Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 21-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 21-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. június 21-i nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk és Stift Nándor képviselők.

 

Igazoltan távol volt: dr. Tóth Ferenc képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, dr. Csomor Sándor vagyongazdálkodási osztályvezető és Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá Tamás Ervin BTG Kft. ügyvezető igazgató, Premecz Enikő külsős bizottsági tag, valamint budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 tagja jelen van, a Testület határozatképes, az ülést 840 órakor megnyitja. dr. Tóth Ferenc képviselő úr jelezte számára, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Császárné Kollár Tímea képviselő asszony pedig vélhetően kicsit később érkezik.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A megküldött napirendhez képest három sürgősségi előterjesztés érkezett,

 • A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása
 • Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
 • Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, 66 hrsz-ú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog

 

Módosító indítvány készült a meghívó szerinti 1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és a 4.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása c. előterjesztésekhez, de ezekről nem kell szavazniuk.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő asszony megérkezett. A Képviselő-testület létszáma: 14 fő.

 

Zárt ülésen kell tárgyalniuk az Mötv. 46.§ (2) c) pontja alapján, ezért ezt utolsóként javasolja tárgyalni a sürgősségi indítványként beterjesztett Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, 66 hrsz-ú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog c. előterjesztést, valamint a meghívó szerinti 17.) A „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetés adományozása c. napirendet, melyet viszont az Mötv. 46. § (2) b) pontja alapján kötelező zárt ülésen tárgyalniuk.

 

Kérdezi, hogy van-e bárkinek a napirendhez kiegészítése?

 

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a sürgősségi előterjesztések – A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása, a Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról és Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, 66 hrsz-ú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog – napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre és a zárt ülésre vonatkozó – fentiek szerint ismertetett – javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a fentiekben elfogadott módosításokkal együtt a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

94/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2.) Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

5.) Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme támogatás átcsoportosítására

6.) Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet – BHÉSZ eseti módosításának indítása

7.) Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzat között kötendő új Településrendezési Szerződés

8.) Reklámgazdai szerződés felülvizsgálata

9.) Döntés a Zichy majort érintő telekalakítás kezdeményezéséről

10.) Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

11.) Közművelődési megállapodás meghosszabbítása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel

12.) A BDSE kérelme

13.) A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

14.) Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról

15.) Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) I. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

16.) Polgármester 2017. I. félévi jutalma

17.) A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása

18.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

19.) A „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetés adományozása – ZÁRT ülésen

20.) Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, 66 hrsz-ú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

 

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelzi, rendhagyó módon egy hozzászólással kezdené ő is, már csak azért is, mert nem lesz napirenden, hiszen a Képviselő-testület a városban lévő benzinkúttal kapcsolatban a felhatalmazását egy bizottságnak adta át, mely bizottság elvégezte a munkáját, s miután olyan műsor volt itt annak idején, a Képviselő-testület ülésén mindenféle furcsa vádak hangoztak el, jelzi, a FIDESZ-KDNP részéről még az a javaslat is megfogalmazódott, hogy ne tartsák ők tiszteletben a törvényeket, ne pályáztassanak, hanem egyszerűen kerüljék meg ezt, ő érti, hogy ebben nagy gyakorlata van az adott szervezetnek, ők azonban a törvény mentén szerettek volna eljárni, és azt tartották helyesnek, hogy ezt tegyék meg. Végeredményben, mindenféle ellenkező híreszteléssel ellentétben a jelenleg is üzemeltető pályázó adta be  a legjobb pályázatot, a különbség csak annyi, hogy ha azt tették volna, amit ott a FIDESZ-KDNP kért tőlük, akkor kevesebbért adták volna bérbe és egy rondább épület lenne a település központjában, tehát megint bebizonyosodott az, hogy a tisztességes eljárás a város érdekében való, egy szebb létesítmény fog ott megvalósulni, ugyanazok fogják üzemeltetni akik eddig, és több bérleti díjat fognak a városnak fizetni, azt gondolja, hogy ez fontos, hogy mindenki számára világos legyen és akik mindenféle valótlant írtak, mondtak, terjesztettek, azok szégyelljék magukat.

 

Löfler Dávid képviselő: Elmondja, többen kérdezték az egészségügyi központ kapcsán, hogy mi a helyzet az átmeneti szolgáltatóval, hogy áll a közbeszerzés. Lassan egy év telt el, mióta a város az EUROP-MED Kft.-től átadta az átmeneti szolgáltatónak ezt a szolgáltatást, már majdnem egy év eltelt, (közbeszólás: nem telt még el) akkor nem telt még el egy év, de hát már hamarosan itt van november is, viszont a fizikoterápiás központ azóta sem tudott megnyílni, ami ott épült fel az egészségügyi központ mellett, elmondja, azt az épületet az önkormányzat adta át az akkori szolgáltatónak, úgy tudja, hogy most már az ingatlant árulják is különböző ingatlan hirdetési oldalakon, nem nagyon látszik, hogy hová tud majd fejleszteni az egészségügyi központ. Ezzel kapcsolatban szeretne egy tájékoztatást kérni, mi az amit a lakosok tudhatnak ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy áll a közbeszerzés, hogy áll a szolgáltató váltás.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, a lakosoknak szívesen ad tájékoztatást. A  képviselő úrnak meg javasol tájékozódást, mert amit elmondott, abban csak három valótlan állítás volt, engedje meg, hogy ezt ő most tételesen ne tűzze tollhegyre , mert ezzel most nem szeretné húzni az ülést, vélhetően képviselő úr majd rá fog jönni arra, hogy mely állítások nem stimmeltek. Ami a lakosságot érinti, hogy a fizikoterápia sokkal magasabb színvonalon működik, és még magasabb színvonalon fog a jövőben működni. Számos szempontból az intézmény olyan szakellátási központ lett, ami nem csak Budaörsöt látja el, vélhetően azért mert nagyon „alacsony” színvonalon működik, ezért gondolják, hogy ide érdemes jönni,  Gyermekortopédia területén szakellátó központ lettek, azt gondolja, hogy ezeket a híreket érdemes olvasni, és tájékozódni, és egyébként amikor az ember a testületi ülésen valamit elmond, akkor megpróbálni hűnek lenni a valósághoz. Körülbelül ez a kérdés ugyanolyan valótlan állításokat fogalmazott meg, mint ahogyan a benzinkútnál az imént már említett ügyben a képviselő úr nem átallott hasonló módon eljárni, egyébként pedig ami a kérdés lényegét illeti, jelzi, három pályázó van, mindhárom pályázó megfelelő az eljárásnak, és most fog kezdődni a versenytárgyalásos része a dolognak, úgyhogy el fog rövid időn belül dőlni, pontosan úgy, ahogy erről döntöttek, semmilyen csúszás nincsen, minden aszerint megy, ahogy egyébként  a törvényi előírásoknak és kötelezettségeknek megfelel.

 

Becz György képviselő: Elmondja, hogy dr. Tóth Ferenc képviselő kérte meg, hogy a körzetének a problémáit vesse itt fel, erre ígéretet tett neki. Az első számú kérés a Kikelet utca lakóitól érkezett, egyes lakók szerint a fekvőrendőrök feleslegesek, nagyon hangosan lehet rajtuk áthaladni, a drága autók tulajdonosai féltik az autóikat,a régi autók pedig nagy zajjal hajtanak rá. Az a kérdése, az ottaniaknak, – Tóth képviselő úr szerint – hogy nem lehet-e virágládákkal megoldani, mint a Víg utcában, hogy lelassuljon ott a forgalom. Jelzi, továbbá az a kérdés még, hogy a Szerviz út folytatása milyen távlatokban oldható meg, hogyan kaphatnak erről tájékoztatást az ott lakók, kérdezi Lőrincz urat, hogy mondja-e a többit egyben, vagy tételenként fog válaszolni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, kár hogy nincs itt Tóth Ferenc képviselő, mert akkor most neki is morogna kicsit, ha valakinek,neki tudnia kellene, ő ott a képviselő, hogy kb. egy éven keresztül az adott utca összes lakójának nagy többsége kérte, hogy legyen fekvőrendőr, akkor elmondták azt, hogy ennek ilyen következménye van, azt mondták nem baj, legyen, megcsinálták, emlékei szerint kettőt, aztán kértek egy harmadikat, elkészült… – most meg miért van ott, ez a reakció. Annyira tipikus ez a történet véleménye szerint, hogy nem is nagyon érdemes erről hosszabban beszélni, de az nem megy, hogy egy utcában kérik, hogy legyen fekvőrendőr, aztán bontsák el a fekvőrendőrt, akkor építsenek ilyet, aztán azt bontsák el, mert szűk lett az utca. Ezt ő tényleg szomorúan tapasztalja, akkor is azt mondta, hogy szerinte a fekvőrendőr nem jó megoldás, de ehhez ragaszkodtak. Fontos, hogy ezt precízen rögzítsék.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Elmondja, nála vannak azok a köszönő levelek, amiben az utca lakói megköszönték a fekvőrendőrt, és kérték, hogy a harmadikat is minél hamarabb helyezzék el. Ez meg is történt április, május hónap folyamán. Azt gondolja, hogy akik kifogásolják a fekvőrendőrt, azok nem az utca lakói, hanem akik az utcát átmenő forgalomként használják, s pont miattuk van, hogy ne nagy sebességgel kelljen haladni. Elmondja, hogy a végleges megoldás egyébként  a második kérdéssel függ össze, a Szervíz út bekötése az Alsóhatár útba valószínűleg a térségnek ezt az átmenő forgalmát csökkenteni fogja a kis utcákon és a Szervíz út fogja betölteni ezt a folyamatot, ez az engedélyezés fázisában van, várhatóan, ha minden jól megy, akkor 2018-ban meg is tud valósulni.

