Pályázat helyi kiadványok támogatására

Pályázat helyi kiadványok támogatásáraPályázat helyi kiadványok támogatására

Budaörs Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet Budaörs város kulturális életét gazdagító, kiemelt értéket képviselő helyi kiadványok megjelenésének támogatására. Egy pályázó által maximálisan elnyerhető támogatási összeg 500.000 Ft. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet Budaörs város kulturális életét gazdagító, kiemelt értéket képviselő helyi kiadványok megjelenésének támogatására

 

  1. 1.      A pályázat célja

Olyan nyomtatott sajtótermék, könyv, hangfelvétel készítés – CD/DVD, képfelvétel – rövidfilm kiadásának/ megjelenésének támogatása, mely –eddig még meg nem történt módon- dolgozza fel Budaörs város helytörténeti, természeti, gazdasági, néprajzi, művészeti és kulturális értékeit, bemutatja a város történeti múltját és jelenét illetve a kiadvány témájával tovább gazdagítja a város szellemi értékét illetve hasznosan hozzájárul a városban élők mindennapjaihoz.

 

  1. 2.      A támogatásra rendelkezésre álló forrás összege:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az arra érdemes pályázatok között összesen

 1.800.000 Ft-ot oszt szét a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 5./B. sz. melléklet 42. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” keret terhére.

 

  1. 3.      A támogatottak köre

3.1  Pályázatot nyújthat be:

a)    Budaörsi székhelyű 2017. január 1. előtt jogerősen bejegyzett: egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek,

b)     Természetes személy: budaörsi lakos vagy budaörsi témát dolgoz fel művében, kötődik a városhoz

c)      Budaörsi oktatási és nevelési intézmények, közművelődési- illetve közművelődési feladatot ellátó intézmények

 

3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:

a)     pártok,

b)     párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesület

 

3.3. Nem részesülhet támogatásban:

a)     aki a korábbi támogatás felhasználását nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint végezete el, nem számolt el határidőre a támogatási összeggel,

b)     akinek korábbi támogatási szerződése meghosszabbításra került, a pályázat benyújtásának időpontjáig nem számolt el a támogatással.

 

3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye: Alapvető emberi vagy alkotmányos jogokat sért. A nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

      Amelyet, a határidő lejárta után adnak postára/ nyújtanak be.

 

  1. 4.      A pályázatban be kell mutatni:

–        a kiadvány tematikáját, tartalmi értékeit, témakörét a kiadvány formátumát,

–        kiadvány megjelentetésének indokoltságát ;

–        az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését;

–        a megjelenés példányszámát;

–        2 db bekért kiadói, nyomdai megjelentetési árajánlatot

–        részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

–        a terjesztés módját, körét; a kereskedelmi forgalomba kerülő kiadvány árát, eladási bevételt

–        pályázó szakmai referenciáit

A fentieken kívül pályázathoz csatolni kell: a kitöltött pályázati adatlapot, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6§. értelmében az összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatot, szervezetek esetén átláthatósági nyilatkozatot valamint befogadó-kiadó esetében a kiadói nyilatkozatot!

 

  1. 5.      A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke:

A támogatás 2018. június 1. és 2019. március 10. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett projekt megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

 

5.1 A támogatás mértéke:

Egy pályázó által maximálisan elnyerhető támogatási összeg:  500.000 Ft.

5.2. Szükséges saját forrás, önerő mértéke:

A támogatás odaítélésnek feltétele 20% pályázati önerő/ saját forrás.

A pályázónak rendelkeznie kell a kiadvány kiadásához szükséges teljes bekerülési költség 20% -ának megfelelő mértékű saját forrással. A saját forrás meglétéről nyilatkozni, azt igazolni kell. (történhet: számlavezető igazolásával, nyilatkozattal)

 

6. Támogatásból elszámolható költségek köre:

– Tiszteletdíjak, nyomdai előkészítő munkák, nyomdaköltségek, grafikai, szerkesztői költségek, gyártási költségek, marketing költségek.

Az igényelt/megítélt támogatási összeg maximum 20%-át lehet tiszteletdíj jellegű kifizetésre fordítani. Az alábbi jogcímű tiszteletdíj jellegű kiadásokra lehet pályázni, támogatást felhasználni: írói tiszteletdíj, illusztrátori tiszteletdíj, fotós/filmes tiszteletdíja, lektorálási tiszteletdíj, szerkesztői díj, szerzői jogdíj.

Nyomdai/ gyártási előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szöveg- és képbevitel (írás),grafikai tervezés, borítótervezés, kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),képfeldolgozás (szerkesztés),korrektúra,nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, nyomás, kötés,),marketing és hirdetési költségekre (erre az igényelt támogatás max. 5%-a kérhető),

 

7.   A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázó az erre a célra szolgáló pályázati adatlap kitöltésével pályázatot nyújthat be.

A pályázati anyag letölthető Budaörs város honlapjáról: www.budaors.hu, illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 3.em./304-os irodáján.  A pályázat személyesen vagy postai úton nyújtható be! Az adatlapot kitöltve és a pályázati anyagot 1 db példányban az alábbi címre, ajánlottan kell beküldeni: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Polgármesteri Kabinet

Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.  (postabélyegző alapján)

 

8.  Hiánypótlás

Hiánypótlásra a felszólítást követően, annak kézhezvételétől számított 5 napig van lehetőség.

              

9.   A pályázat elbírálásának végső határideje: 2018. június 20.

A pályázatok elbírálását Budaörs Város Önkormányzatának Közoktatási, Művelődés, Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület végzi.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (elektronikusan vagy levélben) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 10. napig.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 8 napon belül közzétételre kerülnek. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

10.   A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

Az elbírálásnál előnyt jelent a már elkészült kész kézirat (részlet) csatolt másolata.

Az önkormányzat támogatja a helyi társadalmi/ kulturális élet fontos értékeit, a jelentős életműveket, alkotói és előadó-művészeti csoportokat, újszerű kezdeményezéseket, a kiemelkedő alkotóművészeti törekvéseket és az előadó-művészeti irányokat átfogóan, innovatívan bemutató művek kiadását.

 

 

11.  Szerződéskötés, elszámolás

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2019. március 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a Támogatott nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval és meghatározott tiszteletpéldányok leadásával. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel.

Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani. Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.

A pályázat elszámolásánál csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a költségvetési támogatásból általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. Amennyiben Pályázó általános forgalmi adó levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.

Elszámolni a 20 % saját forrást/ önerőt tartalmazó teljes összeggel kell.

 

Támogatott vállalja, hogy a kiadványon támogatóként Budaörs Város Önkormányzatát feltüntetni.

Továbbá vállalja, hogy az elkészült kiadványból 10 db tiszteletpéldányt Támogató részére átad és a köteles példányokat megküldi az Országos Széchényi Könyvtár, Kötelespéldány Szolgálat részére.

 

12. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető: Polgármesteri Kabinet- Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző, tel: 23/447-818, mobil: 20/933-6773, e-mail: gaal.szilvia@ budaors.hu,

 

Budaörs, 2018. április 25.

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: