Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló, a Képviselő-testület 2017. szeptember 19 -ei, valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szeptemberi ülésére.

A dokumentum: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Csatolmányok

Az előterjesztés:

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2017. szeptember 19 -ei,

valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

szeptemberi ülésére

 

Ügyiratszám: VII /384-1/2017.

 

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2014.évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

 

Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően, vagyis negyedévente kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Az Állami Számvevőszék 2011-ben ellenőrzést végzett Önkormányzatunknál, melynek során a 2007. január 1. és 2011.június 30. közötti időszak adatai alapján az Önkormányzat financiális és likviditási mutatóit értékelte, annak a célnak elérése érdekében, hogy megállapítsa az Önkormányzat gazdasági stabilitását CLF vizsgálati módszer segítségével.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján – a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek megfogalmazott javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozatával fogadta el.

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításainak és javaslatainak egy pontja rögzíti, hogy a Polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről, valamint szükség esetén kezdeményezzen intézkedéseket a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

Az elfogadott Intézkedési Tervben foglaltak alapján a Polgármester minden évben negyedévente nyújt tájékoztatást úgy, hogy először önálló előterjesztésként az I. negyedévről, azt követően a féléves, az I-III. negyedéves, illetve az éves beszámoló keretében.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. féléves helyzetének alakulásáról.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

 

 

A féléves költségvetési beszámolót az 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2017. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

 

 1. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

 

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

 

A 2017. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős anyagi fedezetet biztosított.

 

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi – és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

 

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 19.505.164 e Ft, melyből 4.296.755 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 1.720.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen 10.744.951 e Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 55,09 %.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 19.505.164 e Ft, melyből első félévben 6.357.746 e Ft teljesült, amely 32,60%-os teljesítésnek felel meg.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

 

 

 

 

Az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

 

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet szerint)

 

 1. Működési költségvetés bevételei

 

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 53,72 %-a (633.883 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

 

 • A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 143 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2016. december havi bérkompenzáció 1.606 e Ft összegben.

 

 • A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft a 2017.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 381.586 e Ft bevétel realizálódott.

 

 • A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása óvodai, iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 172.808 e Ft. Itt még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás.

Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 156.218 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék (16.781 e  Ft), valamint a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (11.999 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

 

 • A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft az éves támogatás, melyből június 30-ig 55.889 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 792 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még új jogcímként a kulturális illetmény pótlék 2 986 e Ft összegben.

 

1.1.5  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a 2017. évi bérkompenzáció időarányos összege 5 712 e Ft összegben és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációjához kapott állami támogatás 171 eFt összege.

 

1.2  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (641 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (36.696 e Ft), az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 2.976 e Ft, valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt, a fenntartásában működő Heimatmuseumtól elvont 4 087 e Ft összegű szabad maradvány.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a 2016. második félévében beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 931 e Ft-ot utalt át az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

 

 

 1. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

 

 1. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

 

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel. A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg.  Az első félévben a tervezett adóbevételek 44,57 %-ban teljesültek, mely elmarad a tervezett mértéktől. A szeptember 15–én esedékes befizetési kötelezettségek fognak pontosabb képet adni a ténylegesen várható bevételekről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a 2017. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

 1. táblázat

 

 

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

 1. táblázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

 1. táblázat

 

Az előző évek tervezett adóbevételeinek félévi és éves teljesülési aránya az alábbiak szerint alakult.

 

 1. táblázat

 

 

 

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 1.509 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

 

 1. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a szolgáltatások ellenértéke 132.834 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 105.527 e Ft, egyéb (közútkezelői hozzájárulás, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, alkalmazottak térítési díja) 27.307 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek

16.444 e Ft összege, melyből önkormányzati vagyon üzemeltetésből 12.728 e Ft (Törsviz Kft, BTG Nonprofit Kft), részesedés után kapott osztalékból 3.716  e Ft folyt be (Törs Kft). Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) a félév év folyamán 61.657 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) ellenértékeként 78.925 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 79.291 e Ft bevétel teljesült.

Az egyéb működési bevételek 8.413 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a a folyószámlák kamataiból 144 e Ft,  vízterhelési díj elszámolásából 4.796 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítésből 408 e Ft, költségek visszatérüléseiből (pl.: korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszautalása, peres ügyek megtérülései) 1.329 e Ft, egyéb bevételekből (pl. belterületbevonás, kötbér, roncs gépjárművek hulladékkénti értékesítése) 1.736 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

 1. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 214 e Ft, a 2016-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 2.251 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt terveztük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatást, amelyből a beszámolási időszak végéig 427.909 e Ft realizálódott szállítói előlegként.

A KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázat 242.520 e Ft tervezett összegéből az első félév folyamán 130.417 e Ft összegű szállítói előleget könyveltünk le.

Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 eFt összegű forrás bevonását a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától, amely teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

 

 

 1. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 13.201 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 92 e Ft, valamint a korábbi években, részletre értékesített, telkek tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 2.026 e Ft folyt be. Földterületek eladásból 11.083 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

 

 

 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül közműfejlesztési hozzájárulás címén 15.707 e Ft, a megszűnt viziközmű társulatoktól átvett – még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból – 2.157 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 6.009 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.885 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához 13.500 e Ft hozzájárulást érkezett. Bűnmegelőzési eszközök vásárlására 1.000 e Ft adomány folyt be az önkormányzathoz.

 

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

A beszámolási időszak végéig hitel lehívására nem került sor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

 

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 19.230.376 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.283.260 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az első félévben 6.234.856 e Ft-ot használtunk fel, amely 32,42 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozók decemberi bére és az azt terhelő járulékok, illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

 1. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

 

 1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 518.763 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 202.918 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 39,12 %- a.

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 140.765 e Ft, melynek a könyvelés alapján 48,68 %-a teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

 

 1. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2017. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.254.288 e Ft volt, mely 36,36%-os mértékben (1.183.161 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 978.720 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 390.974 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 22,81 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléket) kiadásainál 36,42 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléket) kiadásainál 30,25 % -os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléket) a módosított előirányzat 24,53 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléket) előirányzatának 40,75 %-a teljesült 2017. június 30-ig.

Az önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 62,89 %-ban teljesült.

 

 1. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 290.360 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 30,13 %-át, azaz 87.494 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

 

 1. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.681 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége és a 2016. évi ágazati pótlék elszámolásából adódó 273 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség.

A 2017. június 30-áig 1.105.390 e Ft szolidaritási hozzájárulást fizettünk meg, valamint eleget tettünk visszafizetési kötelezettségeinknek.

 

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások félévi teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 127.704 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (48.757 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 102.422 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület döntött a keret felosztásáról. Június 30-ig 16 490 e Ft átutalása történt meg.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2017.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 22.893 e Ft (39,24 %) teljesült 2017. június 30-ig.

 

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.456.237 e Ft, melyből 2017. június 30-ig 625.379 e Ft (42,94 %) teljesült.

 

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG nonprofit Kft részére a 84/2017. (V.24.) ÖKT. számú határozatában 85.200 e Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. A félév során a tagi kölcsön átutalás megtörtént.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2017.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 102.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 197.737 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

 

5.6 Működési céltartalék

 1. június 30-ai állapot szerint 1 feladat, a BTG kezességvállalás 12.500 e Ft összege szerepel a működési céltartalékban az 5/C számú melléklet szerint.

 

 1. Felhalmozási költségvetés kiadásai

 

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 6.612.623, mely pénzforgalmilag 11,93 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

 • beruházások
 • felújítások
 • egyéb felhalmozási kiadások

– felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

– felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

– felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

– befektetési kiadások

– felhalmozási céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. mellélet szerint)

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

 

 • Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Módosított előirányzat: 99 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 750 e Ft

 

Farkasréti u. 54.:

A Képviselő-testület a 92/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra 40.300.000 Ft piaci forgalmi értéken vételi ajánlatot tett, amit a tulajdonos nem fogadott el, ezért indította el az Önkormányzat a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítő fejlesztésére tekintettel az ingatlan kisajátítását. A Képviselő-testület a 75/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozata alapján úgy döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítás eljárása során kirendelt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított 42 510 e Ft kártalanítási értéket elfogadja, és azon az értéken kártalanítási összegként kifizette az ingatlan értékét. Az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

 

Szilvás:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2017.(IV.26.) ÖKT számú határozatával döntött úgy, hogy a Budaörs, 093/37 hrsz-ú, Szilvásban található ingatlan dr. Hay Ottilia Mária tulajdonában levő 200/2400 tulajdoni hányadát, mely összesen 120 m², megvásárolja 2500,- Ft/ m², összesen 300 e Ft vételáron. Az adásvétel létrejött, az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

 

Templom tér 8.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2017.(VI.21.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával a Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 helyrajzi számú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó, Nagy Imre, Gilicze Antalné és Nagy Károlyné eladók, valamint Kaszai Erika, Schmidt Ildikó és Márcisz Zsolt János vevők között 2017. június 6-án, 15 000 e Ft vételárért létrejött adásvételi szerződés kapcsán és az ingatlanrészt megvásárolja. Az ÖKT határozat alapján 2017.06.27-én 1 500 e Ft összegű foglaló került megfizetésre.

 

Budaörs, Szabadság út 30.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozata alapján megvásárlásra került a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti 2052 helyrajzi számú ingatlant 21 260 e Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés még nem jött létre, az eladó kérésére további egyeztetéseket folytatunk, véleményünk szerint az eladó magasabb vételáron kívánja értékesíteni az ingatlanát, ezért negligálja a tárgyalás lezárását.

 

Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy

 1. megvásárolja a 7690 helyrajzi számú ingatlanból a Rezeda utca bővítéséhez szükséges 16 m2 nagyságú területet 440 e Ft vételáron. Az adásvételi szerződést megkötöttük. A kifizetés megtörtént.

 

 1. a Budaörs, Rezeda utcában lévő 7688/4 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozása során az Önkormányzat tulajdonába vett 5 m² nagyságú terület a Rezeda utcához kerül csatolásra és a telekalakítással járó eljárási költségre 90 000 Ft-ot átcsoportosított a Költségvetés 5/B mellékletében új sorként létrejövő Támogatás háztartásoknak sorára. A vonatkozó támogatási szerződést megkötöttük. Az ügyfelek beszerezték a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, melyek költsége mindösszesen 22 500,-Ft volt. Az összeg kifizetésre került.

