Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 20-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. június 20-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György , dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Császárné Kollár Tímea képviselő, Gáspár Béla képviselő, Hauser Péter képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, dr Gróza Zsolt, Zolnai Márton, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Szél Mónika, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető

 

Jelen vannak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft. képviselője, Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tag, dr. Petró Tibor Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője, valamint budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Tasnádi Ferenc, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, aki jelen van illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát. A Képviselő-testületből 12 fő van jelen, Császárné Kollár képviselő az előző testületi ülésen bejelentette, hogy lemond, de ezt írásban még nem tette meg. Gáspár Béla jelezte, hogy egészségi okok miatt, Hauser Péter képviselő pedig külföldi tartózkodás miatt van igazoltan távol. Tehát a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

 

A napirenddel kapcsolatban a meghívón nem szereplő előterjesztés:

 

 • Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról
 • A Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiség hasznosítása
 • Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény által történő hasznosításáról
 • Döntés a hulladékgazdálkodási vagyonelemek üzemeltetésre átadásáról
 • Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása tárgyában
 • Döntés vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 2708 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 45/1 szám alatt található „Heimat Múzeumra” vonatkozóan

 

A meghívón szereplő 2., és 3. napirendet, ami Helyi Építési Szabályzat módosítása lenne (ezek fontos napirendek lennének), levételre javasolja, illetve az előterjesztéseket, mint előterjesztő visszavonja.

Ennek rövid indoklása, hogy bár ilyennel még nem találkoztak, de a Kormányhivatal a záró szakmai véleményét még nem adta meg, arra hivatkozva, hogy számára nem elegendő az, hogy jelezték, hogy voltak olyan szakhatóságok, akik nem tettek észrevételt a határidő lejártáig, de az ezzel kapcsolatos tértivevényeket is kéri beküldeni, hogy meg tudja ezt állapítani. Úgy tűnik, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az e tekintetben alkalmazott, vagy meglévő bizalom az már nem működik, ezt elég furcsának tartja, de nem kommentálja.

 

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) pontja alapján a  Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés odaítélése.

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra egyszerre a hat sürgősségi  előterjesztés napirendre vételét, továbbá a Budaörs Egészségügyéért Díj zárt ülésen való tárgyalását az előbb ismertetettek szerint. Megállapítja, hogy 12 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

Végül felteszi szavazásra a módosításokkal együtt a Képviselő-testület mai ülésének napirendjét. Megállapítja, hogy 12 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

121/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére (A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletet módosítása)

3.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

4.) A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

5.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

6.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

7.) Döntés a Budaörs, 718/11 hrsz-ú, Garibaldi utca területéből történő 76 m2 terület értékesítéséről

8.) Döntés a Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található ingatlanra kiírt pályázatról

9.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55.1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

10.)Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlan álló volt transzformátorállomás épületének további hasznosítása

11.) Döntés a Budaörs, Deák Ferenc utca, 228/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

12.) Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

13.) A Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása

14.) A polgármester 2018. I. félévi jutalma

15.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról

16.) A Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiség hasznosítása

17.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény által történő hasznosításáról

18.) Döntés a hulladékgazdálkodási vagyonelemek üzemeltetésre átadásáról

19.) Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása tárgyában

20.) Döntés vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 2708 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 45/1 szám alatt található „Heimat Múzeumra” vonatkozóan

21.) A Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés odaítélése – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Tóth Ferenc képviselő: Két megkeresés érkezett a körzetéből, az egyik a Pántlika utcából, hogy nagyon megnövekedett a forgalom az utóbbi időben, ez nyilvánvalóan a Budapesti úttal párhuzamosan futó utca, s azt kérik a helyi lakosok, hogy nem lehetséges-e egy fekvőrendőr kiépítése, vagy egy közteres jelenléte, sűrűbb közterületes ellenőrzés, mert a közlekedési szabályokat sem tartják be, és a forgalom is nagyon megnövekedett. Ez a kérdése ügyosztályvezető úrhoz, hogy lehetséges-e valamiféle megoldás? A másik, a Szellő utca kapcsán, s ez egész Budaörs területén erős kontrollt igényelne, hogy nagyon sok tavaszi, nyári vihar van, és sok helyen az ágak rá lógnak a vezetékekre, a kérdés, hogy ezt meg lehet-e nézni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja pontosan miről van szó, de ha ingatlanon belüli fáról, ott azért az a  tulajdonosra is ró némi kötelezettséget, ezt azért jó, ha tudják, ezzel legyenek tisztában. Az elektromos művek szokott beszállni, ha valami olyan probléma merül fel, hogy a vezetékek bajban vannak, de azt jobb nem megvárni, mert annak elég csúnya következményei szoktak lenni.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: A Pántlika utcában valóban megnőtt a forgalom, ennek sok oka van, nem akar megint visszamenni, de az M1-M7 autópálya közös szakaszának fizetővé tételével a város összes utcáján, s a főutcáján jelentős mértékben megnövekedett a forgalom, s mindenki keresi azokat a kiskapukat, ahol el lehet surranni, s a Pántlika utcánál is ez a helyzet áll fenn. A megoldás véleménye szerint nem a jelentősebb közterület felügyeleti jelenlét, hanem a Szerviz útnak a bekötése az Alsó-határútba, ez jelentős változást fog hozni, ez heteken belül elkezdődő munka, tehát nem a távoli jövő, s jelentősen csökkenteni fogja ezeknek a kis utcáknak a forgalmát. A forgalomcsillapító küszöb telepítését megvizsgálják, mert annak  az elvi lehetősége megvan természetesen, azt pontosítani kell az ott lakókkal, mert mindenki  szeretné, ha az utcájában lenne, de senki nem szeretné, ha a háza előtt lenne. A Szellő utcánál valóban, ha közterületi fákról van szó, az az önkormányzat feladata, az ELMŰ-vel közösen próbálnak a vezetékek biztonságos távoltartásához szükséges területet biztosítani, megvizsgálja a BTG a keret terhére a Szellő utcát.

 

Stifft Nándor képviselő: A Lévai utca és az Ifjúság utca között van két játszótér, az egyik be van kerítve, valószínű, hogy amikor utoljára a fűnyírás volt a lakótelepen, ez kimaradt, ott nem vágták le a füvet, kéri ennek haladéktalan megrendelését a BTG-től. A másik kérése, hogy a fűtőműben van egy fűzfa, nagyon szép, de az ágai a járdára  lelógnak, és már a mellét csapkodják, kéri, hogy vágják vissza. Továbbá az utóbbi időben többen jelezték, hogy több megbetegedés történt akkor, amikor kutyafuttatóba vittek be kutyát. Ezt kérdőjellel fogadja el, mert gondolja, hogy az önkormányzat, illetve az üzemeltető betart minden olyan dolgot, amit egy kutyafuttatóval be kell tartani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, s Ügyosztály vezető úr jegyezte az észrevételeket, ő azt gondolja, hogy itt nem válasz, hanem megoldás kell. A fűzfa esetében viszonylag könnyű, a kutyák esetében nem tud érdemben válaszolni, de reméli, hogy ezek elkerülhető dolgok.

