Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 17-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. április 17-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.                    

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető, Szél Mónika köznevelési ügyintéző.

 

Jelen vannak továbbá: Szigeti János r.kapitány, Tamás Ervin BTG Kft., egyéb érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkájukat. A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, mindenki jelen van, az ülés megnyitja.

 

A meghívóban szereplő napirendekhez képest egy kiegészítő indítvány érkezett: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeiről c. előterjesztés.

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) a) és b) pontja alapján a 34.) Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére és 35.) napirend Fiatalkorúak büntető eljárásában eljáró ülnök választása c. napirend.

 

Miután nincsen a napirenddel kapcsolatban észrevétel, felteszi szavazásra a mai ülés napirendjével kapcsolatban a fenti módosításokat. Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a módosításokat. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a mai ülés napirendjét Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

40/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Napirend

 

1.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – jóváhagyás, rendeletalkotás

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

8.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői megbízásához

9.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

10.) Rendőrségi szerződés módosítás (közalkalmazotti)

11.) Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

12.) Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évről

13.) Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosítása

14.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

15.) Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés

16.) Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítása

17.) A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

18.) Támogatás elfogadása az 1. sz. főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbeadására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

20.) Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

21.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

22.) A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

23.) Javaslat a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlására valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítására

24.) A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

25.) 2018. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

26.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meghirdetése

27.) Civil szervezetek 2018. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

28.) Civil pályázatok elbírálása – budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

29.) Átcsoportosítás KMISB keretre

30.) Tagok és póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba

31.) Döntés a BSC 1924 Futball Kft. kérelméről

32.) Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás

33.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeiről

34.) Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére – ZÁRT ülésen

35.) Fiatalkorúak büntető eljárásában eljáró ülnök választása – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Hétfőn az európai keresztény kultúra egyik jelentős szimbóluma komoly károkat szenvedett, a párizsi Notre Dame tetőszerkezete kigyulladt, és bár a tüzet megfékezték, a helyreállítás rendkívül költséges, és időigényes lesz. Sajtóhírekből tudják, hogy több magánszemély is ajánlott fel komoly összegeket, és önkormányzatok is ajánlottak fel segítséget. Magyarországi települések is jelentős összegeket ajánlottal fel, ezért lenne egy javaslata a budaörsi Képviselő-testületnek, hogy a város nevében egy jelképes összeggel ők is támogassák a székesegyház felújítását.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, azt hitte, képviselő úr felajánlott valamilyen összeget saját maga, az szép lett volna, nemes gesztus lett volna. Ő is olvasta egyébként, hogy Szeged, tehát ellenzéki települések ajánlottak fel, meg azt is olvasta, hogy Orbán Viktor együttérzését fejezte ki, azt nem tudja ugyan, hogy ez vatikáni valutában mennyit jelent ugyan, gondolja, egyetlen forintot sem. Ő azt gondolja, mindenki gondolja ezt végig, ő ilyen indítványt egyébként a Testület előtt nem lát. Ő is gondolkodott rajta, sőt, fel is vetette ezt tegnap egyeztetésen, de pillanatnyilag arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a Képviselő-testület számos olyan ügyben nem tud forrást biztosítani, ami budaörsi civil szervezetekre, és olyan ügyekre fontos lenne, amihez pénzre volna szükség, s az az elvonás, amit az állam több mint két milliárd forinttal tesz, abból futná erre, úgyhogy ő is azt gondolja, egyébként nagyon szomorúan látta mindazt, ami történt, meg azt is szomorúan látja egyébként, hogy a kormánypárti média már migránsozik, miközben ez egy orbitális hazugság, ezt is politikai célokra kívánja felhasználni. Nagyon helyesnek tarja egyébként azt, hogy a párizsi muszlim szövetség gyűjtést szervezett, és komoly összeget ajánlott fel, egy nap alatt jött össze, amiből tényleg fel lehet újítani majd a Notre Dame-ot, tehát ő azt gondolja, hogy nagyon helyes, ha mondjuk a képviselő úr azt mondja, hogy mondjuk az egy havi tiszteletdíjáról lemond, akkor az biztos egy jelképes gesztus lehet. 

 

Gáspár Béla képviselő: Lakossági kérésre mondja a következőt, a Törökbálint úton az úttest felújítás megtörtént, de a járda, a páratlan oldalon valahogy úgy működik, hogy befelé folyik, az udvar felé folyik a víz, és komoly gondot okoz az ott lakóknak, azonkívül még gödrös is a járda, kérik az ott lakók, hogy legyen szíves az önkormányzat erre segítséget nyújtani. A másik, hogy az oly régen várt Fodros utcai építkezés elindult, nagyon szépen haladnak, köszönik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Fodros utcával kapcsolatban pont ma, az ülés előtt kapott egy levelet, amiben az egyik vállalkozó a parkolási problémákról ír, kéri, hogy ezt majd nézzék meg, és valaki egyeztessen ebben.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Megnézik a Törökbálinti útnál, s ha ez fenn áll, akkor garanciában természetesen ki fogják javítani a vízelvezetési problémát. A Fodros utcáról azt szeretné elmondani, hogy pontosan ettől a vállalkozótól volt egy téves információ, nem lesz keskenyebb a Fodros utca, hat méter széles lesz a felülete, tehát két jármű el tud férni egymás mellett kényelmesen, és parkoló helyeket is kiépítenek, így jobb lesz a parkolási lehetőség a Fodros utcában, mint korábban volt.

 

Tóth Ferenc képviselő: Először a köszönet hangján szeretne szólni irodavezető úrhoz, és munkatársaihoz. Úgy gondolja, hogy a kutyafuttató a körzetében, illetve a lámpa a Riedl patikánál igazi sikertörténet. A lámpa kapcsán viszont felmerült a zebra újrafestése, s tudja, hogy már sokszor kérték, de sokakat zavar, s baleset elkerülése szempontjából sem utolsó. A másik dolog viszont egész Budaörsöt érinti, ez a szemétszállítás probléma. Újra hetek óta nincsenek elszállítva a szelektív hulladékok, a zöldhulladékkal tele van a város, és óriási nagy koszt okoz, a Városháza mellett igaz reggel most elszállították, de előtte hetek óta nem volt, a gyönyörű park ott van, s kosszal, szeméttel, nagyon hamar megtelnek a szelektív gyűjtők. Azt hiszi, hogy ez a Nápoly szindróma nem meg fog érkezni, hanem már megérkezett. Ennek tárgyában tudja, hogy sok mindent próbáltak, s igazán sajnos nem rajtuk múlik. A harmadik dolog a Temesvári utca, Alsó-határ utca környéki beruházásokkal hogy állnak, erről szeretne néhány szót hallani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte kezdjék a szemétszállítással, mert ez egy akut probléma, és nem csak azt a körzetet érinti, hanem az egész települést. Napokkal ezelőtt megkérték a munkatársakat, hogy közterület-felügyelőkkel menjenek ki és rögzítsék az állapotokat, mert egyfelől már nyilván tartani sem lehet azt a sok bejelentést, ami ezzel kapcsolatban érkezik hozzájuk, s amit egyébként maguk is tapasztalnak, akár a lakótelepen, akár családi házas övezetekben. Vezetői értekezleten is sokszor szó esett erről, s már ott tartottak, s ő ezt nem is adja fel, a BTG kér be ajánlatokat, s megpróbálják – a költségvetésben van erre fedezet – a zöldhulladékot elszállítani, vagy erre megoldást keresni, és őszintén szólva az egész szemétszállításra próbál megoldásokat keresni. Ezzel együtt a tegnapi napon egyeztettet az érdi polgármesterrel, T. Mészáros Andrással, aki megígérte, hogy nagyon határozottan fog egyeztetni az ÉTH munkatársaival, s ennek megfelelően a ma reggeli postával érkezett egy levél, amiből szeretne idézni.

„Tisztelt Polgármester Urak! (A budaörsi hulladékgyűjtés elmaradása a címe a levélnek.) Az elmúlt két hétben elsősorban a szelektív, és a zöldhulladék gyűjtés területén nagymértékű elmaradás keletkezett. – Tehát el is ismeri az ÉTH, hogy ez történt! – ennek elsődleges oka a létszámproblémákkal magyarázható, de voltak, és vannak szervezési és logisztikai problémák is. A tegnapi napon az ÉTH Nonprofit Kft. termelésirányítóival értékeltük a helyzetet, és az alábbi intézkedéseket hoztuk: pótló járatok indítása, rendszeres gyűjtési feladatok elvégzése mellett április 16-tól a hét minden napján két pótló járatot indítunk a zöld, és a szelektív elmaradásának pótlására. A kapacitást az érdi járatok átcsoportosításával kell megoldani” És akkor itt leírják, hogy felelős, stb., meg hogy kikkel kell felvenni a kapcsolatot. A levelet Pató Simon írta, nyilván a címzettek T. Mészáros András, és ő maga voltak. Ő megköszönte polgármester úrnak, hogy intézkedett, és reméli, hogy valami hatása lesz is ennek, de ebből a levélből azért sok minden kiderül, egyfelől az, hogy az ÉTH kapacitása is véges, másfelől ő tényleg nem szeretné az érdieket bántani, az érdiek is ugyanazzal a problémával küzdenek, mint amivel az összes szemétszállítást végző szolgáltató. A dolog lényege az az, hogy a nemzeti kukaholding, aki számláz, beszedi a pénzt, aztán nem fizeti ki a tényleges ellenértékét a költségeknek megfelelő összeget a szolgáltatóknak, az ilyen helyzetet eredményez, mert ebből a levélből azért az látszik, hogy érdi járatokat fognak átállítani, nyilván akkor majd ott is fog probléma keletkezni, tehát ez csak tűzoltás. Csak emlékeztetni szeretné arra, hogy megint elönti a szemét a települést. Amikor januárban ez volt, akkor a FIDESZ országgyűlési képviselő azt tudta mondani, hogy ők hisztériáznak, – vagy személy szerint éppen ő – és akkor megígérte, hogy minden alkalommal meg fogja tenni, ha úgy tetszik, hisztériázni fog, nem tűri azt, hogy a települést elöntse a szemét. Ezért mindent meg fognak tenni. Ebben az esetben még az sem érdekli, hogy a törvény mit ír elő, ha kell, akkor megy szívesen bíróság elé, s olyan megoldásokkal is el fogják szállíttatni a szemetet, ami közegészségügyi és településképi szempontból megoldást jelent, lehet, hogy nem törvényes, de akik ilyen törvényeket hoztak, azok elmennek a… és akkor nem folytatja.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: A zebrákra visszatérve valóban többször jelezték már, hogy az 1-es főúton, nem csak a Budapesti úton, hanem a többi szakaszán is a zebrák festése már nem megfelelő. Nagyon nehezen jutnak a Magyar Közúttal egyezségre, hosszú hetek, hónapok munkája volt, hogy végre ide a Károly király úti körforgalomban a kátyúk kijavításra kerültek többé-kevésbé, s azért még mindig jelentős mértékű elmaradásban vannak, próbálják feléjük ezt érvényesíteni. A Temesvári utcában a BKISZ programon belül folyamatban van a csatornarekonstrukció a szerződés szerinti ütemezésben, és elindul már az útfelújításnak a közbeszerzési eljárása is, egymásra épülve a két munka fog haladni, és az őszi időszakra el is fog készülni maga az utca is.

