Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. november 14-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Igazoltan távol:, Becz György és dr. Sokolowski Márk képviselő.

Jelen vannak továbbá:

Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető Csík Edina főépítész, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Szél Mónika Köznevelési és Közművelődési ügyintéző, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

Egyéb: Szigeti János rendőrkapitány, Berzsenyi Bellaagh Ádám (Budaörsi Latinovits Színház igazgatója), Halag Mónika (BTG Nonprofit Kft.), Nyikes Fatime a BULAKE képviselője, Borhegyi Éva.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát.

Kéri a Képviselő-testületet – mielőtt megkezdik a munkát – egy szomorú kötelezettségnek tegyenek eleget. Az elmúlt testületi ülés óta az egyik díszpolgár dr. Kováts József László elhunyt és azt kéri a Képviselő-testülettől, emlékezzenek meg róla egy perces néma felállással! Úgy gondolja, hogy Kováts Józsefet senkinek nem kell bemutatnia, mind a Heimatmuseumban, mind a város életében a tevékenységével, a Budaörsről írt kiadványaival, beírta magát a város történelmébe.

 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 13 fő van jelen és határozatképes. Becz György betegség miatt hiányzik, dr. Sokolowski Márk képviselő pedig jelezte, hogy külföldön tartózkodik.

Mielőtt a meghívóval kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tenne, elmondja, hogy az előző testületi ülésen elfogadott döntés alapján – beszámolási kötelezettsége van az átruházott hatáskörökről – ennek a beszámolási kötelezettségének eleget tett, a Hivatal előkészítette az anyagot és azt megkapták a képviselők.

A napirendhez semmilyen új indítvány nem érkezett. A Képviselő-testületnek a megküldött meghívó szerint kell tárgyalni a napirendeket.

Jelezni szeretné, hogy ma 11 órakor ünnepi testületi ülésen díjátadásokra is sor kerül.

Ezenkívül van még egy kötelezettsége a mai nap az új Mercedes szalon átadásával kapcsolatban, ami a világ egyik legnagyobb, pillanatnyilag a legmodernebb szalonja lesz. Ennek holnap lesz a megnyitója, de a cég úgy döntött, hogy délelőtt sajtó nyilvános megnyitót tart, amelyen kérték, hogy legyen jelen. Ezért 10 órakor el kell mennie, de nincs kizárva, hogy addig végeznek is a napirendek tárgyalásával, ha nem, akkor Biró Gyula alpolgármester fogja átvenni az ülés vezetését.

Zárt ülésen tárgyalandóak az Mötv. 46.§ (2) c) pontja alapján az alábbi napirendek:

26.) Döntés a Budaörs, Puttony utcában található, 8860/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

27.) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

28.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. sz. alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

29.) Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszu utca sarkán lévő 8864/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

 

Az Mötv. 46.§ (2) a) vagy b) pontja alapján kötelező zárt ülésen tárgyalni 30.) Döntés tandíj-támogatási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés tárgyában és a 31.) Fellebbezés a szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel elutasítása miatt c. napirendeket.

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatokat, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatott (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Premecz Enikő nem szavazott.),

és így egyben felteszi szavazásra a napirendet, amit szintén 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. )

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

185/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

5.) A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6.) Rendőrkapitány kinevezésének támogatása

7.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

8.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatban

9.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

10.) BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

11.) Csatlakozás UNESCO Tanuló városok Globális Hálózatához

12.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása)

13.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

14.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

15.) Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

16.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

17.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és a 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

18.) A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

19.) A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

20.) Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

21.) BULAKE – támogatás felhasználás módosítására vonatkozó kérelem

22.) Javaslat az Újbuda Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

23.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – a budaörsi hajléktalanok ellátására – kötött ellátási szerződés módosítására

24.) Javaslat Ellátási Szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

25.) Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

26.) Döntés a Budaörs, Puttony utcában található, 8860/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról – ZÁRT ülésen

27.) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása – ZÁRT ülésen

28.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. sz. alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása – ZÁRT ülésen

29.) Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszu utca sarkán lévő 8864/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról – ZÁRT ülésen

30.) Döntés tandíj-támogatási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés tárgyában – ZÁRT ülésen

31.) Fellebbezés a szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel elutasítása miatt – ZÁRT ülésen

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Napirend előtti hozzászólásokra van lehetőség.

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Három lakossági megkereséssel ste

Három lakossági megkereséssel szeretne Műszaki Ügyosztály vezető úrhoz fordulni. Aki követi a munkáját a Testületnek, nem először fogja tőle hallani a Kisfaludi utca, illetve  az utcába torkolló kisebb közök, Kisfaludi köz, Maros köz stb. csatornarekonstrukciós munkálatai láthatóan befejeződtek. A lakosság többségének a köszönetét szeretné tolmácsolni a tiszta, rendes, a lehető legkevesebb problémát okozó munkavégzés miatt, másrészt, többen kérdezték tőle, hogy a visszabetonozás – ez így hangzott el – tehát az aszfaltréteg, ami most látható a visszabontott helyén lesz-e a végleges? Ezt ugyan már elmondták többször, de kéri Ügyosztály vezető urat, hogy adjon ismét tájékoztatást, hogy mi a következő fázis, és erre mikor kerül sor.

A másik  ügyben a Domb lakópark kereste meg kétszer is, egy ízben már továbbította a kérést, de most ismét megkeresték azzal, hogy a lakópark környékén megnövekedett a parkolási nehézségek szintje, egyre több problémát okoz, hogy hol álljanak meg. Ezzel kapcsolatban szeretné kérni Ügyosztály vezető urat, hogy vizsgálja meg a Hivatal, hogy a környező közterületeken tudnak-e parkolót létesíteni? Valóban, a környéken lakók többször jelezték már, ott van egy nehéz kereszteződés, és elég meredek az utca, úgyhogy ez nehézséget okoz gyakorta, plusz a Pilisi Parkerdő területére is, a zöldbe is kezdek parkolni, úgyhogy ez biztosan nem maradhat így. A harmadik, hogy a Hegyalja után illegális szemétlerakás van több helyen is, szeretnék a lakók, ha sikerülne megszüntetni.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: A Kisfaludi utca felújításának egy része fejeződött be, mégpedig a BÉKISZ projekt keretén belül szennyvízcsatorna rekonstrukció, ezt követően fog sor kerülni az útszerkezet megépítésére, a csapadékcsatorna kiépítésére, illetve  a kapubejárók kiépítésére, azonban már csak tavasszal kezdődik el. Addig a Kossuth Lajos és  a Szabadság utca közötti szakasz végelegesen helyre lett állítva, teljes faltól- falig szőnyegezéssel, a Kossuth Lajos utcától fölfelé lévő szakasz pedig csak ideiglenesen lett kész, tehát nem a végleges állapotot tükrözni, csak a csatorna nyomvonala lett ideiglenesen helyreállítva, tavasszal folytatódnak a munkák. A Domb utcai lakóparknál, mint mindenütt a városban, próbálják felderíteni azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet közterületi parkolók létszámát növelni. Meg fogják nézni, hogy milyen területi adottságok vannak, és a jövő évi költségvetés ismeretében – tervezik most is a közterületi parkolók kialakítására a forrást – s akkor, ha lehetőség van rá, akkor meg tudják oldani. Nemcsak a Hegyalja úton, hanem a város több területén találkoznak azzal, hogy illegális szemétlerakó területek alakulnak ki. Megpróbálják nyomon követni, amit lehet, de hiába van a megfigyelő szolgálatuk, úgy látszik, az emberek megfigyelik, hogy mikor és merre jár, s ezt figyelembe véve teszik le a szemetüket. Hozzá kell tegye, hogy az illegális szemét elszállítása jelen pillanatban a Társuláson belül az érdi ÉTH kötelezettsége lenne, ennek ellenére több esetben a BTG-t kérik fel, hogy szállítsa el, mint ahogy a Hegyalja útról is tegnap megtörtént. Sziszifuszi küzdelem folyik, reméli, a lakosság is megérti, hogy nem szemétlerakók a város különböző közterületi pontjai.

Simándi Szelim képviselő: Régi-új problémára szeretné felhívni a figyelmet, korán reggel és főleg késő este közterületi alkohol fogyasztás, szemetelés, zajongás zajlik. Ismét megkeresték több helyről, egyrészt a Kőhegyi lépcső környékéről, másrészt az 56’-os emlékmű részéről is. Hozzátenné, és közvetítené a köszönetnyilvánítást, hogy a megemlékezésre nagyon szépen rendbe tették a környezetét, de ez egy visszatérő probléma, hogy nagyon szemetes, és nagyon zajos, és sajnos az Ó-temető környékén is előfordul, a Bor utca, Nefelejcs utca sarán, úgy tűnik ebben a háromszögben váltakozik a jelenség. Fölmerült az is a lakosság részéről, hogy az emlékműnél a padokat lehet, hogy el kéne szállítani. Ő nem hiszi, hogy ez lenne a megoldás, hiszen az egy nagyon szép pihenő park, tartsák meg azt a lehetőséget, hogy normális módon lehessen ott pihenni, viszont napirenden lesz a mai nap során a rendőrkapitány kinevezésnek támogatása, s azt szeretné kérni, ha esetleg egy kitérni pár szóval arra, hogy mégis mik lehetnek a rendőrség kihívásai ezzel kapcsolatban és mégis mik lehet a megoldás rá.

Gáspár Béla képviselő: Két bizottsági ülésen is megdöbbenve hallotta Vágó Csaba kabinetfőnök úr megnyilvánulását, miszerint, idézi „felháborító a Kormány emberellenes rendelkezése a hajléktalanokkal szemben”. Amikor először hallotta, azt hitte, hogy tévesen hallotta, de aztán második bizottsági ülésen ugyanez megismétlődött. Mi is a Kormány nagy bűne? Mitől emberellenes? Ember ellenes, mert nem hagyja a hajléktalanokat, elveszi a jogot attól, hogy megfagyjanak az utcán? Ezt nevezi Kabinet főnök úr emberellenesnek? Jogfosztottá teszi őket, hogy ott végezzék el a természetes szükségleteiket, ahol akarják, aluljáróban, járdán, játszótereken? Mindezen dolgokat kényszer hatására egy hajléktalanszálló elvégezni, ahol nem fagynak meg, igen, akkor ez a Kormány az, amelyik meleg szállást, élelmet, orvosi ellátást biztosít a szerencsétlen sorsú embereknek. Természetesen szóba se hozta Kabinet főnök úr, hogy az a kismama, aki a babakocsiját tolja az aluljáróban, az kényszerű kerülgetni az ott lévő piszkot, amit otthagynak a hajléktalanok. Vagy köteles tudomásul venni a lakosság másik része, hogy ez így van rendjén? A Budaörsi Napló 2018.11.07-i cikkében azt állítja valóságnak… (lejárt a hozzászólás ideje)

