Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 27-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. február 27-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyelet, Szél Mónika köznevelési ügyintéző, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

Jelen vannak továbbá: Szigeti János r.kapitány, Tamás Ervin a BTG Nonprofit Kft. ügyvezetője, Berzsenyi Bellaagh Ádám (Budaörsi Latinovits Színház igazgatója), dr. Szánthó György (Budakeszi Járási Hivatal)  Májer Emese, Borhegyi Éva, Káldi Balázs a Rendőrkapitányság részéről, Nyikes Fatime esélyegyenlőségi szószóló, Soós Ferenc, Szita és Társa Kft. könyvelőiroda képviselői

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, aki jelen van illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a testületi ülést. A Képviselő-testületből teljes létszámban jelen van, tehát a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

A megküldött meghívóhoz képest egy hivatali előterjesztést javasol napirendre venni, ami nem szerepel a meghívóban: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára. Ez az iskolák alapítványainak a támogatása, mint egy 100 millió forintos nagyságrendben.

Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján a 22., 23., és 24. napirend, amelyek mind ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatosak.

Miután nincsen a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat, felteszi szavazásra Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára c. napirend felvételét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó a 22., 23., és 24. napirend tekintetében a előterjesztést javaslatot, miszerint zárt ülésen tárgyalják, melyet a Képviselő-testület  15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

Felteszi szavazásra az így elfogadott módosításokkal a mai ülés napirendjét Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

3.) A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérő vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeletek módosítása

6.) A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz,- a 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása

8.) Budaörs, Office Park, 1016/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

9.) Kamera átadása a Budaörsi TV részére

10.) Energiairányítási Rendszer bevezetése

11.) Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

12.) Döntés a 2019. évi intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

13.) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosítottan lebonyolításra kerülő gáz-, és villamos energia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzések megindításához

14.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra

15.) Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda céljainak megvalósítása érdekében

16.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

17.) Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatának módosítására

18.) A polgármester 2019. évi szabadsági ütemezésének jóváhagyása

19.) Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

20.) TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

21.) Kérelem adómentesség biztosításával kapcsolatban

22.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

23.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. I. emelet 3., I. emelet 4. és II. emelet 1. sz. alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására – Zárt ülésen

24.) Döntés a 2054 hrsz-ú, természetben Budaörs, Szabadság út 30/3. sz. alatti ingatlan megvételéről – Zárt ülésen

25.) Döntés a Budaörs, 4302/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről – Zárt ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Egy szomorú hírrel kell kezdenie, Budaörs jelképét a Kőhegyi keresztet – a lábazatát – megrongálták, összegrafitizték, ráadásul az országos ellenzék jelmondatával. Bízik benne, hogy polgármester egyetért vele, hogy ez nem egy szép dolog és nem ez a formája a véleménynyilvánításnak.

Továbbá két ügyben szeretne szót kérni. Az egyik az Egészségügyi Központ, ahol cserélték a nyílászárókat, de a függönyök és a reluxák nem kerültek vissza az ablakokra. Többen jelezték vissza, hogy ez így kellemetlen a páciensek számára. Sérti az intimitásukat, hogy gyakorlatilag az ablakon be lehet látni. Szeretné kérni, hogy ezt minél előbb oldják meg. Az ablakokra kerüljenek vissza a függönyök és a reluxák, hogy az intimitását megőrizzék ezeknek a vizsgálatoknak.

A másik dolog, amiben szót kér a Thököly utcai játszótér bejárata. Többen jelezték, hogy az utcában zajló építési munkálatok miatt a játszótér bejáratánál az aszfaltot olyan szinten fölbontották, hogy ott babakocsival vagy rollerrel, biciklivel, amivel a gyerekek közlekednek elég nehéz megközelíteni a játszóteret és balesetveszélyes. Kéri, ha lehetséges az utcában zajló munkálatokat valahogy úgy oldják meg, hogy megoldott legyen a játszótér bejárta.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jelezni fogják a problémákat. A Kőhegyi kereszt szomorú, ezt még nem hallotta. Bár nem tudja mi az, hogy országos ellenzék, vagy mi a felirat. Bárki bármilyen módon gyaláz meg bármilyen létesítményt az elítélendő természetesen akármit is írtak rá és akárki is tette. Rendőrség nem tud róla? Akkor most már reméli, tudnak róla és megteszik a megfelelő lépéseket. Próbálnak intézkedni mindegyik kérdésben.

 1. Tóth Ferenc képviselő: Lőrincz Mihályhoz lenne egy pár kérdése, mivel a körzetében nagyon sok beruházás zajlik. Kérdezi, hogy hogyan áll jelenleg az építkezés, tehát a Szerviz úton, Temesvári utcában, a Fodros utcában és a kutyafuttató tekintetében hol tartanak a jelenlegi munkálatok és mik a várható kilátások.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A Szerviz út bekötése jelen pillanatban folyamatban van, a beruházónak 60 nap a határideje, tehát azt jelenti, hogy május hónap folyamán észül el ez a szakasz. A Temesvári utcában megkezdődtek a munkák. Múlt héten felvonult a kivitelező, csatornarekonstrukció kezdődött meg, amelyik április elsejére – amint a szórólapokon jelezték – tervezik a várható befejezést. Itt szeretné elmondani, hogy mindenféle kósza hírek terjengnek a Temesvári utca felújítását illetően. A lényeg, hogy az önkormányzat döntött arról, hogy a BKISZ projekt keretén belül megvalósuló csatornarekonstrukciót követően ebben az évben megvalósul maga az út és a csapadékcsatorna kiépítése is. Nincs csúszás ebben a kérdésben. A kutyafuttató befejezés előtt áll, gyakorlatilag a kerítés elkészült. Most már csak a kutyásokkal való külön kéréseknek a teljesítése van folyamatban. Jövő hétre ez is lezárul és akkor a kutyások teljes egészében birtokba vehetik az új kutyafuttatót. A Fodros utcának az útépítése szintén a jövő héten megkezdőik, erről a szórólapokat már kiküldték. Türelmet kérnek, mivel 75 nap a munkák befejezésének határideje, tavasz végére elkészül a Fodros utca.

