Döntés a Mindszenty Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

Előterjesztés

Döntés a Mindszenty József Római Kat. Óvoda és Nyelvoktató Ált. Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

Dokumentum elérhető itt:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/40763/753167

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesterének

  ELŐTERJESZTÉSE

a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság

  1. augusztus 14-ei rendkívüli ülésére

 

 

Tárgy:            Döntés a Mindszenty József Római Kat. Óvoda és Nyelvoktató Ált. Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

 

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

 

 

Tisztelt Bizottság!

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola (Iskola) az iskolaépület bővítése idejére (2016-2017. tanév időtartama alatt) 4 tanulócsoport elhelyezését kérte a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) ingatlanban, amelyhez Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2016.(V.25.) számú határozatában hozzájárult.

Önkormányzatunk és az Iskola között az átmeneti elhelyezést biztosító szerződés megkötésre került, amelyet a felek két alkalommal módosítottak (1-3. számú melléklet). A szerződés, valamint módosításai értelmében az épületrészt Önkormányzatunk az Iskola számára 2016. július 4-étől 2017. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre térítésmentesen átmenetileg rendelkezésre bocsátotta azzal, hogy a közműhasználatért 99.254,- Ft + Áfa/hó közműátalányt tartozik megfizetni.

Az Iskola 2017. augusztus 1. napján a székhely intézményük épülete átépítésének elhúzódása miatt kérte a rendelkezésükre bocsátott épületrész 2017. október 30. napjáig történő további használatát, szerződésük meghosszabbítását (4. számú melléklet).

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet (Rendelet) 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosításba adásáról, azon vagyonkezelői jog, vagy haszonélvezeti jog alapításáról 5 évet meg nem haladó határozott idejű jogviszony létesítése esetén annak éves nettó díját figyelembe véve 5 millió forint értékhatárig a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt.

A Rendelet 16. §-a szerint a vagyon hasznosításának, vagy tulajdonjoga átruházásának térítésmentességét, vagy kedvezményességét a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti korlátozásokkal az e rendelet 4. alcíme szerint döntésre jogosultak állapíthatják meg.

Figyelemmel a fentiekre az alábbiakban előterjesztett határozati javaslathoz kérem a Tisztelt Bizottság támogató döntését!

Mellékletek:

  1. sz. melléklet: Átmeneti elhelyezést biztosító szerződés
  2. sz. melléklet: Átmeneti elhelyezést biztosító szerződés 1. számú módosítása
  3. sz. melléklet: Átmeneti elhelyezést biztosító szerződés 2. számú módosítása
  4. számú melléklet: kérelem

 

 

Határozati javaslat a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottsága

  1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja, valamint 16. §-a alapján a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskolával 2016. július 4. napján kötött L000556 számú, két alkalommal módosított átmeneti elhelyezést biztosító szerződés  október 30. napjáig változatlan feltételekkel történő meghosszabbításához,
  2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdés c. pontja alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő:                                                  a határozat közlésére azonnal

Felelős:                                                      Polgármester

Végrehajtást végzi:                                   Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

Budaörs, 2017. augusztus 8.

                                                                                       Wittinghoff Tamás

                                                                                           polgármester

 

 

Az előterjesztést készítette:

Ügyintéző: dr. Juhász Ágnes                                                  ……………………………………….

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma                        ……………………………………….

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály                       ……………………………………….

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba                          ……………………………………….

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné                                ……………………………………….

 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:                                                                         ……………………………………….

Jegyző: dr. Bocsi István                                                         ……………………………………….