Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 22-i nyilvános rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 22-i nyilvános rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Farkas Benedek, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Löfler Dávid képviselő.

Igazoltan távol: Monostori-Kalovits Márk, Kisberk Balázs, Kapitány Gábor, dr. Czuczor Gergely képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető.

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető.

Jelen vannak továbbá: Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft., Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Spányik József külsős bizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, mindazokat, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül vagy az interneten keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 10 fő van jelen, Monostori-Kalovits Márk, Kisberk Balázs, Kapitány Gábor, dr. Czuczor Gergely képviselők igazoltan vannak távol, az ülést megnyitja. Vannak, akik interaktív módon vesznek részt az ülésen, a felmerülő kérdésekre válaszolni fognak. A rendkívüli ülést alapvetően a TOP plusz pályázat határideje indokolta, s közben, ahogy az lenni szokott, mindig kiegészül más napirendekkel is a meghívó, melyhez képest érkezett egy sürgősségi indítvány, „Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásara kiírt pályázat elbírálása” címmel, melyet javasol napirendre venni. Van még egy zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont, melyet az Mötv. 46. § (2) bekezdése szerint kell zárt ülésen tárgyalni: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre” – ZÁRT ülésen c. előterjesztés.

Löfler Dávid képviselő: Levételre javasolja a23.) A polgármester 2022. első félévi jutalma” c. előterjesztést, melyről szavazást kér. Elmondja az indoklást is. Először is azt gondolja, hogy az első félév még el sem telt, bár már nincsen sok hátra, de ezt az első féléves jutalmat akkor érdemes szerinte egyáltalán felhozni, ha letelt ez az időszak. Másrészt azzal indokolná ezt a levételt, hogy az első időszakban mindenki tudja, hogy polgármester úr elsősorban a kampánnyal foglalkozott, s itt megjegyzi, ha bárki megírná, akár az önkormányzati média, hogy ezzel nem az a baja, hogy kampányolt, hanem az, hogy erre az időszakra akar jutalmat felvenni, amikor elsősorban a kampánnyal foglalkozott. Azt gondolja, hogy ezt a kampányt akkor a baloldal fizesse meg, hogyha már önkormányzati programot és egyéb tevékenységeket folytatott polgármester úr, akkor ezt ne a budaörsiek fizessék ki. Azt is érti, hogy Márki-Zay Péter nem tud elszámolni a kampánypénzekkel, s ezért polgármester úr nem tudja megkapni ezért a tevékenységért a megfelelő jutalmazást, de ő azt gondolja, hogy ezt nem a budaörsieknek kell megfizetniük, s akkor a harmadik pont ezzel kapcsolatban, hogy polgármester úr fizetése is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban ez így már a hárommillió forintot is meghaladja, hiszen a polgármesteri fizetés több, mint egymillió forint, a három havi illetmény egy fél évre az már egy elég komoly összeg, ha az egész éveset nézik, akkor az meg hat havi lesz, ami már több, mint hatmillió forint.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, ezeket a számokat képviselő úr honnan vette, de természetesen nem felelnek meg a valóságnak. Márki-Zay Péter elszámolásához, hogy neki mi köze van, azt szintén nem tudja. Azt gondolja, hogy a napirendnél ezt biztosan lehet tisztázni, amihez ő nyilván nem fog hozzászólni, sőt nem is fog a kérdésben részt venni, de azért azt jó néven veszi, ha valaki nem valótlan állításokat fogalmaz meg, szerinte ízléstelen dolog. Amit viszont mindenképpen reagálni szeretne, hogy érti, ha képviselő úr képességeit meghaladja, ha esetleg kétféle dologgal is kell foglalkozni, s feltételezi, hogy ez esetleg másnál is így van. Az, hogy egy közéleti személy politikai dolgokkal foglalkozik, bár képviselő úr óvatosan próbálta a helyi médiának jelezni, szerinte nem csak a média, hanem akik figyelik a munkájukat, ők is pontosan tudják azt, hogy egy normális, demokratikus jogállamban az, hogy egy helyi politikus politikai kérdésekkel foglalkozik, az nem szokott vita tárgyává válni, mert, hogy az a legtermészetesebb. Az más kérdés, hogy ez Magyarországon nem így van, de azért nagy öröm, hogy tegnap olvasta, most már lesz főispán, meg a megyét vármegyének fogják nevezni, szóval az őrület az tombol, mint ahogy egyébként valóban, a politikai ellenvélemények elfojtásának putyini módszerei is jelen vannak a magyar közéletben. Amit feltétlenül szeretne elmondani képviselő úrnak, hogy ő ennél sokkal több dologgal foglalkozik, mert szerinte az ember képességeit nem haladják meg azok a dolgok, ha egyszerre több területen kell helyt állni, mondjuk például a MÖSZ elnökségében is dolgozik, sőt, számos anyag kidolgozását koordinálta, mind önkormányzati egyéb ügyekkel foglalkozó kérdésben, egyébiránt meg valóban az ellenzék programjának kidolgozásában jelentős szerepe volt. Abban nem szerepelt vármegye, meg ispán, meg ilyen szamárságok, abban racionális, fejlett, nyugati államok demokratikus hagyományaira épülő, s egyébként az önkormányzatiság alapjait rögzítő kérdések szerepeltek. Érti, ha képviselő úr számára ez problematikus, hiszen az, ami ma Magyarországon történik, az minden, csak nem demokratikus, s minden, csak nem jogállami, de mindennek semmi köze nincsen szerinte az adott napirendhez, amivel ügyrendi kérdésben a Képviselő-testületnek döntési lehetősége van, s amely döntésben ő most nem fog részt venni, felteszi szavazásra: aki egyet ért Löfler Dávid javaslatával a napirendről való levétel kapcsán, az szavaz igennel.    