Premecz Enikő képviselő: Bejelenti, hogy 2018. december 18-án tisztségeiről lemondva kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjainak sorából, melyet hivatalos úton polgármester úrral, illetve jegyző úrral írásban közölt. A továbbiakban független képviselőként szeretné a város minden egyes polgárának érdekét képviselni és szolgálatukba állni. Telefonos, illetve internetes elérhetősége a város honlapján megtalálható. Köszöni a bizalmat.

Dr. Bakó Krisztina: Kérdezi a műszaki ügyosztályvezető urat. hogy a Kisfaludy utca felújításának utolsó üteme, azaz az út teljes rekonstrukciójának megkezdése az mikor várható. A tavaszi, márciusi napokat jelölték meg ősszel a kivitelezők, amikor a munkát félbehagyták.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Hasonlóan a Fodros utcához, ennek is március közepén várható a kezdete. Itt is 60 nap áll rendelkezésre, megpróbálják minél gyorsabban befejezni.

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőhöz lenne két rövid kérdése. Zajlik egy nagy beruházás a városban, az Idősek Otthonának a bővítése. Kéri, hogy erről ossza meg, hogyan áll most a beruházás. Továbbá a lakótelepi autóbusz végállomásnak a fejlesztésével kapcsolatban is tájékoztatást szeretne kérni.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Az Idősek Otthona beruházása a terv szerint halad. Az alapokkal elkészültek. Most egyeztetnek az intézmény vezetésével is, hogy minél kevesebb problémát okozzanak a napi tevékenységben. Óhatatlanul lesznek nehézségek, de azon vannak, hogy az építkezés folyamán minél inkább biztosítva legyen a mindennapos működés. Az autóbusz pályaudvar felújítására holnapi napon érkeznek be a közbeszerzési ajánlatok, tehát közbeszerzési eljárás van folyamatban. A benyújtás határideje: február 28. Ezt követően történik az értékelés és tárgyalás, ez az ÖKDB döntése. Várhatólag április hónap folyamán tudják elkezdeni a munkákat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, ha több hozzászóló nincsen, akkor rátér a két ülés közt eltelt időszakra. Ennek kapcsán egy rövid tájékoztatást szeretne adni. A Képviselő-testület még 2018-ban hozott egy döntést, amiben arról döntött, hogy az önálló budaörsi járás kialakítását kezdeményezi, annak idején ezt több település is támogatta. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, s a helyzet megváltozott, ezzel együtt megkeresték előzetesen azon településeket, amelyeket ez érinthet A történetet mindenki ismeri, remekül működő kistérségi rendszer működött itt, azt a törvényi változás felszámolta, aztán ezt követően alakult ki az új járási rendszer, ahol a fele akkora lakosságszámú és egyébként a vonatkozó előírásokkal éppen ellentétes  adottságú település lett a  járásközpont, s ez Budaörs tekintetében mindenképpen egy olyan problémát jelentett, ami sok tekintetben az itt élőknek többletterhet és értelmetlen gondokat jelentett, hasonlóan egyébként Törökbálint, Herceghalom, Biatorbágy településekhez. Megkeresték ezeket a településeket, amelyek nem erősítették meg a szándékukat, kitértek, illetve Biatorbágy nemleges döntést hozott, úgyhogy ennek fényében nincs értelme a kezdeményezésnek, hiszen annak csak akkor volna értelme, ha azok a települések, akiket ez érint , akiknek egyébként az érdekük volna, csak hát itt más szempontok is vannak, s mindenkire rábízza, hogy milyen szempontok lehetnek még a szakmai, és a racionális érvek mellett, s ilyen körülmények között, bár a törvény az önkormányzati választás évében teszi ezt lehetővé, de nincs értelme annak, hogy ezt a kezdeményezést elindítsák. Gondolta, mivel egy testületi döntés szólt arról, hogy kezdeményezzék ennek a lehetőségnek a megvalósítását, erről tájékoztatnia kell a Testületet, hogy mi történt, hogyan alakult, s nyilvánvalóan a képviselők majd írásban is fognak tájékoztatást kapni, hogy pontosan hogyan alakult ez a helyzet.