 

Löfler Dávid képviselő: Azért kért szót, mert ő egy havi tiszteletdíját fel szeretné ajánlani a város nevében a Notre Dame-i tetőszerkezet felújítására, ez egy jelképes összeg, ha esetleg a város lát még rá forrást, vagy csatlakoznak képviselő társai, annak nagyon örül, de szerinte ez mindenképpen fontos, ez a jelképes összeg is, hogy ezzel támogassák a felújítást.

 

 

Stift Nándor képviselő: Megerősíteni szeretné, amit Tóth Ferenc képviselő társa és a polgármester úr elmondott, hogy szerinte méltatlan városukhoz, hogy például hétfőn délelőtt tizenegy órakor a buszvégállomáson lévő szelektív gyűjtőben szó szerint mondja, majdhogy nem térdig jártak az emberek a szemétben. Ő ott elment, s azon gondolkodott, hogy ha most megáll, akkor kb. másfél órájába telik, hogy ezeket a műanyag palackokat valahová elhelyezze a gyűjtők mellé, de ezzel valamit tenni kell, mert ez nagyon, de nagyon nem jó. Lőrincz Mihály ügyosztály vezető úrhoz címzi két napirend előtti hozzászólását. A Patkó utca 3-ból keresték meg, hogy a tíz emeletes társasháznak a Törökugrató felőli részén lévő parkolónak rendszeresen elállják az autók a kijáratát. Azt szeretné kérni, hogy a holnapi nap egy kollégával, egy szakemberrel menjenek ki, nézzék meg, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. A másik, hogy hétfői bizottsági ülésen is elhangzott, jegyzőkönyvben is megvan, de szeretné ügyosztályvezető urat kérni, mivel tudják, hogy az idei évben a Lévai utcában nem fog megvalósulni semmilyen nagy project, így szeretné kérni, hogy a Közösségi Háznál lévő murvás parkolót tegyék rendbe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Arról is beszéltek vezetői értekezleten, s úgy tűnik, hogy akkor ez ilyen össznépi sporttá kezd válni, hogy valahogy a közlekedési kultúrájuk is igazodik az általános mentális állapotához a társadalomnak. Azt kérte ügyosztályvezető úrtól, Törökugratónál számtalanszor látnak ilyet, hogy egyirányú utcából jönnek szembe, elfoglalják a felét az úttestnek, úgy parkolnak, járdán elfoglalják a gyalogosok helyét, szóval akkor ő úgy gondolja, hogy ezt is, meg általában a városban egy kicsit ebben rendet kellene tenni, mert az tényleg tarthatatlan, hogy  babakocsival kelljen utcán kerülni, vagy valaki ne tudja az ingatlanát megközelíteni másoknak a nemtörődömsége miatt, s akkor még udvariasan fogalmazott.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Két dolgot szeretne kérdezni, illetve szóvá tenni a műszaki ügyosztály vezető úrhoz. Az egyik a körzetében történt, de nem tudja, hogy a város teljes területén egyébként mi a helyzet ezzel, nagyon-nagyon sok az építkezés, magán építkezések is, és természetesen az önkormányzati beruházások is zajlanak, útfelbontásokkal járnak ugyanebben az összefüggésben egyrészt, a magánépítkezések kapcsán az építtetők ideiglenes forgalom elterelést hajtank végre, kitesznek táblákat, egyebeket, amikor nem mindig vannak tekintettel arra, hogy egyébként merre lehetne megkerülni azokat az ideiglenes elzárásokat. Ennek a szabályosságát szeretnék kérni a lakók, hogy ellenőrizzék, amennyire ez lehetséges, mert ebből volt szóváltás, és volt probléma is a lakók részéről. A másik, ugyanebben a témakörben, hogy városszerte számtalan önkormányzati, illetve egyéb közszolgáltató által végzett útfelbontás van, ezekkel kapcsolatban nagyon sok jelzés érkezik, s nyilván mindannyian a városban tapasztalják, hogy ugyan az útfelbontásos munkát elvégzik, de utána a felbontás ottmarad, néhány táblával elkerítve, amit igazán nem lehet se befejezettnek tekinti, se balesetveszélytelennek. A kérdés az az, ügyosztály vezető úrhoz, hogy mi a helyzet ezekkel, mert például itt az önkormányzati körforgalomban is van egy felbontás, ami ott maradt, a templommal szemben egy másik, ami ott maradt, nem tudja, hogyan lehetne ebben valamilyen eredményt elérni, hogy hamarabb befejezzék.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát igen, ezzel kapcsolatban már ő is hőzöngött egyet ügyosztály vezető úrnál, elmondta, hogy mi a válasz a Vízművek részéről, de akkor nem veszi el a kenyerét, dolgozzon meg érte.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Ha a közterületnél bármiféle forgalmi rend változást  kívánnak elérni a magánbefektetők, vagy magán építtetők, akkor azt engedélyeztetni kell a műszaki ügyosztályon Zolnai Mártonéknál, s ez minden esetben kontrollálva van, természetesen, ha engedély nélkül történik valami, azt nem minden esetben látják, de a közterület-felügyelettel szoros kapcsolat van, hogy ellenőrizzék azt, hogy megfelelően tették-e ezt a forgalom elterelést, vagy sem. A közmű cégek által végzett munkák esetében is, hacsak nem hibaelhárításról van szó – akkor nem kell előzetes engedély hozzá, csak bejelentés –  de akkor hetvenkét órán belül helyre kell állítani a hibajavítást, egyébként minden közműcég által végzett munkára ugyanúgy meg kell kérni a közútkezelői engedélyt, tulajdonosi hozzájárulást, amiben szabályozzák az időtartamát, és a helyreállítás módját, sőt, műszaki ellenőri nyilatkozatot kérnek a megfelelő tömörségű és minőségű visszaállításáról az úttestnek. A konkrét témában a városban hat helyen a Vízművek nyomáscsökkentő elemeket tesznek le a föld alá, nagy betonkockákról van szó, melyben egyrészt szerelvények, másrészt mérőórák vannak, mert a vízművek ezzel akarja figyelemmel kísérni, hogy a saját hálózatán esetleg csőrepedés van, s az elfolyó vizet hogy tudják kontrollálni a fogyasztási adatok alapján, tehát ezért kell az elhelyezése. Itt a Bretzfeld, Szabadság út sarkán egy különleges eset történt, mégpedig az, hogy a Vízművek nem tudta, hogy a saját csöve hol megy a föld alatt. Viccen kívül mondja, hogy a Farkasréti úton nagy problémát okozott nekik, hogy egy métert tévedtek, hogy hol megy egy ötszázas nyomócső vezetékük, akkor feltették a kezüket, hogy ilyen van, próbálják megoldani  a problémát saját maguk, amit megtesznek természetesen, de így a Vízművek a saját kardjába dőlt, mert amikor be akarták kötni ezt, akkor nem találták azt a csövet, ahová be kellett volna kötni, ezért húzódott el a befejezése egyrészt. Másrészt azért, mert az aszfaltozást, s ebben van némi gazdasági logika, hogy amikor az összes helyszínen, az Ady Endre utcában, a Templom térnél, a Stefániánál, tehát ahol elhelyeznek ilyen művet, a helyreállítást egyszerre, az aszfaltozást egy menetben kívánják megoldani, de természetesen figyelemmel kísérik minden esetben, nemcsak a Vízműveknél, hanem az összes közmű cégnél.