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönik szépen. A helyzet az az, hogy abban, amit képviselő úr elmondott, több állítás nem igaz. Az, hogy a Kormány most mit biztosít, az egy vicces dolog, mert több, mint 30.000 hajléktalanra jut 10.000 férőhely, ahol a körülmények olyanok, hogy azért nem mennek oda a hajléktalanok, hogy a még megmaradt kis értékeiket nem szeretnék, ha eltűnnének, ez az első dolog. Aki ilyet biztosít, az az egyház, aminek vezetője az az Iványi Gábor, aki a rendszerváltás előtt is, amikor az a „szocialista” néven működő berendezkedés igyekezett eltagadni, hogy Magyarországon vannak olyanok, akik rászorultak, s ők már akkor a szegényeket támogató alappal közösen, ami az első olyan ellenzéki szervezkedés volt, amelyik igyekezett segíteni a rászorultakon, segítettek az embereken, s egyébként ez az az Iványi Gábor, akinek az egyháza azért nem lehetett egyház, mert nem szimpatikus a jelenlegi nagyszerű kormánynak, hogy Iványi Gábor mást gondol szolidaritásról, demokráciáról és jogállamról, mint a Kormány, – bár akkor még jó volt, amikor a miniszter elnök gyermekeit kellett keresztelni, azóta már annyira nem jó. Ami az emberséget, meg az embertelenséget illeti, olyan még nem volt Magyarországon, hogy több száz ügyvéd írt volna alá egy embertelen intézkedés ellen petíciót, nevezetesen, hogy kriminalizálják azokat a szerencsétlen embereket, akik nem „hobbiból” hajléktalanok, s nem azért élnek így, mert ők így érzik jól magukat. Nem véletlen, hogy két bíró is fellázadt, s az Alkotmánybírósághoz fordult, s nem volt hajlandó elítélni ezeket az embereket, az egyik egyébként bölcsész végzettségű, a másik mérnök végzettségű volt, s az élet szerencsétlen okai kapcsán kerültek olyan helyzetbe, ez a bírósági tárgyalás során kiderült, ami miatt nincstelenné, földönfutóvá váltak. Ezeket az embereket a büntetőjog eszközeivel kriminalizálni igenis embertelenség, köszöni, hogy képviselő úr felhívta erre a figyelmet, s ez elhangozhatott itt.

Hauser Péter képviselő: Az Ötvös utcában terjeszkedik az angol óvoda, s óriási nagy a forgalom reggel és este, amikor hozzák a gyerekeket. Kérdés az, hogy az üzemeltetőnek van-e valamilyen önkormányzati bejelentési kötelezettsége, illetve ezt megtette-e, illetve, hogy van-e valamilyen előírt parkolóhely, amikor valaki ilyen méretű magánóvodát üzemeltet lakóövezetben? A többi Ügyosztály vezető úrhoz címzi, a Farkasréti út 115/B-ből érkezett egy megkeresés, amit továbbított, ott ugye megrepedt a fal, kérdése, hogy ez ugye megy a maga hivatali útján? A felsőhatár útról is megkeresték, XI. kerületi oldalon folyik az építkezés, a kérdés csak az, hogy ez megfelelő távolságra van-e, ha majd egyszer az utat szélesíteni lehet majd, tehát ne legyen útba. A Harmat utcában fekvőrendőrt szeretnének, a Fém utcából pedig a köszönetüket fejezték ki a lakók, hogy a kivitelezők ilyen szépen, ilyen flottul, korrekten, gyorsan csendesen elvégezték az útfelújítást.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt ügyosztályvezető úr válaszol, nem vette észre, hogy Vágó Csaba kabinetvezető megszólíttatás okán szót kért, így azt megadja neki.

Vágó Csaba Kabinetvezető: Köszöni szépen a szót, valóban nem volt egyértelmű, mert ügyrendi gombot kellett volna nyomnia, hogy kiderüljön, hogy a megszólíttatás okán kért szót. Egy mondattal reagálna Gáspár Béla szavaira. Ő az gondolta, hogy a teremben ülők, és az önkormányzat, és mindenki, aki ezért a városért dolgozik, alapvetően hisz abban, hogy az emberi méltósághoz való jog egy korlátozhatatlan alapjog, s hogy ez közöttük egy közös nevező, ebben most csalódnia kellett.

Csík Edina főépítész: Az óvoda üzemeltetőjével nyáron több körben egyeztettek, véleményük szerint az épületeknek volt olyan műszaki paramétere, ami a szabványoknak nem felelt meg, kérték, hogy ezt változtassák meg, hogy ebből valóban egy bölcsőde, óvoda üzemeltetése kialakulhasson. A nyári egyeztetések óta nekik nem volt új hírük, őket is meglepetésként érte, hogy már meg is nyitottak. Valóban településképi bejelentési eljárást kellett volna lefolytatni a rendeletetés-mód váltás okán, amely még mindét épületre lakóház bejegyzés jelen pillanatban is a tulajdoni lapon, úgyhogy fel fogják őket szólítani, hogy ezt pótlólag folytassák le.

 1. Tóth Ferenc képviselő: Ügyosztályvezető úrtól kérdezi, hogy a Szerviz út megépítése – tudja, hogy nagyon sok dologtól függ – hogyan fog előreláthatóan időarányosan lezajlani, több kérdés most már felmerült az ott lakók részéről, s van-e arra lehetőség, hogy egy kis ismertetőt kapjanak arról, hogy hogyan alakulnak majd a beruházások, mert ez a Fodros utcában, Temesvári utcában nagyon szépen működött, köszöni.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: Megkezdődtek a munkák a Szerviz út bekötése kapcsán , egyenlőre csak az autópályával párhuzamos részén történt meg a munkakezdés. Az Alsóhatár úti ingatlanokat tavasszal érinti majd, a kivitelezés elég nagy méretű, elég nagy csapadékcsatorna csöveket kell lefektetni ezres, vagy még annál nagyobbakat. ennek a gyártását november végére, december elejére vállalta el az olasz gyár. Folyamatosan végzik tehát a munkát, most jelen pillanatban a lakott területtől távol, tavasszal viszont a lakott területet is megközelítik, természetesen a lakókat ki fogják értesíteni ennek az ütemtervéről.

Löfler Dávid képviselő:  Az átruházott döntésekről szóló beszámolót tegnap este még nem látta a rendszeren, de jegyző úr azt mondta reggel, hogy felkerült, még nem volt ideje olvasni, nem látta, de köszöni szépen, hogy fölkerült a beszámoló, szerinte ez mindenkinek hasznos lesz.