Az előző ülés januárban volt, s február 04-én, a fogadóórát követően itt a Városházán, az aulában egy megnyitóra került sor, a „Védett házak Budaörsön” c. kiállítás megnyitóra, amelyet a Budaörsi Napló több kiadványában, s aztán a kiállításon mutatott be. Hatodikán egyeztettek a szakszervezetekkel, és az intézmény vezetőkkel a költségvetés tárgyában, erről majd az első napirendnél, a 2019- évi költségvetésénél szó fog esni. Február 09-én farsangi bálja volt a Pro Musica kórusnak az 1-es iskolában, 12-én szépkorút köszöntöttek, egy kilencvenéves budaörsi polgárt. 20-án tartották az Esély Szociális Társulás ülését, s  a múlt héten, bár betegség miatt sajnos több rendezvényen nem tudott részt venni, de ekkor tartotta a Herman iskola a farsangi bálját, illetve itt volt a Városházán a Vivart farsangi koncert, s így jutottak el a mai naphoz, ami a Testületi ülést jelenti.

 

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A város életében ez a legfontosabb, hiszen a kereteit határozza meg a működésnek a település 2019. évi költségvetése. Mielőtt rátérnek a tárgyalására szeretné megköszönni a pénzügyi iroda munkáját, természetesen mindazon társirodákét is, akik az alapadatokat szolgáltatták és jegyző úr és a jegyzői iroda koordináló tevékenységét. Azt gondolja, hogy olyan költségvetést sikerült a hivatalnak összeállítani, ami meglehetősen stabil keretet biztosít a gazdálkodáshoz. Ezt egyébként alátámasztja – és ezúton is köszönti – Szita László könyvvizsgáló és köszöni a munkájukat. Ők is elfogadásra javasolják a költségvetést. A költségvetési tervezetet egyébként valamennyi bizottság megtárgyalta. A TFVB 4 igen 1 tartózkodás, a KMISB 5 igen 1 tartózkodás, a SZEB 4 igen 1 tartózkodás, a PEB 7 igen 3 nem 1 tartózkodás, illetve a határozati javaslatokat 8 igen 3 nem szavazattal fogadta el. A K-RŐK 4 egyhangú szavazattal fogadta el, a F-RÖK határozatképtelen volt, az ÜB pedig – bár a kétharmad megvolt, de 4 tagú és a 2 igen 1 nem szavazat az nem minősített többség – így a támogatását nem tudta biztosítani. Úgy gondolja, hogy az egy hiányzó, ha jelen lett volna, biztos támogatja és a Képviselő-testületi ülésen ez nyilvánvalóvá is fog válni.

Az elküldött és megtárgyalt költségvetési rendelethez képest egy módosító indítvány érkezett összesen, azt pedig Biró Gyula alpolgármester jegyzi. Egy belső korrekciót jelent ez három tételben, ami egyébként sem a dologi kiadások összes kiemelt előirányzatát, sem pedig az egész költségvetés főösszegét nem érinti. Egy elírás, pontosabban szöveges korrekció okán, módosítás szükséges annak érdekében, hogy az ottani, a sorokon belüli pontosságot biztosítani tudják. Amit elöljáróban érdemes elmondani, azok a főszámok. Mindig többeknek gondot okoz, hogy értelmezzék a költségvetésnek a főbb adatait. Ha kerekíve nézik, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a folyó bevétel 13,7 milliárd Ft és ahhoz, hogy a felhalmozási feladatokat végre tudják hajtani, ahhoz részben a hitel, részben az előző évi pénzmaradvány mozgósítása szükséges. Ezzel együtt összesen a költségvetési nagyságrend 19,5 milliárd Ft. A kiadási oldalon pedig a működési kiadás 13,3 milliárd Ft, aminél egy nagy felkiáltójelet kell – megint csak, mint az előző években is – tenni, 2,2 milliárd Ft állami elvonás terheli a költségvetést a működési kiadásokon belül. Egy ekkora összeg a költségvetés több mint 10%-a, amit az állam elvon az önkormányzattól. Ami nagyságrendben idén is azt jelenti, hogy a saját bevételeikből is elvonnak. Azért hogy mindenki pontosan értse: az államtól az önkormányzat egyetlen forint támogatást sem kap – ami egyébként példátlan – a költségvetéséhez, de a saját bevételeiből is  – ami egyébként törvénysértő és számos alapjogot sért – elvonnak forrásokat. Ezzel együtt a várost nem tudják megakasztani, a város működése zavartalan lesz, hiszen felhalmozásra így is 6,2 milliárd Ft-ot tudnak ebben az évben felhasználni. Nagyon bízik benne, hogy a költségvetésben részletezett tételek, az ülés elején elhangzott kérdések a műszaki ügyosztályvezetőhöz, és az arra adott válaszok is garantálják azt, hogy számos területen fognak tudni előre lépni.