 

Becz György képviselő: jelzi, ő most erre nem reagál, megkéri majd képviselő urat, hogy keresse meg ügyosztályvezető urat személyesen. A másik probléma, amit tolmácsol, a Kesjár Csaba Általános Iskolánál lévő üveggyűjtő áthelyezését kérik, mert ezt mindenhol tapasztalják, ahol szelektív hulladékgyűjtés van, hogy bele kotorásznak, kidobálják az üveget, eltörnek, s a nagyobb gyerektömeg miatt ott balesetveszélyt vélnek felfedezni. Kérik, hogy ha van erre mód, akkor ez kerüljön máshova.

A harmadik probléma, hogy felmerült a Babér utcában, a járdaépítés lehetősége, kérdezik a lakók, hogy van-e rá esély?

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztály vezető: Elmondja, évről-évre az önkormányzat folytatja a járda építési programját, 2017-ben is igaz ez, ebben még a Babér utcai járda nem szerepel. Ezt, mint igényt, természetesen felmérték, a 2018-19-es évben minden bizonnyal a következő lehetőségeknél szerepeltetni fogják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy azt tegyék hozzá, hogy nagyban függ attól, hogy a város költségvetési helyzete hogyan fog kinézni, s az idei 2,1 milliárdos üggyel kapcsolatban amennyiben változás lesz a jogi eljárás kapcsán, az is változtat a helyzeten, de az alapkérdés az az, hogy hosszú távon, ezt az egyébként nem létező jogintézményt, amit törvénytelenül szabtak a budaörsi elvonások kapcsán önkormányzatokra, ezt hatályon kívül helyezik-e vagy sem, mert ugye addig folyamatosan pereket kell hogy indítsanak, tehát addig milliárdos eltérést jelent és jelentősen határozza meg a lehetőségeiket.

 

Becz György képviselő: Köszöni a válaszokat, továbbítani fogja az itt elhangzottakat.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Szeretettel köszönt minden jelenlévőt és a televízió nézőit is. Három körzetet érintő tájékoztatás kérése lesz Lőrincz Mihály ügyosztály vezető úrhoz, és egy köszönetet is szeretne kifejezni. Elmondja, mindhárom kérdés lakossági kérés volt, egyrészt a tájékoztatás miatt, másrészt szeretné megköszönni, hogy gyors reakció kapcsán elindult valami, hogy pontosan hol tartanak az ügyek, ezt szeretné megtudni, illetve a tévénézők tudomására hozni ilyen formában. Az első a Hegyalja utca Kecskekő utca felőli végének közlekedési anomáliáit jelezték a Hivatal felé, ebben úgy tudja, hogy elindult az intézkedés, ezt szeretné megkérdezni, hogy ez hogy áll. A második kérdés ez összefügg, ez kettő, a Máriavölgyi játszótér környékén szintén közlekedési problémákat jeleztek a helyben lakók, ott közlekedési tábla kihelyezésére kapott ígéretet a Hivataltól. A harmadik pedig ugyanott, a Máriavölgyi utcai játszótérnél a térfigyelő kamerák pozíciójának megváltoztatásával kapcsolatban fogalmaztak meg kifogásokat, illetve problémákat a lakók. Ezekre szeretne választ kapni, illetve tájékoztatást kérni ügyosztály vezető úrtól. Szeretné még megjegyezni itt, vagy köszönetet, örömét kifejezni, hogy milyen szépen virágoznak a körforgalmak, illetve a Bretzfeld utcai körforgalmak, az Auchan körforgalmakig tartó köztes részen az évelők, a rózsa, a levendula, a cserjés pimpó gyönyörűen virágzik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt már nagyon várták.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Igen, gondolta, hogy ennek mindenki nagyon fog örülni, hogy milyen szép virágos Budaörs, viszont itt szeretné zárójelben hozzátenni, hogy némely más, szintén kiemelt helyen lévő körforgalmak igen gazosak, úgyhogy gondolja, majd oda is eljutnak a kertészek, nem csak ezt a hármat takarítják mindig rendszeresen.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Elmondja, a Hegyalja utca, és a Kecskekő utca környékén azoknak a forgalomtechnikai eszközöknek a kihelyezése, amikről beszéltek, s a szakma szerint indokolt, azokat a BTG-től megrendelték, reméli, nagyon rövid időn belül ezek kihelyezésre is kerülnek, remélhetőleg javítanak a forgalmi helyzeten. A rendőrséggel egyeztették a térfigyelő kameráknak az állását, az álláspont az volt, hogy továbbra is működőképes az a kamera, forgatják, nem állandó szögben néz, hanem a joysticcal tudják forgatni a rendőrök, ahogy indokolt, jelzi, semmilyen hibát nem találtak benne, nem az van, hogy egy irányba néz. A Máriavölgy utcai táblát szintén megrendelték a BTG-nél.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Látja Tamás Ervint a teremben a BTG részéről, kéri, hogy a körforgalmat, ahol gazos, majd nézzék meg, köszöni szépen.

 

Sokolowski Márk képviselő: Két ügyben kért hozzászólási lehetőséget, az egyik egy köszönetnyilvánítás, ugyanis az április 26-i testületi ülésen a Csicsergő óvoda melletti víznyelő akna hiányát hozta fel, és hogy szemétlerakónak használták, ezt nagyjából egy héttel később sikerült kijavítani, így köszöni a BTG Kft.-nek illetve az illetékeseknek a gyors eljárást. A másik kérdése, ügyosztály vezető úrhoz, de lehet, hogy polgármester úrhoz is, hogy többen megkeresték azzal kapcsolatban, hogy még az előző ciklusban, kb. 2012-ben volt a Testületnek egy döntése arról, hogy a Nefelejcs utca Farkasréti utca sarkán, illetve kereszteződésében, illetve  a Farkasréti, Naphegyi kereszteződésében  forgalomtechnikai módosítást eszközöl a város, körforgalmakat építene, a testület úgy tudja el is fogadta ezt akkor, azt szeretné megkérdezni, hogy erre készültek-e, készülnek-e tervek, milyen állapotban van?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A  tervek rendben lesznek, vannak, a kérdés, csak pénzügyi, tehát abban az esetben, ha a 2018-as költségvetésbe belefér. Egyébként tényleg sokan nem értik hogy az a kereszteződés milyen, és elég sok balesetet generál, úgyhogy tényleg egy körforgalom kialakítása indokolt, és ezzel kapcsolatban készülnek,- bólintásból látja – sőt már el is készültek, engedély is van, így csak azon múlik, hogy amennyiben a bevételeikből nem fognak elvonni, akkor erre is fog tudni forrás jutni.

 

