Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 24-i alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. október 24-i alakuló üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Stift Nándor            , Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Kapitány Gábor képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba, Barta Gáborné, Lőrincz Mihály, Erdős Károlyné, Csík Edina, Kövesdi Gabriella, Krajcsirik János, Pető Adrien, Benkő István irodavezetők

 

Jelen vannak továbbá: Matúz András a Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Szinessy Péter a HVB elnökhelyettese, a Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai, dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője) Zsák András (polgármesteri kabinet munkatársa), Szigeti János r.kapitány, Nyikes Fatime Helyi esélyegyenlőségi szószóló, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin (BTG Kft.), Károly Katalin (Esély Szociális Társulás), Májer Emese, Wittinghoff Tímea, Matuszkáné Papp Ilona, Szabó Sándorné, Podmaniczki Anita, egyéb érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Himnusz

 

Zsák András: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megjelent kedves vendégek, nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit a budaörsi Képviselő-testület alakuló ülésén. Külön tisztelettel köszönti Wittinghoff tamás polgármestert, a Képviselő-testület tagjait, Matúz Andrást a HVB elnökét, dr. Szinessy Pétert a HVB elnökhelyettesét, a helyi választási bizottság tagjait, és póttagjait, dr. Bocsi István jegyzőt, dr. Molnár Bernadett aljegyzőt, városuk díszpolgárait, az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok, az intézmények és civil szervezetek vezetőit, és képviselőit, továbbá  a helyi és környéki sajtó munkatársait.

Felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert az alakuló ülés megnyitására.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 15 képviselő jelen van, a Testület alakuló ülését megnyitja. Ahhoz, hogy a Testület a munkáját végezni tudja, több feladatot is végre kell hajtani, először át kell, hogy vegyék a képviselők a megbízó levelüket, ezt követően eskütételre kerül sor, így elsőként felkéri a HVB elnökhelyettesét, dr. Szinessy Pétert a megbízólevelek átadására.

 

 1. Szinessy Péter a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Tisztelt polgármester úr, tisztelt alakuló Testület, tisztelt Hölgyeim és Uraim. A Helyi Választási Bizottság tagjaként azon kötelezettségének eleget téve áll itt, hogy a bizottság nevében beszámoljon a 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választás eredményéről. Azt megelőzően azonban, mielőtt beszámolója érdemi részére rátérne, engedjék meg, hogy a bizottság választott tagjai, és a jelölő szervezetek által megbízott tagok nevében a köszönet legyen az, amit elsőként kifejez. Bizonyára legtöbbjük előtt ismert, hogy a bizottság érdemi munkáját nemcsak azok a tevékenységek, és nemcsak azok a személyek jelentik, melyek a különböző hirdetményeken, internetes felületeken közzétett felületeken szerepelnek, hanem e mögött a munka mögött egy nagyon komoly előkészítő adminisztratív háttér áll. E nélkül a munka nélkül a választás lebonyolítására nem kerülhetett volna sor, ezért elsőként szeretné kifejezni a helyi választási iroda valamennyi tagjának, ezen belül is elsőként dr. Bocsi István jegyző úrnak, a helyi választási iroda vezetőjének, dr. Molnár Bernadett aljegyző asszonynak, a helyi választási irodavezető jogi helyettesének, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezetőnek, dr. Süveges Zsófia törvényességi ellenőrnek, és az összes, a választási iroda azon közreműködőjének, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a választási bizottság a munkáját elvégezhesse, és a választás napján, a választás lebonyolítására törvényesen, megfelelő jogi keretek között kerülhessen sor. Itt szeretné megragadni az alkalmat és kérni a helyi választási iroda vezetőjét, hogy ezt a köszönetet a Hivatal azon munkatársainak, akiknek nevét sajnos a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nincs módja felsorolni, közvetlenül is fejezze ki, ezen túlmenően azt gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb időpont, és helyszín, hogy mindazon munkatársak részére, akik hozzájárultak ennek a választásnak a lebonyolításához, egy tapssal fejezzék ki köszönetüket.

(taps)

 

Rátéve összefoglalója érdemi részére a budaörsi önkormányzati választás főbb adatait az alábbiak szerint összegzi.  A névjegyzékben nyilvántartott választópolgárok száma 23.046 fő, ezek közül a választáson megjelent 13.773 fő, ami (59,76%-os részvételt jelent, csak megemlíti, az országos átlag 48,58% volt, így ez kimagasló részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazólapok száma 13.585 db volt, ez 98,63%-nak felel meg. 3 db jelölő szervezet 34 fő egyéni, illetve listás jelöltje, valamint 4 fő függetlenként indult a polgármesteri, illetve további 14 képviselői mandátumért.

Polgármesterként Wittinghoff Tamás, a BUDAÖRS FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET jelöltje nyert, az érvényes szavazatok száma 9.734 fő volt, ez 71.65%-os szavazati arányt jelent az érvényes szavazatok számát illetően. Az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 175 darab volt.

A választókerületi szavazatokra térve, minden a 10 választókerületben a BFE jelöltjei nyertek, az alábbiak szerint.

 

1. vk.

Laczik Zoltán

6. vk.

Dr. Ritter Gergely

2. vk.

Monostori-Kalovits Márk

7. vk.

Stift Nándor

3. vk.

Hauser Péter

8. vk.

Bíró Gyula

4. vk.

Dr. Tóth Ferenc

9. vk.

Farkas Benedek

5. vk.

Dr. Molnár Gábor

10. vk.

Dr. Kisfalvi Péter

 

3 db Jelölő szervezet állított listát a kompenzációs szavazatokra, a listák sorsolása sorrendjében BUDAÖRSI GAZDAKÖR – 1 fő mandátumot nyert Kisberk Balázs személyében. Figyelemmel arra, hogy a BUDAÖRS FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET minden választókerületben nyert, kompenzációs szavazatot nem kapott. A FIDESZ-KDNP 3 mandátumot nyert, Dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid és Kapitány Gábor személyében.

 

A választási eljárás során beadott kifogásokat illetően a bizottság kettő darab kifogást bírált el, melynek elbírálása során az ott érintettek jelen voltak, lehetőségük volt kinyilatkoztatni álláspontjukat. A lefolytatott eljárás során meghozott döntés a rendelkezésre álló adatok szerint jogerőssé vált.

Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testületi tagok, tisztelt hölgyek és urak, engedjék meg, hogy az előttük álló feladatokhoz sok erőt, jó egészséget kívánjon, és kívánja azt, hogy az elkövetkezendő időszakban és időszakra visszatekintve megbízatásuk lejárta után úgy tekinthessenek vissza ezekre az évekre, hogy teljesítették a jogszabályi és vállalt kötelezettségeket. Munkájukhoz még egyszer sok sikert, jó eredményeket, és együttműködést kíván, köszöni a figyelmet.

 

Zsák András: Köszöni szépen elnökhelyettes úr szavait, most a megbízólevelek átadására kerül sor. Megkéri dr. Szinessy Pétert, hogy ebben legyen segítségére, elsőként Wittinghoff Tamás veszi át a megbízólevelét.

A továbbiakban mind a tíz választókörzet képviselői átvették a megbízólevelüket, majd  a kompenzációs listáról bejutott képviselők is.

 

Zsák András: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a következő percekben a képviselők eskütételére kerül sor. Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét.

 

Én, ……………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Budaörs  fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Isten engem úgy segéljen!)”

 

A képviselők letették az esküt.

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

 

Zsák András: Tisztelettel felkéri Wittinghoff Tamást a polgármesteri eskü letételére. Kéri, hogy mondja utána az eskü szövegét.

 

„Én, Wittinghoff Tamás becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Budaörs  fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

 

A polgármester letette az esküt.

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, kedves kollégák, tisztelt megjelentek. Nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit, azokat is, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület alakuló ülését. Mielőtt a hivatalos feladataikra rátérnének, a polgármesteri köszöntőnek van itt a helye és az ideje, illetve ez a kötelezettsége, hogy ezt megtegye, és természetesen ebben a körben először szeretne köszönetet mondani a budaörsi választópolgároknak, mert ahogy az itt elhangzott, jóval nagyobb arányban vettek részt, mint az országos átlag, sőt a Pest megyei átlaghoz képest is magasabb arányban vettek részt a választáson, és az ezen a választáson születtet eredmény nagyon meggyőző eredményt mutatott. Megtiszteltetés számára az is, hogy huszonkilenc éve szolgálhatja ezt a települést, s ebben most megválasztott képviselő is a segítségére volt, talán Biró Gyula az, akivel a legrégebben dolgoznak együtt a testületben. Biztosíthatja a budaörsieket arról, hogy a következő öt évben is olyan módon fogják vezetni ezt a várost, amiért a választók 72%-a, illetve  a képviselők esetében jelentősen többen mint öt évvel ezelőtt a jelöltjeikre szavaztak.   Ez úton is szeretné megköszönni azt a támogatást, s azt a biztatást is, ami ebből következik. Azt gondolja azonban, hogy ez a választás nem csupán arról szólt, hogy véleményt mondtak az elmúlt öt esztendőről, azt hiszi, hogy a választók véleményt mondtak a mögöttük lévő néhány hétről, néhány  hónapról, s arról a gyalázatos kampányról is, ami ezt az időszakot jellemezte, de erről majd később fog néhány szót ejteni. Ilyenkor az alakuló üléskor az is kötelezettség, hogy a választást elnyert többség néhány gondolatot elmondjon arról, hogy mi fog történni, mire számíthatnak, mi a célja a választást nyert többségnek az elkövetkezendő öt évben. Természetesen programot hirdetni egy alakuló ülésen nem lenne helyes, a választási kampány során ők nem árultak zsákbamacskát, hiszen a szórólapjaik, az összefoglaló anyagaik mindent tartalmaztak arról, hogy mit tettek az elmúlt években és mit kívánnak tenni az előttük lévő öt évben. Néhány dolgot azért természetesen szeretne kiemelni. Nagyon fognak arra törekedni, amennyire ez lehetséges a  mai körülmények között, hogy ezt a települést a jövőben is úgy tartsák számon a kívülállók, és úgy érezzék az itt élők, hogy egyfajta kis szigete a szabadságnak Budaörs települése, amely azt jelenti, hogy az itt működő intézmények tekintetében a legmesszebbmenőkig tiszteletben fogják tartani – ahogy eddig is tették – az intézményi autonómiát, ez természetesen az egyéntől kezdve az intézményeken, civil szervezeteken át egészen az önkormányzatig meghatározónak tartják, illetve az önkormányzatiság lényegének is, amit egyébként egy nappal az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően, – ahol spontán jöttek létre ezek az önrendelkező szervezetek -, nagyon fontos kihangsúlyozni. Tehát az intézmények esetében az ott folyó munkának a végeredményét fogják mindig is figyelembe venni, és természetesen nem fognak a részletekbe belemenni, hiszen akik ott dolgoznak, azok tudják a legjobban, hogy mi a feladatuk, és igyekezni fognak az oktatási intézmények közül megvédeni az iskolákat is, amelyeket már nem tarthat fenn az önkormányzat, de ahhoz, hogy működni tudjanak, a jövőben is jelentős összegekkel fogják támogatni mind az ott dolgozókat egy alapítványon keresztül, egy ösztöndíjrendszeren keresztül, mind pedig az intézmények programjait, és itt jönnek szóba az intézményen keresztül működő alapítványok, melyekhez a forrást az Állam nem biztosítja, de természetesen szeretnék, ha a jövőben is tudnák az intézmények biztosítani ezeket az ellátásokat. Az, hogy a nyáron a törvényből már az is kikerült, szemben az ő helyben gyakorolt autonómia elméletükkel, és szerinte a demokratikus hagyományokkal, és ezen kötelezettségekkel szemben, tehát a pályázati rendszerből már az is kikerült, hogy az iskolák esetében a szülői munkaközösségnek a tantestületnek és az önkormányzatnak véleményező lehetősége legyen, mindent meg fognak tenni azért, hogy ne történhessen meg az, ami már sok helyen megtörtént, nevezetesen, hogy ne olyan vezetőt nevezzenek ki, aki a legalkalmasabb az intézmény vezetésére, hanem valami egészen más elvont szempontrendszer szerint neveznek ki intézmény vezetőket. Természetesen nagyon fontosnak tartják a jövőben is, hogy azok a lehetőségek, amelyek a kultúra területén bővültek az elmúlt öt évben, a jövőben is működhessenek ilyen módon, és egyre inkább lehessen helyben kulturális lehetőségekhez hozzájutni, mint ahogy a civil szervezetek támogatását is ugyanúgy, mint eddig, pártsemlegesen kívánják folytatni, de természetesen azon szervezetek, civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet is folytatnak, azok nem részesülhetnek önkormányzati támogatásban, ezt magukkal szemben is alapvető elvárásnak tartották eddig is. A kampány egyik hamis állítása az volt, hogy azért kell valakire szavazni, hogy bizonyos együttműködések lehetőséget jelentsenek a jövőben számukra. Tulajdonképpen a  választás erre is adott egy érdekes választ, hiszen a környezetükben lévő települések,akikkel a leginkább együtt kell működniük, úgy tűnik, hogy olyan döntést hoztak, ami minthogyha alátámasztani látszana ezt, de ez egy paradoxon, természetesen demokráciában nincs annak jelentősége, hogy egy-egy önkormányzat, vagy egy kormányzat milyen színű, a normális együttműködésnek nem az a feltétele, hogy azonos pártállásúak legyenek a különböző helyen működő kormányzati, illetve önkormányzati szervek. Azt azért el kell mondja, hogy a választás óta a mai napig, az alakuló ülésig eltelt időszakban sem lógatták a lábukat, ezalatt is munka folyt, Érddel már egyeztettek, hiszen a város egyik neuralgikus problémája a szemétszállítás, ahol bizony nagyon komoly feladatok, és teendők vannak, félmilliárdos kintlévősége van pillanatnyilag ennek a cégnek, és ezt a problémát csak összefogva fogják tudni kezelni. a dolog lényege, hogy azért nagyon mélyen ne menjenek bele ilyen mélyen a részletekbe, de azért fontos, hogy a média képviselői is erről informálva legyenek,hogy a nemzeti NHKV – amit a cégen belül is már nemzeti kukaholdingnak hívnak – szedi be a finanszírozáshoz az állampolgároktól a szolgáltatás díját, de nem fizeti ki a tényleges költségeket, ezért keletkeznek ezeknél a cégeknél, hiába volt kormánypárti vezetése Érdnek eddig, félmilliárd forint felhalmozódott, és ott jelentkezik,mint hiány, hogy erre milyen megoldásokat fognak tudni találni, ezekről is egyeztettek Csőzik Lászlóval, aki elnyerte a polgármesteri széket, és többsége is van a Testületben, és természetesen a közlekedési kérdésekben is egyeztettek, de nem csak velük, e tekintetben a XI. kerülettel, és a fővárossal is egyeztettek már. Nem gondolja azt egyébként, hogy kritika illetné a fővárost, de Budaörsöt sem, az elmúlt öt évben az egyik legnagyobb beruházás, legnagyobb fejlesztése a városnak, s bár ez nem egy látványos fejlesztés,hiszen a szennyvízvezetékek a föld alatt mennek, s az állampolgárokat a legkevésbé sem érdekli az, hogy ezek a dolgok hogyan kerülnek aztán egy szennyvíztisztító telepre, de hogy környezetvédelmi szempontból ez a másfél milliárdos beruházás nagyon fontos volt Budaörs számára, s hogy ezt a fővárossal közösen alakították ki. Bár amikor ennek kezdeményezője volt Budaörs, most már jóval több mint egy évtizede, akkor sokkal több település részt vett volna benne, de végül ketten maradtak, de a legnagyobb, és a legtisztességesebb elszámolással valósították meg ezt a beruházást. Úgy ítéli meg, hogy az az állítás, ami persze valótlan, s közlekedéssel kapcsolatban a főváros, a XI. kerület, a XI. kerület és az összes agglomerációs település legnagyobb problémája, nevezetesen, hogy a rendszerváltás óta egyik kormánynak sem sikerült az elővárosi közlekedésre választ adnia, hogy a nullás gyűrű a mai napig nem záródott, ezekben ezekkel a településekkel együttműködve nagyon bízik benne, hogy a következő öt évben lehet majd eredményt elérni, és igaz lesz a miniszterelnök azon állítása, hogy minden településsel együttműködik, s az olyan feladatokat – márpedig szerinte  a főváros élhetősége, s az agglomeráció élhetősége szempontjából ez a bizonyos közlekedési probléma megoldás – ami nem Budaörs hibájából, nem Törökbálint hibájából, nem a XI. kerület hibájából, hanem egy rendszerszintű probléma okán nem tudott eddig megvalósulni, ebben az öt évben reméli, hogy meg fog tudni valósulni. Budaörs városa többször elnyerte már  a szolidáris település díjat, ennek többféle vonatkozása van, e tekintetben ő a szociális ellátórendszert szeretné kiemelni, ahol miután az Állam kivonult  a szociális ellátás jelentős részéből, és gyakorlatilag csak saját forrást tudnak erre fordítani, huszonkét féle támogatási rendszert működtet a város,s ők a választási kampányban nem próbáltak úgy szavazatot vásárolni, hogy mindenkinek adnak pénzt, ők azoknak fognak a jövőben is adni, akik rászorultak, s nem azoknak fognak pénzt adni, akik észre sem veszik, hogyha valamilyen ilyen jellegű támogatást kapnak, hiszen a jövedelmük, a bevételük havi szinten jelentősen sok esetben sok nullával jelentősen a többszörösét haladják meg annak az összegnek, ami viszont nagyon fontos azoknál, akiknek az élethelyzetük nehéz. Természetesen mélyen elítéli azt, amikor törvény rászorultakat, hajléktalanokat kriminalizál, és büntetőjog eszközeivel igyekszik kezelni, és hála istennek öröm azt látni, lehet hogy változás van e tekintetben is a bírói gyakorlatban, hogy szűnnek meg döntések, amelyek ilyen módon születtek, s talán azok az önkormányzatok, ahol hasonlóan gondolkodnak, mint náluk, megoldást fognak arra találni, hogy az ilyen helyzetben lévő emberek életminősége is változzék. A legnagyobb kérdés az, hogy fog-e változni az önkormányzatok finanszírozása, hisz a legelszomorítóbb döntés az elmúlt ciklusban az önkormányzatukat érintően az volt, hogy egy kétharmados Alaptörvény, amire most esküt tettek, és egy kétharmados önkormányzati törvény ellenére egy feles törvénnyel át lehetett írni kétharmados  döntéseket, és törvénytelenül lehetett úgy elvonni az önkormányzatuktól milliós nagyságrendben pénzt, hogy ez bizony az itteni fejlesztésekből hiányzik. Természetesen mindent el fognak követni, jelenleg az Európai Uniónál van, pontosabban a megfelelő szervénél van az a lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban döntést hozzon, hiszen a hazai jogi lehetőségeket már kimerítették. Az, hogy ezek mennyire voltak ellentmondásosak,és elképesztőek, hogy a bíróság első fokon messzemenően igazat adott, aztán másodfokon olyan döntés született, amit szerinte egyszer tanítani fognak majd, ha újra jogállam lesz Magyarországon, de ebbe most nem szeretne belemenni. A jövőben mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a budaörsi források, amit a törvény garantál, nevezetesen, hogy a saját bevételek, amelyek az önkormányzat vagyonához tartoznak, azokat a budaörsiek javára lehessen felhasználni,és ne lehessen kilopni az itt élők zsebéből.  Azt sem tudhatják persze, hogy lesznek-e hasonló más döntések a jövőben, de mindenesetre azt ki lehet jelenteni, hogy Budaörs a jövőben, ha a saját bevételeit itt hagyják, és egyetlen fillér állami támogatást sem kap, meg fog tudni állni a saját lábán, és meg is fog állni a saját lábán, és ugyanazt a fejlődést fogják tapasztalni az itt élők, mint ahogyan ez eddig is volt. Végül, de nem utolsó sorban az építésügyről kell néhány szót ejteni. tegnap ünnepeltek, de az ünnepet egy kicsit beárnyékolta, hogy tegnap jelent meg – s nem is érti, hogy hogy sikerült ezt október 23-ra időzíteni – az építési törvénynek egy olyan módosítása, s talán a jelen lévők nem tudják, de a város Hivatalának, Jegyző úrnak semmiféle építéshatósági jogosítványa nincsen már, de eddig legalább valamiféle tájékoztatást kaphattak arról, ha valamit az e-naplóba feltöltöttek, s a Budakeszi építéshatósággal normális együttműködés alakult ki, bár ugye tudják, hogy az építés felügyelet meg Érdhez került, így aztán túl hatékonyak nem tudtak lenni, hogyha sikerült valahol észrevenni, hogy valamilyen építkezés szabálytalan, nos az jövőben megszűnik már az e-naplóba való feltöltés kötelezettsége is megszűnik, vagyis magánépíttetők esetében semmilyen olyan adminisztratív eszköz nincsen, amivel rá tud látni egy önkormányzat, a jegyzői iroda arra, hogy mi történik a településen. Ott csak akkor lehet majd észlelni, ha valami szabálytalanul történt, amikor szinte már visszafordíthatatlanná válik az a dolog, ebből következően attól tart, hogy az a káosz, ami már most is látszik, a jövőben még inkább el fog uralkodni. Azt, hogy erre milyen eszközeik lesznek, azt majd megpróbálják kitalálni, de ezt fél nap alatt még nem oldották meg, de majd erre is fognak keresni megoldásokat.

Most akkor rá kell térnie valamire, ami rendkívül szomorú, s amivel kapcsolatban a testületi ülés előtt sajtótájékoztatót is tartottak az egyesület vezetőjével. Ez a választási kampány olyan szinten süllyedt az eddig ismert színvonal alá, hogy ez alatt már nem pusztán jogszabálysértések, hanem köztörvényes bűncselekmények is történtek. Talán emlékeznek a jelen lévők, és a kedves tévénézők arra, hogy öt évvel ezelőtt, amikor ugyanilyen arányban nyert, talán egy kicsit kevesebb szavazattal, s az arányok talán ennyiben változtak, hogy nagyobb támogatást kaptak egyesületük jelöltjei, akkor úgy döntöttek, hogy a FIDESZ-KDNP korábbi frakcióvezetőjének megajánlják az alpolgármesteri helyet, bár erre semmi nem kötelezte őket, és nem következett a választási eredményből, de mégis azt gondolták, hogy meg kell osztani a  feladatokat, együtt kell működni, mert ez a település érdeke. Kálóczi Imre személyében alpolgármestere lett a településnek, akinek ezúton szeretne köszönetet mondani a munkájáért, mert ezt ő becsülettel és tisztességgel látta el, s az együttműködésükben nem voltak semmiféle politikai szempontok, a város érdekében dolgoztak közösen. Hozzáteszi, hogy néhány héttel vagy hónappal azt követően, hogy ő elfogadta ezt a megbízást, ki kellett lépnie a kormánypárti pártokból, ezt most nem tudja pontosan… igen, csak a FIDESZ-ből.  Azt hiszi, ez is egy jelzés volt már akkor, hogy milyen jellegű az együttműködési szándék a másik oldalon. Ezzel együtt valamennyi bizottságban és valamennyi tisztségben jelentősen a Képviselő-testületi, illetve a szavazatokra, a ténylegesen leadott szavazatok arányától eltérően sokkal magasabb arányban biztosítottak lehetőséget a FIDESZ-KDNP képviselőinek az önkormányzati bizottságokban. Természetesen, ami az önkormányzati törvényből következik, azon jogosítványai biztosítottak lesznek most is a képviselőknek. De amikor Czuczor Gergely, a kihívója másnap, a választást követően felhívta, ő elmondta, hogy itt olyan bűncselekmények történtek, amivel kapcsolatban nyomozás folyik, büntető eljárás folyik, s ezeknek az eredménye alapvetően fogja befolyásolni azt, hogy mi fog tudni történni az előttük álló öt évben. Az, hogy őt fél évvel ezelőtt megpróbálták megzsarolni, természetesen eredménytelenül, az hogy vele kapcsolatban olyan lejárató anyagokat köröztek már korábban is, s azt, hogy kik és hogyan tették ezt, az szerinte a teremben ülők jelentős része számára világos, számára is világos. Ő azt jelezte Czuczor Gergelynek, hogy szerinte két lehetőség van, az egyik egy kicsit hosszadalmasabb, büntető eljárás, és annak az eredményének a megvárása, a másik egy tisztességesebb, de sokszor hallották a választási kampány során riválisaiktól, hogy ők a keresztény elvek mentén működnek, szerinte az igazmondás egy ilyen szervezet esetében rendkívül fontos, még a tíz parancsolatból is következik. Tehát azt mondta, hogy ha tisztességgel kiállnak, és elmondják, hogy kik és mit, és hogyan követtek el, akkor természetesen megtisztulhat a helyzet, tisztává válhat, hogy kiknek lehet, és kiknek nem lehet szerepük a jövőben a budaörsi közéletben jogi okokból, természetesen nem politikai szempontok alapján. Erre a mai napig válasz nem érkezett, ő pedig úgy gondolja, s ebben a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai között teljes az egyetértés, hogy ameddig ezen ügyek végére pont nem kerül, addig mindenki, akinek az érdekében ezek a bűncselekmények történtek, potenciális elkövetők lehetnek. Ily módon együttműködni nem lehet, csak akkor, ha ezek a dolgok rendeződtek, s még egyszer mondja, ami az önkormányzati törvényből fakad, ami az önkormányzati törvény részéről a képviselők számára biztosított, azon jogosítványok természetesen rendelkezésre állnak, ezt senki nem tagadhatja meg, senki nem vonhatja el. Ami a dologhoz még hozzátartozik az eddig elmondottakon kívül, a mélypont számára lelkileg, emberileg és minden tekintetben az volt, amikor édesapját megtámadták két nappal azon aljas akciót követően, amikor szórólapoztak a városban. Azt, hogy fizikailag bántalmazták a kilencven éves édesapját, azt nem tudta feldolgozni a mai napig. Ezen a helyen is szeretné azt elmondani, amit a sajtótájékoztatón mondott, egymillió forintot ajánl fel a nyomravezetőnek, aki olyan érdemleges információval rendelkezik, ami alapján a rendőrség ezeket a gazembereket, vagy ezt a gazembert el tudja fogni, de természetesen felelősnek tartja a riválisaikat, ők teremtettek olyan hangulatot ezen a településen, amire még soha nem volt példa, hogy ilyen helyzetek alakulhattak ki. Szomorú, hogy az alakuló ülésen, aminek ünnepnek kellene lennie, és csak ünnepi dolgok hangozhatnának el, ilyen eseményekről kellett beszéljen, de hazudna, nem lenne őszinte, hogy mindezeket nem mondta volna el. Végezetül annyit szeretne mondani, hogy megpróbál, és természetesen a képviselőik is túl fognak lépni azon, ami itt az elmúlt két hónapban, fél éven történt, és azért fognak dolgozni, hogy ez a város a jövőben is békés, szerethető, kiegyensúlyozott település legyen, és úgy fejlődjön, ahogy az eddig a budaörsiek megszokták, és eltűnjenek azok a dolgok, amikről itt most kénytelen volt beszámolni. Köszöni szépen a figyelmet.

 

 

A kötelezettsége az, hogy a Képviselő-testület mai ülésének az ünnepélyes részét követően a kötelező feladatokra térjenek át, hiszen vannak olyan döntések, amelyek bár a törvényből következően egyértelműen következnek is, de a Testületnek mégis döntenie kell róla. A megküldött napirendhez képest két kiegészítést szeretne mondani, van egy sürgősségi indítvány, ami a ki nem vett szabadságok tárgyában tartalmaz előterjesztést, s egy kiegészítés a 6. napirendhez, a Képviselő-testület bizottságainak választására vonatkozóan. Napirendre levételre javaslat  nincsen, ahogyan zárt ülésre vonatkozóan sincs, valamennyi napirendet nyílt ülésen javasolják tárgyalni. Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek valamilyen javaslata. Miután kérdés észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

159/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Napirend

 

 • A polgármester illetményének megállapítása
 • Alpolgármester(ek) választása
 • Az alpolgármester(ek) illetményének megállapítása

4.) Az alpolgármester végkielégítése

5.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12) sz. rendelet módosítása

6.) A Képviselő-testület bizottságainak választása

7.) Felügyelő bizottsági tagok választása

8.) Döntés a polgármester időarányosan ki nem adott szabadsága tárgyában

 

 

Napirend

 

1.) A polgármester illetményének megállapítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri jegyző urat, hogy amennyiben valamit rosszul mondana, javítsa ki, ő úgy tudja, hogy forint fillérre a törvényből következik ez a szám, a mi itt szerepel s a Képviselő-testületnek döntenie kell róla, de igazából a törvény meghatározza azt, hogy milyen összegben állapítható meg, s ez szerepel a határozati javaslatban, illetve a kettes pont, ami a költségtérítésre vonatkozik. A döntés meghozatalából kéri kizárását érintettség okán.  Miután kérdés észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

160/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „A polgármester illetményének megállapítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott.)

   

 

161/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A polgármester illetményének megállapítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármester illetményét a Mötv. 71.§ (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – havi 698.019.- (azaz hatszázkilencvennyolcezer-tizenkilenc) Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát az Mötv. 73.§-ra figyelemmel a Kttv. 141.§ (6) bekezdés b) pontja alapján havi 25 800.- (huszonötezer-nyolcszáz) Ft-ban, azaz összesen havi 723 819.- (hétszázhuszonháromezer-nyolcszáztizenkilenc) Ft-ban állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését havonta a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a Kttv. 13.§ (2) bekezdésére figyelemmel a havi illetménye 15%-ában, azaz 104 703.- (száznégyezer-hétszázhárom) Ft-ban állapítja meg.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     jegyző           

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

 

 

2.) Alpolgármester(ek) választása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az alpolgármester személyét titkos szavazással kell megválasztani. Kérdése, hogy a feltételek a titkos szavazáshoz rendelkezésre állnak-e? (Szavazócédulák, urna) Igen, akkor a Képviselő-testület számára javaslatot tenne az alpolgármester személyére, bár ez nem titok, mert Biró Gyulát fogja megnevezni, mint jelöltet. Meg kell, hogy válasszák a Szavazatszámláló Bizottságot. Három frakció van, kicsit eltérő arányban vannak benne a képviselők. A Gazdakörnél egyszerű a helyzet, s inkább csak kérdezi Kisberk Balázst, hogy elfogadja-e jelölést. (Igen.) Szeretné megkérdezni a BFE részéről, hogy Farkas Benedek elfogadja-e azt, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen? (Igen.) Kérdezi a FIDESZ-KDNP-t, hogy kit javasolnak körükből, mert onnan ő nem szeretne senkit javasolni.

 

Czuczor Gergely képviselőt javasolják

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, tehát Kisberk Balázs, Farkas Benedek, és Czuczor Gergely a három fő akit először feltesz szavazásra a Szavazatszámláló Bizottság összetételében, s Farkas Benedek elnökletével javasolja elfogadni a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

162/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása titkos szavazás lebonyolításához

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek elnöke: Farkas Benedek, tagjai: Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ameddig a szavazatok megszámlálás történik, addig szünetet rendel el.

 

 

SZÜNET

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A szavazatszámlálással úgy tűnik, hogy sikerrel megbirkózott a bizottság, így kéri, hogy mindenki foglalja el a helyét, hogy az eredmény kihirdethető legyen. Felkéri Farkas Benedeket, a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményt.

 

Farkas Benedek képviselő: Mind a tizenöt képviselő részt vett a titkos szavazáson, így tizenöt szavazat érkezett, nem volt érvénytelen szavazat, és mindenki igennel szavazott, így Biró Gyulát alpolgármesterének választotta a budaörsi önkormányzat.

(A titkos szavazásról szóló jegyzőkönyv és a szavazólapok a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

 

 

163/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Alpolgármester(ek) választása 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 74.§ (1) bekezdésében meghatározott célból, a polgármester általános helyettesítésére – az SZMSZ 69. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló – alpolgármesternek megválasztja Biró Gyulát.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző        

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ahhoz, hogy Biró Gyula a feladatát el is láthassa, most az eskütételre kerül sor. Kéri mindenkitől, hogy álljon fel, amíg felolvassa az eskü szövegét.

 

„Én, ……………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Budaörs  fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

 (Isten engem úgy segéljen!)”

 

Biró Gyula letette az alpolgármesteri esküt.

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó munkát kíván alpolgármester úrnak.

 

Biró Gyula alpolgármester: Köszöni szépen a bizalmat, megpróbál erre rászolgálni.

 

 

3.) Az alpolgármester(ek) illetményének megállapítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a döntés előtt kéri, hogy a Képviselő-testület szavazzon az érintett döntéshozatalból történő kizárásáról. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

 

 

 

 

164/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biró Gyula alpolgármestert személyes érintettség okán a „Az alpolgármester illetményének megállapítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester illetményéra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Biró Gyula alpolgármester nem szavazott)

 

 

165/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az alpolgármester illetményének megállapítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. az alpolgármester illetményét a Mötv. 80.§ (1) bekezdés alapján a polgármesteri illetmény 90 %-ában, havi 628 200.- azaz hatszázhuszonnyolcezer-kettőszáz Ft-ban állapítja meg;
 2. az alpolgármester költségtérítését a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján az alpolgármesteri illetmény 15%-ában, havi 94 230.- azaz kilencvennégyezer-kettőszázharminc Ft-ban állapítja meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

 

 

 

4.) Az alpolgármester végkielégítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A korábbi alpolgármester Kálóczi Imre végkielégítésére vonatkozik a javaslat, itt a törvény tartalmazza a kötelezettséget, de egy „tól-ig” határt állapít meg. Kálóczi Imre munkáját értékelve a maximális összegre tett javaslatot a végkielégítés összegében. Amennyiben kérdés nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.  A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

166/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az alpolgármester végkielégítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Kálóczi Imre leköszönő alpolgármesternek a város érdekében éveken át végzett áldozatos munkájáért.

2.) A Képviselő-testület az alpolgármester végkielégítését a Kttv. 225/D.§ (1) bekezdése alapján hat havi illetményének megfelelő összegben, azaz 3 769 200.- (hárommillió-hétszázhatvankilencezer-kettőszáz) Ft-ban állapítja meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző 

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

 

 

Kálóczi Imre: Köszöni szépen. Ügyrendi dolgot szeretne mondani, miután senki nem tudta, hogy mit szeretne ezzel a végkielégítéssel. Polgármester úr azt mondta, hogy tényleg egy olyan szint alá süllyedt a kampány, amit még sosem láttak Budaörsön. Azt gondolja, hogy Polgármester úr felajánlott egymillió forintot  nyomravezetői díjként, aki segít abban, hogy elkapják azokat a tetteseket, akik az édesapját megtámadták. Az egymillió forint is elég sok, de ő azt gondolja, hogy a városban elég sok olyan jobboldali lakik, konkrétan a 99%-uk elítéli ezt a tettet, viszont ők nem kaptak ma végkielégítést, úgyhogy ezt a végkielégítést szeretné felajánlani az egymillió forintos díj mellé, hogy ha esetleg ez a motiváció bármilyen otthon maradt embernél, aki tud erről bármit, hogy kevés az egymillió forint, akkor menjen be a rendőrségre és tegyen tanúvallomást. Köszöni.  

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen.

 

 

 

5.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért, hogy a következő napirendnél dönteni lehessen a személyekről a Képviselő-testületnek ezt a döntést meg kell hoznia. Azt is hozzáteszi, hogy a külső tagok tekintetében még az előterjesztés nem tartalmaz semmilyen utalást, azt az előttük álló időszakban fogja a Képviselő-testület majd kezelni. A bizottságok működésének biztosítása érdekében – bár a törvény nem mindegyiket írja elő kötelező jelleggel – ahhoz hogy a Képviselő-testület kiegyensúlyozottan tudjon működni, ezeket a döntéseket meg kell hozni.

Miután kérdés nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

22/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete

 

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

6.) A Képviselő-testület bizottságainak választása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Természetesen itt a személyi összetételnél az, amit a köszöntőben az ülés elején elmondott az visszatükröződik, azzal, hogy azt szeretné kiemelni, hogy a Gazdakör képviselőjével megtörtént az egyeztetés, és azon bizottságokban, amelyekben ő szerepel, az az ő egyetértésével történik. Nem olvassa fel az egészet, a lista hosszú. Hét bizottságról van szó, az előterjesztés szerinti tartalommal teszi fel majd szavazásra.

 

 1. Czuczor Gergely képviselő: Az ünnepi ülésnek az első, általa mondott mondatai azok a köszönet jegyében teljenek. Szeretné megköszönni a szavazóknak, akik részt vettek a választáson – külön azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogatták – az aktivistáknak, segítőknek. Külön a SZSZB tagjainak, akiket résznek ők delegáltak, részben pedig más szervezetek. Engedjék meg, hogy megköszönje a helyi választási bizottságnak a munkáját, illetve külön laudálja az önkormányzatnak a résztvevő munkatársait, akik hozzásegítették őket a választásnak a lebonyolításához. Engedjék meg, hogy gratuláljon nyílt színen is és nem csak az újságban, illetve telefonban Wittinghoff Tamás polgármester úrnak a győzelméhez. Külön köszönti a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek a győztes képviselőit, akik megnyerték a választást és a kompenzációs listán bejutott egyéb képviselő társait is. Sajnálják és mélyen elítélik azt a fizikai erőszakot, amely érte polgármester úr édesapját, és reméli, hogy a tettesek hamar kézre kerülnek. Nincs közük ehhez a dologhoz, bármennyire is polgármester úr utalt erre, hogy ők állhatnak mögötte, nincs ilyen tudomása róla és maguk ilyen utasítást senkinek nem adtak. Mélységesen felháborítja ez az eljárás és nem szeretnék, hogy ez bármikor is megismétlődhetne, hiszen nem erről kell, szóljon egy önkormányzati kampány, egy önkormányzati választás. Azt kívánja Budaörs egész közösségének, hogy a demokratikus elvek – amelyeket polgármester úr többször is aláhúzott a korábbi beszédében – érvényesüljenek. Ennél a bizottsági struktúránál azt vélelmezik, hogy politikai döntés születik, amire Polgármester úr utalt is, hogy szeretné majd ezt módosítani. Jelenleg azt érzi, hogy ez őket sújtja, egy fikcióra, vélelemre alapulva bünteti azokat a képviselőket, akik kompenzációs listán képviselni szeretnék a 4000 szavazót, aki Budaörsön a jobboldalra szavazott. „Vae victis”, ahogy a latin mondja, „Jajj a legyőzötteknek”. Szeretné, hogy ez nem egyfajta Wittinghoff rendszerré alakulna át Budaörsnek a közgyűlése és képviseleti rendszere, hanem egyfajta demokratikus közélet jönne vissza és térne ide az önkormányzati testületbe. Azért rossz ezeket mondani, mert abban bíztak, hogy ez egy eredményes együttműködésre okot adó 5 év lesz. Kívánják, hogy ez ezzé váljon, hiszen tudják és remélik, hogy ez a városnak a közösségét egészében kell, hogy megtestesítse az önkormányzati képviselő-testülete, és nem csak egy részét kell, hogy felölelje, hanem az egész várost kell tudni képviselni politikai oldaltól függetlenül. A törvényesség felé fordul, hogy rendben találták-e ezt a jegyzői iroda munkatársai, hogy van olyan átruházott bizottsági hatáskör amelyben a döntést a bizottság fogja meghozni és értelmezésük szerint a Fidesz-KDNP képviselői erről dönteni nem tudnak. Tehát lesz olyan döntés, amelyből gyakorlatilag kiszorul a kompenzáción bejutott képviselő. Az már külön pikáns, hogy Kisberk Balázs ezekben részt fog tudni venni, ez kisebb szervezetnek a képviseletében, de ott lesz. Ők, akik 4000 szavazatot képviselnek Budaörsön nem fognak tudni részt venni ezekben a döntéseiben. Értelmezésük szerint itt a demokrácia sérül és a törvényesség mindenképpen problémás kérdéseket vet fel, ezért néz jegyző úrra, hogy jól van-e ez így? Biztos fog választ kapni. Szerinte az sérülése a demokráciának és a jognak is, ha az átruházott hatáskörökre figyelemmel a bizottságon ugyan részt tudnak venni, de döntést nem fognak tudni hozni. Szerinte ez nem jól van a jövőben. Ne értsék félre, de a fiatal demokratákra néz, akikben ott van a demokrácia érzékenysége, hiszen nem süllyedtek bele itt az elmúlt 30 évnek a küzdelmébe, hogy Önök szerint jól van-e ez így, hogy kirekesztik a 4000 szavazónak a képviselőit a döntéshozatalból. Erre a kérdésre Önöknek, nektek kell megadni a választ. A hozzászólását azzal zárja, hogy reményei szerint ez a helyzet, ami most itt előáll ezzel a bizottsági struktúrával módosulni fog, ők ebben érdekeltek lesznek. Nyitottak a megbeszélésre, ez ügyben ő maga személyesen is tett lépéseket. Nem kapott rá pozitív választ. Azt kívánja ennek a képviselői gréniumnak, akik itt összejöttek Budaörs Város képviseletében, hogy eredményes, sikeres és békés 5 esztendő álljon előttük és 5 év múlva elmondhassák, hogy jól tudtak dolgozni a város egész közössége javára.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt jegyző úrnak átadja a szót, az utolsó mondatba kapaszkodna. Egy dologban egyet értenek, az ő reményei szerint is változni fog ez. Ha jól figyelt, akkor 2014-ben, amikor ugyanilyen arányban nyert a Budaörs Fejlődéséért Egyesület, jelentősen túlkompenzálva kaptak a Fidesz-KDNP képviselői lehetőséget mindenhol. És ezt még a legszélsőségesebb média felületen folyamatosan, mint bennünket ostorozó – és most nevesítve nem fogja mondani, hogy ki volt ez – is leírta, hogy egy dolgot el kell ismerni, nagyon gáláns volt a társaság. Azért az nagyon érdekes, amikor azt kívánjátok, hogy váljon valami jogszerűvé. Hát ő is azt kívánja, hogy váljon jogszerűvé minden, de a helyzet az az, hogy amikor  beszéltek személyesen telefonon és akkor azt kérte, hogy majd ezt ne telefonon beszéljék meg, azóta viszont nem kereste. A sajtótájékoztatón elmondta – amit most nem fog megismételni – csak részlegesen ismertette azokat a jogszabálysértéseket, amiket részben az érdeketekben, részben ti magatok elkövettetek. Akik törvénysértéssel akarnak választást nyerni, azok ne oktassák ki demokráciából.

Kéri, hogy ne csóválja a fejét… ne haragudjon, lehet reagálni sok mindenre, de itt olyan bűncselekmények történtek olyan köztörvényes bűncselekmények történtek, ami után azt mondani, hogy itt a demokrácia sérül, hát ez egy olyan paradoxon, amit tényleg meg kell fejteni, de ezt már a büntetőjog eszközeivel. Ebben a teremben nagyon sokan ülnek, akik pontosan tudják, hogy mi történt. Elmondták, dokumentumok bizonyítékok vannak. Azt gondolja, hogy aki ebben az esetben csóválja a fejét azért, mert úgy gondolja, hogy azoknak, akiknek ezekhez az ügyekhez közük van, joggal kérik számon a demokrácia működését, azoknak fogalmuk sincs a demokrácia lényegéről. Demokráciában nem történhet meg az, hogy egy választás során súlyos bűncselekményeket kövessenek el büntetlenül. És itt a „büntetlenül”-ről van szó.

 

 1. Bocsi István jegyző: Az önkormányzati törvény határozza meg a képviselők jogait. A képviselők jogai nem sérülnek ebben az esetben, valamennyi bizottsági ülés anyagát valamennyi képviselő meg fogja kapni, valamennyi képviselő részt vehet ezeken az üléseken, hozzászólhat, indítványt tehet, arról a bizottság köteles szavazni. Egyéb tekintetben a jogszabály nem korlátozza azt, hogy a bizottságnak milyen összetétele van, így jogszabálysértés itt nem merül fel.

 

Farkas Benedek képviselő: Ha már megszólításra került, például valószínűleg ő is a képviselő úr szavai alapján hagy reagáljon gyorsan annyit, hogy a döntéshozatalból vagy a demokráciában való részvételből korábban pont hogy a Fidesz-KDNP zárta ki a maga köréből a korábbi frakcióvezetőjét, volt alpolgármester urat. Látják, hogy milyen gyakorlatot alkalmazott korábban a Fidesz-KDNP és azt is látták, hogy szisztematikusan voltak letépve a plakátok, nem minden körzetben, de egyes körzetekben nagyon láthatóan és a Gazdakör plakátjait tépték le és a Budaörs Fejlődésért Egyesület plakátjait tépték le, úgyhogy a demokráciában való részvételből való kizárás az itt az egyik oldalon tűnt csak egyértelműnek. Ezt szeretné ehhez hozzá tenni és nagyon reméli, hogy novembertől akár már egy bizottságban fognak tudni együtt dolgozni és Fidesz-KDNP-s tagjai is lesznek majd a következő testületi ülést követően a bizottságoknak, de ehhez néhány őszinte beszélgetésre és lépésre lesz szükség szerinte.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Leginkább becsületre.

 

Löfler Dávid képviselő: Nem akarta ezt felhozni, de a plakát téma előkerült. Polgármester úr csinált egy facebook bejegyzést, ami azt sugallta, hogy ő vagy a szavazói tépkedik a plakátokat. Nem akarta itt felhozni, de hogy most megint előkerült. Látta pontosan a polgárok házánál, mikor készültek a Budaörs Fejlődéséért Egyesület plakátjai, még kezet is fogtak, Vágó Csabával is találkozott. Meg is jegyezte, hogy szerinte gyanús, hogy ezek a plakátok elég hamar le fognak jönni, mert enyvvel rakták fel a műanyag táblákra, ami egyértelmű, hogy egy kiadós eső után, egy kis széllel, egy pillanat alatt leesik. Ez az egész városban látható volt, hogy ezek a plakátok olyan minőségben lettek felrakva, hogy egy pillanat alatt leestek. És az a kép, amit a polgármester úr felrakott, és amiben utalt rá, hogy biztos én vagy a szavazóim vagyunk a plakátrongálások mögött, az a képen látszik, hogy az a plakát – ami éppen leesett a képen – az olyan 3 méter magasan van, úgyhogy létra kellett ahhoz, hogy ezt valaki le tudja tépni és egy térfigyelő kamera mellett van. Nem tudja elképzelni, hogy valaki kimegy egy hatalmas létrával a térfigyelő kamera mellett, hogy le tudja tépni a polgármester úr képét. Teljesen abszurd. És látható, hogy az egész városban ezek a plakátok sorra jöttek le maguktól az időjárás segítségével. Nem zárja ki, hogy volt valahol rongálás, de hogy nem ők voltak ezek mögött és ezeket a vádakat szeretné visszautasítani.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két dologra kell, hogy reagáljon. Már most újra előjött, hogy tulajdonképpen ők maguk okozták azt, hogy ezek a plakátok – de csak bizonyos helyeken saját maguktól lejöttek. Dr. Czuczor Gergely az imént azt mondta, hogy arra utalt, hogy a Fidesz-KDNP képviselői állnak az édesapja megtámadása mögött. Szeretné, ha visszaolvasná majd a jegyzőkönyvet, megint valótlant állított. Ilyet sohasem mondott. Azt mondta, hogy azért a politikai hangulatért, ami ma Magyarországon lehetővé teszi azt, hogy fizikai bántalmazás is történjék, azért felelőssé teszi azokat, akik ma a hatalmat gyakorolják Magyarországon. Tegnapi napon neonácik – egyébként ugyanaz a társulat, aki utána az általuk terjesztett lejárató anyagot is közzé tették – támadtak meg békés embereket, illetve politikai szervezeteket. Azt gondolja, hogy az a hangulat, ami kezd kialakulni ebben az országban, azért igen is felelős mindenki, nem Ti konkrétan, hanem mindenki, aki olyan hangulatot teremt, amiben azt hiszik egyesek, hogy akár fizikailag is bántalmazhatnak olyanokat, akik nem értenek velük egyet. Ez az egyik dolog, amire szeretett volna reagálni. A másik dolog az, hogy jelezte, hogy itt a teremben nagyon sokan vannak, többen – többjükre rá is nézett – akik pontosan tudják, hogy ő miről beszél, pontosan tudják, hogy mik azok a tények, ők saját maguk is elmondták, ami alapján te magad is meg tudnád tenni, hogy világossá tegyed azt, és megtisztítsd a közéletet azoktól, akik bűncselekményt követtek el. Akik bűncselekményt pártolnak, azok számára pontosan ugyanolyan tisztességtelenek, mint az elkövetők.

 

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Képviselő úr szavaira röviden reagálna. Azt gondolja, hogy itt szisztematikusan tépték a plakátokat valakik. Nagyon-nagyon sok olyan plakáttépés nyom található még jelenleg is a városban, ami egyébként arra utal, hogy szépen odamentek emberek és letépték. Az ő körzetében, a 2. sz. választókörzetben, gyakorlatilag minden második éjszaka járt körbe és rakosgatta ki az új plakátokat. De lehet az is, hogy az időjárási anomáliák csak arra a körzetre terjedtek ki.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Lokális időjárási problémák adódtak ott, abban a körzetben. De maradjanak abban, hogy számára a legkevésbé sem az a legsúlyosabb történet, hogy tépkedték a plakátjaikat, igazából az csak egy megnyilvánulása volt annak az indulatnak, ami máshol fizikailag is megnyilvánult. De itt egészen más, súlyos történetek is voltak, ami anyagi következményekkel is járt az egyesületük számára. De most ezeket nem részletezi.

 

 1. Czuczor Gergely képviselő: Polgármester úrnak volt olyan nyilatkozata, ahol utalt arra, hogy ők lehetnek e mögött, méghozzá a Budaörs Városi TV-nek a választás éjszakáján mondott nyilatkozatában. Javasolja, hogy hallgassa vissza, ő onnét vette ezt a számukra nagyon fájó és méltatlannak gondolt szavakat. Önmagában a tett egy elítélendő dolog, de hogy vetítjük rá a politikai ellenfelünkre ismeretek és tudás nélkül, az mindenképpen nem oda való volt. A közbeszédnek az eldurvulásáról, nem olyan rég csatlakozott a város egy hasonló kezdeményezéshez, amelyben a gyűlöletbeszédet próbálja meg kezelni és erre oktatni, ennek a megelőzésére oktatni a választókat, illetve a leendő választókat az iskolákon keresztül. Ezt ők ugye támogatták, de engedjék meg saját személyes példáját előhozni, hogy a facebook profilján, politikusi oldalán őt ért 2 hónap alatt olyan hozzászólások, amelyek ismeretlen emberektől érkeztek és valami elementáris gyűlölet szakadt rá ebben a 2 hónapban. Polgármester úrnak az oldalát ő maga nem nézte, de nyilván ott is voltak hasonló hozzászólások, bár nem tudja, hogy ilyen léptékben-e, de ez több százas nagyságrend. Ezeket dokumentálta, le vannak mentve, bár örömét nem leli benne és nem fog feljelentést tenni, mert közszereplőként ezt el kell tudnia viselni, de hogy ez a fajta gyűlöletbeszéd, ami ott érte a szereplőt, jelen esetben őt, azért a családjában sok negatív képet festett, mert nem hitték el, hogy Czuczor Gergelyt ennyire lehet gyűlölni, de hát ezek szerint lehet. Nyilván ez nem a személynek szólt, hanem sokkal inkább annak a közösségnek, amelynek a képviseletét megpróbálja legjobb tudása szerint ellátni. Büszkén látja el ezt a képviseletet, hiszen értékek mentén próbálják meg szervezni az életüket. A teremben jelen van olyan ember, aki az MSZP-nek a külsős képviselő helyét, delegált státuszát látta el, aki valamikor – ugyan nem saját nevében, de egy facebook profilján – akasztós szöveget írt a jelenlegi miniszterelnöknek címezve. Országos hír is lett. Az közbeszédnek az eldurvulását ki kéne fogni. Nem keresi ennek a kinyitóját ennek az egésznek, de hogy nem jó az a világ, ami körbevesz bennünket, az biztos. A facebook lehetővé teszi gyakorlatilag, hogy profil mögé bújva akár fénykép nélkül vagy akár álfényképpel irdatlan blődségeket és gonoszságokat írjanak egymásnak. Ebből ő kimaradt és mindig is ki fog maradni. Szerinte nem méltó egy bizonyos szintnek a képviseletében ilyet elkövetni. Úgyhogy ettől ezután is távol fogunk maradni és erre fogja bíztatnia saját közösségének a résztvevőit, hogy soha ne is menjenek bele ilyenbe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Számára ez következik ebből, hogy akkor gyakorlatilag a szeretet jegyében történtek azok a bűncselekmények, amelyek ellenük irányultak és csupa hófehér lelkületű ember volt az, akiknek a tevékenységéből következik. Fogalmatok sincs arról, hogy kik voltak a telefonhívások, amik őt próbálták lejáratni, téged magasztalni, kik készítették azokat az anyagokat, amiket aztán szórólapoztak. Nem tudjátok, hogy lehet, hogy valakiknek fizetni kell valamiért, amiért a másiknak meg nem. De hát ezek nyilván egyértelműen tőletek távol álló dolgok. A szövegértelmezést továbbra is javasolja, mert amikor ő azt állítja, hogy felelősnek tekinti azokat, akik a közbeszéd eldurvulásáért és olyan hangulat teremtéséért ezen a településen tevékenykednek, amiknek a következményeként fizikailag lehet bántalmazni valakiket, ha ezt magára vette, akkor ezzel ő nem tud vitatkozni.

 

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Elnézést kér, de muszáj, hogy reagáljon. Számára egy kicsit ironikus, amikor a gyűlöletbeszédről a Fidesz-KDNP beszél. Az elmúlt 9-10 évben a kormánypárt folyamatos uszító propagandát, lejárató hadjáratokat indít a Fidesz-KDNP-nek nem tetsző személyek és csoportok ellen. Azt gondolja, hogy ez egy picit tényleg ironikus. Nagyon sajnálatos valóban, hogy idáig jutottak, hogy akár facebookon negatív kommenteket kap az ember. Azt gondolja, hogy ez közszereplőként el kell viselni, és ezt mondta is képviselő úr, de nem lehet összehasonlítani azzal, hogy valakinek az édesapját bántalmazzák, lejárató hadjáratot indítanak ellene. Tehát nem gondolja, hogy ezt össze lehet hasonlítani és azt gondolja, hogy ezen érdemes lenne túllépni, mert – ahogy a Polgármester úr is mondta – nagyon sokan sejtik a teremben, hogy ez honnan indult.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő ezt azért szigorúbban fogalmazza meg: pontosan tudja és súlyos aránytévesztés amikor facebook bejegyzéseket hasonlítanak össze bűncselekményekkel. De megnyugtatja, ő is kapott számtalant. Az speciel, amiket ő kapott az tényleg gyűlöletbeszéd, mert az társadalmi csoportok általános lejáratására alkalmas. A gyűlöletbeszéd, ami ellen ők tiltakoztak az, az nem egy személlyel szembeni gyűlölet, mert olyan mindig is volt és mindig is lesz a társadalomban. De amikor a 30-as évekhez hasonlóan társadalmi csoportokat bármilyen identitásukban bélyegeznek, sértegetnek, az a gyűlöletbeszéd. Abból kapott szépen, van is olyan aki, majd ki fog derülni, hogy ki volt, de most tényleg nem szeretne ebbe a versenybe belemenni. Tényleg súlyos aránytévesztés a facebook aljasságainak azon aljasságokkal való összevetése, amelyek bűncselekményt valósítottak meg. De olyan régen eltértünk már a tárgytól, csak nem akarta rögtön az első ülésen szigorú lenni, mert, hogy ugye a 6. napirendhez semmi köze nem volt mindannak, amiről itt beszéltek. Bár lehet, hogy nem baj hogy kibeszélték ezeket. Szerinte mindenki számára világosak a történések és ki így ki úgy vérmérséklete és erkölcsi hozzáállása alapján tud erről véleményt mondani.

 

A 6. napirend, a Képviselő-testület bizottságainak választása, egyben fogja feltenni szavazásra. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a javaslatot (a szavazáskor jelenlévő képviselők száma 15 fő).

 

 

167/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A Képviselő-testület bizottságainak választása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint választja meg a Képviselő-testület bizottságainak elnökét és tagjait:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB – 4 fő)

Elnök: dr. Molnár Gábor

Tagok:

Stift Nándor

 1. Kisfalvi Péter

Laczik Zoltán

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága (TFKVB – 4 fő)

Elnök: Stift Nándor

Tagok:

 1. Molnár Gábor

Monostori-Kalovits Márk

Farkas Benedek

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (KMISB – 5 fő)

Elnök: Laczik Zoltán

      Tagok:

Stift Nándor

Monostori-Kalovits Márk

Farkas Benedek

Kisberk Balázs

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (SZEB – 3 fő)

Elnök: Dr. Ritter Gergely

Tagok:

Hauser Péter

Laczik Zoltán

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (ÜB – 3 fő)

Elnök: Farkas Benedek

Tagok:

 1. Tóth Ferenc
 2. Molnár Gábor

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága (ÖKDB – 3 fő)

Elnök: dr. Tóth Ferenc

Tagok:

Hauser Péter

Kisberk Balázs

 

 1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB – 3 fő)

Elnök: Monostori-Kalovits Márk

Tagok:

Dr. Ritter Gergely

Laczik Zoltán

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

7.) Felügyelő bizottsági tagok választása (BTG Nonprofit Kft.)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Két olyan hely van, ahol dönteni kell. Az egyik korlátozott ideig fog működni, a TÖRS Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, a másik pedig a BTG, a Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságára vonatkozó előterjesztés.

Miután kérdés nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a BTG Nonprofit Kft. felügyelőbizottságára vonatkozóan a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot (a szavazáskor jelenlévő képviselők száma 15 fő).

 

 

168/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Felügyelő bizottsági tagok választása (BTG Nonprofit Kft.)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tulajdonosi jogkörében eljárva – az Önkormányzat tulajdonában álló BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., cégjegyzékszám: Cg.13-09-064364) felügyelő bizottságába 2019. október 28-tól számított öt éves időtartamra FB tagként

Dr. Molnár Gábort

Laczik Zoltánt

Hermann Józsefet és

Monostori-Kalovits Márkot

megválasztja.

 

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás cégbírósági bejegyzése érdekében a megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a TÖRS Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságára vonatkozóan a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a javaslatot (a szavazáskor jelenlévő képviselők száma 15 fő) .

 

 

169/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Felügyelő bizottsági tagok választása (v.a.” TÖRS Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat résztulajdonában álló, végelszámolás alatt álló „v.a.” TÖRS Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1., cégjegyzékszám: Cg.13-09-069948) felügyelő bizottságába – megbízatásukat meghosszabbítva – 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó időtartamra

FB tagként

Becz Györgyöt és

Farkas Benedeket

delegálja.

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a változást eredményező taggyűlési határozat meghozatalát és a változás cégbírósági bejegyzése érdekében a megfelelő intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester           

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Döntés a polgármester időarányosan ki nem adott szabadsága tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy sürgősségi indítvány, az előző ciklusban ki nem vett szabadságokra vonatkozik. Ebben a Képviselő-testületnek van lehetősége dönteni, hogy ezt kiadja-e visszamenőleg, vagy kifizeti. A kérése az, hogy az utóbbiról hozzon döntést a Képviselő-testület. Felteszi szavazásra a döntéshozatalból való kizárását érintettség okán. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta (a szavazáskor jelenlévő képviselők száma 15 fő).

 

170/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Döntés a polgármester időarányosan ki nem adott szabadsága tárgyában” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot (a szavazáskor jelenlévő képviselők száma 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott).

 

171/2019.(X.24.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Döntés a polgármester időarányosan ki nem adott szabadsága tárgyában

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – munkáltatói jogkörében eljárva – a Wittinghoff Tamás Polgármestert 2019. évben megillető szabadságnak a ciklusidő végéig (2019. október 13. napjáig) időarányos részéből fennmaradó, ki nem adott 12 nap szabadságot 399.349 Ft összegben megváltja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A munkájuk végére értek. Köszöni szépen a munkát. Nagyon reméli azt, – zárszóként – hogy hamar pont fog kerülni mindazon dolgokra, amik itt történtek. Abban is bízik, hogy néhány bocsánatkérés is elhangzik ez ügyben. És akik ma még nem látnak világosan és nem értik, hogy mennyire súlyos az a dolog, amikről itt most szó esett. És abban bízik, hogy normális keretek között fognak tudni dolgozni. Még arról nem tett említést persze, hogy itt – nem szeretett volna azzal hosszasan időzni – milyen nyilatkozatok hangoztak el. Arra a harmonikus együttműködésre ő sok készséget nem látott, de biztos ez is fog változni és az is csak a választás utáni hangulat jegyében zajlott így. Egész biztos, hogy arra fog törekedni, mint ahogy 5 évvel ezelőtt a Képviselő-testületben minden területen megfelelő bizottsági helyek, még akár túlkompenzálva is jussanak a másik oldalnak. De ehhez az kell, hogy ezek az ügyek megnyugtatóan lezáruljanak. Köszöni szépen a munkát, az ülést 1027-kor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: esküokmányok
 2. sz.: előterjesztések
 3. sz.: Titkos szavazás jegyzőkönyve, szavazólapok
 4. sz.: rendelet szövege

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. november 5.