A Képviselő-testület 1 igen 8 nem szavazattal nem támogatta a levételről szóló javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott)

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e még javaslat a napirendhez, Löfler Dávidnak pedig azért nem ad újra szót, mert vitát nem lehet folytatni jelen esetben.

Löfler Dávid képviselő: … (mikrofonon kívül beszél, nem érthető)

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő urat rendre kell, hogy intse, nem lesz olyan, mint a házmester a Parlamentben, hogy pénzbírságot szabjon ki, ilyen lehetősége nincs is, a Budaörsi önkormányzat nem tévesztendő össze a parlamenti autokráciával, de az önkormányzati rendeletük, az SZMSZ-ük azt mondja, hogy egy hozzászólásra lehet reagálnia annak, aki az érintett, ez esetben, miután őt valótlan állításokkal próbálta negatív színben feltüntetni képviselő úr, ő érintett volt, nem tudja, hogy ezt el kell-e magyaráznia, vagy érti így is, tehát, mint érintett reagálhatott rá, ez az SZMSZ szerint rendben is van, egyébként pedig az ülés vezetésére felhatalmazta az önkormányzati törvény, az SZMSZ szerint is az ülés vezetésére felhatalmazott polgármesternek e tekintetben tágabb a  jogköre. Tudja, hogy ezt képviselő úr nem fogadja el, de hát az élet már csak ilyen, majd, ha képviselő urat választják meg polgármesternek, akkor talán meg fogja tanulni, bár erre kicsi esélyt lát.

Kérdezi, hogy van-e még javaslat a napirendhez? Miután nincsen, felteszi szavazásra a sürgősségi indítvány napirendre vételét, ami az ebrendészetre vonatkozó előterjesztés. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi előterjesztés napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő)

Továbbá felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó napirend zárt ülésen való tárgyalását (Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülés)

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a zárt ülésen való tárgyalást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet 9 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő)

91/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

5.) Forrásátcsoportosítás „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljára

6.) VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde – szükséges előirányzat módosítás személyi jellegű kifizetések céljából

7.) Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról

8.) Javaslat a 113/A/6 helyrajzi számú, természetbe Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatti lakás megszerzésére

9.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

10.) Döntés a Templom tér 8/1. és 8/2. szám alatt lévő, Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

11.) Javaslat a Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosítására

12.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

13.) Javaslat az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

14.) TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés

15.) Együttműködés a Társadalomtudományi Kutatóközponttal

16.) RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés

17.) Forrásátcsoportosítás „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljára

18.) Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása

19.) Holdfény és Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (javítás)

20.) Csiki Pihenőkert támogatási kérelme – testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása

21.) Együttműködés a Budaörsi Egészségügyi Központ és az önkormányzat között

22.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2022/1)

23.) A polgármester 2022. első félévi jutalma

24.) Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásara kiírt pályázat elbírálása

25.) Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülés

Napirend előtti hozzászólások:

Farkas Benedek képviselő: Az Orchidea utca végénél, ahol találkozik az út a Csiki utcával, van egy kamera, ami minden jel szerint nem működik, májusban jelezte a közterület-felügyeletnek, s azt a választ kapta, hogy igyekeznek mielőbb rendbe hozatni a céggel, akire ez tartozik. Azóta megint kapott jelzést a lakosoktól, hogy ez még nem történt meg, ha tud erről tájékoztatást kapni, akár utólag, írásban, annak örülne, írt egyébként egy e-mailt is, hogy hol tart a dolog. Ugyancsak erre a környékre vonatkozóan érdeklődik, hogy tudnak-e tükröt kirakni? Akik a jelzőlámpától jönnek és befordulnak az Orchidea utcába, ott nem egészen jó a beláthatóság, viszont van oszlop, ami akár megfelelő lehet tükör kihelyezésére. Természetesen, ha a Műszaki Ügyosztály igényli, tudnak erről egyeztetni, pontosítani, hogy melyik helyszínről van szó. A harmadik kérdése, hogy nem egy utcában, sajnos a Szabadság utcában is -amit nem ők kezelnek, de van Budaörs által kezelt utca is – nem egy helyen van építkezésekről kifolyt beton, ami rá van száradva évek óta az útra, ezzel kapcsolatban mit tudnak tenni? Kinek lehet jelezni? Főleg biciklivel közlekedve ezek elég veszélyesek.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretne visszakérdezni, hogy az Orchidea utca- Csiki utca kereszteződésében ő úgy tudja, van tükör. Hol hiányolja a tükröt, mert ő minden nap ott jön el, s a tükörből nézi meg, hogy jönnek-e jobbról, így nem tudja, hogy e indokolt-e? Ha Ügyosztályvezető válaszol a kamerára azt várja, de a beláthatóságot évekkel ezelőtt kezelték, egy Hold utcai lakos jelzésére, s rendben van az a tükör. Az más kérdés, hogy ha pont beletűz a Nap, akkor kevesebbet lehet látni, de hát a tükörnek van egy ilyen sajátossága. Nem tudja, hogy biztosan erre a kereszteződésre gondolt-e képviselő úr.

Farkas Benedek képviselő: Szerinte akkor a Csiki-Szabadság utcai kereszteződés, de ezt ma reggel írták neki, ezért is mondta, hogy erről egyeztessenek, de jó, hogy visszakérdezett Polgármester úr, mert van még egy dolog, amiért eredetileg akart felszólalni, csak elfelejtette, mégpedig az, hogy a Tárogató játszótéren hiányolják a csúszdát a lakosok, s az az ötlet támadt, amiről már beszélt is a főkertész asszonnyal, hogy esetleg, amikor cserét végeznek a Szabadidő parkban, s felszabadul több csúszda is, akkor onnan esetleg átvihetnének ide. Reméli a Műszaki Ügyosztály is hallja, hogy majd erre próbáljanak odafigyelni, hogy ha megmenthető egy csúszda a körforgásos gazdaság nevében, akkor azzal ruházzák fel a Tárogató utcai játszóteret.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól érti, a tükör kapcsán akkor a Csiki- Szabadság úti kereszteződésről van inkább szó, ami egy életveszélyes rész. Annál izgalmasabb dolog nincsen, mint a Csiki utcából jönni ki és kikanyarodni nyugat felé, mert ott kanyarból jönnek az autók általában ezerrel, úgyhogy, ha véletlenül belátja valaki, hogy nem jön semmi, mire elindul, addigra már lehet, hogy jön, viszont a főút a közútkezelő kezelésében van, nem tudta az önkormányzat megszerezni, elég kátyús, éppen ezért, bár mindenféle ígéretet kaptak, hogy majd rendbe rakják.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: A kamerarendszernek, s ennek a kamerának is a rádióvezérlésével van a probléma, megrendelték az egész hálózat felújítását, s ez jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében remélik az összes kamera rádiórendszerének a felújítása megtörténik, s megbízhatóan fognak működni, kis türelmet kér. Kéri, hogy a tükröt egyeztessék képviselő úrral, kihelyezésnek nincs akadálya, ha valóban nincsen.

Wittinghoff Tamás polgármester: De ugye jól mondja, hogy a Fügefa-Orchidea kereszteződésben van, tehát igazából a főút és a Csiki kereszteződése lehet kérdéses, illetve az, hogy a főútra kell-e kitenni, mert ahhoz közútkezelői engedély kell szerinte.  

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Igen, valóban kell a közútkezelői engedély, de ezzel nem szokott probléma lenni, megnézik, hogy miről van szó. Valóban nagyon veszélyes a kihajtás azon a területen. A játszótér kapcsán elhangzottak ismertek a Műszaki Ügyosztály előtt, azt kérte a BTG-től hogy azok a teljes felújítás alá kerülő a Patkó utcai játszótér, illetve a Szabadidő park is, ahol bizonyos játszószerek még használhatók, vagy javíthatók, biztonságos használatra alkalmas állapotba hozhatóak, azokat ne dobják ki, hanem helyezzék át oda, ahol hiány van, így a Tárogató úti játszótérnél is.   

Farkas Benedek képviselő: Nagyon szépen köszöni a válaszokat. Van egy nagyjábóli határidő a kamerákra? Tudja, hogy nehezet kérdez, de két hét vagy négy hónap?

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát erre azért nagyon nehéz válaszolni, s lehet, hogy Ügyosztályvezető úr pontosabbat fog tudni mondani, mert az elektronikai eszközök beszerzésénél van óriási probléma, de nem tudja, hogy ez esetben ez áll-e, mindenesetre a Hollósy Cukrászdánál kialakított, neki nagyon nemtetsző rendszer az épp emiatt késett. Itt szeretné elmondani, hogy ha valaki mondaná, hogy milyen hülyeséget csinált az önkormányzat, hogy ők nem ezt akarták, hanem olyat, amit az országban sok helyen alkalmaznak, ezt a LED-es lámpát a gyalogos-átkelőhelyen, de nem engedte valami furcsa oknál fogva a közútkezelő számukra, amit megengedett, az meg nem egy jó megoldás. Ügyosztályvezető urat kérdezni, tudnak valamit határidőről?

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Sajnos nem tudnak, egyeztetnek a kivitelezővel, s képviselő urat tájékoztatni fogja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen.

Hauser Péter képviselő: Általában a napirend előtt a problémákat szokták felvetni, de ő most köszönetet fog tolmácsolni, mert azt gondolja, ennek is helye van. néhány héttel ezelőtt voltak ilyen nagy monszun szerű esőzések, s többen felhívták, s mondták, hogy mindenféleképpen említse meg, s köszönje meg a BTG-től Ádám Attilának és csapatának a gyors és szakszerű közreműködést, bármilyen problémával keresték, megjelentek és elhárították. A másik, amit jelezne, hogy a Láng utcánál két éve újították fel a járdát, s ott kimaradt egy szakasz, mert épp építkezés zajlott, ezt most pótolták, s a lakosok hívták, hogy nagyon gyorsan, szakszerűen, ügyesen dolgozott a kivitelező, elégedettek, köszönik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ügyosztályvezető úr tolmácsolni fogja az érintetteknek.

Stift Nándor képviselő: Műszaki Ügyosztály vezető úrhoz szól, az elmúlt időszakban a Szivárvány és a Baross utcánál lévő jelzőlámpa technikai okokból nem működött, s alkalma volt neki is arra közlekednie. Ha nem működik a lámpa, s balra kell kanyarodni a Baross utcán, ahhoz eléggé ki kell tolni az autónak az elejét, s ott a szigetnek a közepén van egy tábla, egy haladási irányt jelölő tábla, s ez pont eltakarja a szembe jövő sávot. Egyszerűen nem lehet kilátni, kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy esetleg ezt a táblát meg lehessen emelni. Többen jelezték, hogy elég rövid idő alatt a Herman általános iskolának a futópályája nagyon meghibásodott, szinte mintha kattintásra hét-nyolc helyen megpúposodott volna a pálya. Kint voltak Ügyosztályvezető úrral, megnézték, szeretne majd jelzést kapni, hogy ennek mi lesz a megoldása. Nem mondja, hogy életveszélyes, de nagyon oda kell figyelni annak, aki használja, itt a nyár, a vakáció, sokan használják. Az elmúlt testületi ülésen jelezte, hogy a Bretzfeld-Baross utcai körforgalomtól a bevásárló központig nincs szemetes, azóta sincs szemetes, azóta is, ha valaki gyalog megy, nem tudja szemétbe tenni a dolgát, kéri, hogy nézzék meg.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: A Szivárvány- Baross utcai lámpa most már működik, s megnézték képviselő úrral ezt az útirány jelző táblát is, megvizsgálják, hogy lehet-e magasabbra rakni, hogy ne zavarja a kilátást, de ha valaki mondjuk teherautóval megy, akkor meg őt fogja zavarni, megnézik, de egyébként szabványok vonatkoznak erre. Reméli, hogy nem lesz három-négy napos jelzőlámpa hiba, ami volt, s akkor ez nem jelet problémát. A futópályát megnézték a szakértővel, a technolófiát is kidolgozták, csak az időpont kérdéses, hogy mikor szedjék szét a pályát, mert meg kell bontani, minden bizonnyal a fagyökerek nyomták fel, még akkor is, ha nincs a közvetlen közelében fa, mert a gyökerek messze elmennek, s felnyomják a beton alépítményt, ezért tapasztalhatók ezek a puklik, melyek javíthatók.

Biró Gyula alpolgármester: Elmúlt testületi ülésen Löfler úr szóvá tette a csík plakátokat. Végig kellett mennie a Lévai utcán tegnap, s azt tapasztalta, hogy ezek az elefánt fülek még mindig fent vannak az oszlopokon. Kéri, hogy ez ügyben képviselő úr szíveskejen intézkedni. Érthető, vagy kezdje elölről?

Löfler Dávid képviselő: Az elefántfülesekre gondol Biró gyula, azt a szolgáltató nem szedte le valószínűleg, ez nem általuk kihelyezett plakát, olyan nincsen fent tudomása szerint, de erősítse meg Biró Gyula.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte ezen ne nyissanak vitát, van egy jogszabály, ami elmondja, hogy a választásokat követően mennyi időn belül kell eltávolítani a plakátokat, ez harminc nap, teljesen mindegy, hogy ragasztva van, kitéve van, vagy hogyan van, de szerinte nincs ezzel probléma, ez egy figyelemfelhívás, nyilván nem Löfler Dávid rakta ki, de rajtuk kért számon korábban valamit, most jól elmondta, hogy van másnak is ilyen, szerinte kezeljék egyformán a dolgokat, s akkor semmi probléma nincsen belőle. Miután további napirend előtti hozzászólás nincsen, rátérnek a napirendek tárgyalására.     

Napirendek tárgyalása:

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint az eltelt időszakban hozott döntéseknek beépülnek a költségvetési rendeletbe. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 egyhangú igen, az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Valamennyi bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

92/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45/B „O” épület Adószám: 10844454-2-42 Cégjegyzékszám:01-09-264337 Bankszámlaszám: 10300002-10498776-49020018 Képviseli: Szőcs Jánosné Ügyvezető) között 2017. január 5. napján ÖNK/SZ/2016-950 számú, valamint a 2019. szeptember 23. napján létrejött ÖNK/SZ/2019-685 számú vállalkozási szerződések – nyersanyag és rezsiköltségek szolgáltatói kérelemben foglaltakra tekintettel történő – módosítását 2022. július 1. hatállyal, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások aláírására.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére biztosítsa a többletkiadásokhoz szükséges forrást az önkormányzat és gyermekétkeztetéssel érintett önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésébe.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály  Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

3.) A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A rendeletmódosítással lehetővé válik megállapodások kötése egyes rendeltetéstől eltérő célú közterület használatok rendezése érdekében, illetve díjemelést is tartalmaz. A TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló

25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az üzemanyagár emelkedése okán válik szükségessé a döntés. A két illetékes bizottság –  TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

93/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére vonatkozóan jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti szerződés módosítást.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a forrásátcsoportosítás elvégzését:

Forrás sorCél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről szóló az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalékBudaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről szóló az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének 5.melléklet 10. Tömegközlekedés
5.421 eFt-tal csökken5.421 eFt-tal nő

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elő-irányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék, és írja alá a 3. sz. melléklete szerinti szerződés módosítást.

Határidő: szerződésmódosítási határidő 2022. július

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda 

5.) Forrásátcsoportosítás „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A beruházás a bölcsőde bővítése 16 fővel. Azt látják, – amit el kell mondani, amit az intézményeknek tartott évzáró rendezvényen mondott – hogy sajnos a beruházásoknál jelentős bizonytalanságok vannak. Ilyen tekintetben a többi polgármesternek is hasonló problémái vannak. Löfler Dávid képviselőnek mondja, hogy szokott polgármesterekkel beszélni, és ez is belefér a munkaidejébe. Tehát ez a jellegű probléma máshol is fennáll, hogy bizonyos termékekre már árajánlatot sem lehet kérni, mert napi árak vannak. Ez részben a háború következménye. Az áremelkedés pedig annak az inflációnak a következménye, ami Magyarországon Európában egyedülállóan két számjegyű. Minden ellenkező híreszteléssel szemben, még a volt szocialista országokban is van olyan, ahol erősödött a nemzeti valuta az euróhoz képest. Magyarországon 10% fölötti a romlása. Ez nem fogható sem Brüsszelre, sem Sorosra, sem az ellenzékre, itt sajnos egy elhibázott gazdaságpolitika áll a dolgok mögött. Ez az összes beruházást fogja érinteni. Itt most 41 millió Ft-ról kell a Képviselő-testületnek dönteni. A bizottságok egyhangúan – Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen, a TFKVB 7 igen és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – támogatták. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

94/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Forrásátcsoportosítás „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljára

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljából szükséges forrást az alábbiak szerint biztosítja:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet
17. melléklet 6. Fejlesztési célú céltartalék sorról 41.647 eFt    14. melléklet. 2. Ingatlan beruházások 16. VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés sorra 41.647 eFt  

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

6.) VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde – szükséges előirányzat módosítás személyi jellegű kifizetések céljából

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt egy átcsoportosítás van, szintén a Minibölcsödére vonatkozóan. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

95/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde – szükséges előirányzat módosítás személyi jellegű kifizetések céljából

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde – szükséges előirányzat módosítás” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Rendeletének 6. melléklet 31. VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai sor csökken 1.359 eFt-tal, 3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 1.359 eFt-tal, ezzel egyidejűleg 18. melléklet Bevétel III.2 Irányító szervi támogatás sor 1.359 e Ft-tal, valamint 18. melléklet Kiadás I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1.203 eFt-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 156 e Ft-tal nő.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet

7.) Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangúan – a TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – támogatta (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

96/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Pagony Óvoda bővítésének megvalósíthatósága érdekében támogatási szerződést köt a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan tulajdonosával, Rab Rékával az ingatlan gázhálózata felújításának támogatása tárgyában, melynek összege bruttó 2.500.000 Ft.
 2. az 1. pontban meghatározott, bruttó 2.500.000 Ft támogatás fedezetét úgy biztosítja, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sora 2.500 e Ft-tal csökken, a költségvetés 16. melléklet 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása új sorként beépül 2.500 e Ft-tal.
 3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során intézkedjen.
 4. felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

8.) Javaslat a 113/A/6 helyrajzi számú, természetbe Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatti lakás megszerzésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangúan – a TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

97/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

A 113/A/6 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatti lakás megszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata meg kívánja szerezni a 113/A/6 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 15. szám alatti ingatlan I. emelet 6. szám alatt található, 45 m2 területű, 1/1 arányban néhai Alföldi Béláné tulajdonát képező lakást legfeljebb 30.000.000,-Ft., azaz harmincmillió forint vételáron. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján a vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.
 • Az 1. pontban meghatározott 30.000.000,-Ft., azaz harmincmillió forint szükséges pénzügyi fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelete 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról, felszabadítja, és a költségvetés 14. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorára történő átcsoportosítással biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

9.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A nyári időszakra terjeszti ki a korábbi döntését a Képviselő-testületnek. Mindkét bizottság egyhangúan – a TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

98/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

A BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. között a Budaörs, 1181/1 helyrajzi számú, Szabadság út 134. szám alatti Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé helyiségre vonatkozóan 2020. február 24. napján létrejött bérleti szerződés alapján 2022. június 1. és 2022. augusztus 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 5.000 Ft + ÁFA/hó, 2022. szeptember 1. napjától pedig 325.705 Ft+ÁFA/hó összegben kerül meghatározásra.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

10.) Döntés a Templom tér 8/1. és 8/2. szám alatt lévő, Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangúan nem javasolja, hogy éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával. Bocsánat, javasolja.  A fejében az volt, hogy korábban több olyan napirend volt nem szavazat volt. Annyira meghatná, ha mondjuk az ellenszavazat okát is ismerné. Szerinte ennyivel megtisztelhetnék egymást. Ez egy gyenge kezdeményezés.

Löfler Dávid képviselő: (közbeszól): Ha megvonja polgármester úr a szót…

Wittinghoff Tamás polgármester: Felhívja Löfler Dávid képviselő figyelmét, hogy nagyon nehéz szót adni valakinek, ha nem nyom gombot és nem látszik a monitoron hogy szót kér. Kéri, hogy szedje össze magát.  A két bizottság egyhangúan – a TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – javasolja, hogy éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával, egy 28.500.000 Ft-os szerződésbe lépjen be. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

99/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Templom tér 8/1. és 8/2. szám alatt lévő, Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 66 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház és udvar és gazdasági épület 2 db” megnevezésű, 518 m² nagyságú ingatlanban Dorner Márta 100/268 tulajdoni hányadára vonatkozóan él elővásárlási jogával, és a 2022. június 9. napján létrejött Vételi ajánlatban felajánlott 28.500.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázezer Ft összegen megvásárolja tárgyi ingatlanrészt, majd a vételt követően piaci alapon hasznosítja.
 • Az 1. pontban meghatározott 28.500.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázezer forint összegű pénzügyi fedezet Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelete 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról kerül felszabadításra, és a költségvetés 14. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorára történő átcsoportosítással kerül biztosításra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

11.) Javaslat a Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két bizottság – a TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

100/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs, 9 helyrajzi számon lévő, természetben a Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan Budaörsi Tanoda Alapítvány részére, 2022. július 1. napjától határozatlan időre történő haszonkölcsönbe adásához azzal, hogy az ingatlan közüzemi és karbantartási költségei az Alapítványt terhelik.

Az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkálatok elvégzését a Budaörsi Tanoda Alapítvány vállalja, amelynek költségeihez az Önkormányzat az Alapítvány 2022. évi támogatásának 10.000.000,- forinttal történő megemelésével hozzájárul. Az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkálatok elvégzését követő 15 napon belül a Budaörs, Templom tér 15. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az Alapítvány és az Önkormányzat közötti bérleti szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel megszűntetik;

 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint szükséges pénzügyi fedezet Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról felszabadítja, és a költségvetés 12. melléklet 13. Budaörsi Tanoda támogatása sorára történő átcsoportosítással biztosítja.
 • A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon, valamint a Budaörsi Tanoda Alapítvánnyal kötött Feladatellátási Megállapodás megfelelő módosítása iránt intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda, Polgármesteri Kabinet

12.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolja, hogy a kérelmet a Képviselő-testület utasítsa el azzal, hogy a fennálló tartozásának előtörlesztésére bármikor lehetőség van és a korábbi megállapodásnak megfelelően kell eljárnia. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

101/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peregrino Panzió Kft-nek a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Ö/SZ/2019-656 számú adásvételi szerződésben szereplő kamatfizetési kötelezettség elengedésére vonatkozó, 2022. május 25. napján kelt kérelmét elutasítja azzal, hogy a fennálló tartozásának előtörlesztésére továbbra is bármikor van lehetőség.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

13.) Javaslat az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Illyés Gyula Gimnáziumban található gondnoki lakásra vonatkozó 39 m2 területű ingatan bérleti szerződésének meghosszabbításáról van szó. A TFKVB 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

102/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti rendkívüli méltányosság alapján módosítja Tóth Károly Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium gondnoki lakásának 39 m2-es részére vonatkozó bérleti szerződését határozatlan időtartamra, de legfeljebb munkaviszonya megszűnéséig, egyebekben változatlan feltételekkel.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

14.) TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két bizottság –TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

103/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata részt vesz a TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhíváson a budaörsi mentőállomás energetikai korszerűsítésével.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Határidő:       azonnal   

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

15.) Együttműködés a Társadalomtudományi Kutatóközponttal

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

104/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Együttműködés a Társadalomtudományi Kutatóközponttal

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközponttal a „Lélegező Budapest” kampányban való részvétel miatt együttműködési megállapodást kössön.

Határidő: Együttműködési megállapodás megkötése 2022. augusztus 30-ig,

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

16.) RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

105/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata támogatja a budaörsi RenoPont energetikai központ előkészítésének továbbvitelét a jelenleg irányvonalnak tekintett 1. sz. mellékletben foglalt koncepció javaslat szerint.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és a szükséges intézkedések megtételére, melyek a budaörsi RenoPont energetikai központ előkészítéséhez szükségesek.

Határidő:       azonnal  

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

17.) Forrásátcsoportosítás „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

106/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Forrásátcsoportosítás „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljára

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljából szükséges forrást az alábbiak szerint biztosítja:

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet
6. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sorról 33.604 eFt  14. melléklet. 2. Ingatlan beruházások 7. Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése sorra 33.604 eFt  

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

18.) Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két bizottság egyhangúan – a KMISB 8 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

107/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. 5.5. Általános tartalék sor terhére a személyi juttatás kifizetése és azt terhelő járulék érdekében 588 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosítását a Budaörsi Kincskereső Óvoda 2022. évi költségvetésében az alábbiak szerint jóváhagyja:

Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklete Ft
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő588
Kiadások/I.1.2. Külső juttatások sor nő526
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő62

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

19.) Holdfény és Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (javítás)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Érdemi, tartalmi része nincs, technikai jellegű módosításokról van szó. A KMISB 8 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal fogadta el az összes határozati javaslatot és az alábbi a határozatokat hozta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

108/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

109/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

110/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

111/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

20.) Csiki Pihenőkert támogatási kérelme – testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A KMISB 8 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

112/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Csiki Pihenőkert támogatási kérelme – testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Régiségbúvár Egyesület részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít a testvértelepülésünkről ( Kisújfalu, Magyarkanizsa) érkező gyermekek nyári táboroztatásra a Csiki Pihenőkertben –  a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret sor terhére.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. július 8. (értesítés, támogatási szerződés)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