 

Biró Gyula alpolgármester: Két hírrel szeretné kezdeni. Végre elérkeztek oda, hogy az autóbusz végállomás átépítése megkezdődik, tehát Húsvét hétfő utáni kedden megkezdődik a terület átadás. Igyekeztek úgy ütemezni, hogy a munka dandárja a nyári szünetre essen. Már most elnézést kér az ott közlekedőktől, akik problémásan tudnak majd autóbuszokat megközelíteni, vagy leszállni, igyekeznek majd ezt a problémát orvosolni, remélik, hogy az ősz végére viszont egy nagyon szép, új pályaudvaruk lesz, eljutottak idáig, hogy ez elkészül. A másik, amiben szeretett volna szólni, hogy van egy kábel tévé szolgáltató, aki helyenként úgy állított be közös képviselőkhöz, hogy őt az önkormányzat küldte, hogy most ide kötik a vezetékeket, így ezúton mondja, hogy ők nem küldtek senkit. A közös képviselőknek és a háznak saját szuverén joga eldönteni, hogy kivel szolgáltat, így kérné, hogy ennek a cégnek az illetékesét hívják fel, hogy más szöveggel állítson be, mert nem ők küldték. Az egy más kérdés amikor közterületen fektet vezetéket, az az ő dolguk volt, de onnantól kezdve, hogy a házban kifog szolgáltatni, azt már nem az ő dolguk eldönteni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egyébként egy érdekes kérdés, mert az, hogy egy házban mennyien laknak, és hogy azok közül ki, melyik szolgáltatást szeretné igénybe venni… Azt gondolja egyébként, hogy egy társasház akkor jár el helyesen, de ők nyilván nem fogják utasítani, ha lehetőséget ad az összes lakónak arra, hogy szabadon választhasson. Minél több szolgáltatótól választhat, annál jobb lesz szerinte az ár, meg a szolgáltatás minősége, de az más kérdés, hogy nyilván ebbe az önkormányzat nem avatkozik bele, ez a háznak a szuverén döntése. Még egy dolgot szeretett volna mondani, nagyon tiszteletre méltó dolog, visszatérve a Notre Dame tragédiájára, és az arra tett felajánlásokhoz, hogy az önkormányzat azt kezelni nem tudja, hogyha valaki ilyen felajánlást tesz. Úgy tudják ezt megtenni, hogy nyilván mindenki megkapja a tiszteletdíját, s akkor abból, ha úgy gondolja, és ilyen célra kívánja felhasználni, akkor meg lehet keresni, tegnap látta ezzel kapcsolatban a francia nagykövetet, a francia nagykövetségen keresztül is meg lehet tenni, meg közvetlenül is el lehet érni ezeket a lehetőségeket, s mindenkinek a saját megfontolására van bízva, hogy milyen összeggel, és hogyan kíván ebben jótékony módon részt venni. 

 

A két ülés között eltelt időszak egy jótékonysági bállal kezdődött az 1. sz. Iskolában. Csak a kiemeltebb dolgokat mondja le, mivel elég sok dolog volt. Március 8-án volt a Nőnap, majd a Budaörsi Nő fotókiállításra került sor 18-19 óráig az aulában. Március 10-én a Médiahatóság döntése nyomán a Budaörs Rádió elhallgatott. Ez azt jelenti, hogy akik ezt a rádiót szerették, hallgatták – ez nyilván a budaörsiek jelentős része, bár a környékbeliek is sokan, és még Budapesten is fogható volt – szomorúan tapasztalták, hogy nincs már. Be kell érni a kormánymédiával azoknak, akik ezt hallgatták vagy esetleg van még egy vagy két választásuk, már nem sok.  Március 15-én tartották a városi ünnepséget a Kossuth-szobornál. Március 20-án a Mapeinek egy újabb gyár megnyitója volt. És hogy miért egy sóskúti eseményt említ, mindenki tudja, hogy a Mapeinek a központja itt van Budaörsön, tehát ha az ő forgalmuk, az ő tevékenységük fejlődik, bővül akkor az nyilvánvaló, hogy a város szempontjából is fontos, különösen az adóbevételek tekintetében van ennek jelentősége. Ugyanezen a napon, március 20-án – reméli ennek lesz pozitív hozadéka is – egy delegáció járt Budaörsön, az Európa Tanács szerve a Helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa az, akihez az önkormányzat fordult, hiszen a felszámolt magyar jogállamiság keretei között nem lehet a törvényességnek megfelelő eredményhez jutni, ezért az európai szervekhez fordultak az önkormányzatot sújtó törvénytelen elvonások okán. Egy három tagú delegáció járt itt, az egyik egy 82 ezres belga település alpolgármestere, aki ugyanennek a szervezetnek – Kongresszusnak – a tagja. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, ennek a monitoring bizottságnak is, akik Magyarországon nem csak Budaörsön jártak, hanem más önkormányzatoknál és az Alkotmánybíróságnál is. Nagyon körültekintőek, sok más témát is felhoztak. Egyébként volt még egy francia tagja, aki a régiók kamarájának vezető helyettese, illetve a sienai egyetem professzora, aki korábban az olasz alkotmánybíróság tanácsadója volt és alelnöke a Charta független szakértői csoportjának. Ez a hölgy, amikor az összes adatot rendelkezésükre bocsájtottak, megkérdezte, hogy jól érti-e, hogy a település egyetlen forint állami támogatást sem kap. Erre azt mondta, hogy a helyzet ennél rosszabb és jelezte rögtön az elején, hogy olyan dolgokat fog mondani, amit egy kulturált európai jogállamból, ha valaki érkezik, akkor nehezen tud értelmezni. Nem hogy egyetlen forintot sem kapunk, hanem elvonnak tőlük. Azt mondta, hogy nem hiszi, hogy létezik Európában még egy olyan település, ahol ilyen helyzet adódott és ezt egészen elképesztőnek tartotta. És persze sok más kérdést is feltettek, például azt, hogy hogy van az, hogy itt az okmányokkal kapcsolatban más szervezet végzi a feladatot, nem az önkormányzat. Megkérdezték azt is, hogy fizetnek-e azért, hogy az önkormányzat épületében működik ez a hivatal. Szóval érdekes dolog volt. Természetesen mi már hozzászoktunk ahhoz sajnos, hogy hogyan mennek Magyarországon a dolgok. Az, hogy erre hogyan csodálkoznak rá Európából, az egy másik kérdés. Mindenesetre érdeklődéssel járja, hogy milyen jelentést fognak ezzel kapcsolatban készíteni. Március 25-én Jubileumi megemlékezés volt, – dolgozók 10, 15, 20 éves tevékenysége okán – és aznap még szépkorút köszöntöttek Jegyző úrral. 27-én rendkívüli testületi ülés tartottak, majd Esély Társulási ülésre is sor került. 14 órakor hadisírgondozók jöttek, akikkel programegyeztetés történt. 29-én pénteken volt a gimnáziumban a szokásos EGYOSZ nap, ahová most már minden évben rendszeresen meghívnak, hogy a demokrácia kérdéseiről tartson beszámolót. Most azt a címet adták a Diákönkormányzat vezetői, hogy demokrácia helyzete Magyarországon. Annyit mondhat csak, hogy őszinte és tényszerű volt.

Áprilisban sok kiemelni való program nem volt, ugyanakkor van három érdekesség. A BTG nagyon hosszú idő óta – és a város is – küzd a szemétszállítással. Ezzel kapcsolatban sok minden felmerült. Most kapott egy „ajándékot” a Magyar Közműfejlesztési Hivataltól 2012 és 2017 közötti 5 éves ellenőrzést fognak tartani, mint árhatósági biztos a rezsicsökkentés megvalósulását és megfelelősségét fogják vizsgálni. Annyira jó, hogy ahelyett hogy a dolgok jól működnének, ilyen dolgokkal szórakoztatják őket egyes szervezetek. Végül is ez is a 2019. évi Magyarország szépsége. Két apró megjegyzés még, nem a szemétszállításról már nem fog beszélni, azon már túl vannak. Több olyan napirend lesz, ahol a tankerület, az állam helyett, – aki államosította és elvette az önkormányzatoktól az oktatási intézményekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokat, működtetési feladatokat és lehetőségeket, és ezzel együtt még a forrásokat is – tehát az állam helyett az önkormányzat biztosít forrást azért, hogy egyáltalán az oktatási feladatok meg tudjanak valósulni. Az egészen elképesztő számára, amit az 1. sz. Iskolával kapcsolatban ügyosztályvezető úr elmondott vezetői értekezleten, hogy az a napelem rendszer, amit telepítettek az iskolára, az azért nem működik, mert a tankerület a kötelező karbantartási feladatokat nem látta el, ezért az önkormányzat erőfeszítései hiábavalóak voltak, mert nem termel áramot ez a rendszer. Erre az ember csak azt tudja mondani, hogy ehhez már nincs mit hozzátenni.

 

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

1.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – jóváhagyás, rendeletalkotás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mindkét bizottság, amelyik illetékes, a TFVB és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra először a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

41/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz, – 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6-, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – jóváhagyás

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve alábbiak szerinti módosítását:

1/A. és 1/B. számú melléklete jelen határozat melléklete szerint módosul;

2.) Jelen határozat az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendeletalkotás is feladata ugyanennél az előterjesztésnél a Testületnek, felteszi szavazásra a javaslatot az előterjesztés szerint. A Képviselő-testület 12 igen és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló

 

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Három bizottság tárgyalta, mindegyikben egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Rendeletalkotás következik, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) A Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Három bizottság tárgyalta, mindegyikben egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Azért egy dolgot itt kiemelne, nem pontosan tudta, hogy általában hogyan néz ki a bölcsődéknél ez a kérdés, és azt a tájékoztatást kapta Kövesdi Gabriellától, hogy általában 10-15 ezer forint térítési díjat kérnek, Budaörsön nem kérnek egyetlen egy forintot sem, és ez így marad a szándékaik szerint a továbbiakban is. A rendeletet természetesen ettől függetlenül pontosítani kell, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló

24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Változatlan feltételek mellett kívánják biztosítani ezt az ellátást, egy módosítást javasolnak a mellékletben, „amennyiben az ellátott térítési díj mérséklése nem jogosult, a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal”, ez a szöveg került be a javaslatba. Két bizottság tárgyalta, mindegyikben egyhangúan támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a javaslatot a módosító javaslat szerint. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

 

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a közutak forgalmi rendjével kapcsolatos hatáskörök átruházása a polgármesterre a javaslat, és egy pontosítás szerepel még a rendeletben, az Ügyrendi bizottság 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A FIDESZ képviselői szerint nem méltó arra a polgármester, hogy egy ilyen súlyos feladatot ellásson ezek szerint: Majd igyekszik összeszedni magát, és a műszaki ügyosztállyal együtt úrrá lenni az ilyen problémákon

 

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a Műszaki Ügyosztályra vonatkozó módosításról, a Környezetvédelmi, illetve Magasépítési osztály összevonásáról van szó. Az Ügyrendi bizottság 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

7.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A beszámolót a PEB 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

42/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                 

Felelős: Polgármester                          

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

8.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői megbízásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két iskolában jár le a vezetői megbízás, az egyik normál körülmények között, a másikra majd kitér. Az Illyés Gimnáziumnál Árendás Péter az egyetlen pályázó. A tankerület megkereste őket. Itt az előterjesztésben támogatva a további öt évre való megbízását egy kitétel szerepel, hiszen mindig igazodnak az adott intézmény véleményezésre jogosult szerveinek a véleményéhez, tehát hagyatkoznak rá, s itt is ezt rögzítik, hogy amennyiben ez egyetértésre talál a tantestület, illetve az elbíráló iskolai szervek véleményével, abban az esetben – bár nincsenek kétségei – ezt feltétlenül rögzíteni kívánják, hiszen ez töretlen gyakorlata a Képviselő-testületnek, illetve az önkormányzatnak. A KMISB 8 egyhangú igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

43/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői megbízásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. mint a fenntartó vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzata, véleményezési jogkörében eljárva támogatja Árendás Péter intézményvezető megbízását öt évre, 2019-tól 2024-ig a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői posztjára;
 2. döntését azzal küldi meg az intézmény fenntartójának, hogy támogató véleményét a pályázat elbírálása során csak akkor és annyiban kéri figyelembe venni, ha és amennyiben az egybecseng az intézmény alkalmazotti közösségének e kérdésben kialakított véleményével.

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2019. május 6.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

9.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A másik intézmény a Herman Ottó Általános Iskola. Itt történt az a csúfság, hogy tavaly, bár egyetlen pályázó volt, a közmegelégedésre, – ideértve a szülőket, pedagógusokat, tantestületet, és mindenkit, aki létezik, sőt, még a tankerületi vezetőt is – ennek ellenére Turcsik Viktort csak egy évre nevezték ki, de most is ő az egyetlen pályázó, így nagyon hangsúlyosan öt évre támogatják a kinevezését. Természetesen itt is, ha ez egybecsengő az intézmény alkalmazotti közösségének e kérdésben kialakított véleményével, ez a kitétel szerepel az előterjesztésben. A KMISB 8 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

44/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. mint a fenntartó vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzata, véleményezési jogkörében eljárva támogatja Turcsik Viktor intézményvezető megbízását öt évre, 2019-tól 2024-ig a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői posztjára;
 2. döntését azzal küldi meg az intézmény fenntartójának, hogy támogató véleményét a pályázat elbírálása során csak akkor kéri figyelembe venni, amennyiben az egybecseng az intézmény alkalmazotti közösségének e kérdésben kialakított véleményével.

 

Határidő: Vélemény megküldése a tankerülethez 2019. május 6.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

 

10.) Rendőrségi szerződés módosítás (közalkalmazotti)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztés szerint javasolják, hogy „közalkalmazotti” jogviszony helyett „munkáltatói” jogviszony szerepeljen a szerződésben. A TFVB 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

45/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Rendőrségi szerződés módosítás (közalkalmazotti)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és Budaörs Város Önkormányzata között – a 189/2018. (XI. 14.) ÖKT sz. határozat alapján – megkötésre kerülő szerződésben a közalkalmazotti jogviszony helyett a munkavállalói jogviszony szerepeljen.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. pontja alapján a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék az 5/A sz. melléklet 1. sorának átnevezéséről.

 

Határidő: 2019. április 30.  Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet (szerződésmódosítás ügyében a PMRFK tájékoztatása)

 

 

 

11.) Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 4 egyhangú igen, a PEB 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). 500.000 Ft-os támogatásról van szó.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

46/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kérelmét – tűzoltólaktanya szerállások felújítása – 500.000 Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal támogatja, az ehhez szükséges forrást a Budaörs Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére biztosítja.

 

 1. A támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az elszámolási határidő: a megvalósítást követő 30 nap, de legkésőbb 2019. december 31.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

12.) Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

47/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az előterjesztés melléklete szerinti, 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

13.) Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A tömegközlekedés, közösségi közlekedés, forgalom műszaki paramétereinek pontosításáról van szó.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

48/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti módosított forgalmi és műszaki paramétereket, és a 3. sz. melléklet szerinti módosított vonalhálózati térképet.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a vonatkozó megállapodások aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda 

Határidő: azonnal

 

 

 

14.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFVB 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, a részönkormányzat 2 igen, 2 nem 1 tartózkodó szavazattal elutasította (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: A mediációval nem sok dokumentum, meg információ áll rendelkezésükre, mellékletként egy megállapodás került feltöltésre, amit ö lakos írt alá, ezek közül az egyik ma reggel e-mailben tájékoztatta arról, hogy ő visszavonja az aláírását, és nem ért egyet a mediációval. Az is jó kérdés, hogy ez az öt lakos milyen szinten képviseli a Frankhegyet, valóban ők-e a hangadók, vagy a többi fél menyire lett megszólítva, de ezzel kapcsolatban, a mediációval kapcsolatban információik nincsenek, és a mellékletben sem látnak erre vonatkozó információkat. Egyelőre nem látja, hogy bármi is előremozdult volna Frankhegyen, vagy hasznos lett volna, viszont azt korábban is kifogásolták, hogy a közvetítői szolgáltatást – ami most egyre nagyobb összeg lesz, s közpénzről beszélnek – nem lett megpályáztatva, nem lett megkeresve több közvetítő, hanem ahogy elhangzott, ismerősi körben kerestek erre megfelelő embereket. Így ezt, ilyen formában nem tudják tovább támogatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért itt két freudi elszólás megbúvott a képviselő úr értékes hozzászólásában, igen, a „hangadók”, ezzel egyet tud érteni, de ő annak örülne, ha nem hangadók, hanem együttműködő felek ülnének le és próbálnának megoldást keresni egy nagyon nehéz problémára. Azt is problematikusnak látja, hogy egymást jelentgetik fel, most nem tudja, hogy a hangadók, vagy a hangot nem adók azok, akik egymást jelentgetik fel. Meg azt hallotta, – nem tudja, hogy igaz-e – hogy a a Víziközmű Társulás korábbi elnökét leváltották, aki egyébként FIDESZ alelnök is volt, szóval itt nagyon érdekes dolgok alakulnak ki. Egymást ütik-vágják az emberek, hangadók adják a hangot, az önkormányzat meg megoldást keres, és ehhez partnereket keres, és nem ismeretségi körből, hanem jegyző úr el fogja mondani, hogy milyen körből választott ki a Hivatal olyan embereket, akik igyekeznek az ilyen hangulatú – ahol hangadók vannak – problémákat kezelni, hogy ne hangadók legyenek, hanem együttműködés legyen, párbeszéd legyen, megoldás legyen. Érti ő ezt, hogy vannak, akiknek az érdekeinek ez nem felel meg, de ő meg azt gondolja,hogy nem értenek velük egyet.

 

 1. Bocsi István jegyző: Amikor ez az előterjesztés a Testület elé került először, akkor volt egy kis vita arról, hogy milyen területre terjedjen ki ez a mediáció. Akkor az volt az álláspontja – különben ma is ez – hogy amennyiben érdemben, és rövidebb határidőn belül akar valaki eredményt elérni, akkor nem 150 hektár mediálásáról, vagy összefogásáról kellene beszélni, hanem a MOZAIK 1-ről, aminek az előkészítettsége ennél sokkal jobb volt. Mégis azt mondja, hogy a lefolytatott mediáció során számára nagyon sok értékes információ derült ki, s az ott megjelentek, akik saját állításuk szerint egy-egy területet képviseltek, számukra is nagyon sok értékes információt mondtak el. Ilyen szempontból mindenképp eredményes volt a mediáció. Aki elolvasta, s gondolja, minden képviselő elolvasta azt a jegyzőkönyvet, ami született, azért abból világosan kiderül, hogy az a helyzet következett be, ami tulajdonképpen várható volt, de nem probléma, hogy maguk a frankhegyi tulajdonosok voltak azok, akik még bizonytalanok voltak abban, hogy mi is az a koncepció, ami mentén ők szeretnének megegyezni, vagy mi az, amit szeretnének kialakítani. Amikor az első mediációs folyamat lezajlott, ez a jegyzőkönyvből kiderül, hogy ők kérték, hogy folytatódjon ez a mediáció. Az ő részükről annyi ígéret hangzott el, hogy ezt a Képviselő-testület elé hozzák, és amennyiben ők kialakítják azt a koncepciót, amiben ők szeretnének előremenni, akkor erről születik egy előterjesztés ez előtt, hogy a mediáció folytatódhasson. Ezt azért tartja nagyon lényegesnek, mert ebben a pillanatban ugye nem ők erőltették ezt a mediációt, hanem azok az emberek, akik a másik oldalon ülnek, ők kérték, hogy biztosítson lehetőséget arra a Képviselő-testület, hogy folytatódhasson ez a továbbiakban. Most mindösszesen arról szól az előterjesztés, hogy amennyiben ők ezt a koncepciót előállítják, akkor biztosíthassa a Testület azt a lehetőséget, hogy továbbiakban ez a mediáció folytatódhasson. Ennek az eredményességével kapcsolatban ő továbbra is eléggé szkeptikus, mindamellett, hogy még egyszer szeretné elmondani, szerinte nagyon eredményes volt az a beszélgetés, ami ott lezajlott, méghozzá pontosan amiatt, ami miatt érdemes ezt a mediációt csinálni, hogy a valódi problémák jöttek ott elő, és a valódi problémákra keresett az ott ülő társaság megoldást. Nagyon sok probléma előjött, ezekbe teljesen felesleges most belemerülni. Még egyszer visszatér rá, hogy a Testület kezében most csupán az a döntés van, hogy amit a frankhegyi lakosok kérnek, hogy folytatódjon a frankhegyi mediáció, azt jóváhagyja-e vagy nem. A többi vitát már múltkor lefolytatták, és igyekszik elkerülni a jogi szakkifejezéseket, mert a múltkor is beleesett abba a hibába, hogy azt mondta, „bizalmi szolgáltatás”, ami egy jogi szakkifejezés, s aztán ennek a tovább gondolása…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ebből lett a baráti kör?

 

 1. Bocsi István jegyző: Ebből lett a baráti kör, és ezt most szeretné elkerülni. Annál is inkább, mert a maga részéről ezen az egyeztetésen való részvétel az egy abszolút pozitív élmény volt, mert azok az emberek, akikkel itt a közmeghallgatás során nagyon éles vitát folytattak, és esetleg még személyeskedésbe átmenőeket is, azok nagyon konstruktívan, és szerinte nagyon lényegre látóan tudták lefolytatni ezeket a vitákat. Úgyhogy mindenképp érdemes szerinte ezt tovább folytatni. Azt, hogy lesz-e olyan eredménye, hogy valamilyen irányba elindul a folyamat, azt most nem lehet megmondani, de legalább minden fél tisztán fog látni, ennyi eredménye biztosan lesz.

 

Löfler Dávid képviselő: Először is polgármester úr megerősítette abban, hogy mióta elindult a mediáció, egyre nagyobb konfliktusok vannak, – ahogy polgármester úr is mondta – feljelentések, elmérgesedett viták, és jegyző úr is elmondta, hogy szkeptikus a dologban. Viszont a beszélgetések nagyon hasznosak voltak, ahogy elhangzott, bár a fontos információk számukra nem derültek ki, de ő elhiszi, mert minden esetben szerinte mindenképpen fontos, hogy beszéljenek ezekről a témákról. Ezért nem is nagyon érti, hogy a frankhegyi résznek három képviselője van, az egyes körzetben dr. Bakó Krisztina, a kettesben Simándi Szelim, a hármasban Hauser Péter. Mind a hárman itt ülnek, mind a hárman tiszteletdíjat kapnak, így nem érti, hogy miért kell nekik egy szolgáltatást igénybe venni ahhoz, hogy ez a három képviselő elvégezze a munkáját, kimenjen és beszélgessen a lakosokkal, összehozza őket. Erre miért kell nekik külön pénzt költeniük, amikor jegyző úr is szkeptikus, hogy ennek lesz-e egyáltalán sikere? Nem érti, hogy ha három képviselőjük van, aki ezért tiszteletdíjat kapnak, akkor miért kell nekik ezért egy ilyen szolgáltatást, mediátorokat igénybe venni? Ő továbbra sem tudja ezt így támogatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát a szövegértési problémák azok jelentősek. Az, hogy képviselő úr nem érti, az őt egyáltalán nem lepi meg. Ő meg azt nem érti, hogy annyi sok iskola elvégzése után, annyi sok pénzt az állam beleölt abba, hogy egy ilyen egyszerű szöveget, amit jegyző úr elmondott, képviselő úr értelmezni tudjon, s abból hogy tud egy ilyen hülyeség kijönni, de hát nyilván ez egyéni probléma. Nem szeretné, bár hát látja, hogy reagálni fognak az érintettek, de majd hogyha képviselő úrnak, vagy bárkinek pszichológushoz kell mennie az adott körzetben, akkor se a képviselőhöz küldje el, mert nem biztos, hogy ők az adott szakterületnek a hozzáértői. Minden területnek megvannak a megfelelő hozzáértői, s azt kell felkeresni, aki az adott ügyben az. Most ő nem fogja megismételni, amit jegyző úr elmondott, szerinte viszonylag érthetően, értelmesen elmondta. Azt teszi csak hozzá, hogy sokféle ember van, itt közöttük is, és a Frankhegyen is. Vannak, akik együttműködőek, vannak, akik kevésbé. Van olyan ember is, aki zsebre vágott kézzel, időnként talán még személyeskedve is, levélben, becsületsértő módon fogalmazva, és az önkormányzattal perben állva próbál érvényesülni. Több telket hirdet építési telekként, és hogy az mennyire szabályos, az egy másik kérdés, vagy megtévesztő-e, az is egy másik kérdés. Most az, hogy képviselő úr az ő szövegét mondja el pontosan szó szerint itt, a testületi ülésen, az meg végképp nem lepi meg.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Képviselőtársának nem csak szövegértési problémái vannak, hanem már számtalanszor jelét adta, hogy memória problémái is vannak, nem is kicsi. Szerinte ez az ő életkorában még nagyon korai, de hát láttak már olyat, hogy valakinek nagyon hamar kezdődik ez a probléma. A helyzet az, hogy a megválasztásukat követő első héten neki első dolga volt, hogy felkeresse a Frankhegy azon ki pici részének a lakóit, ami az ő körzetébe tartozik. Személyesen nem egy emberrel beszélt, s a következő hónapok során – s talán másfél évig is tartott a folyamat- eljutottak addig a tisztázási helyzetig, hogy felmerült például a mediáció lehetősége is. Ez egy borzasztó lassú folyamat volt, ennek során ő képviselő úrral soha nem találkozott egyik fórumon sem, sem a személyes találkozókon, vagy az általa kezdeményezett megbeszéléseken sem, így lehet, hogy nem memória probléma, hanem a részvétel hiánya okozza a képviselő úrnál, hogy ezekről nem tud, a maga részéről úgy érzi, semmilyen további magyarázkodásra nincsen szükség. Jegyző úrnak köszönik szépen a tájékoztatást, szerinte ebben a folyamatban minden kiválóan érthető, ha valaki nem érti, akkor a vevőkészülékben van a hiba.

 

Hauser Péter képviselő: Elhangzott, hogy az ott lakók. Kik is laknak a Frankhegyen? Frankhegy egy üdülő övezet, tehát ott, a jogszabály kimondja, hogy az üdülő övezetben nem folyamatosan tartózkodik az ott lakó, hanem bizonyos időközönként ott tartózkodik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó, de legyenek tárgyszerűek, tudják nagyon jól, hogy nagyon sokan ennek ellenére életvitelszerűen vannak ott.

 

Hauser Péter képviselő: Arra akart csak kitérni, hogy a kapcsolattartás azokkal, akik nem laknak ott, mert mondjuk olyan messze, vidéki városokból tulajdonosok, hogy igen nehéz a kapcsolattartás. A másik a mediáció. Mi is az a mediáció? Tulajdonképpen mire is szerződtek itt?  Mert elhangzott az, hogy nincs egy olyan tájékoztató, ami hogy úgy mondja, valami eredményt mutat. A mediáció nem egy eredményorientált folyamat.    A mediátorok arra vállalkoztak, azzal bízták meg őket, hogy bizonyos időszakonként, bizonyos időben, időtartamban az egyeztetéseket lefolytatják. Hogy ezeknek az egyeztetéseknek mi lesz a végeredménye, azt ők sem tudják megmondani, és senki, mivel az ott leülő kör nem egységes. Ők arra tettek ígéretet, hogy ezt megcsinálják, nem egy kedélyes kávézásról van itt szó abban az időben, hanem valóban a felmerülő problémák, a felmerülő lehetőségek megvitatásáról. Egyébként Dávidot sem látta ott, pedig ezek nyitottak és bárki elmehet oda.

 

Löfler Dávid képviselő: Őt nyugodtan sértegetheti polgármester úr, meg képviselő társai. Lehet azt mondani, hogy memóriazavaros, meg szövegértési problémái vannak, nyugodtan röhöghetnek is rajta, őt ez nem fogja érdekelni abban, hogy elmondja a véleményét. Viszont az eléggé felháborító, hogy azt mondja polgármester úr, hogy  a lakosokat pszichológushoz kell küldeni, és a képviselők nem tudnak rajtuk segíteni, ez elég furcsa hozzáállás hogy szakértőket kell bevonni, mert a képviselők nem tudják tartani a kapcsolatot a lakosokkal, de hogyha a Budaörs Fejlődéséért Egyesület így kommunikál, akkor így kommunikál.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ő komolyan mondja, hogy nem tudja, hogy sírjon, vagy nevessem-e, kezdi komolyan megsajnálni Löfler Dávidot, hogyha ő azt értette ki ebből, hogy a lakosokat küldte volna pszichológushoz, akkor neki tényleg szüksége van külső segítségre. Egyáltalán nem ezt mondta, próbálja meg majd visszanézni a műsort, értelmezni, menjen el esetleg a régi magyar tanárához, kérje meg, hogy azt a mondatot, amikor ő azt mondja, hogy ha valakinek egyébként, akár Dávidnak pszichológusra van szüksége, s ez egyébként egy példa volt, mondhatta volna, hogy szemészre, vagy belgyógyászra van szüksége, akkor se a képviselőhöz küldjék el. A képviselő szívesen segít és elmondja, hogy hol találnak ilyen ehhez értő embert, mint ahogy mediátort is szívesen segít a Hivatal megtalálni, de nem a képviselő fogja lefolytatni. Arra próbált utalni, kifejti az előbb elmondottakat, hogy nem a képviselők dolga lefolytatni a szakmai munkát, nem a képviselő dolga az, hogy egy területen az építéshatósági ügyeket intézze, de dolga az, hogyha problémát észlel, akkor azt jelezze a Hivatalnak, aki majd megtalálja az ehhez szükséges embereket. De ha Dávid ezt így értelmezte, akkor neki tényleg komoly problémái vannak, azt viszont mindenképpen szeretné rögzíteni, hogy nem sértegetésről van szó Dávid, hanem a képviselő úr kiforgat szándékosan elmondott mondatokat, szándékosan valótlanságokat állít. szándékosan olyan dolgokat mond el, amik nincsenek, s az ellenkezőjük a valóság, s ez már becsületbeli kérdés. Lehet, hogy ezt sértőnek találja, ő is sértőnek tartaná azt, ha egyébként igazat mond, s azt mondják, hogy az valótlan, de az a probléma ezzel, hogy képviselő úr olyan dolgokat állít, amiknek közük nincs a valósághoz, nem érti, hogy miről van szó, megvádol képviselőket azzal, hogy nem végzik a tevékenységüket. Ezt tényleg minősíteni kell, de nem minősíthető. Szerinte le is zárhatják ezt a történetet, talán szavazhatnának arról, hogy folytatja-e ezt a tevékenységet az önkormányzat, és majd meglátják, hogy tudnak-e eredményre jutni. A TFVB 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, a részönkormányzatban ebben megoszlottak a vélemények, a Hivatal álláspontját jegyző úr ismertette.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

49/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a 2019. február 26. napján kelt Megállapodásban rögzítettek szerint a frankhegyi tulajdonosok javaslatának kidolgozása esetén Budaörs Város Önkormányzata támogatja a jövőkép további lépéseinek kidolgozását közvetítői tevékenység igénybevételével.

2.) a frankhegyi tulajdonosok által kidolgozott javaslat benyújtása esetén, az abban foglaltak további egyeztetésére, 2019. évben teljesítendően megbízza a Kréta Tanácsadó és Tervező Kft-t a frankhegyi közvetítői tevékenység folytatásával. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező korábbi megbízási szerződés lényeges tartalma szerinti új megbízási szerződés megkötésére azzal, hogy az elszámolható kiadások általános forgalmi adót is tartalmazó összege nem haladhatja meg az 1.500 e Ft-ot.

 

Határidő: frankhegyi tulajdonosok javaslatának benyújtását követően a megbízási szerződés megkötésére 30 nap

Felelős: polgármester 

Végrehajtást végzi:                                Főépítész Iroda           

 

 

 

15.) Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két bizottság, a TFVB és a PEB egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

50/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhalmozási célú céltartalék felszabadítása tárgyban az alábbiak szerint dönt:

 

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 7/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten 1. Óvodai férőhelyek bővítése soráról az alábbiak szerinti összeget felszabadítja a 6/A melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások fejezeten belüli új sorára való átvezetéssel egyidejűleg:

 

7/B melléklet

6/A melléklet

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

új sor megnevezés

1. Óvodai férőhelyek bővítése soráról

– 58.500 eFt

 

Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás II. ütem

+ 49.000.- eFt

Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz cseréje

+ 9.500.- eFt

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

 

16.) Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt az önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási keretéről van szó. Két bizottság tárgyalta, a TFVB és a PEB egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

51/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21.; Cégjegyzékszáma: 13-09-064-364, adószáma: 10639205-2-13, statisztikai számjele: 10639205-3530-113-13/ között a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozóan 2012. október 12. napján megkötött vagyonkezelési szerződés a jelen határozat melléklete szerint kerüljön módosításra.

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására 2019.április 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

17.) A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a Hivatal arról tájékoztatta, hogy megtörtént maradéktalanul az elszámolás, és ők a maradékot vissza is fizették. A TFVB 4 igennel, a PEB 10 igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

52/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja a TÖRS Csatornamű Kft. által benyújtott ÖNK SZ 2018-116 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

18.) Támogatás elfogadása az 1. sz. főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Budakeszi hozzájárulásáról van szó.  A TFVB 4 igen a PEB 10 igen egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Biró Gyula alpolgármester: Nagyon röviden csak annyit, hogy úgy gondolja, hogy Budakeszinek legalább akkora érdeke lenne, hogy ez a körforgalom elkészüljön. Szerinte elég szűkmarkúak voltak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, alapvetően azt a becsatlakozást fogja elősegíteni, de ez van.

 

Stift Nándor képviselő: Maximálisan egyet ért alpolgármester úrral. Szeretné kérni az ügyosztályvezető urat, hogy pontosan mondjuk meg azt, hogy mennyibe kerül ez a tervezés és mennyivel járult hozzá Budakeszi a Járási Hivatal központja. Ahogy alpolgármester mondta, reggeli órában délutáni időben legalábbis Budapest felé menő közlekedés Budakeszi egyszerűen megoldhatatlan, tehát nekik élet-halál kérdés, hogy ez a körforgalom elkészüljön. Ezt szeretné, hogy ez elhangzana nyilvánosan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem Járási Hivatal, hanem járásközpont, amire nyilván képviselő úr gondolt.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Maga a tanulmányterv és az engedélyezési tervek elkészítése az 15 millió Ft-os nagyságrendű, és ehhez képest 2 millió Ft-ot ad Budakeszi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

53/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Támogatás elfogadása az 1. sz. főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata által az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez nyújtott 2.000.000,- Ft támogatást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására az előterjesztés melléklete szerinti tervezet lényeges tartalma alapján.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

19.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbeadására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

54/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. sz. alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbeadására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. hozzájárul a BTG Nonprofit Kft. és Góra Orsolya között létrejött, a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan 48 m² nagyságú tetőterének műterem céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2020. április hónap 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

 1. felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

20.) Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra TFVB (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

55/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 1193/B/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti, 1+2 félszobás, 58 m2 alapterületű, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában álló lakást piaci alapon történő bérbeadás útján hasznosítja.
 2. Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, Budaörs, 1193/B/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti, 1+2 félszobás, 58 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra a jelen határozat 4. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

 

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2019. április 26.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

21.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

56/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, Budaörs, 4153/127 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti, 2 szobás, 57 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra az előterjesztés 5. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

 

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2019. április 26.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

22.) A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Egy tanulmányi versenyről van szó. Azt gondolja, hogy nem fér kétség ahhoz, hogy egy nemzetiségi iskola tanulmányi verseny lebonyolítása az alapvetően az oktatási feladatok között szerepel és az, hogy ezt a fenntartónak lenne a kötelezettsége finanszírozni. De miután nem teszi, a városnak kell ebben helytállni és természetesen helyt is állnak, csak a rosszallását ilyen esetben – minden alkalommal – ki fogja fejezni. Itt most a Bleyer Jakob Német Nemzetiségi Iskolának 578.000 Ft-os támogatásáról van szó, hogy ezt a versenyt meg tudja rendezni, amit a tankerületi központ nem biztosít számára.

 

Biró Gyula alpolgármester: Nem ragozza hosszan, de miután a Frankhegyi témánál hozzászólt Löfler Dávid képviselő, akkor megkérdezné, hogy amit az előbb is kérdezett, hogy hányszor volt Budakeszin azon körforgalom ügyében, hogy kicsit lobbizzon, hogy ez Budaörsnek kevesebbe kerüljön, vagy hányszor volt a tankerületnél. Egyébként, ha jól tudja, akkor az országgyűlési képviselő úr mellett dolgozik, tehát úgy gondolja, hogy találkoznak mindennap, lehetne megkérni arra, hogy esetleg ilyen ügyekben picit aktivizálja magát. Úgy gondolja, hogy ha valaki itt ül, mint budaörsi képviselő, akkor neki az a lényeg, hogy Budaörs járjon jobban és nem az, hogy a járási központ járjon jobban. Mindkét esetben érti ezt. Jól mondta polgármester úr, tehát ami a tankerület feladata lenne, amire létrehozták őket, azt hellyel-közzel ellátják és hozzáteszi, hogy még a nyári karbantartási munkáknál is helyenként még az önkormányzat könyörög, hogy had csinálják meg. Valahol viccesnek tartja az egészet, de lehet mindent központosítani, tehát biztosan jól működik. Gondolom ezzel egyet ért képviselő úr.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte az útépítésnél nem az a kérdés, hogy ki jár jobban, hanem az lenne a jó, ha mindenki jól járna. A legjobb az lenne, ha egy állami közúton annak a tulajdonosa alakítaná ki a forgalom által igényelt forgalmi rendet, de látják, hogy ez nem egészen van így. Ami pedig a fideszes országgyűlési képviselőt illeti, majd karácsonykor biztos elvisz néhány számítógépet a városháza aulájába és lefényképezkedik ott, és akkor elmondja, hogy ez már itt a Kánaán, ahogy ez lenni szokott.

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

57/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola által megszervezett Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges 578 000 Forint összegű támogatási kérelmét támogatja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testület az alsós tanulmányi verseny megrendezéséhez szükséges 578 000 Ft támogatást Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) rendelet 5/B. mellékletének 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokhoz megnevezésű során lévő keret terhére a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 578 000 Ft támogatás utalásának előkészítéséről és a támogatási szerződés megkötéséről.

 

Határidő:                                                  2019. április 30. (támogatási szerződés)

Felelős:                                                    Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés)

 

 

 

23.) Javaslat a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlására valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Tényleg nincs mit hozzáfűzni, hogy egy önkormányzatnak kelljen ilyet tennie, azért mert ezek az érintettek ilyen méltatlan szituációba kerülnek. Erre nincs mit mondani, természetesen meg fogják tenni és a két bizottság ezt egyhangúan támogatta is (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

58/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

A jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlása valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete díszdiploma városi adományozásának lehetőségét biztosítja azon pedagógusok részére, akik tárgyév március 1. napjáig benyújtott kérelemmel, a városi honlapon közzétett felhívásnak megfelelő módon igazolják, hogy
 • oklevelüket 50 (arany diploma), 60 (gyémánt diploma), 65 (vas diploma), 70 (rubin diploma) éve jogutód nélkül megszűnt felsőoktatási intézményben szerezték meg;
 • budaörsi lakcímmel rendelkeznek;
 • a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) pályán legalább 30 évet munkaviszonyban töltöttek.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete mind a város, mind pedig az oklevelet kibocsátó intézmény, illetve annak jogutódja által adományozott díszdiplomák 1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő jogosultjai részére a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresének megfelelő juttatást biztosít. A kérelmező évente egyszer jogosult a pénzbeli juttatásra, függetlenül a tárgyévben őt megillető díszoklevelek számától. 2019. évben a juttatást azok számára is biztosítja, akik kérelmüket 2019. április 30. napjáig benyújtják.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a díszdiploma adományozásához kapcsolódó 2019. évi kiadások fedezetéhez szükséges forrást az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint:

A 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3/A. számú melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások sor 171 e Ft-tal és a 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 33 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. számú melléklet I.5.5. Általános tartalék sor 204 e Ft-tal csökken.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a díszdiploma adományozásával kapcsolatos kiadásokat, valamint annak fedezetét az Önkormányzat mindenkori költségvetésébe terveztesse be.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály,

Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

24.) A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A KMISB 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Nem olvassa fel a teljes, 20 millió Ft-os pályázati keretet, mivel az előterjesztés precízen tartalmazza.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

59/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 28.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

 

ssz.

2019. évi megpályázott program

kért támogatás (Ft)

Támogatás (Ft)

 

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

1.

Kegyeleti megemlékezések, kegyeleti helyek gondozása

150.000

100.000

 

2.

Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok, partnerség

270.000

100.000

 

3.

Görög-Német Ízek Ritmusok Est

350.000

250.000

 

4.

Kálvária fenntartása, Keresztút

270.000

270.000

 

5.

Wunderkäfer tánccsoport fenntartása

900.000

500.000

 

6.

Német nemzetiségi színházi előadás

200.000

200.000

 

7.

Szeretlek Budaörs workshop-ok

120.000

120.000

 

8.

Hagyományőrző Asszonykör – Frauenkreis

150.000

150.000

 

9.

Oktoberfest

350.000

300.000

 

10.

Budaörs-Bretzfeld 30. jubileumi ünnepség

200.000

200.000

 

11.

Működési költségek

4.115.000

3.110.000

 

1-11.

ÖSSZESEN

7.075.000

5.300.000

 

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

1.

Működési költségek

40.000

40.000

 

2.

Serafim Sarovski – férfi kórus koncert

385.000

350.000

 

1-2.

ÖSSZESEN

425.000

390.000

 

Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat

1.

Működési költségek

 

200.000

100.000

 

2.

Gyermeknapi program

200.000

200.000

 

3.

Sarmisegetuza irodalmi műsor

200.000

0

 

4.

Magyar-Román közös Húsvét

200.000

200.000

 

1-4.

ÖSSZESEN

800.000

500.000

 

Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1.

Cigány kultúra világnapja

500.000

400.000

 

2.

Cigány népzenei és néptánc foglalkozások a budaörsi iskolákban

400.000

400.000

 

3.

Cigány népzenei és néptánc együttes fenntartása és működtetése

440.000

400.000

 

4.

Cigány/lovari nyelvi foglalkozások

610.000

400.000

 

1-4.

ÖSSZESEN

1.950.000

1.600.000

 

Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

1.

Megemlékezés Görög Nemzeti Ellenállás 79. évfordulója

860.000

500.000 

 

 

2.

Görög nyelvoktatás

400.000

400.000 

 

3.

Belföldi kirándulás

400.000

0

 

4.

Német-görög ízek és dallamok est

300.000

250.000

 

1-4.

ÖSSZESEN

1.960.000

1.150.000

 

1-25.

Összesen igényelt támogatás

12.210.000

8.940.000

 

 

 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2019. október 10.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

25.) 2018. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A KMISB 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatban szereplő elszámolásokat (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

60/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

 1. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő 2018 évi helyi kiadványok elszámolásait elfogadja:

 

 

Támogatott / Kiadó neve/ Szerző

Kiadvány címe

Elszámolt támogatás (e Ft)

1.

 

Borhegyi Éva

( Kiadó: Budaörsi Napló Bt.)

„Hol, mit és miért sportoljunk? Budaörsi lehetőségek” (szerkesztő: Borhegyi Éva)

300 000

2.

Budaörs Cseperedő Óvodás Gyerekekért Alapítvány

Varázslatos falatkáink

(budaörsi sváb receptek ovis módra)

300 000

3.

Eller Mária

Eller Mária: Ihlet Irodalmi és Művészeti Magazin

100 000

4.

Leopold Mozart Zeneiskola Alapítványa

A budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola az alapítástól napjainkig ( 1992-2018)

200 000

5.

Magyar Történelmi Szalon

 

Budaörsi Kertjei

 

300 000

6.

Muravidék Bartái Kör Kulturális Egyesület

Marosi Károly:  A világosság utolsó előtti napja

200 000

7.

Siklós Endre

Siklós Endre: Fényben nőtt fűszál-létem c. verseskötet

100 000

8.

Tatai Diána

Tatai Diána: Budaörs részletekben- vidám útikalauz (nem csak helyieknek)

300 000

 

Határidő: azonnal (értesítés)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet; Pénzügyi Iroda

 

 

 

26.) Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meghirdetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A 8 egyhangú szavazattal támogatta az illetékes bizottság (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

61/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meghirdetése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok megjelenésének támogatására, a melléklet szerinti 2019. évi pályázati felhívását.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó – melléklet szerinti -, 2019. évi pályázati felhívást tegye közzé.

 

Határidő: a felhívás közzétételére (azonnal)

Felelős: polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

27.) Civil szervezetek 2018. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság szintén egyhangúan elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

62/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Civil szervezetek 2018. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

1., Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2018 évi elszámolásait elfogadja:

 

 

 

Alapítvány

Elszámolt önkormányzati támogatás  2017 év

1

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

629 000 Ft

2

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

408 000 Ft

3

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

800 000 Ft

4

Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány

952 000 Ft

5

Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány

624 000 Ft

6

Erős Várunk Alapítvány

460 000 Ft

7

Fenyves Kuckó Alapítvány

680 000 Ft

8

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

1 000 000 Ft

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

1 000 000 Ft

10

Írisz Alapítvány

1 000 000 Ft

11

Karizma Alapítvány

1 000 000 Ft

12

Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány

518 000 Ft

13

Művészet a Nemzetért Alapítvány

255 000 Ft

14

Pro Ecclesia Alapítvány

360 000 Ft

15

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

600 000 Ft

16

Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány

814 000 Ft

 

Határidő: azonnali (tájékoztatás)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

28.) Civil pályázatok elbírálása – budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hozzá kell tennie, hogy számtalan olyan oktatási intézmény van, ahol a tanmenethez szükséges, alapvetően az oktatási intézmény feladatkörébe tartozó feladatokat finanszírozza az önkormányzat. Itt egy 25 millió Ft-os keretről van szó. Ha ezeket nem tennénk, nem lenne a Clementis ösztöndíj, illetve különböző támogatások, akkor az iskoláink jelentősen rosszabb színvonalon tudnának működni, miközben az ígéret az az volt, hogy semmi nem fog változni. De azt nem tette hozzá annak idején Sárközi Márta, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat kifizeti azokat a feladatokat, amiket ők nem látnak el. Itt most 24,1 millió Ft a keretösszeg, aminek a szétosztását itt több oldalon keresztül taglalja az előterjesztés és ehhez a döntéshez is minősített többség szükséges. A KMISB 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

63/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Civil pályázatok elbírálása – budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a pályázati felhívás 5. pontjába – „Pályázatból kizárt szervezetek- érvénytelenségi okok” – foglaltak alapján az alábbi szervezetet kizárja a pályázatból:

–  Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány (érvénytelenségi ok: a pályázat beadási határidő után- 2019.03.25-én nyújtották be a pályázatot.)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5./B. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 21. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 25.000.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára a táblázatban megjelölt összeget biztosítja pályázati programjaik megvalósítására:

 

Ssz.

ALAPÍTVÁNY neve

Pályázat tárgya

 Pályázati összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft)

1

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Majális

148 000

148 000

Év végi óvodai kirándulás

160 000

160 000

Termésünnep

216 000

216 000

Márton nap

70 000

70 000

2

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Sakkszakkör

40 000

40 000

Olvass többet!

120 000

120 000

Culture Club

60 000

60 000

Kabala Színjátszó Csoport

80 000

80 000

Lurkó Bábcsoport

40 000

40 000

Vadon Vándor

100 000

100 000

Diákönkormányzat

60 000

60 000

Vadonlesők szakkör és tábor

80 000

80 000

Ügyes ujjak kézműves szakkör

60 000

60 000

Robotok közöttünk

80 000

80 000

Elektrotechnikai Szakkör

80 000

80 000

3

Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány

Etyeki szüret szervezése és részvétel a programon

240 000

240 000

Budakeszi Vadaspark látogatás

240 000

240 000

Hagyományőrző ünnepeinken Táncházak

120 000

120 000

Családi napra koncert

200 000

200 000

4

Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány

Közösségépítő szakmai program- Óvodatörténeti Múzeum

110 000

110 000

Közösségépítő szakmai program- Szentendre

100 000

0

Élményszerző program óvodásoknak-Piliscsév kirándulás

220 000

220 000

Élményszerző program óvodásoknak- Póniudvar

220 000

220 000

5

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

Működési költség

100 000

100 000

DÖK nap

70 000

70 000

Év végi osztálykirándulások

230 000

230 000

Gólya tábor

280 000

280 000

Helytörténeti vetélkedő

60 000

60 000

Diákbál

200 000

200 000

Magyar kultúra napja

60 000

60 000

6

Erős Várunk Alapítvány

Működési költség

100 000

100 000

Családos tábor

500 000

250 000

Fiatal családok közösségépítő program

100 000

50 000

Jubileumi ünnepség

200 000

100 000

7

Fenyves Kuckó Alapítvány

Működési költség

100 000

100 000

Képességfejlesztő nyári tábor

600 000

 400 000

Neked is sikerülhet! Program

280 000

 200 000

8

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Működési költség

100 000

100 000

Fürkész tábor 1-2 osztály

180 000

180 000

Fürkész tábor 3. osztály

108 000

108 000

Fürkész tábor 4. osztály

92 000

92 000

Természettudományos tábor 6. osztály

108 000

108 000

Természettudományos tábor 7. osztály

36 000

36 000

Természettudományos tábor 8. osztály

88 800

88 800

Természettudományos tábor 8.d osztály

47 200

47 200

Kórus tábor

72 000

72 000

Építész szakkör

40 000

40 000

Tini klub

48 000

48 000

Legyél te is könyvmoly

40 000

40 000

Irodalmi zsongás

40 000

40 000

9

Halmay Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

Működési költség

100 000

 100 000

2.0 Alternatív új tanulócsoport indítása új helyszínen

500 000

 350 000

2.0 Alternatív tanulócsoport közösségépítő tábor

220 000

 200 000

10

Humanae Vocis Alapítvány

Budaörsi Népzene Tanoda

1 000 000

 500 000

11

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány

Működési költség

100 000

100 000

Erdei iskola 7.

85 000

85 000

Erdei iskola 8.

85 000

85 000

Erdei iskola 9.

85 000

85 000

Matematika tábor

85 000

85 000

Vándor tábor

85 000

85 000

Gólya tábor

430 000

430 000

Angol drámacsoport

45 000

45 000

12

Írisz Alapítvány

Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör

150 000

150 000

Alsós rajz és kézműves foglalkozások

140 000

140 000

Csicsergők gyermekkar

110 000

110 000

Nemzetikincs Keresők Társasága

160 000

160 000

Ifjú természettudósok klubja

240 000

240 000

Herman Színpad

100 000

100 000

Néptánc és népi gyermekjátékok szakkör

50 000

50 000

Konyhatündér szakkör

50 000

50 000

13

Innovációs Sport Alapítvány

Működési költség

100 000

 100 000

Óvodás judo program

420 000

 200 000

14

Karizma Alapítvány

Alsó tagozatos mozgásfejlesztő tábor

180 000

180 000

Szünidei színjátszó és sporttábor

200 000

200 000

Kis üvegfestők szakkör

70 000

70 000

Márton nap

70 000

70 000

Kiskukta szakkör

50 000

50 000

Homo Ludans játékszakkör

90 000

90 000

Nyári művészeti tábor

150 000

150 000

Élő népi kézműves és tárgyalkotó tevékenység

100 000

100 000

Népi kézművesség

90 000

90 000

15

Pro Ecclesia Alapítvány

Működési költség

100 000

 100 000

Csendeshét

735 000

 200 000

Zenei programok

45 000

 30 000

Ifjúsági foglalkozások, hitoktatás

30 000

 0

16

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Működési költség

100 000

 100 000

Műhely sorozat ( alternatív terápiák a gyógypedagógiában)

470 648

 300 000

Érzékenyítő tréning az iskolásoknak

60 000

 60 000

Összefogás a megelőzésért

12 000

 12 000

Ismeretterjesztő kiadvány

68 000

 60 000

17

Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány

Működési költség

74 000

74 000

Bölcsődék Napja

317 670

317 670

Gyermeknap

283 330

283 330

Eszközbeszerzés

325 000

325 000

 

Nyertes pályázó alapítvány az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2020. február 28.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidők:                                                2019. május 15. (szerződés megkötése, támogatás átutalása)

Felelős:                                                    polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet (szerződéskötés) Pénzügyi Iroda (utalás)

 

 

 

29.) Átcsoportosítás KMISB keretre

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A maradék 900.000 Ft szétosztásával kapcsolatosan hoznak döntést, amit a KMISB hatáskörébe utal. A két bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

64/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Átcsoportosítás KMISB keretre

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a budaörsi civil szervezetek 2019 évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása után hozott döntést követően a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet, 21. sor „Társadalmi önszerveződések támogatása” kereten marad összeg azt átcsoportosítja az 5/B. sz. melléklet, 6. sor – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság keretre.

 

 1. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

30.) Tagok és póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangúan szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

65/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Tagok és póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az előterjesztés 1. mellékletében meghatározott személyeket – a 32/2018. (II.21.) ÖKT sz. határozatban megválasztott tagok és póttagok megbízatását fenntartva – szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

 

31.) Döntés a BSC 1924 Futball Kft. kérelméről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Egy döntést hozott az előző ülésen a Képviselő-testület a BSC 1924 Futball Kft. kérelmével kapcsolatban. Itt egy pontosítást kell a már meghozott döntéssel kapcsolatban hozni, ami az elszámolhatóság okán vált szükségessé. A PEB 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

66/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Döntés a BSC 1924 Futball Kft. kérelméről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a 38/2019. (III.27.) ÖKT sz. határozatot visszavonja.

 

 1. a Budaörs Város Önkormányzata részvételével működő BSC 1924 Futball Kft. (a továbbiakban: társaság) tőkeemelését az alábbiak szerint támogatja:

 

 1. a Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány 60.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül,
 2. a Budaörsi Sport Club 10.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül,
 3. Budaörs Város Önkormányzata 30.000,- Ft készpénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében a jegyzett tőkébe kerül és további 259.058.000,- Ft pénzbefizetést teljesít, amely teljes egészében lekötött tőketartalékba kerül.
 4. a társaság tagjai a törzstőkébe kerülő összegek rendelkezésre bocsátására 2019. május 31. napjáig kötelesek, akként, hogy azt átutalják a társaság bankszámlájára.

 

 1. a lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátását a társaság bankszámlájára történő utalással Budaörs Város Önkormányzata az alábbiak szerint teljesíti:
 2.  
 3. a) ütem munkálataihoz 64.689.000,- Ft-ot a tőkeemeléssel egyidejűleg,
 4. b) ütem munkálataihoz 194.369.000,- Ft-ot a jelen határozat c) pontjában foglalt kikötésekkel megkötött vállalkozási szerződés benyújtását követő 5 munkanapon belül.
 5. c) a b) pont szerinti összeg kifizetésének feltétele, hogy a társaság III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzésére úgy köt vállalkozási szerződést, hogy abban a vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. szeptember 30. napjáig megkezdődik, és a vállalkozó végteljesítési határideje 2019. október 31. A társaság vállalja továbbá, hogy a vállalkozási szerződésben a vállalkozó késedelme esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a késedelembe esés napjától naponta a vállalkozási díj 0,2%-a. Társaság tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő kötbérösszeggel a III. ütemre rendelkezésre bocsátott tőketartalék összege csökken, s azt a társaság az Önkormányzat részére a kötbér esedékessége napját követően az arról szóló felhívásban megjelölt időpontig visszafizetni köteles függetlenül attól, hogy a tőketartalék rendelkezésre áll vagy sem.
 6. d) a lekötött tőketartalékba kerülő összeg célhoz kötött, Budaörs Város Önkormányzata azt a tulajdonában álló és a társaság által üzemeltetett, Árok utcai sportlétesítmény területén (Budaörs, 4175/3 hrsz.), a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett fedett lelátós öltözőépület teljes körű befejezéséhez biztosítja.
 7. a tőkeemelés és tőketartalékba helyezés végrehajtására szolgáló összeget Budaörs Város Képviselő-testülete 2/2019. (II.28.) ÖKT rendelet 7/A sz. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartások kívülre 5. sorról a 6/A sz.  melléklet Önkormányzat kiadásai/ Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások/ 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások/ 5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások sorára átcsoportosítással biztosítja.
 8. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 9. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó társasági szerződés módosításához szükséges okiratok, valamint a pénzeszköz átadási szerződést a határozati javaslatban rögzített lényeges tartalommal aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

32.) Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a bizottság (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

67/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő Testületének a Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés beruházás, valamint a műszaki ellenőrzése megvalósítása érdekében, valamint a 7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján beruházási sor Áfa – tartalmának rendezése érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28) önkormányzati rendelet az alábbi, előirányzatok közötti átcsoportosítást:

 

Forrás sor

Cél előirányzat sor

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2019 évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 6/B. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások 2. Út és mélyépítési felújítások

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2019 évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások

 

1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

7.919 eFt-tal csökken

újonnan beépülő sor

7178/4 hrsz szennyvízelvezetése

7.545 eFt-tal nő

2.

Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

374 eFt-tal nő

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2019 évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2019 évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 4/B. sz. melléklet

16.

7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján

1.063 eFt-tal csökken

10.

Áfa befizetési kötelezettség

1.063 eFt-tal nő

             

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2019. (II.28) önkormányzati rendelet következő módosításakor az előirányzat átvezetéséről intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

33.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeiről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt két határozati javaslat van. Külön kell, mivel az elsőről külön határozat szükséges, így miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az 1. sz. javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

68/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeiről (1)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. részére a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 2040 Budaörs, Hársfa utca 6., 4099/5 helyrajzi számú sportcélú ingatlan csarnokának látvány-csapatsport támogatás rendszerében történő felújítási munkálatához összesen 25.668 e Ft önrész támogatást nyújt.
 2. az 1. pont szerinti támogatási összeg biztosításához 8.668 e Ft-tal megemeli a Budaörs Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7/A sz. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartások kívülre / 10. Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása sort a 7/B. sz. melléklet/ Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék/1. Óvodai férőhelyek bővítése sor terhére.
 3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 4. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: döntés közlésére azonnal, támogatási szerződés előkészítésére 30 nap

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a 2. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

69/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeiről (2)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. tulajdonosként hozzájárul a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. által kérelmezett, Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 2040 Budaörs, Hársfa utca 6., 4099/5 helyrajzi számú sportcélú ingatlanon található homokpálya látvány-csapatsport támogatás rendszerében történő felújítási munkálatához.
 2. a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. részére az 1. pont szerinti felújítási munkálatokhoz 9.000 e Ft TAO önrész támogatást nyújt.
 3. a Budaörs Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 7/B. sz. melléklet/ Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék/1. Óvodai férőhelyek bővítése sorából felszabadít 9.000 e Ft összeget a 7/A sz. melléklet / Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása nevű új sorára.
 4. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 5. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: döntés közlésére azonnal, támogatási szerződés előkészítésére 30 nap

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyílt ülés végére értek, a további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta a Testület. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

 

70/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

71/2019.(IV.17.) ÖKT sz.                                                  határozat

 

 

k.m.f.

 

 

 

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 1. sz.: Rendeletek

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. április 29.