Rendszerváltás vagy csak módszerváltás Budaörsön?

Rendszerváltás vagy csak módszerváltás Budaörsön?

Kis lépés a budaörsi képviselő-testületnek, nagy lépés a budaörsi demokráciának. Egyhangúlag fogadta el a budaörsi képviselő-testület az indítványunkat.

2018. szeptember 19-én egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a döntések átláthatóságára tett SZMSZ módosító indítványunkat. A rendszerváltás óta – és Wittinghoff több mint 27 éves polgármesteri pályafutása óta – most először lesz lehetősége a képviselő-testületnek megismerni az átruházott hatáskörben hozott döntéseket (Ide tartoznak a polgármester által hozott döntések) a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Az eddigi SZMSZ csupán évenként egyszeri beszámolást írt elő, ami belátható, hogy nagyon kevés a döntések számához képest és az idő múlásával ezen döntések felülvizsgálata is már bizonyos esetekben okafogyottá válhat.

Bár apró módosításról van szó, a döntések átláthatóságában jelentős változás lehetséges. A zárt ajtók, irodák falai közt hozott döntések nagyobb nyilvánosságot kaphatnak.

Ki lesz a színház igazgatója? Ülésezik a képviselő-testület március 14-én.

Mi változik?

Az átruházott hatáskörben született döntésekről nem évente egyszer, hanem minden soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolót kapnak a képviselők.

Mit jelent az átruházott hatáskör?

Az Mötv 41.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Röviden: A Képviselő-testület helyett (a képviselő-testület megbízásával) bizonyos kérdésekben az azzal megbízott polgármester, bizottság, részönkormányzat, jegyző, társulat dönthet.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről hogyan értesülnek a képviselők?

Az eddigi SZMSZ (és budaörsi) szokás szerint, ezekről a döntésekről évente egyszer számoltak be (akkor sem túl részletesen). Belátható, hogy az évi egy alkalom kevés ahhoz, hogy a képviselők megismerjék ezeket a döntéseket és adott esetben éljenek a felülbírálási kezdeményezés jogukkal. Az év elején hozott döntéseket így már csak az év végén, majdnem egy év után ismerhették meg a képviselők. Ezen változtat a most elfogadott SZMSZ módosítás, ezentúl minden ülésen információt kapnak a képviselők az elmúlt időszak döntéseiről remélhetőleg.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

Rendszerváltás vagy csak módszerváltás Budaörsön?

Az elfogadott SZMSZ módosítás ellenére is felmerül, hogy a gyakorlatban mit jelent majd ez a beszámoló. Milyen szinten lesznek tájékoztatva a képviselők és a budaörsiek? Csak pár számot látunk-e majd vagy a konkrét döntéseket is megismerhetjük? Valódi rendszerváltás lesz vagy csak a módszer változik? Hamarosan kiderül..

Az előterjesztés megtekinthető itt: SZMSZ_modositas_Lofler_David

Demokrácia Budaörsön

A polgármester Képviselő-testület által átruházott hatáskörei

Wittinghoff Tamás hatásköreit Budaörs Város SZMSZ-e majdnem tíz oldalon keresztül sorolja. Kezdve azzal, hogy a Budaörs nevet ki használhatja. Az SZMSZ elérhető itt. Pár részlet a teljesség igénye nélkül alább is megtekinthető:

A Képviselő-testület szerveinek a Képviselő-testület által átruházott hatáskörei, illetve a bizottságok és a településrészi önkormányzatok általános feladat- és hatáskörei

1. Polgármester

A polgármester Képviselő-testület által átruházott hatáskörei

1.1.145 Engedélyezi a város címerének és zászlójának előállítását, forgalomba hozatalát és használatát
[41/2015. (XII.17.) ÖKT rendelet 13. § (1) bekezdése].

1.2.146 Döntést hoz a Budaörs név felvételével és használatával kapcsolatos eljárásban [41/2015.
(XII.17.) ÖKT rendelet 13. § (1) bekezdése].

1.4. 148 Döntést hoz a következő ellátások megállapítása tekintetében, amennyiben a 6.1.1. alpont
másként nem rendelkezik:

1.4.1. méltányossági ápolási díj;
1.4.2. önkormányzati segély;
1.4.3. adósságkezelési szolgáltatás;
1.4.4. lakbértámogatás;
1.4.5. szemétszállítási díj alóli mentesség;
1.4.6. életkezdési kiegészítő támogatás;
1.4.7. születési támogatás;
1.4.8. gondozási támogatás;
1.4.9. gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény;
1.4.10. köztemetés;
1.4.11. védőoltások támogatása;
1.4.12. karácsonyi támogatás;
1.4.13. gyermekek karácsonyi támogatása;
1.4.14. babaköszöntő csomag;
1.4.15. méltányossági közgyógyellátás

[53/2013. (XII. 21.) ÖKT rendelet 3. § (1) bekezdés].
1.5. 149 Megköti a szerződést önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában történő nyújtása esetén [53/2013. (XII. 21.) ÖKT rendelet
22. § (9) bekezdés].”

1.27. Elbírálja a részletfizetési kérelmet az 1.26. alpontban161 meghatározott ügyekben [22/2006.
(III.29.) ÖKT rendelet 14. § (3) bekezdés].

1.29. Eltekinthet az önkormányzati rendeletben meghatározott díj fizetésétől, ha a közterületet, azok
építményeit, berendezéseit, és felszereléseit nem rendeltetésüknek megfelelően használó a felszólítás
szerint, határidőben helyreállítja az eredeti állapotot [22/2006. (III. 29.) ÖKT rendelet 15. § (4)
bekezdés].

1.35. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

1.36. Gyakorolja a lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos egyes, az önkormányzati
rendeletben meghatározott tulajdonosi jogokat [56/2004. (X. 04.) ÖKT rendelet 2. § (1) bekezdés].

1.56. Dönt azon lakásigénylő névjegyzékbe vételéről, aki a szociális helyzet alapján történő bérbeadás
feltételeinek megfelel [23/2012. (VI. 22.) ÖKT rendelet 7. § (2)].

1.65. 184 Dönt a Clementis László működtetői ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj
megszűnésének megállapítása tárgyában, a folyósításból kizárással kapcsolatos ügyekben valamint a
jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kötelezés tárgyában [50/2012. (XII. 17.) ÖKT rendelet 3. §
b) pont].

1.67.186 Dönt az üzleti vagyon 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításba adásáról a
hasznosítás éves nettó díját figyelembe véve 5 millió forint értékhatárig [20/2016. (V.27.) önkormányzati
rendelet 10. § (1) bekezdés].

1.68.187 Dönt az üzleti vagyon tulajdonjogának átruházásáról, cseréjéről a vagyon nettó díját figyelembe
véve 5 millió forint értékhatárig [20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pont].

1.69.188 Dönt az ingatlan, vagy ingatlanrész tulajdonjogának adásvétel, csere, vagy más jogcím alapján
történő megszerzéséről annak nettó díját figyelembe véve 1 millió forint értékhatárig [20/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont].

1.70.14.tulajdonközösség esetében a bruttó 1 millió forintot meg nem haladó értékű
tulajdonrész értékesítésére a tulajdonostársak részére

1.70.15.190 döntést hozni az Önkormányzat követeléseivel kapcsolatos részletfizetési és egyéb
tartalmú megállapodásról, beleértve a követelésről részben, vagy egészben történő
lemondást is, bruttó 3 millió forint értékhatárig, az alábbi esetekben
1.70.15.1. csődegyezségi megállapodásban,
1.70.15.2. perbeli, peren kívüli és ide nem tartozó egyéb egyezség során,
1.70.15.3 felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján
a követelés behajthatatlannak minősül,
1.70.15.4. végrehajtási eljárásban, ha a követelés az eljárás során nem, vagy csak részben
térül meg,
1.70.15.5. ha a követelés igazoltan csak veszteséggel, vagy aránytalan
költségráfordítással érvényesíthető,
1.70.15.6. ha a követelés kötelezettje nem fellelhető és ez hitelt érdemlően bizonyított,
1.70.15.7. a költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis
összegű követelések esetében, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő
felhívásnak az Önkormányzat eleget tett.
[20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 12. o) pont §].

1.73.193 Amennyiben a gazdasági társaságban az Önkormányzat érdekeltsége az 50%-ot meghaladja,
de a 75%-ot nem éri el, a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó tulajdonosi jogokat az alábbiak kivételével
gyakorolja:
1.73.1. alaptőke felemelése, leszállítása,
1.73.2. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának
elhatározása,
1.73.3. az egész társasági vagyon elidegenítése,
1.73.4. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának
elrendelése,
1.73.5. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, az elővásárlásra jogosult
személy kijelölése,
1.73.6. a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.
[20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 19. § ].

1.75.195 Személyesen, vagy megbízottja útján képviseli az Önkormányzatot a közreműködésével
működő gazdasági társaságok taggyűlésében, vagy közgyűlésében. E felhatalmazása körében a
polgármester, vagy megbízottja a Képviselő-testület hatályos határozataival és rendeleteivel
összhangban, az Önkormányzat érdekében látja el feladatát, a taggyűlésen, vagy közgyűlésen részt
vehet, szavazhat, a szükséges jelenléti íveket, jegyzőkönyveket, dokumentumokat aláírhatja, hatásköre
gyakorlásáról pedig a beszámolójában számol be a Képviselő-testület számára [20/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet 21. § ].