Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön április 24-én szerdán

Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön április 24-én szerdánKépviselő-testületi ülés lesz Budaörsön április 24-én szerdán

Április 24-én szerdán ülésezik a képviselő-testület Budaörsön. A napirenden már 36 napirendipont szerepel. A civil szervezetek támogatásáról is dönteni fognak.

Napirendi pontok:

Anyagok elérhetőek itt: https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2024

1. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módósítása

2. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A Címzetes igazgatói cím adományozásának rendjéről szóló 5/2005. (I.26.) önk.rend. hatályon kívül helyezése, valamint a címzetes igazgatói címmel járó vezetői megbízási díj határozatban történő megállapítása

4. napirendi pont: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII.17.) önk. rendelet módosítása

5. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: A Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont: Javaslat a folyamatos orvosi ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodás megkötésére

8. napirendi pont: BHÉSZ módosítása rövid eljárásban – véleményezési szakasz zárása

9. napirendi pont: Forrás biztosítása a Templom tér 12. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése során felmerült pótmunkákra

10. napirendi pont: Budaörsi Kézilabda Sportegyesület támogatásának elszámolása, beszámolójának elfogadása – Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand létesítmény területén napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése

11. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft- vel a városháza fűtéskorszerűsítés céljából megkötött pénzeszközátadási szerződés elszámolása és a beszámoló elfogadása tárgyában

12. napirendi pont: Közkifolyók üzemeltetési szerződésének 2. sz. módosítása

13. napirendi pont: Döntés, reklámgazda szerződés módosításáról

14. napirendi pont: Budaörs város területén Trafibox helyek kijelölése, beszerzése valamint telepítése.

15. napirendi pont: Budaörsi vízellátó-víziközművek 2024-2038. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv átdolgozott felújítási és pótlási terv

16. napirendi pont: Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egy részének a hasznosítására

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4148 és 4149/37 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

18. napirendi pont: Döntés a magántulajdonban lévő, Budaörs, 4302/5 helyrajzi számú, és az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, 10789 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1740 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

21. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló 3 db gépjármű haszonkölcsönbe adására BTG Nonprofit Kft. részére

22. napirendi pont: Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszközök értékesítésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról

23. napirendi pont: Javaslat a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola területén található rekortán futópálya felújítására

24. napirendi pont: Javaslat a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvari játszóeszközén a mászóháló kötélzetének teljes cseréjére

25. napirendi pont: Szent Benedek Technikum kérelme szalagavató megrendezésére

26. napirendi pont: Költségvetési soron támogatott szervezetek 2023 évi beszámolóinak elfogadása

27. napirendi pont: Civil szervezetek – 2023 évi pályázati úton elnyert önkormányzati támogatásainak – elszámolása, beszámolóinak elfogadása

28. napirendi pont: Budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2024 évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

29. napirendi pont: 2024. évi nemzetiségi támogatások elbírálása

30. napirendi pont: Iskolai alapítványok számára nyújtott 2023. évi támogatás beszámolója

31. napirendi pont: Állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

32. napirendi pont: Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződés módosítási kérelme

33. napirendi pont: Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2024/1)

34. napirendi pont: Döntés a Budaörs, „Szilvás” területén található külterületi ingatlanok, illetve ingatlanok területrészeinek megvételéről. (zárt ülés)

35. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról (zárt ülés)

36. napirendi pont: Meghívó

37. napirendi pont: Módosító javaslat: Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatási igényei