Stift Nándor képviselő: Tájékoztatni szeretné a testületet arról, hogy a Virágos Budaörsért pályázat 2017-es kiírására a bejárást a bizottság elvégezte, hétfőn délben fognak leülni és teszik meg a javaslatukat a bizottság felé, hogy a pályázatban eredményt lehessen hirdetni. A másik dolog, amit ügyosztály vezető úrhoz szeretne címezni, hogy a múltkor is elmondta a Testületi ülésen, hogy a Herman Ottó Általános Iskola futópályáján elkopott a festék, szeretné kérdezni, hogy ez ügyben mi történt azóta, illetve a saját körzetében több olyan felújítás lesz, ami ősszel fog megvalósulni, erről szeretne egy pár mondatot hallani, így a Patkó utca 1. mellett lévő parkoló javításáról, a Patkó utca 3. sz. alatti tízemeletes lépcsőjének a felújításáról, az Ifjúság utca 24-40. sz. ház előtt a járda felújításról, illetve a Lévai utca 1-27. sz. előtt  az utca mellett lévő parkolók szegélyköveinek az átalakításáról.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: Elmondja, a lakótelepi utak, járdák felújítására a közbeszerzési eljárás végén járnak, amint a bizottság meghozza a döntést, és megkötik a szerződést, a nyári hónapokban természetesen azok a megbeszélt feladatok, amik a közös bejáráson történtek rögzítésre, illetve ami a pályázati kiírásban szerepeltek, azok megvalósításra kerülnek még július-+augusztus hónap folyamán.  A pályafestést jelezték, miután garanciális javításról van szó, jelezték a kivitelezőnek, és abban maradtak, hogy az iskolaév befejezésével, ami a héten történik meg, a nyári időszakban egy rövidebb, egy-két napos bezárásával a futópályának az újrafestés meg fog történni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Kettő ügyben kért szót, az egyik egy köszönetnyilvánítás a BTG-nek a Trianon emlékmű, Templom tér virágosítását szeretné megköszönni, nagyon szépen megcsinálták, köszönik maguk, és az itt lakók nevében. Jelzi, valaki matricákkal és fekete festékkel szerette volna kifejezni a véleménylét az emlékművel kapcsolatban, s olyan gyorsan elintézte a BTG délutánra, hogy szinte senki nem vette észre, leszámítva azt, aki abban a pár órában arra járt, ezt is szeretné megköszönni, hogy milyen gyorsan és szakszerűen eltávolították, gyakorlatilag estére, délutánra már ugyanolyan szép, elegáns és felemelő volt az emlékű, mint annak előtte. A másik amiért szót kért, s jelzi, egy kicsit bizonytalan is, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy annak idején az Ébner György közbe ő kérte, hogy egyirányú legyen az utca a kisiskolásnak az ottléte folytán, ami reményeik szerint szeptemberben már nem lesz, mert elkészül a Mindszenty Katolikus Általános Iskola új emelete, és akkor már nem használják a posta épületét, s többen megkeresték azóta, hogy akkor most csinálják vissza, és szeretnék, ha kétirányú lenne, jelzi, ebbe ő már nem szeretne beleszólni, kicsit fura érzése volt Becz képviselő társa hozzászólásakor. Most akkor legyen, vagy ne legyen, állítsák, vagy ne állítsák, mindenesetre ő átadta az üzenetet, amit ő kért, az megvalósult, és nagyon sokat segített a szülőknek az egyirányúsítás abban, hogy biztonsággal le tudták tenni a gyermekeiket, ki tudtak szállni az autóból, amíg ez a négy osztály ott volt, innentől kezdve ő nem tudja, miért olyan lényeges, de ő átadta, tehát azt kérik az ott lakók, vagy az ott dolgozók, hogy az Ébner György köz ismét kétirányú legyen, ő ezt a  szakemberekre bízza, s majd eldöntik, hogy ennek van-e létjogosultsága, vagy nem.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: Egy kérése lenne, mintegy két hónappal ezelőtt Kamaraerdőben a Vasút utcánál kikerültek a 12 tonnás súlykorlátozó táblák, ennek mindenki nagyon örült, most már csak azt szeretné kérni, hogy kezdjék meg ennek ellenőrzését, hogy mennyire tartják be az átmenő forgalomban részt vevők. Köszöni szépen.

 

Hauser Péter képviselő: kettő dologban szeretne hozzászólni, és mindkettő köszönetnyilvánítás a műszaki ügyosztály felé. Az egyik, hogy előző ülésen jelezte, hogy a Farkasréti és a Fém utcára helyezzenek ki egy közlekedési tükröt, aminek az elhelyezésére ígéretet kapott a műszaki ügyosztálytól, köszöni szépen. A másik pedig, amit régebben jelzett, hogy a lakosok kérték a Thököly utcai játszótérre egy lámpát helyezzenek ki, ami a közelmúltban kihelyezésre is került, ezt is köszönik szépen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután több napirend előtti hozzászólás nincsen, a két ülés között eltelt időszakról kell gyorsan számot adjon.

Május 24-én, szerdán volt az előző ülés, ezt követően csütörtökön drogprevenciós szakmai napot tartottak a prevenciós munkacsoport szervezésében a városháza tanácstermében. Kedden volt az Esély Társulási ülés, június 1-jén fogadóóra, illetve az Opel Fábiánnál egy autó bemutató, ami nem tatozna közvetlenül a testületi ülés napirendjére, ugyanakkor viszont a Párizs – Dakar Rallyvel kapcsolatos rész az feltétlenül. Szokásos Pedagógus Nap rendezvényt tartottak a Városházán, bár most már egyre kevesebb pedagógus tartozik a város szárnyai alá, ettől függetlenül természetesen ugyanolyan felelősséggel figyelik azt, hogy milyen körülmények között dolgoznak.

Június 9-én, pénteken volt a bíróságon az állam elleni per, ami nagyon szomorú, hogy egyáltalán egy jogsértő törvényhozás által okozott kár ügyében bírósági eljárást kell folytatni. Nagyon tanulságos volt ez az eljárás, hogyha valaki a tartalmi része iránt is érdeklődik, annak javasolja, hogy a 444.hu-n nézzen utána, mert szó szerinti  beszélgetések  hallhatóak az eljáró bíró és a Magyar államot képviselő ügyvéd között, Elmondja, hogy az elmúlt 25 évben ilyen tanulságos esettanulmány, vagy jogalkotási állatorvosi ló nem volt, de mindenestre azt el lehet mondani, hogy a jogalkotás elfogadhatatlan és színvonaltalanságát sikerült az ügyvédként eljárónak (aki a Magyar Államot képviselte) alulmúlnia, néha már tényleg úgy érezte magát, mintha egy burleszk filmet nézne, jelzi, a szomorú a dologban az, hogy ez maga a véres valóság. Az ügyben pénteken fognak ítéletet hirdetni, nagyon kíváncsi lesz az eredményre. Ehhez hozzátartozik egy dolog, amit még szeretne elmondani, ez szerinte rendkívül fontos, s az iskolákat is alapvetően érinti. A szomorú tapasztalatuk az volt, hogy a szerződésben, amiben a működtetési jogát átadták az épületeknek – nem nagy örömmel, kényszerhelyzetben – akkor a Hivatalnak az volt a javaslata, hogy olyan szerződést kössenek, amiben az összes olyan törvényi feltételt, mint szerződéses kritériumot is rögzítik, ami egyébként kötelezettsége is a fenntartónak.  Ide tartozik az, hogy nyáron  normál esetben az önkormányzat felújítási, karbantartási munkákat szokott végezni, ahogy egyébként ezt meg is teszik a még általuk fenntartott és működtetett intézményeknél idén is. A szerződés azt tartalmazta, ami még egyszer mondja, törvényi kötelezettség, hogy a 2016-os év amortizációja erejéig köteles a működtető, fenntartó a karbantartási munkákat elvégezni, ez 198 millió forintos összeg. Elmondja, márciusban kapták meg azt a levelet, amiben írásban írja le a tankerületi központ vezetője, hogy ebben az évben nem terveznek semmiféle felújítási karbantartási munkát. Egészen meglepő módon, miután közérdekű adatigényléssel is fordultak a bírósági eljárás kapcsán, és eléggé határozottan kezdett ez az ügy túlmutatni ez az ügy a várost ért sérelmen, és ha úgy tetszik egy jogalkotási állatorvosi lóval állnak szemben. Az utóbbi két hétben némi változás következett be, és a Klik-től kaptak egy olyan levelet, hogy 138 milliós nagyságrendben elismeri azt, hogy a felújítási, karbantartási munkákat el kell végezni, és leírja azt, hogy ezeket meg is kívánja valósítani. Most már csak az a kérdés, hogy az ígérvény mikor fog megvalósulni, mert a szünidő itt van, s jelzi, ezeknek a munkáknak el kellene kezdődnie. Remélik, hogy valami legalább… ha nem is az egész, ami törvényi kötelezettség lenne, erről úgy tudja tegnap is egyeztettet a Hivatal, s most hallja, hogy péntekig kapnak ütemtervet erre vonatkozóan, gondolja jelezték azt, hogy azért a kötelezettség egy kicsit nagyobb volumenű volna. Majd meglátják, hogy mi az ami az ütemterv szerint, és hogyan valósul meg, és mi az, mi kimarad. Jelzi, mindenesetre ha már valamit elértek azzal, hogy nem meghunyászkodtak, hanem a város érdekeit igyekeztek képviselni, legalább valami kármentés megtörtént, még ha nem is olyan színvonalú és mértékű, aminek lennie kellene ennek.

Június 10-én volt a kézilabda szezonzáró rendezvénye, 11-én a Vivace tartotta rendezvényét a Sportcsarnokban, 12-én a csicsergő Óvoda „Budaörs Gyermekszemmel” kiállítást nyitott meg a Zichy Majorban, a Várépítők díjátadójára került sor, ami most már hagyományos és itt a Városházán kerül megrendezésre, országos intézmények és különböző szervezetek pályázhatnak részben  műemlék épületek, és zömében oktatási épületekhez nyújtandó támogatásokról van szó, melyekhez a forrást gazdálkodó szervezetek biztosítják. A Nyugdíjas Pedagógus Napra 14-én került sor a Közösségi házban, Úrnapi körmenet volt 18-án vasárnap, és eljutottak a mai naphoz, a Testületi üléshez, így rá is térnek a napirendek tárgyalására.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez a szokásos, időközben elfogadott döntéseknek a beépítése, illetve két kiegészítő határozati javaslat is megfogalmazódott benne. Az egyik egy átrendezés a költségvetésen belül, a másik pedig az előző ülésen, a pótlékok elfogadásánál egy pici technikai hiba történt és ezt kell korrigálniuk. A Pénzügyi ellenőrző Bizottság 5 igen, 3 tartózkodás mellett, minősített többség hiányában nem támogatta, az Ügyrendi Bizottság azonban 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a kiegészítő határozati javaslatokkal együtt, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta:

 

 

 

 

 

95/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évre a Városháza beruházási és felújítási feladatainak elvégzéséhez a Polgármesteri Hivatal költségvetésében rendelkezésre álló 24 003 eFt összegű forrást elvonja és azt az Önkormányzat költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

 

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal

Kiadások/I.1.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken 24 003 eFt-tal ezzel egyidejűleg a Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 24 003 eFt-tal és a

6/A melléklet

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 2. Ingatlan beruházások új sorként beépül a Lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között  1 143 eFt összeggel, valamint a

6/B melléklet

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Ingatlan felújítások új sorként beépülő Városháza 2017. évi felújításai 22 860 eFt összeggel és ezzel egyidejűleg a

 1. melléklet

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken 24 003 eFt összeggel.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésében a homokozó mellé épített podeszt építéséhez biztosított 1 041 eFt összegű forrást elvonja és annak összegével az Önkormányzat költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

 

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

 1. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda

Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor 1 041 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg a Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 1 041 eFt-tal és a

6/A melléklet

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási kiadásai/Beruházások 2. Ingatlan beruházások új sorként beépül a Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése 1 041 eFt összegben és ezzel egyidejűleg a

3/melléklet

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken 1 041 eFt összeggel.

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

96/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2017. (V. 24.) ÖKT. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja.

 

„1.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák új pótlékaihoz 2017. június 1. napjától az alábbiak szerint biztosít költségvetési keretet:

 

intézmény nevepótlék és többletpótlék keretösszegepedagógusnapi pótlék keretösszegeteljesítménypótlék keretösszege
Budaörsi Csicsergő Óvoda3 450 eFt4 099 eFt2 000 eFt
Rózsa Utcai Tagóvoda3 150 eFt3 799 eFt1 900 eFt
Budaörsi Csillagfürt Óvoda2 850 eFt3 299 eFt1 600 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda2 550 eFt2 900 eFt1 400 eFt
Holdfény Utcai Óvoda2 625 eFt3 000 eFt1 450 eFt
Kamaraerdei Óvoda2 100 eFt2 300 eFt1 100 eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda2 925 eFt3 399 eFt1 650 eFt
Budaörsi Mákszem Óvoda2 325 eFt2 600 eFt1 250 eFt
Budaörsi Vackor Óvoda2 400 eFt2 700 eFt1 300 eFt
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda2 700 eFt3 099 eFt1 500 eFt

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály Pénzügyi Iroda Intézményvezetők

 

 

 

23/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a védőnői körzetek számozásának módosítása történik, ami egy technikai módosítás, ha a testület elfogadja. Az érintett bizottság 5 igennel, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

24/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a meglévő döntések rendeletbe foglalásáról van szó. A TFVB és az Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

25/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló

52/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

4.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az egyes anyakönyvi eseményekre vonatkozó módosítást az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot a módosító javaslattal együtt melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.) Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme támogatás átcsoportosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelemmel fordult az önkormányzathoz, nevezetesen, hogy a székek vásárlására a Budaörsi Rendőrkapitányság részére, új sorral egészüljön ki és ez a határozati javaslatba bele is került. Ennek megfelelően az 1 millió forint átcsoportosításra kerül, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

97/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme támogatás átcsoportosítására

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budaörsi Rendőrkapitányság által megfogalmazott kérelem alapján, a Kapitányság részére, székek beszerzésére 1.000.000 Ft-ot átcsoportosít a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 24.) ÖKT rendelet 5/A melléklet 2. Rendőrség működésének támogatása sorról, a 6/A sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak, „Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére” nevű új sorra.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a székek beszerzéséről és azok térítésmentes átadásáról a rendőrség felé intézkedjen és a szükséges dokumentumokat aláírja.
 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

6.) Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet – BHÉSZ eseti módosításának indítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyet a TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

98/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet – BHÉSZ eseti módosításának indítása

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert gondoskodjon a Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról (BHÉSZ) szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelet és a Településszerkezeti Terv előterjesztés szerinti módosításának elkészítéséről.

 

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

 

 

7.) Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzat között kötendő új Településrendezési Szerződés

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban kiemeli, hogy így is lehet, azaz nem pénzt kérnek az önkormányzattól, hanem pusztán együttműködést és az összes olyan költséget és anyagi vonatkozását az egyesület vállalja, ami ahhoz szükséges, hogy rendezett körülmények alakuljanak ki. A TFVB tárgyalta, 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

99/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzat között kötendő új Településrendezési Szerződés

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budaörs Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzata között kötendő Szerződést és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:                   2017. szeptember 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

8.) Reklámgazdai szerződés felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: törvényi kötelezettség a reklámgazdai szerződés felülvizsgálata. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: a Publimont Kft. tarja karban a buszvárókat és ők építették ki a többségét. Viszont volt itt arról szó, hogy a fedett buszvárók kialakítása megtörténik mindenhol. Úgy tudja, hogy még több olyan buszváró van, ami nem fedett és elég sok a panasz a lakosság részéről a buszvárókra, hogy ezek elég kicsi, keskeny buszvárók. Ha esik az eső, akkor nem túl sokan férnek be alá, ezért javasolná, hogy buszvárók tekintetében érdemes lenne felülvizsgálni ezt a szerződést és esetleg kiírni egy pályázatot abban a tekintetben, hogy a buszvárók kapcsán nagyobb buszvárók létesülhessenek vagy esetleg a jelenlegi szolgáltatóval valamilyen olyan szerződés módosítást betenni, hogy sokkal alkalmasabbak legyenek ezek a buszvárók és kiszolgálják Budaörs lakosságát.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: 2009-ben a reklámgazdai szerződést a FIDESZ és a jobboldali képviselők erős nyomására kötötte meg annak idején az önkormányzat, hiszen ők voltak többségben. Gondolja, hogy akkor is, mint ahogyan most is ez a G-nap kijelentésről elhíresült Simicska birodalomhoz tartozott. Úgy tűnik, hogy ebben a változás a FIDESZ-KDNP helyi szervezetét is megmozgatta, és ahogy a Fővárosban is a „kicsinálásukra” megindult a törvénytelen akció, itt is most egy ilyen jellegű, bár más mázzal leöntött kezdeményezésről van szó. Ezt mindenki értékeli úgy, ahogy gondolja. Úgy tudja, hogy a buszvárókkal kapcsolatos egyeztetések, és amik meg kellettek, hogy történjenek, azok meg is történtek. Hogy mekkora buszvárót lehet építeni, az azért eléggé geometriai adottságoktól is függ. Látta azt, hogy jobboldalhoz köthető egyének, cikizve raktak fel olyat, ahol fordítva volt elhelyezve a buszváró, mert fogalmuk nem volt arról, hogy máshogy nem lehet elhelyezni, mert ha fordítva helyezték volna el, akkor a busz alá esnének az emberek, olyan szűk ott a hely, de azért még oda is tettek buszvárót. Biztos geometriailag a nagyobbat kellene, esetleg, hogy belógjon a mellette lévő kertbe, vagy az úttestre. Biztos vannak remek ötletek, szerinte érdemes ezekkel foglalkozni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszának lényegét polgármester úr meg is fogalmazta, mert valóban úgy van, hogy az adott terület nagysága határozza meg. A Baross utcában azért fordulhatott elő olyan, hogy például háttal van a buszmegálló, mert valóban, balesetveszélyes lenne egyébként. Ők nem tapasztaltak és hozzájuk nem érkezett lakossági panasz, hogy ezek a jelenlegi buszvárók nem elégítenék ki azt az igényt, amire készültek, vagy túl kicsik lennének. Ezt a programot folytatják tovább 2017-ben is, a költségvetésben a forrás rendelkezésre áll és további 10 fedett buszváró kerül majd telepítésre ebben az évben hasonló formában, és az adott területnek megfelelő méretben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elhangzott a kérdés és a válasz is. Felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

100/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Reklámgazdai szerződés felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálta a Publimont Kft.-vel 2009.04.28-án kötött reklámgazdai tevékenységgel kapcsolatban kötött szerződést és egyetért azzal, hogy a szerződés módosítása, illetve megszüntetése nem szükséges.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda, Műszaki Ügyosztály

 

 

9.) Döntés a Zichy majort érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a saját tulajdonú ingatlanjaiknak az egy helyrajzi számba rendezéséről van szó. A TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

101/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Zichy majort érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajzok alapján telekalakítási eljárást indít a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál a Budaörs, 145/1, 145/2, 146, 150 és 152/2 hrsz-ú ingatlanok két telekké történő összevonása érdekében.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

10.) Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadni, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban 5 igen, 2 tartózkodó szavazatot kapott a javaslat (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Löfler Dávid képviselő: itt egy nagyon érdekes dologról van szó. Gyakorlatilag a közbeszerzéseket egy független civil szervezet vizsgálná felül elég komoly összegért. Csak egy közbeszerzés kapcsán 3 millió forint összegig vizsgálná felül, hogy talál-e bármit. Ez egy érdekes dolog. Kicsit arra emlékezteti, mint amikor a dohánygyárak különböző tanulmányokért fizettek, mely tanulmányok azt mutatták ki, hogy annyira nem káros a dohányzás, mert nyilván a megrendelő a dohánygyár volt. Ez kicsit megint úgy tűnik, hogy Budaörs Város megrendeli, hogy egy független civil szervezet, amiről azért elég sok anyagot lehet találni az interneten – Soros Györgyhöz köthető – és, hát nehogy véletlenül polgármester urat az a vád érje, hogy bújtatottan Soros György Alapítványaiba vagy civil szervezeteibe próbál pénzt átforgatni. Ezért is gondolná, hogy valószínűleg jobb lenne ezt megpályáztatni, vagy egyáltalán körbenézni, hogy ha már ilyen szolgáltatást akar Budaörs Város igénybe venni, akkor kik azok, akik alkalmasak erre és nem az első, úgymond függetlennek beállított civil szervezetet megbízni azzal, hogy 3 millió forintig vizsgálja felül az egyik közbeszerzésüket, aminek mi lesz, ha az lesz az eredménye, hogy nem  is történt semmi, de azért köszönik szépen a 3 millió forintot. Tehát, nem látja, hogy ez pontosan mire megy ki, de ismétli, a polgármester urat figyelmeztetné, hogy nehogy az a vád érje, hogy bújtatottan Soros Györgynek játszik át itt milliókat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Annyira hálás Löfler Dávid képviselő úrnak, hogy őt megóvja az ilyen jellegű vádaktól, hogy nem is tudja, hova legyen, még egy könnycseppet is elmorzsolt a szemében. Annyira jó, hogy már a FIDESZ-KDNP-nek sikerül lesüllyedni ugyanarra a színvonalra, ami az országban mindenütt tapasztalható. Egy kis „Sorosozás”, hogy tegyünk keresztbe egyébként olyan szervezetnek, aki korábban a haverjuk volt és neki lopták a pénzt, most akkor „kicsinálják”, mert már nem nincsenek vele túl jóban és lehetne még ezt nyugodtan folytatni. Löfler képviselő úrnak sikerült arra a színvonalra leszállítania saját magát, meg a Képviselő-testület ülését, ami a közéletben tapasztalható. Azért érdemes Soros Györggyel óvatosan bánni, mert körülbelül annyi köze van ehhez az ügyhöz, mint a sarki fűszeresnek, de ha már fölmerült a neve akkor elmondja, hogy pont tegnap botlott bele: annyira óvatlanok Löfler képviselő úrék barátai, meg saját maguk is, mert kiderül, hogy az egyetlen olyan dolog, ami Lázár Jánoshoz tényleg pozitív ügyként köthető, a hódmezővásárhelyi szegregációs kérdésnek a rendezése, képesek voltak ettől a gonosz, rossz embertől, a spekulánstól kapott több tízmillió forintból, ezt a programot megvalósítani. Úgyhogy valószínűleg hamarosan Lázár János belenéz a tükörbe, bemegy a miniszterelnökhöz és lemond, mert őt egy külföldi ügynök – aki spekuláns és a nemzet rossza – támogatta kívülről és hát az mégiscsak elfogadhatatlan, úgyhogy valószínűleg azonnal – túl azon, hogy a lemondását benyújtja – harakirit fog elkövetni. Már látja is maga előtt az erről készült filmet.

Visszatérve a dolog lényegére – és majd jegyző úr ismerteti a tartalmát – természetesen arról van szó, hogy a Transparency – és majd javasolja Löfler Dávid képviselő úrnak, hogy a szó jelentésének nézzen utána – aminek a jelentése pont arra utal, hogy szeretnék, hogy minél átláthatóbbak legyenek az eljárások és kikezdhetetlenek, hogy ennek milyen ára van, az egy másik kérdés, de ezt majd lehet részletezni.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: egy személyes megjegyzést fűzne ehhez a kéréshez, de előtte még egy zárójeles mondatban, nagyon röviden reagálna. Löfler Dávid képviselő úr emlegette az imént az internetet, hogy ott nézzenek ennek-annak utána. Ugyanezt javasolná neki ő is, a transparency.hu oldalán el lehet olvasni, hogy ez a megállapodás nem kétoldalú, hanem három és ebben bizony részt vesznek a közbeszerzésben résztvevő pályázó cégek is. Tehát, azért ez ennél egy sokkal bonyolultabb konstrukció, pontosan azért, hogy biztosítsa ezt a fajta átláthatóságot és tisztaságot. Oldalszámot nem tud megadni, de gondolja, Löfler képviselő úr előtt nyitva van a gép, meg tudja nyitni és el tudja olvasni, hogy pontosan miről is lesz szó, de az segített volna, ha a mellékelt megállapodást is elolvasta volna, mert abban is benne van ez, de majd legközelebb biztosan jobban felkészül.

Személyes megjegyzése egy öröm kifejezése lesz, mert neki személyesen nagyon nagy öröm, hogy itt tartanak most már, hogy ez a megállapodás a testület előtt szavazásra vár. Az, hogy ezen a testületi ülésen viszonylag gyorsan és gördülékenyen zajlanak a szavazások, azt hosszas vitafolyamat előzi meg. A Bizottságokban is és egymás között is, a Hivatalban is, nagyon kemény vitákat folytatnak olykor-olykor, különböző témákban, amiben az ő maga részéről ebben a kérdésben már két éve is bele-bele szaladt néha nehéz helyzetekbe és néha úgy gondolta, hogy föladja ezt az egészet, mert annyira nehéz egy ilyet végül tető alá hozni. Nagyon szépen szeretné megköszönni ezúton is mindenkinek, aki ebben a megállapodás előkészítésében és tető alá hozásában részt vett, nagyon jó ez nekik és azért is örül nagyon ennek, mert és most lop egy szép mondatot, egy amerikai, színes politikustól: neki van egy álma, ez az álom egy olyan átlátható közigazgatási működés, ami Norvégiában is van, ahol a közfeladatot ellátó választott tisztségviselők minden tevékenysége tökéletesen nyilvános. Még aznap, de legkésőbb 24 órán belül még az e-mail levelezéseiket is elolvashatja norvég állampolgár. Majd, ha ide eljutnak, akkor lesz elégedett és akkor hátradől, de addig is ismételten köszöni ezt a nagyon-nagyon fontos lépést, aminek az eldöntésére most lehetőségük van.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért tegyék azt hozzá, hogy a Transparencynek vannak kormányzati referenciái is, csak amióta a „Sorosozás” ilyen beteges színvonalra lépett, azóta valószínűleg ebben a kérdésben is változások tapasztalhatók. Hát ilyen ez a mai közélet!          

 

Simándi Szelim képviselő: köszöni szépen ő is, hogy eljuthattak idáig. Ugye Budaörs a különböző transzparenciával, átláthatósággal kapcsolatos rangsorokban, mindig legelöl szerepel, ami mutatja, hogy amit törvényesen lehet, azt megteszik a transzparenciáért. Úgy gondolja, hogy ez egy újabb lépés, amivel sikerül még előrébb jutni. Talán pont ezért tartott idáig is, hogy eljutottak, mert már eddig is igyekeztek minden lehetőséget kimeríteni. Polgármester úr említette, hogy Soros szervezetekkel a kormányzatnak ugye elég ellentmondásos a viszonya, de nem is kell annyira messzire visszamenni, mint például a hódmezővásárhelyi eset. Az interneten ő is rákeresett a Transparency Internationalre és nem csak az derül ki, hogy mivel foglalkozik ez a szervezet, hanem az is, hogy valóban a kormányzattal is együttműködik. Nem is olyan régi ez az együttműködés, hiszen 2016. októberében kötött megállapodás a Kormány a Transparency Internationallel, pont az M6-os autópálya kapcsán egy integritási megállapodással. Akkor Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkára mondta el azt, hogy teljes mértékben támogatnak minden olyan projektet, például ezt az integritási együttműködést is, amely segíti az átláthatóságot, a jogszerűséget és a gyakorlati tapasztalatok leszűrését. Tehát, azt azért jól látják, hogy itt tulajdonképpen pár hónap alatt tud megváltozni a FIDESZ álláspontja egy szervezetről. Októberben még megállapodást köt a Kormány ezzel a szervezettel, októberben még dicséri ezt a munkát, októberben még arra buzdít, hogy igen, legyenek ilyen megállapodások, most pedig Löfler képviselő úrtól azt hallják, hogy ez teljesen fölösleges és itt valami bújtatott aljasságról van szó.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte az aljasság az stimmel, csak nem bújtatott, hanem elég nyílt.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: nem szeretné a „Sorosozást” kinyitni, mert akkor a nyarukat itt töltenék és szerinte senkinek nem ez a célja és már a reklámgazdai szerződésnél is lett volna mondanivalója a Simicska üggyel kapcsolatban, de nyilván egy más aspektusból.

Nagyon sok mindent szeretne ő is látni, akár ezzel a közbeszerzéssel kapcsolatban, meg minden egyéb mással is, de pillanatnyilag azt gondolja, hogy 3 millió forint összegért a válasza erre: nem. Nem szeretne belemenni, de nem fogja megszavazni. Úgy gondolja, hogy az átláthatóság nagyon jó dolog, de ő olcsóbban is, akár ingyen is szeret átnézni egy megtisztított ablakon. Nem gondolja, hogy most erre Budaörs Városának ennyit kellene költeni. Nem nyitja ki a Soros féle vitát, nem hinné, hogy idevaló, de ő most ezt az összeget nagyon túlzásnak tartja és ezért nem is fogja megszavazni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző urat szeretné megkérni arra, hogy pár szót mondjon arról, hogy ez a döntés mit jelent a város számára, mert szerinte nem árt, ha ezzel tisztában van mindenki, mert szerinte a lényeg már elhangzott.

 

 1. Bocsi István jegyző: a politikai szálat teljesen mellőzné, és csak szakmailag szeretné elmondani az ezzel kapcsolatos álláspontot. Amikor az Európai Unió elfogadta az új közbeszerzési irányelveket, akkor gyakorlatilag végrehajtott egy jogfejlesztési folyamatot, amibe különböző irányokat szabott arra, hogy hogyan lehet a közbeszerzéseket még átláthatóbbá tenni. Ezeknek az intézményeknek az egyike egy ilyen integritási megállapodás. Ezt tekinthetik Magyarországon egy viszonylag új intézménynek, amiről látják, hogy ugyan a Kormány is alkalmazott, de ez egy újdonság. Az önkormányzat számára is egy abszolút újdonság, ahogyan azt képviselő asszony is mondta. Korábban már voltak erre kísérletek, láttak is már ilyet, de nem jutottak el odáig, hogy valóban be is vezessék. Ez most egy olyan értelemben vett kísérlet, hogy az önkormányzat életében először csinálnak ilyet és először mondják azt, hogy kötnek egy ilyen integritási megállapodást. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy bár vannak közbeszerzési szakértőik, van közbeszerzési hatóság, akik végig vizsgálják az eljárás menetét, de mégis, a közbeszerző szerv, jelen esetben az önkormányzat, még egy abszolút független, külső szakértőt bevon, aki végignézi magát az eljárást és végigellenőrzi abból a szempontból, hogy a jogszabályoknak megfelel-e és abból a szempontból is, hogy felmerül-e annak a gyanúja, hogy például a közbeszerzési szereplők bármilyen formában is összejátszanak egymással. Nyilván a 3 millió forint az sok pénz, de amire ez a közbeszerzés integritási megállapodás irányul, ez a közbeszerzés minimum 500 milliós nagyságrendű. Ha most egy kicsit számolnak és azt mondja, hogy ha ennek a megállapodásnak az eredményeként ugye, alig 2,5%-ra jön ki ez a díj és ennek eredményeként egy 2,5%-os megtakarítást fog elérni az önkormányzat, akkor már nem adott ki egyetlen fillért sem. Ha ennél láthatóan több, mint amennyit megtakaríthat az önkormányzat, akkor pedig kifejezetten kedvező, hiszen egy csomó pénzt megtakarított. Nyilván ez egy hipotetikus feltételezés, hiszen nem lesz két közbeszerzési eljárás egymás mellett, hogy az egyikben részt vesz az integritási szakértő, a másikban meg nem vesz részt, de mégis azt feltételezik, hogy hozzásegítheti az önkormányzatot ahhoz, hogy kedvezőbb pozíciót érjen el. Visszakanyarodva az elejéhez: ez nyilván egy új jogintézmény, ezt most fogja az önkormányzat először megpróbálni és ez teljesen független bármiféle politikától, ez egyszerűen a közbeszerzési jognak a jogfejlődésében egy új elem, amit most megpróbálnak alkalmazni.       

 

Wittinghoff Tamás polgármester: csak annyit tenne, hozzá, hogy ez még 1% sincsen, a jegyző úr által mondott 2,5%-al szemben, de tartalmilag stimmelt minden!

 

Sokolowski Márk képviselő: az elhangzott szempontokat röviden egészítené ki. Bizottsági ülésen kérdés formájában kitértek nem csak arra, hogy a 3 milliót ők is sokallják egy ilyen, az előterjesztésben kísérletinek nevezett projektre, ugyanakkor az előterjesztésben az is szerepel, hogy a közbeszerzések az utóbbi időszakban, bizonyos felmérések szerint olyan 20-25%-kal voltak túlárazva. A Bizottság ülésén is feltették azt a kérdést, hogy mi az alapja ennek a vélekedésnek, illetve ha ez kísérleti projekt esetleg jónak bizonyul, felderít bizonyos visszaéléseket vagy túlárazásokat, hogy nem kellene-e az elmúlt pár évben kiírt közbeszerzéseket is szintén megvizsgálni, mert ezek szerint a 25% ezekre vonatkozik? Az időszakot pontosan nem tudja. Erre szeretne egy rövid választ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: sajnálja, de azt kell mondania, hogy képviselő úrnak is némi szövegértési problémája lehet, kéri, olvassa el újra az előterjesztést, mert nem arra vonatkozik. Náluk – Budaörsön – hála istennek máshogy alakult ez a történet. Sok esetben inkább az volt a probléma, mintha felelőtlenül vállalt volna el valaki feladatokat és később kellett utánamenniük dolgoknak. Kérdezi: most komolyan úgy csinálnak, mintha légüres térben mozogna ez a város? Mert egyébként hála istennek bizonyos szempontból tényleg, tehát egészen mások itt a közállapotok is, a közérzület is, mint amit az országban tapasztalnak. De hát szétlopják ezt az országot a közbeszerzések kapcsán és most nem fog cégeket, meg személyeket mondani, de nincs messze az a település, ahol minden közbeszerzést egy bizonyos ember nyer meg, aki szomszédja egy bizonyos nagy embernek és egyébként saját magát Mark Zuckerbergnél is tehetségesebbnek tartja, ezért a napi jövedelme a milliárd forint körül van. Tényleg azt komolyan mondják a fideszes képviselők, hogy nem attól zeng az egész ország, hogy milyen gyalázatos, aljas módon lopják szét közbeszerzésekkel és nem 25%, mert ha megnézik csak a vízi VB-t, már háromszoros árnál tartanak. De nézzék meg a hidat, amiből itt 10 olyan hidat építenének, amennyit ráköltöttek már és még most sincs kész, mert előbb lopnák el, mintahogyan elkészülne. Ők azt szeretnék, ha nemcsak azok lennének, hanem annak is látszanának, és ahhoz, hogy ez így működhessen, ahhoz kell egy olyan átlátható, független civil szervezet működjön közre, aminél utána fel sem merülhetnek olyan kérdések, amik egyébként a napnál világosabban, folyamatosan jelen vannak országos szinten, és amitől az európai rangsorban a legócskább nemzetek közé süllyedt mára az ország a korrupció kapcsán.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: egy fontos matematikai tény nem hangzott el. Nem hipotetikus, hanem tapasztalati tény az, hogy ezzel a megoldással körülbelül 20%-ot sikerült lefaragni a közbeszerzési költségekből, ami szerinte az 1%-kal összevetve 19%-os haszon a város számára. Ez szerinte teljesen egyértelmű, nem is ragozná tovább. A nemzet gázszerelőjét szerinte nyugodtan emlegethetik, ő sem szívesen mondja ki a nevét. Azért az szerinte sem annyira nagyon jól csengő érvelés az asztalok túlsó feléről, hogy inkább tartsák meg azt a helyzetet, amiben ilyenek megtörténhetnek. Szerinte égető szükség volna arra, hogy valamennyi közbeszerzésnek legyen egy független, monitoros résztvevője, mert csak ez segítene abban, hogy az ország többi részében uralkodó állapotokon változtatni lehessen. Említ példát, hogy más is értse, miről is van szó: ilyen integritási megállapodást, illetve jelenleg is futó megállapodás van – szintén az interneten utána lehet nézni – a XIII. kerületben egy bölcsőde felújítása kapcsán, ahol megint nem a jelenlegi Kormányhoz kötődő, hanem baloldali vezetés van, ott ezt az integritási megállapodást megkötötték. 550 milliós felújítást monitoroz végig a Transparency. Itt is több száz milliós projektről van szó és, ha itt is sikerül, ha nem 20%-ot, de 10-el csökkenteni például a kiadásaikat, annak ő borzasztóan örülne, mert abból bőven kitelik többször 3 millió forint is. Császárné Kollár Tímea képviselő asszony pártjához tatozó vezetésű városban, Ózdon is van egy ilyen integritási megállapodás és javasolná, hogy konzultáljon az illető polgármester úrral, hogy milyen célok elérése érdekében kötötték meg ezt a szerződést. Szerinte biztosan pozitívan fog róla nyilatkozni, mert ha nem így gondolta volna, akkor valószínűleg az a város sem kötött volna a Transparencyvel ilyen megállapodást. Úgy érzi a kétkedő vagy ellenző hozzászólások alapján, hogy a dolog egyszerűen arról szól – és most itt a maga részéről nagyon jóindulatú –, hogy nem tudják miről beszélnek, nem sikerült az előterjesztést rendesen értelmezni, mert szerinte az interneten fellelhető források, valamint a benyújtott előterjesztés teljesen egyértelműen és világosan leírja, mire szeretnék fordítani ezt a projekthez képest elenyésző kis összeget, ami mekkora megtakarítást tud a város számára elérni.

 

Simándi Szelim képviselő: valóban vannak tapasztalati tények azzal kapcsolatban, hogy ez az integritási megállapodás milyen eredményekkel járhat, de először, mivel ő is úgy látja, hogy alapokkal nincsen tisztában ezzel kapcsolatban a FIDESZ frakció, egy pár dolgot tisztázzanak! Itt ugye Löfler képviselő úr elmondta, hogy itt felülvizsgálatról lenne szó, Sokolowski úr elmondta, hogy esetleg visszamenőlegesen meg lehetne nézni. Ez a megoldás nem így működik! Ennek a lényege az, hogy a folyamatba kapcsolódik be ez a harmadik fél, nem visszamenőleg történik, hanem az elején köttetik egy ilyen megállapodás a részvevő felek között és folyamatosan ellenőrzi ezt ez a harmadik fél. Nyitna egy kicsi zárójelet azzal kapcsolatban, hogy a 3 millió forint sok vagy kevés. Fontos azt leszögezni, hogy ez a teljes folyamatra vonatkozik, tehát nemcsak a nyertes kiválasztására, hanem a projekt teljes megvalósulása során vesz részt az ellenőrzésben ez a megbízott harmadik szervezet. Azzal kapcsolatban, hogy milyen eredményekkel járhat, vannak adatok, például az eredetileg tervezett költségvetést össze lehet hasonlítani a később megvalósulttal és ezzel kapcsolatban, például a Columbiában a Transparencynek az az eredménye, hogy 5-60%-kal tudták csökkenteni az eredeti költségvetésekhez képest a később megvalósultat. Vagy például a milánói metró esetében 227 millió dollárról sikerült 90 millió dollárra lecsökkenteni. Tehát, volt egy eredetileg tervezett összeg és ehhez képest, ennyivel olcsóbban tudtak megvalósulni ezek a projektek. Nyilván remélni tudják, hogy ezek alapján, hogy akár ez Budaörsön is működni tud, és úgy gondolja, hogy ezért kötelességük, hogy belevágjanak ebbe és egy kijelölt projektnél kipróbálják, hogy ez hogyan működik.                             

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: az ő pártjukban ez úgy működik, hogy mindenki a saját településén úgy dönt és nyilván annak a tudatában, hogy mi a településnek az érdeke. Nem szoktak egymásra nézegetni ilyen szempontból és ez szerinte így is van jól! Nem a FIDESZ-KDNP színeiben ül itt, hanem a Jobbikéban. Nyilván Janiczak Dávid párttársának megvolt az oka, átnézte, meggondolta, kész, pont! Ez az ő döntése, nem szeretne ezzel itt most foglalkozni, mert most Budaörsön ülnek és Budaörsről döntenek, nem pedig Ózdról. Nagyon-nagyon örülne annak egyébként, ha mindenegyes közbeszerzést az országban akárhol is legyen, akármilyen témakörben, és bárki legyen is az, átvizsgálná és a „pénztáros” Lőrinc, meg az egész bandája úgy, ahogy van…, és nyilván mindenki el tudja gondolni, hova képzelő ő őket, a maguk bevételével és közbeszerzési győzelmével és azért a pofátlanságnak nincs határa… Itt Simicskáznak jobbra, Simicskáznak balra, azzal a Simicska Lajossal, aki ma megfelel, akár a „pénztáros” Lőrincnek, akár Habony Árpádnak, illetve a kettőnek együtt és ez volt Simicska Lajos egyébként a múltban. Ő ezt érti, de ettől függetlenül tartja a véleményét, hogy nem feltétlenül kell 3 millió forintért ezt csinálni, és nem biztos, hogy a budaörsi helyzetben ezt most kellene így, ebben a formában. Hogy behoz-e belőle annyi pénzt? Nagyon örülni fog egyébként, ha behoz, félreértés ne essen, de ugyanezeknél az asztaloknál, az idei költségvetésnél nagyon fontos budaörsi ügyekben, nagyon sokszor elhangzott az, hogy pontosan a Kormánynak köszönhetően és a szolidaritási hozzájárulásnak „köszönhetően” mennyire nincsen pénz egy csomó dologra. Azt gondolja és lehet, hogy ő ebben a túlságosan idealista, de az hogy valami átláthatóan működjön, és ne legyen korrupció, az mindjárt úgy kezdik, hogy mennyit kell kifizetni érte, hogy valaki megtegye azt, hogy spórol a városnak 100 millió vagy 2 millió forintot. Azt gondolja és nem vár el senkitől ingyen munkát, félreértés ne essen, mert minden munkának ára van, de azt gondolja, hogy ebben a városban, aminek nem föltétlenül örül, sőt egyáltalán nem örül, és most kimondja, hogy nem FIDESZ-es vezetésű és nem FIDESZ-es többségű Képviselő-testület van. Azt gondolja, hogy nekik is van közbeszerzési döntéshozó bizottságuk, meg minden, az előző ciklusban ő is ült benne, tehát sok mindent ott is meg lehet nézni, és figyelni lehet arra, hogy pontosan menjenek a dolgok és úgy gondolja, hogy ez a 3 millió forint neki akkor is sok. Bárki hozzászólhat Ózddal, mindennel kapcsolatban, elmondhatja, hogy ez hány százaléka a megspórolandó összegnek, akkor is azt gondolja, hogy amikor itt egy csomó akár civil szervezetekről, akár bármi másról beszélnek, hogy mire éppen pont nincs pénz, akkor ő azt gondolja, hogy ezeknek a dolgoknak nem 3 millió forint+áfa költség erejéig kellene normálisan működnie, hanem ennél sokkal kevesebbért vagy azt mondaná, hogy ingyen. És egy civil szervezet, hogyha szeretné elvégezni ezt a munkát, végezze el, nagyon örül neki és nagyon nem érdekli, hogy most Soros György áll mögötte vagy bárki más. Ha kideríti, és ez pozitívumot hoz bárki számára vagy bármilyen közbeszerzési eljárás során ez átláthatóságot vagy bármilyen tiszta működést eredményez, rendben van, tegye! Ha ért hozzá végképp tegye, de úgy gondolja, hogy ez a 3 millió forint ezért akkor is sok!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: képviselő asszony azt mondta, nem nagyon örül annak, hogy ilyen többsége van a Képviselő-testületnek, ő meg azt mondja, lehet, hogy azért van ilyen többsége ennek a Képviselő-testületnek, mert az itt élők azt helyesnek tartják, amit például ebben a kérdésben is ez a Képviselő-testület képvisel. A szóban is benne van, mert ők azt gondolják és lehet persze azt mondani, hogy a Jobbiknál nem szokott olyan lenni, hogy egymásra odafigyelnek. Nem szeretne udvariatlan lenni, meg egymás közötti beszélgetést kiteregetni, de azért képviselő asszony is emlékszik olyanra, amikor megkérte arra, hogy egy képviselőtársának hasonló ügyben adjon tanácsot, mert őt érdekli valami, ami Budaörsön volt, ezt ő készséggel teljesítette, nem mintha a szíve csücske lenne az a politikai szervezet, ahonnan ez jött, de azt gondolta, hogy egy közéletben működő ember, egy másik közéletben működő embertől, ha egy kérdést, kérést kap, akkor arra illik válaszolni, ha azt udvariasan teszik, és megtette. Ott sem volt másról szó, mint itt. Gondolja, hogy Ózdon sem azért tette a jobbikos vezetésű testület vagy polgármester ezt a lépést meg, mert azt fontolgatta és azt szálazgatta, hogy egy ilyen szervezetnek az alapítói, és ez most tényleg vicces, mert ez most olyan, minthogyha az Egyesült Államokat az alapítóatyák alapján ítélnék meg a mai tevékenységük kapcsán. Szóval, az egész annyira vicces és annyira kilóg a lóláb, mert ha nem hangzott volna háromszor el a neve Sorosnak, akkor még el is hinné, hogy nem ez áll mögötte, de azért annyira nem naiv és nem játssza el, hogy ennyire naiv lenne, miközben itt tények támasztják alá azt, hogy az elvárásuk, a szándékuk nem pusztán arról szól, hogy ez átlátható legyen és az átláthatóságot a nevében is viselő szervezettel – amelynek olyan referenciái vannak, amik itt elhangzottak – kötnek erre megállapodást, hanem a reményük pont az, amit képviselő asszony is mondott, hogyha kevesebb a pénzük, akkor ne költsenek többet el, mert és nem arról van szó, hogy itt tisztességtelenül akarnak a Műszaki Ügyosztályon eljárni vagy a közbeszerzésben résztvevők szándékosan akarnak szabálytalanul eljárni. A korrupciónak sokféle módja van, például az, hogy összejátszanak a pályázók egymással és ezt nem minden esetben lehet felderíteni és ők meg azt szeretnék, hogy még a látszatát is elkerüljék az ilyen ügyeknek. Egyébként meg tényleg ez az első ilyen alkalom, ki fog derülni, el lehet-e érni olyan eredményeket, amikről akár Simándi Szelim, akár dr. Bakó Krisztina képviselők beszéltek. Ezt az idő el fogja dönteni. Az viszont egészen biztos, hogy az átláthatósággal kapcsolatosan semmiféle kritika ezzel az üggyel kapcsolatban majd nem érheti őket és nagyon reméli, hogy majd a végén meg ki fogják tudni mutatni, hogy nemhogy 3 millió forint többletkiadást eredményezett, hanem az egyenleg az úgy néz majd ki, hogy amennyit költöttek volna és amennyit ténylegesen költöttek, összegezve a szakértőre is elköltött összeget, az adja ki az egyenleget, hogyha ez a város szempontjából pozitív lesz, azaz kevesebbet kell költeni, akkor nem pénzbe került, hanem pénzt spóroltak meg.

 

Felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

102/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) elrendeli a mellékletben szereplő ajánlatnak megfelelő integritási megállapodás alkalmazását a Zombori utcai Idősek Otthona bővítésének közbeszerzési eljárása során, 3.000.000.- Ft+Áfa költségkeret erejéig;

2.) felhatalmazza a polgármestert a mellékelt ajánlat és megállapodás-tervezet szerinti tartalommal az integritási megállapodás illetve a kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére azzal, hogy az ehhez szükséges költségek forrását a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. Melléklete I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék kiadási jogcím terhére biztosítja;

3.) felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedések megtételére.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda Műszaki Ügyosztály

 

 

11.) Közművelődési megállapodás meghosszabbítása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy mind a két bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

103/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Közművelődési megállapodás meghosszabbítása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel – a melléklet szerinti tartalommal – a 2014. december 23-án megkötött (ÖNK-SZ-2014-1292. sz.) közművelődési megállapodást újraköti, 2017. július 1-től 2025. december 31-ig.

 

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

12.) A BDSE kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 7 egyhangú igennel javasolta támogatásra a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti tartalommal a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

104/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A BDSE kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Diáksport Egyesület Röplabda Szakosztályának kérelmét – működés támogatása – 3.900.000 Ft-tal támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 24.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.
 3. A BDSE-vel, a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2018. február 28.

 

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

13.) A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a KMISB 6 egyhangú igennel támogatta, a PEB minősített többség hiányában 5 igen, 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: már jó pár éve döntöttek arról, hogy a helyi kiadványok megjelenését támogatják. Még annak idején, ha jól emlékszik egy magasabb összeg, 2 millió forint volt a kezdő keret. Véleménye szerint nagyon jó pályázatok jöttek és pontosan azokban a témákban, amiért ezt annak idején megszavazták, hogy budaörsi helyi ügyekről, mint budaörsi pezsgőgyártásról, a város kapuiról, amiből már sajnos nem túl sok maradt meg, de viszont annál szebbek, amik megmaradtak, úgyhogy ebben az évben úgy érezte, és nagyon nehéz dolguk volt a Bizottságban, hogy nagyon jók voltak a pályázatok és szerinte szívük szerint mindegyikre odaadták volna. Ahol kevesebbet adtak, ott technikai probléma is adódott, tehát olyanra is kérte, amire sajnos nem adhatnak ebből a keretből, mert a pályázati kiírás nem úgy szólt. Jó munkát kíván a saját nevében az alkotóknak és reméli, hogy a cél ugyanígy megvalósul jövőre is és ugyanilyen színvonalas pályázatokat fognak kapni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

105/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.)  Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a pályázati felhívásra beérkezett alábbi táblázatban szereplő pályázók kiadványainak megjelenését támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 40. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” 1.800.000 Ft keret terhére.

 

Pályázó/ Kiadó neve/ SzerzőKiadvány címePéldány

szám

(db)

Támogatási összeg (eFt)
1.

 

Baráthné Bátai BeatrixBudaörs kertjei

szerkesztő: Baráthné Bátai Beatrix, Áros Zsuzsa, Steinhauser Klára, Nagy Sándor Andrásné, Szaplonczay Marianne

 

500

 

350

2.Frank JánosA Sváb-Alpoktól a Frank tanyáig

alcím: A budaörsi Hölle-pezsgő

300300
3.Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület /

szerzők: dr. Mester Edit, Vasszi Réka

 

Legyél Te is régész!

Felfedezőfüzet az ókorban

500300
4.Rózsás Csabáné

 

Teri és Feri Gyermektörténetek I. és II.30050
5.Steinhauser KláraVÁROSUNK KAPUI

szerzők: Amrusné Eck Mária/ Steinhauser Klára

1000400
6.Szentpéteri Tibor

/ Balassi Kiadó Kft.

Akit a vonat szele megcsapott. Szentpéteri Tibor formatervező

szerző: Dr. Vadas József művészettörténész

400250
7.Várhegyi IstvánKötődések V.  –Steinhauser Klárával beszélget Várhegyi István200150

Összesen:                                                                                                          1.800.000

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltak alapján az 1. pont szerinti Támogatottakkal a támogatási szerződést kösse meg.  Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni. Elszámolási határidő: 2018. március 31.  Elszámolni a 20% önrésszel növelt teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített tiszteletpéldányokkal kell.

 

Határidő: 2017. július 15. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős:polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

 

 

14.) Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy a PEB 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

106/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. az ARAMIS Sport Egyesülettel 2016. március 31. napján megkötött ÖNK-SZ-2016-162. számú pénzeszköz átadási szerződés felhasználási határidejét 2017.december 31. napjáig, elszámolási határidejét 2018. január 31. napjáig meghosszabbítja,
 2. felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

15.) Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) I. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy a PEB 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, hogy hosszabbítsák meg augusztus 15-ig a szerződést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslat vagy előtti részét, ami a szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslat, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

107/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) I. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskolával 2016. július 4. napján kötött L000556 számú, egyszer módosított átmeneti elhelyezést biztosító szerződés 2017. augusztus 15. napjáig történő meghosszabbításához,
 2. felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

16.) Polgármester 2017. I. félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután őt érinti ez a napirend, kéri a Képviselő-testületet arra az ügyrendi szavazásra, mely szerint a döntéshozatalból zárják ki.

 

A Képviselő-testület a javaslatot 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

108/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2017. I. félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 9 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. Köszöni a Képviselő-testületnek!

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester személyes érintettség okán nem szavazott. )

 

109/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Polgármester 2017. I. félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2017. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

17.) A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt egy technikai ok miatt a szeptemberi ülést 20-áról 19-ére kívánják áthelyezni.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

110/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint módosítja a 2017. évi Munkatervét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

18.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek során elmondja, hogy Kovács László Munkácsy díjas budaörsi festőművész hagyatékáról van szó és a helyiség használatának a meghosszabbításáról van szó. Gondolja, hogy ezt indokolni nem szükséges.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

111/2017.(VI.21.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagosan Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan 1. emeletének hátsó szárnyában található 9. számú helyiségének Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megőrzése érdekében történő térítésmentes használatba adása tárgyú szerződés 2018. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, a további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017 július 04.