Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása és Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírása

Előterjesztés

Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása és Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírása, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. szeptemberi; Frankhegyi Részönkormányzat 2017. szeptemberi; a Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésére

Az előterjesztés és mellékletei elérhetőek itt.

Az előterjesztés szövege alább is olvasható:

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

 

ELŐTERJESZTÉSE

 

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. szeptemberi;

Frankhegyi Részönkormányzat 2017. szeptemberi;

a Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésére

 

Ikt.sz.: XI/66-    /2017

Tárgy: Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása és Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírása

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése, illetőleg a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 

 

       A tárgyi témában 43/2017.(IV.26.) ÖKT sz. határozattal a Képviselő-testület elfogadta a terület fejlesztésével kapcsolatos Cselekvési Programot, melynek a Kőhát utca szűkületének vonatkozásában elkészült tanulmányterv miatt apróbb módosítása vált szükségessé. A Hivatal a Cselekvési Program (annak szükségesé vált apróbb módosításival, lásd.: 1.sz. melléklet) alapján előkészítette a Frankhegyi Víziközmű Társulattal kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződést (lásd.: 2.sz. melléklet), amit dr. Hardy Géza 2017.szept. 01-én eljutatott Hivatalunkhoz aláírva.

 

 

A fent leírtak alapján szükségessé vált a Cselekvési Program módosítása, valamint a képviselő-testület felhatalmazása a szerződés aláírására az alábbi határozatokban megfogalmazottak szerint.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT     
a Frankhegyi Részönkormányzat / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el jelen előterjesztés 1.sz mellékletét képező módosított Cselekvési Programot és egyben kérje fel a Polgármestert, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulattal kötendő jelen előterjesztés 2.sz mellékletét képező Településfejlesztési Együttműködési Szerződést írja alá.

 

 

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, és a 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

HATÁROZATI JAVASLAT:
a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 1.sz mellékletét képező módosított Cselekvési Programot és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulattal kötendő jelen előterjesztés 2.sz mellékletét képező Településfejlesztési Együttműködési Szerződést írja alá.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, és a 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

Határidő:                     folyamatos

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:      Műszaki Ügyosztály

 

 

Budaörs, 2017. szeptember       .

 

                                                          

      ………………………………….

                                                                                                           Wittinghoff Tamás

                                                                                                                polgármester

Az előterjesztést készítette:      Műszaki Ügyosztály
Főépítészi Iroda

Vári Attila, településrendezési ügyintéző                                                …………………………..

Csík Edina, főépítész                                                              …………………………..

Lőrincz Mihály, műszaki ügyosztályvezető                                            …………………………..

Látta:

Vágó Csaba, polgármesteri kabinetvezető                                             …………………………..

Törvényességi ellenőr:                                                                         …………………………..

 1. Bocsi István, jegyző: …………………………..

Mellékletek:

1sz. melléklet: módosított Cselekvési Program

2sz. melléklet: dr. Hardy Géza Frankhegyi Víziközmű Társulat által aláírt Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

 

Cselekvési program

Frankhegy I. ütem közterületi fejlesztések

 1. Szükséges útszélesítések kialakítása

Társulat vállalja, hogy

 • elkészítteti a 8990/9; 8990/8; 8990/7; 8990/1; 8979/3; 8947/8; 8991/1; 8991/2; 8992/1; 8992/2 hrsz.-ú ingatanokhoz szükséges vázrajzokat;
 • megfelelő jogszabályi környezet esetén elindítja a telekalakítási eljárásokat, mind a fentiekben felsorolt hrsz-ok, mind az alábbi pontban a Fátyol utca vázrajzával kapcsolatban az Önkormányzat által előkészített ingatlanok vonatkozásában;

Önkormányzat vállalja, hogy

 • felülvizsgálja és átdolgoztatja a Fátyol utcai vázrajzot (9046/3; 9046/2; 9046/1; 9118; 9117/2; 9116/3; 9116/2; 9116/1; 9050/1; 9100/8; 9052/2; 9052/3; 9053/1; 9100/7; 9095/1; 9096/2; 9097/1; 9093/2; 9093/4; 9056; 9057/2; 9058/2; 9059/2; 9061/2; 9063/5; 9064/1; (9064/5)) és előkészíti a Frankhegyi Víziközmű Társulatnak a telekalakítási eljárás megindításához;
 • a telekalakítások végrehajthatóságának érdekében módosítja Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló, többször módosított 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletet;
 • Kőhát utca szélesítésével kapcsolatos területszerzés lebonyolítását és az azzal kapcsolatosan felmerülő költségeket.
 1. A 9100/5 és a 9055 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárások

Társulat vállalja, hogy

 • a szükséges közgyűlési döntés után elindítja a kisajátítási eljárásokat;

Önkormányzat vállalja, hogy

 • összeállítja a kisajátításokhoz szükséges kérelmet és mellékleteit;
 1. Közművek kiépítése

Társulat vállalja, hogy

 • az I ütem területén található víziközmű hálózati elemek terveinek elkészítését, engedélyeztetését;
 • az I. ütem területének ellátásához szükséges Kőhát utcai szakasz közműhálózati tervezését engedélyeztetését;
 • fentiek kivitelezési terveinek elkészítését, megvalósítását;

Önkormányzat vállalja, hogy

 • a Kőhát utca közmű és közterület rendezésével kapcsolatosan előzetesen tanulmánytervet készíttetett, amit átad a Frankhegyi Víziközmű Társulatnak;
 • egyetértés esetén kiadja a közútkezelői, szakhatósági és tulajdonosi hozzájárulásokat;
 • a nyomásfokozó gépház megépítését, a vonalas közművek építésével párhuzamosan;
 1. Útépítés

Társulat vállalja, hogy

 • a Fátyol utca kivételével elkészítteti a az útterveket az I. ütem területére és a Kőhát utcai érintett szakaszra;
 • az elkészűlt tervek műszaki tartalmát kettébontja: ütem: a közművek elhelyezéséhez szükséges szélesség, koronaszint (együttesen: úttükör) létrehozása; 2. ütem: útburkolat, járda, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés kiépítése;
 • az útépítések 1. ütemének kiépítését a közművek építésével együtt;
 • döntést hoz a Településrendezési Szerződés megkötéséig a 2. ütem építésével kapcsolatban, hogy önerőből építi meg, vagy az önkormányzat építi meg, ebben az esetben a beruházás költségét az önkormányzat ráterheli a telekre eső részét, az érintett ingatlanok tulajdonosaira;

Önkormányzat vállalja, hogy

 • átadja a Fátyol utcával kapcsolatban készített útépítési tervet;
 • az útépítés 1. üteme folyamán is műszaki ellenőrzést biztosít, kiemelt tekintettel a megépítendő támfalakra;
 • amennyiben a 2. ütem vonatkozásában olyan irányú döntés születik a Víziközmű Társulat részéről, hogy az önkormányzat valósítsa meg azt, ennek költségeit ráterheli az érintett ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok tulajdoni lapjaira.
 1. Költségviselés

Társulat vállalja, hogy

 • kidolgozza a költségmegosztás elvét, ennek alapján telkenként meghatározza az érdekeltségi hozzájárulást a közművek építéséhez kapcsolódóan;
 • kidolgozza a költségmegosztás elvét az útépítéshez kapcsolódóan;

Önkormányzat vállalja, hogy

 • a Víziközmű Társulat kérelmére a hozzá nem járuló tulajdonosok esetében adók módjára behajtja a kalkulált érdekeltségi hozzájárulást a közműépítések vonatkozásában;
 • amennyiben az útépítés 2. ütem vonatkozásában olyan irányú döntés születik a Víziközmű Társulat részéről, hogy az önkormányzat valósítsa meg azt, az útépítési hozzájárulást meg nem fizetők esetében az önkormányzat képviselő-testülete a költségek áthárításról határozatban dönt;
 • folyamatosan figyeli a beruházáshoz felhasználható pályázati forrás lehetőségeket.
 1. Szerződések

Társulat vállalja, hogy

 • Településfejlesztési Együttműködési Szerződést köt az önkormányzattal jelen cselekvési terv szerinti feladatok megvalósítására, így útépítési munkák esetén is jogosult építtetőként fellépni;
 • segíti az egyes telektulajdonosokkal történő Településrendezési Szerződések kommunikálását, adminisztratív munkálatait;

Önkormányzat vállalja,

 • a Településrendezési Szerződések tervezeteinek összeállítását, egyeztetését, valamint az ügyvédi költségeket;
 1. Kommunikáció

Társulat vállalja,

 • közgyűlés megtartását a Lakossági Fórumot követően, jelen Cselekvési Terv végrehajtásához szükséges döntések meghozatalát;
 • az I. ütem út és közműépítéssel kapcsolatos folyamatos lakossági kommunikációt;

Önkormányzat vállalja

 • lakossági fórum szervezését az I. ütem megvalósítása, önkormányzati feladatvállalás témakörben;
 1. Helyi Építési Szabályzat

Önkormányzat vállalja, hogy út- közmű építés megkezdését követően elindítja az I. ütem területére vonatkozóan a településrendezési eszköz jóváhagyási eljárását;

 1. Egyéb

Társulat vállalja, hogy megkezdi a II. ütem előkészítésének munkálatait.