 

Shell Hungary Zrt.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5 180 e Ft + áfa vételárért. A Képviselő-testület a 218/2016.(IX.21.) ÖKT sz. határozatával a vételár/kártalanítás összegének (112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítotton túli) 1 400 e Ft-os többlet fedezetét biztosította. A vonatkozó szerződés aláírásra került, jelenleg a telekalakítási eljárás van folyamatban a Földhivatal előtt.

 

A Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9 900 e Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás miatt elhúzódott. Az örökös kérésének megfelelően külön-külön szerződést fog kötni az Önkormányzat a bejegyzett tulajdonosokkal.

 

 

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó keret terhére az alábbi feladatok készülnek: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve.

A 2017-es ortofotó elkészült, kifizetésére csak a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 16 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 835 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 575 e Ft

 

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve, a BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezése, a módosítással kapcsolatos tervezési tevékenység, az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének I. üteme valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése. A szerződéssel lekötött állomány a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek, a teljesítés ezek egy részének kifizetése.

Módosított előirányzat: 10 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 282 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 153 e Ft

 

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal) valósult meg, a Szabadság út 14. szám alatti helyiség még hiányzó bútorai kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 1 426 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 645 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 347 e Ft

 

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepel.

Módosított előirányzat: 106 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 81 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 81 e Ft

 

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok részére a már meglévő bútorok átszerelése és orvosi kartonozó kialakítása történt, melynek kifizetése a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 291 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek  beszerzését az elhasználódott, javíthatatlan készülékek helyett. Az első félév folyamán mobiltelefon készülék és laptop beszerzése történt, a pénzügyi teljesítés a második félévben történik meg.

Módosított előirányzat: 1 065 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37 e Ft

 

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák esetleges pótlására ad fedezetet. Felhasználás a félév folyamán nem volt.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.9. Szabadság u. 24/3 használaton kívüli épület bontása

A keret terhére a korábban megkötött, a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése tárgyú szerződés pénzügyi rendezése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 481 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 481 e Ft

 

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségként az iskola kamera stabilizátor beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 202 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 202 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 202 e Ft

 

1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségként az iskola függöny beszerzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

 

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzése történt meg áthúzódó kötelezettségként.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 149 e Ft

 

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E keret terhére tervezzük a II. félévben az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

            

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az új gépjármű beszerzésére a szerződést az előző évben lebonyolított eljárás alapján megkötöttük, a gépkocsi a gyártó részéről 2017. június hónapban leszállításra került. A forgalomba helyezési eljárás befejezése után a második félév elején vesszük át, a pénzügyi teljesítés is a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 8 675 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás.  Az Auchan szennyvízátemelőbe szivattyú beszerzés valósult meg áthúzódó kötelezettségként.

Módosított előirányzat: 15 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 004 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 004 e Ft

 

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

Áthúzódó beruházás a térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme, jelenleg folyik a kivitelezés.

Módosított előirányzat: 29 996 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 924 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 116 e Ft

 

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A Képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján a táblák kihelyezése történik meg a II. félévben.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.18. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése történik. Az első félév folyamán a riasztó rendszer kezelő egységének cseréjét kellett végrehajtani meghibásodás miatt.

Módosított előirányzat: 1 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 74 e Ft

 

1.19. Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

A Budaörsi Rendőrkapitányság részére 108 db szék került beszerzésre, teljesítés a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 1. Ingatlan beruházások

           

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére folytatásra került a Csiki Pihenőkert Múzeum épületének tervezése, elkészült a Rózsa utcai intézmény emeletráépítésének tanulmányterve és az épület homlokzati színterve, továbbá kifizetésre került a KEHOP energetikai pályázathoz szükséges pályázat anyag elkészítése és a BVUSS világításkorszerűsítés tervezése.

Módosított előirányzat: 56 845 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 107 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 430 e Ft

 

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keretről az I. félévben lekötés nem történt.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére elvégzésre került a JMMK akadálymentesítésének, a Tűzoltó laktanya bővítésének és a BVUSS beléptető kiépítésének műszaki ellenőrzése, folyamatban van a KEHOP pályázatok során megvalósuló munkák, a BVUSS világítás korszerűsítés és a 2017. évi kisebb jellegű intézményi beruházások műszaki ellenőrzése. Továbbá lekötésre került a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának műszaki ellenőrzése.

Módosított előirányzat: 32 891 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 703 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 199 e Ft

 

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Előkészítésre kerültek a Herman Ottó Általános Iskola leválasztott sportpálya önálló helyrajzi számmal rendelkező telkének víz, csatorna, elektromos és gáz bekötésének, a Városi Ifjúsági Klub elektromos hálózatbővítésének és a Csiki Pihenőkert elektromos hálózatbővítésének munkái. Ezzel kapcsolatos lekötések a II. félévben várhatók.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre. A peres eljárás még folyamatban van.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A bíróság által korábban felfüggesztett kivitelezést pernyertesség után lehetett folytatni. Az épület korszerűsítése, bővítése a II. félévben befejeződik.

Módosított előirányzat: 33 427 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 535 e Ft

 

2.7 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza. A keretből továbbá lekötésre került a hátsó rézsűhöz kapcsolódó rámpához egy korlát építése, mely az I. félévben megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 979 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 167 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 279 e Ft

 

2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

A BVUSS létesítményben elkészült a lábmosó átalakítása és az új beléptető rendszer kiépítése, a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése. A pénzügyi teljesítés áthúzódik a II. félévre.

Módosított előirányzat: 55 419 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 070 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 800 e Ft

 

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

Pályázati kiírás hiányában lekötés az I. félévben nem történt.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Az akadálymentesítés az épület bővítésével került kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal. A munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 9 219 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 218 e Ft

 

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A Csíki Pihenőkert favázas rendszerű, teljesen elhasználódott gyermek vizesblokk épületének fejlesztésére a szerződés lekötésre került. A megvalósítást 2017.09.04-től kezdődik.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 774 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

A kávézó elkészült, megnyitott.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

 

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS uszoda és sportcsarnoki rész világítás korszerűsítési munkái lekötésre kerültek. A munkálatok folyamatban vannak, befejezés és fizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 55 801 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.14 Rózsa utcai épület redőnyök cseréje

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 6 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.15 Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 6 397 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.16 Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 5 258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 258 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.17 Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése

A keret terhére a tervezett feladatok lekötése megtörtént. A megvalósítás és a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 4 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 875 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.18 Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 2 731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.19 Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.20 Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatizálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 4 733 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 732 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.21 Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatizálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás és a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 12 967 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.22 Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása

A keret terhére a tervezett feladat lekötését és megvalósítását a II. félévben tervezzük.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 550 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.23 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 85 363 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 85 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.24 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 29 827 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.25 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 109 017 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 017 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.26 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére a meglévő épület további 32 férőhellyel történő bővítését tervezzük megvalósítani, a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 500 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.27 Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között

A keret terhére a Városháza liftben a hangosítás kiépítését terveztük, melyre a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítés a második félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 1 143 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.28 Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése

Az Óvoda homokozója mellé szükségessé vált egy podesz építése, melyre a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítés a második félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 1 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

 

 

 1. Út és mélyépítési beruházások

 

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét is. A keret terhére 2017. évben a következő tervezési feladatokat rendeltük meg: Őszirózsa és Nárcisz utca körvezeték kiépítése kiviteli terv készítés, 7178/4 hrsz ingatlan vízellátása, és szennyvízelvezetése kiviteli terv készítés, Víztorony utca és Kőhát utca közművek elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv készítés, Budaörs 2789/17 és 7289/18 hrsz (BTG telephely) szennyvízelvezetés tanulmányterv készítés, Árvácska utca 4307/12 hrsz-ú ingatlan vízellátás újbóli közműegyeztetés, Gesztenye utca szennyvízcsatorna újbóli közműegyeztetés, Tétényi – fennsík vízellátás tanulmányterv készítése, Tűzkőhegyi árok 1.számú mellékágának rendezési tervei, Csata utca és Garibaldi utcai árok egyes szakaszai zártszelvénybe helyezési tervei, Budaörs, Nefelejcs utca (Kőhegyi lépcsőnél) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Farkasréti út (Semmelweis utcánál) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Kolozsvári utca (Beregszászi utca – Zombori utca között) útépítés és csapadékvíz elvezetés terve, Budaörs, Víg köz továbbtervezése a Hegyalja utcáig. Útfelújítások terve (Baross, Törökbálinti, Puskás Tivadar utcák pályázatához), Beszterce utca út és csapadékvíz elvezetési terve, Törökugrató utca tanulmány terve.

Módosított előirányzat: 53 025 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 650 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 047 e Ft

 

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 43 802 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 801 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 157 e Ft

 

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 6 351 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 350 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 571 e Ft

 

3.4 Útépítések

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődnek el.

Módosított előirányzat: 227 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 226 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 632 e Ft

 

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg alábbi áthúzódó munkákat tartalmazza:

Tűzkőhegyi út 15. és Felsőhatár út és Tűzkőhegyi út és Farkasréti út közötti szennyvíz csatorna tervezése, Csiki utca Séta utcai kereszteződésében vízelvezetés javítása, Kisfaludy utca 3-7. számok előtti szakaszán a vízelvezetés javítása, Átlós utca Rózsa utcai kereszteződésében a vízelvezetés javítása, Bojt utca 2. számú ingatlan előtti vízelvezetés javítása. A munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 1 790 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 790 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 790 e Ft

 

3.6 Elektromos tervezések – mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi. A Kolozsvári utca, Hajnal utca, Baross utca, Nefelejcs utca, Szivárvány utca, Puskás Tivadar utca, Patkó utca, Bretzfeld utca közvilágítás, valamint földkábelbe helyezés tervezésre vonatkozó szerződéskötések megtörténtek.

Módosított előirányzat: 8 335 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 891 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 602 e Ft

 

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet. Áthúzódó beruházásként a Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás valósul meg ezen keret terhére.

Módosított előirányzat: 22 077 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.8  Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 8 222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 222 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően, vagy azzal egy időben lehet elvégezni. Az építés feltételei még nem adottak. A Víztorony utcai nyomásfokozó gépház elektromos ellátására vonatkozó szerződés került megkötésre. Jelenleg az ELMŰ általi tervezés van folyamatban, áthúzódó beruházás.

Módosított előirányzat: 74 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik a térségben beruházó cégekkel illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Módosított előirányzat: 9 398 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 398 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 289 e Ft

 

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött, 2017. évre műszakilag áthúzódó munkát tartalmaz. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 9 566 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 541 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 541 e Ft

 

 

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött, megvalósult, és pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 7 523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 522 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 936 e Ft

 

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósult meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán. Kifizetés a második félév elején várható.

Módosított előirányzat: 1 575 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 575 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

Az építés elkészült a pénzügyi rendezés 2017-ben történt meg.

Módosított előirányzat: 12 436 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 436 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 436 e Ft

 

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

A BKISZ V beruházás kivitelezése folyamatban van.

A BKISZ VIII Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók uniós közbeszerzési eljárása lebonyolódott, folyamatban van a szerződéskötés. A Thököly, Baross köz, Fodros, és Kisfaludy utcák közbeszerzési dokumentumai összeállítása folyamatban van, az a közeljövőben kiírásra kerül.

A teljes projekt támogatottsága 100 % részben uniós részben kormányzati forrásból.

Módosított előirányzat: 1 562 432 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 898 609 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

A megvalósításra tanulmányterv készült, melynél a szolgalmi jogos átvezetés műszaki megoldásával az érintett ingatlan tulajdonosok nem értettek egyet. A kiviteli terv készítést erre tekintettel még nem indítottuk el. A kivitelezés várhatóan átcsúszik a jövő évre.

Módosított előirányzat: 15 957 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 29 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 634 e Ft

 

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Módosított előirányzat: 145 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 145 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Módosított előirányzat: 196 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 196 850 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsatorna épül. A beruházás megvalósítása 2017. második félévében várható.

Módosított előirányzat: 78 740 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 740 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából 6 db párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után. A szerződéskötés megtörtént, a beruházás megvalósítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 015 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek. A helyszínek kijelölése, mennyiségi felmérése megtörtént, kivitelezés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesülnek a Nefelejcs utcában, és a Naphegy utcában, és továbbiak készülnek a Kőszirt utcában. A munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 901 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban, az év második félévében.

Módosított előirányzat: 5 512 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesült a csomópontban. Az elszámolás megtörtént, a keret nem kerül felhasználásra.

Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között. a tervek hatósági engedélyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki u.-ig, Kamaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok. A posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kamaraerdei út még fővárosi, de budaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes. A Kamaraerdei úti járda terveire jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A Gervay utcában, a posta logisztikai központhoz vezető járda építése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 38 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 947 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok rézsűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteti a rézsű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlyukasztotta a rézsűt, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte, a szerződéskötés megtörtént. A beruházás elkezdődött a befejezés 2017. második félévében várható.

Módosított előirányzat: 59 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 844 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet. A kivitelezés megvalósult pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 946 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő. A kivitelezés megvalósult pénzügyi rendezése a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 906 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés megvalósult. A kötelezettség vállalás a Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban előirányzatra történt, átkönyvelése folyamatban van. Pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés megvalósult. Pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé. A telepítési helyek egyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 43 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út – Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felöli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. A beruházás elkészült, pénzügyi rendezése a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 15 899 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 898 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Ezen keret terhére még nem került beruházás megvalósításra.

Módosított előirányzat: 9 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges.

Az eljárás elindult, folyamatban van a szerződéskötés, a beruházás a közeljövőben megkezdődik.

Módosított előirányzat: 55 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 

3.38 Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolózárak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás még nem kezdődött el. A helyszínek egyeztetése folyamatban van a Fővárosi Vízművekkel.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.39 Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

A Fodormenta utca körvezeték tervezése során az utca szűk szabályozási szélessége miatt nehézségek adódtak, jelenleg a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés szükséges a megoldás érdekében.

Módosított előirányzat: 6 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.40 Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé. Az Őszirózsa utca kiviteli terve elkészült, annak vízjogi létesítési engedélyezése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 6 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges. Az eljárás elindult, folyamatban van a szerződéskötés, a beruházás a közeljövőben megkezdődik.

Módosított előirányzat: 7 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Ezen keret terhére eddig nem került megvalósításra beruházás.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az Árvácska utca 4307/12 hrsz-ú ingatlan közműves vízellátása jogilag rendezett módon nem megoldott. Ennek érdekében vízvezeték közcsőhálózat hosszabbítás vált szükségessé. Ezt követően a Fővárosi Vízművekkel történő helyszíni egyeztetés során megállapításra került, hogy hozzájárulnak a meglévő hálózatról történő bekötés kiépítéséhez annak ellenére, hogy az a meglévő végtűzcsap utáni bekötés építést igényel. Erre tekintettel a tervezett előirányzat nem kerül erre a célra felhasználásra.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekventált megállónál létesülhet fedett buszváró. A buszvárók helyszíneinek meghatározása, felmérése megtörtént. Kivitelezés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 061 e Ft

 

3.46 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között

A 20 KV-OS légvezeték földbe helyezési program részeként az ELMŰ-vel és két magán tulajdonossal közösen a Csata utca-Petőfi utca közötti szakaszon valósul meg a II. félévben a beruházás.

Módosított előirányzat: 22 441 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 370 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.47 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. Kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 20 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.48 Fodros u. építés (forrása: hitel)

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás után kerül sor az utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójára. Ezt követően tudjuk elkezdeni az utca csapadék csatorna és út felújítását melynek forrása a fejlesztési hitel. A kivitelezés 2017-18-ban realizálódik.

Módosított előirányzat: 236 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 236 221 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

3.49 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra – az engedélyezés folyamatban van – melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők (szerviz) útba. A kivitelezés a II. félévben történik forrása a fejlesztési hitel.

Módosított előirányzat: 125 984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 125 984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 1. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

           

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeire ad fedezetet.  A Vackor Óvoda udvarfelújítása I. rész és a Csillagfürt óvoda faház építés műszaki ellenőrzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 513 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 158 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Módosított előirányzat: 6 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 186 e Ft

 

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő–testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 1 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutyafuttató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 2 074 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 073 e Ft

 

4.5 Kutyafuttatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutyafuttató beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 4 628 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 628 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 452 e Ft

 

4.6 Új köztemető bővítése

Budaörs Új Köztemetőben a terület bővítése céljából a meglévő drótkerítés elbontásra, illetve a meglévő pálcás kerítés áthelyezésre került, továbbá új 459 fm kerítésszakasz épült.

Módosított előirányzat: 9 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 840 e Ft

 

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 18 627 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 513 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 461 e Ft

 

4.8 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére. Az udvar rendezése munka elvégzését akadályozza az épületen folyó felújítási munka. Előreláthatóan 2017. augusztusától kerülhet sor kivitelezésre.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerülnek átépítésre (pl. az épület által közrefogott udvarrészek) a fejlesztési hitel terhére. A IV. ütem munkálatai a Bölcsőde nyári zárási időszakában készülnek.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé. A beruházás elkészült a pénzügyi teljesítés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 19 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 993 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 000 e Ft

 

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütéscsillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulin, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek. A beruházás kivitelezése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 26 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

4.13 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)

A VEKOP -6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrált EU-s pályázat nem kapott támogatást. A módosított hitelszerződés aláírását követően a közbeszerzési eljárás bonyolítására kerül sor.  A beruházás a II. félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 78 118 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 117 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 1. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása – Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 millió Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, ami 2017. évben 107 millió Ft-tal került kiegészítésre. A sportpálya fejlesztésére pedig további 71 millió Ft van betervezve 2017-re. Ugyanezen határozat alapján a BSC 1924 Futball Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 200.000 Ft-tal emelte 2017-ben.

 

BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

Budaörs Város Önkormányzata a 299/2016.(XII.14.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 2017. január 5-éig tőkeemelést hajt végre. 1 000 e Ft befizetést teljesít a törzstőkébe, 127 300 e Ft pedig a tőketartalékba. A kifizetések megtörténtek, valamint a BTG alapító okirata is módosításra került a határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 421 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 307 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 235 500 e Ft

 

 

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

 1. Ingatlan felújítások

 

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó, még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását terveztük. A Tűzoltó laktanya elkészült, a tervezői művezetésre nem volt szükség. Az áthúzódó feladatok közül a 2014. évi Intézmény felújítási feladatok I. sz. tervezési szerződés tárgyában megkötött szerződés összegéből 247.675,- Ft kötbér került levonásra, valamint a II. sz. tervezési szerződés összegéből 125.603,- Ft kötbér került levonásra. További kifizetés a keretről nem várható.

Módosított előirányzat: 1 248 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 247 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére lekötésre került a Vackor Óvoda udvar felújítási terveinek elkészítése, a 2017. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, valamint a BUM tető felújításához szükséges statikai és faanyagvédelmi tervezői művezetés megrendelése.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 822 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.3   2017. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, továbbá lekötésre kerültek egyéb előre nem tervezett felújítási munkák, mint Csiki Pihenőkert szivattyúk cseréje, Százszorszép Bölcsőde lapostető felújítása, Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár költöztetési és konténer bérlési feladatai, a BVUSS folyadékhűtő felújítása, a BVUSS külső úszómedence szélén burkolat felújítási munkák. Valamint megrendelésre kerültek a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda burkolat és szigetelés felújítási munkáihoz kapcsolódó pótmunkák is.

Módosított előirányzat: 164 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 147 388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 939 e Ft

 

1.4   2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a korábban megkötött szerződésekben rögzített feladatok elkészültek (MET Idősek Otthona teraszok és szobák burkolat felújítása, Illyés Gyula Gimnázium csatornaszakasz cseréje, Csillagfürt Óvoda csatornaszakasz cseréje, Pagony Óvoda bojler cseréje, Városi Ifjúsági Klub ajtó cseréje, Pitypang Bölcsőde padlásjárda és világítás kiépítése).

Módosított előirányzat: 21 308 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 141 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 617 e Ft

 

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történt meg, így lezárásra került a 2016. évi Intézmény felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési szerződés, a számla benyújtásra került. Elkészültek a Vackor Óvoda udvar felújításához szükséges tervek, a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő tervellenőrzése, a Pagony Óvoda elektromos elosztó tervei, valamint befejeződött a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 7 165 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 766 e Ft

 

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2017. évi tervezett intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek lekötése megtörtént, a teljesítése folyamatban. Lekötésre került továbbá a Százszorszép Bölcsőde lapos tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a BUM tetőfelújítás műszaki ellenőrzése, a Tűzoltó Laktanya műszaki ellenőrzés szerződés módosítása, a BVUSS tetőfelújítás és lábmosó felújítás műszaki ellenőrzése, valamint a MET terasz felújítás műszaki ellenőrzése, mely tevékenységek befejeződtek.

Módosított előirányzat: 31 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 920 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 016 e Ft

 

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2017 első félévben elkészült: Szivárvány utcai busz végállomás épület statikai megerősítése, festő műterem kialakítása Zichy Majorban, Mező u. 6/1. önkormányzati bérlakás felújítása, Lévai u. 29. V.44. önkormányzati bérlakás felújítása, Jókai Mór Művelődési Központban homlokzat és elektromos hálózat részleges felújítása, Szivárvány u. 3. felújítása, Templom tér 12. galambmentesítése. Továbbá megrendelésre került a Clementis u. 22. udvari vízvezeték fagymentesítése is.

Módosított előirányzat: 61 764 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 671 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 648 e Ft

 

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A keret terhére a pénzügyileg korábban lezáratlan tervezési feladat teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.9 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A keret terhére lekötésre került hozzájárulás pénzügyi teljesítése a felújítási munkák elhúzódása okán még nem történt meg.

Módosított előirányzat: 7 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

 1. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésére előreláthatóan 2017. szeptemberében kerül sor.

Módosított előirányzat: 88 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszigetelés javítására, tetőfelépítmények átalakítására megkötött szerződés teljesítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 47 964 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 122 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 299 e Ft

 

1.12 Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Módosított előirányzat: 19 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

 1. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség. A gyepesítés átvételére és térítésére, annak megfelelő sűrűségű megvalósulását követően kerül sor.

Módosított előirányzat: 15 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 741 e Ft

 

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére az év közben megjelenő pályázatok önrészét kívánjuk lekötni. A pályázati kiírás megjelent, a pályázat benyújtására augusztusban kerül sor. A keret terhére a felújítási munkák kiviteli terve elkészült.

Módosított előirányzat: 41 905 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 905 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 905 e Ft

 

1.15 Templom tér 15. födém és tető szerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt födém részleges cseréje illetve megerősítése történhet meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk. Pénzügyi megegyezés szükséges a társasházi tulajdonosokkal a rájuk eső költséghányad megfizetésére.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) födém és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa födém megerősítése történt meg faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv alapján. A munka a nyári táborozások, iskola szüneti programok előtt elkészült, pénzügyi teljesítés a második félévben várható.

Módosított előirányzat: 18 582 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka kiviteli terve elkészült. Az ingatlan a gyermekorvosi rendelő felújítása során ideiglenes helyet biztosít a gyermekorvosi rendelőnek, így a felújítás megvalósítása ezek után történhet.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó tető felújításának előkészítése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.19 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó

A keret terhére lekötésre került az uszoda vonalmenti lábmosó teljes körű felújítása, mely munkálatok a strandszezon előtt befejeződtek, kifizetés a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.20 Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása

A folyadékhűtő felújítása folyamatban van, szerződéskötés megtörtént, kifizetés várhatóan a második félévben lesz.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 962 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

1.21 Városháza 2017. évi felújításai

A városháza épületében a szükséges felújítások elvégzését biztosítja a keret összege. A felújítási munkákat a második félév folyamán tervezzük elvégeztetni. Az épületben a tervezett felújítási feladatok a következők:

 • esővíz elvezető tervezése, engedélyezése, felújítása a garázs lejáróban,
 • a Városháza épület nyugati oldalán lévő kert részben világítás felújítása (jelenleg zárlat miatt nem teljesen működik),
 • a lapos tetőn eddig nem javított részek szigetelésének befejezése (gépház) nagyterem beázik,
 • a Városháza villám és erősáramú védelmi mérés és jegyzőkönyv elkészíttetése,
 • Városháza épület komplett riasztó rendszerének cseréje

Módosított előirányzat: 22 860 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 1. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A korábbi áthúzódó tervezési feladatokon túl Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 292/2016 (XII.14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi feladatok kerültek megvalósításra.

Bérleti díj terhére megvalósult feladatok:

– Auchan szennyvízátemelő telepen új szivattyúk telepítéséhez kapcsolódóan felmerült előre nem tervezett feladatok

– Tisztítótelepi szivattyú felújítása

– Mező u 14. házi bekötőcsatorna átépítése (tervezés és kivitelezés)

– Nyitra köz 7. házi bekötőcsatorna utólagos kiépítése (tervezés és kivitelezés)

Bérleti díj terhére folyamatban lévő munkák:

– Budaörs reptéri átemelő vízellátása (tervezés, kivitelezés)

– Reptéri felépítményes átemelőben szivattyú felújítása

Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére eddig nem kerültek beruházások megvalósításra.

Módosított előirányzat: 95 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 872 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 208 e Ft

 

 

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 13 382 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 729 e Ft

 

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Módosított előirányzat: 28 305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 264 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 908 e Ft

 

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján.

Módosított előirányzat: 19 924 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 061 e Ft

 

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján meglévő parkolóhelyek felújítása történt a Kígyó utcában, és a Dózsa György utcában, pénzügyi teljesítés a második félévben várható. További parkolók felújítása kezdődik az Ostor utcában.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósul meg 2017. második félévében lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján.

Módosított előirányzat: 65 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret.

Módosított előirányzat: 14 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

 

 1. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  

E jogcímen belül jelenik meg a Budaörsi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre nyújtandó 2.000 e Ft támogatás összege, valamint az Érdi Tűzoltóság támogatására tervezett 1.500 e Ft.

A beszámolási időszak végéig a támogatások teljesítése 100 %.

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

 

 

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

 • E jogcímen belül jelenik meg többek között a hagyományos, valamint iparosított technológiával épült ingatlanok energiatakarékos felújításához tervezett támogatás, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, az ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrészéhez biztosított önkormányzati támogatás összege.
 • Ezen támogatások módosított előirányzata 284.148 e Ft, melyből 215.085 e Ft teljesült 2017. június 30-ig.

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása   

 • Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 212 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 1.300 e Ft került kiutalásra 2017. június 30-ig.
 • 5 Felhalmozási céltartalék
 1. június 30-ai állapot szerint 5 feladat, összesen 300.066 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján, amelyet a 7/C mellékletben mutatunk be.

 

III. Finanszírozási kiadások

 1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.283.260 e Ft) összege szerepel, melyből 1.917.700 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

 

 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2016. decemberében, a 2017. évi állam támogatás terhére leutalt 12.958 e Ft előleg visszavonása.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

 

 

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

 1. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

 

 1. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen a félév végéig 466e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

 

 1. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

Az esküvői szolgáltatásból 1.413 e Ft, a Kormányhivatal által fizetett átalányból 5.693 e Ft realizálódott 2017. június 30-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 7.681 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A félév végéig 3.974 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 772 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (pl. folyószámla kamat, költség visszatérülések).

 

 1. Felhalmozási költségvetés bevételei
 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 7.860 e Ft-ból 5.316 e Ft folyt be az első félév végéig. Ez 67,63 %-os teljesítésnek felel meg.

 

III. Finanszírozási bevételek

 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 15.049 e Ft maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

 1. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.924.751 e Ft, melyből 835.017 e Ft teljesült. Ez 43,38 %-os teljesítési aránynak felel meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben szintén a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

 

 1. Működési költségvetés kiadásai
 2. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.212.372 e Ft, melyből a könyvelés szerint 550.373 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 45,40 %-a.

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 315.684 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 47,42 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

 1. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 377.068 e Ft, mely 35,28 %-os mértékben (133.013 e Ft) teljesült.

 

 1. Felhalmozási költségvetés kiadásai
 2. Beruházások

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 15.953 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

 

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

 

 • A vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása.
 • A Kofax Capture szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése.
 • Az új EcoStat pénzügyi rendszer folyamatos fejlesztése.
 • NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése.
 • Ügyiratkezelő, Gazdálkodási rendszer, Segélyezési rendszer, Postázó rendszer, Iparker rendszer integrációs fejlesztések.
 • Bisnode céginformációs rendszer licensz és szolgáltatás bővítése (Adóiroda).
 • Ebnyilvántartási rendszer továbbfejlesztése.
 • Mikrovoks Testületi üléseket támogató rendszer korszerűsítése.
 • Elektronikus aláírások beszerzése.
 • Elektronikus fizetési rendszer megrendelése
 • Hivatali kapu – Iktató integráció beszerzése

 

Hardver beszerzés:

 

 • Egyéb perifériák (monitorok, vonalkód olvasók, vonalkód nyomtatók) beszerzése.
 • A hivatali Wifi hálózat korszerűsítése.

 

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása:

 

 • Másológépek,
 • inverteres klíma berendezés,
 • tűzoltó készülékek, mikrohullámú süt és egyéb irodai kisgépek,
 • görgős irodai székék és tárgyalószékek
 • hivatali mobiltelefon készülékek beszerzése.

 

Térinformatikai fejlesztés:

 

 • Közmű adatbázisok folyamatos bővítése
 • DAT állományok konvertálása
 • A Közhiteles Címregiszter adatainak javítása, címpont ellenőrzés
 • AutoCad licencek beszerzése

 

 

 1. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

 • Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 6.500 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig teljesítés nem történt.

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal 2017 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények

 első féléves gazdálkodásáról

 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények féléves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város 2017. évi költségvetésében 2.358.509 e Ft biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2017. I. félévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2016. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben az intézményfinanszírozás előirányzata 1.082.683 e Ft-ra teljesült (ez 45,91 %- os teljesítésnek felel meg).

 

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 1.245.926 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:

 

 

 

A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 86,9 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 6,6 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételéből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 60,04 % – ában teljesültek.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 16.202 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház TAO támogatása.

 

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.576.091 e Ft, mely 1.191.545 e Ft-ra teljesült. Ez 46,25 %-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek összkiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.

 

 

Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,81 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 46,81 %-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,24 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 14.206 e Ft-ot fordítottak.

 

 

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Annak prognosztizálása azonban, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni az év hátralévő felében, elég nehéz és kockázatos, hiszen több bizonytalansági tényező is van, melyek alapvetően meghatározzák, befolyásolhatják.

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

 • az adóbevételek teljesülése
 • a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 • az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
 • mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

 

 

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.

 

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

 

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

Mellékletek

 

1. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése
4/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/C sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/D sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/E sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/F sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/G sz. melléklet Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése
5/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
5/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások
6/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
7/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten

Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

7/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen

Bevételei és kiadásai

9. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10 sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai

 

11. sz. melléklet Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ összesen bevételei és kiadásai
13/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
13/B. sz. melléklet Jókai Mór Közösségi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz melléklet Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi általános tartalékának felhasználásáról

 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester          

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

Budaörs, 2017. augusztus „     ”

 

 

……………………………………

Wittinghoff Tamás

                                                                                         polgármester

 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

 

……………………………….

Iroda vezetője:                Barta Gáborné

 

Látta:

 

Polgármesteri Kabinet: ………………………

Adóiroda:                   ………………………..

Műszaki Ügyosztály: …………………………

 

Törvényességi felügyelet::

 

Jegyzői Iroda: ………………………

 

 1. Bocsi István jegyző: ………………………………..