A két ülés között eltelt időszakról szeretne tájékoztatást adni. Ha nem is önkormányzati ügy, s nem is szokott ilyen világnapokat, meg mindenféléket jelezni, de miután most mindenféle törvényalkotás, meg Alaptörvény módosítás van, csak csendben jegyzi meg, hogy ma van a Menekültek Világnapja, amit egy ENSZ határozat erősített meg, s egyébként az afrikai menekültek napjához igazított közel húsz éve, amikor is ötven éves volt az ENSZ menekültügyi egyezménye. Hozzáteszi, mielőtt bárki azt gondolná, hogy a katolikus egyház e tekintetben a világ minden részén érzéketlen lenne, Pius Pápa 1914-ben rendelte el, az azóta minden év januárjában megtartják ezt a megemlékezést. Ezt csak zárójelben mondta, hogy a hozzáállás a világban a szerencsétlen emberekkel milyen.

A két ülés között nem sok esemény történt, hisz május 30-án volt a testületi ülés, s ezt követően a hétvége a bretzfeldi vendégekkel és a Passióval telt, folyamatosan rendezvények vendégek voltak, mely az Úrnapi körmenettel zárult. Az időjárással szerencséjük volt, minden vihar előtte meg utána volt, így minden zavartalanul bonyolódott le.

11-én  volt a Sportcsarnokban  a Táncforgatag rendezvény, amit a Vivace vezetője szervez most már évek óta, nagy sikerrel, nem nagyon volt szabad hely, még ott sem, ahol közlekedni kell.

12-én köszöntötték a pedagógusokat, nem pontosan a napján, mert akkor osztálykirándulások okán nehezebb lett volna, inkább ez egy évzáró rendezvény volt, ahol megköszönték az intézményvezetők egész éves munkájukat, illetve valamennyi intézményét, akik az önkormányzat égisze alatt működnek.

13-án a német hadisír gondozók, illetve a magyar illetékes főosztályvezető társaságában egyeztették a szeptemberi jubileumi rendezvénynek a programját.

14-én csütörtökön köztisztviselői napot tartottak, ahol dr. Cser Krisztina kapta meg idén a kiváló köztisztviselői díjat.

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

 

 • Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, ami a korábbi döntések beépítése a költségvetési rendeletbe. A Pénzügyi bizottság 6 igen 1 tartózkodó, az Ügyrendi bizottság 3 igen 1 tartózkodón szavazattal javasolta elfogadni a Testületnek. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 • Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére (A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletet módosítása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, ez a tárcsás két órára limitált tartózkodás, vagy parkolási lehetőség kiterjesztése annak érdekében, hogy ne P+R-nek használják a város egyes területeit, ezt időről-időre felülvizsgálják.

 

Löfler Dávid képviselő: Bizottsági ülésen felmerült, hogy itt most arról van szó, hogy a Városháza felszíni parkolóját is érinti ez a rendelet. Nyilván kell valami megoldás, mert jelenleg nagyon nehéz parkolni délelőtt. Felmerült bizottsági ülésen is, hogy a két óra lehet, hogy kevés az ügyintézéshez, vagy kevés ahhoz, hogy valaki bejön vendégként a Képviselő-testület ülésére, nem biztos, hogy ezt a két órát a nélkül, hogy elintézné az ügyét, meg tudja úgy oldani, hogy ne kelljen kimennie fordítani egyet az órán. Nyilván a parkolás problémájára a legjobb lenne, ha a P+R  parkolók alakulnának ki akár a városon kívül, de olyan területen, ahol tömegközlekedéssel el lehet hagyni a parkolót, és itt felmerül az, hogy ezt a két órásat, ami a városháza parkolójára vonatkozna, esetleg három órára, vagy négy órára kiegészíteni, úgy, hogy  nyilván, ha 8 és 12 óra alatt négy órára kiegészítik, akkor az nem lenne érvényes, tehát akkora 12 órát is meg lehetne emelni, de valahogy úgy megoldani, hogy azalatt az időszak alatt mindenki el tudja intézni az ügyeit és részt tudjon venni akár egy Képviselő-testületi ülésen is.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Ő nem tudja melyik bizottsági ülésen merült ez fel ilyen formában, ahogy képviselő társa mondja, mert ő ott volt majdnem mindegyiken, ahol erről beszéltek, ráadásul a körzetét érinti az előterjesztés, amit egyébként szeretne üdvözölni, mert nagyon támogatja, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a városban a parkolási helyzetet normalizálják, s ez az egész intézkedés csomag, amióta bevezették, sikeres, és örül, hogy itt is bevezetésre kerül. Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy szerinte ez kevés, de nem időben kevés, hanem miután a Városháza forgalma a város többi részéhez képest kiemelten nagy, ez kb. olyan nagy mértékű forgalmat generál, mint az egészségügyi központ környéke, így nagyon bízik benne, hogy, ahogyan a bizottsági ülésen szóba is került, valóban folytak már egyeztetések abban, hogy hogyan lehetne az itt dolgozók parkolását is megkönnyíteni, s azt szeretné kérni, megerősíteni, hogy ezek a tárgyalások folytatódjanak, s kicsit növeljék meg azt a területet, amelyet a parkolási célra legalább az itt dolgozó használhatnak. Tudja, hogy ebbe az irányba volt korábban is egyeztetés, és nagyon reméli, hogy folytatódni is fog, ha erről van bármilyen információ pluszban ahhoz képest, ami a bizottsági ülésen elhangzott, akkor nagyon megköszönné, ha valaki megosztaná velük.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő is azt gondolja, hogy az a limit, amit bevezettek, s amit egyébként példaként szoktak felhozni ahhoz képest, ami más  településeken a pénzlehúzás, s az ezzel kapcsolatos furcsaságok, de nevezzék nyugodtan visszaéléseknek, az Budaörsön sokkal barátságosabb módon működik, de továbbra is az a cél, hogy ne legyen P+R a város. Hogy hogyan lehet a P+R funkciót csökkenteni, arra például a 27 éve folyamatosan elmondott és példátlan, s ez kormányoktól független, hogy ennyi idő alatt nem lehetett megoldani az elővárosi vasút kérdését, mert ők hiába vezették be szintén példaértékű módon azt, hogy a városon belül ingyen lehet közlekedni, ami rá tudna hordani egyébként a kötött pályás tömegközlekedési lehetőségre is amennyiben az nincs, azzal sok mindent nem tudnak kezdeni, az viszont kétségtelen tény, hogy az utóbbi időben sem csökkent jelentősen az agglomerációba való kiköltözés, inkább az történt, hogy a Budaörsön túli területek is célhelyként alakultak ki, így aztán Biatorbágyról, Törökbálintról, Herceghalomról és az összes olyan településről, melynek lakosai rajtuk keresztül tudnak bejutni a fővárosba, itt közlekednek, s nem segített a dolgon az sem, hogy az autópálya díjfizetős lett, ezeket kell megoldani. Itt konkrétan egy olyan ügyről van szó, a mivel kapcsolatban a továbbiakat megvizsgálják, s ha kell, akkor lépnek. Döntéshozatal következik, a javaslatot a TFVB 5 igen 2 tartózkodó, az Ügyrendi Bizottság pedig 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 • A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A KMISB 6 igen szavazattal javasolta a kinevezést. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete). Eltekintene attól, hogy a pályázó bemutatkozzon, vagy a terveiről mondjon valamit, mert úgy gondolja, hogy nem nagyon van olyan ember Budaörsön, aki ne ismerné László Gáborné személyét, vagy tevékenységét.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.) Köszöni az eddig munkáját az intézményvezetőnek, és a továbbiakhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván.

