Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése, a Képviselő-testület 2016. február 24-ei, valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2016. februári üléseire.

Kapcsolódó dokumentumok:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/40241/744461

Előterjesztés:

Budaörs Város Önkormányzat

                                                    Polgármesterének

 

ELŐTERJESZTÉSE

 

a Képviselő-testület 2016. február 24-ei,

valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2016. februári üléseire

 

Ügyiratszám: VII/177-1/2016.

 

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

 

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § – a alapján nyílt ülésen történik.

 

                                                                                                

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 

 1. A 2016. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2015. június 23-án fogadta el Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2016. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

 

A 2016.évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. Törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (továbbiakban: Gst.)
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

 

 

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint az 373/2015. (XII. 16.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2016. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetét.

 

A Mötv. 111.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

 

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

 

 • a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 • a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 • a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 • a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 • az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.

 

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

 • az önkormányzat költségvetési bevételeit – így különösen:
  • a helyi adó bevételeket,
  • a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
  • a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 • az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
  • a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  • a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  • az általános és céltartalékot, és
  • elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
 • A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

 

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

 

 

 1. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2016-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2016-ban is csökkenti az ún. „beszámítás” összege (a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparűzési adóval rendelkező települések meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

 

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2016-ban is egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

 

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2014. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

 

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2016. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2016. évben is az önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez.

 

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatása a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás. A feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

 

 1. január 1-től az önkormányzatokat az általuk bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz kiegészítő állami támogatás illeti meg.

 

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozik, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez (2015-ben 3.856 e Ft), 2016-tól kizárólag csak a – Gyvt. 67/A. § alapján – a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja (219 e Ft). Az új feltétel rendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

 

Az önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2016-ban is a 2014-ben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg. A színházak támogatási rendszerét 2016-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény határozza meg. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben maghatározott szempontok szerint történik.

 

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthat pályázati úton támogatáshoz.

 

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

 • a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
 • a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
 • a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzat által beszedett – SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

 

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2016. évben:

 • a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
 • a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
 • a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
 • a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
 • a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

 

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

 

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2016. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési tervszámait.

 

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

 

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

 

A 2016. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2015.évi költségvetési maradványa.

 

Bevételi előirányzatok tervezése

 

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2016. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

 

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

1.    Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

 

 

 

 • Önkormányzatok működési támogatásai
 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A 2016. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (234.267 e Ft + 139.401 e Ft = 373.668 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2014.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.739.971 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 78.932 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 760 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 220 e Ft, valamint a 2015. évről áthúzódó bérkompenzációra 1.972 e Ft a központi támogatás összege.

 

 1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 618.171 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 97.814 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 12.000 e Ft, valamint az Nkt. 74.§ – 76.§ alapján vállalt köznevelési intézmények működtetési feladatok ellátásához 3.640 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 104.996 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 101.869 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 70.720 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 219 e Ft) 172.808 e Ft. Itt jelentkezik új jogcímként a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 15.088 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 35.109 e Ft az állami támogatás.

 

 1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.327 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

 

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre a Védőnői szolgálat működtetéséhez nyújtandó OEP finanszírozás, amely éves szinten 58.130 e Ft.

 

 1. Közhatalmi bevételek

A helyi adók jogi szabályozásában 2015. évben nem történt olyan módosítás, mely az adóbevételek tervezése során a 2015. évihez képest jelentős elmozdulásra adna okot. Az adózók 2014. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásainak adatai szerint azonban a helyi iparűzési adóalap növekedése figyelhető meg különösen a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások körében. A 2016. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezésekor a 2014. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokban 2016. március 15-ei esedékességgel bevallott előleg vehetők alapul, mely 2 740 896 e Ft. Ez az összeg az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő, illetve az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével módosulhat. Feltételezve, hogy a gazdasági életben negatív jellegű változás nem következik be a 2016. szeptember 15-én esedékes adóelőleg is 2 740 896 e Ft-ban tervezhető.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásoktól várható helyi iparűzési adóbevétel 2016. évben 1 300 000 e Ft lesz.

Az adózók 2016. május 31-ig nyújtják be a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallásukat és számolnak el a 2015. évi adóelőleg és a tényleges fizetendő adó különbözetével. Az adóhatóságnak a tervezés időszakában nincsenek adatai az elszámolási különbözetre vonatkozóan, ezért azt minden évben nulla forinttal tervezi. (2015. évben az elszámolási különbözet plusz 49 millió forint volt).

Feltöltési kötelezettségre 2015. évben 780 millió forint befizetés történt. 2016. évre 700 millió forint előleg-kiegészítéssel számolunk.

Az adóbevételek maradéktalan beszedése irreális terv lenne, ezért 2016. évre helyi iparűzési adónemben 200 millió forint hátralékkal célszerű kalkulálni.

A fentieket figyelembe véve a 2016. évre tervezett helyi iparűzési adó bevétel 7.280.000 e Ft.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó, talajterhelési díj, bírság és késedelmi pótlék bevételek tervezése a 2015. évben beszedett adók és az adónyilvántartásban jelenleg előírt kötelezettségek alapul vételével történik.

Az alábbi táblázat a 2016. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

Adónem 2016. évi
költségvetés tervezett bevétele
e Ft
Iparűzési adó 7 280 000
Építményadó 1 100 000
Telekadó 350 000
Bírság 30 000
Késedelmi pótlék 18 000
Gépjárműadó 160 000
Talajterhelési díj 1 500
Összesen 8 939 500

 

 

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 4.000 e Ft-ot tervezünk.

 

 1. Működési bevételek

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 242.522 e Ft, közútkezelői hozzájárulás 13.177 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.651 e Ft, útvonalengedélyek 7.372 e Ft, alkalmazottak térítési díja és egyéb szolgáltatás 1.296 e Ft) 269.018 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 123.774 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft.26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 11.000 e Ft) 41.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 116.702 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 153.732 e Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérülések 57.376 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 12.000 e Ft-tal szerepel.

 

 1. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 260 e Ft összegben.

 

 

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt tervezzük a HULEJAF-2013-0138 „A budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” címen és „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” pályázatból 91.327 e Ft támogatás összegét. A pályázat 2015-ben megvalósult, a támogatás utófinanszírozással 2016-ban kerül folyósításra.

 

 1. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (644 e Ft).

 

 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 7.874 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 253 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 11.307 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.549 e Ft-tal számolunk.

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

 1. évben eredeti előirányzatként 3.193.576 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.445.942 e Ft 2015. évi áthúzódó feladatok forrása, 1.747.634 e Ft pedig a 2016. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

 

 1. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A költségvetési rendelettervezet 7/C. számú mellékletének 5-18 sorain javasolt fejlesztési célok megvalósítása érdekében 2.830.000 e Ft hosszúlejáratú fejlesztési hitelfelvételét tervezzük.

 

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 1.000 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére 1.850 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 24.625 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 7.148 e Ft-ot terveztünk.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 8.510 e Ft összegben.

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.725.151 e Ft összegben.

 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

 

 1. Működési költségvetés bevételei
 2. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 – 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 152.493 e Ft összegben.

 

 1. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 14.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

 

 1. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2016. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.128.919 e Ft összegben.

 

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

 

 

Önkormányzat kiadásai

A 2016. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2016. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az önkormányzat, mint az állami fenntartású intézmények működtetője, kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékletekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (205.000 e Ft) és járulékai (55.350 e Ft) fedezetére 2016.évben a 2015. évivel megegyező, összesen 260.350 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

 

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat dologi kiadásai között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

 

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 259.579 e Ft.

 

Egyéb működési célú kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2016. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.847 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (35.237 e Ft).

 • Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2016. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (44.281 e Ft) összegét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk.

 

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 • Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2016. évre tervezett összege (1.445.116 e Ft), 2015. évi áthúzódó kötelezettséggel (4.895 e Ft) együtt összesen 1.450.011 Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.
 • Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.
 • Az általános tartalék mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.
 1. évben működési célra 149.700 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

 

 • BTG kezességvállalás
 • Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék
 • Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai
 • Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire
 • Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése
 • Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása
 • Wendler Alapítvány támogatása

 

 

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

           

 • Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2016. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A Szilvásban tulajdonnal rendelkezők megkeresése esetén a Képviselő-testület egyedileg bírálja el az ingatlanvásárlásokat, amelyekre ezen a soron biztosított a fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 015 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 e Ft

 

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó keret terhére az alábbi feladatok kerültek lekötésre: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése.

A tárgy évi előirányzatból tervezzük az ITS tervezése során felmerülő egyéb költségeket, sportpályák oldalfalának grafikai eszközökkel történő dekorálására ötletpályázat kiírását, továbbá bármilyen felmerülő tanulmánytervek, ötletpályázatok készíttetését.

Előirányzat összesen: 23 498 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 498 e Ft

 

 

1.3 Főépítész szabályozási tervek

Az áthúzódó keret terhére valósul meg a Templom tér, Kenyérgyár térségének szabályozási terv, valamint orto fotó készítése. A tárgy évi keretből tervezzük a BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezői díját, a Frankhegy részterületeire vonatkozó szabályozás tervmódosításokat a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-ai döntése alapján. Továbbá bármilyen felmerülő fejlesztési igény érdekében történő szabályozási tervmódosításokat.

Előirányzat összesen: 32 678 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 678 e Ft

 

1.4 Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

 1. évről áthúzódó feladat.

Áthúzódó kötelezettség: 415 e Ft

 

1.5 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnők adminisztrációs munkájához szükséges egy informatikai program, valamint egy számítógép beszerzése.

Előirányzat összesen: 1 379 e Ft

 

1.6 Bleyer Jakab Általános Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 250 e Ft

 

1.7 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 1 528 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 528 e Ft

 

1.8 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 2 400 e Ft

 

1.9 Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 1 700 e Ft

 

1.10 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

Az orvosi rendelők elhasználódott bútorainak, eszközeinek pótlása, cseréje az elmúlt években biztosította a betegek kulturált körülmények közötti ellátását. 2016.évben egyes rendelők bútor és eszköz cseréje indokolt.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

 

1.11 Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 650 e Ft

 

1.12 Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Előirányzat összesen: 3 050 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 e Ft

 

 

1.13 Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés

A képviselők számára mobiltelefon készülékek beszerzését teszi lehetővé a keret összege a 2016. évben. A költségvetési sort az előző évben felhasznált keretösszeg alapján terveztük meg.

Előirányzat összesen: 539 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 39 e Ft

 

1.14 Képviselők részére laptopok beszerzése

Előirányzat összesen: 210 e Ft

 

1.15 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák pótlására, valamint azok felújítására.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

 

1.16 Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Az épülő nyugdíjas ház telkén lebontott épület közvetlenül kapcsolódott a szomszéd ingatlanhoz. A bontást követően az utólagos hőszigetelést és vakolást szükséges elvégezni. A szerződés 2015-ben kötöttük meg a kivitelezés 2016-ban történik meg.

Áthúzódó kötelezettség: 1 481 e Ft

 

1.17 Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása

A Zichy major helyi védelem alatt álló épületegyüttesében az utólagosan hozzáépített toldalékok elbontása, a csatlakozó megmaradó épületszerkezetek helyreállítása, tereprendezés a bontott alapok helyén.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

 

1.18 1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére tantermi asztalok és székek beszerzését tervezte az intézmény a tanulólétszámok megemelkedése miatt.

Előirányzat összesen: 200 e Ft

 

1.19 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

 1. évben táblagépek, számítástechnikai eszközök, zenezörejes órákhoz hangszerek, valamint testneveléshez sportszerek beszerzése történik az intézmény részére.

Előirányzat összesen: 3 100 e Ft

 

1.20 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére a tanórákhoz szükséges 10 db laptop beszerzése történik a költségvetési sor terhére.

Előirányzat összesen: 1 800 e Ft

 

1.21 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az iskola függönyei 25 évesek, melyek elengedhetetlenné teszik, elsősorban az utcafronton történő cseréjüket. A létszámbővülés miatt a biológiatermet kellett osztályteremmé alakítani, mely szekrények beszerzését teszi szükségessé.

Előirányzat összesen: 922 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 222 e Ft

 

1.22 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvények megszervezése esetére mikrofon, tantermi árnyékoláshoz szalagfüggönyök, valamint a kerámia szakképzés tantervi követelményének való megfeleléshez technikai eszközök beszerzése szükséges.

Előirányzat összesen: 2 090 e Ft

 

 

1.23 Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A hagyományos zongora szállítása nehezen megoldható, így szükséges egy szállítható zongora beszerzése. A kamaraterembe projektor cseréje, valamint állólámpa beszerzése került megtervezésre.

Előirányzat összesen: 599 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 99 e Ft

 

 

 

1.24 Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére számítógép cseréje, valamint vizsgáló eszközök megújítása került megtervezésre.

Előirányzat összesen: 727 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 127 e Ft

 

1.25 Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés

A Nyugdíjas Klub építése folyamatban van, a kivitelezés befejezése 2016. tavaszán várható. Az épület felszerelését szolgáló eszközök beszerzése nélkülözhetetlen az intézmény működésének megkezdéséhez.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

1.26 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzésre az új épület átadását követően kerül sor. Az Árpád utcai iskola építése folyamatban van, a kivitelezés befejezése 2016. tavaszán várható. Az épület felszerelését szolgáló eszközök, valamint taneszközök beszerzése nélkülözhetetlen az intézmény működésének megkezdéséhez.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

 

1.27 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett új kutyaürülék-gyűjtők kihelyezése iránt. A keret terhére további új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését tervezzük.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

            

1.28 Gépkocsi beszerzés (2 db csere)

A keret terhére 2 darab Önkormányzati tulajdonú, a Közterület-felügyeleti osztály által használt gépjármű cseréjét tervezzük, melyek javíttatása már nem gazdaságos.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

1.29 Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés

A Csillagfürt Óvoda teljes körű felújítását követően az eddig használt eszközök egy része helyett új eszközök beszerzése indokolt az épületen belül, illetve a játszóudvaron.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

           

 1. Ingatlan beruházások

           

2.1 Intézményi beruházások tervezése

Az előirányzat nagyobb része a 2015 évről áthúzódó tervezés. Ennek keretén belül lehetőség van a Herman Ottó Általános Iskola átépítés II. ütemének, a Fecskeház, a Rózsa utcai Iskola kiviteli terveinek elkészítésére.

A keret terhére intézményi beruházások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. A keret terhére tervezzük: Lakótelepi Közösségi ház és az Autóbusz végállomás kiviteli terveinek elkészítését, a Csíki pihenőkert bővítésének és felújításának továbbtervezését.

Előirányzat összesen: 52 335 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32 335 e Ft

 

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére az intézményi beruházások terveinek tervellenőrzése és a beruházások időszakában a tervezői művezetési tevékenységek valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 8 513 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 513 e Ft

 

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza. A feladatok végrehajtására keret jellegű szerződéssel Lebonyolító- Műszaki ellenőrt tervezünk megbízni. A beruházások megvalósítása érdekében szükséges.

Előirányzat összesen: 23 608 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 608 e Ft

 

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 4 098 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 98 e Ft

 

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

 

 

2.6 Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola szabadtéri sportpálya befedése projekt 2014-ben befejeződött. Az 1. sz. Általános Iskola sportpálya kialakítására és befedésére vonatkozó tervezés felfüggesztésre került a telekösszevonás lezárásáig, illetve a Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig. A sportegyesületekkel történt szakmai egyeztetéseknek megfelelően a vázlattervek átdolgozása megtörtént, a továbbtervezést illetően a testületi döntés folyamatban van.

Áthúzódó kötelezettség: 7 470 e Ft

 

2.7 KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 618 e Ft

 

 

2.8 Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emeletráépítés)

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 533 e Ft

 

2.9 Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása

Áthúzódó pénzmaradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 899 e Ft

 

 

2.10 Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások

Budaörs Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a Kamaraerdei Sörkert Kft., mint bérlő között 2014. július 31-én létrejött bérleti szerződés értelmében a bérlő által elvégzett értéknövelő beruházások költségeinek megtérítésének fedezete.

Előirányzat összesen: 1 834 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 917 e Ft

 

2.11 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a szerződéskötés folyamatban, a projekt megvalósítása 2016. első negyedévben megkezdődik.

Áthúzódó kötelezettség: 54 999 e Ft

 

 

2.12 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése

A kivitelezés 2015. augusztus 13-án megkezdődött, ütemterv szerint halad, a teljes körű befejezés 2016. áprilisban várható.

Áthúzódó kötelezettség: 131 769 e Ft

 

 

2.13 Nyugdíjas klub építése

A kivitelezés 2015. augusztus végén megkezdődött, a tervezett befejezés 2016. március.

Áthúzódó kötelezettség: 55 995 e Ft

 

2.14 Idősek otthona tervezése

A vázlattervek elfogadásra kerültek, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van.

Áthúzódó kötelezettség: 7 648 e Ft

 

2.15 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése

A szauna ház kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a szerződéskötés a 2015. évi keret terhére, mint áthúzódó kötelezettség folyamatban van, a projekt megvalósítása 2016. első negyedévben várható. További áthúzódó kötelezettség a menekülő ajtókra önműködő ajtócsukók szerelése, lábmosók kialakítása, tartalék szivattyúk kiépítése. A tárgy évi keret terhére a BVUSS épületében üzemeltetővel egyeztetve további fejlesztési munkálatok valósíthatók meg (biztonságos öltözőszekrények beléptető rendszerrel együtt, strand és uszoda vízgépészeti tér szellőzés kiépítése, wellness terület biztonságos beléptetés megoldása, új víz alatti takarító robot beszerzése).

Előirányzat összesen: 98 980 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 48 980 e Ft

 

2.16 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

A keret terhére az oktatási-, nevelési intézmények energetikai megatakarítását célzó épület felújításához, korszerűsítéshez 2016. évben esetlegesen kiírásra kerülő pályázatok benyújtási feltételként előírt önrész (saját forrás) biztosítását tervezzük.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

2.17 Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése

A keret terhére az épület statikai állékonyságának biztosításához szükséges balesetelhárító biztonsági ducolat elkészíttetését tervezzük.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

 

2.18 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

A korábban elkészült tervek szerint az akadálymentesítés az épület bővítésével kerülne kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

 

2.19 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A keret terhére a szakhatóság által előírt vizes blokk felújítási munkák kerülnek elvégzésére.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

           

 1. Út és mélyépítési beruházások

 

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2016. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2015-ben elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét. Ez utóbbin belül készül Pintyőke, Búzavirág utcák, Kassai utca csapadékvíz elvezetés tervei, Nádas utca és Tétényi fennsík vízellátási terve, Meredek utca útépítési terve, Sport u.- Kamaraerdő kerékpárút tervei.

Előirányzat összesen: 35 055 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 25 055 e Ft

 

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2016-ban felmerülő, valamint a 2015 évről áthúzódó mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg. A keretből az áthúzódó kötelezettség a Törökbálinti utca csatornaépítése, Kamaraerdei csatorna gerinc építése, a Kamaraerdei csapadék csatorna építése és a Kálvária utca útépítése során szükséges műszaki ellenőri munkák.

Előirányzat összesen: 46 731 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 731 e Ft

 

3.3 Beruházások eljárási – hatósági díja –mélyépítés

A keret terhére a megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások hatósági eljárási díjai kerültek kifizetésre. Áthúzódó keret. A 2016. évi felmerülő költségeket már a dologi kiadások között kell tervezni.

Áthúzódó kötelezettség: 233 e Ft

 

3.4 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján a 2016-ban felmerülő közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

 

3.5 Útépítések

A keret a 2016-ban felmerülő útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek alapján a konkrét helyszínekről a TFVB fog dönteni.

Előirányzat összesen: 281 025 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 31 025 e Ft

 

 

 

3.6 Víz-csatornaközmű beruházások

A beruházások elkészültek, pénzügyileg áthúzódó keret.

Áthúzódó kötelezettség: 673 e Ft

 

3.7 Elektromos tervezések – mélyépítés

A különböző útépítésekhez illetve közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek, és átépítések 2015-ről áthúzódó és 2016-ban induló tervezési feladatait fedezi.

Előirányzat összesen: 11 049 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 049 e Ft

 

3.8 Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése

A Kőhegyen, több utcában megoldatlan a csapadékvizek elvezetése. A lakossági igények alapján ezek rendezésére válik lehetőség, de a végleges állapot kiépítésére csak a Kisfaludy utca rekonstrukciója után van lehetőség.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.9 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

2016 évben tervezzük tovább bővíteni a jelenleg 26 db térfigyelő kamerával működő rendszert.

A helyszínének kijelölésére felkértük a Budaörsi Rendőrkapitányságot.

A kamerák száma megköveteli, hogy ebben a bővítési ütemben ki kell alakítani még egy főnek operátori helyet.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

 

3.10 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

A csatornahálózat kora, anyaga és műszaki állapota szükségessé teszik a beton és azbesztcement anyagú vezetékek ütemezett átépítését. Ahol útépítés tervezett, azzal összehangoltan kerül megvalósításra.

A konkrét helyszíneket csak a BKISZ pályázat elbírálását követően lehet kijelölni.

Előirányzat összesen: 103 000 e Ft

 

3.11 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész

A beruházás a XI. kerülettel közösen elkészült, leszámítva az I. ütem záportározó burkolatát, mely 2016. évben készül el.

Áthúzódó kötelezettség: 72 748 e Ft

 

3.12 Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.- Stefánia u.)

A gyalogos forgalom biztonságossá tétele érdekében a Csata utcában, a Dózsa György utca és Stefánia utca kereszteződésében megvalósuló gyalogátkelő helyek, melyek megvalósítását buszmegállóhelyekhez vezető gyalogos útvonalak folytonosságának megteremtése, és forgalombiztonsági szempontok teszik szükségessé.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

3.13  Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret a Kőhegy területén lévő alápincézett közutakon végzett különböző állagmegóvó és megelőző beavatkozásokra nyújt fedezetet. A keret terhére a Budaörs, Víztorony u. 5. szám melletti támfal épül meg a közút stabilitásának biztosítása érdekében.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.14 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építéssel szükséges összehangolni.

Előirányzat összesen: 75 000 e Ft

 

3.15 Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)

A keret a SASAD RESORT részéről az Alsóhatár u. – 1. sz. főút – Felsőhatár u. kereszteződésbe tervezett körforgalmú csomópont megvalósításához 2014-ben nyújtott felajánlást tartalmazza. A csomópont terveit a keret terhére készíttetjük el, ez alapján lehetséges a tervezett körforgalom kialakítása.

Áthúzódó kötelezettség: 70 000 e Ft

 

3.16 Kossuth Lajos u. 51. parkolósáv kialakítás

Az új óvoda előtt a beruházás megvalósult, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2016. évre.

Áthúzódó kötelezettség: 4 545 e Ft

 

3.17 Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése

Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt. A kivitelezésre 2015-ben aláírt szerződés van, a munkák az időjárástól függően, 2016. március 15-e után kezdődnek.

Áthúzódó kötelezettség: 14 760 e Ft

 

 

3.18 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

2015 év végéig a 288-as és 289-es buszjáratok vonalán, az utasforgalmi adatok alapján legsűrűbben használt megállóhelyeken fedett buszvárók kerültek elhelyezésre. Áthúzódó keret.

Áthúzódó kötelezettség: 10 000 e Ft

 

3.19 Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. – Stefánia u.- Mező u.- Ifjúság u.)

Folyamatban lévő gyalogátkelőhely létesítési beruházásokra fedezetet biztosító áthúzódó keret. Lakossági igények, és forgalombiztonsági szempontok indokolják megvalósításukat.

Áthúzódó kötelezettség: 11 672 e Ft

 

3.20 Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése

A Hosszúréti patak – Beregszászi utca közötti levezetőmeder egyes részei keskeny, önkormányzati területeken haladnak. Bővíteni ezeket nem lehet, viszont egyes kedvezőtlenebb helyzetben lévő ingatlanokat már többször is elöntött a víz, ezért a levezetőmeder Fürj utcai szakaszát, átkötjük a Kismartoni utcán keresztül a Kamaraerdei úti új csapadékvíz csatornába. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

3.21 Pintyőke utca csapadékcsatorna építése

A Pintyőke utca zsákutca, és az utca, a zsákutca vége felé lejt. Csapadékvíz elvezetése megoldatlan. A vizeket az utcából, a szintén kiépített vízelvezetéssel nem rendelkező Búzavirág utcán keresztül lehet kivezetni a Kismartoni utcai befogadóba. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 18 000 e Ft

 

3.22 Nádas utca vízellátó hálózat építése

A Budaörs, Nádas utca 4026/7 és 4026/8 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása jelenleg nem megoldott. Az önkormányzat ivóvíz ellátási kötelezettség teljesítése érdekében szükséges az utcai közcsőhálózat kiépítése.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.23 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A vízellátó – víziközmű hálózatot vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási tervjavaslata alapján 2016. évben az alábbi kiemelt közintézmények oltóvíz biztonságának növelését célzó beruházásokat, vagyis az altalaji tűzcsapok feltalaji tűzcsapra történő átépítését javasolta megvalósítani.

Előirányzat összesen: 10 668 e Ft

 

 

 

3.24 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

Budaörs, Őszibarack utca (Budapesti út – Szegfű utca közötti szakaszán) jelenleg a páros oldali ingatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna vezeti el néhány ingatlan szennyvizét. Az újabb rákötési igény, valamint a régiek jogilag rendezett módon történő átépítése érdekében szükséges az utcában új közcsatorna építése.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

3.25 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete jelezte igényét a Kossuth Lajos utca Kisfaludy utcai végén vezetősáv kialakítására. A látássérültek akadálymentesített közlekedésének elősegítése és a biztonságos átkelés biztosítására érdekében indokolt a megvalósítása.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

 

3.26 Cserebogár utca járda építése

A Cserebogár utca Csalit utca végénél lévő játszótérhez biztosít gyalogos kapcsolatot a Cserebogár utca egy szakaszán már megépült járda folyatásaként.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

3.27 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A 8170/6 hrsz.-ú ingatlannál lévő függőleges partfal megtámasztására épülő gabion támfal. A közterület védelme érdekében indokolt a megépítése.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

3.28 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ III/1 budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatása.

Tervezetten jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése mellett Uniós forrásból a tervek szerint az alábbi nyolc utca rekonstrukciója valósul meg: Halom, Gesztenye, Széles, Thököly, Szabadság út – Domb utca, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák.

Előirányzat összesen: 212 502 e Ft

 

3.29 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

 

3.30 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A Szabadság út – Csiki utca – Törökugrató utca kereszteződésében a teljes csomópont átépítése, jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek kialakításával, a főutat keresztező gyalogos forgalom biztonsága érdekében.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

 

 

3.31 Járda építés program

A város területén új közforgalmú járdák megvalósítására biztosít fedezetet. A konkrét helyszínekről a TFVB fog dönteni.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

3.32 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem

A beruházás során a korábban megkezdett Petőfi utcai fektetés folytatódik a Kisfaludi utca – Kőhegyi szakaszon. A beruházás az Elmű-vel közösen költség megosztással történik.

Előirányzat összesen: 50 000 e Ft

 

 

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

           

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A 2015-ről áthúzódó és a 2016-ban induló zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőri munkái kerülnek kifizetésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 3 550 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 550 e Ft

 

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2016. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb, esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Előirányzat összesen: 3 079 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 79 e Ft

 

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő –testületi döntéssel elfogadásra került. A telekalakítás, az engedélyezési tervek közműszolgáltatókkal történő egyeztetése, valamint a terepalakítási engedélyezésre és parkoló-építés engedélyezésre történő benyújtás folyamatban van.

Áthúzódó kötelezettség: 2 974 e Ft

 

4.4 Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

A beruházás 2015. évben megvalósult. Lakossági kérésre a korlátok kiegészítésre kerülnek a játszótéri részen.

Áthúzódó kötelezettség: 330 e Ft

 

 

4.5 Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem

A beruházás 2015. évben megvalósult. Ezt követően, a keretmaradvány terhére a felső udvaron a gumiburkolatú járda felújítására kerül sor.

Áthúzódó kötelezettség: 1 520 e Ft

 

4.6 Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése

Budaörsi Új Köztemetőben meglévő szabad urnás temetkezési helyek száma nem elegendő. A feladat ellátásának biztosítása érdekében tervezzük további urnafal kihelyezését. Az előirányzat részben 2015. évi áthúzódó kötelezettség részben 2016-ban megvalósuló új beruházás.

Előirányzat összesen: 3 121 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 321 e Ft

 

4.7 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása

Az Árpád utcai Intézmény átépítésével egy időben automata öntözőrendszer tervezése és kivitelezése valósul meg a keret terhére.

Áthúzódó kötelezettség: 1 966 e Ft

 

 

4.8 1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása

Az Iskola udvar használata során észlelt hiányosságok, hibák javítása szükséges. A mikro-dombokra a gyerekek tömegesen futnak fel, a dombok oldala az igénybevételtől és a víz hatására több helyen erodálódik, amely mértéke évről- évre nő. Az udvaron alig van árnyékolt terület, az udvar használata a meleg, napsütéses idő beálltával kellemetlen, árnyékoló/napvitorla kialakítása szükséges.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

           

4.9 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Folytatódik a Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat érintő környezetrendezési terv engedélyezési szakaszban van. A keret terhére kerül megvalósításra a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkái, a parkoló építés és parkvilágítás I. üteme, a hosszirányú gyalogossétány kialakítása, a kutyafuttató bekerítése és kiépítése a körforgalom másik oldalán.

Előirányzat összesen: 100 000 e Ft

 

4.10 Kutyafuttatók létesítése a lakótelep környezetében

A lakótelep területén ígéretünknek megfelelően harmadik helyszínen is kialakításra kerül új kutyafuttató a keret terhére.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

 

 

 

 1. Ingatlan felújítások

 

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A 2015. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó még ki nem fizetett munkák teljesítése várható 2016-ban. (Csicsergő óvoda tetőtér hasznosítás, Tűzoltó laktanya tervezés)

Áthúzódó kötelezettség: 1 576 e Ft

 

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2015)

A 2015. évi maradvány terhére áthúzódó munkaként a Csillagfürt Óvoda tervezési feladat utolsó ütemének kifizetése várható 2016-ban.

Áthúzódó kötelezettség: 1 900 e Ft

 

1.3 2014 évi intézményi felújítások

A 2015. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó még ki nem fizetett teljesítések várhatók.

Áthúzódó kötelezettség: 3 037 e Ft

 

1.4 2015 évi intézmény felújítások

A 2015. évről áthúzódó munkaként a JMMK nézőtéri ajtók cseréje, valamint a Kamaraerdei Közösségi Ház fűtés átalakítása kerül kifizetésre.

Áthúzódó kötelezettség: 13 965 e Ft

 

1.5 2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a költségvetés elfogadását követő illetékes bizottságok és a testületi jóváhagyás után elfogadott oktatási-, nevelési-, kulturális és szociális intézmények felújítására vonatkozó címjegyzékben javasolt intézmények felújítási munkái valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 224 000 e Ft

 

1.6 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére 2015. évi áthúzódó pénzmaradvány terhére a Heimatmuseum tervezési feladatainak pénzügyi teljesítése történik. A 2016. évre tervezett előirányzat terhére a 2016. évi intézmény felújítási címjegyzékben elfogadott előkészítést igénylő felújítási munkák tervezési feladatai készülnek el.

Előirányzat összesen: 22 776 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 776 e Ft

 

1.7 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére részben a 2015. évi intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó áthúzódó műszaki ellenőri feladatellátás utó-felülvizsgálati eljárásokat követő pénzügyi teljesítése, részben a 2016. évben felmerülő Intézmény felújítások műszaki ellenőri feladatai valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 21 488 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 488 e Ft

 

1.8 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Folytatva az előző két évben megkezdett felújítási programot ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet a következő prioritásokkal:

 • közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás vagy működésképtelen berendezések cseréje,
 • bérbeadáshoz szükséges feladatok a megüresedő bérleményekben,
 • állagvédelmi szempontból elvégzendő felújítások.

A részletes, címekre lebontott javaslatot a költségvetési keret jóváhagyása utáni Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül. A keret tartalmazza a 2015 évi maradványt is, mely a 2015-ben elkészült vagy leszerződött, de 2016-ban kifizetendő munkákra nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 63 974 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 974 e Ft

 

1.9 Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

A jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tendertervek elkészültek, véglegesítésük a közműegyeztetéseket követően lehetséges.

Áthúzódó kötelezettség: 1 199 e Ft

 

1.10 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A tervezés az üzemeltetővel egyeztetve történt, a részleges tervszállítás megtörtént.

Áthúzódó kötelezettség: 1 778 e Ft

 

1.11 Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

Áthúzódó maradvány, a keret terhére korábban megkötött szerződés még ki nem fizetett része kerül teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 22 e Ft

 

1.12 Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

A keret terhére a gyermekmedence teljes burkolata és a 2 db finn szauna belső faburkolata kerül felújításra. A szerződések megkötésre kerültek, a munkálatok 2016. első negyedévben elkészülnek.

Áthúzódó kötelezettség: 21 751 e Ft

 

 

1.13 Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

A konyha érintésvédelmi hiányosságainak kijavítása megtörtént. Vállalkozó 2016.01.20-án a számlát benyújtotta, kifizetési határidő 2016.02.13.

Áthúzódó kötelezettség: 1 617 e Ft

 

1.14 Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása

A keret terhére a Budaörs Város területén lévő közoktatási intézményekben lévő főző és tálalókonyhák közüzemi fogyasztásának (víz-, gáz-, elektromos-, fűtés) szétválasztását és külön mérhetőségét tervezzük az intézménytől függetlenítve, hogy a bérbeadás során a fogyasztásokat a bérlők külön tudják rendezni.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

 

1.15  Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A keret terhére a műemlék épület felújításához 2016. évben esetlegesen kiírásra kerülő pályázatok benyújtási feltételként előírt önrész (saját forrás) biztosítását tervezzük.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

1.16  Csillagfürt Óvoda felújítása

A keret terhére az 1976-ban épült óvoda épület teljes körű felújítását tervezzük, mely magába foglalja az épület külső homlokzati hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, lapos tető szigetelés felújítását, épületgépészeti felújításokat (elektromos korszerűsítés, víz-csatorna, felújítás) vizesblokkok felújítását, épület belső festését, óvodai játszóudvar felújítási munkálatait.

Előirányzat összesen: 195 000 e Ft

 

1.17 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

A Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya gumiburkolata teljesen elkopott. Néhány helyen a pálya alépítménye is megsérült. A keret terhére a futópálya felújítására kerül sor.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

 

1.18 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem

Az épület tetőszerkezete több helyen beázik, a beázás okairól szakértői anyag készült 2015-ben. A keret terhére a legkritikusabb szakasz javítása történik meg.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

 

1.19 Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem

A Hivatal épületének kőburkolatát minden évben a Márkus Gábor szakértő által készített szakvélemény alapján felül kell vizsgálni, így ennek alapján a szükséges javítások elvégzését tervezzük.

Előirányzat összesen: 19 750 e Ft

1.20 Városháza fűtésrendszerének átalakítása

A BTG-vel, mint a Városháza tulajdonosával egyeztetve további átalakításokat tervezünk a hatékonyság növelése és az energia felhasználás csökkentése érdekében.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

 

1.21 Közterületi játszóterek felújítása

Városunkban jelenleg 4 db olyan játszótér/játszóhely található,– Nádas dűlő sétány 21. melletti, Patkó u. 1. melletti, Ifjúság és Lévai utca közötti játszószigetek és játszótér, valamint az Alsóhatár u. Delelő utcák közötti-, amelyek 2000. évben kerültek kialakításra és mai napig nem került sor felújításukra. A Nádas dűlő 21. szám alatti, a Patkó u. 1. szám alatti és az Alsóhatár utcai játszótereken nincs ivóvíz.  Ezen játszóterek közül a Nádas dűlő 21. szám melletti játszótér felújítását javasoljuk először elvégezni, tekintettel arra, hogy megfigyelésünk szerint, ezen terület látogatottsága a legmagasabb.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

                                                                                               

 

 1. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 387/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 173 167 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 130 147 e Ft

 

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2016-ban felmerülő, valamint a 2015 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 17 053 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 053 e Ft

 

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül, és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Előirányzat összesen: 90 014 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 e Ft

 

 

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret.

Előirányzat összesen: 45 040 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 698 e Ft

 

2.5 Parkoló program

A város területén a parkolással igénybe vett zöldfelületeken gyephézagos burkolat kialakítására, és meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

 

2.6 Árnyas utca, Harmat utca felújítás

A két utca útburkolatának rossz műszaki állapota miatt esedékessé vált az utcák burkolatának felújítása teljes szélességben, szükség szerint az útalap megerősítésével, és az útszegélyek javításával. Az Árnyas utcában az áthaladó autóbusz forgalom okozta fokozott igénybevétel is indokolja a felújítás mihamarabbi elvégzését.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

 • Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások 2.152 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 431.389 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

 • Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 20.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.
 • Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel (7/C. melléklet) 3.387.598 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

 

 • Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
 • Jövő évi intézményi beruházás (Pagony Óvoda)
 • Idősek Otthona bővítésének tartaléka
 • GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete
 • Mákszem Óvoda emeletráépítés
 • Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése
 • Számú Általános Iskola sportpálya építés
 • Autóbusz végállomás átépítése
 • Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése
 • Farkasréti út építés I. ütem
 • Szerviz út bekötése Alsóhatár útba
 • Kisfaludy utca építés
 • Thököly utca építés
 • Komáromi utca építés
 • Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem
 • Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem
 • Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem
 • Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)

 

 

III. Finanszírozási kiadások

 

 1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2016. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 3.854.070 e Ft összegben.

 

 

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

 • A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.
 • Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.
 • A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2016-ban sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2016. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.
 • A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre szoftver, számítástechnikai eszközök) összesen 27.810 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 6.700 e Ft-ot a tervezett összeg.

 • Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

 • Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2016-ban a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.
 • Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pótlékok meghatározásáról rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.
 • A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2016. évben a 2016. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

 • A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.
 • A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.
 • Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

 

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

 

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

 

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

 

 • Az Áht. 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

 

 

 1. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési célú hitel felvétele

 

A költségvetési rendelet jóváhagyása esetén, a Magyar Fejlesztési Bank ZRt. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 című, melléklet szerinti termékbemutatóban részletezett hitelprogramban való részvételre nyílik lehetőség, melynek keretében fejlesztési célú hitel igénybe vételére kerülhet sor.

A pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez a Gst., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján, a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

A kormányzati hozzájárulás iránti kérelem az önkormányzat előzetes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését követően nyújtható be, melynek határideje 2016. március 15.

A pénzügyi szolgáltatás beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alábbi rendelkezése alapján az Önkormányzat beszerzési szabályai az irányadóak:

Kbt. 9. § (8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

 1. f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések;.

 

A javasolt fejlesztési célú hitelkonstrukció az alábbi fejlesztési célok tekintetében kerülhet igénybe vételre:

 

 Ingatlan beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Mákszem óvoda emeletráépítése 400 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpálya építése 350 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
  Összesen 1 335 000  
Út és mélyépítési beruházások

 

Fejlesztési célok
Farkasréti útépítés I. ütem 500 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Komáromi utca útépítés 150 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
  Összesen 1 385 000  
Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
1.sz. Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
  Összesen 110 000  
MINDÖSSZESEN 2 830 000

 

 

A termékleírás alapján, a fejlesztési célú hitel tekintetében, az alábbi üzleti feltételeket javasoljuk meghatározni a pénzügyi szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó beszerzési eljárás keretében:

– rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

– türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– teljes körű költségmentesség

– kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat   szerinti,legfeljebb 3%/év,

– biztosíték nyújtása nélkül.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

 

 

 

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fejlesztési célú hitelfelvétellel kapcsolatban döntsön az alábbiak szerint:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fejlesztési hitelt a Magyar Fejlesztési Bank ZRt. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 című hitelprogramban való részvétel útján, az alábbi konstrukció szerint kívánja igénybe venni:

– igényelt összeg: 2 830 000 e Ft

– rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

– türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– teljeskörű költségmentesség

– kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat szerinti, legfeljebb 3%/év

 

 

 

 1. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Ingatlan beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Mákszem óvoda emeletráépítése 400 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpálya építése 350 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
  Összesen 1 335 000  
Út és mélyépítési beruházások

 

Fejlesztési célok
Farkasréti útépítés I. ütem 500 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Komáromi utca útépítés 150 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
  Összesen 1 385 000  
 Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
1.sz. Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
  Összesen 110 000  
MINDÖSSZESEN 2 830 000

 

 1. Az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a pénzügyi szolgáltatás beszerzésének előkészítését azzal, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot.

 

 1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló – rendelet megalkotását.

 

III. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fejlesztési célú hitelfelvétellel kapcsolatban döntsön az alábbiak szerint:

 1. Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fejlesztési hitelt a Magyar Fejlesztési Bank zRt. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 című hitelprogramban való részvétel útján, az alábbi konstrukció szerint kívánja igénybe venni:

– igényelt összeg: 2 830 000 e Ft

– rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

– türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– teljeskörű költségmentesség

– kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat szerinti, legfeljebb 3%/év

 

 1. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:
 Ingatlan beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Mákszem óvoda emeletráépítése 400 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpálya építése 350 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
  Összesen 1 335 000  
Út és mélyépítési beruházások

 

Fejlesztési célok
Farkasréti útépítés I. ütem 500 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Komáromi utca útépítés 150 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
  Összesen 1 385 000  
 Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
1.sz. Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
  Összesen 110 000  
MINDÖSSZESEN 2 830 000

 

 1. Az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a pénzügyi szolgáltatás beszerzésének előkészítését azzal, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot.

 

 1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

 

 

 

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési célú hitelfelvétellel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fejlesztési hitelt a Magyar Fejlesztési Bank zRt. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 című hitelprogramban való részvétel útján, az alábbi konstrukció szerint kívánja igénybe venni:

– igényelt összeg: 2 830 000 e Ft

– rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

– türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

– teljeskörű költségmentesség

– kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat szerinti, legfeljebb 3%/év

 

 1. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:
 Ingatlan beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Mákszem óvoda emeletráépítése 400 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítése 50 000 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpálya építése 350 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Autóbusz végállomás átépítése 325 000 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése 210 000 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
  Összesen 1 335 000  
Út és mélyépítési beruházások

 

Fejlesztési célok
Farkasréti útépítés I. ütem 500 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Szerviz út bekötése Alsóhatár útba 300 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Kisfaludy utca útépítés 250 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Thököly utca útépítés 185 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Komáromi utca útépítés 150 000 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
  Összesen 1 385 000  
 Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

 

 

Fejlesztési célok
Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem 25 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem 10 000 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
1.sz. Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem 67 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) 8 000 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)
  Összesen 110 000  
MINDÖSSZESEN 2 830 000

 

 1. Az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a pénzügyi szolgáltatás beszerzésének előkészítését azzal, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot.

 

 1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

 

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

 

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik:   Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

 

 

 

Melléklet:

 1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

 

Tájékoztató: MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 termékleírás

 

 

 

Budaörs, 2016. február „     ”

 

……………………………………

  Wittinghoff Tamás

                                                                                                    polgármester

Az előterjesztést készítette:

 

Pénzügyi Iroda :……………………………….

Barta Gáborné

 

 

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet:  ……………………………….

 

Adóiroda:               ……………………………………..

 

Műszaki Ügyosztály: ……………………………………

 

 

Törvényességi felügyelet:

 

Jegyzői Iroda: ………………………

 

 1. Bocsi István jegyző: ………………………………..