21.) Együttműködés a Budaörsi Egészségügyi Központ és az önkormányzat között

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Több olyan gyermekhalálozási eset történt, ami allergiás roham következtében állt be. Erre vonatkozóan van egy oltási lehetőség, ami az intézményekben rendelkezésre fog állni. Az Egészségügyi Központ azt a szerepet vállalja, hogy az ehhez szükséges szakmai hátteret, oktatást biztosítja. Nagyon fontos, hogy ilyen Budaörsön ne forduljon elő. Ilyen megkereséssel a haláleseteket követően fordultak az önkormányzathoz és közvetlenül is. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

113/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Együttműködés a Budaörsi Egészségügyi Központ és az önkormányzat között

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Egészségügyi Központtal együttműködési megállapodást kössön az alábbi feladatokra:

– Óvodai nyitvatartási időben, közvetlen kapcsolat szakképzett egészségügyi munkatárshoz a tünetek beazonosításához,

– az injekció beadásával kapcsolatos oktatás megtartása.

Az együttműködés pontos szakmai és tartalmi részleteit a Budaörsmed, az önkormányzat fenntartásában működő óvodák és a hivatal legkésőbb a 2022/2023-as nevelési év kezdetéig leegyeztetik.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék

Határidő: Együttműködési megállapodás megkötése 2022. augusztus 30-ig, előirányzat átvezetése a soron következő testületi ülés 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

22.) Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2022/1)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 9 igen 1 tatózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

114/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2022/1)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá hagyja az előminősített cégek listájának bővítését az előterjesztés 3. melléklete (2022/1) alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

23.) A polgármester 2022. első félévi jutalma

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő napirend előtt egy ügyrendi szavazást kér, kéri, hogy a képviselő-testület „A polgármester 2022. első félévi jutalma”c. napirend döntéshozatalából érintettség okán zárja ki.

Felteszi szavazásra a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

115/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntéshozatalból való kizárás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2022. első félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester:  az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott.)

116/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

A polgármester 2022. első félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2022. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda 

Farkas Benedek képviselő: Nem tudja, hogy szabályosan jár-e el, de szeretné bíztatni Löfler Dávid képviselő urat, hogy legközelebb ilyenkor szólaljon fel, amikor szabályosan tudnak egymással vitatkozni. Az, hogy az elején ügyrendi hozzászólásban benyög elképesztő dolgokat, aztán szabály szerint arra ők nem is tudnak reagálni, ez nem egészen fair, amikor visszaél a kapott szóval. Ha legközelebb felmerül jutalom, akkor kérné, hogy ilyenkor szólaljon fel és akkor tudnak beszélni egymással, mint egy rendes,demokratikusan működő helyzetben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az a helyzet, hogy Löfler Dávid képviselő teljesen el van tájolva és fogalma sincs arról nem tudja hány évi képviselőség kapcsán, hogy mi a rend. Egyrészről nem kiabálunk be anélkül, hogy szót kérnénk. Másrészről miután Löfler Dávid képviselő egy ügyrendi javaslatot fogalmazott meg, arra az érintettnek – ahogy az ülés elején is elmondta – van módja reagálni, vitát nem lehet nyitni róla. Ha megnyomná a gombot és szót kérne szabályosan, meg lehetne tenni, hogy reagál rá. Azt gondolja, hogy nagyon méltánytalan és nem elegáns dolog valótlan állítások mentén olyan helyzetben mondani dolgokat, amikor a másik nem tud reagálni. Ezt pontosan tudja Löfler Dávid képviselő, nem kell mélyebben kifejteni.

24.) Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásara kiírt pályázat elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat azt tartalmazza, hogy egy éves időszakra hozzák meg a döntést. Itt nincsen bizottsági döntés, mivel sürgősségi indítvány.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

117/2022.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásara kiírt pályázat elbírálása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata által 83/2022.(V.25.) ÖKT sz. határozat alapján kiírt nyilvános pályázatot, amely felhívás tárgya Budaörs Város Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozó ebrendészeti, valamint állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állatok tetemének – begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanná tételi feladatának ellátása eredményesnek nyilvánítja.
 2. Az 1. pont szerinti pályázati eljárásban az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete által benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
 3. Felkéri a Polgármestert a pályázati kiírásban és a pályázatban meghatározott lényeges tartalommal, 1 éves időszakra, a feladatellátási megállapodás előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő a megállapodás megkötésére: 2022. július 01.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Igazgatási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Zárt ülés következik, kéri mindazokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el a termet.

A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

118/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek