Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 11-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december 11-i üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor, Stift Nándor, Farkas Benedek, dr. Kisfalvi Péter, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Kapitány Gábor képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba, Barta Gáborné, Lőrincz Mihály, Erdős Károlyné, Csík Edina, Kövesdi Gabriella, Krajcsirik János, Pető Adrien, Benkő István irodavezetők

Jelen vannak továbbá: dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője) Szigeti János rendőrkapitány, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Tamás Ervin (BTG Kft. ügyvezető), Károly Katalin (Esély Szociális Társulás intézményvezető), Májer Emese, egyéb érdeklődők.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Tasnádi Ferenc, dr. Süveges Zsófia, dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla, dr. Kiss Károly, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel az önkormányzat munkáját. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 15 képviselő jelen van, az ülést megnyitja. A meghívó igen sok napirendet tartalmaz – ennek az oka az, hogy az összes bizottsági hatáskörbe tartozó döntést is a testület elé hozták, annak érdekében, hogy mindenről tudjon valamennyi képviselő dönteni.

Ismerteti a beérkezett sürgősségi előterjesztéseket:

 • Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása
 • Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról
 • Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához
 • Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról
 • Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról

Olyan napirend nincs, amit levenni javasolnak, viszont zárt ülésen javasolja az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, vagyoni érdek miatt az 55. napirendet,  és kötelező zárt ülést tartani az 56., 57., 58., 59. és a 60. napirendi pontok esetében.  

Kapitány Gábor képviselő: A napirendekhez szeretné jelezni, hogy a 27. napirendet, ami a Budaörs város településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban, és a településkép védelméről szóló rendelet módosítása, ezt a napirendet javasolja levételre, ugyanis tegnap a bizottsági ülés után megvizsgálták még egyszer tüzetesebben az anyagot és a 3. sz. mellékletnek a Sport utcára vonatkozó részében elég komoly hibát találtak, ugyanis a térképek egy Széles utca megjelölést jelölnek, a hatályos SZT tekintetében is, és ilyenformán ez az alátámasztó rész kérdéses, hogy mennyire megalapozott szakmailag.

Csík Edina főépítész: az alaptérképet természetesen nem ők szerkesztik, hiszen az a földhivatali adatszolgáltatás része, és a szabályozási tervet kötelezően a földhivatali hivatalos alaptérképre kell készíteni. Kérhetik majd természetesen a hiba javítását, de szerinte emiatt nem elindítani egy helyi építési szabályzat módosítást, ez nem lenne indokolt, hiszen nem tudják ebben az eljárásban ezt kezelni. De kérni fogják a javítást, ez nyilván egy elírás a földhivatal részéről.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy ez a lényeget a legkisebb mértékben sem érinti, úgyhogy javasolja a napirenden tartást, már csak azért is, hiszen egy olyan eszköz van benne, amit éppen egyébként a FIDESZ-KDNP is folyamatosan hangoztatott a választási időszakban, hogy korlátozzák a beépítési lehetőségeket, és ennek az egyik pontja éppen ez, úgyhogy ennek az elhalasztására vonatkozó igényt kifejezetten furcsának tartja. A meghívón nem szereplő előterjesztésekről fognak először külön szavazni, újra nem ismerteti őket, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban volt-e valakinek problémája, észrevétele, vagy szavaztathat egyben.

Felteszi szavazásra a meghívóban nem szereplő hivatali előterjesztések napirendre vételére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

Ezt követően felteszi szavazásra a meghívó szerint zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendek esetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

Végül a fentiek szerint elfogadott módosításokkal teszi fel szavazásra a napirend elfogadására vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

184/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Napirend

1.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

6.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált rendőrségi modell)

7.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (térfigyelő szolgálat)

8.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

9.) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák részére pótelőirányzat biztosítása

10.) Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

11.) Holdfény utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

12.) Az óvodai álláshelyek meghatározása a változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

13.) Javaslat a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződésének módosítására

14 .) A Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

15.) A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

16.) A városi sportcsarnok 2020. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

17.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

18.) Az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány kérelme felhasználási- és elszámolási határidő módosítására

19.) Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

20.) A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkatervei

21.) Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

22.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

23.) A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások elfogadása

24.) Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós terve

25.) BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződés XII. sz. módosítása

26.) Döntés a budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére kiírt KEHOP 5.3.1. pályázati többletforrás igényléséről

27.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása

28.) Helyi értékvédelmi támogatás 2019. II. szakasz – pályázatok bírálata

29.) Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem – pályázati felhívás

30.) A helyi közösségi közlekedés 2020-től történő biztosításáról szóló pályázat kiírása

31.) A Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

32.) Döntés a Budaörs, 3148 hrsz, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatáról

33.) Városháza étterem, büfé hasznosítása

34.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról

35.) Javaslat a Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú u. 87. sz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítására

36.) Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 18. sz. alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

37.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 hrsz-ú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok egyes részeinek értékesítésről

38.) Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről

39.) Döntés a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelméről

40.) Döntés a Budaörs, 3816 hrsz-ú, Moha u. 4/A sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

41.) Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

42.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásáról

43.) Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. sz. alatti, piaci alapon bérbeadásra került lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

44.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlan Budaörsi Református Egyházközség által történő használatáról

45.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

46.) Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 hrsz-ú ingatlan bérbeadására kiírt pályázatról

47.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról

48.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

49.) Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

50.) Tájékoztató közbeszerzési eljárásról – szoftverlicenszek beszerzése

51.) Tájékoztató a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. „f.a.” peres eljárásával kapcsolatban

52.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

53.) A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

54.) A polgármester 2019. második félévi jutalma

55.) Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

56.) Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról

57.) Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

58.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról

59.) Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról

60.) Döntés a Budaörs, Munkácsy M. utcában található, 3851/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésről – ZÁRT ülés

61.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálása – ZÁRT ülés

62.) Címzetes igazgatói cím odaítélése – ZÁRT ülés

63.) Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelmek – ZÁRT ülés

64.) Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása – ZÁRT ülés

65.) Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása, többletforrás biztosítása a Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése tárgyú építési munka megvalósításához – ZÁRT ülés

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt a napirend előtti észrevételekre lehetőséget biztosítana az SZMSZ szerint, van még egy feladatuk, egy ünnepélyes aktus, a részönkormányzatok külsős tagjainak az eskütétele.

Felsorolja a neveket és megállapítja a jelenlétet a következők szerint:

dr. Prohászka Zoltán Ferenc – nincs jelen,

Tóth Bendegúz Áron – jelen van,

Bellovits Margit – nincs jelen, de jelezte, hogy jön,

Hajdu László – jelen van,

Kis Gyula – jelen van,

Bódis Tamás István – jelen van,

Nagy Géza – jelen van.

Annyit még hozzá szeretne tenni, hogy volt egy kisebb levélváltás egyik külsős taggal, nem is név szerint jelzi, hogy kell-e vagy nem kell vagyonnyilatkozatot tenni. Egyértelmű a hivatal álláspontja, nem az övé, hanem a Jegyzői Irodáé, de ahogy levezették, most már számára is teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek, aki esküre kötelezett és az önkormányzat bármilyen döntéshozó bizottságában, részönkormányzatában feladatot vállal, annak kell vagyonnyilatkozatot tennie, és erre az utolsó határidő a külsős tagok esetén, akiket megválasztott már a képviselő-testület, e hét péntekje. Úgyhogy szeretné, hogy az, aki még nem ezt tette meg, az világosan tudná ezt, aki meg ma nem tesz esküt, az nyilván addig, ameddig az esküjét nem teszi le, addig nem tudja gyakorolni a jogait, és hogyha ma nem teszi meg, akkor a következő testületi ülésen tudnak erre módot biztosítani.

Ameddig a várt külsős tag megérkezik, elkezdik a napirend előtti hozzászólásokat, türelmet kér azoktól, akik jelen vannak, napirend előtti hozzászólásokra van most lehetőség.

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Köszöni a szót, tisztelettel köszönt mindenkit. Köszönti a televízió nézőit és a megjelenteket. Mivel az idei év utolsó ülésén vannak, ezért innen is szeretne áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánni, és mindenkinek boldog, sikerekben gazdag újesztendőt. Karácsonykor, az adventi időszakban Budaörsön rengeteg program szokott lenni, ezeket a programokat ajánlja mindenki figyelmébe. Viszont idén nagyon sokan megkérdezték tőle, hogy mi a helyzet a Budaörsi Advent programjával, a már tizenvalahány éve megszokott programsorozat műsora kint szokott lenni a weboldalakon és mindenkihez el szokott jutni. Idén ez nehezebben ment, és akkor, amikor érdeklődött, hogy mi a helyzet az idei adventtel, tudomására jutott, hogy idén a város költségvetésébe betervezett támogatást nem adta oda annak az egyesületnek, amelyik már tizenvalahány éve szervezi ezt a programsorozatot. Ez ügyben szeretné kérdezni a hivatalt, hogy ennek mi az oka, hogy miért nem kötött szerződést a hivatal azzal az egyesülettel, amelyik már több éve szervezi sikerrel ezeket a programokat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte teljesen egyértelmű és neki kellene legjobban tudni erre a választ. Egyébként a város az 5 millió Ft-tal többször is megkereste plébános urat és ennek az összegnek a felhasználását felajánlotta. A probléma ott van, hogy aki politikai szerepet vállal, annak el kell döntenie, hogy politikai szerepet vállal vagy önkormányzati finanszírozással rendezvényt szervez. Miután az egyesületnek az elnöke egy olyan személy, aki nem csupán önkormányzati képviselő-jelöltként indult, hanem ha jól tudja, a KDNP pénzügyeiért is felel, ez a feladat, ez a két történet rendkívüli ellentmondásban van egymással. Nem lehet, az önkormányzat nem támogathat, és egyetlen olyan szervezetet sem fog támogatni, ahol a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai bármilyen tisztséget betöltenek, sőt az egyesület tevékenységét sem fogja közpénzből támogatni, hiszen ez egy politikai szerepvállalás, a kettőt nem lehet összekeverni. Kabinetvezető úr több fordulóban egyeztetett erről plébános úrral, aki nem tudja pontosan, hogy milyen választ adott, mert nem ő volt jelen, de megadja a szót Vágó Csaba Polgármesteri Kabinetvezetőnek, hogy elmondja.

Vágó Csaba Polgármesteri Kabinetvezető: Egyfelől azt mondta, hogy az idő rövidségére tekintettel ezt már nem valószínű, hogy meg tudják oldani a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ugyanakkor természetesen az advent liturgikus programjait ugyanúgy megtartják, mint eddig, csak nem tudják felhasználni a támogatási összeget.

Wittinghoff Tamás polgármester: Természetesen ettől még van Budaörsi Advent és vannak rendezvények, a gyertyagyújtó rendezvény, illetve a városi rendezvény is meg lesz tartva, kulturális események is meg lesznek tartva, igaziból nem is nagyon érti, hogy mi a különbség a korábbiakhoz képest, lehet, hogy csak az az 5 millió Ft, amit szerettek volna erre használni.

Mivel megérkezett a hölgy, aki a részönkormányzat külsős tagja, az eskütételnek nincs akadálya.

Eskütétel következik, Wittinghoff Tamás polgármester előolvassa az eskü szövegét.

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; településrészi önkormányzati tagi tisztségemből eredő feladataimat Budaörs fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Tóth Bendegúz Áron, Bellovits Margit, Hajdu László, Kis Gyula, Bódis Tamás István és Nagy Géza leteszik az esküt.

Az esküokmányok a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon szépen köszöni és jó munkát kíván.

Napirend előtti hozzászólások folytatása:

Dr. Ritter Gergely képviselő: Mivel a napirendi pontok között lesz a helyi autóbuszjáratokkal kapcsolatos szerződés-hosszabbítás, Műszaki ügyosztályvezető urat szeretné kérni arra, hogy ennek kapcsán vegyék figyelembe, hogy miután megkezdte munkáját a Farkasréti úton a fizioterápiás rendelés, a kamaraerdeiek buszjárata nem mindig kapcsolódik ahhoz, amelyik a Farkasréti úton megáll. Illetve hogyha lehet, akkor össze kellene hangolni a buszjáratot a rendelési időkkel, így segítve a mozgáskorlátozottakat, mozgássérülteket, akik zömmel használják ezt a szolgáltatást. Ebben kér segítséget.

Wittinghoff Tamás polgármester: Illetve betegségből lábadozó, és mozgásukban problémával küszködőket segítve.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Köszöni a szót, szeretettel üdvözöl mindenkit. A budaörsi FIDESZ szervezet nevében kegyelmekben gazdag adventi készülődést, áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt kíván minden budaörsinek. Ezen jókívánságon túl szeretne kérdést intézni a hivatalhoz, mert az Esze Tamás utcában többen is laknak, illetve két intézmény is iskolaként funkcionál, és nem működnek a közvilágítási lámpák esténként most már több napja. Volt olyan éjszaka, vagy este, mikor kilépve az iskolából találkozott fénnyel, de ez javarészt inkább elmaradt, tehát most már jó néhány napja nincs közvilágítás az Esze Tamás utcában. Ha ebben tudnak segíteni, akkor köszönettel veszik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Egyébként tegnap a Gimnáziumtól az ABS-ig szintén volt valami kimaradás, de látta, hogy ott dolgoztak, majd erre is kérdezzen rá a hivatal.


Laczik Zoltán képviselő: a Szabadság út – Szüret utca – Ibolya utca kereszteződése volt már téma több fórumon, illetve beszélgetés során, hiszen nem csupán egy nagy forgalmú, hanem annyiban veszélyes kereszteződésről van szó, hogy az Ibolya utca ill. a Szüret utca nem egyvonalban csatlakozik a főútba, tehát még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Különösen a reggeli és a délutáni órákban jelentős mind az autóforgalom, mind a gyalogosforgalom, iskolába hozzák-viszik a gyermekeket, munkába mennek a lakók. Most a környékbeli lakosok egy csoportja arról értesítette, hogy egy beadványt nyújtottak be az önkormányzathoz, amelyben kérik, hogy ebben a csomópontban létesüljön lámpás forgalomirányítás, magyarán közlekedési lámpa legyen ott kiépítve. Közel száz aláírással is megerősítették ezt a környék lakói. Azt szeretné kérdezni a hivataltól, hogy a hivatal befogadta-e ezt a kérelmet, azt szeretné kérdezni, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban a következő lépés, hogyan alakul ennek a kérelemnek a további sorsa.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: a Szabadság út az 1. sz. főútnak a része, így a kezelője a Magyar Közút Kft. Felvették a kapcsolatot a Magyar Közúttal, csak ők engedélyezhetik a jelzőlámpás csomópont kialakítását. Amint az engedélyhez hozzájutnak, vagy az egyeztetés megtörténik, akkor értesítik Képviselő Urat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amúgy ő bár nincs az aláírók között, szívesen csatlakozik hozzájuk. Minden nap többször is arra jön ki, és mind a gyalogosok szempontjából, mind a két irányból kijövők szempontjából ez egy indokolt történet. A másik dolog pedig az, hogy nem is ártana az, hogyha azon a szakaszon több helyen lámpával megszakítanák a forgalmat, talán a városon keresztül áthaladók számára ez némi korlátot jelent a jövőre nézve.

