Budaörs busz: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok

bkkBudaörs busz

Budaörs busz:  Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. március 20-i, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. március  21-i, és a Képviselő-testület 2017. március 22-i ülésére.

Budaörsi buszjáratok menetrendje

Budaörs busz; Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratokról tárgyalt a testület 2017. március 22-ei ülésén. Az előterjesztés és mellékletei megtekinthetők a határozatok.hu oldalon!

Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. március 20-i, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. március  21-i, és a Képviselő-testület 2017. március 22-i ülésére

Tárgy: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

Mellékletek:

1.       sz. melléklet: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat között létrejövő Megállapodás tervezet

sz. melléklet: a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat között létrejövő Megállapodás tervezete

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottságok!

Előzmény

Magyarország Kormánya 1061/2016. (II.25) sz. Kormányhatározatával támogatta, hogy a Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés egységesen állami kézbe történő visszavétele valósuljon meg. Ennek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) a Volánbusz Zrt-vel (továbbiakban: Szolgáltató) kötött Közszolgáltatási szerződés keretében megbízta a Szolgáltatót a Budapest közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti autóbuszos közszolgáltatások 2016. november 1. napjától történő ellátásával.

A Minisztérium megküldte az agglomerációs önkormányzatok – köztük Budaörs Város Önkormányzata részére a megállapodás tervezetet a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására, mely alapján az agglomerációs közlekedésben érintett járatok a településen belüli utazásokra helyi tarifával igénybe vehetők. (1. sz. melléklet).

A helyi személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges forrásokat a Minisztérium biztosítja a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint a Szolgáltató számára, míg a helyi települési önkormányzat költségtérítési hozzájárulást fizet a Szolgáltató részére a feladat ellátásához jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás-tervezet (továbbiakban: Megállapodás) szerint. A Megállapodás szerint az Önkormányzat által fizetett költségtérítési hozzájárulás az NFM és az Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint adómentes működési célú támogatás, amely a Szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek (veszteségének) fedezésére szolgál.

A szerződéskötés tárgyában 2016. december 14-én Gyálon az érintett települési önkormányzatok egyeztetést folytattak, az észrevételeiket továbbították a Minisztérium részére.

Egyelőre 2016. november 1. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra jönne létre megállapodás az érintett települési önkormányzatok és a Szolgáltató között, ezt követően kerülne sor egy személyre szabott szerződés elkészítésére. Jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló Megállapodás ennek megfelelően határozott időtartamra jönne létre.

A költségtérítési hozzájárulás összege 2016. évre és 2017. évre vonatkozóan erre a határozott időtartamra vonatkozóan 21.833.000- Ft/hónap. A Szolgáltató a jármű közlekedésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak, mérésnek és elemzésnek, kizárólag a BKK ZRt. (továbbiakban: „Közlekedésszervező”) által rendelkezésre bocsátott rendszeres vagy eseti adatközlések alapján tud megfelelni. Annak alátámasztására, hogy a rendelkezésre bocsátott költségtérítési hozzájárulások összege a Megállapodásban rögzített szolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő bevételekkel nem fedezett költségek kompenzációjaként került elszámolásra, a Szolgáltató a Megállapodás lejártát követő 45 napon belül köteles egy strukturált kimutatásban az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségeket részletesen bemutatni.

Amennyiben a szakmai beszámoló alapján a Megállapodás melléklete szerinti paraméterek nem teljesülnek, Szolgáltató köteles a szakmai beszámolóval érintett hónapra eső hozzájárulás összegét visszatéríteni, a Megállapodásban részletezett mértékben.

Fentiekre való tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, és a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Volánbusz Zrt. 40, 40B, 40E, 88, 140, 140A, 140B, 142, 188E, 240, 287, 940, 972 buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó megállapodást hagyja jóvá, azzal, hogy a költségtérítési hozzájárulás összege 2016. november 1. – 2017. szeptember 30. közötti határozott időtartamra vonatkozóan legfeljebb 21.833.000 Ft/hó. A szükséges fedezet a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 5/B sz. melléklet 54. Tömegközlekedés támogatás során biztosított.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 37.§ (2) bekezdése alapján minősített szavazattöbbséggel  és az SzMSz 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

1.)    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. 40, 40B, 40E, 88, 140, 140A, 140B, 142, 188E, 240, 287, 940, 972 buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja azzal, hogy a költségtérítési hozzájárulás összege 2016. november 1. – 2017. szeptember 30. közötti határozott időtartamra vonatkozóan legfeljebb 21.833.000 Ft/hó. A szükséges fedezet a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 5/B sz. melléklet 54. Tömegközlekedés támogatás során biztosított.

2.)    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat között létrejövő Megállapodás, és a Volánbusz Zrt-vel létrejövő költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. március

Melléklet: megállapodás

bkk

Budaörs busz

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészt Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (nevében eljár a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár), a továbbiakban: Miniszter,

másrészt Budaörs Város Önkormányzata (nevében eljár Wittinghoff Tamás polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat

között (a továbbiakban együttesen: Felek)

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából, az alábbiak szerint:

1.             Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat területén a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátását biztosító elővárosi autóbuszjáratokat a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1061/2016. (II.25.) Korm. határozat alapján 2016. november 1-jétől a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el a Szolgáltató, amely továbbra is a Volánbusz Zrt.

A Miniszter az Önkormányzattal kötött jelen Megállapodás alapján hozzájárul a Megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt elővárosi autóbuszjáratok helyi szakaszán a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában e járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéhez. A település közigazgatási határán belül érvényes, az Önkormányzat által elfogadott helyi díjtermékek árait jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást a Szolgáltató igényeli.

2.             A Miniszter megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatóval kötött Közszolgáltatási Szerződés keretében a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtásával. A 2. sz. melléklet tartalmazza a járatok települést érintő menetrendi kivonatait.

3.             Szolgáltató a Megállapodás fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, s azok függvényében – az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján – a menetrend módosítását kezdeményezheti. A módosítás jóváhagyása során a Miniszter az Önkormányzat véleményét lehetőség szerint figyelembe veszi.