Kapcsolódna dr. Tóth Ferenc kéréséhez, hogy legyen egy lakossági tájékoztató a Szerviz út kapcsán, s a lakosokat a kutyafuttató helyzetéről is jó lenne tájékoztatni, nem tudja hol fog kialakulni a kutyafuttató, van-e valamilyen végleges elképzelése az önkormányzatnak, vagy lehetséges-e a lakosokkal még ez ügyben egyeztetni. Még egy kérdése lenne, az egészségügyi központból többen jelezték, hogy különböző átalakítások vannak folyamatban. Tudnak-e arról valamit, hogy mikorra várható, hogy ezek az átalakítások befejeződnek, vagy befejeződtek-e már?

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezető: A Szerviz úttal kapcsolatosan válaszolt, természetesen van rá lehetőség, sőt, a lakosokat ki fogják értesíteni. A kutyafuttató áthelyezésével kapcsolatban volt már egyeztetés a lakosokkal, meg is beszélték magát a helyszínt, illetve a felszereltséget is. Ez a Szerviz úttól a Fodros utca, Őszibarack utca térségében egy füves-dombos területen lesz kialakítva, a közel jövőben el is fog készülni, de mondja még egyszer, ez az egyeztetés már megtörtént.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Egészségügyi központtal kapcsolatos átalakítások befejezése január végére várható, egy modern ügyfélbarát recepció alakul ki, és a klímarendszer átépül, úgyhogy egy olyan átalakítás történik hogy közben zavartalanul üzemel a központ. Nyilván ez okoz némi kellemetlenséget, de az eredmény az biztos, vagy nagyon reméli, hogy a betegek és mindenki számára pozitív változást fog eredményezni.

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Jegyző úrhoz lenne egy kérdése. A legkülönbözőbb médiákban a legkülönbözőbb hírek, és álhírek jelennek meg a kertekben lévő ásott, fúrt, legális nem legális kutakkal kapcsolatban. Többen kérdezték tőle, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, s ő csak annyit tudott mondani, hogy megkérdezi jegyző urat, mintha ő lenne az illetékes ezen ügyben.
 2. Bocsi István jegyző: Hosszasan nem mélyedne el a témában, a honlapra felraktak egy tájékoztatót, kifejezetten amiatt, hogy az emberek el tudjanak igazodni, azt kéri, hogy ezt tanulmányozzák. Nagyon sokrétű a dolog.

Stift Nándor képviselő: Ügyosztályvezető úrnak jelzi, hogy a Patkó utca 7. sz. alatti tízemeletes ház lakóközössége kereste meg azzal a problémával, hogy a ház nyugati oldalán található 8-10 parkoló teljesen érthetetlen okokból megsüllyedt, mintegy negyven centi szélességben. Gondot, problémát jelent a parkolás, mert az autók eleje, vagy a vége leér a padkára. Ha ezt a részt nem használják, akkor az úttesten állnak kint. Kéri, hogy menjenek ki a helyszínre és nézzék meg, nem egy hatalmas karbantartás, javítás ez, beszéljék meg a testületi ülés után.

 1. Ritter Gergely képviselő: A Hivatal által már jól ismert problémában szeretne segítséget kérni, a Kossuth Lajos utcából napi rendszerességgel keresik meg, hogy az egyik ingatlanon rengeteg szemét, kutya, patkány van, és egyéb oda nem illő dolog halmozódott fel. Többször jelezték az önkormányzatnak, meg az ÁNTSZ felé is, nem igazán történt ebben előrelépés. Szeretné kérni jegyző úr segítségét, illetve aki illetékes az ügyben.
 2. Bocsi István jegyző: Többször történt intézkedés, de igazából még nem tűnt el a szemét, folyamatosan intézkednek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután vége a napirend előtti hozzászólásoknak a két ülés között eltelt időszakot ismerteti. Az első és nagyon pozitív hír, szeretné felolvasni az oklevél tartalmát, amit a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől kaptak: „A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elismerve az önkormányzat saját határain túlmutató kezdeményezésit a településen élő családok mindennapjainak megkönnyítését, érdemi támogatását, családbarát intézkedéseit, az elnökség október 30-i döntése értelmében Budaörs Város Önkormányzata részére a családbarát önkormányzat díjat adományozza.” Ez nagyon pozitív, az elég hosszú sorban lévő elismerések között.

Az előző ülés óta: október 1-jén volt az Idősek Világnapja, a Művelődési Központban köszöntötték őket. Aznap volt fogadóórája is, majd a 10 éves a Budaörsi Info kiállítás a Városháza aulájában. 2-án kedden egyeztettek Kálóczi Imre alpolgármesterrel ORCO tulajdonosaival, egy szálloda kialakításának terveivel kapcsolatban, illetve főépítész asszony is jelen volt. 3-án a Virágos Budaörsért díjátadóra került sor itt a tanácsteremben. Csütörtökön 4-én egy új cég jelent meg a városban, vagyis az avatása ekkor volt az új cégnek, Lease Plan nevű cég, ahol a CarNext Auto Centert nyitották meg. Ugyanezen a napon 14 órakor szervezte meg idén ismét, ez most már hagyomány, a Liver SC a Zsiráf kupát, ami egy ovis focibajnokság. 6-án, szombaton a VIVACE 15. éves születésnapi partija, illetve a ZIPPEL-ZAPPEL óvodának a 40 éves szülinapi partija volt. 8-án hétfőn volt az ARAMIS első mérkőzése a saját csarnokában. Sajnos nem sikerült győzni, de remélik előbb utóbb az is megtörténik. 10-én, szerdán közmeghallgatás tartottak a Városházán. 11-én Hardy Titusszal egyeztettek a Szent Benedek sportcsarnokával kapcsolatban. 13-án volt a FUT AZ ÖRS, amit a Kesjár iskola szervezett nagyon profi módon idén is. Aznap, szombaton volt még a Görög Nemzeti Ünnep alkalmából egy rendezvény a művelődési házban. 17-én az OBI vezetői jöttek részben bemutatkozásra, és ugyanezen a napon köszöntötték Krix Györgyöt, aki 90 éves és szintén a várost – különösen a német nemzetiséget – érintő kérdésekben nagyon aktívan vesz részt. 19-én Szigeti János rendőrkapitány jött bemutatkozni, vagyis inkább az első egyeztetésre, ami az ismételt kapitányi megbízásával kapcsolatos. Ugyanezen a napon volt 14 órakor a Holdfény utcai óvodában a 10 éves fennállás ünneplése. Október 22-én volt a VIVART Ünnepi Hangversenye itt a nagyteremben. A hagyományos megemlékezés 10 órakor volt 23-án a 56-os emlékműnél. 24-én volt a Primanima fesztivál megnyitója, ami szombatig tartott. Nagyon nagy sikerrel, nagy érdeklődéssel és számos külföldi résztvevővel zajlott le. 27-én volt a díjátadás. 30-án, kedden a Lévai utcai rendelőt megújított formában adták át a betegek, az orvosok, a nővérek rendelkezésére. 5-én hétfőn volt fogadóóra és egy szocio-fotókiállítás a négy évtizeddel ezelőtti időszakról, ami egy olyan problémát feszeget Demszky Gábor az általa készített képekben, aminek ma is nagyon komoly aktualitása van. 9-én a Kertbarátokkal őszibarack faültetésre került sor a Városháza melletti kertben. Kisújfalun könyvbemutató, ahol Biró Gyula vett részt 10-én szombaton. Aznap volt a Svábbál 19 órakor az 1. sz. Iskolában. Ezzel elérkeztek a testületi üléshez.

