pótolni. Nem tudja, hogy ez ügyben volt-e előrelépés, vagy tervezik-e, előre is köszöni.     

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető (skype-on): Természetesen megnézik képviselő úr észrevételét és ki fogják javítani.

Wittinghoff Tamás polgármester: A fesztivál szervezőjének meg jelzik az észrevételt. Neki is voltak egyébként ilyen érzései, csak a PostArt egy nagyon jó helyszín, ugyanakkor valóban sok lakóépület van a környékén.

Kisberk Balázs képviselő: Két témában kéri a hivatal segítségét, az egyik, hogy a Liget utcai társasházból kapott megkeresést, ez köztudottan zsákutcában van, viszont az elmúlt időszakban számos, kisebb-nagyobb teherautó hajtott be az utcába, s ezzel megnehezíti az ott lakók közlekedését, hiszen mire ott kitolat, s elrendezi a saját gépjárműve sorsát, az hosszú idő. Ha megoldható, szeretnék kérni a lakók, hogy az utca elejére egy zsákutca táblát helyezzen ki a Hivatal. A másik a lakótelepet érinti, több társasház jelezte, hogy leadták az igényeiket a fák visszavágására, melyek a társasház homlokzatára, illetve a kandellábelekre ránőttek. Szeretné kérni a Hivatal segítségét, hogy ezeket lehetőség szerint nézzék meg, vegyék előre, ha esetleg az Ügyosztályvezető úrnak segítség kell, szívesen átküldi azokat a megkereséseket, amiket ős is megkapott. BTG Kft. kint volt, úgy tudja, jogosnak találta a fák visszavágása iránt igényt, de szeretné kérni, hogy a tettek mezejére lépjenek ez ügyben is. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Fura neki, hogy a Liget utcában nincs kint a zsákutca tábla, mert az egyértelmű, hogy kell oda, Ügyosztályvezető úr regisztrálta ezt is.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Igen, s kéné majd azt a listát képviselő úrtól.

Kapitány Gábor képviselő: Két dologra szeretné felhívni a figyelmet. A szemétszállítással kapcsolatos kukatördelések újabb szintre léptek. Ez a folyamat sajnos nem szűnt meg, és látva a közösségi médiát – olvasva a megjegyzéseket – ebben nem történt előrelépés. Ugyanakkor további problémára szeretné felhívni a figyelmet, amit saját maga is tapasztalt, hogy az ürítés során a kihulló szemét is kint marad az utcán. A lakóknak kell takarítani ezt, és nem szedik össze maguk után az ezt végző szemétgyűjtő cégnél dolgozók. Szeretné kérni, hogy legyen valamilyen előrelépés, mivel ez lassan tarthatatlanná válik. A másik, amit mindenki tud és hallott, hogy a budaörsi labdarúgásnak a helyzete nem a legrózsásabban alakul. A több száz millió Ft-os támogatások ellenére, új stadion ellenére, a labdarúgó csapat kiesett az MB2-ből. Szeretné javasolni a KMISB elnökének, hogy a következő ülésre hívja meg a labdarúgás vezetőjét, hogy ilyen támogatás mellett ilyen teljesítményt sikerült elérni. Jó lenne, ha elmondaná az ülésen, hogy hogyan tovább, hogyan próbálnak meg kijönni ebből az elég kellemetlen gödörből.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az első kérdéssel kapcsolatban látja, hogy itt van a BTG ügyvezetése, így őket kérdezi. Az, hogy nem történt előrelépés, az tájékozatlanságból következhet csak. Jelzi, hogy az első kuka, ami összetört az az ővé volt. Amikor ennek a pótlásáról gondoskodtak, akkor azt jelezte – bár ő az ügyfélszolgálat felé írt, de az e-mail címe alapján hamar kiderült, hogy kiről van szó – felejtsék azt el, hogy mert róla van szó neki kicserélik, a többinél meg nyugodtan törögethetik. A BTG hosszas, heti rendszerességű tárgyalások következtében elérte, hogy a pótlásokra indokolt esetben megvan a lehetőség. A másik az új, ő nem tapasztalta, hogy szétszórják a szemetet. Ilyen jellegű jelzés még nem érkezett hozzájuk, de akkor erre figyeljenek oda. Kéri a BTG-t, hogy ezt is vegyék fel az egyeztetendő feladatok közé. Ami a futball dolgot illeti, érti, hogy a miniszterelnök úr kedvenc sportja a foci, de ez még nem jelenti azt, hogy egy önkormányzat képviselő-testületének azzal kellene foglalkoznia, hogy egy civil szervezet sikeresen működik vagy egy egyesület hány gólt lő és hogy melyik szakosztályba van. Az egy másik kérdés, hogy őt is szomorúsággal tölti el az, ami történt. Hogy mondjanak jó híreket is, például a budaörsi kézilabda csapat bennmaradt az MB1-ben. Az utolsó mérkőzésen a rivális Érdet verték idegenben. Újra magyar bajnok lett a budaörsi női asztalitenisz csapat. Ha nem lett volna, akkor sem rendelnék őket be a KMISB ülésére, hogy mondják el, hogy a labda hogyan pattog. Szerinte ez teljes szereptévesztés. Nem javasol ilyet. Az egy másik kérdés, hogy elkeserítő ez. Nem több száz milliót adtak. Körülbelül ez olyan volt mint, a jereváni rádió. Azt látni kell, hogy a rivális csapatok, akik közelebb vannak a tűzhöz – mint minden más területen itt is így van – 1-2 nullával több finanszírozást kapnak. Itt a helyzet az az, hogy szerényebbek ezek az összegek és ez általában az eredményen is meg szokott mutatkozni, nem vásárolnak különböző nemzetközi szintű játékosokat.