Löfler Dávid képviselő: Nem gondolta volna, hogy a ciklus végére eljut ide a Budaörs Fejlődése Egyesület, hogy már költségvetési koncepciót sem sikerült novemberben elkészíteni, csak decemberben. Erre alpolgármester el is mondta, hogy nem is gondoltak rá, hiszen nem kötelező feladat, csak azért készítették el a költségvetési koncepciót, mert ezt a Fidesz-KDNP frakció szóvá tette. Ezután meglepő volt, hogy az első bizottsági ülésen elhangzott az iroda részéről, hogy a költségvetés elkészítése egy féléves munka volt, amit a költségvetési koncepció alapján készítettek el. Ez nagyon meglepő, mert jóindulattal is csak három hónaposnak lehet nevezni ezt a decemberben elfogadott koncepciót. Tehát már itt bajosan indultak a 2019. évi költségvetés előkészületei. Aztán meglepve tapasztalták, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletből lett végleges és javított verzió. Ez már önmagában elég vicces, hogy egy költségvetésből végleges és javított verzió is készült. De a pénzügyi bizottságon elég furcsa számok derültek ki, amire alpolgármester úr egy módosító indítványt is be kellett, hogy nyújtson, hiszen ahogy a polgármester úr fogalmazott: belső korrekcióra szorul a költségvetés, elírás miatt szöveges korrekcióra volt szükség. Ezek szerint a költségvetési koncepció alapján elkészült költségvetést nem sikerült a hivatalnak hiba nélkül elkészíteni. Azt gondolja, hogy ilyen még igazából nem is történt ebben a ciklusban, nem emlékszik, hogy idáig eljutottak volna, hogy az eredeti tervet is módosító indítványokkal kellene javítani, mert olyan számszaki hibák vannak benne. Ebből is látszik, hogy a városvezetés elsősorban politikával foglalkozik a város vezetése helyett. Januárban politikai előterjesztések voltak, költségvetésről semmi információ nem volt. Ezen kívül szokásosan elmondható, hogy a költségvetési sorok nincsenek alátámasztva, az egyeztetésekről nincsen információ, és számtalan hibát tartalmaznak. Egy dologra mindig rákérdez, a szakértői díjakra. Most 104 millió Ft-tal szerepel a költségvetésben. A mai napig nem kapott információt, hogy ez miből jön össze, mi alapján tervezték. Sőt az előző években is feltették és azóta sem tudták meg, hogy mire ment el az összeg. Számtalan kérdést vet fel a költségvetés. Látszik, hogy ez egy kampány költségvetés és egy olyan koncepció alapján készült, ami nem készült el megfelelő időben. Az alapján pedig számszaki hibákat sikerült az alapvető tervezetbe is beilleszteni. Nagyon sajnálja, hogy ide jutott a városvezetés és bízik benne, hogy hamarosan változás következik be az őszi választásokkal.

Wittinghoff Tamás polgármester: Annyiban igaza van képviselő úrnak, hogy kampányköltségvetés, mert ilyen még nem hangzott el a költségvetéssel kapcsolatban – ami az őszi választást illeti – de kéri jegyző urat, hogy fejtse ki véleményét. De előtte alpolgármester úrnak ad szót, mivel megszólítatott. Csak annyit szeretne hozzátenni, hogy képviselő úr azt állítja, hogy nincsenek alátámasztva a költségvetésben a sorok, amit minden évben elmondott, minden költségvetésnél mondanak valami hasonlót, annyi a különbség, hogy idén már egyetlen módosító indítványt, egyetlen javaslatot sem tettek. Úgy veszi, hogy egyébként nincs elképzelésük arról, hogy milyen költségvetés lenne a jó, csak mondanak valamit arról a költségvetésről, amit a hivatal szakmai alapon állít össze. Arról hogy nincsenek alátámasztva a sorok, szerinte a sorokat – az elmúlt évek sorait, és az idei év sorait is – az elmúlt 28 év támasztja alá, azt a pályát, amit ez a város leírt, és amitől az ország egyik legfejlettebb települése lett, ezek a sorok biztosítják. Azt hogy ebből képviselő úr nem tud semmit kiolvasni, az már egyéni probléma.

Biró Gyula alpolgármester: A hozzászólás elejéhez szeretne hozzászólni, amikor azt mondta, hogy a polgármester úr azt mondta…

Wittinghoff Tamás polgármester: Alpolgármester, azt mondta.

Biró Gyula alpolgármester: Bocsánatot kér, akkor ő értette félre. Magára vállalja, mert ő mondta. A további részeket pedig pontosan nem érti, mert szerinte Löfler Dávid a ciklus végére eljutott a zagyvaságnak arra a szintjére, hogy már ő sem érti, hogy mit akart megkérdezni. Ezt azért is meri mondani, mert pénzügyi bizottságon itt ült, egyébként az írásbeli módosító javaslatnál meg pontosan elmondta irodavezető asszony, hogy melyik sorok kerültek felcserélésre. Jegyző úr is elmondta, hogy a végösszeget ez nem módosítja. Még egyszer elnézést kér, ő értette félre az elejét.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy egy 2 milliárd Ft-os költségvetésnél a költségvetés kidolgozása során egy olyan hiba becsúszik, hogy számszakilag semmi nem változik, tartalmilag meg minden ugyanolyan marad, csak bizonyos szöveges részt kell hozzá módosítani… a Fidesz-KDNP-nek ez a legtragikusabb és rettenetes hiba, akkor ezt dicséretnek veszi. Megkéri jegyző urat, hogy ebben a kérdésben tegyen rendet, hogy az ő slendriánságuk hogy vezethetett oda, hogy ilyen súlyos problémák adódtak.

Dr. Bocsi István jegyző: Nagyon köszöni, hogy hozzászólhat ehhez a vitához, nem tudja, hogy szakmailag mit fog tudni hozzátenni. Akkor menjenek sorba, és mintha tényleg nem a ciklus vége felé lennének. Mivel költségvetési koncepciót nem kötelező csinálni, de ők úgy érezték, hogy mégiscsak fontos, ezért próbáltak egy irányt adni, ezért aztán nem is tudtak elkésni vele, mert amit nem kell megcsinálni, és nincs határideje, azzal nagyon nehéz elkésni. Az, hogy ez korábbi években, amikor ez jogszabályi kötelezettség volt, az november volt, most meg december 5-én készült el a koncepció, azért ebben tudnának vitatkozni, hogy ha egy nem kötelező dolgot előállítanak, akkor elkésnek-e vele, és az november, vagy december… A pénzügyi bizottsági ülésen is elmondták, hogy a költségvetési koncepció nyilván decemberben azokkal a tudásokkal készült, amik akkor rendelkezésükre álltak, ami miatt abban módosulás van, az az, hogy december 20-án van az adóbefizetés határideje, akkor látják, hogy mi lesz az az összeg pontosan, amivel gazdálkodhatnak. Lehet, hogy így a ciklus vége felé vannak, de érdemes talán arról szót ejteni, hogy tulajdonképpen azért készülnek előterjesztések, hogy a bizottságok, mint a Testület előkészítő szervei, megvitassák. Pont az a feladata ennek a munkának, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, elolvassa, megnézi, hogy rendben van-e, vagy nincsen rendben, és ha talál benne hibát, akkor azt kijavítják. Ez tulajdonképpen egy természetes folyamat. Lehet azt mondani, hogy volt benne elírás, volt benne elírás, teljesen jelentéktelen volt. Nem szeretné ezt tovább húzni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, ő is azt gondolja, hogy a semmiről hosszasan beszélni nem sok értelme van, ami viszont említést érdemel, az mégiscsak az, hogy ezt az emlékeztetőt ő azt kérte, hogy valamennyi képviselő kapja meg. Ugye utalt arra, hogy a költségvetéssel kapcsolatban minden évben a szakszervezetekkel, illetve az intézményvezetőkkel egyeztetnek, még azokkal is, akiket az Állam kiszervezett az önkormányzat alól, vagyis az oktatási intézmények közül az iskolák, az általános-, és gimnáziumi vezetőkkel is egyeztettek a költségvetés tervezési szakaszában. Ennek az emlékeztetőjét a képviselők megkapták, s ebből kiderül az, amit a költségvetés is tartalmaz, nevezetesen, hogy igyekeznek megőrizni azt a pozíciót, amit már korábban, a településen ki tudtak alakítani, hogy az oktatási intézményeikben alapvetően a közalkalmazottak bérezése az legyen egy kicsit jobb, mint ahogy azt az országos átlag mutatja ennek értelmében, mert úgy érezték, hogy ott szorít leginkább a cipő. Az óvodai és bölcsődei dolgozók eddigi jutatásai mellett a kereset kiegészítést illetően tizenötezer forintos emelést tervez az önkormányzat, nyilván, amikor a Testület elfogadja a költségvetést, ez életbe is lép, és ez az jelenti összességében, hogy a kereset kiegészítés az már negyvenezer forint per fő per hóra emelkedik, és az összes többi olyan juttatást, amit eddig az önkormányzat biztosított a különböző általa fenntartott intézményekben, természetesen biztosítja az önkormányzat. Azért azt el kell mondani, – bár részlegesen érinti csak a költségvetést – hogy ezen az egyeztetésen érdekes dolgok is elhangzottak. Ezután lesz majd egy olyan napirend, ahol az önkormányzat dönt majd – a költségvetés elfogadását követően természetesen – az iskolák mellett működő alapítványok támogatásáról. Ez az a terület, ahol a Klik, pontosabban az érdi részlege, azt az ígéretet tette, – pontosabban Sárközi Márta annak idején, azon a bizonyos, s most már legendásnak nevezhető szülői értekezleten – hogy semmi nem fog változni. Most ehhez képest az, hogy azok a szakmai feladatok, amik az intézményekben folytak a jövőben is, illetve eddig is működni tudjanak, az önkormányzat részéről százmilliós támogatást igényelt. Ezt idén is biztosítani fogja az önkormányzat az alapítványokon keresztül. Természetesen az ösztöndíj rendszert is fenntartják, amivel szintén a pedagógusoknak a juttatásait igyekeznek megfelelő szinten tartani. Ez azt jelenti, hogy azért több száz millió forint az, amit az önkormányzat egy olyan feladathoz hozzátesz, amit egyébként elvettek tőle, s amihez egyébként semmi köze nem lenne. De ennél szomorúbb, s azért mondta, hogy ez csak részlegesen érinti a költségvetést, de miután az önkormányzat vagyonát meg jelentősen, azért el kell mondani, hogy az iskolák megjelent képviselői arról tájékoztatták a megbeszélésen az önkormányzatot és a Hivatalt, s most pontosan idéz az emlékeztetőből, hogy „az általuk használt ingatlanok állapota folyamatosan romlik, számos esetben az iskolákban az alapanyagokat ugyan a Klik biztosítja, a de a szülők és a tanárok szabadidejükben végzik el az ezzel kapcsolatos munkákat.” Hát vissza a jövőbe. Ő nagyon jól emlékszik, hogy a Kádár-rendszerben is ez egy bevált gyakorlat volt, az más kérés, hogy korábban, amikor az önkormányzat volt a fenntartó, ilyenre nem volt példa, ezeket a feladatokat az önkormányzat mindig maradéktalanul elvégezte.

 

Biró Gyula alpolgármester: Még egy hozzáfűzni valója lenne, mert úgy gondolja, hogy ez a költségvetés egy jól megalkotott költségvetés, és úgy érzi, hogy ezt a FIDESZ-KDNP tagjai is tudják támogatni, hiszen lehetőségük lett volna bármire írásban módosító javaslatot benyújtani, csak a nézőknek mondja, hogy tudják, hogy egyetlen egy javaslat sem érkezett, tehát úgy gondolja, hogy akkor ezt tökéletesen el tudják fogadni. Dávid mindig azt szokta mondani, hogy majd jönnek a módosító javaslatok, hát nem jöttek, tehát úgy gondolja, hogy ezt biztosan jól végigolvasták, megvitatták a saját szakembereikkel, s úgy gondolják, hogy jó, hiszen nem kellett hozzá módosító javaslatot benyújtani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Testület döntéshozatal előtt áll, először a I. határozati javaslatról kell, hogy döntsenek. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

12/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                       határozat

 

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Wittinghoff Tamás polgármester: A második határozati javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények kereset kiegészítésére vonatkozik. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

13/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2019. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrás biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2019. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 333 e Ft
Budaörsi Latinovits Színház 275 e Ft
Városi Ifjúsági Klub 125 e Ft
Pitypang Bölcsőde 880 e Ft
Százszorszép Bölcsőde 700 e Ft
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 327 e Ft
Védőnői Szolgálat 300 e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda 300 e Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 275 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda 269 e Ft
Kamaraerdei Óvoda 225 e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda 325 e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda 200 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda 400 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda 250 e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda 250 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 250 e Ft
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az I. pont szerinti forrást terveztesse be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Rendeletalkotás következik, Biró Gyula alpolgármester módosító javaslatának megfelelően teszi fel szavazásra a rendeletalkotást.

A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás 3 nem szavazattal elfogadta a 2019. évi költségvetést. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat

 1. évi költségvetéséről

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni a Testületnek, az egész Hivatalnak, és kiemelten a pénzügyi irodának a költségvetés elkészítését, az elhangzott parciális kritikától függetlenül ő azt gondolja, hogy nagyon alapos és jó munkát végzett a pénzügyi iroda. Amit pedig képviselő úr említett, hogy ez választási költségvetés, ez persze minden választást követő költségvetésről el lehet mondani. Szerinte minden normális szervezet és önkormányzat úgy dolgozik, hogy azoknak a bizalmát, akiktől ered az ő tevékenységének a lehetősége, elnyerje. Ezt persze lehet nevezni választási szempontoknak, hát ki az a tökkelütött, aki úgy dolgozik, hogy utána az ő munkáját ne értékeljék pozitívan. Természetesen ilyen nem sok van, bár úgy látja, ma Magyarországon vannak, akik ezért komolyan dolgoznak, de ez egy másik kérdés, ebbe most nem menne részletesen bele.  A város költségvetést tehát a Testület elfogadta.

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend a 2018-as költségvetéshez nyúlik vissza. A tévénézőknek mondja, mit jelent: az időközben elfogadott módosítások bemmelése, illetve kiegészítések vagy bármilyen olyan előirányzat módosítás, ami történik, azt mindig át kell vezeti a költségvetésbe. Ha úgy tetszik Löfler Dávidnak mondja, hogy számtalanszor kell egy költségvetést módosítani, ez egy ilyen szakma. De ez nem jelenti azt, hogy az a költségvetés ne lenne jó. Itt is az a helyzet, hogy a Pénzügyi Bizottság 8 igen 3 nem szavazattal elfogadta a módosítást – ami egyébként a tények rögzítését jelenti-, az Ügyrendi Bizottság minősített többség hiányában – bár kétharmaddal – 2 igen 1 tartózkodás szavazattal szavazta le ezt a kérdést, de miután nem volt minősített többség ez nem jelent támogatást. A Képviselő-testület döntésén áll a dolog (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a módosítás a próbaidősök problémáját próbálja rendezni. Valamennyi bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló

3/2018 (II.23.) ÖKT módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A költségvetésnél már ismertetésre került, hogy milyen mértékben emelik meg a pótlékokat. Reméli, hogy ez olyan ösztönző, vagy olyan megbecsülést mutat az intézményben dolgozók felé, amit mindenképpen szerettek volna egyfelől erősíteni, másfelől az anyagi helyzetükön is javítani. Egyébként ennek nagyon pozitív visszajelzése volt az intézményvezetőkkel, illetve szakszervezetekkel folytatott egyeztetésen. Az összes bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló

8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérő vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeletek módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Valamennyi bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Korábban ezt törvény szabályozta, most az önkormányzatokat illeti meg a lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban döntést hozzanak. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítsa ezt a napot az önkormányzat.  Az Ügyrendi Bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/6. sz. mellékletét képezi.

7.) Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz,- a 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

14/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke, a 098/4 hrsz,- a 098/5 hrsz, – MÁV vasúti terület (097 hrsz.) – 4071/8-, 4071/6, 4071/1-, 0107 hrsz és az Autópálya (0110-, 089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a településrendezési eszközök Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékének tömb módosítás tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az előterjesztéshez mellékelt 2., sz. mellékletek Tervezői válaszban foglaltak szerint.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a településrendezési eszközök Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékének tömb módosítás tervezetének az előterjesztés 1., 2., 3., sz. melléklete szerinti véglegesítésére, és felhatalmazást ad a Polgármesternek a tervezet állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak történő végső szakmai véleményezésének megküldésére.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek nyilatkozattételre, hogy a Hivatal a terv partnerségi egyeztetését az 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerint, megfelelően lefolytatta, és a partnerségi egyeztetés eredményét településrendezési eszközök Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékének tömb módosítás tervezetére vonatkozó módosításánál megfelelő módon figyelembe vette.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

8.) Budaörs, Office Park, 1016/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

15/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Budaörs, Office Park, 1016/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

9.) Kamera átadása a Budaörsi TV részére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.  A TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

16/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Kamera átadása a Budaörsi TV részére

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő SONY HDR –AX 2000 kamerát (Gyártási szám: S01-002493-A , EAN: 4905524659832; ) haszonkölcsön szerződés keretében térítésmentes adja át a Budaörsi Városi Televíziót működtető Televideó Budaörs Kft.( 2040 Budaörs, Lévai u. 34., cégj.szám.: 13-09-066949, adószám:10846841-2-13) részére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert a haszonkölcsön szerződés megkötésre.

Határidő: 2019. március 20. (szerződéskötés)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

10.) Energiairányítási Rendszer bevezetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.  A TFVB 5 egyhangú igen, a PEB 8 igen 3 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

17/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Energiairányítási Rendszer bevezetése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Energiairányítási Rendszer kialakítása” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

Budaörs Város Önkormányzata az ISO 50001:2018 szabvány szerint bevezetni tervezett Energiairányítási Rendszert az alábbi határok és működési területek figyelembevételével alakítja ki:

az alábbi önkormányzati épületekben:

Budaörsi Városháza

BTG Irodaház

Kamaraerdei Közösségi Ház

Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand

Budaörsi Vackor Óvoda

Holdfény Utcai Óvoda

az épületüzemeltetés vonatkozásában.

2.) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert az Energiairányítási Rendszer kialakításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő:                                                  azonnal

Felelős:                                                    Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

11.) Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.  A két bizottság egyhangúan támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

18/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés X. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 2. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása aláírására.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2019. február 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

12.) Döntés a 2019. évi intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB és KMISB egyhangúan támogatta, a PEB 8 igen 3 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A Pitypang, Százszorszép, Mákszem, Csillagfürt, Csicsergő, Holdfény Óvodára és a Városi Ifjúsági Klubra vonatkozó tételek szerepelnek. Összességében ez 100 millió Ft.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

19/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Döntés a 2019. évi intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti 2019. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy a beruházásnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet 7/B. sz. melléklet 2019. évi intézményi fejlesztési feladtok sorról 30.850 e Ft-ot felszabadít és átcsoportosít a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé:

Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése                                    800 e Ft

Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése                                                450 e Ft

Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása                                                         5.600 e Ft

Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése            6.250 e Ft

Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása                            300 e Ft

Csicsergő Óvoda kapubejáró akadálymentesítése udvaron

labdafogó háló építése                                                                                    2.550 e Ft

Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések                                                       10.500 e Ft

Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése                                                             450 e Ft

Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése                                            3.950 e Ft

új sorokra, továbbá a felújítási munkákra 69.150 e Ft – ot átcsoportosít a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 2019. évi intézményi felújítások új sorra.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban jóváhagyott 1. sz. mellékletben szereplő tartalék keret, a mellékletben nevesített felújítási feladatok elvégzésére használható fel.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

13.) Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosítottan lebonyolításra kerülő gáz-, és villamos energia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzések megindításához

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A napirend előkészítése során kérdezte a műszaki ügyosztályt, hogy mit tudnak arról, hogy az oktatási intézmények esetében mi a helyzet. Itt az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központtal kap felhatalmazást a határozati javaslat alapján. Az információja az, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ pozitívan áll a dologhoz, ha jól tudja ők a nevelési tanácsadó, a gimnázium és az általános iskolák pedig az érdihez tartoznak, ők inkább drágábban veszik a villamos áramot, mintsem hogy velük közösködjenek. Ez a „no comment” tipikus esete.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

20/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosítottan lebonyolításra kerülő gáz-, és villamos energia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzések megindításához

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a.) jóváhagyja a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése 2019” tárgyú közbeszerzések központosított rendszerben történő megindítását azzal, hogy a Fűtőmű energia beszerzését a BTG Nonprofit Kft. közvetlenül bonyolítja,

b.) a közbeszerzések megindításához szükséges ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot, és

c.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy erre vonatkozó szándék kinyilvánítása esetén járjon el a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 32.§ szerinti együttműködési lehetőség alapján, az Érdi illetve a Ceglédi Tankerületi Központtal a budaörsi iskolák 2019. évi energia beszerzése tekintetében.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

14.) Javaslat ellátási szerződés megkötésére szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt egy korábbi együttműködési megállapodás meghosszabbításáról van szó, hiszen lejárt a szerződés. A Bizottság 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

21/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Ellátási szerződés megkötése szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica szolgáltatóval szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátására az ellátási szerződést 2019. március 01. napjától 2020. december 31. napjáig megköti.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi szolgáltatás 800 eFt pénzügyi fedezetét a 2020. évi költségvetésbe terveztesse be.

Határidő: 2019. március 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

15.) Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda céljainak megvalósítása érdekében

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Itt ha jól emlékszik Biatorbágy nyert el egy pályázatot és ennek kapcsán keresték meg az önkormányzatot. Ez szerepel az előterjesztésben és a határozati javaslatban is, hogy működjenek együtt. A SZEB 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

22/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Együttműködési Megállapodás megkötése a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda céljainak megvalósítása érdekében

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Együttműködési megállapodást Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel megköti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

16.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ez minden évben kötelező feladat. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra, valamennyi nemzetiségi önkormányzat támogatta ezt a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

23/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Város Önkormányzata által a Budaörsi Polgármesteri Hivatallal valamint

 1. a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal,
 2. b) a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
 3. c) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,
 4. d) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
 5. e) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
 6. f) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal
 1. december hónapban megkötött és a 4/2017. (I.25.) ÖKT. sz. határozatával, valamint a 27/2018 (II.21.) ÖKT. sz. határozatával módosított együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat változatlan tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő:                                                  folyamatos

Végrehajtást végzi:                                Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

17.) Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat szerint javasolják elfogadásra, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, illetve a kérésnek megfelelően fogadják el a módosítást. A KMISB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

24/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatának módosítására

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét jóváhagyja.

Az ÖNK/SZ 2018-333. sz. támogatási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

program Támogatás összege
Működési költségek 200.000 Ft
Kulturális,információs rendezvény 860.000 Ft
Megemlékezés Görög Nemzeti Ünnep 860.000 Ft
Görög nyelvoktatás 400.000 Ft
Görög német ízek és ritmusok 300.000 Ft

továbbá a szerződés 6. pontjában rögzített elszámolási határidőt 2019.08.31-ig illetve a 7. pontban rögzített támogatási időszakot: 2018.04.01 – 2019.08.15. –ig meghosszabbítja.

A támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert a támogatási szerződés módosítására.

Határidő: 2019. március 14.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

18.) A polgármester 2019. évi szabadsági ütemezésének jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A törvényi írja elő, hogy a polgármesternek a szabadság ütemezését meg kell tennie az év elején. Ennek megfelelően készült az előterjesztés a 2019. évre. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazott.)

25/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

A polgármester 2019. évi szabadsági ütemezésének jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan Wittinghoff Tamás polgármester szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda

19.) Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Az egyik alapítvány kérése, miután nem készültek el az anyaggal objektív okok miatt kérik a határidő, az elszámolási határidő módosítását. Az illetékes bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

26/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az RSD E-DOKK Alapítvány kérelmét jóváhagyja és a 73/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozat alapján készült ÖNK/SZ 2018-359. sz. támogatási szerződés 6. pontjában rögzített elszámolási határidőt 2019.07.28-ig illetve a 7. pontban rögzített támogatási időszakot: 2018.03.01 – 2019.07.01. –ig meghosszabbítja.

A támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert a támogatási szerződés módosítására.

Határidő:                                                  azonnali (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (támogatási szerződés módosítás) Pénzügyi Iroda

20.) TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A PEB 11 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

27/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. „va” végelszámolásának sikeres lezárásához a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet I. Működési Költségvetési Kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére 6.375.000,- Ft-ot biztosít likviditási célú pénzeszközként a TÖRSVÍZ Kft. „va” részére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

21.) Kérelem adómentesség biztosításával kapcsolatban

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megvizsgálta az iroda, illetve jegyző úr a lehetőségeket, sajnos nincs mód arra, hogy változtasson az önkormányzat jogszabályi korlátok miatt. A PEB 11 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

28/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Kérelem adómentesség biztosításával kapcsolatban

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete adózói kérelemre tekintettel megvizsgálva a jogszabályi feltételeket, megállapítja, hogy a helyi iparűzési adót érintő kedvezmények és mentességek jelenleg hatályos rendszerén nem áll módjában változtatni.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Adóiroda (döntés kivonatának megküldése)

22.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A költségvetés megadja most már a keretet, a fedezetet ahhoz, hogy az oktatási intézmények szakmai programjaihoz a támogatásról döntsenek. Ez alapítványokon keresztül történik, és azon szakmai programokat finanszírozzák, amiket az állam bár elvett, nem finanszíroz. Ahhoz, hogy a minőségi oktatás megmaradjon a településen, az önkormányzat nyújtja a fedezetet.

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

29/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 7 888 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 11 850 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 10 000 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.
 4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 5 336 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben nyári napközis tábor kiadásaihoz, a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola által történő megvalósításához Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 500 ezer Ft összegű támogatást biztosít 2019. május 15. napján történő átadással az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére.
 6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 30 710 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.
 7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 4 627 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.
 8. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézmény szakmai kiadásaihoz, Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 58. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 1 900 ezer Ft összegű támogatást biztosítson, az intézményt segítő Írisz Alapítvány részére történő átadással.
 9. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási szerződések megkötéséről és a támogatási összegek utalásának előkészítéséről.

Határidő:   2019. március 31. (támogatási szerződés)

 1. május 15. (támogatási szerződés- nyári napközis tábor)

Felelős:  Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

30/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

31/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

32/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

33/2019.(II.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

k.m.f.

 

 

 

 

 

                    Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 1. : Forgatókönyv, bizottsági ülések jegyzőkönyvei
 1. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019.március 05.