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, ami a korábbi döntések átvezetése a költségvetési rendeletbe. A Pénzügyi Bizottság 8 igen 2 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni, az Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Ide kapcsolódó kérése, hogy a tavalyi testületi ülésen november 15-én már napirenden volt a költségvetés koncepciója. Kérdezi, hogy tervezik-e megint előkészíteni a költségvetés koncepciót. Ha lehetséges ebből minél előbb szeretnének kérni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, decemberre tervezik. A számok nagyon nem jók. Az elvonás, amit a kormány bűntető politikája a várossal szemben végez, az 2,5 milliárdos nagyságrendű elvonást eredményez. A pontos számokat még nem tudták előkészíteni, de decemberre egészen biztosan el fog készülni. Amint fogyasztható állapotba kerül meg fogják kapni a képviselők. Felteszi szavazásra a javaslatot, amit a Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Stift Nándor nincs a teremben.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

28/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A védőnők által ellátott gondozott létszám felülvizsgálata, illetve az arányosítás indokolja az előterjesztést. A Szociális Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, az Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Stift Nándor nincs a teremben.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

29/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. tartalma, hogy a piaci alapú bérlakások esetén egységes lakbért határoz meg a rendelet. Ezt mindegyik bizottság egyhangúan támogatta. Az Ügyrendi Bizottság itt is határozatképtelen volt (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

30/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások

és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Érdemi kérdést nem érint a módosítás, formai kérdésről van szó. Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, a Képviselő-testületnek kell döntenie (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló

39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

5.) A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal azt javasolta, hogy Balázsné Miczák Katalin közalkalmazottat a Budaörsi Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodából 2018. december 1. napi hatállyal határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba áthelyezi a Budaörsi Vackor Óvodába és 2018. december 1-jétől 2023. július 31-ig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

186/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balázsné Miczák Katalin közalkalmazottat a Budaörsi Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodából 2018. december 1. napi hatállyal határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba áthelyezi a Budaörsi Vackor Óvodába és 2018. december 1-jétől 2023. július 31-ig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Közalkalmazotti illetményét és az illetményen felüli pótlékokat, kiegészítéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Határidő: 2018. november 30. Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

 

 

6.) Rendőrkapitány kinevezésének támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Dr. Pál Adrián új megbízást teljesít a rendőrségnél, és Szigeti János az új kapitány, aki általuk már ismert, mert korábban is betöltötte már Budaörsön a kapitányságvezetői tisztséget. Kapitány úr itt van. Megkéri, hogy egy-két szót mondjon, akár kitérve arra, amit Simándi Szelim képviselő kérdezett az ülés elején.

Dr. Pál Adrián: Annyit szeretne csak mondani, hogy úgy, mint a korábbi években, szeretnék mindenképpen a Budaörs, illetve vonzáskörzetének a közbiztonságát és közrendjét fenntartani a már elért szinten, és a továbbiakban növelni is. Természetesen vár mindenféle állampolgári bejelentést, akár az egyes területeken megjelenő deviáns személyekkel kapcsolatosan, akikkel szükséges a rendőrségnek a beavatkozása, illetve a közterület-felügyeleti szolgálattal együtt fokozni fogják a közterületi jelenlétet.

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testületnek annyi feladata van, hogy a támogatását biztosítsa a kinevezéshez. Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

187/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Rendőrkapitány kinevezésének támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányi posztra, Szigeti János r. alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő megbízását.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

7.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A két bizottság – TFVB és PEB – egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

188/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között Lakosságorientált Rendőrségi modell tárgyban, 2014. január 23. napján – létrejött együttműködési megállapodás 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő feladatok ellátására Budaörs Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a feladatellátáshoz szükséges 6.560 e Ft + 1.280 e Ft munkáltatót terhelő járulék összegét összesen 7.840 e Ft pénzügyi fedezetet.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2018. december 31. (az együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda (együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése), Pénzügyi Iroda (költségvetés)

 

 

 

 

 

 

 

8.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Három fő státuszáról van szó. A két bizottság – TFVB és PEB – egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

189/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatban

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő közalkalmazotti státusz biztosítását 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, a 2019. január 1 és 2019. december 31. közötti időszakra, 3 fő közalkalmazotti státusz bérköltségének támogatására 8.600.000 Ft-ot Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztessen be.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a szerződést megkösse.

