Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 16-ai üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 16-ai üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. december 16-ai üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Mártonffy István főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető,  dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Szita László könyvvizsgáló valamint intézményvezetők, a BTG Nonprofit Kft. képviselői, nem képviselő bizottsági tagok és budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/dr. Varga Nikoletta/dr. Süveges Zsófia.

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelenteket és a TV nézőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,15 képviselő jelen van. Jelzi, hogy Kálóczi Imre alpolgármester egy olyan egyeztetés miatt van távol, amely része annak a folyamatnak, ami már hosszú ideje tart, és amelyből szeretnének jövőre következtetéseket levonni a gazdaság és a városban működő cégekre vonatkozóan.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testület napirendjéhez néhány módosító javaslatot szeretne ismertetni az alábbiak szerint:

 

 

Hivatali sürgősségi indítványok, melyeket javasol napirendre venni:

 

 • Aramis SE kiegészítő támogatási kérelme
 • Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása
 • A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása
 • Területrendezés – Ebner György köz – Templom tér
 • A 196/2015.(VI.17.) ÖKT sz., a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú határozat módosítás

 

Érkeztek képviselői módosító javaslatok, ezekről nem kell szavazni, mert ezeket a napirendeknél fogják figyelembe venni.

 

Napirendről való levételre javasolja az alábbi előterjesztést:

 

 • A Budaörs, Széles u. 72. sz. alatti 822 hrsz-ú ingatlanon épített önálló lakás tulajdoni viszonyainak rendezése (mert felmerültek olyan kérdések, amelyeket még tisztázni kell)

 

Sorrendi módosító javaslata nincsen.

 

Zárt ülésen javasolja tárgyalni a meghívó szerinti:

 

Az Mötv. 46.  (2) c) pontja alapján – vagyoni érdekek miatt –

 • ) A Budaörs, 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése
 • ) Termálvíz hasznosítás tanulmányterve – Envicom per – egyezségi ajánlat – ZÁRT ülésen javasolt
 • Sürgősségi indítványként beterjesztett: A 196/2015.(VI.17.) ÖKT sz., a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú határozat módosítás

 

Az Mötv. 46.  (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező –

 • ) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához

 

Mivel nincsen senkinek sem javaslata a napirendekkel kapcsolatban, ezért egyben teszi fel szavazásra az ismertetett sürgősségi előterjesztések felvételére, a napirendről való levételre és a zárt ülésre vonatkozó javaslatát.

A javaslatot a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Ezt követően, az elfogadott módosításokkal együtt felteszi az egész napirendet elfogadásra, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

370/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

3.) A Kőhegyi változtatási tilalomról szóló 12/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Frankhegy fejlesztése (Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása)

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Helyi esélyegyenlőségi szószóló tevékenységéről szóló rendelet megalkotása

7.) A budaörsi helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

8.) A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról valamint a városi címer és zászló alkotásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója

11.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

12.) A 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelettel jóváhagyott BHÉSZ egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás

13.) Budaörs Város Egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzat (BHÉSZ) módosítás indítása

14.) Budaörs, Templom tér és környéke Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata – partnerségi szakasz zárása

15.) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

16.) Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

17.) A Liver FC kérelme támogatási szerződés meghosszabbítására és módosítására

18.) A BULAKE kiegészítő kérelme

19.) Döntés a Közép-magyarországi régió szétválasztása kérdésében

20.) Közterületek elnevezése

21.) A BKK Zrt. 287-es viszonylatán járatsűrítés

22.) Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

23.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatási kérelme Esze Tamás utca 1. támfal felújítása céljára

24.) Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve

25.) A közkifolyók felülvizsgálata és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

26.) Döntés a KEOP-1.1.1./C kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközök BTG Nonprofit Kft. részére történő átadásáról

27.) A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása (2016. évi keretszerződés)

28.) A BVUSS intézmény területén felmerülő felújítási munkák elvégzéséhez forrásátcsoportosítás

29.) A BTG Nonprofit Kft. részére illeték fizetési kötelezettség teljesítése céljából vissza nem térítendő támogatás nyújtása

30.) Távhőszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszer elfogadása

31.) A Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbítása

32.) A Zászlómúzeum használati megállapodásának (Clementis L. u. 18/b.) meghosszabbítása

33.) A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítéséhez kapcsolódó, Budaörs, 2685 és 2686/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

34.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

35.) Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

36.) A Budaörs, Jókai u. 2474 hrsz-ú, „kivett árok” megnevezésű ingatlan 47 m2 területű részének értékesítése

37.) A Budaörs, 2062 hrsz-ú, Szabadság út 24. sz. alatti ingatlan 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat

38.) Kérelem felnőtt háziorvosi rendelési idő módosítására

39.) A Katolikus Karitásszal szenvedélybetegek ellátására kötött megállapodás meghosszabbítása

40.) Az egészségügyet támogató integrált ügyfélirányító rendszer bevezetése

41.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

42.) Szándéknyilatkozat a MOME-val való együttműködésről

43.) Az óvodai álláshelyek ismételt meghatározása a Budaörsi Csillagfürt Óvoda álláshely lemondása figyelembevételével

44.) A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

45.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2016. évi igénybevétele

46.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. Éves Ellenőrzési Terve

47.) A Polgármester 2015. második félévi jutalma

48.) Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatok

49.) Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal

50.) Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

51.) Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

52.) ARAMIS SE kiegészítő támogatási kérelme

53.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

54.) A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

55.) Területrendezés – Ebner György köz – Templom tér

56.) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához – ZÁRT ülésen

57.) A Budaörs, 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése – ZÁRT ülésen

58.) Termálvíz hasznosítás tanulmányterve – Envicom per – egyezségi ajánlat – ZÁRT ülésen

59.) A 196/2015.(VI.17.) ÖKT sz., a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú határozat módosítás – ZÁRT ülésen.

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: A helyi buszjárat buszmegállóiban történt pozitív változások ügyében szeretné a munkát megköszönni, az elmúlt hónapokban jelezte annak a fontosságát, hogy legyen egy kihelyezett pad, stb., köszöni a lépéseket ez ügyben.

Jelzi, hogy a testületi ülésen egy rövid ideig családi ügy miatt nem tud részt venni, ezért a 19. sz. napirendhez szeretné már most a véleményét elmondani: ő a Pest Megyei Közgyűlésben is képviselő, ott nagyon sokat tárgyaltak erről, évek óta húzódó folyamat, mindig is kiálltak a szétválás mellett. Nem kívánja részletezni a hosszas szakmai indokokat, de azt szeretné kérni, hogy a képviselők a B.) verziót támogassák. Pest megye alföldi részeit érinti ez igazán.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a vitát majd a napirendnél folytatják le.

 

Löfler Dávid képviselő: Megköszöni a közterület-felügyelet munkáját, mert lakosok jelezték neki, hogy egy roncs autó már évek óta problémát jelentett az utcában (azt nem mondja melyikben), ezt jelezte a közterület felé, és most hívja fel rá a figyelmet, hogy ezt a lakosok is megtehetik. A közterület-felügyelet profi módon megoldotta, ezért köszöni a segítséget.

 

Gáspár Béla képviselő: Elmondja, hogy Kabinetvezető Úrhoz fordult egy kéréssel, mert a nyugdíjas klubok vezetői megszólították, hogy az új épületben nincs internet hozzáférés. Vágó Csaba kabinetvezető úr megígérte, hogy megoldják ezt a problémát, ezt köszönettel nyugtázza. Illetve a régi készülékek megtalálásával kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a klubvezetők keressék meg a gépeket, mert ott vannak bent az épületben.

Jelzi, hogy orvoshoz kapott időpont miatt délben el kell hagynia az ülést.

 

Stift Nándor képviselő: 3 dologban kért szót:

Köszönetet mond Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrnak, és Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezetőnek, mert végre megoldódott az Agip kút jobb oldali kihajtójánál található kátyú ügye.

Köszönetet mond azért is mert nagyon gyorsan a Lévai u. 31. orvosi rendelőnél a lépcsőt és a közterület egy részét szintén kijavították.

Köszöni, hogy a Patkó u. 3-ban a szigetelést is megcsinálták.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mivel nincsen több napirend előtti hozzászólás, ismerteti a két ülés között történtekről szóló beszámolóját:

 1. november 4.: ekkor volt az előző testületi ülés.

November 5.: Illyés Gimnáziumban Rátonyi Kinga és a kerámia szakképzésben résztvevők részvételével ünnepélyes átadásra került sor, a bejárati oszlopok öltöztek új pompába.

November 8.: ekkor volt a budaörsi fiatal építészek által szervezett záró-rendezvény.

November 9.: Budakeszi jegyzőjével egyeztettek a gyermekvédelem és a gyámügy jövőjéről a jelentős törvényi változások miatt.

November 10.: szépkorúakat köszöntöttek, ők a 90 évesek; ugyanezen a napon volt a szelektívhulladékos projekt nyitórendezvénye.

November 11.: A Corvinus munkatársai jártak nála.

November 14-15.: Német Hadisírgondozó Szövetség elnökének meghívására Berlinben volt, és ott vett részt megemlékezésen a Reichstag-ban.

November 14.: gyermekvédelmi szakmai nap volt a Városházán.

November 18.: Magyar Önkormányzatok Szövetsége rendezett egy konferenciát Gödöllőn, ahol díszoklevelet és egy emlékplakettet kapott az elmúlt 25 év okán. Ugyanezen a napon a sportcsarnokban a Ferencváros csapatát fogadta a Budaörsi kézilabda csapat.

November 21-22.: Ipari Parkban kreatív alkotó műhely rendezvény volt.

November 23.: Esély Társulási ülést követően átadta Lendvai Dórának az idei sportdíjat. Ugyanezen a napon Kende Sándor író emléktáblájánál volt koszorúzás. Majd a Krúdy körnek volt könyvbemutatója a művelődési házban.

November 24.: szépkorúakat köszöntöttek.

November 25.: Árpád utcai kisegítő iskola bokréta ünnepe volt. Majd a Vöröskereszt tartott rendezvényt a Városházán. Utána Post Art-ban volt az adventi rendezvénysorozat megnyitója.

November 26.: sportcsarnokban tartották az üzleti reggelit, ahova a városban működő gazdálkodó szervezeteket hívták meg.

November 27.: BTG összdolgozói évzárója volt. Este az idei első adventi rendezvény volt a Városházán a Vivart tartott koncertet.

December 3.: szépkorúakat köszöntöttek.

December 5.: második adventi koszorú gyújtás volt.

December 7.: Városházán volt a betlehemi jászol építő verseny eredményhirdetése.

December 8.: Hermann Ottó iskolában ekkor adták át hivatalosan a felnőtt játszóteret. Ugyanezen a napon volt egy konferencia a Terraparkban a”20 éves a Terrapark” és „25 éves a Terradom” témában.

December 9.: Magyarországi Német Nagykövetség épületében Zsák Andrást Albert Schweitzer díjjal tüntették ki.

December 12.: harmadik adventi koszorú gyújtás volt.

December 13.: Budaörs karácsonya rendezvény volt a Templom téren.

December 14.: Bobák nyugdíjas klubbeli meghívásnak tett eleget.

December 15.: idősek karácsonya volt a művelődési központban.

 

Ezen felül elmondja, hogy számtalan civilszervezet és sportszervezet tartja mostanában az évzáró rendezvényét.

Az idén az Év Német Pedagógus Díját a Zippel-Zappel Óvoda vezetője kapta, amihez ezúton gratulál.

Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy jövő évtől törvény fogja kötelezni arra az önkormányzatokat, hogy a szünidőben is oldják meg a rászorultak gyermekétkeztetését. Budaörs a törvénytől függetlenül már idén is biztosítja ezt a Hermann Ottó iskola konyháján december 21-től december 31-ig munkanapokon, 7 napon keresztül, ami 114 gyermeket érint.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő asszony a beszámolót követően elhagyta az üléstermet. A Képviselő-testület létszáma 14 fő.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy ez a szokásos előirányzatok, pontosabban az előző üléseken született döntések átvezetése és a különböző előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő rögzítése. A Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottság is egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy módosító javaslat készült, a BDSE kérelme alapján és ezzel a módosítással javasolják elfogadni a rendeletet. A Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottsági is egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

34/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

3.) A Kőhegyi változtatási tilalomról szóló 12/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy itt egy ingatlannál a fennmaradási engedélyezés okán javasolják a módosítást, hogy erre az ingatlanra ne vonatkozzon a változtatási tilalom. A Bizottságok egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

35/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó

változtatási tilalom elrendeléséről szóló

12/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Frankhegy fejlesztése (Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ennél a napirendnél egy határozathozatal és egy rendeletalkotás is szükséges. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással, a Frankhegyi Részönkormányzat 2 igen, 1 tartózkodással és az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással szavazott a napirendről. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra először az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

371/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Frankhegy fejlesztése (Cselekvési Program)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 1. sz mellékletét képező Cselekvési Programot és felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket azzal kapcsolatban.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

Továbbiakban felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, melynek kapcsán elmondta, hogy arról szól az előterjesztés, mely szerint próbálnak önkormányzati erőből, a lehető legjobb színvonalú ellátást biztosítani. A Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottság is egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

37/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

6.) Helyi esélyegyenlőségi szószóló tevékenységéről szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy itt alapvetően a különböző, saját érdekeiket nehezen érvényesítő, vagy bármilyen okból ilyen igénnyel fellépni jogosult társadalmi csoportok érdekérvényesítésére vonatkozó javaslatról van szó; és a határozati javaslatban szerepel a diák és ifjúsági réteg érdekeinek figyelembevételére vonatkozó javaslat is.

 

Sokolowski Márk képviselő: Bizottsági ülésen bár megtárgyalták az előterjesztést, akkor is úgy érezte, hogy nem kapott elegendő információt arról, hogy az esélyegyenlőségi szószólónak mi lenne a feladata az előterjesztés szerint, illetve milyen olyan feladatot végez, amit a Hivatal vagy az önkormányzati képviselők nem tudnak elvégezni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondja, hogy a kérdésből azt a következtetést vonja le, hogy a képviselő úr szerint a Hivatal és az Önkormányzat remekül látja el a feladatát, amit tisztelettel megköszön; de felveti, hogy követhetnek el hibát, és kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem látnak át mindent pontosan.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Már a bizottsági üléseken is nyilvánvalóvá vált számára, és itt is meg kell, hogy jegyezze, éppen azért van erre a szószólóra szükség, mert a jelenlévők közül sokan nem értik, mi az ő feladata. Egy olyan intézményt kívánnak ezzel bevezetni, amelyre más önkormányzatokban egyelőre nincsen példa. Hiszen Budaörs más területen is innovatív és elől jár technikai fejlesztésekben; de hogy ezek a fejlesztések ne csak technikaiak legyenek, hanem társadalmiak is, ezért gondoltak erre az intézményre, amit már a választások idején vállaltak létrehozni. Azért is nehéz felfogni, hogy mire van szükség, mert a kérdést feltevő képviselőtársa is nagyon fiatal, így tudatos felnőtt életében már nem nagyon emlékszik arra, hogy Magyarországon több ombudsman is tevékenykedett, amelyek feladata különféle fókusszal nagyon sikeres volt. Az utóbbi 6-8 évben eltűntek ezek az ombudsmanok. Nyilván ennek oka van, hogy a jelenleg kormányzó párt, miért nem tartja szükségesnek, és ugyanezt a szemléletet véli felfedezni a feltett kérdésben is. A sérülékeny csoportok esetében, akikről szó van, nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy az érdekeiket ne tudnák érvényesíteni, illetve ez esetben a sérültség nem csak fizikai sérültséget jelent. Ezek olyan csoportok lehetnek, akiknek az érdekeit nem feltétlenül érvényesítik a döntéshozatali eljárás során azok, akiknek ez a feladata. Ilyen lehet az idősek csoportjának érdekei, vagy a nők érdekei. A női érvényesüléssel elég sok probléma van. Ha most körbenéz, momentán egyedül ül nőként a képviselő-testületben és rajta kívül még egy hölgy van a testületben, holott az lenne az ideális, ha mondjuk fele-fele arányban ülnének az egyes nemek képviselői. De ez nagyon messzire vezet. A Kormányban sincsenek nők. Minderre tekintettel fontos, hogy legyen valaki a döntés-előkészítés folyamatában, tehát a bizottsági és a képviselő-testületi ülésen, aki a Hivatal munkáját is segítendő, folyamatosan figyel arra, hogy ezek a szempontok, ezeknek a csoportoknak az érdekei bekerüljenek már az elején ezekbe a döntési folyamatokba.

 

Sokolowski Márk képviselő: Az lenne a kérdése, hogy a képviselőnő szavaiból arra következtet, hogy eddig akkor nem vették figyelembe a döntéshozatal során a sérülékeny csoportokat, nem foglalkoztak velük kellő mértékben. Kérdése, hogy akkor korábban miért nem merült fel igény arra, hogy ilyen pozíciót létrehozzanak; illetve miért hoznak létre kísérleti jelleggel ilyen pozíciót olyan évben, amikor a költségvetésben csökkentéssel kell számolniuk, pont akkor, amikor az intézményeknek, óvodáknak, bölcsődéknek 15%-kal kell csökkenteniük a költségvetésesüket, mert nem látják előre, milyen bevételei lesznek a városnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a kérdésben kettő valótlanság húzódott meg. Először is a költségvetésben nem számolnak az intézmények költségvetésének csökkentésével. Másrészt bevétel növekedéssel számolnak. Tehát a hír igaz – nem tudja, hogy a jereváni rádiós viccet ismeri-e képviselő úr – miszerint Moszkvában az állampolgároknak autókat osztogatnak, a hír igaz, csak nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Vörös téren, hanem a híd alatt, és nem autókat, hanem Ladákat fosztogatnak. Ennyire volt korrekt az, amit képviselő úr a kérdésben megfogalmazott, de nyilván ez véletlen volt, ezért igyekezett a tényeket elmondani, nehogy véletlenül valami rosszul rögzüljön. Másrészt azt mondta képviselő úr, hogy szerinte miért nincsen szükség a szószólóra, így ezek szerint a Hivatal megfelelően látja el a feladatát; most akkor nem érti, hogy képviselő úr, miért mondja azt, hogy eddig nem vették figyelembe azt, amire a szószóló kellene. De figyelembe vették. Érti, hogy kell ilyeneket mondani, mert biztos ez a megrendelés, csak akkor maradjanak a száraz tényeknél.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Az is egy száraz tény, de inkább pontosításnak hívná; nem igaz, hogy nem merült fel igény, mert ez az igény éppen lakossági oldalról merült fel, csak nem ma történt mindez, hanem jó 1 évvel ezelőtt. Ezért kezdtek el ezzel foglalkozni már a kampány kezdete során is. Elképzeli, hogy mondjuk ott áll a körükben egy jeltolmács, és ha lennének a körükben siketek, akkor ők biztosan örülnének annak, hogy a jeltolmács segít nekik megérteni, mi történik egy ilyen ülésen, mivel körben ülnek és a hátukról ők nem tudnak szájról olvasni. Lehet, hogy azért sincsenek most jelen siketek, mert nem tudnák követni az ülést. Tehát az igény felmerülését észlelni kell, pl. a siketek vonatkozásában is. Az ombudsmannak éppen az a dolga, hogy az ilyen nem artikulált igényeket artikulálja oda, ahol arra szükség lehet, és ahol elébe lehet ennek menni. Ez egy másik szemléletmód, érti, hogy ezt nehéz lesz megszokni, de éppen azért csinálják, hogy változást generáljanak azok szemléletében, akiknél ez nincsen meg. Ez segít abban, hogy azok is felismerjék később azt az igényt, amit most nem-létezőnek látnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt kéri mindenkitől, hogy próbálják megérteni, alapvetően egy szándékról van szó – függetlenül attól, hogy máshol hogyan csinálják – az ilyen pozitív újításokban, ahogy képviselő asszony is mondta, mindig élen jártak. Ha egy ilyen kérdés felmerül, és van módja egy önkormányzatnak, hogy egy sérülékeny csoporttal kapcsolatban pozitív változást tudjon kezdeményezni, akkor, ha ezt teszik, ne az legyen a kérdés, hogy eddig miért nem, miközben sehol nincs ilyen. Eddig azért nem, mert – sok mindent lehetne ilyenkor mondani, hogy kik voltak, hogy voltak többségben, ez persze nem lesz igazságos. Az a lényeg a dologban, hogy most felmerült, és ez egy olyan pozitív előre lépés, amit azzal leverni, hogy nem mert eddig miért nem volt, ezt nagyon nehéz jól tolerálni.

 

Sokolowski Márk képviselő: rövid lesz, mert nem akar hosszasan beszélni. Például, felmerült ez a jeltolmács ötlete, ez egy jó ötlet, ez egy támogatható ötlet, fog erről kezdeményezni egy előterjesztést vagy ő, vagy valamelyik képviselőtársa, hogy ilyen legyen az ülésteremben. Ezt támogatni tudják, azonban számára mindenből az derült ki, hogy ezek szerint a körzeti képviselők nem tudják kellő empátiával elvégezni a feladatukat, illetve nem tudnak a döntéshozatalban kellő empátiával részt venni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt szokták mondani, hogy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Erre nem reagál.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: nem szeretné ragozni, csak azt kérné, hogy ha már sikerült felvezetnie a siketeknek a jeltolmácsot, akkor hadd adja be ő az előterjesztést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: majd ki fog derülni, hogy ez nem is a képviselő asszony ötlete volt, már hallja előre.

 

Több hozzászólás nem lévén először szavazásra teszi fel a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

38/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

a Helyi Esélyegyenlőségi Szószólóról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester hozzáfűzi: ő már előre látja, hogy Sokolowski Márk képviselő úr, majd be fogja nyújtani a javaslatát jeltolmácsra, és azt sem fogják majd megszavazni. Azért az egy vicces történet lesz, mint ahogyan most is ez történt.

 

Miután több kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot – alapvetően a diákönkormányzatok, illetve az ő általuk tömörített ifjúság részvételét, esetleg a jövőben, ezeknek a tapasztalatoknak az alapján lehetővé teszi –, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

372/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Helyi esélyegyenlőségi szószóló

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a 2016-os év folyamán a helyi szószólói rendszer kibővítése lehetőségének megvizsgálásáról, elsőként – a város oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatok közösségének véleményét és javaslatait is kérve – a Budaörsön élő és tanuló helyi ifjúság érdekeinek és szempontjainak figyelembe vételével.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

7.) A budaörsi helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyre vonatkozóan egy módosító indítvány is készült, és ezzel a módosító indítvánnyal javasolta elfogadásra a két Bizottság egyhangúlag. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a módosítás szerint, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/7. sz. mellékletét képezi.

 

 

8.) A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, ez egy kötelezettsége az önkormányzatnak, egyebekben pedig szörnyű címe van és a tartalma is az, de ezt törvény írja elő. Alapvetően a címer, zászló és névhasználattal kapcsolatos kérdéseknél a szankcióknak a rögzítésére kerül sor. Hozzáteszi, nagyon sokan és attól tart, hogy helyi politikai háttérrel is és fél attól, hogy még önkormányzati háttérrel is használják úgy Budaörs nevét, ami a jogszabályokkal ellentétes. Ezért, javasolná e helyről, akik ilyet tesznek, hogy ezzel érdemes lenne felhagyni a jövőben, és itt természetesen nem az önkormányzatukra, a Testület többségére és nem a Hivatalra gondol, de most maradjanak az eredeti kérdésnél. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet tartalmát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a módosítás szerint, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló

12/2013. (IV.15.) ÖKT rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/8. sz. mellékletét képezi.

 

 

9.) Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról valamint a városi címer és zászló alkotásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a javaslat maga a szabályozás, ami bizonyos pontosításokat tartalmaz. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet tartalmát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

 

A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL VALAMINT BUDAÖRS VÁROS NEVÉNEK, CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRÓL

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/9. sz. mellékletét képezi.

 

 

10.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, hogy a bizottsági tárgyalásokat követően, ahol a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 2 tartózkodással javasolták elfogadásra, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 3 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással, a Kamraerdei RÖK 5 egyhangú igennel támogatta a javaslatot és a Frankhegyi RÖK 1 igen, 2 tartózkodással nem támogatta a koncepció elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Amit itt még el kell mondani, hogy a bizottsági tárgyalásokat követően az Óvoda Szövetségtől kaptak egy levelet, akik azzal keresték meg őket, hogy a Pedagógus Önértékelési Csoport létrehozása, annak a feladatainak a végrehajtása olyan terhet jelent az óvodapedagógusok számára, hogy azt kérik, majd vegyék figyelembe a költségvetésnél, hiszen a koncepció amúgy sem ilyen mélységben készül, de ezt tájékoztatásul el kellett mondania.

Készült egy módosítás is az előterjesztéshez, melynek az a lényege, hogy az a lista, amit a Műszaki Ügyosztály készített, az egy tájékoztató lista, hiszen jóval nagyobb volumenű, több milliárd forint, tehát nem fér bele abba a keretbe nyilván, ami a fejlesztésekként majd a Képviselő-testület által, a költségvetésben meghatározható, ezért ez az összegek nélkül, a mellékletbe kerül. Az összegeknél meg pontosítani kell azért, hogy abszolút korrekt és nyílt és minden átlátható és a költségek ténylegesen ahhoz közelítsenek már majd a költségvetésben is, ami a realitásokat mutatja. Ez a módosító I. pontja és ezzel kiegészítve javasolja elfogadásra a költségvetési koncepcióról szóló határozatot.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a 2016. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó javaslatot a módosítás szerint, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

373/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési koncepciót elfogadja, azzal, mely szerint tudomásul veszi, hogy a Műszaki Ügyosztály által összeállított, 1. melléklet szerinti beruházási, fejlesztési lista az önkormányzat hosszútávú elképzeléseit tartalmazza, melynek a következő évre vonatkozó prioritásait a 2016. évi költségvetésben fogalmazza majd meg a Képviselő-testület.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket fogadja el:

 

 1. Elsődleges követelmény az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly megtartása mellett.

 

 1. Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.

 

 1. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

 

 1. Az állami támogatásokat a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. számú mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.

 

 1. A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.

 

 1. Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.

 

 1. A Gazdasági Program és a költségvetési koncepció összhangja: a Képviselő –testület a gazdasági programot áttekintette. A város 2014-2018-ig hatályos Gazdasági Programban megfogalmazott helyzetértékelések intézkedései elképzeléseknek megfelelő formában alakította ki az önkormányzat a 2016-os év költségvetési koncepcióját.

 

 1. A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

 1. A 2016. évi költségvetési javaslatban a 2015.évi gazdálkodás során keletkező szabad pénzmaradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelhető forrást, szerepeltetni kell.

 

 1. A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami fenntartású, budaörsi székhelyű közoktatási intézmények önként vállalt feladatainak (önkormányzati fenntartás idején vállalt) forrását biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI.04.) ÖKT. rendelet, valamint a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) ÖKT. rendelet felülvizsgálata során figyelembe kell venni a pedagógus életpálya-modell kapcsán felmerülő illetményemelkedéseket, továbbá felül kell vizsgálni a közalkalmazottak részére meghatározott kereset kiegészítés összegét.

 

 1. Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére 2016. évben béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2015. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési és szociális intézményekben dolgozók részére munkaruha bruttó 35.000 Ft/fő/év, vagy védőruha 25.000 Ft/fő/év összeggel tervezhető.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény vezetője munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csak az irányító szerv előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.

 

 1. Az egyházi fenntartású közoktatási intézmény esetében az érvényben lévő szerződésnek megfelelően tervezhető a támogatás összege.

 

 1. A nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatására a Képviselő-testület tartalékot képez, melyre pályázatot nyújthatnak be a 2016. évi költségvetés beterjesztéséig.

 

 1. A költségvetésben önálló soron szerepelő, támogatott civil szervezetek, egyesületek, továbbá a társadalmi szervezetek, valamint éves pályázat során támogatásban részesült civil szervezetek által év közben előterjesztett további támogatási igény nem támogatható.

 

Határidő: 2016. költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzik: pénzügyi irodavezető, szakirodák vezetői

 

 

 

11.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Frankhegyi Részönkormányzatot leszámítva, az összes Bizottság – TFVB, KMISB, SZEB, PEB, Ügyrendi és a kamaraerdei RÖK – egyhangú szavazattal fogadta el a javaslatot, a Frankhegyi RÖK 1 igen, 2 tartózkodással nem támogatta. Nem tudja, inkább nem mond semmit, de valószínűleg úgy gondolják, hogy nem az történt az első háromnegyedévben, ami az előterjesztésben le van írva. Nem irigyli Hauser Péter képviselő urat, de az ember nem mindig kellemes feladatokat lát el, nem lehet könnyű egy ilyen részönkormányzati ülést végigülni. Mindenestre az érintett Bizottságok egyhangúlag támogatták a beszámolót, a Frankhegyi RÖK meg tette, amit tett.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

374/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletek szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

12.) A 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelettel jóváhagyott BHÉSZ egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet.

 

Hauser Péter képviselő: egy kérdés fogalmozódott meg benne, amikor olvasta az előterjesztést és nem tudja, hogy jegyző úrtól vagy főépítész úrtól kérdezze, de gondolja, miután felteszi a kérdését, el fogják dönteni, ki is az illetékes az ügyben. A történet azzal kezdődik, hogyha jól emlékszik a FIDESZ elnöke, hónapokkal ezelőtt a polgármester háza előtt tartott tájékoztatót és mindenfélével megrágalmazta a polgármestert. Mára kiderült, hogy ebben a beszédében olyan építtetőt védett, akinek az épülete semmiben nem felel meg az előírásoknak, minden szomszédját félrevezette. Hozzáteszi: a polgármester nem tiltakozott ebben az ügyben az érintettsége miatt, viszont az egész utca igen. Itt a napirendnél viszont megtudta, hogy egy konkrét engedélyezés miatt kell állást foglalniuk, a körzetéhez tartozó Széchenyi utca 25. szám alatti engedélyezése kapcsán született az előterjesztés. Egy olyan előterjesztés, amilyet még soha sem láttak. Azt beszélik Budaörsön, hogy a hatóság és a Kormányhivatal ostrom alatt áll, mert a helyi FIDESZ elnöke a szomszéd. És akkor kérdezi: volt-e valaha ilyen kérdés az önkormányzat felé, amikor a világos építési szabályokat, így testületi döntéssel kellett alátámasztani?

 

 1. Bocsi István jegyző: erre röviden lehet válaszolni, mert nem volt még ilyen kérdés soha, nem is szerepelt a Testület napirendjén.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kérdezi: egyébként ez egy járatos történet? Tehát ilyen elő szokott fordulni?

 

 1. Bocsi István jegyző: szétválik a jogalkotás, a jogalkalmazás. A Képviselő-testület ebben az esetben az, aki a jogszabályt alkotja és a jogalkalmazók, akik olvassák és alkalmazzák ezeket.

 

Gáspár Béla képviselő: ma reggel bejött egy Kertész utcai lakos és jelezni akarta a testületi ülésen, hogy van egy észrevétele, de nem volt ideje megvárni és nem is volt biztos, hogy szót kap, ezért kérte, hogy tolmácsolja a kérését. A Kertész utcában felépültek társasházak és ezáltal nem csak ő, hanem a szomszédjai is, mivel ez régen kertvárosi rész volt, a társasházi engedélyek kiadásával, felépítésével, az ő lakóházuknak az értéke csökkent, ugyanakkor a forgalom meg növekedett. A forgalom megnövekedése érdekében kéri egyrészt az egyirányosítást, hogy tudjanak közlekedni, meg kéri, hogy ilyen családi házas területen társasházas építkezést ne engedélyezzen a Hivatal.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezt most nem érti, hogy ez a kérés, hogy került a napirendhez. Szerinte maradjanak a konkrét napirendi pontnál. Ez egy napirend előtti hozzászólás kategóriája volt, szerinte ott kezeljék és a Hivatal majd ennek megfelelően, a jövőben vizsgálja ezeket az ügyeket.

Most az adott, konkrét ügynél azt szeretné világosan értelmezni és a főépítész urat kérdezi, hogy amit a határozatban most elfogadnak, az alátámasztja azt, ami egyébként kiderül a Helyi Építési Szabályzatból? Ezt jól értelmezi?

 

Mártonffy István főépítész: Tisztelettel köszönt mindenkit! Álláspontjuk szerint a jelenlegi hatályos Helyi Építési Szabályzat teljesen egyértelműen rendelkezik arról, hogy egy telekre hány épületet lehet építeni. Ennek ellenére, mivel felkérést kaptak, először adtak egy főépítészi és tervezői állásfoglalást, amit nem fogadott el a Kormányhivatal és ezért írásban fordult hozzájuk, hogy – elég szokatlan módon, mert ilyen még nem volt – erősítsék meg a Képviselő-testület határozata által, hogy ami le van írva a jogszabályban azt, hogy értelmezi a Képviselő-testület. Gyakorlatilag ilyen nem volt, nem változott semmit az előírás. Ezt erősítették meg, más szavakba öntve, hogy még inkább egyértelmű legyen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Kormányhivatal eddigi mozgását bizonyos ügyekkel kapcsolatban ismerve, egyáltalán nincs meglepve. A TFVB 7 egyhangú szavazattal fogadta el a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

375/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelettel jóváhagyott BHÉSZ egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található a BHÉSZ egyes rendelkezésével kapcsolatos Főépítészi szakmai állásfoglalást.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a szavazást követően hozzáteszi – a szavazati arányt figyelve a jövőre nézve ez egy igazán érdekes, illetve legalábbis némileg leleplező.

 

 

13.) Budaörs Város Egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzat (BHÉSZ) módosítás indítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A TFVB 7 egyhangú szavazattal fogadta el a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

376/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzat (BHÉSZ) módosítás indítása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert gondoskodjon a Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról (BHÉSZ) szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet és a Településszerkezeti Terv előterjesztés szerinti módosításának elkészítéséről.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

 

14.) Budaörs, Templom tér és környéke Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata – partnerségi szakasz zárása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Az államigazgatási eljárásban minden rendben lezajlott, az egyetértő nyilatkozatok, vagy a részvétel biztosított volt, illetve az államigazgatási eljárásban megjelölt szereplők részéről ellenvélemény nem érkezett. Egyetlen kritikát kaptak a Budaörs Óvárosért Egyesület részéről. A TFVB 4 igen, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

377/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Templom tér és környéke Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata – partnerségi szakasz zárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzat véleményeztetését, és partnerségi véleményeztetését, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 1., 2., 3., 4.sz mellékletekben foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért az előterjesztés 5., 6. sz. melléklete szerinti Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzata tervezetének tartalmával, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezetnek a szükséges dokumentumokkal együtt való, állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezésének megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek nyilatkozattételre, hogy a terv partnerségi egyeztetése az 59/2013.(III.07.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város településrendezési terveinek partnerségi egyeztetési szabályai szerint, megfelelően lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés eredménye a Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzatban megfelelő módon figyelembevételre került.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Főépítészi Iroda

 

 

15.) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

378/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető kérelme alapján a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésében a karbantartási kiadások sorról az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorra 250 e Ft előirányzat átcsoportosítást jóváhagyja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Intézményvezető

 

 

 

16.) Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ezt a javaslatot is 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

379/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető kérelme alapján a Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a karbantartási kiadások sorról az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorra 1.051 e Ft előirányzat átcsoportosítást jóváhagyja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Intézményvezető

 

 

17.) A Liver FC kérelme támogatási szerződés meghosszabbítására és módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Az érintett Bizottságok megtárgyalták, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag, a TFVB és a KMISB 6 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

380/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Liver FC kérelme támogatási szerződés meghosszabbítására és módosítására

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Liver FC – 2015.11.11-én kelt – kérelmét támogatja és az ÖNK/SZ2015-415. sz. támogatási szerződés elszámolási határidejét (9. pont) és a támogatási időszakot (10. pont) 2016. június 30-ára módosítja. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

Határidő: 2015. december 31. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

18.) A BULAKE kiegészítő kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nem nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

381/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BULAKE kiegészítő kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére – a 2015. október 29-én érkezett kérelemben foglalt célra – 1.500.000 Ft-ot biztosít, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet 4/B melléklet, 10. sor – Pályázati önrész keret – terhére.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1.500.000 Ft-ról, a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével a támogatási szerződést kösse meg.

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon arról, hogy a BULÁKE támogatására tervezett keret 1.500.000 Ft-tal csökkenjen.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (határozat 2. pont), Pénzügyi Iroda (határozat 3. pont)

 

 

19.) Döntés a Közép-magyarországi régió szétválasztása kérdésében

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: erre témára, már utalt napirend előtt a JOBBIK képviselője, bár indokokat nem nagyon mondott. Azt gondolja, hogy ez az előterjesztés nagyon sok sebből vérzik, de biztosan fognak itt majd érvek elhangozni. Ha jól látja, akkor mégsem, ezért ő mond pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hozzátéve, hogy gyakorlatilag semmi jelentősége annak már, hogy a Képviselő-testület hogy szavaz, hiszen erről minden szinten született döntés. Számtalan önkormányzat és kormányzati forrásból is már hetekkel ezelőtt lehetett a médiában arról olvasni, hogy ez egy eldöntött kérdés, ugyanakkor azért azt fontos tudni, hogy 2018-tól változhat meg összességében a régiók felosztása és itt a 2020 utáni pénzek elosztásáról van szó, amiről ma semmit nem tudnak. Ahogy ő ma látja a helyzetet, egy nagyon csekély és minimális összeg lesz, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az a torta, amit fel lehet osztani, az nem igazán fog változni. Következésképpen itt egy trükkel megpróbálják azt elérni, hogy hogyan lehet az országon belül pénzeket elosztani, amiből persze az fog következni és Császárné Kollár Tímea képviselő asszony utalt rá, hogy vannak az Alföldön elmaradott térségek és, ha őket akarják helyzetbe hozni, akkor nem tudja, hogy miért onnan akarnak pénzt elvenni. Tudniillik a központi régióba akkor fog bejönni pénzforrás, ha azt a trükköt, hogy a Főváros, amelyiknek jobbak a mutatói, kiveszik a központi régióból és ezáltal a központi régióban lehet majd forrásokat hozni. Honnan? Az elmaradott térségekből! Következésképpen szerinte, ha már egy ilyet valaki fontolgat, akkor azt úgy kellett volna megtenni, hogy az elmaradott térségekhez csatlakoztatni a megye elmaradott térségeit, mert akkor tényleg az történik, amit képviselő asszony mondott. Itt egy alkalmatlan eszközzel fog történni valami, egy általuk nem tudott időszakra vonatkozóan, amikor meg nem tudják, hogy egyáltalán lesznek-e források. Ezzel együtt a képviselőcsoportjuk a többséget biztosítani fogja, mert különben majd mindenütt azt fogják harsogni, hogy a Budaörsi Önkormányzat, az a megye érdekeivel szembement. Csakhogy mindenki számára világos legyen: a Főváros azért döntött pozitívan, mert azt mondta, hogy őket abszolút nem érinti a dolog, mert így sem, úgy sem kapnának ebből a forrásból. Budaörs hasonló helyzetben van, de nem lesznek az akadályozói a dolognak, de ezzel együtt ő a korábbi elvi álláspontjához igyekszik hű lenni. Úgy gondolta, hogy miután nincs hozzászóló, ezek szerint másnak nincs véleménye a kérdésről, fontos volt elmondania ezeket az információkat.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett javaslat szerinti B/változatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban.)

 

 

382/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Közép-magyarországi régió szétválasztása kérdésében

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-magyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának szükségességével kapcsolatosan Budapest és Pest megye kettéválasztásának konkrét – a NUTS-besorolásra vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is megfelelő – alternatívái közül azt a változatot támogatja, amely szerint:

Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéválik és két önálló régiót alkot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

20.) Közterületek elnevezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással fogadta el, a TFVB 5 igen, 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, ami egészen pontosan helyrajzi számmal, négyzetméterrel, tehát mindenféle területmértékkel körülírva rögzíti, hogy a már korábban eldöntött kérdésekben a Bibó tér, illetve a Göncz Árpád utca hogyan fog kialakulni itt a Városháza mellett. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

383/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Közterületek elnevezése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a mellékelt vázrajz szerinti, 2040 Budaörs, 1112/3 helyrajzi számmal jelzett ingatlant Bibó István térnek nevezi el;

2.) a mellékelt vázrajz szerinti, 2040 Budaörs 1112/1 helyrajzi számmal jelzett ingatlant Göncz Árpád utcának nevezi el;

3.) felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az utcanév tábláknak a határozat hatálybalépését követő 30 napon belül történő elhelyezéséről;

4.) ez a határozata akkor lép hatályba, ha és amikor a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtt folyamatban lévő telekalakítási eljárás (földmérő: Kovács Gábor munkaszám: 38/2015, érintett hrsz-ok: 1112 és 1180.) sikeresen és jogerősen befejeződik.

 

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda Főépítészi Iroda Műszaki Ügyosztály

 

 

21.) A BKK Zrt. 287-es viszonylatán járatsűrítés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melyet a TFVB 7 egyhangú szavazattal fogadott el. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

384/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BKK Zrt. 287-es viszonylatán járatsűrítés

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi, ideiglenes jellegű módosításokat a BKK Zrt. 287-es és 240-es viszonylatainak forgalmi jellemzőiben, jóváhagyja azzal, hogy a BKK Zrt. az Újbuda XI. kerület közigazgatási területén, a Budaörsi úton folyó infrastrukturális beruházás megvalósulását követően forgalomszámlálást végez a buszjáratain, mely alapján Budaörs Város Önkormányzatával közösen felülvizsgálatra kerül a változtatás esetleges véglegesítése:

 

287-es buszjárat követési ideje 30 percről 20 percre változik

240-es buszjárat követési ideje 7,5 percről 8,5 percre változik

A módosítás 2016. január 1-i hatállyal lép életbe.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

 

 

 

22.) Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Tímeának volt egy módosító indítványa az előterjesztéshez, amivel kapcsolatban szeretett volna rákérdezni egy dologra, de képviselő asszony most nincs jelen, de szerinte egyértelmű volt, amire többen úgy emlékeznek, hogy tánccsoportokra és táncegyesületekre vonatkozik, csak az itt nem pontosan szerepel. Tehát, ezzel a pontosítással, hogy nehogy ebből később vita legyen javasolta elfogadásra, mely szerint tánccsoportok és táncegyesületek számára az 50%-os díjkedvezmény. A KMISB a módosítást javasolta is elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, az ismertetett, pontosított módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

385/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Intézmények egyes helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak 2016. január 1. hatállyal történő módosítását az alábbi táblázatokban foglaltak alapján jóváhagyja.

 

Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola

Helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 5.000
Fedett kézilabda pálya     6.000
Ebédlő 3.000
Táncterem 2.100
Tanterem 1.500

 

Herman Ottó Általános Iskola

Helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 8.000
Műfüves pálya     8.000
Ebédlő 3.000
Táncterem 2.100
Tanterem 1.500

 

Kesjár Csaba Általános Iskola

helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 6.100
Műfüves pálya 8.000
Tanterem 1.500
Ebédlő 3.000
Aula 3.000

 

Leopold Mozart Zeneiskola

helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 4.000
Melléképület – 4. sz. terem 8.300 Ft/hó

 

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 6.000
Uszoda 6.000
Tanterem 2.000
Aula 6.000
Folyosó 2 db 5.080 Ft/hó/db

 

 1. sz. Általános Iskola
Helyiségek megnevezése Nettó bérleti díj Ft/óra
Tornaterem 8.000
Aula 6.000
Könyvtár olvasó 2.000
Ebédlő I. boksz 1.000
Nyelvi csoportszoba 3.29 2.000
Tornaszoba 3.500

 

Fenti helyiségek bérbeadása kizárólag az intézmény alapfeladatait nem veszélyeztető módon, az intézményi szabad kapacitásának terhére kerülhet sor.

Az óradíjas tételeknél minden megkezdett óra egész órának minősül.

 

 1. Azon már meglévő és megkötött szerződésekre, melyek szerződésben foglalt határideje még nem járt le a fenti bérleti díjak nem vonatkoznak.

 

 1. Az önkormányzat éves költségvetési rendeltében soron támogatott budaörsi bejegyzett székhellyel rendelkező sportegyesületek, tánccsoportok, táncegyesületek kérelmük alapján, az éves sport-tevékenységükhöz kapcsolódóan, a fenti iskolaépületek tornatermei és sportpályái vonatkozásában 50 %-os bérleti díjkedvezményben részesülhetnek.

 

 1. Fenti bérleti díjak az egyes helyiségek teljes területére vonatkoznak, amennyiben a bérleti szerződés valamely fenti helyiségnek (pl. tornaterem) csak egy egyértelműen körülhatárolt részére terjed ki, úgy a díjat a használt terület arányában kell megállapítani.

 

 1. Az iskolaépületek helyiségeinek (aula, sportpálya, tornaterem) nem iskolai rendezvény céljából történő bérbeadása esetén (pl.: bálok, esküvők, fesztiválok) a bérleti díj egységesen 100.000 Ft + Áfa/ alkalom + takarítási költség.

 

Határidő: folyamatos, 2016. január (tájékoztatás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Intézményüzemeltetési osztály

 

 

23.) A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatási kérelme Esze Tamás utca 1. támfal felújítása céljára

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, amelyben 5 900 000 forintos támogatásról van szó. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag, a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

386/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                              határozat

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatási kérelme Esze Tamás utca 1. támfal felújítása céljára

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmében foglalt célt, a Budaörs, Esze Tamás u. 1. ingatlant határoló támfal felújítási munkáinak elvégzését támogatja, és az igényt a 2. pont szerint a 2016 évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás 5.900.000,- Ft összegét vegye figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésénél.

 

Határidő: 2016. május 31. a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2016 évi költségvetésben a fedezet biztosítható

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Csoport

 

24.) Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

387/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2016. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja azzal, hogy hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

25.) A közkifolyók felülvizsgálata és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: elnézést kér, de a tegnapi információi alapján nem 4, hanem 5 közkifolyó van. A Főváros Vízművek jelezte és pontosítani szeretné a határozatban, hogy ne 4, hanem 5 közkifolyó szerepeljen.

 

Miután még nem tudni pontosan, hogy melyik az ötödik helyszín, mert ugye a határozat úgy precíz, ha tudják, egy ügyrendi javaslatot tesz fel szavazásra, mely szerint, amíg tisztázódik a helyszín pontosan, addig felfüggesztik a napirend vitáját és a napirend tárgyalását akkor folytatja tovább a képviselő-testület, amikor a határozathozatalhoz szükséges adat rendelkezésre áll. A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

388/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Ügyrendi javaslat (napirend tárgyalásának felfüggesztése)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közkifolyók felülvizsgálata és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása” napirend vitáját felfüggeszti, és a napirend tárgyalását akkor folytatja tovább, amikor a határozathozatalhoz szükséges adat rendelkezésre áll.

 

 

 

26.) Döntés a KEOP-1.1.1./C kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközök BTG Nonprofit Kft. részére történő átadásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

389/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a KEOP-1.1.1./C kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközök BTG Nonprofit Kft. részére történő átadásáról

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú, „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című pályázat keretében beszerzésre kerülő hulladékgazdálkodási eszközök előterjesztés mellékletét képező tartós bérletről szóló szerződés tervezetét elfogadja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, tartós béreltről szóló szerződés aláírására, az eszközök leszállítását követően.

 

Határidő: az eszközök leszállítását követő 8 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31.

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda,

 

 

27.) A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása (2016. évi keretszerződés)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

390/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása (2016. évi keretszerződés)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, V. számú módosítását.
 2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása aláírására.
 3. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.

 

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

28.) A BVUSS intézmény területén felmerülő felújítási munkák elvégzéséhez forrásátcsoportosítás

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Bakó Krisztina képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

391/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BVUSS intézmény területén felmerülő felújítási munkák elvégzéséhez forrásátcsoportosítás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. A BVUSS intézmény területén felmerülő felújítási munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséhez a szükséges forrást a 2015. évi költségvetés 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások 27. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése soráról 30.000 eFt-nak a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 15. Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítása III. ütem sorra történő átcsoportosításával biztosítja.

 

 1. Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítás átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály (szerződések előkészítése)

Pénzügyi Iroda (átcsoportosítás)

 

 

 

29.) A BTG Nonprofit Kft. részére illeték fizetési kötelezettség teljesítése céljából vissza nem térítendő támogatás nyújtása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. A Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

392/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BTG Nonprofit Kft. részére illeték fizetési kötelezettség teljesítése céljából vissza nem térítendő támogatás nyújtása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 520/2011.(XII.15.) ÖKT sz. határozatát visszavonja.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, Budaörs 1181/1 hrsz-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának apportálásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség teljesítése céljából, a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21., képviseli: Tamás Ervin ügyvezető) részére, 55.600.000,- Ft összegben támogatást nyújt.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatás összegét az alábbiak szerint:

a.) 33.200.000,- Ft-ot Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetés) 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 4. „Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása” megnevezésű sora terhére,

b.) 22.400.000,- Ft-ot a költségvetés 7/B. sz. melléklet 8. „TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze”megnevezésű sora terhére,

c.) a költségvetés 5/B. sz. melléklet 70. „BTG Nonprofit Kft. működési célú támogatása” megnevezésű, új sorára történő átcsoportosítással biztosítja.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításról a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

5.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

30.) Távhőszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszer elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Az Állami Számvevőszék részéről kaptak jelzést, ezért készült az előterjesztés, a Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

393/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Távhőszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszer elfogadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti, távhőellátási tevékenység mérésének kritériumrendszeréről szóló megállapodást elfogadja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Műszaki ügyosztály, Városépítési Iroda, Környezetvédelmi osztály

 

 

 

 

A felfüggesztett napirendi pont vitájának folytatása:

 

25.) A közkifolyók felülvizsgálata és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff tamás polgármester: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úr visszatért, ezért folytatják a 25. napirendi pont tárgyalását.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: elnézést kér mindenkitől. Az 5. helyszín Budaörs, Vasút sor.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot a műszaki ügyosztályvezető úr által ismertetett pontosítással, tehát 5 helyszín és Vasút sor utca. A javaslatot a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

394/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A közkifolyók felülvizsgálata és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2005. július 8-án megkötött Budaörs város területén a közkifolyók üzemeltetésére vonatkozó szerződés mellékletében nem szereplő, alábbi közkifolyók megtartását:

 

Beregszászi utca 3702 hrsz,

Zúzmara utca 1388 hrsz.-ú ingatlannal szemben,

Clementis utca 28. szám előtt,

Ady Endre u. 3-5. szám előtt,

Vasútsor utca 7291 hrsz-ú ingatlan előtt

 

továbbá felhatalmazza a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2005. július 8-án megkötött közkifolyók üzemeltetésére vonatkozó szerződés – a negyedévenként történő számlázás, és közkifolyókat felsoroló szerződésmelléklet jelen határozatban felsorolt 5 db közkifolyóval történő bővítésére tekintettel – módosításának aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

31.) A Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbítása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Bizottságok (PEB, KMISB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

395/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs, Farkasréti út 2/C. és a Budaörs, Farkasréti út 6. szám alatti ingatlanok térítésmentes használatba adása tárgyú, Budaörs Város Önkormányzata és a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény között jelenleg hatályban lévő, 2008. augusztus 11. napján és 2010. július hónap 6. napján kelt használatba adási szerződések 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződések 1. pont szerinti módosításának aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

32.) A Zászlómúzeum használati megállapodásának (Clementis L. u. 18/b.) meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Bizottságok (PEB, TFVB) egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

396/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Zászlómúzeum használati megállapodásának (Clementis L. u. 18/b.) meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező, BTG Nonprofit Kft. kezelésében lévő Budaörs, Clementis L. u. 18/b. szám alatti ingatlan térítésmentes használata tárgyában a BTG Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő és a Zászlótudományi Alapítvány között 2012. október 10-én létrejött, jelenleg hatályban lévő használati szerződés 2016. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint vagyonkezelőt a használati megállapodás 1. pont szerinti módosítására.

 

Határidő: Szerződéskötésre: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

33.) A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítéséhez kapcsolódó, Budaörs, 2685 és 2686/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB egyhangúlag támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

397/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítéséhez kapcsolódó, Budaörs, 2685 és 2686/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörs, 2685 és 2686/1 helyrajzi számú ingatlanoknak a Budaörs, 2685 helyrajzi szám alatt történő egyesítését.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

34.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a PEB 9 igen, a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

398/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli elidegenítésre a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 36 m2 nagyságú önkormányzati helyiséget.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont alapján – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint – nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, 36 m2 nagyságú önkormányzati helyiség értékesítésére vonatkozóan azzal, hogy az ingatlan minimális vételára 9.400.000,- Ft.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 2. pont szerinti pályázati felhívásra a benyújtási határidőig, 2016. február 12. napjáig érvényes pályázat nem érkezik, a benyújtási határidő 2016. március 11. napjáig külön döntés nélkül meghosszabbodik.

 

Határidő: A pályázat kiírására: 2016. január 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

35.) Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, amelyhez módosító javaslat is készült, itt a módosító javaslatról döntenek, amely lehetővé teszi a 30 milliós minimális eladási árral, illetve a bérbeadást is 268 520 Ft + ÁFA/ hó összeggel. A PEB és a TFVB is egyhangú szavazatokkal támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot a módosítás szerint, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

399/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs, Károly király u. 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) nyilvános pályázatot hirdet – a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján – a Budaörs, Károly király u. 54. szám alatti, 548/A/5 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 137 m2 nagyságú önkormányzati helyiség értékesítésére vagy hasznosítására vonatkozóan azzal, hogy az ingatlan

 

minimális vételára 33.000.000,- Ft,

minimális bérleti díja 268.520 Ft + ÁFA/ hó.

 

2.) amennyiben az 1. pont szerinti pályázati felhívásra a benyújtási határidőig, 2016. február 1. napjáig érvényes pályázat nem érkezik, a benyújtási határidő 2016. március 1. napjáig külön döntés nélkül meghosszabbodik.

 

Határidő: A pályázat kiírására: 2016. január 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

36.) A Budaörs, Jókai u. 2474 hrsz-ú, „kivett árok” megnevezésű ingatlan 47 m2 területű részének értékesítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Továbbiakban elmondta, hogy a PEB 9 igen, a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

400/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, Jókai u. 2474 hrsz-ú, „kivett árok” megnevezésű ingatlan 47 m2 területű részének értékesítése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 2474 helyrajzi számú árok – a Budaörs, 2415 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által elkerítve használt – 47 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe, és hozzájárul a Budaörs, 2415 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai által, 1.152.000,- Ft összegű vételáron történő megvásárlásához azzal, hogy a telekalakítással, művelési ág változtatással kapcsolatos díjak, és a tulajdonba vételhez szükséges minden hatósági, terveztetési és egyéb költség a Vevőket terheli.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

37.) A Budaörs, 2062 hrsz-ú, Szabadság út 24. sz. alatti ingatlan 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Továbbiakban elmondta, hogy a PEB 9 igen, a TFVB 6 igen, 1 tartózkodással támogatta a javaslat „B” változatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

401/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, 2062 hrsz-ú, Szabadság út 24. sz. alatti ingatlan 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) Válóczy Judit, a Budaörs, 2062 hrsz-ú ingatlan tulajdonában lévő 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozó, 2015. november 9-én kelt, eladási és vételi jog alapítására vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Budaörs, 2062 hrsz-ú ingatlan Válóczy Judit tulajdonában lévő 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozóan folytasson további egyeztetéseket a tulajdonostárssal azzal, hogy a vételár legfeljebb az értékbecsléssel megállapított 76,5 mFt lehet.

 

Határidő: a határozat közlésére: 2015.12.30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Császárné Kollár Tímea képviselő asszony megérkezett. A Képviselő-testület létszáma: 15 fő.

 

 

38.) Kérelem felnőtt háziorvosi rendelési idő módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Továbbiakban elmondja, hogy Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

402/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Kérelem felnőtt háziorvosi rendelési idő módosítására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Rück Katalin rendelési idejének az alábbiak szerint történő módosításához:

 

Hétfő 13.00 – 15.00 óráig

Kedd 09.00 – 13.00 óráig

Szerda 16.00 – 19.00 óráig

Csütörtök 09.00 – 13.00 óráig

Péntek 13.00 – 15.00 óráig

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Nagy Marianna rendelési idejének az alábbiak szerint történő módosításához:

 

Hétfő 13.00 – 16.30 óráig

Kedd 14.30 – 18.00 óráig

Szerda 08.00 – 12.00 óráig

Csütörtök 12.30 – 16.00 óráig

Péntek 12.00 – 15.30 óráig

 

Határidő: A döntést követő 8 munkanap (értesítés)

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

39.) A Katolikus Karitásszal szenvedélybetegek ellátására kötött megállapodás meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Továbbiakban elmondja, hogy Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igennel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

403/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Katolikus Karitásszal szenvedélybetegek ellátására kötött megállapodás meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budaörsi szenvedélybetegek ellátására a Katolikus Karitász–Caritas Hungarica-val (1111 Budapest, Bartók Béla út 30., képviseli: Écsi Gábor Imre) kötött Megállapodást 2016. január 01.-2018. december 31.-ig meghosszabbítja, és Megállapodást ennek megfelelően, a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ellátások pénzügyi fedezetének – 800 eFt/év azaz nyolcszázezer forint/év – a 2016., 2017., és 2018. évi költségvetésbe történő betervezésére.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

40.) Az egészségügyet támogató integrált ügyfélirányító rendszer bevezetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet. Kicsit pontosítja, mert nem a módosítással, hanem a módosítást javasolja az eredeti javaslat helyett elfogadni. A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az volt a javaslata, hogy a Képviselő-testület az integrált ügyfélhívó és internetes időpontfoglaló rendszer megvalósítására a 2016. évi költségvetésében biztosítson 6 millió forintot és nyilván addig ki kell dolgozni ennek az összes feltételét – ezt javasolta a Bizottság elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nem volt, feltette szavazásra a módosított javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

404/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az egészségügyet támogató integrált ügyfélirányító rendszer bevezetése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az integrált ügyfélhívó és internetes időpontfoglaló rendszer megvalósítására a 2016. évi költségvetésében 6 000 eFt-ot biztosít.

 

 

41.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezen a napirenden kívül lesz még egy, ahol imába fogja foglalni a MÁK nevét. Ebben a tárgyban jöttek észrevételek olyan súlyú is például, hogy nem megfelelő betűtípussal volt megírva az anyag, meg ilyen hasonló történetek. Reméli, hogy ennek a súlya mégsem akkora, mint amikor a fél köztisztviselői, közalkalmazotti kar nem jut fizetéshez a MÁK tevékenysége okán, de ez csak egy megjegyzés a részéről. Reméli, hogy többször már nem kell majd ennek a napirendnek nekifutniuk ilyen „súlyos” betűtípus hibák miatt.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a módosított javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

405/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) előterjesztés mellékletét képező, alapító okirat módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az új egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

42.) Szándéknyilatkozat a MOME-val való együttműködésről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/42. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Továbbiakban elmondja, hogy KMISB  7 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

406/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Szándéknyilatkozat a MOME-val való együttműködésről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi egyetértését és azon szándékát, hogy együttműködik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel abban, hogy az Egyetem részéről akkreditáltatni kívánt felsőfokú animációs szakképzés budaörsi helyszínnel valósuljon meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

43.) Az óvodai álláshelyek ismételt meghatározása a Budaörsi Csillagfürt Óvoda álláshely lemondása figyelembevételével

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/43. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Továbbiakban elmondja, hogy KMISB és a PEB is egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

407/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az óvodai álláshelyek ismételt meghatározása a Budaörsi Csillagfürt Óvoda álláshely lemondása figyelembevételével

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2016. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézmény Csoportok száma 2016. január 1-jétől engedélyezett álláshelyek száma
Budaörsi Csicsergő Óvoda 6 32
Rózsa Utcai Tagóvoda 7 34
Budaörsi Vackor Óvoda 5 21,5
Holdfény Utcai Óvoda 4 24,25
Budaörsi Kincskereső Óvoda 6 28,5
Mákszem Óvoda 4 19
Csillagfürt Óvoda 6 27
Farkasréti Pagony Óvoda 5 21,5
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 4 24
Kamaraerdei Óvoda 4 18,75

 

Határidők:     2015. december 31.

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

44.) A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/44. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól számolja, akkor már harmadszor van előttük ez az előterjesztés. Itt a MÁK olyan komoly dolgokat vett észre, mint az aláírása mellett a hivatali rendnek megfelelően egy szignálás is szerepel, amit nem tudja, hogy milyen alapon kifogásolnak, mert ez meg a Hivatalon belüli rend. Ez körülbelül olyan, mintha megmondaná a jegyző úrnak, hogy hogyan írhat alá és milyen vastag tollal. Továbbá kifogásolta a MÁK, hogy valamilyen üres oszlopot ki kell törölni, meg nem jó a határozat számozása, úgyhogy most abban a helyzetben vannak, hogy újra szavazhatnak. De jó híre van! Most nem kell mind a tizennyolcat külön szavazni, mert egy intézményre két döntés vonatkozik, amit lehet egyben, bár lehet, hogy legközelebb ez lesz a probléma. Most kilenc külön szavazásról van szó.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a Csicsergő Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

408/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (1)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Csillagfürt Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

409/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (2)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csillagfürt Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csillagfürt Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Farkasréti Pagony Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

410/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (3)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Holdfény Utcai Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

411/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (4)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Kamaraerdei Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

412/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (5)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamaraerdei Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Kincskereső Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

413/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (6)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Mákszem Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

414/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (7)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Mákszem Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Mákszem Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Vackor Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

415/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (8)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Vackor Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

Felteszi szavazásra a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

416/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítása (9)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

 

45.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2016. évi igénybevétele

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/45. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és az ÖKDB javaslatát, mely szerint 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. dr. Molnár Gábor képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

417/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2016. évi igénybevétele

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység tárgyú szolgáltatás 2016.évi igénybevétele tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 • felkéri a Polgármestert, hogy – változatlan szakmai tartalommal, 2016. december 31-ig tartó érvényességgel – kezdeményezze a közbeszerzési szakértői szolgáltatás nyújtása tárgyában PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E ép. 3 em., adószám: 14969205-2-43), valamint a Topinform Bt. (1075 Budapest, Király u. 17., adószám: 20318282-3-42, cégjegyzékszám: 01-06-723624, képviseli Toperczer Ferenc) által alkotott Konzorcium, mint Megbízott-tal megkötött, jelenleg hatályos megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását. A szerződés módosítás tárgya az alábbi:
 • Ahol a jelenleg hatályos szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatást tartalmaz, a továbbiakban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás szerepeljen,
 • A havi megbízási díj 10 %-os emelésként, 990.000 Ft + Áfa havi megbízási díj kerüljön alkalmazásra.
 • felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges forrás 2016. évi költségvetésbe történő tervezésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

46.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. Éves Ellenőrzési Terve

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/46. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és az Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, mely szerint 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

418/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat 2016. Éves Ellenőrzési Terve

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2016. évi Éves Ellenőrzési Tervet az előterjesztés melléklete szerint.

 

Határidő:                   2015. december 31.

Felelős:                     Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

 

 

47.) A Polgármester 2015. második félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/47. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és kérte a testületet, hogy egy ügyrendi szavazás keretében zárja őt ki a döntésből. A Képviselő-testület a döntéshozatalból való kizárást 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

419/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2015. második félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal elfogadta.

 

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Wittinghoff Tamás polgármester személyes érintettség lévén nem vett részt a szavazásban.)

 

 

420/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Polgármester 2015. második félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2015. második félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

48.) Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatok

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/48. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatot a Közoktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság december 8-i ülésén nem javasolta elfogadásra 2 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nagyon röviden szeretné ismertetni az előterjesztést, mivel a Képviselő-testület többségét adó Budaörs Fejlődéséért Egyesület tartózkodott a bizottsági ülésen, nem nemmel szavazott, ez azt jelenti, hogy önmagában a célokkal akár egyet is ért, csak maximum a benyújtóval vagy a személyével vagy a pártjával vagy a formával vagy valamivel nem ért egyet, mert – nyilván – egyébként nemmel szavaztak volna. De hogy a televízió nézők is tudják, hogy miről beszélnek: azt az ötletet vetette papírra – előterjesztés formájában -, amire nemzetközi példák is szépen vannak, illetve, Magyarországon több településen működik, ez az ifjúsági önkormányzatok létrehozása, így létrehozása Budaörsön is. Mi a célja az ifjúsági önkormányzatnak? Nyilván az, hogy a fiatalokat összefogja, érdekeiket képviselje, megjelenítse, bevonja őket az önkormányzati munkába, vagy eleve magába a közéletbe, egy város közéletébe és így tudatos állampolgárrá váljanak majd, akár helyi szinten, lokálpatriótaként, vagy természetesen, akár mint állampolgár a későbbiekben. Amit nagyon fontosnak tart ezzel kapcsolatban elmondani, az az, hogy nagyon sokan nagyon sokszor elmondják, hogy a fiatalok mennyire nem foglalkoznak a közélettel és itt most nem feltétlen a politikára gondol, hanem magával, a közélettel, a körülöttük lévő világgal, azzal, hogy ők milyen úton-módon tudják a sorsukat alakítani, hogyan tudnának beleszólni. Nagyon fontosnak tartja, hogy rávegyék vagy segítsék abban a fiatalokat, hogy mégis átlendüljenek ezen a kisebb gáton, és tényleg komolyan vegyék, hogy övék a jövő, övék lesz ennek a településnek is a jövője és ezért nekik is gondolkodniuk és tenniük kell. Amit még el szeretne mondani, hogy nagyjából érthető legyen, hogy mi lenne a feladatuk: egyesületi formában nyújtotta be, jegyző úrral, hivatallal egyeztetve ezt a megoldást tartották a leg célravezetőbbnek, egy közepes- kistelepülésnél – nyilván, egy nagyvárosban ez másként zajlana – hogy minden olyan ifjúsági szervezetet, akár civil szervezet, amely alapító okirata erről nyilatkozik, akár diákönkormányzat, akár pártoknak az ifjúsági szervezetei, meghívnák, hogy egyesületet alakítsanak, ők maguk, és nyilván, onnantól kezdve a teljes működésüket, az, hogy ők milyen módon választják meg a magul delegáltját, az már rájuk lett volna bízva, ők oldották volna ezt meg maguk között. Miért fontos ez az egyesület és hogy mindenki delegál? Pont azért, hogy egyrészt, senki ne maradjon ki, másrészt meg azért, hogy először egymással próbáljanak meg egy érdemi vitát folytatni, egy egyesületi működés keretében, és amikor a maguk delegáltját megválasztják, maga, a delegált, hasonlóképpen mondjuk a nemzetiségiek képviselőjéhez, az őket érintő döntéseknél – akár bizottsági üléseken, testületi üléseken – az általuk képviselt korosztályt és az ő érdekeit, véleményeit továbbítsák a Képviselő-testület felé. Amit még gyorsan elmond – és ha van kérdés vagy hozzászólás, akkor nyilván válaszol rá -, az, hogy ez különleges forrással egyébként nem jár, nyilván, a jövő évi költségvetésből valamennyit kellene rá szánni, de mivel, ez önkéntes alapon működik, meghívásos alapon, így ennek különösen nagy forrásigénye nincsen. Ami viszont nagyon-nagyon pozitív lehet, és ennek tényleg nagyon örülne, az az, hogy politikai hitvallásra, iskolára, mindenre való tekintet nélkül minden, ifjúsággal foglalkozó ember ebben részt vehet, és végre, kipróbálnák azt is, hogy ők egymással hogyan tudnak vitázni, hogyan tudnak egy olyan közös álláspontot kialakítani, ami minden Budaörsön élő ifjú számára megfelelő lehet a jövőben.

 

Simándi Szelim képviselő: Azzal kapcsolatban, hogy miért tartózkodott – legalábbis a jó része a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselőinek és itt elhangzott, hogy ennek személyhez lenne köze vagy párthoz lenne köze, érdemben erre nem reagálna, már csak azért sem, mert épp az imént szavaztak meg egy olyan módosítót, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony terjesztett elő, tehát, ezt nyilván nem komolyan gondolja, hanem az egységes párt kommunikáció okán használta ezt az érvet. Azért sem gondolja, hogy ez megállna, hiszen maga, az előterjesztés – legalábbis a nyilvánosan kommunikált szándéka – az teljesen egyértelműen támogatandó. Tulajdonképpen ez nem is újdonság, hiszen a 2001-ben elfogadott ifjúsági koncepciójában a városnak szerepel egy erre vonatkozó elképzelés, korábban nem volt meg a Képviselő-testület többségében a szándék, hogy ez ügyben történjen lépés. Császárné Kollár Tímea képviselő asszony nem volt jelen azon a részén a Képviselő-testületi ülésnek, amikor tárgyalták az esélyegyenlőségi szószóló ügyét, amely kapcsán született arról is egy döntés, hogy hogyan alakuljon ki ez a városi diákönkormányzat, legalábbis az előterjesztés hogyan alakuljon ki. Ebben az szerepel, hogy a diákönkormányzatokkal egyeztessen a polgármester illetve a hivatal, és ez legyen az, ami kialakul. Valóban nagyon sok féle – elnézést kér, hogy kicsit visszaugrik a gondolatmenetben – módja van annak, hogy az ifjúság érdekei és gondolatai jobban becsatornázódjanak a városi döntéshozatalba, külföldön is és az országban is, a szándék nagyon is megvan arra, hogy segítsék ezt. Éppen azért, mert ez nagyon sokféleképpen történhet, nem gondolja, hogy az lenne a helyes, hogyha ők határoznák meg ennek a módját, hanem először kérjék ki a diákok véleményét és ez ilyen módon legyen meghatározva, ezért ő itt is tartózkodni fog és kéri képviselő asszony türelmét arra az időre, amíg kialakul olyan koncepció, amit a budaörsi fiatalok határoznak meg.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szívesen megvárta volna azt, hogy Császárné Kollár Tímea képviselő asszony reagáljon, de úgy lesz a sorrend, hogy neki kell először beszélni. Ezt már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy abszolút egyet tud érteni a szellemiségével, ahogy Simándi Szelim képviselőtársa kifejtette, és már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy ennek az előterjesztésnek a legnagyobb gyengéje az erős átpolitizáltsága. Elhangzott az a félmondat, hogy biztosan azért, mert egy párt… Neki az a problémája ezzel, hogy nem arról van szó, hogy egy párthoz kötődő előterjesztés, hanem hogy egyáltalán pártokhoz kötődhet egy ilyen kezdeményezés. Nem véletlenül van olyan rendelkezés Magyarországon érvényben, hogy kampányolni, illetve pártpolitikát iskolába bevinni nem lehet. Úgy gondolja, hogy ha egy ifjú ember pártban kíván politizálni, akkor azt meg tudja tenni a párt ifjúsági szervezeteiben, amely ifjúsági szervezetek érdekérvényesítési képességei Budaörsön egyáltalán nincsenek gátolva. Tudomása szerint körükben is ül egy párt ifjúsági szervezetének jeles képviselője képviselőként, sőt, frakcióvezetőként dolgozik velük, Sokolowski úr, úgyhogy úgy érzi, hogy e téren nincsen nagy hátránya a budaörsi fiataloknak. Nagyon érdekelné, ha ez az előterjesztés úgy került volna eléjük, hogy a pártpolitikai szervezetek, mint jelölő szervezetek nem volnának benne, akkor is támogatná-e képviselő asszony a saját előterjesztését, mert akkor ő megszavazná.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Örül, hogy képviselő társai eloszlatták abbéli kételyeit, hogy itt nem a benyújtó személyéről van szó, úgyhogy, ezt a kört le is futották! Amiért az ifjúsági politikai szervezetek ebbe bekerültek, annak rettenetesen egyszerű oka van: amennyiben lenne 8 ifjúsági szervezetük vagy 10 és ők alkotnák a zömét ennek az egyesületnek, akkor lehet, hogy ő maga is tartózkodott volna attól, hogy benne legyenek. De mivel, ezeknek a száma tudomása szerint – és mások tudomása szerint is – véges, sokkal több a diákönkormányzat illetve a civil szervezet, akik az ifjúsággal foglalkoznak, tehát, a zömét nem alkották volna ők. Egyáltalán nem biztos, hogy maga a delegált, akiket maguk közül választottak volna ifjúsági politikai szervezetnek a tagja. Amiért bele kerültek az az, hogy nem akarta őket kizárni. Tehát, ha egyszer azt mondják, hogy aki ifjúsággal foglalkozik, az meghívást kapjon, akkor – az ő olvasatában – mindenkinek meghívást kell kapnia. Tehát, azért ne büntessék bármelyik politikai pártnak az ifjúsági szervezetét, mert egyébként ő foglalkozik amúgy is közélettel és nem csak ennek az ifjúsági önkormányzatnak a berkein belül, hanem amúgy is. Tehát, ő nem látta okát, hogy kizárják. Már kérdés lett volna valóban, ha ők alkotják a zömét. De mivel Budaörs kis város, nem egy Budapest méretű város, nem kell válogatni az egyesületbe meghívandók körébe, hanem mindenkit meg lehetett volna hívni és még így is egy olyan szám jön ki, ami kezelhető. Határozottan jelzi, hogy nem ők lettek volna többségben, és egyébként, bármilyen pártnak és egyesületnek az ifjúsági szervezete is delegált volna, ebből mondjuk az az ő saját pártjáé 1, szemben a másik 15-tel. Egyébként nem is a húzó környékük közé tartozik Budaörs és ezt mindenki tudja. Tehát nem lettek volna ott nem hogy fölényben, hanem csak 1 képviselője ugyan úgy, mint egy diákönkormányzatnak, egy civil szervezetnek vagy bármely más, ifjúsági szervezetnek. Nagyon várja, kíváncsi rá, hogy az egyeztetéseknek mi lesz a vége. Továbbra is tarja, hogy ez egy megfogható, jó előterjesztés, az ifjúsági önkormányzat – ezt is tartja, hogy – egy megfelelő módja lett volna ennek. Köszöni szépen jegyző úrnak is a segítséget, amit átbeszéltek, hogy mi lenne a legcélravezetőbb. Innentől kezdve várja a szavatokat, és tartja, hogy ez egy jó előterjesztés. És az, hogy ki, miért támogatja, vagy nem támogatja, az egy másik kérdés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kicsit gonosz lesz, de nem bántási szándékból: képviselő asszony azt mondta, hogy megfogható az előterjesztés. Azt gondolja, hogy dr. Bakó Krisztina meg is fogta a lényegét a dolognak. Ő maga is azt gondolja, hogy egy demokratikus felépítményben az állampolgárok szavaznak. Persze, lehet a szavazásokat sokféleképpen torzítani, választójogi tekintetben, ez Budaörsön nem tudta nagyon befolyásolni a választások eredményét. És azt, hogy politikai ifjúsági szervetek alakulnak olyan pártok mellett, akik egyébként nagyon minimális szavazatot kaptak, de akkor majd ugyan olyan súllyal fognak szerepelni egy másik önkormányzatban, ami egyébként nem a választópolgárok szavazata alapján jön létre, ez elég érdekes kezdeményezése a tényleges választói akart kiforgatásának. Ezzel együtt, természetesen, amit dr. Bakó Krisztina mondott ahhoz – teljes mértékben egyet értve azzal – csatlakozva, ő maga óva inti az összes politikai szervezetet, szerencsére, őt ilyen dolog nem terheli, hogy politikai pártnak lenne a tagja. Jó ez az önállóság, mert az ember szabadon tudja a gondolatait érvényesíteni és nem befolyásolják egyéb körülmények. Csak a rend kedvéért mondja el, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület környékén számtalan – véleménye szerint sokkal több – fiatal van, akik akár a gimnáziumból, akár más körből kerültek ki, akik – egyetértve azzal, ami a városban történik – a munkájukat segítik, értelmiségiek, egyetemisták vagy gimnazista korúak. Nem fognak létre hozni ifjúsági szervezetet, mert ők segítik a munkájukat és számítanak az együttműködésükre és különösen azért nem, hogy majd ők akkor delegálhassanak egy ifjúsági szervezetbe valamilyen tagot, nem így megy ez. Véleménye szerint az a helyes, és nem ért egyet azzal, amit elhangzott, hogy Budaörsön a fiatalok nem érdeklődnének az iránt, hogy mi van a közéletben, ezzel ellenkező a tapasztalata. Minden évben meghívják az EGYOSZ napokra a gimnáziumba, ez az egyesített osztályok, ez is kvázi, a diákönkormányzatok által szervezett nap. Nagyon nehéz helyzetben van, mert olyan időintervallumra szeretnék hívni, amire nem tud elmenni és azt látja, hogy zsúfolásig telik meg a terem és hihetetlenül tájékozottak és érdeklődőek a fiatalok a közélet ügyei iránt. Sőt, a demokrácia iránt is, amit meg is tud érteni, mert ő maga is egyre inkább csak érdeklődik, mint hogy tapasztalná a működését. Szóval, a helyzet az az, hogy teljesen egyet értve azzal, hogy szükség van olyan szervezetre, amelyik a fiatalok érdekeit analizálni tudja, ez tényleges igények alapján, nem fölülről szervezett egyesület, hanem az ő megfontolásaik, az ő nézeteik alapján. rengeteg diákönkormányzat, intézmény van itt, kikérik a véleményüket és ez alapján hozzák vissza és mentesíteni kell, le kell róla porolni mindent, ami a politikai szervezetek befolyásolását akár csak gyanúként felvethetné.

 

Stifft Nándor képviselő: Teljes mértékben egyet ért azzal, amit polgármester úr elmondott. Amit felírt magának, azt az utolsó gondolataiban mind elmondta. Mivel ő maga is éveken keresztül segítő tanára volt egy budaörsi oktatásai intézmény diákönkormányzatának, az ő tudomása az, hogy ezek a diákönkormányzatok jól működnek Budaörsön. Véleménye szerint a törvény nagyon egyszerűen rendelkezik arról, hogy ha valaki betölti a 18. életévét, akkor ő jogosult arra, hogy elmenjen és szavazzon. Egyetért azzal, hogy ha a pártoknak ez nagyon komoly törekvése, az, hogy fiatal tagozatokat hozzanak létre, akkor tegyék és csinálják, ha nekik ez kedves. Azt gondolja – amit képviselő asszony is megfogalmazott -, hogy a fiatalok próbáljanak meg felkészülni arra, hogy ha 18 évesek lesznek, akkor próbálják írni-olvasni azokat az alapgondolatokat, ami egy város döntéshozatalában, egy város irányításában létezik. Azt gondolja, hogy ezt 18 éves korig pontosan ez az egyesület, amire ők gondoltak, ezt tökéletesen meg fogja tenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászólót nem lát a monitoron, ezért felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 9 tartózkodással elutasított.

 

421/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatok (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Császárné Kollár Timea képviselő „Ifjúsági önkormányzatok létrehozásával kapcsolatos feladatok” tárgyú előterjesztését.

 

 

 

49.) Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/49. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, ez a napirendi pontjuk „szigorúan” az önkormányzat működésére irányuló előterjesztés, azaz Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal címet viseli.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Kicsit meglepődött ezen az előterjesztésen, amit a FIDESZ-es képviselők terjesztettek elő, mert rémlett neki, hogy pár évvel ezelőtt volt már egy hasonló előterjesztés, akkor az előterjesztő éppen Császárné Kollár Tímea képviselőtársa volt, és aki ellene szólt az az elődje vagy utódja, attól függ, hogy honnan nézi, aki ráadásul alpolgármester is volt akkor, és épp ő érvelt az ellen, hogy ezt az előterjesztést tárgyalja a testület. Akkor most nem érti, hogy az eltelt három év alatt mi változott a FIDESZ részéről, hogy most akkor miért ők állnak elő ezzel az előterjesztéssel. Bár, van egy sejtése, amit máshol is lehet látni, hogy időnként megpróbálnak teret nyerni a szélsőjobb irányába is, ez az ő dolguk. Kérdése az az, hogy most mi változott?

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Elmondja, hogy hogy történt. Az ő előterjesztése volt vagy nem, ez utólag már mindegy. Ami lényeges – nem tiszte megvédeni Török Czene Istvánt, de meg fogja, mert ő maga itt ült és többen is a mostani testületből – Török Czene István ugyan úgy megszavazta és ugyan úgy mellette volt, tehát, itt egy kicsit rosszul emlékszik képviselő társa, méghozzá, úgy is tudták megszavazni, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői szavazták meg és ő, maga. Tehát, meg lett már akkor szavazva. Más kérdés, hogy volt egy olyan módosítás, hogy nem a hivatal környékére vonták fel a székely zászlót, hanem a templom kertben került erre sor és ott ünnepélyes keretek között felvonták a székely lobogót. Tehát, a helyszín valóban, végül nem a városháza környéke lett, de ettől függetlenül, Török Czene István, akkori képviselő társuk is támogatta ezt. A FIDESZ-KDNP – ha jól emlékszik, és nyilván, jól szokott – képviselői is, úgyhogy ez csak ennyi. Ő, nyilván, meg fogja szavazni ezt az előterjesztést. Pontosan azért, amit dr. Kisfalvi Péter elmondott, mert akkor is egyet értett vele és most is egyet ért vele, úgyhogy, az ég egy adta világon nem változott az ő gondolkozásában semmi. Amit még hozzátenne, az ilyen szélsőjobb meg ilyenek… azért egy székely zászló kihelyezését lehet nemmel szavazni, el lehet mondani, hogy miért nem ért vele valaki egyet, de ne keverjék bele a szélsőjobbot. Teljesen lényegtelen, hogy ki tart kit annak vagy nem annak, itt a legnagyobb magyar kisebbségről van szó, mindenki tudja, hogy milyen történelmük volt az előző sok évtizedben, mindenki tudja a Trianon következményeit, sok mindenki mindent tud, de ennek a szélsőjobbhoz ilyen értelemben semmi köze nincsen. Itt egy szolidaritás vállalás van nemzettestvérekkel, akik egyébként most nem Magyarország határain belül élnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha lehet, ezt a nemzettestvérezést hagyják, mert neki a hátán futkos a hideg az 1930’-as évek és annak következményei okán. Tudja, hogy vannak, akik emlékhelyet szeretnének a nyilasoknak állítani, akik szintén, nemzettestvéreztek, de ne tegyék ezt!

 

Gáspár Béla képviselő: Az a megtiszteltetés érte őt a FIDESZ frakció részéről, hogy őt bízták meg ezen mondatok elmondására tekintettel arra, hogy édesapja erdélyi területen – akkor még Magyarország, nagy Magyarország – erdélyi területén született, így talán ő maga kicsit érintett a dologban. A Tőkés Lászlóval kapcsolatos gondokat 2014 augusztusában történt, nagyváradi rendőrség felszólította Tőkés Lászlót, hogy távolítsa el az Európai Parlament irodája elől a székely zászlót, és büntetést helyezett kilátásba. Nem akarja a tisztelt testületet hosszú beszéddel feltartani, hiszen mindenki ismerheti a történetet. Tény az, hogy itt, Budaörsön is nagyon sok érintett, Erdélyből származó ember van. Úgy érzi, hogy szolidaritásuk jeléül szükség volna arra, hogy az önkormányzat épületében egy székely zászlót kitűzzenek.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Nem nagyon szeretett volna ehhez a napirendhez hozzászólni, de hát akkor coming out következik: az ő nagymamája is Erdélyből származik, és biztosan vannak még sok budaörsiek, aki hasonló felmenőkkel rendelkezik. Mindezzel együtt úgy érzi, hogy a székely zászló kihelyezése az nem egyszerűen csak egy lobogó fölhúzása valahol, bármennyire is szeretnék ezt annak láttatni. Ez ennél sokkal több, ez egy szimbólum, és most direkt nem fog belemenni abba, hogy minek a szimbóluma, ez ugyan az a vita lenne, mint az Árpád-sávos lobogó szimbólumtartalma, hogy kinek mit jelent, stb. Véleménye szerint ezt tegyék félre. Úgy érzi, hogy a magyarság, akik a trianoni békeszerződést követően a Magyarország határain kívül élnek ma, azok közül miért pont és csak kizárólag a székelyekkel kellene szolidaritást vállalni? Ez éppen a dolog szimbolikájából következik, mert élnek nagyon sokan magyarok például a Felvidéken, élnek magyarok Burgenlandéban, élnek magyarok a Vajdaságban, itt, ott, amott, vagy hatalmas kolónia él például az Egyesült Királyságban. Akkor, valamennyi, határon túl élő magyarral vállaljunk szolidaritást és ennek nem a székely zászló a szimbóluma.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gáspár Béla képviselő úr azt mondta, hogy őt az a megtiszteltetés érte, hogy az érintettsége okán a FIDESZ frakció őt kérte föl. Őt, magát az a megtiszteltetés érte, hogy nem kérték fel, ő magától is el tudja mondani, hogy a családja fele szintén Erdélyből származik. Azt gondolja, hogy nagyon sokan, akik onnan származnak, és akik közöttük éltek, akár székelyek, akár nem székelyek, éppúgy vitatnák ezt a kérdést, mint ahogy ő maga is fogja tenni. Olyan, mértékadó személyiségek is – erre rá fog mutatni – akikről itt említés is esett. Véleménye szerint nem volna helyes bárkinek a részéről az, hogy egy közösségről általában beszéljen. Számos olyantól, aki Budaörsön él és látták ezt a napirendet, a Facebook-on üzenetet kapott, ez nem az ő álláspontjuk, ha bárki arra hivatkozik, hogy ez az erdélyi magyarság vagy az erdélyi székelység igénye lenne, akkor azt mondják el jól, hogy ez egy nagy tévedés, ez egy belpolitikai indíttatású kezdeményezés, ami rengeteg vitát és gondot okoz sokak számára, éppen az adott körből.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Nagyon rövid lesz: az ő fél családja is Erdélyből származik, úgyhogy, ezt most már tényleg mindenki elmondja magáról és egyébként ez tényleg így is van. Nem hinné, hogy van ember a mai Magyarországon, akinek valamilyen felmenője nem a határon túl látta meg a napvilágot, ez tény. Amiért szót kért, mert végül is, a lényeget elmondta már évekkel ezelőtt, amikor először ez felmerült kérdésként, dr. Bakó Krisztinához kicsit kiegészítésképpen: valóban, máshol is élnek nagyon sokan és nem csak a székelység, határon túl magyarok. Nem véletlen, hogy az ő szervezeteik is gyakorlatilag szimbólumként használják a székely zászlót, ami nem azért van, mert ők székelyek lennének, hanem azért, mert a székelységnek van zászlaja, a székelységnek van régi himnusza is, újabb himnusza is, amiket énekelnek. Ez egy sorsközösség vállalásképpen, ő maga is nagyon sok ilyen helyen járva látott délvidékieket, felvidékieket. Például, csíksomlyói búcsú alkalmával rengetegen érkeznek a Kárpát-medence különböző, már nem Magyarországhoz tartozó tájairól, és ugyan úgy, a székely zászlót lobogtatják, egyszerűen azért, mert szimbólummá vált a határon túli magyarságnak, ezért, nem azért, mert nyilván székelyek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szimbólummá vált a határon túli magyarság egy részének. Markó Béla mondta azt: „Én székely vagyok, de nem szeretem a székelykedést.” Ez a zászló pedig olyan nagy történelmi hagyományra nyúlik vissza, hogy 2004-beh alkotta meg valaki, úgyhogy, a történelmi hagyományokról azért… Persze, elő vehet mindenféle régi jelképet, de hogy ez a zászló ilyen formában, és hogy mióta létezik, ezt azért, akik a dologhoz értenek, azok tudják.

 

Becz György képviselő: Ő sem gondolta, hogy hozzá fog szólni, de nem teheti, hogy ne mondjon el néhány, nagyon fontos olyan dolgot, ami a nagy politikához köti ezt az egész történetet. Az a párt, amelynek a képviselői ezt az indítványt beterjesztették, azoknak a képviselői azok, akik az erdélyi magyarság megosztásával foglalkoznak, akik lehetővé tették azt, hogy az erdélyi magyaroknak nincs megfelelő képviseletük most Romániában. Amit Markó Béláról mondott polgármester úr az abszolút jelképezi azt, hogy nagyon sikeresek voltak a FIDESZ vezetői, mert sikerült az erdélyi magyarságot olyan szinten megosztani, hogy nem tudják azt a fajta érdekképviseletet ellátni, amire az ottani magyarságnak szüksége van. Azt gondolja, hogy ilyen jelképes akciók helyett sokkal inkább érdemi tevékenységgel kellene a FIDESZ-nek foglalkoznia, ha már az erdélyi magyarokkal foglalkozik és azzal törődni, hogy ne megossza, hanem egyesítse a kinti magyarságot.

 

Gáspár Béla képviselő: dr. Bakó Krisztina megjegyzésére szeretne reagálni és köszöni, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy ezen az alapon a felvidékiek, a kárpátaljaiak zászlójáért is küzdhetnek. Ígéretet tesz, hogy ha ilyen javaslatot tesz, akkor ők nem fognak ellenállni és támogatni fogják az ilyen jellegű kéréseket. Köszönettel venné, ha ők is támogatnák.

 

Biró Gyula alpolgármester: örül annak, hogy ez előjött, mert egy dolog megbizonyosodott benne, hogy ez a Képviselő-testület jól vezeti a várost. Tudniillik, 48 napirendi pont lement, egyetlen egyhez semmi érdemleges hozzászólás az ellenzék részéről nem volt. Úgy gondolja, hogy akkor tökéletesen meg vannak elégedve, ahogy a képviselőcsoportjuk a várost vezeti. Köszönik szépen! Reméli, a város lakói is meg fogják ezt köszönni. Úgy gondolja, hogyha egy városnak ez a legnagyobb problémája, hogy kitegye a székely zászlót vagy sem, közben költségvetési koncepcióról beszélnek és egy csomó fontos dologról, ott egy hang nem hangzik el – ugyan, nyom egy tartózkodót, mert mégsem illene egyet érteni –, akkor úgy gondolja, hogy jól vezetik a várost.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, zárszóként szeretne egy kis történelemidézést tenni a 2013. évi testületi ülés azonos témájú napirend előtti vitájából. Akkor szó szerint a következőt mondta és ezt ma is fenntartja: „Óva int mindenkit attól, hogy akár a hazai magyarság kérdésével kapcsolatban úgy fogalmazzon, hogy mi a magyarok igénye. De ugyan így, óva int mindenkit attól, hogy a székelyek tekintetében vagy az erdélyi magyarok vagy bármelyik, határon túl élő magyar kisebbség tekintetében úgy fogalmazzon, hogy pontosan tudja, hogy ők, mint homogén massza mit képviselnek”. Ezt ma is nagyon komolyan gondolja és fenntartja. És akkor, szeretne idézni Markó Béláénak az akkor fellángolt, székely zászlós üggyel kapcsolatos nyilatkozatából, merthogy tényleg nem homogén masszaként működnek. Markó Béla ezt mondta: „Van a székely szabadságnak napja, ne essék félreértés. Ez nem március 10-e. Ezt a napot úgy hívják, hogy március 15-e. Vegyük végre észre, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Március 15-én, a magyar szabadság napján a székelyek is és az Erdélyben élő, összes többi magyarság kitűz egy zászlót- És az úgy néz ki, hogy felül piros, középen fehér, alul zöld.” Markó nem alaptalanul próbálja azt elmondani, hogy a székely zászlót erőltetők egy kicsit a kinti magyarságot próbálják megosztani, de ez legyen az ő ügyük, nyilván, ott is van olyan, aki így gondolja, van, aki nem így gondolja. Aki óhajtja kitűzni, az tűzze ki, nagyon helyesen mondta képviselő asszony, ennek nem a városházán, nem az önkormányzatban, hanem az önök megemlékezésein van helye és fogja jelezni azt, hogy mit gondolnak ebben a kérdésben. Ő például, Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének akkor is és most is osztja azt, amit akkor idézett tőle: „A segítségnyújtást az ügyben köszönjük, ha szolidaritásból és önzetlenségből fakad. De ennek ellenére, nem árt, ha szólnak: kapaszkodjunk meg, mert segítség érkezik! Egyetlen rossz politikai pillanat elég ahhoz, hogy olyan törvények szülessenek meg, melyek korlátozzák a magyar nyelv használatát. Ilyenekről esett szó, a székely zászló körül kialakult, mesterségesen gerjesztett vitában.” Ezt nem egy sarki fűszeres mondta, hanem az RMDSZ elnöke. De persze, lehet őket nyilván, a FIDESZ megosztó politikája okán, ahogy erről Becz György képviselő úr beszélt, olyan helyzetbe hozni, hogy aztán elveszítsék a parlamenti képviseletüket, és lehet azt mondani, hogy az RMDSZ az már a magyar nemzettestvérek testén kívül eső réteget képviselik és ők már nem is vehetők komolyan. Ezt, természetesen idézőjelben mondta, és aki ezt így gondolja, annak… inkább nem mond minősítést… annak ezt a kijelentését súlyosan cáfolja és elfogadhatatlannak tarja. De hozzáteszi, hogy Tőkés Lászlónak van egy kommunikációs munkatársa is, irodavezetője, aki hosszú időn keresztül dolgozik/dolgozott vele, ő a következőt mondta. Tehát, Demeter Szilárd saját szavait szeretné idézni, amikor ebben az ügyben megpróbáltak 2013-ban már aktívan részt venni. Demeter Szilárd sajnálattal konstatálta, hogy a magyarországi pártok megkezdték az erdélyi kampány hadjáratot is és jó szokásuk szerint megvadult elefántcsordaként viselkednek a porcelánboltban. Épp ezért ad nekik, pártállasra való tekintet nélkül 13+1 jó tanácsot. Nem fogja mind a 13+1-et felsorolni, csak egyet: „Az erdélyi magyar közösség nem homogén massza. Nem egy akol, ahol a juhaik maradéka békésen kérődzik a nagy magyar történelemben. Sok mindent gondolunk a világról, s ez így van rendjén. Tartsd ezt tiszteletben! Ha meg akarod mondani, mit gondolunk mi, erdélyi magyarok, akkor kiröhögünk.  Felhős, borongós homlokod alól a jövőbe tekintve ne beszélj úgy 15 millió magyarról, hogy közben 10 millióra gondolsz. Észrevesszük. Nemzetállamból jössz nemzetállamba. De van egy kis különbség: erdélyi magyarként kisebbségben élünk, tehát a többségi logikádat nem mindig értjük. Nézz rá a térképre! Erdély nem csupán Csíksomlyóból és Tusványosból áll!” Ezt nem egy liberális, vagy egy baloldali vagy a nemzetközi „tudjuk kik” szövetsége mondja, hanem egy konzervatív erdélyi ember, aki Tőkés László mellett dolgozott. Éppen ezért azt gondolja, hogy aki bármilyen szinten erre a közösségre hivatkozva ilyen jellegű döntéseket erőltet, az sajnos, abba a hibába esik, amelyet itt – számára – mértékadó, ott élő közéleti szereplők mondanak, azoknak a véleményével éppen az ellenkezőjét próbálják erőltetni rájuk.

 

Ezt követően felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

422/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal (elutasított javaslat)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Sokolowski Márk, Löfler Dávid, Gáspár Béla képviselők „Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal” tárgyú előterjesztését.

 

 

 

50.) Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/50. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal támogatta a beszámoló elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

423/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kamaraerdei részönkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

 

 

51.) Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/51. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a Frankhegyi Részönkormányzat 5 igen szavazattal támogatta a beszámoló elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

 

 

424/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Beszámoló a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Frankhegyi részönkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

 

52.) ARAMIS SE kiegészítő támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/52. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a KMISB 6 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 2 tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

425/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

ARAMIS SE kiegészítő támogatási kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1.) az ARAMIS Sport Egyesület részére – a 2015. november 15-én érkezett kérelmében foglaltakra tekintettel – összesen 3.000.000 Ft kiegészítő támogatást biztosít, úgy, hogy az a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet 4/B melléklet, 10. sorát (Pályázati önrész keret) 1.500.000.- Ft mértékben, a 7/B mellékelt 8. sorát (TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze) 1.500.000.- Ft mértékben terhelje;

2.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására az 1. pontban foglaltaknak megfelelően terjesszen elő javaslatot;

3.) felkéri a polgármestert, hogy a 3.000.000 Ft kiegészítő támogatásról az ARAMIS Sport Egyesülettel a támogatási szerződést kösse meg;

4.) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon arról, hogy az ARAMIS SE támogatására tervezett keret 3.000.000 Ft-tal csökkenjen.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (3. pont), Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

53.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/53. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

 

426/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:
e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda 7.958
Csillagfürt Óvoda 7.413
Holdfény Utcai Óvoda 6.775
Mákszem Óvoda 5.407
Budaörsi Kincskereső Óvoda 7.568
Kamaraerdei Óvoda 5.330
Farkasréti Pagony Óvoda 5.590
Rózsa Utcai Tagóvoda 8.961
Budaörsi Vackor Óvoda 5.810
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 5.802
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2.457
Pitypang Bölcsőde 9.546
Százszorszép Bölcsőde 6.970
Jókai Mór Művelődési Központ 2.454
Budaörsi Latinovits Színház 2.730
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub 826
Önkormányzat által működtetett iskolák 10.675
Védőnői Szolgálat 3.393

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az intézményi költségvetések közötti előirányzat átcsoportosítást támogatja az alábbiak szerint:

 

e Ft-ban
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2.010
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.583
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 427
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 2.511
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.977
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 534
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás -297
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -234
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -63
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 8.015
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6.311
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.704
Százszorszép  Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás  696
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai  548
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó  148
Jókai Mór Művelődési Központ 13.melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 1.276
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai – 1.005
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó – 271
 Csicsergő Óvoda 14. és 14/a melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 14.911
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -11.741
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó – 3.170
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/a melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 7.535
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -5.933
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó – 1.602
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 5.490
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.323
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.167
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 2.046
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai – 1.611
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó – 435
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1.774
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.397
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 377
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 5.985
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai – 4.713
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -1.272
 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás – 3.952
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -3.112
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó -840
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 4.163
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3.278
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 885
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 5.377
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.234
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 1.143
 Mákszem Óvoda 22. melléklet
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 3.556
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.800
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó 756
Önkormányzat által működtetett iskolák 3/A melléklet
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.075
2. 1. Szociális hozzájárulási adó 560
Védőnői szolgálat 3/A melléklet
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai -177
2. 1. Szociális hozzájárulási adó -48
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása -2.410

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Határidők:                     azonnal

Felelős:                         Polgármester

Végrehajtást végzi:     Pénzügyi Iroda

 

 

54.) A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/54. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a KMISB 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

427/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Ifjúsági Klub működési bevételeinek a tervezettől történő elmaradása miatt az intézmény költségvetését csökkenti 800 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a Színház költségvetését megemeli az alábbiak szerint:
 1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 630 e Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 170 e Ft-tal

Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás nő 800 e Ft-tal.

800
1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/B sz. melléklet Bevételek / 1.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 630 e Ft-tal csökken, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 170 e Ft-tal csökken.

Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 800 e Ft-tal.

-800

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház 2015. évben már ténylegesen realizált 2.596 e Ft többletbevételének beemelését és felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:
1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / I.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 2.044 e Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 552 e Ft-tal.

Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat nő 2.596 e Ft-tal.

2.596

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház részére 5.099 e Ft többlettámogatást biztosít Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7/B melléklet 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építésének önrésze sorról, az alábbiak szerint:
1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1II.2. Irányító szervi támogatás sor nő 5.099 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat nő 5.099 e Ft-tal. 5.099

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház részére fényvezérlő berendezés és mikroportok beszerzéséhez 6.922 e Ft többlettámogatást biztosít Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 7/B melléklet 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építésének önrésze sor terhére az alábbiak szerint:
1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1II.2. Irányító szervi támogatás sor nő 6.922 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások / II.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 6.922 e Ft-tal. 6.922

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Intézményvezető, Pénzügyi Iroda

 

 

55.) Területrendezés – Ebner György köz – Templom tér

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/55. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti, hogy a KMISB és a TFVB is 6 egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület kérdés és vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Sokolowski Márk képviselő szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

 

428/2015.(XII.16.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Területrendezés – Ebner György köz – Templom tér

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztató és érdekegyeztető fórum megtartását rendeli el a Budaörs 109/4 és a Budaörs 109/5 hrsz-ú, valamint a Budaörs 109/5 hrsz-ú telekkel érintkező ingatlanokat magában foglaló terület rendezése kapcsán. Az egyeztetés célja a Templom tér és az Ebner György köz egyértelmű területi meghatározása és ezzel a települési cím megállapítási eljárás megalapozása.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budaörs 109/4 és a Budaörs 109/5 hrsz-ú, valamint a Budaörs 109/5 hrsz-ú telekkel érintkező ingatlanokat magában foglaló terület rendezése vonatkozásban az egyeztetés lebonyolítását követően, az egyeztetés eredményére figyelemmel hozza meg döntését.

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda

 

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

Wittinghoff Tamás polgármester a zárt ülést követően: Mindenkinek Nagyon Szép és Békés Karácsonyt kívánt! Ha lehet, akkor maguknak kicsit normálisabb Új Esztendőt a jövő évre! Mindenkinek jó pihenést kíván, az ülést bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. december 28.