4.             Szolgáltatónak a Megállapodással érintett elővárosi járatai Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszával kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségei megtérítése iránti igényével kapcsolatban a Magyar Állam és a Szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján a Magyar Állam nevében a Miniszter jár el.

A Megállapodással érintett járatok közlekedtetésére vonatkozóan az Önkormányzat és a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján, a korábban az Önkormányzat által a BKK Zrt-nek folyósított támogatással megegyező összegű költségtérítési hozzájárulás megfizetésének részleteiről külön szerződésben rendelkeznek.

5.             Jelen Megállapodást Felek meghatározott időre, 2016. november 1. és 2017. szeptember 30. közötti időszakra kötik. A Megállapodás csak rendkívüli esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszólítást és türelmi idő eredménytelen elteltét követően, 90 napos felmondási idővel mondható fel.

6.             Jelen Megállapodás közös megegyezéssel, 90 napos határidővel bármikor megszüntethető.

7.             A Megállapodást érintő nyilatkozatok kiadása, a Megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása, valamint egyéb Megállapodást érintő megkeresések ügyében az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának vezetője jár el.

8.             Az 1. sz. melléklet jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2017.

______________________
_______________________
a Miniszter nevében
az Önkormányzat nevében

A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem:

______________________
a Szolgáltató nevében

MEGÁLLAPODÁS – költségtérítési hozzájárulás fizetéséről

MEGÁLLAPODÁS

költségtérítési hozzájárulás fizetéséről

 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye:                                         1091 Budapest, Üllői út 131.

Adószáma:                                         10824346-2-44

Cégjegyzékszáma:                          01-10-042156

Nyilvántartja:                                    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlaszáma:                                   Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

10200971-21508747-00000000

Képviseletében eljár:                    Fekete Antal vezérigazgató

mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”),

másrészről a

Budaörs Város Önkormányzata

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Adószáma: 15730105-2-13

Képviseletében eljár: Wittinghoff Tamás polgármester

mint önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat”)

(a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön a „Fél”) között alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

 1. PREAMBULUM

1./    A Kormány 1061/2016.(II.25) sz. Kormányhatározatával támogatta, hogy a Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés egységesen állami kézbe történő visszavétele valósuljon meg.

2./    Fentiek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: „Minisztérium”) a Szolgáltatóval kötött, jelenleg érvényes Közszolgáltatási szerződés keretében (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) megbízta Szolgáltatót a Budapest közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti autóbuszos közszolgáltatások 2016. november 1. napjától történő ellátásával.

A Minisztérium és az Önkormányzat megállapodást kötöttek a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására, mely alapján az agglomerációs közlekedésben érintett járatok a településen belüli utazásokra helyi tarifával igénybe vehetők.

A feladatellátáshoz szükséges forrásokat a Minisztérium biztosítja a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint a Szolgáltató számára, míg a helyi települési önkormányzat – jelen szerződés alapján – költségtérítési hozzájárulást nyújt a Szolgáltató részére a feladat ellátásához.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ….…./2017. (          ) számú határozatában döntött arról, hogy Szolgáltató részére 2016. november 1 – 2017. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra költségtérítési hozzájárulást fizet a Szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzéséhez.

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, IDŐTARTAMA

1./    A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Budaörs területén szervezett alacsonypadlós autóbuszok közlekedéséhez (amelynek főbb jellemzőit az 1. sz. melléklet tartalmazza) az Önkormányzat költségtérítési hozzájárulást fizet a Szolgáltatónak.

Az Önkormányzat a költségtérítési hozzájárulásért cserébe ellenszolgáltatásra nem jogosult.

2./    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖVETELE, HATÁLYA, IDŐTARTAMA

2.1.  Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 2016. november 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. Ezen időszak alatt a Felek együttesen kidolgozzák a 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megállapodás tervezetét.

2.2   Jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele a Közszolgáltatási Szerződés fennállása. Amennyiben jelen Szerződés időtartama alatt a Közszolgáltatási Szerződés megszűnik, akkor jelen Szerződés a Közszolgáltatási Szerződés megszűnésének napján szintén megszűnik.

3./    A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA

3.1.  A költségtérítési hozzájárulás összege 2016. évre és 2017. évre vonatkozóan a Szerződésben megjelölt határozott időtartamig 21.833.000- Ft/hónap, amely összeg a 3.9. pontban foglaltak szerint változik.

3.2.  Önkormányzat vállalja, hogy a költségtérítési hozzájárulás fedezetét a mindenkori éves költségvetésében mindaddig biztosítja, amíg jelen Szerződés hatályban van.

3.3.  Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Szerződés alapján biztosított költségtérítési hozzájárulást kizárólag az 1. sz. mellékletben felsorolt járatok üzemeltetésére használja fel.

3.4.  Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a költségtérítési hozzájárulást a közszolgáltatás működőképességének fenntartására adja át, szolgáltatásnyújtás nem történik a Felek között, szolgáltatást a Szolgáltató az utasok felé nyújt.

Az Önkormányzat által fizetett költségtérítési hozzájárulás az NFM és az Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint adómentes működési célú támogatás, amely a Szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek (veszteségének) fedezésére szolgál.

3.5.  Önkormányzat vállalja, hogy a költségtérítési hozzájárulást havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, 3.9. pont figyelembevételével.

Felek megállapodása szerint a 2016. november 1-től a jelen Szerződés aláírásának napjáig esedékes költségtérítési hozzájárulás átutalására egy összegben kerül sor, a szerződés aláírását követő hónap 15. napjáig.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a késedelem minden napja után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

3.6.  Szolgáltató kijelenti, hogy

a.) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. Rendelet 82. §-ában foglaltakra is figyelemmel;

b.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

3.7.  Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy

a.) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;

b.) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c.) nincs köztartozása;

d.) Szolgáltató tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik;

e.) az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn;

f.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok esetében nem állnak fenn;

g.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül a Önkormányzatot tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

3.8.  A Szolgáltató a jármű közlekedésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak, mérésnek és elemzésnek, kizárólag a BKK ZRt. (továbbiakban: „Közlekedésszervező”) által rendelkezésre bocsátott rendszeres vagy eseti adatközlések alapján tud megfelelni. Annak alátámasztására, hogy a 3.1. pontban rögzített időszakban rendelkezésre bocsátott költségtérítési hozzájárulások összege a Szerződésben rögzített szolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő bevételekkel nem fedezett költségek kompenzációjaként került elszámolásra, a Szolgáltató jelen Szerződés lejártát követő 45 napon belül köteles egy strukturált kimutatásban az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségeket részletesen bemutatni. Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről meggyőződött.

         Szolgáltató vállalja, hogy a költségtérítési hozzájárulás rendeltetésszerű felhasználásáról jelen szerződés lejártát követő 45 napon belül köteles beszámolni Önkormányzat részére a következők szerint:

 1. a) a szakmai beszámoló tartalmazza az 1. sz. mellékletben szereplő buszvonal üzemeltetésével kapcsolatos teljesítést viszonylatonként és havi bontásban tartalmazza a menetteljesítéseket, valamint a 2. sz. melléklet szerinti költségkimutatást az agglomerációs járatok üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
 2. b) Szolgáltató a szakmai beszámolóban nyilatkozik arról, hogy a költségtérítési hozzájárulást kizárólag jelen Szerződésben rögzített feladat ellátására fordította;
 3. c) a fel nem használt összeget a fenti elszámolási határidőig a Szolgáltató köteles visszafizetni Önkormányzat részére;
 4. d) a költségtérítési hozzájárulás felhasználása során Szolgáltató az Önkormányzattal köteles együttműködni és az Önkormányzatot a költségtérítési hozzájárulás jelen Szerződésben meghatározott időpontban történő felhasználását akadályozó bármely okról azonnal értesíteni;
 5. e) Szolgáltató köteles minden az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult személy részére megadni;
 6. f) Szolgáltató köteles a költségtérítési hozzájárulás összegéről elkülönített nyilvántartást vezetni.

         Ha a Szolgáltató a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségtérítési hozzájárulás folyósítása felfüggesztésre kerül.

3.9. Amennyiben a szakmai beszámoló alapján az 1. sz. melléklet szerinti paraméterek nem teljesülnek, úgy az Önkormányzat jogosult a szakmai beszámolóval érintett hónap költségtérítési hozzájárulás összegét csökkenteni. Szolgáltató köteles a diszpécseri és járatfelügyeleti feladatokat továbbra is ellátó BKK Zrt-től kezdeményezni a járműkövetési adatok beszerzését. A Szolgáltató a jármű közlekedésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak, mérésnek és elemzésnek, kizárólag a Közlekedésszervező által rendelkezésre bocsátott rendszeres vagy eseti adatközlések alapján tud megfelelni. A csökkentés elszámolása a soron következő havi költségtérítési hozzájárulásból történő levonással valósul meg, melynek mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

 1. a) Ha a jelen Szerződés mellékleteiben megadott indítási időktől való eltérés az aktuális járatkövetési idő 50%-át nem haladja meg, a menet megfelelőnek minősül.
 2. b) Ha a járműkövetési idő 50%-ánál nagyobb, de az aktuális járműkövetési időnél kisebb, az késedelmes menetnek minősül, és ebben az esetben levonási jog áll fenn. A levonás mértéke a hibás menetnek minősülő menetekre eső költségtérítési hozzájárulás mértékének 50%-a.
 3. c) Amennyiben a késés a járműkövetési időnél nagyobb, vagy a menet teljes mértékben kimarad, a levonás mértéke megegyezik az arra a menetre eső költségtérítési hozzájárulás mértékével.

3.10. Felek a 3.1. pontban meghatározott összeget kifejezetten és kizárólag a Szerződés idejére szóló költségtérítési hozzájárulásnak tekintik, mely összeg egyébként nem szolgálhat sem elszámolási, sem bármilyen egyéb jogalapként korábbi vitás kérdések rendezéséhez, vagy későbbi megállapodásokhoz hivatkozási alapként.

3.11.   Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat jelen Szerződés időtartama alatt hozzájárul a közigazgatási területére eső megállóhelyeken lévő buszperonok, buszvárók, Szolgáltató, illetve szolgáltatói közlekedési célú, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges mértékű igénybevételéhez, valamint gondoskodik azok takarításáról, karbantartásáról. Az autóbusz végállomás használatára vonatkozóan a Felek közt 2017. január 3-án létrejött Használatba adási szerződés előírásai az irányadóak.

4./    A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA MEGSZŰNÉSE, SZERZŐDÉSSZEGÉS

4.1.  Jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. Felek bármelyikének módosítási szándéka esetén a módosítás bevezetése tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően köteles jelezni a másik Fél felé, a konszenzus kialakítása céljából. Nem igényli a Szerződés módosítását – de Önkormányzat részére legalább 30 nappal korában bejelentés köteles – a melléklet szerinti járatok bármelyikének menetrendjében (pl. menetidő, indulási időpont) történő, Szolgáltató által alkalmazott módosítás, amennyiben az az adott járat lényegi paramétereit nem érinti, nem haladja meg naptári évente a +/- 10%-ot. Ez esetben Felek a Szolgáltató által megküldött új mellékletet csatolják a jelen Szerződés mellékletéhez az érvényességi időre vonatkozó megjelöléssel.