 

122/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete László Gáborné közalkalmazotti jogviszonyát 2018. július 31. napjával megszünteti, majd 2018. augusztus 2. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza.

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. augusztus 2. napjától 2023. július 31. napjáig László Gábornét bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

 

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Humánpolitikai Iroda

 

László Gáborné intézményvezető: Ahogy polgármester úr mondta, nem gondolja, hogy nagyon be kell mutatkoznia a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjeként, de ebben az esetben, miután 25 éve lát el vezetői feladatokat, szeretné megragadni az alkalmat, hogy megköszönje a mindenkori nevelőtestületének a múltban és a jelenben is a rengeteg munkát, amivel támogatták az ő munkáját, hisz nem lehetne vezető óvónő, ha ők nem támogatnák. Továbbiakban köszöni a Képviselő-testületnek a támogatását, polgármester úr támogatását külön köszöni, s  a Hivatal minden dolgozójának, s szeretné őket kérni a továbbiakban is az együttműködésre.

 

 

 

4.) A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:A Vackor Óvoda tekintetében nem ilyen könnyű a helyzetük, tudni illik, nekik egy általános álláspontjuk az, hogy a nevelő testületnek a véleményét figyelembe veszik, s itt egy eléggé megosztott helyzet alakult ki a nevelő testületen belül. Úgyhogy ennek a problémának a kezelése tekintetében a Képviselő-testület előtt egy olyan javaslat van, amit Stift Nándor képviselő fogalmazott meg, bár minősített többséget nem kapott, de a bizottság többségének a támogatását megkapta 4 igen 1 nem 1 tartózkodással, (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete) hogy a jelenlegi helyzetben ne szülessen döntés, hanem bízza meg a jelenlegi helyettest, Révyné Simon Katalint az önkormányzat a következő pályázat eldöntéséig, magyarul írjanak ki a vezetői helyre új pályázatot, és ezzel addig oldják meg a vezetői kérdését az óvodának, tehát ez a javaslat van előttük. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

123/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatával kapcsolatban úgy dönt, hogy a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen, ezért új pályázat kiírására kerüljön sor. A pályázat elbírálásáig a jelenlegi helyettes Révyné Simon Katalin látja el az intézményvezetői feladatokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Humánpolitikai Iroda

 

 

 

 

 

5.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

124/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Településrendezési eszközeinek módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város településrendezési eszközeinek és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozó módosításának véleményezését, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint.
 2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Budaörs Város településrendezési eszközeinek és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozó módosításának előterjesztés mellékletei szerinti tervezetének állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezése céljából való megküldésére.
 3. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert olyan tartalmú nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét Budaörs Város településrendezési eszközeinek és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozó módosításában megfelelő módon figyelembe vette.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

 

 

6.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással, a PEB 6 igen 1 tartózkodással javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

125/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhalmozási célú céltartalék felszabadítása tárgyban az alábbiak szerint dönt:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi soráról az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja és ezzel egyidejűleg és a 6/A és 6/B melléklet vonatkozó sorait megemeli:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/A melléklet

3. Út és mélyépítési beruházások sorra

13. Tervezések – mélyépítés 12 000  

1. Tervezések – mélyépítés

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/B melléklet

1. Ingatlan felújítások sorra

6.Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása 20 000 5. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása
10.Csillagfürt Óvoda játéktároló faház építés, terasz burkolat átépítés 5 500 1. 2018. évi intézményi felújítások

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi soráról az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja a 6/A melléklet új sorára való átvezetéssel egyidejűleg:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról eFt összeg
24. 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út – Thököly utca 58.000

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi soráról az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja a 6/B melléklet új sorára való átvezetéssel egyidejűleg:

 

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról eFt összeg
9.Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem 2.700

 

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

7.) Döntés a Budaörs, 718/11 hrsz-ú, Garibaldi utca területéből történő 76 m2 terület értékesítéséről

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: A TFVB ülésen elhangzott, hogy itt arról van szó, hogy ezt a területet azért kell átadnunk, hogy a beépíthetőség alkalmazkodjon a jelenlegi jogszabályokhoz. Nem tudja, miért szerencsés, ha ezt a területet értékesítik, mert itt található az autópályára felvezető egyetlen feljáró a környéken, és ott van az a záróvonal is, amit többször elmondott, amivel többször volt már probléma. Nem tartják szerencsésnek, hogy ezt a területet eladják, és a kialakult helyzetet sem igazán értik, hogy miért kell utólag rendbe rakni, miért nem előzőleg született erről döntés. Ezért így nem tudják támogatni.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ügyosztályvezető úr, neki itt valami nem stimmel abban, amit Képviselő úr mondott, ami persze nem lepi meg, hogy nem stimmel, de kéri, hogy tegyék helyre.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Természetesen semmi köze nincs ennek az ingatlan-értékesítésnek a beépítési százalékhoz, a KFC területéről van szó az előterjesztésben. Ez a helyi építési szabályzatnak megfelelően és a kezelési határok tisztává tételének érdekében történt, hogy a kialakult közlekedési helyzetnek megfelelően a közterületeket pontosították, a szegélyekhez igazították és ezáltal ez a 76 négyzetméter a KFC által használt területhez került, és ennek a vagyoni helyzetnek a tisztázása van most jelen pillanatban a testület előtt. Tehát semmiféle beépítési százalék növekedésről, vagy, hogy az épület szabálytalan lett volna, nincsen szó.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Azért ezt nagyon élvezi, amikor ilyen történeteket hall. Sokféle történetet hall mostanában, de jó így szembesülni valamivel, aminek semmi köze a valósághoz és kvázi érvként elhangzik, de mindegy. Szóval egyszerűen arról van szó, hogy ha jól értelmezi, hogy számos ilyen terület van, ahol a tényleges telekhatárokat rendezni kell, ilyen nyilván lesz a jövőben is, volt magánterületeknél is, és volt olyan, hogy fordítva történt ugyanez, tehát erről van alapvetően szó.

 

Löfler Dávid képviselő: Csak annyit tenne akkor hozzá, hogy akkor Polgármester úr azt természetesnek tartja, hogy egy gyorsétterem tulajdonába kerül az az autópálya-feljáró, amelyet jelenleg a budaörsiek többsége használ. Nem tudja, hogy ez kinek jó, vagy miért érdeke a városnak.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Azt természetesnek tartja, hogy szamárságokat beszél Képviselő úr, amelynek semmi köze a valósághoz. Ügyosztályvezető úr elmondta, hogy miről van szó, azt érti, hogy majd a saját újságjukban ugyanezt a hazugságot fogják leírni, de ettől még a hazugság nem lesz valóság. Ügyosztályvezető úr tudna hozzáfűzni valamit? Kicsit lassabban, hogy megértse Képviselő úr, mert úgy látja, nagyon komoly problémái vannak a megértéssel.