Hauser Péter képviselő: Nem csak akkor kell szólni, amikor gondjaik vagy kéréseik vannak, hanem akkor is amikor dicséreteket, köszöneteket kell átadni. Lakossági köszöneteket tolmácsol. Múlt hétvégén kerültek telepítésre a sebességcsillapító párnák – közkedvelt nevükön a fekvőrendőrök – és az utca lakói már keresték és köszönetüket fejezik ki. Nagyon gyorsan és ügyesen végezték a munkájukat. A zöldhulladékok elszállításával kapcsolatban olyan visszajelzéseket kapott, hogy az első kör nagyon jól sikerült. A harmadik dolog pedig, hogy tegnap keresték a Budapesti útról, hogy elkezdődött a sövény nyírása és ezt is nagyon köszönik.

Laczik Zoltán képviselő: Ma reggel elég sokan érdeklődtek telefonon, hogy mi történt a Szabadság út – Ibolya utca – Szüret utca kereszteződésben. A múlt héten adták át ott az úgynevezett okos gyalogátkelő helyet. Annyit tud, hogy egy autó állítólag kidöntötte az egyik érzékelő oszlopot és jelenleg nem működik. A dologról annyit, hogy nagyon nagy az érdeklődés iránta, sok kérdést, észrevételt kapott ezzel kapcsolatban. Most ismerkednek vele a környék lakói, de egy figyelmetlen autós kidöntötte …

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy sajátos formája az ismerkedésnek, hogy autóval kidönti valaki.

Laczik Zoltán képviselő: Igen. Úgy tűnik, hogy ez történt. Ezekben a percekben is kap kérdéseket. Egy mondatban szeretne reagálni Kapitány Gábor képviselő javaslatára, mivel ő a KMISB elnöke. Eddig nem foglalkozott azzal, hogy mit játszik a színház, a művelődési ház milyen programokat tervez, kit hív meg előadónak, és azt sem tervezi, hogy konzultáljon a labdarúgáshoz értőkkel, hogy hogyan kell rúgni a labdát. Ez legyen az ő dolguk.

Wittinghoff Tamás polgármester: Magyarországon azért elég sok ilyen jellegű érzése lehet az embernek egy-egy mérkőzés után, de át lehet kapcsolni más nemzeti bajnokságokra is és akkor vigasztalódik kicsit ebben a tekintetben.

Ugyanakkor műszaki ügyosztályvezetőt kérdezi, hogy tudnak-e erről a gyalogos átkelő helyet ért problémáról.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Ez annyira friss lehet, hogy a kollégák még most vannak kint helyszínelni. Részleteket nem tud. Pár perc múlva kap információkat arról, hogy mi történt, mennyire sérült, mennyi időt vesz majd igénybe a helyreállítás.

Wittinghoff Tamás polgármester: El kell itt mondani – mivel mindig vannak ezzel kapcsolatban félreértések – az állampolgárok joggal nem értik, hogyan van az, hogy a főút állapota milyen. Őszintén szólva azt a figyelemfelhívót, hogy a gyalogosátkelő helyeket szerették volna megvédeni. Az elképzelés az volt, hogy – ami az országban és a nagyvilágban sokfelé van – ha valaki közeledik a zebrához, akkor egy LED elkezd villogni és ez eléggé drasztikusan felhívja a közeledő autós figyelmét arra, hogy vigyázz gyalogos. Ezt 1,5-2 évig próbálták elérni, nem engedte a közút felügyelet, a Magyar Közút a fenntartója ennek az útnak, nem Budaörs Város Önkormányzata. Ezért járhatnak át az elképesztő méretű teherautók és tehetik tönkre. Ezért bármit, amit a város szeretne tenni a főúttal, ahhoz először engedélyt kell. Egyébként ezeket a kátyúkat a Magyar Közútnak kellene eltüntetni. Ami oda kiépült, erre speciel adtak engedélyt. Ezt nem szerette annyira, de valamit viszont kellett csinálni. Itt van az első példa, hogyha ez tényleg így van, hogy ezt ki lehet dönteni, akkor nem sikerült a megoldást elérni. A másik, amiért a héten ugyanezen a bizonyos, ahogy erre Czuczor Gergely képviselő is utalt, van ez a közösségi média oldal, itt az egyház által fenntartott temetővel kapcsolatban kaptak kritikát. Jogos a kritika, hogy gyalázatosan néz ki a temető, de sokan nem tudják, hogy azt, hogy az a temető az egyház tulajdona. Korábban tettek rá kísérletet, hogy az önkormányzat legyen az, aki ezzel, akár tulajdonba kerülve fenntartja. Természetesen ott is ígéretet tett Nobilis Márióval, akit tévesen plébánosnak nevezett (egy speciális megnevezése van, plébániai kormányzó), mindenesetre beszéltek vele és kérték, hogy hívja fel a figyelmét annak, aki, mint ezt vállalkozó intézi és tartja karban. Ebből az egyháznak egyfelől bevétele van, másfelől a szolgáltatónak is bevétele van, hiszen a sírhelyek és egyéb szolgáltatásokért pénzt szednek be és az ő kötelezettsége ezt rendben tartani. Azért gondolta ezt itt is elmondani, mert erről sincsen információja sokaknak.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: most kapott további információkat, hogy a tegnap esti óráknak egy autó kidöntötte az oszlopot. Rendőrségi vizsgálat folyamatban van, megvan a tettes. Az oszlop teljesen tönkrement, cserélni kell, hosszabb időben fog telni. Érthetetlen, hogyan tudta kiütni, az oszlop a járda vonalában található, fel kellett mennie a járdára és ott kidönteni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Megzavarta a villogás jegyzik meg többen. Erősödik benne a gyanú, hogy amit az előbb elmondott, abban nagy vita nem lenne. Mindenesetre egy hétig működött a figyelemfelkeltő jelzés. Lehet, hogy zebra ellenes autós volt.

Ismerteti a két ülés között eltelt időszak történéseit: április 27-én volt az előző ülés. Azt követően említésre került már a Budaörs Fesztivál, aminek a megnyitója május 11-én volt. Kölcsönösen meghívásra kerülnek a nagyobb rendezvényekre a testvértelepülés, Bretzfeld, delegációja, és korábbi testületi ülésen döntöttek, hogy jelentős szerepet vállaló Schmidt Mátyásról nevezik el a dísztermet – ennek az avatását tartották május 13-án pénteken. Nagyon meg voltak hatódva a hozzátartozók, két gyermeke, és nagyon sok érdekes dolgot tudtak meg róla és arról a tevékenységről, ami a testvérvárosi kapcsolaton túl a személyes vonatkozásai is az ő életének. Ennek a rendezvénynek, illetve annak, hogy a bretzfeldiek jelen voltak, volt egy másik vonatkozása is, a Templom téren a havasi kürtök felléptek. Elég meleg volt, ezért olyan sokan nem voltak, de hatalmas sikert aratott. Elképesztően nehéz azon szép dallamokat játszani, ami ott sikerült. A zárórendezvény a VIVART Szimfónia komolyzenei koncertje volt, vasárnap, május 15-én a Sportcsarnokban volt. Az Esély Társulási ülése május 18-án szerdán volt.

Napirendek tárgyalása:

1.) Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Valamennyi érintett bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen 1 tartózkodás, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen, az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 tartózkodás, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen, a Frankhegyi Részönkormányzat 3 igen, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen 2 tartózkodás, a Kamaraerdei Részönkormányzat 4 igen szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Mielőtt szavaznának elmondja még, hogy a könyvvizsgáló megvizsgálta és rendben találta a beszámolót, reálisnak és a helyzetnek megfelelően ítélte meg.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a pénzmaradvány felosztásáról határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

66/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Költségvetési maradvány felosztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 577.904 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint 203.435 e Ft
Az önkormányzat által 2021. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2022. évi pénzügyi teljesítéseire: 1. Személyi juttatások                                     17.602 e Ft -foglalkoztatottak személyi juttatásai            1.765 e Ft -külső személyi juttatások                          15.837 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok     és SZOCHO                                                   4.486 e Ft                 -szociális hozzájárulási adó                          4.393 e Ft                – egyéb munkaadókat terhelő járulékok                 és adók                                                              93 e Ft     22.088 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként nem tervezett jubileumi jutalom (KIRA rendszer hiányos adatállománya miatt) 1. Személyi juttatások   -foglalkoztatottak személyi juttatásai             10.196 e Ft             2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                                                                       -szociális hozzájárulási adó                            1.325 e Ft                11.521 e Ft
Esély Szociális Társulás többlet működési támogatás nyújtása 2022. évre     1.089 e Ft
Temetési segélyek kifizetéséhez többletforrás biztosítása Budaörsi Kincskereső Óvoda    800 e Ft Kamaraerdei Óvoda                  400 e Ft Budaörsi Csillagfürt Óvoda        400 e Ft     1.600 e Ft 
Ipari technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás       5.000 e Ft
Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn     2.000 e Ft
Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése     2.000 e Ft
Ingatlan beruházások közműfejlesztése     5.000 e Ft
Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárok külső árnyékolása     3.000 e Ft
Tervezések – mélyépítés     8.000 e Ft
Elektromos tervezések – mélyépítés     2.000 e Ft
Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés     5.000 e Ft
U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása   80.000 e Ft
M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítása     3.000 e Ft
Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)     5.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása   13.000 e Ft
Újtemető, ravatalozó épület felújítása     6.000 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra     5.000 e Ft
Felújítások tervezése mélyépítés     2.000 e Ft
Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás   50.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (kátyúzás, útkarbantartás)   8.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út és szegélyjavítások)   5.000 e Ft
Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)   3.000 e Ft
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása)   4.000 e Ft
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái)   4.000 e Ft
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (út tisztítása, locsolása munkagépekkel)   9.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)   1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen)   3.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (utcabútorok és virágládák karbantartása)   1.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása)   3.000 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása)   2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések)   2.000 e Ft
Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások)   2.000 e Ft
Önkormányzati ingatlanok kezelése (szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak)   5.000 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás   5.300 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál gépjárművek üzemeltetési költségei   2.000 e Ft
Fejlesztési célú céltartalék 82.871 e Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester       

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

2.) A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Itt lakossági észrevétel alapján készült a javaslat, különböző területeket érintően. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Ügyrendi Bizottság – egyhangúan támogatták. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló

27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Előző ülésen elfogadtak egy módosítást az SZMSZ-szel kapcsolatban, ennek a beépítéséről kell most dönteni. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Szeretettel köszönti Veres Gábornét is, aki a Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatára nyújtotta be a pályázatát, melyet a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadni.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután kérdés és hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

67/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig Veres Gábornét bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő:       2022. július 31.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Humánpolitikai Iroda  

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testület és a maga nevében is gratulál, és jó munkát kíván a feladat ellátásához.

5.) Javaslat Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba belépés támogatására (Biatorbágy) és a Társulási Megállapodás módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadni.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

68/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Javaslat Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba belépés támogatására (Biatorbágy) és a Társulási Megállapodás módosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. október 01. napjától a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba történő belépéséi szándékát tudomásul veszi és támogatja,

2.  hozzájárul a Társulási Megállapodás módosításához az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a csatlakozás átvezetése érdekében és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal, Társulás értesítésére: 2022. június 15.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

6.) Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (FAÖT) való kilépésről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Ebből a társulásból való kilépés a következő napirend javaslata, melyet a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Budakeszi is nemsokkal ezelőtt hasonló döntésre jutott. Alapvetően olyan döntések születtek, amik ellentétesek a település érdekeivel, sőt bizonyos kérdésekben ez hivatkozási alap is lett olyan ügyben például, hogy mást fizetnek a közösségi közlekedés okán, mint más település. Ez teljesen elfogadhatatlan és nincs értelme együttműködni.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

69/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (FAÖT) való kilépésről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1)–(2)    bekezdése alapján, tekintettel a Társulási Megállapodásban foglaltakra, 2022. december 31. napjával Budaörs Város Önkormányzata kiválik Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.).

2. felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést küldje meg a Társulás Elnökének.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

7.) MOL NyRt. – Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Talán mindenki tudja, hogy az egyetlen autópálya melletti benzinkút területénél a forgalmi viszonyokat kell rendezni. Csökken a területük és olyan megállapodásra kell jutni, hogy az a korábbi beépítési lehetőségeket viszont biztosítsa. Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

70/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

MOL NyRt. – Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező Településfejlesztési Együttműködési Szerződést és felkéri a Polgármestert, hogy a Településfejlesztési Együttműködési Szerződést jogi és pénzügyi szakértő véleményének figyelembevételével történő véglegesítés után írja alá.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Polgármestert gondoskodjon a hatályos településrendezési eszközök módosításának elkészítéséről fenti 1. határozatipont szerinti Településfejlesztési Együttműködési Szerződésben rögzítettek szerint.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti 2. határozati pont szerinti településrendezési eszközök módosítása érdekében kötendő tervezési és felhasználási szerződés aláírására.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály

8.) Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A jelentős üzemanyagköltségek okán kell hozzányúlni a szerződéshez. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

71/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                        határozat

Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2022. évre összességében 1.465.100.000,- Ft főösszeggel.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 2. számú mellékletben szereplő keretösszegekkel a Közszolgáltatási Keretszerződés X. számú módosítása aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy Közszolgáltatási Keretszerződés módosításához szükséges 40.000 eFt forrást biztosítja a Budaörs Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletének elfogadásával, a 2021. évi. pénzmaradvány felosztásával, a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. során 8.000 eFt-ot, 5. melléklet 4. során 13.000 e Ft-ot, a 7. melléklet 1.során 9.000 eFt-ot és a 7. melléklet 2. során 10.000 eFt-ot.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2022. június 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

9.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  Négy határozati javaslatról külön-külön kell szavazni. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat egyesével.

A Képviselő-testület minden esetben 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatokat.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

72/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 2.967.900 E Ft mérlegfőösszeggel és 100.986 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

73/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. határozat melléklete szerinti 2022. évi üzleti tervét.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

74/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött, 2019. április 29-én módosított Vagyonkezelési szerződés vonatkozásában elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

75/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez való hozzájárulásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez a hozzájárulás összegének 50.000.000 Ft-tal történő megemelése fedezetét a Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletének elfogadásával, a 2021. évi. pénzmaradvány felosztásával biztosítja úgy, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorának tervezett előirányzatát 50.000.000 Ft-tal megemeli.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

10.) Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

76/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

  1. jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására vonatkozó pályázatot, melynek fedezetét, 5.000.000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletének elfogadásával,  a 2021. évi pénzmaradvány felosztásával biztosítja, Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében.
  • felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságát a pályázatok elbírálására és felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Határidő:                   pályázat közzétételére: 2022. június 3.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

11.) Döntés a Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ez egy elég régi ügynek a megoldása. Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

77/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Szabadság út 45-4. szám alatti, 366/3 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában hozott 76/2020.(VI.24.) ÖKT számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlant át kívánja minősíteni „kivett közforgalom elől elzárt magánúttá”, a Budaörs, 366/6 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlant pedig „kivett közforgalom számára megnyitott magánúttá”. A Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, 148 m² területű ingatlant a „kivett közforgalom elől elzárt magánúttá” történő átminősítést követően értékesíti a Budaörs, 362, 363/2 és 366/4 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosa, az Optima Klíma Zrt. részére 2.989.600,- Ft összegű vételár ellenében. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. Az átminősítéshez és értékesítéshez szükséges szakhatósági eljárásokkal, valamint a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli.”

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

12.) Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok pályázati úton történő bérbeadására és a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Patkó u. 1. szám alatti épület földszintjén található ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt is külön-külön kell dönteni, összesen négy határozatot kell hozni. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat egyesével.

A Képviselő-testület minden esetben 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatokat.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

78/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok hasznosítása tárgyában hozott 102/2021.(XII.08.) ÖKT számú határozatának visszavonása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok hasznosítása tárgyában hozott 102/2021.(XII.08.) ÖKT számú határozatát.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

79/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok pályázati úton történő bérbeadása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletét képező pályázati felhívások alapján nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 84 m2 területű, „üzlethelyiség” megnevezésű és a 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti ingatlan földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 83 m2 területű, „üzlethelyiség” megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására.

A bérleti díj minimális mértéke a 1036/9/A/100 helyrajzi számú ingatlan esetében 189.060 Ft + ÁFA/hó, a 1036/9/A/101 helyrajzi számú ingatlan esetében 175.020 Ft + ÁFA/hó összeg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására.

Határidő:       a pályázat közzétételére: 2022. június 3.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

80/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 1. szám alatti épület földszintjén található ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítása tárgyában hozott 98/2021.(XII.08.) ÖKT számú határozatának visszavonása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 1. szám alatti épület földszintjén található ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítása tárgyában hozott 98/2021.(XII.08.) ÖKT számú határozatát.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

81/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

A 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Patkó u. 1. szám alatti épület földszintjén található ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, és 8a. pontjára tekintettel – haszonkölcsön szerződést köt a Budaörs, 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „egyéb helyiség” megnevezésű, 240 m² területű ingatlan 47 m² területű részére a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete haszonkölcsönbe vevővel, határozatlan időre azzal, hogy az ingatlanrész rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele Budaörs Város Önkormányzatát, a közüzemi és karbantartási költségei a haszonkölcsönbe vevőt terhelik.

Határidő:       a pályázat közzétételére: 2022. június 3.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

13.) Döntés költségvetési keretátcsoportosításról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság 8 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal fogadta el.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

82/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés költségvetési keretátcsoportosításról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása tárgyú építési munka nem kerül megvalósításra.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. ponti szerinti döntés eredményeként, a felújításra elkülönített 114.243 eFt összeget átcsoportosítja az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet
15. melléklet. 1. Ingatlan felújítások, 5. Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása sorról 114.243 eFt14. melléklet. 2. Ingatlan beruházások 7. Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése sorra  15 748 eFt 6.melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sorra                                          4.252 eFt14. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 4. Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái sorra 44.243 eFt14. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 6. Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció sorra                     50.000eFt   MINDÖSSZESEN:                       114.243 eFt

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő:       azonnal 

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

14.) Pályázati kiírás ebrendészeti feladat ellátására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

83/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Pályázati kiírás ebrendészeti feladat ellátására

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) A határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint nyilvános pályázatot hirdet Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanná tételi feladatok ellátásara.

2.) Felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására.

3.) Abban az esetben, ha a pályázat eredménytelen, változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül.

Határidő a pályázat kiírására: 2022. május 27.

Pályázat beadásának határideje:            2022. június 15.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 15 napon belül

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda

15.) Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatása (módosítás)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt csak a cél változik, az összeg nem. Az érintett bizottság – Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

84/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatása (módosítás)

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a tűzoltólaktanya vizes blokkok felújítására  a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet 60. során biztosított 500 e Ft forrást átcsoportosítja a rendelet új, Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten elnevezésű mellékletének 1. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása tűzoltólaktanya vizesblokkok felújítása sorára.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék

Határidő: előirányzat átcsoportosítás a döntést követően azonnal, előirányzat átvezetése a soron következő testületi ülés

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

16.) Budaörs Rádió támogatási kérelme

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottságok – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megállapított keretösszeggel felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

85/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Budaörs Rádió támogatási kérelme

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörsi Rádió újraindítására és a 2022. évi működésének fedezetére Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosít 28.859.800,-Ft-ot. 