4.2.  Szolgáltató 4.3. pontjában részletezett magatartása esetén Önkormányzat felszólítást küld a Szolgáltató részére. Amennyiben a felszólítás alapján a Szolgáltató a szerződésszegést a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül nem szünteti meg, vagy a szerződésszegést ismételten megvalósítja, úgy Önkormányzat jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.3.  Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

 1. a) a kapott költségtérítési hozzájárulást Szolgáltató nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel;
 2. b) Szolgáltató akadályozza, vagy meghiúsítja a Szerződés teljesítésének Önkormányzat általi ellenőrzését;
 3. c) a Szolgáltató cél meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülményt az Önkormányzat idézte elő;
 4. d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a szakmai beszámolóban valótlan, hamis adatot szolgáltattak;
 5. e) Szolgáltató több mint 30 napos késedelembe esik bármely, a Szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;
 6. f) Szolgáltató neki felróható okból nem biztosítja Önkormányzatnak az ellenőrzés lehetőségét és póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget a beszámolási kötelezettségének;
 7. g) Szolgáltató az 1. sz. mellékletben meghatározott buszjárat üzemeltetését megszünteti;
 8. h) jelen szerződés 3.8. bekezdés a) és b) pontjának fennállása.
 • Amennyiben Önkormányzat a Szerződést a Szolgáltatónak felróható okok miatt kényszerül felmondani, úgy ebben az esetben a tárgyhónapban biztosított költségtérítési hozzájárulásnak a Szolgáltató által nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül a Szolgáltató köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.

 • Amennyiben Önkormányzat jelen Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét 30 napon belül nem teljesíti, úgy erre vonatkozóan Szolgáltató fizetési felszólítást küld az Önkormányzat részére. Amennyiben az Önkormányzat a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a fizetési felszólítással érintett költségtérítési hozzájárulást nem utalja át, úgy Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ezzel egy időben felfüggeszteni a helyi díjtermékek értékesítését és elfogadását.

 • Bármely fél azonnali hatályú felmondása esetén a szerződés a felmondás másik félhez érkezésének napját követő 6. hónap utolsó napjával, de legkésőbb a 2.1. pontban jelölt időpontban szűnik meg, ezen időpontig felek minden szerződéses kötelezettségüket a jelen szerződés szerint kötelesek teljesíteni.
 • Abban az esetben, ha a járatok üzemeltetése objektív akadály miatt, az akadály által indokolt mértékben, ellehetetlenül vagy módosul (pl. útlezárás, baleset, rendkívüli időjárási viszonyok, Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan okból felmerült rendkívüli esemény), az szerződésszegést nem jelent, és a költségtérítési hozzájárulás mértékét nem módosítja. Amennyiben a járatok üzemeltetése bármely okból véglegesen ellehetetlenül, úgy jelen Szerződés megszűnik, Szolgáltató a költségtérítési hozzájárulás kimaradással időarányos részét pedig köteles visszafizetni.
 • Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított autóbuszjáratokon a Szolgáltató egységes, a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében megállapított mindenkori díjszabása érvényes.
 • Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

 1. a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a költségtérítési hozzájárulás felhasználását, jelen Szerződést és a költségtérítési hozzájárulás felhasználása során keletkező további megállapodásokat,
 1. b) a költségtérítési hozzájárulás célszerű felhasználását és a számadást az Önkormányzat (és bármely jogosult szervezet) bármikor ellenőrizheti. Ha a Szolgáltató az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, az Önkormányzat a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, dokumentumokat a Szerződés lejártát követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

4.10.      Felek az alábbi kapcsolattartó munkatársakat jelölnek ki.

 1. a) Szolgáltató részéről:
 • Szerződéssel kapcsolatban

Szalayné Kotroczó Eszter

Telefon: +36-(20) 210 3989

E-mail: Eszter.SzalayneKotroczo@volanbusz.hu

 • A BKK szolgálatban lévő Fődiszpécsere (forgalomirányítási kérdésekkel kapcsolatban)

Telefon: +36-1-317-5166 +36-1-461-6500/14010

Fax: +36 (1) 317-1127

E-mail: bkkfodiszpecser@bkk.hu

 1. b) Önkormányzat részéről:

 • Hámori Endre

Telefon: +36-23-447-895

E-mail: hamori.endre@budaors.hu

 • Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben foglalt jogaik gyakorlása, illetőleg kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, magatartástól, amely a másik fél jó hírneve sérelmével járhat.

Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Közszolgáltatási Szerződés, továbbá a Ptk., az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírásai irányadóak.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1.  Felek kötelesek üzleti titokként kezelni jelen Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik felet érintő minden olyan információt, amely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, illetve más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné.

Felek kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, amelynek megfelelően a titoktartási kötelezettségüknek kizárólag olyan mértékben tudnak eleget tenni, amilyen mértékben azt a vonatkozó jogszabály számukra lehetővé teszi.

5.2.  Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Önkormányzatot, 3 (három) példány Szolgáltatót illeti.

5.3.  Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen Szerződés cégszerű/szabályszerű aláírásához szükséges jogosultsággal, illetve felhatalmazással.

Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Budaörs, 2017. ……………………….                                                                Budapest, 2017. …………………………

………………………………………………..                                                                 ……………………………………………..

             Wittinghoff Tamás                                                                                              Fekete Antal

polgármester                                                                                                   vezérigazgató

Budaörs Város Önkormányzata                                                                              VOLÁNBUSZ Zrt.

/Önkormányzat/                                                                                                /Szolgáltató/

1.sz. melléklet

Forgalmi és műszaki paraméterek

Járatszám/útvonal- és megállóhelylista

 • Valamennyi Budaörs közigazgatási határain belül közlekedő autóbusz szóló, légkondicionált, EURO VI. besorolású, alacsony károsanyag-kibocsátású és alacsony padlószinttel rendelkezik.
 • A járművezetők jegyárusítást végeznek, helyi-, és helyközi jegyet értékesítenek. A Szolgáltató automatákon keresztül is biztosítja a jegyvásárlás lehetőségét a Önkormányzat területén.
 • A mindenkor aktuális, részletes menetrendek, valamint a jegyárusító helyek és értékesítési pontok a Szolgáltató honlapján, a volanbusz.hu oldalon érhetőek el.
 • Emellett a Szolgáltató a megállókban és az autóbuszokon utas tájékoztatást végez.
 • EAF: A felszálláskori jegyellenőrzés biztosítása érdekében – babakocsival vagy kerekesszékkel történő felszállás kivételével – csak az első ajtónál történő felszállás és az utazásra jogosító okmány felmutatása kötelező.
 • A 40-es és 240E viszonylaton, munkanapokon a reggeli (6:30 – 9:00 óra) és délutáni (14:00 – 18:30 óra) csúcsidőszakban az utasok minden ajtót igénybe vehetnek a felszálláskor.

Forgalmi és műszaki paraméterek

Útvonal- és megállóhelylista

40 (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Kelenföld vasútállomás M felé
Ú  T  V  O  N  A  L KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Templom tér – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Templom tér – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Rimaszombati út – Alsó Beregszász út – KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Kelenföld vasútállomás M Budaörsi lakótelep
Gazdagréti út Budaörs, Patkó utca
Felsőhatár utca Gimnázium
Tulipán utca Budaörs, városháza
Aradi utca Kötő utca
Templom tér Kisfaludy utca
Károly király utca Károly király utca
Kisfaludy utca Templom tér
Kötő utca Aradi utca
Budaörs, városháza Tulipán utca
Gimnázium Felsőhatár utca
Budaörs, Patkó utca Gazdagréti út
Budaörsi lakótelep Sasadi út
Kelenföld vasútállomás M
40B (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Kelenföld vasútállomás M felé
Ú  T  V  O  N  A  L KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Templom tér – Szabadság út – Bretzfeld utca – Baross utca – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Baross utca – Bretzfeld utca – Szabadság út – Templom tér – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Rimaszombati út – Alsó Beregszász út – KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Kelenföld vasútállomás M Budaörsi lakótelep
Gazdagréti út Ifjúság utca
Felsőhatár utca Lévai utca
Tulipán utca Budaörs, városháza
Aradi utca Kötő utca
Templom tér Kisfaludy utca
Károly király utca Károly király utca
Kisfaludy utca Templom tér
Kötő utca Aradi utca
Budaörs, városháza Tulipán utca
Bretzfeld utca Felsőhatár utca
Lévai utca Gazdagréti út
Ifjúság utca Sasadi út
Budaörsi lakótelep Kelenföld vasútállomás M
40E (Budaörs busz)

Kelenföld vasútállomás M felé

Budaörsi lakótelep felé
ÚTVONAL BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Bretzfeld utca – Sport utca – Sport utcai csomópont – M1-M7 autópálya-bevezető – Budapest, Budaörsi út – Rimaszombati út – Alsó Beregszász út – KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Egér út – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörs, Sport utcai csomópont – Bretzfeld utca – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP
MEGÁLLÓHELYEK Budaörsi lakótelep  Kelenföld vasútállomás M
Budaörs, Patkó utca  Gazdagréti út
Gimnázium  Lévai utca
Lévai utca  Gimnázium
Sasadi út  Budaörs, Patkó utca
Kelenföld vasútállomás M  Budaörsi lakótelep
88 (Budaörs busz)

Törökbálint, Munkácsy Mihály utca felé (körjárat)

Kelenföld vasútállomás M felé
Ú  T  V  O  N  A  L KELEENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Templom tér – Szabadság út – 1. sz. út – 8102. sz. út – Törökbálint, Tó utca – Bajor Gizi utca – Kerekdomb utca – Kazinczy Ferenc utca – Szent István utca – Munkácsy Mihály utca – Sváb tér – Géza fejedelem útja – NYÁR UTCA

 

 

NYÁR UTCA – Géza fejedelem útja – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tó utca – 8102. sz. út – 1. sz. út – Budaörs, Szabadság út – Budapesti út – Templom tér – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Rimaszombati út – Alsó Beregszász út – KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M
88 (Budaörs busz)
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Kelenföld vasútállomás M Nyár utca
Nagyszeben út Deák Ferenc utca
Gazdagréti út Jókai Mór utca
Poprádi út Vasút utca
Madárhegy Törökbálint vasútállomás
Rupphegyi út Légimentők
Felsőhatár utca Tetra Pak
Tulipán utca Hídépítő Zrt.
Aradi utca Csíki tanya
Templom tér Csíki csárda
Károly király utca Ibolya utca
Kisfaludy utca Lejtő utca
Kötő utca Alcsíki dűlő
Budaörs, városháza Gimnázium
Gimnázium Budaörs, városháza
Alcsíki dűlő Kötő utca
Lejtő utca Kisfaludy utca
Ibolya utca Károly király utca
Csíki csárda Templom tér
Csíki tanya Aradi utca
Hídépítő Zrt. Tulipán utca
Budaörs, Tetra Pak Felsőhatár utca
Légimentők Rupphegyi út
Törökbálint vasútállomás Madárhegy
Kerekdomb utca Poprádi út
Széles utca Gazdagréti út
Idősek otthona Jégvirág utca
Katona József utca Sasadi út
Zrínyi utca Kelenföld vasútállomás M
Harangláb
Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)
Bartók Béla utca
Nyár utca
140 (Budaörs busz)

Törökbálint Sportközpont – Törökbálint, bevásárlóközpont felé

Széll Kálmán tér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L SZÉLL KÁLMÁN TÉR M – Várfok utca – Csaba utca – Krisztina körút – Magyar  jakobinusok tere – Alkotás utca – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Szabadság út – Szivárvány utca – Budaörsi lakótelep, forduló – Szivárvány utca – Baross utca – Sport utca – 8105. jelű út – Törökbálint, Raktárvárosi út – Kápolna utca – Sváb tér – Munkácsy Mihály utca – Felsővár utca – Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Kinizsi Pál utca – (Óvoda utca – TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT)**  (Régivasútsor utca – Barackos köz – Dulácska utca – Hosszúrét utca – Torbágy utca – TÖRÖKBÁLINT, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT)* (TÖRÖKBÁLINT, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT – Dulácska utca – Barackos köz – Régivasútsor utca)* (TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT – Óvoda utca)** – Kinizsi Pál utca – Szent István utca – Munkácsy Mihály utca – Felsővár utca – Munkácsy Mihály utca – Sváb tér – Kápolna utca – Raktárvárosi út – 8105. jelű út – Budaörs, Sport utca – Baross utca – Szivárvány utca – Budaörsi lakótelep, forduló – Szivárvány utca – Szabadság út – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Alkotás utca – Magyar jakobinusok tere – Krisztina körút – Vérmező út – Várfok utca – SZÉLL KÁLMÁN TÉR M

140 (Budaörs busz)

 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Széll Kálmán tér M Törökbálint, bevásárlóközpont*
Déli pályaudvar M Határ utca*
Királyhágó utca Törökbálint Sportközpont**
Tartsay Vilmos utca Törökbálint Sportközpont*
BAH-csomópont Károlyi utca
Muskotály köz Ady Endre utca
Fehérló utca Harangláb
Dayka Gábor utca Művelődési Ház
Sasadi út Dióskert
Nagyszeben út Művelődési Ház
Gazdagréti út Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)
Poprádi út Bartók Béla utca
Madárhegy Tükörhegy
Rupphegyi út Raktárváros
Felsőhatár utca Méhecske utca
Tulipán utca Ifjúság utca
Aradi utca Budaörsi lakótelep
Templom tér Budaörs, Patkó utca
Károly király utca Gimnázium
Kisfaludy utca Budaörs, városháza
Kötő utca Kötő utca
Budaörs, városháza Kisfaludy utca
Gimnázium Károly király utca
Budaörs, Patkó utca Templom tér
Budaörsi lakótelep Aradi utca
Ifjúság utca Tulipán utca
Sport utca Felsőhatár utca
Méhecske utca Rupphegyi út
Raktárváros Madárhegy
Tükörhegy Poprádi út
Bartók Béla utca Gazdagréti út
Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) Jégvirág utca
Művelődési Ház Sasadi út
Dióskert Dayka Gábor utca
Művelődési Ház Fehérló utca
Harangláb BAH-csomópont
Ady Endre utca Tartsay Vilmos utca
Őszibarack utca Királyhágó utca
Törökbálint Sportközpont Déli pályaudvar M
Törökbálint Sportközpont** Széll Kálmán tér M
Határ utca*
Hosszúrét utca*
Törökbálint, bevásárlóközpont*

*a járat ünnepnapokon nem érinti az egy csillaggal jelölt megállókat és útvonalat, helyette a két csillaggal jelölt megállókat és útvonalat érinti.

140A (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Széll Kálmán tér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L SZÉLL KÁLMÁN TÉR M – Várfok utca – Csaba utca – Krisztina körút – Magyar  jakobinusok tere –  Alkotás utca – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Alkotás utca – Magyar jakobinusok tere – Krisztina körút – Vérmező út – Várfok utca – SZÉLL KÁLMÁN TÉR M
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Széll Kálmán tér M Budaörsi lakótelep
Déli pályaudvar M Budaörs, Patkó utca
Királyhágó utca Gimnázium
Tartsay Vilmos utca Budaörs, városháza
BAH-csomópont Kötő utca
Muskotály köz Kisfaludy utca
Fehérló utca Károly király utca
Dayka Gábor utca Templom tér
Sasadi út Aradi utca
Nagyszeben út Tulipán utca
Gazdagréti út Felsőhatár utca
Poprádi út Rupphegyi út
Madárhegy Madárhegy
Rupphegyi út Poprádi út
Felsőhatár utca Gazdagréti út
Tulipán utca Jégvirág utca
Aradi utca Sasadi út
Templom tér Dayka Gábor utca
Károly király utca Fehérló utca
Kisfaludy utca BAH-csomópont
Kötő utca Tartsay Vilmos utca
Budaörs, városháza Királyhágó utca
Gimnázium Déli pályaudvar M
Budaörs, Patkó utca Széll Kálmán tér M
Budaörsi lakótelep
140B (Budaörs busz)

Törökbálint Sportközpont – Törökbálint, bevásárlóközpont felé

Budaörsi lakótelep felé
Ú  T  V  O  N  A  L BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Baross utca – Sport utca – 8105. jelű út – Törökbálint, Raktárvárosi út – Kápolna utca – Sváb tér – Munkácsy Mihály utca – Felsővár utca – Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Kinizsi Pál utca – (Óvoda utca – TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT)**  (Régivasútsor utca – Barackos köz – Dulácska utca – Hosszúrét utca – Torbágy utca – TÖRÖKBÁLINT, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT)* (TÖRÖKBÁLINT, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT – Dulácska utca – Barackos köz – Régivasútsor utca)* (TÖRÖKBÁLINT SPORTKÖZPONT – Óvoda utca)** – Kinizsi Pál utca – Szent István utca – Munkácsy Mihály utca – Sváb tér – Kápolna utca – Raktárvárosi út – 8105. jelű út – Budaörs, Sport utca – Baross utca – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Budaörsi lakótelep Törökbálint, bevásárlóközpont*
Ifjúság utca Határ utca*
Sport utca Törökbálint Sportközpont**
Méhecske utca Törökbálint Sportközpont*
Raktárváros Károlyi utca
Tükörhegy Ady Endre utca
Bartók Béla utca Harangláb
Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) Művelődési Ház
Művelődési Ház Dióskert
Dióskert Művelődési Ház
Művelődési Ház Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)
Harangláb Bartók Béla utca
Ady Endre utca Tükörhegy
Őszibarack utca Raktárváros
Törökbálint Sportközpont Méhecske utca
Törökbálint Sportközpont** Ifjúság utca
Határ utca* Budaörsi lakótelep
Hosszúrét utca*
Törökbálint, bevásárlóközpont*

*a járat ünnepnapokon nem érinti az egy csillaggal jelölt megállókat és útvonalat, helyette a két csillaggal jelölt megállókat és útvonalat érinti.

142 (Budaörs busz)

Törökbálint, Határ utca felé

Széll Kálmán tér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L SZÉLL KÁLMÁN TÉR M – Várfok utca – Csaba utca – Krisztina körút – Magyar  jakobinusok tere – Alkotás utca – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Szabadság út – Szivárvány utca – Budaörsi lakótelep, forduló – Szivárvány utca – Baross utca – Sport utca – 8105. jelű út – Törökbálint, Raktárvárosi út – Kápolna utca – Sváb tér – Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Kinizsi Pál utca – HATÁR UTCA HATÁR UTCA – Kinizsi Pál utca – Szent István utca – Munkácsy Mihály utca – Sváb tér – Kápolna utca – Raktárvárosi út – 8105. jelű út – Budaörs,Sport utca – Baross utca – Szivárvány utca – Budaörsi lakótelep, forduló – Szivárvány utca – Szabadság út – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Alkotás utca – Magyar jakobinusok tere – Krisztina körút – Vérmező út – Várfok utca – SZÉLL KÁLMÁN TÉR M

142 (Budaörs busz)

 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Széll Kálmán tér M Határ utca
Déli pályaudvar M Törökbálint Sportközpont
Királyhágó utca Károlyi utca
Tartsay Vilmos utca Ady Endre utca
BAH-csomópont Harangláb
Muskotály köz Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)
Fehérló utca Bartók Béla utca
Dayka Gábor utca Tükörhegy
Sasadi út Raktárváros
Nagyszeben út Méhecske utca
Gazdagréti út Ifjúság utca
Poprádi út Budaörsi lakótelep
Madárhegy Budaörs, Patkó utca
Rupphegyi út Gimnázium
Felsőhatár utca Budaörs, városháza
Tulipán utca Kötő utca
Aradi utca Kisfaludy utca
Templom tér Károly király utca
Károly király utca Templom tér
Kisfaludy utca Aradi utca
Kötő utca Tulipán utca
Budaörs, városháza Felsőhatár utca
Gimnázium Rupphegyi út
Budaörs, Patkó utca Madárhegy
Budaörsi lakótelep Poprádi út
Ifjúság utca Gazdagréti út
Sport utca Jégvirág utca
Méhecske utca Sasadi út
Raktárváros Dayka Gábor utca
Tükörhegy Fehérló utca
Bartók Béla utca BAH-csomópont
Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) Tartsay Vilmos utca
Harangláb Királyhágó utca
Ady Endre utca Déli pályaudvar M
Őszibarack utca Széll Kálmán tér M
Törökbálint Sportközpont
Határ utca
188E (Budaörs busz)

Budaörsi Ipari és Technológiai Park felé

Kelenföld vasútállomás M felé
Ú  T  V  O  N  A  L KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Egér út – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörs, Sport utcai csomópont – Bretzfeld utca – Szabadság út – 1. sz. út – Kandó Kálmán utca – BUDAÖRSI IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARK BUDAÖRSI IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARK – Kandó Kálmán utca –  1. sz. út – 8102. sz. út – Kaktusz utca – Szabadság  út – Bretzfeld utca – Sport utcai csomópont – M1-M7 autópálya-bevezető – Budapest, Budaörsi út – Rimaszombati út – Alsó Beregszász út – KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Kelenföld vasútállomás M Budaörsi Ipari és Technológiai Park
Gazdagréti út Budaörs, Tetra Pak
Lévai utca Légimentők
Gimnázium Csíki tanya
Alcsíki dűlő Csíki csárda
Lejtő utca Ibolya utca
Ibolya utca Lejtő utca
Csíki csárda Alcsíki dűlő
Csíki tanya Gimnázium
Hídépítő Zrt. Lévai utca
Budaörsi Ipari és Technológiai Park Sasadi út
Kelenföld vasútállomás M
240 (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Móricz Zsigmond körtér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M – Villányi út – Fadrusz utca – Bartók Béla út – Kosztolányi Dezső tér – Bocskai út – Nagyszőlős utca – Ajnácskő utca – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Templom tér – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Templom tér – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – Villányi út – MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Móricz Zsigmond körtér M Budaörsi lakótelep
Kosztolányi Dezső tér Budaörs, Patkó utca
Sasadi út Gimnázium
Gazdagréti út Budaörs, városháza
Madárhegy Kötő utca
Rupphegyi út Kisfaludy utca
Felsőhatár utca Károly király utca
Tulipán utca Templom tér
Aradi utca Aradi utca
Templom tér Tulipán utca
Károly király utca Felsőhatár utca
Kisfaludy utca Rupphegyi út
Kötő utca Madárhegy
Budaörs, városháza Gazdagréti út
Gimnázium Sasadi út
Budaörs, Patkó utca Budaörsi út / Villányi út
Budaörsi lakótelep Móricz Zsigmond körtér M
287 (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Budatétény vasútállomás (Campona) felé
Ú  T  V  O  N  A  L BUDATÉTÉNY VASÚTÁLLOMÁS (CAMPONA) – Nagytétényi út – Minta utca – Dózsa György út – Török utca – Bartók Béla út – Dózsa György út – Kamaraerdei út – aluljáró – Repülőtéri út Budaörs, Kinizsi utca – Raktár utca – Budaörs vasútállomás, forduló – Raktár utca – Kinizsi utca – Károly király utca – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Károly király utca – Kinizsi utca – Raktár utca – Budaörs vasútállomás, forduló – Raktár utca – Kinizsi utca – Repülőtéri út – aluljáró – Kamaraerdei út – Budapest, Kamaraerdei út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Török utca – Dózsa György út – Minta utca – Nagytétényi út – BUDATÉTÉNY VASÚTÁLLOMÁS (CAMPONA)
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Budatétény vasútállomás (Campona) Budaörsi lakótelep
Budatétényi sorompó Budaörs, Patkó utca
I. utca Gimnázium
Tátra utca Budaörs, városháza
Szent László utca Kötő utca
Bem tábornok utca Kisfaludy utca
XIII. utca / Dózsa György út Baross utca
Török utca Csata utca
Balatoni út / Dózsa György út Agip utca
Dűlő út Budaörs vasútállomás
Szép utca Kinizsi utca
Kamaraerdő Repülőgépes Szolgálat
Szociális Otthon Vasút utca
Kamaraerdei Ifjúsági Park Kamaraerdei út 11.
Kamaraerdei út 11. Kamaraerdei Ifjúsági Park
Vasút utca Szociális Otthon
Repülőgépes Szolgálat Kamaraerdő
Kinizsi utca Szép utca
Budaörs vasútállomás Dűlő út
Agip utca Balatoni út / Dózsa György út
Csata utca Török utca
Baross utca XIII. utca / Dózsa György út
Károly király utca Bem tábornok utca
Kisfaludy utca Szent László utca
Kötő utca Tátra utca
Budaörs, városháza I. utca
Gimnázium Budatétényi sorompó
Budaörs, Patkó utca Budatétény vasútállomás (Campona)
Budaörsi lakótelep
940 (Budaörs busz)

Budaörsi lakótelep felé

Móricz Zsigmond körtér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M – Villányi út – Fadrusz utca – Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Ajnácskő utca – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Szabadság út – Szivárvány utca – BUDAÖRSI LAKÓTELEP BUDAÖRSI LAKÓTELEP – Szivárvány utca – Szabadság út – Károly király utca – Kinizsi utca – Repülőtéri út – aluljáró – Kamaraerdei út – Kamaraerdő, forduló – Kamaraerdei út – – aluljáró – Repülőtéri út – Kinizsi utca – Károly király utca – Szabadság út – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya-bevezető – Budaörsi út – aluljáró – Ajnácskő utca – Hamzsabégi út – Bartók Béla út – Móricz Zsigmond körtér – Villányi út – MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M
940 (Budaörs busz)
 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Móricz Zsigmond körtér M Budaörsi lakótelep
Kosztolányi Dezső tér Budaörs, Patkó utca
Kelenföldi autóbuszgarázs Gimnázium
Ajnácskő utca Budaörs, városháza
Dayka Gábor utca Kötő utca
Sasadi út Kisfaludy utca
Nagyszeben út Baross utca
Gazdagréti út Csata utca
Poprádi út Agip utca
Madárhegy Kinizsi utca
Rupphegyi út Repülőgépes Szolgálat
Felsőhatár utca Vasút utca
Tulipán utca Tüzéptelep
Aradi utca Kamaraerdei Ifjúsági Park
Templom tér Szociális Otthon
Károly király utca Kamaraerdő
Kisfaludy utca Szociális Otthon
Kötő utca Kamaraerdei Ifjúsági Park
Budaörs, városháza Tüzéptelep
Gimnázium Vasút utca
Budaörs, Patkó utca Repülőgépes Szolgálat
Budaörsi lakótelep Kinizsi utca
Agip utca
Csata utca
Károly király utca
Templom tér
Aradi utca
Tulipán utca
Felsőhatár utca
Rupphegyi út
Madárhegy
Poprádi út
Gazdagréti út
Jégvirág utca
Sasadi út
Dayka Gábor utca
Ajnácskő utca
Kelenföldi autóbuszgarázs
Karolina út
Kosztolányi Dezső tér
Móricz Zsigmond körtér M
Móricz Zsigmond körtér M
972 (Budaörs busz)

Törökbálint, Szent István utca felé (körjárat)

Móricz Zsigmond körtér M felé
Ú  T  V  O  N  A  L MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M – Villányi út – Fadrusz utca – Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Ajnácskő utca – aluljáró – Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Templom tér – Szabadság út – 8102. jelű út – aluljáró – Törökbálint, Tó utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Baross Gábor utca – Szent István utca – aluljáró – Kinizsi Pál utca – Károlyi utca – Kazinczy Ferenc utca – Szent István utca – Munkácsy Mihály utca – Sváb tér – Géza fejedelem útja – NYÁR UTCA NYÁR  UTCA – Géza fejedelem útja – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tó utca – aluljáró – 8102. jelű út – Budaörs, Szabadság út – Templom tér – Budapesti út – Budapest, Budaörsi út – aluljáró – Lapu utca – M1-M7 autópálya – Budaörsi út – aluljáró – Ajnácskő utca – Hamzsabégi út – Bartók Béla út – Móricz Zsigmond körtér – Villányi út – MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M

972 (Budaörs busz)

 M  E  G  Á  L  L  Ó  H  E  L  Y  E  K Móricz Zsigmond körtér M Nyár utca
Kosztolányi Dezső tér Deák Ferenc utca
Kelenföldi autóbuszgarázs Jókai Mór utca
Ajnácskő utca Vasút utca
Dayka Gábor utca Törökbálint vasútállomás
Sasadi út Légimentők
Nagyszeben út Tetra Pak
Gazdagréti út Hídépítő Zrt.
Poprádi út Csíki tanya
Madárhegy Csíki csárda
Rupphegyi út Ibolya utca
Felsőhatár utca Lejtő utca
Tulipán utca Alcsíki dűlő
Aradi utca Gimnázium
Templom tér Budaörs, városháza
Károly király utca Kötő utca
Kisfaludy utca Kisfaludy utca
Kötő utca Károly király utca
Budaörs, városháza Templom tér
Gimnázium Aradi utca
Alcsíki dűlő Tulipán utca
Lejtő utca Felsőhatár utca
Ibolya utca Rupphegyi út
Csíki csárda Madárhegy
Csíki tanya Poprádi út
Hídépítő Zrt. Gazdagréti út
Budaörs, Tetra Pak Jégvirág utca
Légimentők Sasadi út
Törökbálint vasútállomás Dayka Gábor utca
Vasút utca Ajnácskő utca
Jókai Mór utca Kelenföldi autóbuszgarázs
Deák Ferenc utca Karolina út
Baross Gábor utca Kosztolányi Dezső tér
Harangláb Móricz Zsigmond körtér M
Ady Endre utca Móricz Zsigmond körtér M
Őszibarack utca
Széchenyi tér
Katona József utca
Zrínyi utca
Harangláb
Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)
Bartók Béla utca
Nyár utca

 

2.sz. melléklet

 

  

Sor- Év Közlekedés összesen
szám   (nettó Ft)
1. Menetdíj bevétel 0
   – Menetjegy
   – Teljesárú bérlet
   – Tanuló/nyugdíjas bérlet
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás
3. Bevétel összesen 0
4. Személyi jellegű ktg.  
5. Üzemanyag ktg.  
6. Eszközpótlás  
7. Karbantartás  
8. Egyéb közvetlen költség  
9. Közvetlen ktg. összesen 0
10. Közvetett ktg. összesen  
11. Ráfordítások összesen 0
12. EGYENLEG (12. sor = 3.–11.)