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Csak emlékeztetné Képviselő urat, hogy azon küszködnek jelen pillanatban is, hogy a Garibaldi utca, amelyről mindenki azt gondolja, hogy önkormányzati tulajdon, az jelen pillanatban a MOL-nak a tulajdona. Tehát nem erről van szó, hogy lemondanának bármilyen területről. Itt pontosan arról van szó, hogy rendezni kell a kezelési határokat, hozzáigazítani a tulajdon határát az útszegélyekhez, hogy egyértelmű legyen, egy utat ne vágjon félbe egy ingatlanhatár, és akkor ki kezeli a negyedét, az egyik, a másik harmadát a másik, tehát szó sincs erről. És a MOL-lal pedig folyamatosan arról tárgyalnak, hogy tisztázzák a tulajdonjogokat a Garibaldi utcánál. Ma az nem önkormányzati tulajdon.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Nem baj, szerinte teljesen lényegtelen, hogy a valóság micsoda. Ad ötletet, szerinte azt kellene mondani, hogy az Önkormányzat arról dönt, hogy Soros Györgynek ajándékba ad egy területet. Na de térjenek vissza, próbálják megőrizni a komolyságát a testületi ülésnek, amely mégiscsak olyan dolgokkal foglalkozik, amik az Önkormányzat ügyeit rendezik, és szerinte ahhoz hozzátartozik az, hogy a dolgokról a tényeknek megfelelően beszéljenek. De mindegy, lépjenek túl az olyan dolgokon, amik ezen túlmennek.

 

Miután további hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

 

126/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, 718/11 hrsz-ú, Garibaldi utca területéből történő 76 m2 terület értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a határozat mellékletét képező vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely szerint
  • Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs, 718/11 hrsz-ú ingatlanból 76 m² terület hozzászabályozásra kerül az AmRest Kft. tulajdonát képező Budaörs, 718/12 hrsz-ú ingatlanhoz.
 2. hozzájárul az 1) pont szerinti ingatlanrész AmRest Kft. által történő megvásárlásához, az értékbecslés szerinti 1.261.600,- Ft vételáron. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.
 3. Vevőnek a vételárat egy összegben, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napig kell megfizetni. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát a jelen határozatról szóló értesítés Vevő által történő kézhezvételét követő 30 napig tartja fenn. Ha az adásvételi szerződés ezen határidő alatt nem kerül aláírásra, abban az esetben az eladási ajánlat hatályát veszti.
 4. a telekalakítási eljárással és tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a felek saját ingatlanaik vonatkozásában viseljék.
 5. felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges szerződések, okiratok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 30 nap, szerződéskötés 2018.08.31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

8.) Döntés a Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található ingatlanra kiírt pályázatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Miután nem érkezett értékelhető pályázat, ezért új pályázati kiírásra tesznek javaslatot. Ezt a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Dr. Kisfalvi Péter képviselő: Csak azt szeretné mondani, hogy körbenézett ott a Szajkó utca környékén. Öt-hat hasonló méretű telek van eladó és az Önkormányzat által kínált árhoz képest olyan egyharmad-áron. Úgyhogy ha legközelebb kiírnak pályázatot, kérné, hogy ezt is vegyék figyelembe.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Az a helyzet, hogy azt gondolták, hogy ha megveszik ilyen árért, akkor van értelme eladni, olcsóbban meg van értelme megtartani. Ez nem szorítja őket, meg nincs olyan probléma, hogy most e tekintetben prés alatt lennének. Meglátják, hogyha nem lehet eladni ennyiért, akkor megtartják, mert ez egy értékes ingatlan lesz, vagy most is az, ez az oka a dolognak. Ő is rákérdezett vezetői értekezleten, és ezt az információt egységesen képviselte a Hivatal.

 

Miután további hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

127/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található ingatlanra kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Képviselő-testület 38/2018.(III.14.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 10789 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartása adatai szerint 828 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ingatlanra a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőig pályázat nem érkezett.

 

 1. az 1.) pont szerinti ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása érdekében készüljön ingatlanforgalmi szakvélemény, amely alapján készüljön előterjesztés a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság számára a pályázati kiírás jóváhagyása céljából.

 

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55.1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

 

128/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55.1. emelet 3. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. szám alatti, 2 szobás, 57 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

 

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2018. július 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

10.) Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlan álló volt transzformátorállomás épületének további hasznosítása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület részére (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: Ez a pályázat már többször kiírásra került és nem voltak pályázók.  Itt a Lévai utcában található transzformátor-állomásról van szó. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy most már valószínűleg lesznek pályázók. A kérdése az lenne, hogy a lakosokkal egyeztetett-e a Hivatal, egyeztetett-e a képviselő. Mert ötleteket ő is tudna akár jókat mondani, lehetne közösségi biciklitároló, lehetne fagylaltozó, lehetne közösségi tér, vagy bármi lehetne, de a kérdés az, hogy a lakosok, azok, akiknek arra néz az ablakuk és ott a kutyafuttató kapcsán is azért voltak problémák, ők meg lettek-e kérdezve, tudják-e, hogy ők mit szeretnének vagy mit nem szeretnének oda.

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Mosolyog az Ügyosztályvezető úr, és érti az ő mosolyát. Közben az merült fel benne, hogy név szerint kire gondol képviselő úr. Merthogy egyébként meg semmiféle észrevétel nem érkezett ezzel kapcsolatban. A trafóházzal szemben sem volt tiltakozás. Ott van egy park, ahol, ha egy fagylaltozó lenne, az biztos rendkívül zavarná az embereket, hogy ott hangosan nyalják a fagylaltot. Ennek tényleg nagyon komoly környezeti hatásai vannak…

 

Miután további hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő )

 

 

129/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlan álló volt transzformátorállomás épületének további hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a jelen határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Lévai utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 75 m2 alapterületű „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozóan. A havi bérleti díj minimális mértéke 23.800. Ft + ÁFA/hó.

 

 1. Az 1. pont szerinti pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal történő kiírásával Budaörs Város Önkormányzata ismételten pályázatot hirdet, de legfeljebb 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázatok is eredménytelenek, készüljön előterjesztés az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

 

Határidő:                   A pályázat kiírására: 2018. július 15

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

11.) Döntés a Budaörs, Deák Ferenc utca, 228/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a TFVB 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12.fő)

 

 

130/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Deák Ferenc utca, 228/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Képviselő-testület 63/2018.(IV.25.) ÖKT számú határozata alapján a 228/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Deák Ferenc utcában található, a 63/2018.(IV.25.) ÖKT számú határozat 1. pontja szerinti telekalakítást követően kialakuló, 1.028 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a ÉGSZI Senior Kutató és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaságot (adószám: 10220182-2-43, székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 16-18.) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 67.068.700,-Ft-ért, azaz hatvanhétmillió-hatvannyolcezer-hétszáz forintért értékesíti, mely 27 % Áfá-t tartalmaz.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Határidő a szerződés megkötésére: 2018. július 31.

Felelős: Polgármester  Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

12.) Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt a KMISB 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a KMISB javaslatát. A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

 

131/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.)  Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a pályázati felhívásra beérkezett alábbi táblázatban szereplő pályázók kiadványainak megjelenését támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 42. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” 1.800.000 Ft keret terhére.

 

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Példány

szám

(db)

Igényelt összeg (Ft) Jóváhagyott összeg (Ft)
1.

 

Borhegyi Éva

( Kiadó: Budaörsi Napló Bt.)

„Hol, mit és miért sportoljunk? Budaörsi lehetőségek”

(szerkesztő: Borhegyi Éva)

2000 387 000 300 000
2. Budaörs Cseperedő Óvodás Gyerekekért Alapítvány Varázslatos falatkáink

(budaörsi sváb receptek ovis módra)

200 400 000 300 000
3. Eller Mária Eller Mária: Égerfa versei 500 455 000 100 000
4. Gyulai Zsuzsanna Gyulai Zsuzsanna: Budaörsi Mesék II. 500 395 900 0
5. Leopold Mozart Zeneiskola Alapítványa A budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola az alapítástól napjainkig

( 1992-2018)

( szerkesztő: Kecskés Balázsné Papp Ágnes)

180 377 600 200 000
6. Magyar Történelmi Szalon

 

Budaörsi Kertjei

( szerkesztői: Szaplonczai Marianna, Baráthné Bátai Beatrix, Áros Zsuzsanna, Steinhauser Klára, Nagy Sándor Andrásné)

500 500 000 300 000
7. Muravidék Bartái Kör Kulturális Egyesület Marosi Károly:  A világosság utolsó előtti napja 500 250 000 200 000
8. Siklós Endre Siklós Endre:  Szavak kapuja 500 250 224 100 000
9. Szabó Levente Szabó Levente-  Levus: Verseim 2006-2018 10 * 500 000 0
10 Tatai Diána Tatai Diana: Budaörsi részletekben- vidám útikalauz (nem csak) helyieknek 1000 450 000 300 000
11 Vörös Szabolcsné Gergelyné Lukács Andrea MOVE! Örs- a Budaörsi sportválasztó

(szerkesztő: Vörös L. Andrea)

1000 500 000 0
Határidőn túl:
12 Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület Legyél Te is régész! Felfedezőfüzet a középkorban

(szerkesztő: dr. Mester Edit, Vasszi Rita)

500 300 000 0

 

Összesen:          1.800.000

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltak alapján az 1. pont szerinti Támogatottakkal a támogatási szerződést kösse meg.

Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni.

Elszámolási határidő: 2019. március 31.  Elszámolni a 20% önrészt tartalmazó teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített 10 db tiszteletpéldányokkal kell.

 

Határidő:       2018. július 15. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

13.) A Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás Polgármester: Ismerteti a napirendet. Ezt az Ügyrendi bizottság 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület számára (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

 

 

132/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

Határidő: elfogadást követően azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

14.) A polgármester 2018. I. félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kér egy ügyrendi szavazást, mert ennél a napirendnél nem kíván szavazni. Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

133/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2018. I. félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

Löfler Dávid képviselő: Ennél a napirendnél a polgármester fél évi jutalmáról fognak dönteni, háromhavi illetményének megfelelő jutalomról van szó az elmúlt hat hónapért. Polgármester úr is, és szerinte minden budaörsi tudja, hogy az elmúlt hat hónap jelentős részében polgármester úr az ellenzéki összefogásért küzdött, abszolút az országos politikával fogalakozott, több nyilatkozatban az is elhangzott, hogy valószínűleg ha úgy alakul az ellenzéki összefogás, akkor árnyékminiszter lesz, és valószínűleg a városvezetést is hanyagolja. Nem vett részt polgármester úr továbbá a polgármestereknek szervezett találkozókon és a legtöbb alkalommal minden szabadidejében az ellenzéki összefogást támogatta, így úgy gondolja, hogy erre az időszakra vastag bőr kell ahhoz, hogy az ember jutalmat kérjen magának, és azt nem érti,ha polgármester úr jutalmat szeretne erre az időszakra akkor miért nem Karácsony Gergelynél jelentkezik, hiszen az ő tanácsadójaként vett részt ebben a kampány időszakban, tőle kérjen esetleg sikerdíjat, bár tudja, hogy egy ilyen kudarc után nehéz sikerdíjat kérni, de lehet, hogy onnan kéne inkább jutalmat kérni erre az időszakra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő ugyan a döntéshozatalban nem vesz részt, de mint érintett szívesen válaszol képviselő úr felvetéseire. Érti, hogy egy autokratikus rendszerben meglepő az, hogy egyébként egy demokratikus érzelmű ember egy politikai irányzatot támogat, és ez nem megszokott, a szocializmusban is így volt, és ez ma is így van, egy demokratikus országban ilyen természetesen nem merül fel. Az, hogy valakinek esetleg más a nézete az egy természetes dolog, egy demokráciában általában az szokott történni, hogy a különböző nézetek ütköztetéséből, vagy azokkal kapcsolatban kialakuló politikai helyzetből következik az, hogy ki mit képvisel, és nem bélyegzik meg azt, aki egyébként esetleg más állásponton van. Az, hogy képviselő úrnak az esetleg fáj, hogy ő nem ért egyet azzal a politikai nézetrendszerrel, ami százmilliárdokat nyúl le közpénzekből, intézményesített rablás keretében, s hogy ő egy olyan országban szeretne élni, ahol nem üldözik a civil szervezeteket, ahol egyébként van szociális érzékenység és a demokratikus játékszabályokat minden tekintetben tiszteletben tartják…ő megérti, hogy képviselő úr ezzel nem ért egyet, s úgy gondolja, hogy őt ezért inkább valahogy el kellene takarítani, sokan vannak ezzel így. Ő meg azt gondolja, hogy egy tisztességes nyílt, demokratikus országban szeretne élni, mint ahogy ezt 1989-ben is szerette volna, akkor még nem üldözte a szocialista rendszer sem azért, mert ellenzéki oldalon állt, úgy látszik, ma ez egy kicsit másképp alakul. Egyébként nem kér magának semmit, ez egy előterjesztés, amit a bizottság fogalmazott meg, és javasolt elfogadásra a Képviselő-testületnek, s amelyet képviselő úr kihasznál arra, hogy politikai játszmákat generáljon. Ő azt gondolja, hogy a kettejük tevékenysége között az a különbség, hogy ő 27 éve teszi azt amit tesz, képviselő úr rövidebb ideje, szerinte a lakosság erről majd mond véleményt.

 

Löfler Dávid képviselő: Nem azt mondta, hogy azzal bármi probléma lenne, hogy polgármester úr elindult, és támogatta az ellenzéki összefogást, beállt kampányszakértőnek, és beállt az árnyékkormányba. Nem ezzel van a probléma. Az a probléma, hogy erre az időszakra akar jutalmat felvenni, erre az időszakra, amikor nem nagyon tudott foglalkozni az önkormányzati ügyekkel, és nem tudott részt venni a polgármesteri találkozókon. Azt gondolja, erre az időszakra nem igazán elegáns, hogy a polgármester úr jutalmat is fel kíván venni. Azt gondolja, pont ezt az időszakot kellett volna kihagyni a jutalom felvételre, inkább akkor, ha jutalomra van szüksége, akkor Karácsony Gergőhöz forduljon, vagy Szél Bernadetthez, akinek segítette a kampányát, hátha tudnak valamilyen jutalmat adni, de nem Budaörs Város Önkormányzatához, ahol éppen nem tudta a város érdekét képviselni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután a papagáj kommandónak megszokott fordulatával képviselő úr elmondta még egyszer ugyanazt amit ő első alaklommal is megértett, de miután harmadszor is elhangzott, hogy nem tudott részt venni a polgármesteri találkozókon, most aki azt gondolja, hogy a másik induló, Csenger-Zalán Zsolt, aki a FIDESZ országgyűlési képviselője volt, s az általa összehívott polgármesteri találkozóknak nevezett összejöveteleken ő azért nem vett részt, s azzal nem képviselte a város érdekeit, annak azért elmondja, s  képviselő úr pontosan tudja, hogy először is volt olyan, amin részt vett, így alapvetően az állítás teljes mértékben nem fedi a valóságot, másrészt pedig van egy munkamegosztás, van egy a korábbi FIDESZ frakciót vezető alpolgármester, Kálóczi Imre, aki minden olyan rendezvényen, valamennyin ott volt, ahol képviselte őt. Képviselő úr, ő intézkedett, érti azt, hogy képviselő úrnak nehéz azt felfogni, hogy egy intézménynek, vagy egy szervezetnek a vezetése az bonyolult üzem, ahol sokféle feladattal kell foglalkozni, s vannak területek, amiket megosztanak. Ezt a területet azért osztották meg így, mert szerinte Csenger-Zalán Zsoltnak is  kellemesebb, ha  a saját politikai oldalával egyező ember vesz részt ezen, és egyeztet a város érdekében, egyébként pedig képviselő úrnak mondja, hogy ha nagyon erősen dobog a városért a szíve, akkor bizonyára be tud majd nekik arról számolni, hogy az elmúlt időszakban mit tettek azért, hogy a 2,1 milliárdot, amit a várostól elvonnak, azt ne vonják el.  Például, ha nem úgy alakul az április 08-a, mint ahogy, akkor az egész biztos Budaörsöt nem sújtotta volna, tehát ilyen bűnös tevékenységeket folytatott ő, a javaslata pedig az képviselő úrnak, hogy Karácsony Gergelytől, meg Szél Bernadettől bármit is kérjen ő, hát legfeljebb a barátságukat, és az együttműködésüket tudja kérni, s minden olyan emberét, akár konzervatívét is, aki a városért szívesen tesz, de egyetlen fillért természetesen nem fog ilyenért elfogadni, és nem is fogadhat el.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Csak, hogy világos legyen, nem a polgármester kér jutalmat, hanem a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület javasolhatja, tekintetbe véve a polgármester első féléves munkáját, s ha a többség úgy fog dönteni, hogy a polgármesterük igencsak jól dolgozott az első félévben, akkor valószínűleg meg fogja szavazni a jutalmat. Ez egy jelentős különbség, hogy nem ő kér, hanem ők javasolhatnak, adhatnak.

 

Löfler Dávid képviselő: Ehhez annyit tenne hozzá, hogy amikor polgármester úrnak jutalmat szavaz meg a saját egyesülete, azt nem tudja, hogy hogy értékeli polgármester úr, hogy azt kiérdemelte, vagy hogy a saját párton belül megszavazzák neki, akkor nem tudja, miért érzi úgy, hogy kiérdemelte ezt a jutalmat, pláne erre az időszakra, de ez polgármester úr szívügye.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr, köztisztviselők, intézményvezetők is kapnak jutalmat, nem az egyesülete szavazza meg, hanem a Hivatal, az önkormányzat nyújtja ezt. Azért tisztázzanak valamit, azok a képviselők, akik itt ülnek, azok nem egy egyesületet képviselnek, hanem őket megválasztották, lakossági, többségi szavazással, többségüket jóval több, mint 50%-al, és nem mindenféle humbug, meg mindenféle elcsalt módon, hanem tisztességes választás keretében, képviselő úr meg úgy ült bele, hogy a futottak még kategóriában a listáról bekerült, illetve lemondtak hárman, akik bekerültek, és azoknak a helyére ült be, úgyhogy több önmérsékletet és udvariasságot szeretne kérni képviselő úrtól, amikor egyébként bárkiket megbélyegezni óhajt. Nem az egyesület, senkinek az egyesülete nem ül itt, Budaörs város önkormányzata ül itt, ha ez egyesületi ülés lenne, akkor valószínűleg más körben ülnének, nem tudja, hogy ahhoz kell-e jegyző, vagy kamera, az egyesület az máshogyan szokott működni. Tudja, hogy ez is egy furcsa történet, az egyesületek megítélése is egészen furcsán kezd alakulni ebben az országban. Nagyon élvezte képviselő úr monológját, szerinte a kívülállók is jól érezték magukat, reméli képviselő úrnak ez örömet okozott. Több hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott.)

 

 

 

 

 

134/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A polgármester 2018. I. félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2018. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

15.) Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez már sürgősségi indítvány, így nem tud bizottsági véleményről beszámolni. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

135/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 107/2018.(V.30.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. a Képviselő-testület 78/2018.(IV.25.) ÖKT számú határozata alapján a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3.168 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesének a D-Expert Kft-t (adószám: 25775303-2-13, székhely: 2120 Dunakeszi, Toldi u. 65/1.) nyilvánítja, és az ingatlant részére a pályázatban megjelölt bruttó 116.141.500,-Ft-ért, azaz száztizenhatmillió-száznegyvenegyezer-ötszáz forintért értékesíti, mely 27 % Áfá-t tartalmaz.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

16.) A Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiség hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

136/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiség hasznosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti rendkívüli méltányosság alapján bérbe adja a Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiségét (gondnoki lakás) az Intézmény munkatársa, Váradi Norbert részére a gondnoki teendők ellátására vonatkozó jogviszonya keletkezésétől számított 5 évre, de legfeljebb munkaviszonya megszűnéséig. A lakás bérleti díja 800 Ft/m2/hó, a bérleti díjon felül bérlő viseli a közműdíjakat.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős:  Polgármester

Végrehajtást végzi:  Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

17.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény által történő hasznosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Heimatmuseum vezetőjének kérése, hogy az ingatlant még használhassák raktározási célra, itt már nagyon be vannak szorulva, mert a Hivatal jelzi, hogy nekik is bérleti helyet kell keresni, és raktározási problémáik vannak, ezzel együtt érti, és ez volt  a kompromisszumos javaslat a Hivatal részéről, hogy a nyár az egy nehéz időszak, így augusztus 31-ig, akkor a többszörösen meghosszabbított, és ideiglenesen a múzeum felújításáig kért raktározási lehetőség biztosítását szolgáló helyiség használatát eddig biztosítják.

 

Sokolowski Márk képviselő: A múzeum igazgatója, dr. Gajdos-Frank Katalin jelezte, hogy szeretne hozzászólni az előterjesztéshez, így kéri, hogy adják meg neki ezt a lehetőséget.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt nem érti, hogy miért a FIDESZ frakciótól kéri az intézményvezető, miért nem neki szól, vagy miért nem jelzi kézfeltartással, ez elég furcsa történet, de természetesen megadják a szót, csak ennek az eljárásnak, hogy is mondja, van valami tanulsága. Katalin, tényleg szeretne szót kérni?  Ha ezt jelzi neki, aki az ülést vezeti, akkor lehet, hogy ezt felfogja. Parancsoljon.

 

 1. Gajdos-Frank Katalin: Köszöni szépen polgármester úrnak, gondolta megvárja, amíg a napirendi pont szóba kerül, és akkor jelzi, ahogy az óvoda igazgató asszony is tette. Köszöni szépen a támogatást és a segítséget, igazából ahogy tudják, nagy öröm mindenkinek, hogy május 12-én meg tudták nyitni a múzeumot, a felújítás megtörtént. Az Önkormányzat támogatásával és a Városháza támogatásával, és nagyon komoly pályázati támogatással nyílt meg, de azt is köszöni szépen, hogy alpolgármester úr is ott volt a megnyitón, és ő is, és Stift Nándor képviselő is, aki ott volt, látták, hogy maga a múzeum épület az kiállításoknak ad helyet, tehát az nem megfelelő raktározási célra, s ezért is örültek, amikor novemberben írt kérelmet, illetve áprilisban, a két raktárépület meghosszabbítása megtörtént a Városháza részéről, köszönik. Aki időt nyer, az életet nyer, szokták mondani, tehát az augusztus is nagyon nagy segítség nekik, de június negyedikén kapták meg a bizottságtól azt a döntést, hogy június 30-val, illetve a mai előterjesztés szerint augusztus 31-ig kell elhagyni a raktárépületeket. Ez nagyon komoly nehézségeket okoz nekik, hisz ilyen nagyon rövid határidő alatt az emberi tényező, és a költségvetésbe sem lett betervezve, valamint a költözés, az új raktárépület keresése sem könnyű, és azért nem ültek ölbe tett kézzel, június negyedike óta, ahogy megkapták ezt a döntés elektronikus úton, folyamatosan keresik az új raktárépületet, próbálnak megoldást találni, ezért kérnék a segítséget. A vasvári laktanya környékén érdeklődött, mert ott árban elfogadható, de az a gond, hogy most kb. kétszáz négyzetméteren vannak bútorok, műtárgyak, leltározott múzeumi tulajdont, illetve a Városháza tulajdonát képező dolgok, amit nem rakhatnak az utcára, valamilyen megoldást kell találniuk, s a vasvári tanyán nem volt sajnos olyan megoldás, ami megfelelő lett volna számukra. Átalagosan 150-200 e Ft/hó árakat talált például Budaörsön, és környékén, Törökbálinton, Solymáron, nekik igazából óriási segítség lenne, ha ezt az augusztusi időpontot egy október végi, vagy novemberi időpontra tudnák kitolni, mert azalatt elindul az ősz, és akkor tudnak tényleg érdemben találni anyagi, és emberi támogatást, segítséget erre. Ezt jelezte jegyző úrnak is, hogy ők egy kis intézmény, hatan vannak rajta kívül, a gazdasági vezetőjük június 30-val távozik, egy másik kolléganője, aki pont a raktározással foglalkozik egészségügyi okok miatt hat-nyolc hétig nem lesz. Nekik ez egy óriási nehézség, hogy most indul a nyár, és négy emberrel megoldani két teljes családi háznak a kiürítését, és máshová költöztetését úgy, hogy ezek műtárgyak, nem is olyan egyszerű, mint hogy egy Ikea bútort átvisznek, ezért tényleg, tiszteletben tartják természetesen a Városháza döntését, és köszönik az eddigi segítséget is, de további  két hónap türelmi időt szeretnének kérni, ezt a fenntartójuk, a BNNÖ is méltányossági kérelem formájában benyújtotta, tisztelettel kéri, hogy segítsenek nekik ebben.

 

 1. Bocsi István jegyző: Nem szeretne elkezdeni vitatkozni, de azért azt hagy mondja, hogy a teljes képhez az hozzátartozik, hogy volt egy határozott idejű szerződésük, ami lejárt, tehát nem júniusban kaptak egy értesítést, hogy ki kell költözniük, hanem lejárt egy szerződés, a hosszabbítási kérelem volt az, amit itt a testület tárgyalt. Mégis megkérdezné, és most kicsit túlterjeszkedik, s nem képviselőként szeretne itt szerepelni, de mégis megkérdezné, mert nekik is raktározási gondjaik vannak nekik is fizetni kell, hogy azt biztosítottnak látja-e, hogyha ezt a két hónapot megkapják, akkor biztos, hogy befejezhetik ezt, s az önkormányzat átköltözhet oda, mert nekik is szervezni kell. Ha a két hónap biztos, akkor azt szeretné javasolni a Testületnek, hogy ezen már nem múlik, mert akkor ezt még elviselik, de akkor készüljön fel a múzeum, ha lehet ilyet kérni, hogy akkor már mindenképp, és végleg bocsássák a rendelkezésükre a helyiséget, még egyszer mondja, nekik is költözni kell, és ők is fizetnek bérleti díjat.

 

 1. Gajdos-Frank Katalin: Igen, ezt abszolút meg tudja ígérni, mert nekik is, ez a szeptember-október óriási nagy segítség, hogy ennyivel több idejük van, ahogy mondta, ha időt kapnak, ezzel a megoldás is meg tud születni, a nyár folyamán egyszerűen nem tudja honnan tudnának embert és anyagi támogatást megpályázni erre a komoly költözésre ebből a két épületből, és egyébként ez a meghosszabbítás június 30-i határidővel volt, úgy kapták meg még tavaly, hogy ennek a tudtában voltak, ezért kéri, és köszöni szépen a megértést.

 

 1. Bocsi István jegyző: Ha abban kompromisszumra tudnak jutni, hogy addig biztos, hogy megoldják ezt a helyzetet, akkor ők is megpróbálják ezt, és javasolja a Testületnek, ha lehet, hogy akkor ezt fogadja el, de azt kéri, hogy ne kelljen akkor erről még egyszer beszélni, mert nagyon kellemtelen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a módosító javaslatot október 31-i dátummal. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

137/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény által történő hasznosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Farkasréti út 2/C. és a Budaörs, Farkasréti út 6. szám alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbítása tárgyában hozott 100/2018.(V.22.) TFVB sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

 

„Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Farkasréti út 2/C. és a Budaörs, Farkasréti út 6. szám alatti ingatlanok térítésmentes használatba adása tárgyú, Budaörs Város Önkormányzata és a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény között jelenleg hatályban lévő, 2008. augusztus 11. napján és 2010. július hónap 6. napján kelt használatba adási szerződéseket nem hosszabbítja meg. Az ingatlanok birtokba adásának határideje 2018. október 31. napja.”

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

18.) Döntés a hulladékgazdálkodási vagyonelemek üzemeltetésre átadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a legfájdalmasabb napirend, ami előttük van, és azért sürgősségi az indítvány, azért nem tudott ez a rendes kerékvágásban eléjük kerülni, mert az utolsó pillanatig, sőt, még azt követően is egyeztetések folynak, még a mai napon is érdekes levelet kapott a BTG az NHKV-tól, s ők tájékoztatták őket. Ez az egész, jobb napokon majd a történelem könyvek részévé fog válni, hogy mi hogyan alakult át, és hogyan mentek tönkre bizonyos dolgok, ő ezt borzasztóan fájlalja, s muszáj ezt itt elmondani, hogy egy olyan önkormányzati intézmény önkormányzati cég, amelyik abszolút közmegelégedéssel látott el feladatot, az gyakorlatilag ilyen helyzetbe kerül, s ezzel együtt a város is olyan helyzetbe kerül, hogy a szemétszállítással kapcsolatban ilyen döntéseket kell hozni. Látta azt a levelet, nem tudnak vele mit kezdeni, 3,7 millió literről kevesebbel kapott igazolást a BTG az NHKV-tól. Tőle kérdezte valaki facebookon, sokan írogatnak, amióta napvilágra került, hogy a BTG szemétszállítási üzletága milyen helyzetben van, nem mondja, hogy miket írnak, mert nem szeretne ötleteket adni senkinek azzal kapcsolatban, hogy a szemetét hová tegye, de ezzel kapcsolatos javaslatok fogalmazódnak meg sokak részéről, hogy hová kell önteni ezek után a szemetet. Nem tudja, hogy ki hogy van vele, ő most kapott tavalyi év harmadik negyedévről számlát, szóval egészen elképesztő, ami ebben is zajlik ebben az országban, de hát ezt már akkor is tudták, amikor kiderült, hogy lesz egy számlázó hatóság, amelyik vagy beszedi a pénzt, vagy nem, most a vagy nem-nél tartanak, vagy igennél néha, de nem fizet a szolgáltató, társulásba kell tömöríteni a  cégeket, aztán alvállalkozó lehetett a BTG, most már az sem lehet, szóval ez az egész történet totális őrület, és egy igazi agyrém. Komolyan mondja, hogy nagyon nem szerette azt a rendszert, amit szocializmusnak hívtak, de ott legalább pontosan át lehetett látni az őrületet, pontosan tudták, hogy mi hogy, meddig. Lehet, hogy ezt is át lehet látni, de hogy milyen kezelhetetlen problémákat generál, annak az egyik következménye van itt előttük. Ezzel kapcsolatban a FIDESZ frakciónak, nevezetesen Löfler Dávidnak biztosan nem lesz előremutató észrevétele, mert hát ezek az igazi problémák, amikkel a városnak küzdenie kell,a vezetésének is, a BTG-nek is és az egész Hivatalnak, de hát ezek nyilván mellékes dolgok a kisstílű hozzászólásokon túl, mert hogy ez egy érdemi történet. Itt arról van szó, hogy a város tulajdonában lévő hulladék gazdálkodási vagyonelemeket  milyen módon adják át, illetve a kettes pont egy viszonylag tág felhatalmazást ad arra, hogy igyekezzenek minél jobban érvényesíteni az önkormányzat érdekeit annak érdekében, hogy a jövőben ez a szolgáltatás is lehetőség szerint megfelelő színvonalon legyen ellátva, hogy ezt sikerül-e elérni vagy nem, erre őszintén szólva ő ma nem tud választ adni, nem azért, mert nincsenek kellő ismereteik, hanem ez a helyzet egészen egyszerűen átláthatatlan, követhetetlen, tisztességtelen, és akkor lehetne hosszasan sorolni.

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

138/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a hulladékgazdálkodási vagyonelemek üzemeltetésre átadásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező alábbi hulladékgazdálkodási vagyonelemek

 

Gépjármű / Gép megnevezése Gépjármű / Gép alaptípusa Rendszám (jármű / gép) Eszköz forrása Rendeltetés, felhasználási terület
Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Merci Arocs 963-0-A NHH-501 HULEJAF-2013-0138 Tám. szerz. Kommunális hulladék szállítás
Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Merci Arocs 963-0-A NHH-502 HULEJAF-2013-0138 Tám. szerz. Kommunális hulladék szállítás
Forgódobos hulladékgyűjtő jármű Merci Atego 967OKX3 NHH-503 HULEJAF-2013-0138 Tám. szerz. Időszakos tartalék szállítás
Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Iveco 140E NIX-916 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 azonosító számú projekt keretében beszerzett Szelektív hulladék szállítás
Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Iveco 180E NIX-939 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 azonosító számú projekt keretében beszerzett Zöldhulladék szállítás
Forgózsámolyos rakodógép KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 azonosító számú projekt keretében beszerzett szelektív hulladék kezelés
Mobil válogatósor és bálázó KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 azonosító számú projekt keretében beszerzett szelektív hulladék kezelés
Hídmérleg KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 azonosító számú projekt keretében beszerzett szelektív hulladék kezelés

 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 37/B. §-a szerinti, bérleti díj megfizetése ellenében az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. közszolgáltatónak történő üzemeltetésre átadásához Budaörs közigazgatási határán belüli hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából.

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási vagyonelemek átadására vonatkozó tárgyalások lefolytatásra, a megállapodás szövegének véglegesítésére és annak aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

 

19.) Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt tartalmilag a lényege az az előterjesztésnek, hogy a Kamaraerdei Idősotthon 750 millió forintjához 106 millió forint összeget csoportosítanak át a hitelcélokon belül, és 104-et pedig az autóbusz végállomás átépítésére, és ennek megfelelően alakulnak át az összegek a hitelcélokon belül. 

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az olyan jó egyébként, hogy ez ilyen lényegtelen kérdés, a FIDESZ részéről mindenféle kritikát kap a tevékenységét illetően, és itt ugye tartózkodtak. A tartózkodás számára azt jelenti, ha egy szót se szól senki, hogy fogalma  sincs arról, hogy mi van itt, nincs is javaslat ezzel kapcsolatban, de még a döntésben sem akar részt venni, ez biztosan a városnak az előre menetelét nagyban segíti.

 

139/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása tárgyában” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Jóváhagyja, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése tárgyú beruházásra nem a jelenleg hatályos hitelszerződés terhére kerüljön sor.
 2. Jóváhagyja, hogy a 1269/2017. (IV.29.) Korm. határozattal jóváhagyott célösszegek átcsoportosításra kerülnek úgy, hogy az Idősek otthona férőhely bővítés tárgyú építési beruházáshoz a 100/2018.(V.30.) ÖKT sz. döntés alapján átcsoportosított 750.000 eFt összeg kiegészítésre kerül, a Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése tárgyú beruházásra jóváhagyott 210.000 eFt összegből 106.000 eFt összeggel. A Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése tárgyú beruházásra jóváhagyott 210.000 eFt összegből fennmaradó 104.000 eFt az Autóbusz végállomás átépítése tárgyú projektre kerül átcsoportosításra.
 3. Felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek teljesítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, nyújtsa be az engedély kérelmet, melynek alapján a hitelszerződés az MFB termékcsomagban meghirdetett maximális időtartamok figyelembe vételével kerül módosításra az alábbiak szerint:

 

Rendelkezésre tartási idő és befejezés: 2020. december 14.
 Lejárat:  a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év.
 Türelmi idő: 2020. december 31.

 

 1. Az engedély birtokában felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerint módosított hitelszerződés aláírására.
 2. A fenti döntések alapján a 100/2018.(V.30.) ÖKT sz. határozat 4. és 5. sz pontját hatályon kívül helyezi.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban részletezett előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen, az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 6/A melléklet 2.13. Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése sor 165 354 e Ft összeggel csökken, ezzel egyidejűleg a 2.12. Idősek Otthona bővítése sor 83 465 e Ft-tal, valamint a 2.15.Autóbusz végállomás átépítése sor 81 889 e Ft-tal nő.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:    engedélykérelem előkészítése Műszaki Ügyosztály, hitelszerződés módosítása: Pénzügyi Iroda

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

20.) Döntés vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 2708 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 45/1 szám alatt található „Heimat Múzeumra” vonatkozóan

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Törvényi módosításból fakadó kötelezettség a döntéshozatal.

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő)

 

140/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 2708 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 45/1 szám alatt található „Heimatmuseumra” vonatkozóan

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata megköti a jelen határozat melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatával a 2708 helyrajzi számú, természetben a 2040 Budaörs, Budapesti út 45/1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1776 m2 területű, „kivett lakóház és udvar 3, 2 gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan,

 

 1. egyidejűleg kerüljön megszüntetésre a Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörs, Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között 2009. december 10. napján létrejött ingatlanhasználati szerződés.

 

 1. felkéri a polgármestert a vagyonkezelési szerződés, az ingatlanhasználati szerződést megszüntető okirat, valamint az egyéb szükséges okiratok, dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

 

141/2018.(VI.20.) ÖKT sz.                                    határozat

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. június 26.