Határidő: a költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (a testület által jóváhagyott összeg betervezése a 2019 évi költségvetésbe)

Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

 

9.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A két bizottság tárgyalta, a a Frankhegyi Részönkormányzat 2 igen 1 tartózkodás szavazattal, a TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Az épületben található tűzjelző megszólalása miatt a Képviselő-testület és a jelenlévők elhagyták a termet, majd 5 perc múlva visszajön mindenki. A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy téves riasztás történt. Kéri, hogy folytassák az ülést.

Löfler Dávid képviselő: Örül, hogy egyre több egyeztetés van az ügyben és most már úgy látja, hogy az érintettek többsége elfogadja azt, hogy segítségre van szükség. A képviselők, akik a Frankhegyi résszel érintettek, ők is belátták, hogy szükség van arra, hogy valaki segítse a kommunikációt a lakosok és az önkormányzat között. Viszont továbbra is felmerül a kérdés, hogy ebben az ügyben miért nem volt esetleg valamilyen pályázat, miért pont a Kréta Tanácsadó és Tervező Kft.-t, Krémer Andrást kérik fel. Itt 1.500.000 Ft értékben kérik a szolgáltatást, mivel közpénzről van szó esetleg fontos lett volna közbejárni a témát, hogy ki az aki még ilyen témában tudna árajánlatot adni és lehet hogy olcsóbb szolgáltatást is igénybe tudnának venni. Nem beszélve arról, hogy most közpénzről van szó és lehet hogy másnak más referenciái is lettek volna, érdemes lett volna egy pályázatot kiírni ebben a kérdésben, hogy melyik tanácsadó céget bízzák  meg.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon nagyra értékeli, amikor a Fidesz aggódik a közpénzekért. A minap engedte el az ügyészség, bűncselekmény hiányában, bármiféle vizsgálódás nélkül, semmiféle iratok bekérése nélkül, semmilyen adatgyűjtést nem végzett az OLAF által felvetett kérdésben (amely szervezet az európai uniós közpénzek szabályos elköltéséért felel), és megállapította, hogy az Elios-ügy kapcsán számtalan olyan dolog történt, ami egyébként a legfelsőbb Fideszes vezetéshez és rokoni kapcsolatokhoz kötődik, ami a bűncselekményt és annak gyanúját veti fel milliárdos nagyságrendben. A képviselő úr ennél a történetnél azt mondja, hogy beláttuk azt, amit kezdeményeztek… hát ez is egy megközelítés. Ha általában valamit kezdeményez, akkor azt nem szellemileg elmaradott állapotban teszi, nem külső behatásokra teszi, nem belátta, hanem azért kezdeményezték, mert nem láttak más lehetőséget, látva a kialakult helyzetet. A továbbiakban a jegyző úr elmondja, hogy kik és miért.

 1. Bocsi István jegyző: A polgármesteri Hivatalban dolgoznak többen is, akik foglalkoznak közvetítői tevékenységgel és próbálták a legjobbakat megkeresni rajtuk keresztül. Nem volt túl sok jelentkező különben. Ez a közvetítői tevékenység egy bizalmi jellegű szolgáltatás, itt nincsen pályázati kötelezettség. Nem is tartaná szerencsésnek, ha ilyen jellegű dolgokat pályáztatnának, hiszen amikor arról van szó, hogy valakivel egyezkedni kell vagy meg kell győzni valamiről, akkor nem az a legfontosabb dolog, vagy nem csak az a fontos, hogy 100 Ft-ot vagy 102 Ft-ot kér, hanem az, hogy azok a személyek, akik visszanéznek ránk, azokban lehet e bízni, hogy meg tudják valósítani ezt a feladatot. Ezért nem folyatattak le pályázati eljárást. Ami pedig az árat illeti, szerint rettenetesen olcsón vállalták el és nem tudja, hogy felmérték-e az ezzel kapcsolatos munkamennyiséget ami vár rájuk. Nem lehetetlen különben, ha még fognak ilyen szolgáltatást igénybe venni, akkor pályáztassák, de még egyszer elmondja, hogy egy ilyen eljárásban semmiképpen sem az ár az, ami döntőnek kell, hogy legyen.

Löfler Dávid képviselő: Tehát ha jól érti, akkor polgármester úr bizalmi köréből került ki ez a társaság, ezért nem érezték fontosnak, hogy pályázatot írjanak ki. Tehát ha bizalmi körből jön akkor 1,5 millió Ft-ért meg lehet őket bízni, hiszen jó ismerettségek vannak itt a Hivatalon belül. Érti az okát, hogy miért nem lett ebből pályázat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jobbulást kíván képviselő úrnak. Nem tudta, hogy kit választ ki a Hivatal, jegyző úr nem azt mondta, amit képviselő úr most állított. Azt gondolja, hogy szövegértelmezési leckéket nem ártana venni, tényleg gond van a magyar oktatási rendszerrel.

 1. Bocsi István jegyző: Nem emlékszik, hogy ilyet mondott volna, amit képviselő úr mondott. Szívesen elmondja testületi ülés után is még egyszer, de nem tartaná fel ezzel a testületi tagokat. A polgármester úr baráti köréhez annyira nem tartoznak hozzá – nem tudja ismeri-e ugyan bármelyiket a csapatból – de hogy ő egyikkel sem találkozott és fogalma nem volt arról, hogy kit bíznak meg, ez biztos hogy így van.

Wittinghoff Tamás polgármester: De hát képviselő úrnak nem okoz problémát, hogy a tények nincsenek összhangban azzal, amit mondani szokott.

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 2 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

190/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2018.(IX.19.) ÖKT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a Frankhegy egész területére kiterjedően gondoskodjon települési közvetítő szakértők felkéréséről és az Önkormányzat közvetítői folyamatban való részvételéről.

2.) felkéri a polgármestert az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására azzal, hogy az elszámolható kiadások általános forgalmi adót is tartalmazó összege nem haladhatja meg az 1.500.000.- Ft-ot.

Határidő:       közvetítő felkérésére 2018. november 30.

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Főépítész Iroda

 

 

 

10.) BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Két apró módosításról van szó. A TFVB 5 igen 1 tartózkodás szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

191/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

 

Budaörs Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. függeléke előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Főépítész Iroda

 

 

11.) Csatlakozás UNESCO Tanuló városok Globális Hálózatához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 egyhangú igen, a KMISB 7 igen 2 tartózkodás szavazattal javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11  igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

192/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Csatlakozás UNESCO Tanuló városok Globális Hálózatához

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1) Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett a „tanuló város” fejlesztésében.

2) Budaörs Város Önkormányzata mind a Pekingi Nyilatkozat a Tanuló Városok Fejlesztéséről című dokumentumban, mind a Tanuló Városok Kulcsjellemzői című dokumentumban foglaltakat elfogadja és irányadónak tekinti a „tanuló város” fejlesztése során.

3) Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezze Budaörs város tagságát az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatába és nyújtsa be tagfelvételi kérelmét az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság és UNESCO GNLC koordinációs csoport számára.

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

12.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása)

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB 11 egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

193/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában megkötött keretszerződés (továbbiakban: Alapszerződés) VIII. számú módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/C sz. melléklet Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sorára 1.909 eFt-ot biztosít a 3 sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai / 5. Egyéb működési célú kiadások / 5. Általános tartalék sor terhére és egyben felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosítása során gondoskodjék.
 2. Az Alapszerződés II. 10. (kód: 102 114,57) Locsolóhálózatok, szökőkutak, ivókutak, díszkutak üzemeltetése című fejezet keretösszegét bruttó 1.909 eFt-tal kiegészíti a Budaörs, Ifjúság utcai parkban csőtörés miatti berendezések és szerelvények cseréje tárgyú feladatra tekintettel.
 3. A 166/2018.(IX.19.) ÖKT sz. határozatra figyelemmel kimunkált szakmai követelmények alapján az Alapszerződés III.1. fejezetét a 2 sz. melléklet szerinti tartalommal kiegészíti.
 4. Felhatalmazza a Polgármestert az Alapszerződés fentiek szerinti módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2018. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

13.) Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Mindkét bizottság – TFVB, PEB – egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

194/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhalmozási célú céltartalék felszabadítása tárgyban az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi sorairól az alábbiak szerinti összegeket felszabadítja és ezzel egyidejűleg a 6/A és 6/B melléklet vonatkozó sorait megemeli az alábbiak szerint:

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/A melléklet

3. Út és mélyépítési beruházások sorra

13. Tervezések – mélyépítés 10.000

3.1. Tervezések-mélyépítés               3.000 eFt

1. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) 8.170

3.32 parkolóépítési program              8.170 eFt

25. Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása 10.000

3.32 parkolóépítési program             10.000 eFt

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/B melléklet

2. Út és mélyépítési felújítások

25. Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása 6.500

4. Lakótelepi út és járda felújítások      6.500 eFt

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/C sz. melléklet Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat alábbi soráról az alábbiak szerinti összeget felszabadítja a 6/B melléklet 1. Ingatlan felújítások fejezeten belüli új sorára való átvezetéssel egyidejűleg:

7/c melléklet szerinti építési feladat sorról Összeg (eF) 6/B melléklet

1. Ingatlan felújítások fejezeten belüli új sor megnevezés

5. Intézményi felújítások tervezése 10.000

Intézményi felújítások tervezése (2019)

8. Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem 3.100 Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem
19. BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás 11.000

BVUSS, kazáncsere

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

14.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A két bizottság – TFVB, PEB – egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

195/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

KÖZCÉLÚ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS vízellátó, és szennyvízcsatorna hálózat esetében:

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: „R”) 25. § (1) bek. alapján a 2019. évi víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása tárgyában a jegyzői megkeresést az alábbiak szerint adja meg:

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonosok vagy egyéb jogcím szerinti használók, akiknek ingatlana az újonnan kiépített vízellátó, szennyvízelvezető hálózat érdekeltségi területén fekszik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján, közcélú érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

 1. évben a megvalósított víziközmű beruházás esetén a közérdek mértékét meghaladó költségek 100% – a, melyet a hektárban meghatározott ingatlantulajdon, ingatlanhasználat érdekeltség arányában kell kivetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulással összefüggő kedvezmények:

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását Budaörs Város Önkormányzata Képviselő – testületének az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

15.) Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Mindkét bizottság – TFVB, PEB – egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

196/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer 2018 – 2032. évek közötti időszakra vonatkozó módosított Gördülő fejlesztési terv beruházási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

16.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 7 egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

197/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Budafoki utcában található, Budaörs, 4733/1 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: bruttó 25.500.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-ötszázezer forint, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

A pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 2 alkalommal. Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. november 19.

Pályázat beadásának határideje:            2019. január 25.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

17.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és a 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 5 igen 1 tartózkodás, a K-RÖK 5 igen szavazattal javasolja elfogadni (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Pályázatot írnak ki egy 7760 m2 területre a Kolozsvári utcában – ami Kamaraerdőben található – egy kertes házas övezet szomszédságában. Az előterjesztésből nem derült ki, hogy miért most írják ki a pályázatot erre a területre, volt-e megkeresés, vagy van-e érdeklődő a területre. Bizottsági ülésen szóban elhangzott, hogy volt megkeresés ugyan, de a tárgyalások elhaltak. Ezzel szemben most kiírják a pályázatot erre a területre. Szerencsésebb lett volna, mielőtt értékesítik ezt a terültet, egyeztetnek a lakosokkal. Továbbá az előterjesztésből kiderül, hogy a terület átminősítése is folyamatban van: rekreációs, szociális és egészségügyi funkció elhelyezhetése érdekében. Reméli nem kelt majd lakossági felháborodást, hanem mindenkinek megfelelő megoldás születik a területen. Kíváncsi, hogy ki fog pályázni és mit akar majd megvalósítani ezen a hatalmas területen.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bocsánatot kér, hogy sietnie kell és úgy alakult a programja, ahogy. Ez előfordul, hogy reggeltől késő estig rohannia kell, és ilyenkor gyorsabban beszél. Elnézést kér, ha nehéz követni, akkor megpróbálja lassabban.

Dr. Bocsi István jegyző: Igen, ahogy elhangzott, most pályázatot írnak ki. Meglátják, hogy milyen jelentkezők lesznek. Egyébként többen is érdeklődtek a Polgármesteri Hivatalban – nem haltak el -, de nyilván ennyi érdeklődés után azt gondolták, érdemes megvizsgálni. Ha tudnak valamit kezdeni vele, akkor természetesen pályázatot kell kiírni. Meglátják, hogy a pályázatra jelentkeznek-e a korábbi érdeklődők. Amikor itt lesznek a pályázatok, akkor a szempontrendszer szerint – amiben szintén több elem megjelenik – el lehet dönteni, hogy akarja-e a testület az értékesítést. Egyrészt van egy terület, amit értékesít, illetve előnyként jelenik meg, ha ahhoz a közelben lévő termálkutat is tudja hasznosítani a reménybeli pályázó. Természetesen, amikor odaérnek, meg lesznek a konkrét pályázatok, akkor lehet azt végiggondolni és eldönteni, hogy eladja-e a Képviselő-testület és azt, hogy a környezeti terhelés – amit ez nyilvánvalóan jelenteni fog, mert ahol eddig nem volt semmi most pedig lesz valami – el tudja-e viselni a település. A testület kezében lesz a döntés.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hogy kik lesznek a pályázók, azt nem lehet előre tudni. Bár a fél ország már egy kézben van. Reméli, nem ők lesznek a pályázók. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 2 nem szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

198/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és a 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanokat nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlan ára: bruttó 317.330.000,- Ft, azaz Háromszáztizenhétmillió-háromszázharmincezer forint, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

A pályázat eredménytelensége esetén ismételten készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2018. november 19.

Pályázat beadásának határideje:            2019. január 25.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

18.) A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 igen, a PEB 11 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

199/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, a Budaörsi Latinovits Színház pótelőirányzat kérelmét – korszerű világítástechnikai eszközök (lámpák, dimmerek) beszerzése – 7 552 000 Ft-tal támogatja.

A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosítja.

A 7 552 eFt pótelőirányzatot az intézmény költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

 1. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 7 552 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzési, létesítése sor nő 7 552 eFt-tal.
 1. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

19.) A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

200/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (1. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (2. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Ház mellékelt szerinti alapító okirat módosítását (3. sz. mellékletek) jóváhagyja.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Ház mellékelt szerinti, módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát (4. sz. mellékletek) jóváhagyja.

Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

20.) Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

201/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján Eller Mária kérelmét jóváhagyja.

A 131/2018. (VI.20.) ÖKT sz. határozat 1. pontjában lévő táblázat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Példány

szám

(db)

Jóváhagyott összeg (Ft)
3. Eller Mária Ihlet Irodalmi és Művészeti Magazin 3000 100 000

2.) A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni. Elszámolási határidő: 2019. március 31.  Elszámolni a 20% önrészt tartalmazó teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített 10 db tiszteletpéldányokkal kell.

Határidő: 2018. december 7. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős:polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

21.) BULAKE – támogatás felhasználás módosítására vonatkozó kérelem

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A KMISB 9 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

202/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BULAKE – támogatás felhasználás módosítására vonatkozó kérelem

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján a Buda- környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelmét jóváhagyja, mely szerint a  BULÁKE az éves munkatervében a Jótékonysági koncertre kapott 1 millió Ft összegű támogatást, attól eltérően az alábbi programok megvalósítására, azok költségeinek finanszírozására fordítja:

Projektnap –Illyés Gyula Gimnázium 180 e Ft

Karácsonyi rendezvények és kitelepülések 400 e Ft

Havi klubrendezvények 120 e Ft

A fennmaradó 300 e Ft összegű támogatást pedig visszafizeti az önkormányzat bankszámla számára.

Határidő:       2018. november 30. (tájékoztatás)

Felelős:         polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

22.) Az Újbuda Szociális Szolgálattal a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött megállapodás módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Itt új helyre költöztek és emiatt szükséges a döntés. A SZEB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

203/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az Újbuda Szociális Szolgálattal a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött megállapodás módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött Alapszerződést (száma: Ö/SZ/15-591) módosítja a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 21 nap Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

23.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – a budaörsi hajléktalanok ellátására – kötött ellátási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. Egyébként minden területen igyekszik az önkormányzat a hajléktalanokkal kapcsolatos emberséges és megfelelő ellátás és bánásmód biztosítására, így a következő napirend a Máltával kötött megállapodás újabb 5 évre történő meghosszabbításáról szól. A SZEB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

204/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – a budaörsi hajléktalanok ellátására – kötött ellátási szerződés módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budaörsi hajléktalan személyek ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött Ellátási szerződést, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 2023. december 31-ig meghosszabbítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Ellátási szerződés módosításának aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a hajléktalan személyek ellátása szolgáltatás ellenértékét évente 5 000 000 Ft-ot 2019. évtől 2023. évig a mindenkori költségvetésbe terveztesse be.

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

24.) Ellátási Szerződés megkötése családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A Baptista Menedék Alapítvány Szolgálattal kötendő szerződésre vonatkozik. A SZEB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

205/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Ellátási Szerződés megkötése családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Menedék Alapítvány – Baptista Menedék Szolgálattal az ellátási szerződést 2018. december 01. napjától megköti.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a családok átmeneti otthona szolgáltatás költségére 2 000 e Ft-ot terveztessen be.

Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

25.) Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A SZEB 5 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

206/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású védőnői álláshely (területi védőnői feladatok ellátása 002. körzet) betöltését a mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal pályázat útján meghirdeti.

Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

207/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

208/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

209/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

210/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

211/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

212/2018.(XI.14.) ÖKT sz.                                    határozat

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

    polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. november 22.