2.) Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet szerződéskötés

17.) Költségvetési soron támogatott szervezetek 2021 évi beszámolóinak elfogadása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

86/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Költségvetési soron támogatott szervezetek 2021 évi beszámolóinak elfogadása

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – az alábbi táblázatban szereplő 2021. évben az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesült szervezetek 2021. évi szakmai szöveges beszámolóit megismerte és elfogadja:

 szerződésszámSzervezet neveTámogatás ( e Ft)
1ÖNKSz 2021-12Animációs fesztivál és BabTér támogatása (Primanima Kft)20 000  
2ÖNKSz 2021-121Aramis Sportegyesület10 500  
3ÖNKSz 2021-120Aramis Sportegyesület  Csarnok fenntartása20 000  
4ÖNKSz 2021-11BDSE (diáksport)46 000  
5ÖNKSz 2021-2BNNÖ  ó-temető üzemeltetés5 000  
6ÖNKSz 2021-3BNNÖ Heimatmúzeum működtetése42 807  
7ÖNKSz 2021-15Budakörnyéki Televízió  (műsorgyártás) Média Dream Kft.48 750  
8ÖNKSz 2021-13Budaörsi felnőtt labdarúgás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)60 000  
9ÖNKSz 2021-342Budaörs Fesztivál ( Kőporossy Bt)11 500  
10ÖNKSz 2021-162Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar)1 000  
11ÖNKSz 2021-118Budaörsi Infó ( Starkiss Kft.)6 000  
12ÖNKSz 2021-14Budaörsi Kézilabda  (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)30 000  
13ÖNKSz 2021-107Budaörsi Napló ( Budaörsi Napló Bt.)6 000  
14ÖNKSz 2021-123Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület9 500  
15ÖNKSz 2021-116Budaörsi Polgárőrség Egyesület6 000  
16ÖNKSz 2021-9Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok85 500  
17ÖNKSz 2021-106Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel tám3 000  
18ÖNKSz 2021-119BULÁKE6 000  
19ÖNKSz 2021-115Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes)1 520  
20ÖNKSz 2021-113Kamaraerdei közösségi ház működtetés – BTG Kft.14 020  
21ÖNKSz 2021-122Liver 3. és … FC Egyesület11 000  
22ÖNKSz 2021-114Lyra Dalkör Egyesület támogatása1 010  
23ÖNKSz 2021-110Piros Rózsa Dalkör Egyesület600  
24ÖNKSz 2021-105Pro Musica Kórusalapítvány támogatása2 150  
25ÖNKSz 2021-5Régiségbúvár Egyesület -_Csiki pihenőkert8 400  
26ÖNKSz 2021-4Régiségbúvár Egyesület – Régészeti kiállítás7 200  
27ÖNKSz 2021-117Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület ( Kórus)2 150  
28ÖNKSz 2021-8Sportcentrum műk. hozzájár. (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)50 000  
29ÖNKSz 2021-111Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes)750  
30ÖNKSz 2021-108Vivacet Kulturális Egyesület1 000  
31ÖNKSz 2021-212Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület7 000  
32ÖNKSz 2021-112Wendler Alapítvány1 000  
33ÖNKSz 2021-7Zichy-major üzemeltetés  (Budaörsi Művészek Egyesülete)2 500  
34ÖNKSz 2021-10Zichy-major üzemeltetés (2040 Egyesület)2 500  
35ÖNKSz 2021-109Zöldkör  Egyesület1 600  

Határidő:       azonnali (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet 

18.) Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság – 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

87/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az óvodalátogatási kötelezettség teljesítése és a városi feladatellátás biztosítása érdekében a fenntartásában működő budaörsi óvodákban a 2022/2023-as nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a Köznevelési törvényben meghatározott maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

Felelős: Polgármester

Határidők: felülbírálatok: 2022. június 15., év közbeni felvételek: folyamatos

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

19.) Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az érintett bizottság – Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – 6 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

88/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2021. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

20.) Jelmez- és díszletraktár bérleti szerződés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

89/2022.(V.25.) ÖKT sz.                                       határozat

Jelmez- és díszletraktár bérleti szerződése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjára tekintettel – bérleti szerződést köt a Budaörs, 2057 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 3.062 m² területű, „kivett kultúrház, udvar konténerépület és gazdasági épület” megnevezésű, természetben a Szabadság út 26. szám alatti ingatlan hátsó részében lévő 147 m² alapterületű raktárra a Budaörsi Latinovits Színház bérbe vevővel határozatlan időre, 5.000,-Ft+Áfa/hónap bérleti díj ellenében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Zárt ülés következik, kéri mindazokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el a termet.

A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

90/2022.(V.25.) ÖKT sz.     határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek