Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 11-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. július 11-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Wittinghoff Tamás polgármester, Császárné Kollár Tímea képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, dr Gróza Zsolt vagyongazdálkodási osztályvezető.

 

Jelen vannak továbbá: Premecz Enikő nem képviselő bizottsági tag, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Formanek Tamás Budakeszi Járási Hivatal képviselője, valamint budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Sándor Anett

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

 

Biró Gyula alpolgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkát. Wittinghoff Tamás polgármester távollétében a képviselő-testület ülését ő fogja vezetni. A Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 13 fő van jelen és határozatképes.

 

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján a Döntés az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca 8860/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról c. előterjesztés.

 

Miután kérdés és észrevétel nincs, felteszi szavazásra, hogy 4. napirendi pontként a Döntés az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca 8860/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról c. előterjesztést zárt ülésen tárgyalják. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

 

Végül felteszi szavazásra a Képviselő-testület mai ülésének 4 napirendi pontját. Megállapítja, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

 

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

142/2018.(VII.11.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – jóváhagyás

2.) Döntés a BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

3.) Döntés a Máriavölgy utca 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

4.) Döntés az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca 8860/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – ZÁRT ülésen

 

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Dr. Bakó Krisztina képviselő: Kérdezi Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőt, hogy – a Kisfaludy utca felújításával kapcsolatban a legutóbbi alkalommal problémákról kaptak tájékoztatást – tudtak-e előre lépni, és ha igen mikor kezdődnek meg a felújítások?

Továbbá kérdezi, hogy a Máriavölgy és Budakeszi utca kereszteződésében történt egy csőtörés, van most ott egy hatalmas gödör, ami balesetveszélyes és a forgalmat is zavarja, ennek a helyreállításáról mikor tudnak intézkedni?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A Kisfaludy utca rekonstrukciójával kapcsolatosan korábban jelezte, hogy probléma van a közbeszerzési eljárást elnyerő céggel. Kapacitáshiány miatt nem kívánta mégsem elkezdeni a munkát. Kálóczi Imre alpolgármesterrel tárgyaltak a céggel. A tegnapi nap megállapodásra jutottak, aláírták a szerződést és augusztus hónapban a Kisfaludy utcában megkezdik a négy utcából álló rekonstrukciós munkafolyamatot. Az első helyszín a Kisfaludy utca lesz augusztus első felében a megállapodás szerint.

A csőtörést a Fővárosi Vízművek, mint a budaörsi vízhálózat vagyonkezelője javítja. El fognak járni, hogy a helyreállítás minél gyorsabban megtörténjen.

 

Stift Nándor képviselő: Kérdezi Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőt, hogy a Patkó utca 3.-nál a forgalomcsillapítóknak a telepítése mikor fog megtörténni, hogy áll ez a kivitelezés.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A megrendelés elment a cég felé. A cég jelezte, hogy nyári szünet van, és ilyenkor leáll a szállítás és forgalmazás. Két héten belül megérkezik a forgalomcsillapító-küszöb és napokon belül a felszerelés is megtörténik.

 

Hauser Péter képviselő: Kérdezi Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőt – lakossági megkeresés miatt -, hogy a Mátyás király utcában az utat felbontották és vizet csatornát kötnek be… tehát nem önkormányzati beruházás. A lakóknak az a kérdése, hogy ugye ugyanúgy fogják átadni az utat, ahogy átvették. Kéri, hogy erre figyeljenek oda.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Természetesen a lakossági szennyvíz hálózat vagy vízvezeték bekötésénél is a közútkezelő engedélyeket úgy adják ki, azzal a kötelezettséggel, hogy az eredeti állapotot kell visszaállítani. Megfelelő műszaki színvonalon. Ez műszaki ellenőri mérési jegyzőkönyvekkel kell bizonyítaniuk.

 

Gáspár Béla képviselő: Szeretné kérni, hogy az autópálya mellett a Garibaldi utcában a benzinkútnál az új gyorsétteremnél van egy olyan lehetőség, hogy a Csata utca irányába is van egy sáv, meg ki az autópálya irányába is. Nincs felfestve, hogy a Csata utcába is mehetnek. Ebből az vonják le az emberek, hogy két sáv megy be az étterembe. A napokban is látott egy ilyet. Talán egy felfestéssel lehetne segíteni ezen.

 

Biró Gyula alpolgármester: a napirend előtti hozzászólásokat követően tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Császárné Kollár Tímea levelet írt a polgármesternek, amelyben azt írja: „Alulírott Császárné Kollár Tímea képviselői jogviszonyomról 2018. július 9-én, megerősítve nem hivatalos bejelentésemet, lemondok.”

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

 

1.) BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – jóváhagyás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Biró Gyula alpolgármester: Ismerteti a napirendet.  A TFVB június 11-i ülésén 7 egyhangú igen, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadni. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)

 

Löfler Dávid képviselő: Az előterjesztés 3. oldalán a hatásvizsgálat alatt van egy cím, ami ha jól gondolja a másik előterjesztéshez tartozik, a Kenyérgyár utcai területhez. Kérdése, hogy jól látja-e és lehet-e javítani, vagy ez így megfelelő-e.

 

Dr. Bocsi István jegyző: a hatásvizsgálat ehhez a rendelethez tartozik, de ahogy Löfler Dávid képviselő is mondta, a címben van egy elírás. A hatásvizsgálat szövege tartalmazza, hogy az Edison utca területére vonatkozik, tehát csak a címben van hiba, amiért elnézést kér.

 

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: a Bizottságok a júniusi ülésükön tárgyalták az Edison utcai HÉSZ tervezetét. Azért került Képviselő-testület elé, mert az országos főépítész véleménye hiányzott a korábbi testületi üléskor. Ez elengedhetetlen feltétele, hogy elfogadásra kerüljön a Képviselő-testület által. Tehát ez is megérkezett és ezzel kiegészítve került most a Képviselő-testület elé.

 

 

Biró Gyula alpolgármester: Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2018. (VII.12.) önkormányzati rendelete

 

A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

2.) Döntés a BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Biró Gyula alpolgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 egyhangú igen a KMISB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

143/2018.(VII.11.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a BSC 1924 Futball Kft. és az Önkormányzat között 2016. május 18. napján létrejött, majd 2017. június 20-án kiegészített, valamint 2017. augusztus 7-én módosított használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejét 2019. július 31. napjára módosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/ Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

3.) Döntés a Máriavölgy utca 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Biró Gyula alpolgármester: Ismerteti a napirendet. A TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

144/2018.(VII.11.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Döntés a Máriavölgy utca 1446/4, 1449/2 és 1450/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének cseréjéről

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 108/2018.(V.30.) ÖKT számú határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. hozzájárul a határozat mellékletét képező vázrajz szerinti telekalakítás végrehajtásához, amely szerint
 2. az Sz. Cs. 1/1 arányú tulajdonát képező 1450/1 helyrajzi számú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerül a Budaörs Önkormányzata tulajdonát képező 1450/2 helyrajzi számú ingatlanból 42 m2, ugyanakkor a 1450/1 helyrajzi számú ingatlanból 3 m2 hozzácsatolásra kerül a 1450/2 helyrajzi számú ingatlanhoz.

 

 1. a 1449/1 helyrajzi számú, ½ arányban Sz. Cs., ½ arányban Sz. M. tulajdonát képező ingatlanhoz hozzácsatolásra kerül a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező 1449/2 helyrajzi számú ingatlanból 18 m2.

 

 1. a Sz. Cs. 1/1 arányú tulajdonát képező 1446/4 helyrajzi számú, 92 m2 területű ingatlan teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába kerül.

 

 1. a határozat 1. pontjában részletesen körülírt ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásán túl a feleket pénzfizetési kötelezettség nem terheli, a telekalakítással összefüggésben Sz. M.-mel szemben keletkező 460.800 Ft. összegű követeléséről Budaörs Önkormányzata lemond. A telekalakítási eljárással és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a felek a saját ingatlanaik vonatkozásában viselik.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Biró Gyula alpolgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

 

145/2018.(VII.11.) ÖKT sz.                                   határozat

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

              Biró Gyula                                                                          dr. Bocsi István

          alpolgármester                                                                              jegyző

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2018. július 23.