dr. Tóth Ferenc képviselő: Három rövid kérdése lenne. Az egyik az Őszibarack utcával kapcsolatos, itt a Tél utca magasságában az utcában egy törés van, amelynek következtében egy útszűkület is van egyben, és így az autók a járdára nagyon gyakran felfutnak abban az esetben, hogyha épp a szűkületben egymással találkoznak. Nyilván hogyha a KRESZ-t, meg hogyha az udvariassági szabályokat betartanák, akkor nem lenne probléma, de amikor két nagy dzsip találkozik egymással, akkor felszaladnak egyszerűen a járdára, mert a járdának semmiféle padkája vagy szegélye nincsen. És akik ott laknak, kilépnek, egyből egy autóval találkoznak sokszor, és most már volt egy pár veszélyes helyzet. Ráadásul gyerekekkel van tele a járda reggel és a délutáni órákban. Kérdezi, tudnának-e valamit beavatkozni a járda megemelésével vagy valamilyen padkának a kiépítésével. A másik a Fodros utca, amelyik megújult és nagyon köszönik a lakók, és azóta is nagyon tetszik nekik az új utca. Azonban az Aradi utcától ahogy mennek lefelé, van egy emelkedő és van egy kanyar. Biztos, hogy építészeti okokból a kanyar szűkebb lett, mint korábban és nagyon gyakran leparkolnak oda autóval. Ebből kifolyólag akik fentről jönnek, nem látják be a kanyart, így kérték azt, hogy vagy egyirányúsítást vezessenek be, vagy valamifajta parkolási tiltás legyen, mert nem látják be a kanyart. Még egy megoldásképpen felmerült az is esetleg, hogy egy tükröt helyezzenek ki, ami segítené nekik a fordulást. A harmadik pedig az az Alsóhatár útnak a kérdése lenne, itt egyre inkább most már felfedezik a lakók illetve a budaörsiek is azt, hogy a szervizúton keresztül el lehet jutni Budaörs más részeire. Itt viszont felmerült az egyesek részéről, hogy a parkolással kellene valamit kezdeni, mert nagyon sokan parkolnak, ez valakinek gondot okoz, valakinek nem, valaki azt mondja viszont, hogy a parkolás az maradjon meg, mert gátolja némileg a forgalmat, és inkább 30 km/h-s táblákat próbáljanak meg kihelyezni, hogy ezzel a forgalmat próbálják meg csökkenteni. Itt majd egyszer kellene egy végleges döntést hozni majd ebből kifolyólag, mert a forgalom gyarapodni fog.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Az első két témában meg fogják vizsgálni a lehetőségeket, hogy mit lehet tenni. A harmadikra vonatkozóan volt egy lakossági fórum, egy egyeztetés, amikor a szervizút Alsóhatár útba való bekötésének kivitelezés előtti pillanatai voltak. Akkor határozott kérés volt, hogy az Alsóhatár út elég hosszú, egyenes szakaszán nagyon gyorsan haladnak az autók, tehát valamiféle sebességcsökkentést kértek kifejezetten. Azt gondolja, kapcsolódva Képviselő úrhoz, hogy a parkolók a parkolási lehetőségek számát is növelik, és egyben csökkenti a forgalmi sebességet is. Tehát ő nem javasolná a parkolási tilalmat bevezetni ezen a szakaszon, mert akkor nagyon felgyorsulnának az autók és akkor pedig az lenne a probléma.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ez a melyik ujjunkba harapjunk tipikus esete, mint hogy fekvőrendőr is legyen, de ne a házam előtt, a busz ott járjon, de ne nálunk legyen a megálló, lassuljon a forgalom, de ne parkoljanak… Ezek egymással ellentmondásban lévő dolgok, meg kell vizsgálni, hogy milyen a legjobb megoldás.

dr. Kisfalvi Péter képviselő: Kamaraerdőn az utóbbi napokban valami elmeháborodott azzal szórakozik, hogy a területen lévő utcákon parkoló gépkocsik kerekeit szurkálja ki. Ez ügyben megkereste kapitány urat, aki ígért és adott is segítséget, viszont felmerült ezzel párhuzamosan egy másik kérdés. Egy pár évvel ezelőtt megszavaztak két térfigyelő kamerát a kamaraerdei területre is. A XI. kerület is megkereste, hogy kihelyeznének két térfigyelő kamerát a Kamaraerdei útra, de hát ezek valahogy elmaradtak. Azt szeretné kérni a hivataltól, hogy nézzenek utána a dolognak és amennyire lehet, legalább a saját részükről telepítendő kamerákat helyezzék üzembe vagy szereljék fel.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak, hogy nagyon sok ügyben gyorsan tudnak előrehaladni, viszont van egy dolog, amit mindenképp szeretne kérésként megfogalmazni. A Szép utca Maros köz felőli végén egy elsőbbségadás kötelező tábla az elmúlt időszakban eltűnt, így ennek a pótlását szeretné kérni mihamarabb, hogyha lehetséges.

Farkas Benedek képviselő: Négy rövid észrevétellel, kérdéssel érkezett. Egyrészt volt már egy havazás, és rögtön kapott egy üzenetet egy lakótól, az Árvácska utca meredekebb részén azt mondja, hogy évek óta nem látott hókotrót felmenni. Ismerve az Árvácska utcát, nem tudja, hogy oda fizikailag lehetséges-e hókotrónak felmennie a meredekebb szakaszára, de ettől még a kérdés az jogos. Azt mondta a lakó, hogy lefagyott az út teljesen és veszélyes. Ezenkívül a Kővirág és az Aranyeső utcából kapott képeket az utóbbi pár napban elég kemény kátyúkról, amik befedésre szorulnának. Illetve az ünnepi hangulatú kérdésekhez csatlakozna, felhívta egy lakó, aki azt mondta, hogy több más lakó nevében beszél, hogy milyen módon dől az el, hogy a Szabadság út mely szakaszára kerül a karácsonyi díszkivilágítás, merthogy ők a nyugati szélén laknak a Szabadság útnak, pl. a Polgármester úr közelében és ott nincsen díszkivilágítás. Kicsit kívül rekesztve érzik magukat a város lakói közül. Ezt mondta egyébként a hölgy, hogy tudja, hogy ezt nem fogja tudni mosolygás nélkül megkérdezni, de azért mégiscsak valamilyen választ kapjanak rá, mert a keleti irányban végig van díszkivilágítás.

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő a helyzet a díszkivilágítással. Minden évben bővül egy kicsit és korábban a Gimnáziumnál ért véget, aztán most már azért eljut majdnem a Szüret utcáig, ha jól emlékszik. De ha nyugat felől érkeznek, akkor már van egy karácsonyi kapu még ott a lámpa előtt, tehát Budaörs határában. Egy kis türelmet kér, bár hozzáteszi, hogy a főút mellett lakók jelentős része gyönyörűen feldíszíti a házát, ő is ezt teszi egyébként, és ezzel azért lehet a karácsonyi hangulatot fokozni. Nyilván évről-évre, ahogy bővül majd, előbb-utóbb a neked jelző hölgy is örömmel fogja konstatálni, hogy majd ott is lesz. Az Árvácska utca meredek részével kapcsolatban a BTG Kft. vezetője itt van, itt nehéz ez a dolog, a síkosságmentesítés, mert leesik a hó, és akkor mindenki úgy van ezzel, hogy ha lehet, akkor azonnal az ő utcájában már ez történjék meg. Viszont nekik a kötelességük az, hogy a nagy forgalmú utak felől haladjanak a kisebb forgalmúak felé. Kérdezi a kollegákat, tudnak-e arra valamit mondani, hogy az Árvácska utca megközelíthető-e hókotróval, meg lehet-e oldani?

Halag Mónika BTG Kft. (mikrofonon kívül): Kis autóval igen, de ez ugye a Törökugrató legfelső utcája.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó, szóval a törekvés az nyilván meg lesz, de hát hozzáteszem, a mi utcánkban is később takarították, de szerencsére aztán az időjárás megoldotta a problémát. Szóval ez nyilván nem vigasztalja azt, aki egy ilyen helyen, legfelső részen lakik. Egyébként időnként nézi, a Törökugratón vannak olyan mostani, új építések, ahol egy nyélen keresztül jutnak fel, és szerinte ő gyalog, bakancsban sem tudna felmenni, hogy azon hogy lehet közlekedni ilyenkor télen, azt nem tudja, de oda

ráadásul be sem mehet a hókotró, mert ugye magánútról van szó. A BTG azért szerinte igyekszik ezen a helyzeten úrrá lenni.

Beszámoló a két ülés közt eltelt időszakról:

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincsen ezek szerint több napirend előtti hozzászólás, úgyhogy a napirend előtti hozzászólások végén az ő kötelezettsége a két ülés közt eltelt időszakról tájékoztatást adni, de előtte szeretne még néhány szót szólni. Az elmúlt időszakban nagyon erősen küzdött benne egymással az igazságérzet és a demokráciára törekvő embernek az igénye, és sajnálja, hogy egyáltalán ilyen helyzet alakult ki. Azt gondolta, hogy a becsület ennél mégis többet ér, tehát miután Budaörsön a FIDESZ-KDNP környékén is van nagyon sok becsületes ember, nagyon sok mindent elmeséltek, pontosan tudják ők is, a jelenlevők is, mindenki tudja, hogy ő is tudja, a jelenlevő képviselők is tudják, hogy mi és hogyan történt a választási kampány során, ahol súlyos bűncselekményeket követtek el. Abban bízott, hogy van annyi tisztesség a társaságban, hogy ezt helyre fogja tudni tenni, csalódnia kellett, többen azt mondják, hogy nagyon naiv volt. Elnézést kér, hogyha becsületesebbnek gondolta azt a társaságot, akikkel együtt kell, hogy dolgozzanak az előttük álló öt évben. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy úgy nem működhet a képviselő-testület, és itt most nem képviselőkről van szó, hanem azokról, akik a településen élnek és azt szeretnék, hogy az ő világnézetüket is képviselő emberek az önkormányzat valamennyi szervében jelen lehessenek… Úgyhogy az a kérése a FIDESZ-KDNP képviselői felé, hogy állítsanak össze a következő ülésig egy listát, minden bizottságba egy önkormányzati képviselőt és egy külsős tagot nevezzek meg, hogy arról dönthessen majd a képviselő-testület. Nekik is feladatuk még a külsős tagoknak a megnevezése. Egyedül az Ügyrendi Bizottság az, ahol külsős tagot ne delegáljon, vagy ne nevezzen meg a FIDESZ-KDNP, mert az egy viszonylag kis létszámú bizottság, tehát ott csak képviselő tagot kér jelezni, és akkor majd erről a következő ülésen a képviselő-testület dönteni fog.

A két ülés közötti időszak viszonylag rövid volt, úgyhogy itt most nem lesz olyan hosszú a lista, hiszen a november 13-i rendkívüli testületi ülésen az előtte eltelt időszakról számot adott már. Ezt követően tehát, magyarul a november 13-át követő időszakról fog most beszámolni. November 16-án volt a sváb bál. November 19-én a kézilabda egyesület vezetői jöttek egyeztetésre a jelenlegi helyzetről, illetve a jövő évről. November 25-én, hétfőn Kende Sándor költőre, íróra emlékeztek, halálának az évfordulója alkalmából az emléktáblájánál helyeztek el koszorút, amely a Bleyer iskolával szemben lévő lakótelepi házon található. November 29-én, pénteken volt a Szent Benedek iskola szalagavatója, itt Hardi Titusz atyával vettek részt. December 3-án, kedden a Civil Rádiónak volt egy felvétele a PostArton, itt Bod Péter Ákos, dr. Urbán László és Némethy László közgazdászok az ország, ő pedig a város gazdasági jelenét, múltját és lehetőségeit elemezték. December 4-én, szerdán Rátonyi Kinga alkotóműhelye volt itt a városházán, az ő nevéhez fűződik az Illyés körforgalmában a közösségi kerámia-alkotás, illetve több, a városházán is látható, ilyen jellegű alkotás, ez esetben pedig karácsonyi kerámiadíszek készítésére volt lehetősége annak, aki ellátogatott ide. December 5-én, csütörtökön, a német nagykövetségen egy ünnepélyes rendezvényen vett részt, ahol a német nagykövet, Volkmar Wenzel úr a Tisztelet Plakett bronz fokozatát adományozta az önkormányzatnak és ezt vehette át a hadisír-gondozásért, a német-magyar katonatemetővel kapcsolatos tevékenységért, illetve azon rendezvények német nagykövetséggel való közös megrendezéséért, melyeket többek között menekültügyben, kirekesztés- és egyéb ügyekben közösen végeztek. December 6-án a városi mikulásünnepség volt a Művelődési Házban. December 9-én a Mindszenty Iskola rendezésében, Szegletesné Márkus Judit szervezésével a betlehemi jászol-építő verseny díjátadására, illetve a kiállítás megnyitójára került sor itt a Városházán. Elérkeztünk a testületi üléshez, de egy nagyon fontos kérdésről még tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet. Ezzel kapcsolatban nagyon sok korábbi furcsa nyilatkozatot, ill. magyarországi furcsa joggyakorlatot tapasztalhattak. Nevezetesen a szolidaritási hozzájárulásnak csúfolt, egyébként az önkormányzatot sújtó évi több mint kétmilliárd forintnyi elvonásról van szó. Az történt, hogy van az Európa Tanácsnak egy szerve, a helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa, amely minden évben egy monitoring-bizottságot kér fel arra, hogy ország jelentést készítsen. Ez egy nagyon vaskos anyag, több száz pontban foglalja össze a különböző országokban tapasztaltakat, és alapvetően, miután Magyarország is csatlakozott, sőt, az önkormányzati törvény illetve az Alaptörvény is az Önkormányzatok Európai Chartájára épül, miután ezt elfogadta és ehhez az egyezményhez csatlakozott, annak a kitételeit köteles tiszteletben tartani illetve megtartani. Ezt ellenőrzi ez a bizonyos monitoring-bizottság, amelynek durván egy hete a honlapján elérhető az idei jelentése. Ezt most nagyon hosszasan nem fogja elemezni, hiszen több oldal az alapelveket rögzíti és nagyon sok olyan megállapítást tesz, ami nem túl hízelgő Magyarországra, a magyar önkormányzatiságra nézve, de ami kiemelten Budaörsre vonatkozik, azt viszont feltétlenül jelezni szeretné. A 202. pontja a jelentésnek, hogy az Önkormányzati Charta 9. cikk 1. pontja alapján a helyi önkormányzatok jogosultak saját, megfelelő pénzügyi forrásaikra, amelyekkel saját hatáskörükön belül, szabadon rendelkezhetnek. Vagyis hosszasan írja ezután le, hogy a pénzügyi autonómia azt jelenti, hogy a központi költségvetésből származó bevételek mellett a saját bevételeik felett kizárólagosan az önkormányzatok rendelkezhetnek. Aztán utána még sok ponton leírja, hogy ezek hogyan valósulnak meg más országokban, meg az OECD jelentésekre hivatkozik. A 207. pont aztán azt mondja, hogy a 2011-ben benevezett ún. szolidaritási hozzájárulás külön figyelmet igényel. Ez a hozzájárulás olyan új fizetési kötelezettség, amely nagy helyi adóbevétellel rendelkező önkormányzatokra hárul. A Budapest melletti, 30 ezres népességű Budaörs önkormányzata pl. 2017-ben 2,1 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetett. A szolidaritási hozzájárulás eredményeképpen az állam nem segít a leggazdagabb önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásában, sőt, a helyi jövedelmek fontos részéből le is von. A korábbi szempontok tükrében, látszik, hogy a Charta 9. cikkében előírtakat Magyarország nem teljesíti. Szóval csak annyit szeretne mondani, hogy Magyarország egy olyan furcsa hely lett, ahol elsőfokon egy kérdésben jogilag világosan fogalmazva megítélik az önkormányzatnak azt, amit a jog alapján meg kell ítélni, majd másodfokon azt mondja a törvényszék, hogy arról csak az Alkotmánybíróság határozhat, hogy egy törvény alkotmányellenes-e vagy sem, miközben ezt nem kérték, az elsőfokú eljárásban nem is ezt tette a bíró. Aztán a Kúria is ugyanezt teszi, és akkor most nyugodtan mondhatná azt, hogy ami az utóbbi időben az igazságszolgáltatás kapcsán történt, a hűségnyilatkozatok, amik a Rákosi-időt idézik, egészen elképesztő körülményekre utalnak. Nem véletlen, hogy nagyon sok bíró, akik tisztességesen szeretnék végezni a munkájukat, fel vannak háborodva ezen. Mert a végén mi történt, az Alkotmánybíróság, amely gyakorlatilag most már szinte csak FIDESZ-es tagokból áll, nem volt hajlandó a kérdésben állást foglalni egy mondvacsinált érv mentén, egy olyan részre, egy olyan passzusra hivatkozva, aminek a második fele egyébként, amit viszont nem idéz be, kötelezné őt arra, hogy visszamenőleg is megvizsgálja azt a jogszabályt, ami feles törvénnyel leront egy kétharmados törvényt, ami alapesete a jogtiprásnak. Itt tart ma Magyarország, itt tart ma Budaörs, természetesen vizsgálják azt, hogy perújrafelvétel éppen ezen monitoring-bizottsági jelentés alapján, az Európa Tanács szervének jelentése alapján ez elindítható-e vagy sem.

Ennyi a két ülés közt eltelt időszak és akkor folytatják a munkát a napirendek tárgyalásával.

Napirendek tárgyalása:

1.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és hogy ez a nyersanyag norma emelkedése miatt került ide. Három bizottság tárgyalta meg és javasolta egyhangúan elfogadásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a  Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

185/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs Város Önkormányzat és a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közötti Vállalkozási szerződés módosítása (gyermekétkeztetés)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45/B „O” épület Adószám: 10844454-2-42 Cégjegyzékszám:01-09-264337 Bankszámlaszám: 10300002-10498776-49020018 Képviseli: Szőcs Jánosné Ügyvezető) között 2016.december 21. napján ÖNK/SZ/2016-950 számon létrejött vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosításához 2020. január 1 hatállyal:

ÓvodásNettó díjtétel (Ft/nap/adag)Bruttó díjtétel (Ft/nap/adag)
Tízórai76.-96,5.-
Ebéd410.-521.-
Uzsonna76.-96,5.-
Összesen:562.-714.-
Általános iskolai tanuló
alsó tagozat
Nettó díjtétel (Ft/nap/adag)Bruttó díjtétel (Ft/nap/adag)
Tízórai81.-103.-
Ebéd521.-662.-
Uzsonna93.-118.-
Összesen:695.-883.-
Általános iskolai tanuló
felső tagozat
Nettó díjtétel (Ft/nap/adag)Bruttó díjtétel (Ft/nap/adag)
Tízórai81.-103.-
Ebéd512.-650.-
Uzsonna92.-117.-
Összesen:685.-870.-

Alkalmazotti felnőtt étkeztetés

Alkalmazotti felnőtt étkeztetésNettó díjtétel (Ft/nap/adag)Bruttó díjtétel (Ft/nap/adag)
  
Tízórai80.-101,5.-
Ebéd543.-690.-
Uzsonna80.-101,5.-
Összesen:703.-893.-
Nyersanyagnormanettó norma (Ft)
Óvoda  
 háromszori étkezés409
Iskola alsó tagozat 
 háromszori étkezés504
 uzsonna57
 tízórai+ebéd447
 csak ebéd376
Iskola felső tagozat 
 háromszori étkezés520
 uzsonna60
 tízórai+ebéd460
 csak ebéd386
Alkalmazotti étkeztetés 
 háromszori étkezés567
 csak ebéd433

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

2.) A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  Három bizottság tárgyalta meg és javasolta egyhangúan elfogadásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

26/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló

3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

3.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, technikai módosításról van szó. Négy bizottság tárgyalta meg és javasolta egyhangúan elfogadásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a  Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

186/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Fedezet biztosítása – Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó decemberi pótlékok biztosításához szükséges fedezetet az intézmények 2020. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

Intézmény2019. december 1-i pedagógus létszám (fő)december hónap pótlékkerete
pedagóguspedagógus végzettségű NOKS
Budaörsi Csicsergő Óvoda12 580 000 Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda18 795 000 Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda142680 000 Ft
Holdfény Utcai Óvoda13 620 000 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda81460 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda9 460 000 Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda16 720 000 Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda81460 000 Ft
Budaörsi Vackor Óvoda11 540 000 Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda111580 000 Ft
Pitypang Bölcsőde7 380 000 Ft
Százszorszép Bölcsőde3 145 000 Ft

2.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. decemberi pótlékokhoz az 1. pont szerint szükséges fedezetet az intézmények 2020. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály, Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

27/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló

8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, két bizottság tárgyalta meg és javasolta egyhangúan elfogadásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendeletet megalkotását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

28/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a SZEB, az ÜB, a TFKVB, a KMISB, illetve a PEB is egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselő-testület 12 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

187/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester       

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

6.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált rendőrségi modell)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

188/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált rendőrségi modell)

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budaörs Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között – Lakosságorientált Rendőrségi modell tárgyában, 2014. január 23. napján – létrejött együttműködési megállapodás 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló meghosszabbításához, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti kérelemnek megfelelő módosításához
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő feladatok ellátására Budaörs Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a feladatellátáshoz szükséges 5.420 e Ft + 854 e Ft munkáltatót terhelő járulék: összesen 6.274 e Ft pénzügyi fedezetet.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati döntések alapján a szerződésmódosítás elkészíttetésére és aláírására. 

Határidő: 2019. december 31. (az együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése) 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda (együttműködési keret-megállapodás módosításának elkészítése), Pénzügyi Iroda (költségvetés)

7.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (térfigyelő szolgálat)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

189/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (térfigyelő szolgálat)

1.) Budaörs Város Képviselő testülete akként dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata valamint A Budaörsi Polgármesteri Hivatal és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között, a térfigyelő rendszerek működtetésének tárgyában, 2014. január 7. napján – létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti kérelemnek megfelelően módosítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert vonatkozó szerződés módosításának elkészíttetésére és aláírására.

Határidő: 2019. december 31. (az együttműködési megállapodás módosításának megkötése)

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

8.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

190/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a Védőnői Szolgálatnál keletkezett szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegével, a jutalmazásra fordítható összeg emelése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezi:

                                                                                                                     e Ft-ban

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)400
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő340
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő60
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)280
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő238
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő42
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)200
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő170
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő30
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 889
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő1 608
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő281
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 318
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő1 122
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő196
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)453
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő385
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő68
 Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 416
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő1 205
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő211
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 184
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő1 008
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő176
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)845
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő719
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő126
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 034
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő880
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő154
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)700
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő596
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő104
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)795
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő677
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő118
 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 054
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő897
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő157
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)905
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő770
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő135
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)1 020
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő868
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő152
 Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)697
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő593
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő104
Budaörsi Polgármesteri Hivatal 
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)12 500
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő10 638
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő1 862
Védőnői szolgálat 3/A melléklet 
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)670
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő570
2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő100

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

 e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda7 634
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 758
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 876
Rózsa Utcai Tagóvoda10 326
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak5 875
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 451
Budaörsi Vackor Óvoda6 817
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 774
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 043
Budaörsi Csillagfürt Óvoda8 051
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 958
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 093
Kamaraerdei Óvoda5 914
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 399
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 515
Farkasréti Pagony Óvoda5 661
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 934
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 727
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda6 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 084
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 688
Holdfény Utcai Óvoda7 470
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak4 584
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 886
Budaörsi Kincskereső Óvoda8 666
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak5 059
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 607
Budaörsi Mákszem Óvoda5 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak3 202
           KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak2 570
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár3 484
Pitypang Bölcsőde14 847
Százszorszép Bölcsőde10 590
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház3 550
Budaörsi Latinovits Színház3 683
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub1 619
Védőnői Szolgálat275

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az Önkormányzat költségvetésében, valamint az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat módosításokat jóváhagyja:

 e Ft-ban
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás509 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai433 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó76 
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás3 120 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai2 655 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó465 
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-2 801 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-2 384 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-417 
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-753 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-641 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-112 
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-2 116 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 801 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-315 
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás2 657 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 261 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó396 
 Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-15 926 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-13 553 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-2 373 
 Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás5 722 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai4 870 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó852 
 Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-224 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-191 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-33 
 Csillagfürt Óvoda 16. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás4 203 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai3 577 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó626 
 Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás4 194 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai3 569 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó625 
 Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-1 979 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-1 684 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-295 
 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás-7 294 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-6 208 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó-1 086 
 Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás2 386 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai2 031 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó355 
 Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás6 776 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai5 767 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó1 009 
 Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet  
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás1 962 
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai1 670 
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó292 
Védőnői szolgálat 3/A melléklet  
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai-371 
2. 1. Szociális hozzájárulási adó-65 
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet  
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása    436 

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

9.) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák részére pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

191/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák részére pótelőirányzat biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.988 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a vásárolt élelmezés és szociális támogatás többlet kiadásaihoz az alábbiakban felsorolt intézmények 2019. évi költségvetésében Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I.5.5. Általános tartalék terhére.

                                                                                                                             e Ft

Intézmény neveVásárolt élelmezésreSzociális támogatásraÖsszesen
Budaörsi Csicsergő Óvoda650 650
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája500 500
Budaörsi Vackor Óvoda1 165 1 165
Budaörsi Csillagfürt Óvoda215 215
Kamaraerdei Óvoda200 200
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda600 600
Budaörsi Kincskereső Óvoda150 150
Holdfény Utcai Óvoda210298508
Összesen3 6902983 988

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

10.) Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

192/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jubileumi jutalom kifizetéséhez 498 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Budaörsi Vackor Óvoda 2019. évi költségvetésében a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I.5.5. Általános tartalék terhére.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

11.) Holdfény utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

193/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Holdfény utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jubileumi jutalom kifizetéséhez 773 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Holdfény Utcai Óvoda 2019. évi költségvetésében a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I.5.5. Általános tartalék terhére.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

12.) Az óvodai álláshelyek meghatározása a változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

194/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Az óvodai álláshelyek meghatározása a változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Holdfény Utcai Óvoda 0,5 óvodapedagógusi álláshely módosítását 0,5 gyógypedagógusi álláshelyre, valamint a gyógypedagógusi álláshely további 0,5 álláshellyel történő megemelését 1 álláshelyre.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az álláshely bővítéssel járó kiadás fedezetét Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi és az azt követő mindenkori költségvetésbe – az érintett intézménytekintetében – terveztesse be.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményeinkPedagógus munkakörnevelő oktató munkát közvetlenül segítőfunkcionális munkakörösszesen
óvodapedagógusnemzetiségi óvodapedagógusfejlesztőpedagógus/gyógypedagógusgyógytestnevelőóvodapszichológusóvoda-titkárpedagógia asszisztens / gyógypedagógia asszisztensdajkakisegítő dolgozókkarban-tartóportás
konyhai kisegítőtakarító
Budaörsi Csicsergő Óvoda89110126111031
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája150300137211134
Budaörsi Csillagfürt Óvoda112110126111027
Holdfény Utcai Óvoda9021211511,751024,75
Budaörsi Kincskereső Óvoda1302,500126121028,5
Budaörsi Mákszem Óvoda90100114111019
Kamaraerdei Óvoda90100114111019
Farkasréti Pagony Óvoda110100115111022
Budaörsi Vackor Óvoda101100116101022
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda49100115111024
Összesen:992114,5321015541110,75101251,25

Határidő:       Holdfény Utcai Óvoda esetén: 2020. január 1.

Felelős:         Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

13.) Javaslat a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződésének módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két bizottság tárgyalta, a KMISB 4 igen 1 tartózkodó, a PEB 3 igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodó szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

195/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződésének módosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának az alapbértét 2020. január 1-jétől havi bruttó 550 000 Ft-ban állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő összeget az intézmény 2020. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2020. január 01.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

14 .) A Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

196/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Ifjúsági Klub költségvetésében a Működési bevételek és az Egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkentését jóváhagyja az alábbiak szerint:

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. és 11/B sz. melléklet Bevételek / I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke sor 1 372 e Ft-tal csökken, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor csökken 371 e Ft-tal. Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 1 743 e Ft-tal.1 743

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház ténylegesen realizált 6 123 e Ft többletbevételének felhasználását a fény- és hangtechnikai eszközpark fejlesztésére jóváhagyja az alábbiak szerint:

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke sor 4 821 e Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő          1 302 e Ft-tal. Kiadások / II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 6 123 e Ft-tal.6 123

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Budaörsi Latinovits Színház részére, hogy a még 2019. december 19-ig realizálódó többletbevételt felhasználhatja fény- és hangtechnikai eszközpark fejlesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Intézményvezető, Pénzügyi Iroda

15.) A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a KMISB 5 igen, a PEB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

197/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

1.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 4/E. sz. melléklet 7. sorában az érdekeltségnövelő pályázathoz jóváhagyott 6 000 000 Ft összegű pályázati önrészt, valamint a pályázathoz elnyert 2 967 000 Ft összegű támogatást a Jókai Mór Művelődési Központ költségvetésében biztosítja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosítása során intézkedjen.

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

16.) A városi sportcsarnok 2020. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az önkormányzati támogatás mértékét határozta meg a bizottság, a KMISB és a PEB valamennyi igénylőnek 1.206.500,- forintot, összességében 7 239 000.- forintot javasolt egyhangúan.  (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

198/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A városi sportcsarnok 2020. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

1.) A Bizottságok javaslata alapján, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a városi sportcsarnok használatára 7.239.000 Ft-ot biztosít a város 2020.évi költségvetésében.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kérelmezők részére, 2020-ben a Városi Sportcsarnok használatára, a következő támogatásokat, a 2020. évi pályázati keret terhére jóváhagyja.

I.    Illyés Gyula Gimnázium, szalagavató – 2020. január 10.: 1.206.500,-Ft

II.   Budaörsi Kézilabda Sport Kft. IX. Decathlon Kupa, iskolásoknak – 2020. május 22.: 1.206.500,-Ft

III.  VIVART Zeneművész Egyesület, Budaörs Fesztivál záró koncert – 2020 május 10.: 1.206.500,- Ft

IV. Vivace, VI. Vivace Táncforgatag – 2020. június 16.: 1.206.500,- Ft

V.  Szent Benedek Iskola, Szalagavató – 2020. november 29.: 1.206.500,-Ft

VI. Budaörsi Sport Club, Hungarian Karate Open – 2020. (pontos időpont még nem ismert): 1.206.500,-Ft

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 1. pont szerinti támogatási összeget (7 239 000.- Ft) a város 2020. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

17.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két bizottság egyhangúlag támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

199/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház ténylegesen realizált 1.750 e Ft többletbevételének felhasználását informatikai és tárgyi eszközök beszerzésére engedélyezi az alábbiak szerint:

  
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklet Bevételek / I.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 1 378 000 Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 372 e Ft-tal. Kiadások / II.1 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 1 245e Ft-tal Kiadások / II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 505 e Ft-tal.1 750e

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Intézményvezető, Pénzügyi Iroda

18.) Az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány kérelme felhasználási- és elszámolási határidő módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a KMISB 5 igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

200/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány kérelme felhasználási- és elszámolási határidő módosítására

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány között 2019. június 12-én létrejött ÖNK-SZ-2019-177. számú támogatási szerződésből 5.000.000.- azaz ötmillió Ft támogatási részösszeg felhasználási, illetve elszámolási határidejének 2020. március 31. napjáig történő meghosszabbításához,
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére azonnal,

az elszámolásra 2020. március 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

19.) Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a KMISB és a SZEBegyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

201/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló 2019. évi munkájáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

20.) A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkatervei

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a KMISB egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

202/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkatervei

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatásként benyújtott, 2020. évi munkaterveket jóváhagyja:

Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub, gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, Húsznegyven Egyesület és Budaörsi Művészek Egyesülete, Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Budaörsi Fúvószenei Egylet, Gyepűk Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncegyüttes), Lyra Dalkör, Piros Rózsa Dalkör, Pro Musica Kórusalapítvány, Széll Kulturális Egyesület, Vivart Budaörsi Sinfonietta, Budaörsi Sport Club, Aramis SE, BSC 1924 Futball Kft., Zöldkör Budaörs Egyesület, Liver FC, Budaörsi Vivace Kulturális Egyesület, Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület,  Budaörsi Triatlon Klub, Goldtimer Alapítvány, Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft, Primanima Kft., Budaörsi Diák Sportegyesület).

 A munkatervek jóváhagyása nem jelenti az abban szereplő költségvetési igények jóváhagyását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

21.) Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a SZEB egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

203/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Ellátási szerződés meghosszabbítása családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Baptista Menedék Szolgálat szolgáltatóval az ellátási szerződést 2021. november 30. napjáig meghosszabbítja.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Oltalom Karitatív Egyesület Családok Átmeneti Otthonával az ellátási szerződést 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására.
 4. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás ellenértékét évente 2.000.000 Ft-ot évente 2020. és 2021. évre a költségvetésbe terveztesse be.

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

22.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a SZEB 3 igen szavazattal,egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

204/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét – a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. 06. 15 – 2020. 07. 17. napjáig, a Százszorszép Bölcsőde 2020. 07. 20 – 2020. 08. 25. napjáig zárva tart – jóváhagyja.

Határidő: 8 nap 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

23.) A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások elfogadása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Képviselő-testületnek kötelezettsége ezeket az együttműködési megállapodásokat megkötni, valamennyi nemzetiséggel megtörtént az egyeztetés, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

205/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások elfogadása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – jóváhagyja

a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal  az együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. melléklete szerint;

b) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. melléklete szerint;

c) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 3. melléklete szerint;

d) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 4. melléklete szerint;

e) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 5. melléklete szerint;

f) a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás

tervezetét az előterjesztés 6. melléklete szerint

és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy – eleget téve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak – a megállapodás szerinti működési feltételek rögzítése céljából 30 napon belül terjessze elő Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet módosításának tervezetét.

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (megállapodás megkötése); Jegyzői Iroda (SZMSZ módosítás előkészítése).

24.) Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós terve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két érintett bizottság egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

206/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós terve

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna rekonstrukciókra meghatározott keretösszegből megvalósítandó szennyvízcsatorna rekonstrukciós beruházásokra vonatkozó konkrét döntést átruházza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságra.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

25.) BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződés XII. sz. módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két érintett bizottság egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

207/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződés XII. sz. módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés XII. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletében szereplő keretösszegekkel módosított Közszolgáltatási Keretszerződés XII. számú módosítása aláírására.

 3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2020. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2019. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

26.) Döntés a budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére kiírt KEHOP 5.3.1. pályázati többletforrás igényléséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy nagyon nehéz lecke volt az önkormányzat számára, nem szeretné az egész történetet végigvenni, a bizottsági ülésen volt erről az áldatlan pályázatról szó, ami évek óta húzódott, aztán kúszott fel az ár. Semmilyen rálátásuk nincsen a mai napig arra, hogy a pályázatot beadók milyen módon…, de talán még a személyüket sem tudják. Van információ arról, hogy kik azok, akik pályázatot adtak be?  Érti, most már akkor erről van, mindenesetre a többletigénylés azt mutatja, sajnos előfordulhat az, ahogy ez már lenni szokott, hogy a végére elolvad az az összeg, amiből a távhőrendszer rendbetételét saját forrásból meg tudnának csinálni, hogy mondja, a pályázati összeg egyszer csak eltűnik attól, ahogy emelkedik az ár. Nem tudja, eléggé plasztikusan fogalmazott-e, mindenesetre ez az a veszély, amit szeretnének elkerülni, ha a város ráláthatna mindarra, ami történik, mert az eddigi tapasztalat ezen pályázat kapcsán nagyon nem volt pozitív. Ennek megfelelően a TFKVB a „vagy” utáni részt támogatta, és a PEB is, hogy saját forrásból próbálják megvalósítani, és a 2020. évben 400 M Ft-ot biztosítsanak a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat szerint.  Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

208/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére kiírt KEHOP 5.3.1. pályázati többletforrás igényléséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 számú projekt megvalósításához további forrást nem biztosít.

A 2020. évben 400 M Ft-ot biztosít a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti 2. változatban a 2020. évre előirányzott feladatok megvalósítására.

A 2021-2030 évekre előirányzott feladatok elvégzéséhez az adott évi költségvetésben biztosít forrásokat az egyes évekre konkrétan meghatározott feladatokra.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

27.)Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés három fő tételt tartalmaz, de azok közül a legfontosabb az, hogy a telekmérethez képest csökkentik az elhelyezhető épületszámot, ami reményeik szerint valamennyire fogja tudni kezelni azokat a problémákat, amikkel egyre többször találkoznak. Ehhez persze hozzáteszi, hogy azzal, hogy most már végleg elkerült mindenféle építéshatósági eszköz, már nem csak a Budaörsi Önkormányzat kezéből, hanem Budakeszi kezéből is, gyakorlatilag, igazából rálátás az építéshatósági tevékenységre nincsen az önkormányzatok kezében. Ráadásul, most már a 300 m2 alatti ingatlanok esetében már az e-napló vezetése sem kötelező, ami legalább egy minimális esélyt adott arra, hogy valami történjen. Most már csak abban lehet bízni, hogy jogkövetőek lesznek az állampolgárok, és utólagos lehet az ellenőrzés. De ahogy az építésfelügyelet munkáját látja az ember az országban és ez nem csak Budaörsre vonatkozik és nem csak a környékre meg Budakeszi járására vagy az érdi felügyelet alá tartozó felületekre, hanem tényleg egészen elképesztő dolgokat lehet ezzel kapcsolatban tapasztalni. Épp az előző napon az egyik ismert színésznőnek a háza már elindult egy lejtőn lefele a mellette levő építkezés kapcsán. De sok mindent nem tesz az építésfelügyelet. Azt látja, hogy nagy a baj, de mindenesetre, ennek a szigorítása abszolút indokolt.

Kapitány Gábor képviselő: A napirendeknél jelezte, hogy az előterjesztéshez tartozó egyik mellékletben van egy hiba, erre Főépítész Asszony válaszolt, köszöni szépen a válaszát, ezt el is tudja fogadni. A tartózkodó szavazata annak fog szólni, hogy a hatályos településszerkezeti terv és szabályozási terv május óta van érvényben, amennyiben jól látja a honlapon. Előtte-utána is lehetett volna a földhivatalnál kezdeményezni ennek a problémának a megoldását. Nem vonja kétségbe, hogy a szabályozás abba az irányba hat, amit a Polgármester Úr is elmond, hogy lehetőség szerint a lakásépítéseket próbálják meg visszaszorítani. Magával az előterjesztéssel ilyen formán egyetért, de ezt a hibát orvosolni kellene és ennek fog szólni a tartózkodó szavazata.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor a jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy az a bizonyos hiba semmilyen módon nem függ össze az előterjesztéssel. Ha cinikus akarna lenni, akkor örül annak, hogy onnan tartózkodó szavazat érkezik, hiszen a tartózkodó szavazat ez esetben azt fogja jelenteni, hogy az, aki ezt szavazza meg, az nem támogatja azt, hogy a városban ezek a korlátozások megtörténjenek, mert hogy egy utcanév hibásan szerepel egy mellékletben, annak vajmi kevés köze van ahhoz, hogy egyébként abban az utcában milyen módon valósulhassanak meg építkezések. De mindenkinek a szíve joga úgy szavazni, ahogy akar. Ez számára egy tetszetős szituáció, ami alátámaszt bizonyos dolgokat, de ezzel kapcsolatban további észrevételeket nem kíván tenni. A TFKVB 4 igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 13 igen 2 tartózkodó szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

209/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti Településfejlesztési Együttműködési Szerződés jogi és pénzügyi szakértői vélemények figyelembevételével történő véglegesítése utáni aláírására.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti Pénzeszköz-átadási Szerződés jogi és pénzügyi szakértői vélemények figyelembevételével történő véglegesítése utáni aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 3. melléklete szerinti településrendezési eszközökre vonatkozó módosítás koncepciójával.

4.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a vonatkozó jogszabály által meghatározottak alapján egyszerűsített eljárásban történő véleményezéshez szükséges tervdokumentációt és véleményezési szakaszt folytassa le.

5.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörs Város településképnek védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításának véleményeztetését újból folytassa le.

Felelős:                                 polgármester

Határidő:                               folyamatos

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

28.) Helyi értékvédelmi támogatás 2019. II. szakasz – pályázatok bírálata

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 4 igen szavazattal mindkét pályázónak 750.000, – forint támogatást javasolt. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

210/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Helyi értékvédelmi támogatás 2019. II. szakasz – pályázatok bírálata

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívás 2019. II. szakaszára benyújtott T-Box 2000 Kft., Budaörs, Szabadság út 100. sz. alatti ingatlanra vonatkozó pályázatát megalapozottsága és szükségszerűsége alapján az abban megjelölt felújítási, továbbá a freskók védelme érdekében a páramentesítési munkákra vonatkozóan, 750.000,-Ft önkormányzati támogatási összeggel támogatja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értékvédelmi támogatás pályázati felhívás 2019. II. szakaszára benyújtott Suhajda Cukrászda Kft., Budaörs, Farkasréti út 43. sz. alatti ingatlanra vonatkozó pályázatát megalapozottsága és szükségszerűsége alapján a pályázatban szereplő munkákra vonatkozóan, 750.000,-Ft önkormányzati támogatási összeggel támogatja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Műszaki Ügyosztály

29.) Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem – pályázati felhívás

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/29. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Kapcsolódik az előző napirendhez, itt a fennmaradó 3.000.000 ,- Ft forrásból pályázati felhívást ír ki ugyanerre a célra  ki  az önkormányzat. A TFKVB 4 igen szavazattal javasolta támogatásra. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

211/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem – pályázati felhívás

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés melléklete szerinti Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem pályázati felhívás tartalmával, valamint támogatja annak 3 millió Ft keretösszeggel történő kiírását.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 3 millió forint pályázati forrást a 2020 évi költségvetésbe terveztesse be.

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

30.) A helyi közösségi közlekedés 2020-től történő biztosításáról szóló pályázat kiírása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/30. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 4 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Miután hozzászóló nincs felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

212/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A helyi közösségi közlekedés 2020-től történő biztosításáról szóló pályázat kiírása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletét képező dokumentumok alapján felkéri a polgármestert a 288-as, 289-es autóbusz járat 2020. május 1-től történő üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására.

Határidő: 2019. december 18.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda  

31.) A Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 3 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: frankhegyi meditáció az már több alkalommal… mediáció bocsánat… (nevetés) az már több alkalommal volt már téma az előző években. Ugye úgy már nem olyan vicces a történet, hogy újabb két millió forintba fog kerülni az Önkormányzatnak és nem látják az eredményét. Nem beszélve arról, hogy itt volt nem olyan régen a Frankhegyi Víziközmű Társulatnak az újonnan megválasztott elnöke, aki kifejezetten kérte, hogy ne mediátorokkal tartsa a kapcsolatot az Önkormányzat, hanem kezdeményezzen megbeszéléseket közvetlenül. Ráadásul itt vannak a megválasztott képviselők az egyes, kettes és hármas körzet képviselői nyugodtan vehetik a fáradtságot és megkereshetik ugyanúgy a lakosokat. Fölösleges szerinte erre újabb kétmillió forintot elkölteni. Korábban is ez volt a kifogásuk, hogy nem látják, hogy mennyibe fog ez kerülni. Akkor sem mondta meg a hivatal, hogy mik a tervek. Most látják, hogy újabb kétmillió forint; nem tudja, hogy mikor lesz ennek vége és azt se látja, hogy ebből lenne bármiféle eredmény. Úgyhogy ők ezt így nem fogják tudni támogatni. Továbbra is fenntartják azokat az érveiket. Sőt, egyre inkább azt látja, hogy megvalósulnak azok a kifogások. Egyre több és több millió forintot tesz ebbe bele az Önkormányzat mindenféle felmutatható eredmény nélkül. Legalább az előterjesztés mellékletében konkrétumok nem nagyon lelhetőek fel. Nem látja, hogy bármiféle eredményre vezetett volna ez a mediáció.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az, hogy nem látják, hogy mennyibe fog ez kerülni azt követően, hogy az előterjesztésben szerepel az összeg, az legalábbis egy érdekes ellentmondás, de nem erre szeretne rámutatni. A helyzet az, hogy nem a Víziközmű Társulatra vonatkozik a mediálás és nem csak a frankhegyi ingatlantulajdonosokra vonatkozik a mediálás. A FIDESZ-KDNP ugyanúgy, ahogy… érdekes, most a többségük nem szavazta meg azt, hogy korlátozni kelljen, vagy lehessen a beépítéseket, ő folyamatosan szóvá tette azt, hogy nő a lakosságszám, az építkezésekre nem látnak rá, hogy mi és hogyan épül be. Mindenki tudja, hogy itt ezres nagyságrendben épülhetnének ingatlanok és ez nem elvontan egy külön világban történik, aminek semmi összefüggése sincs sem fizikailag, sem közműveket tekintve a város különböző részeivel. Ott van például mindjárt a Farkasréti út és akkor sorolhatná azon területeket, amit egyébként a Főépítészi Iroda már korábbi vizsgálatok alapján megnézett, hogy mi történik akkor, ha az egész terület beépül közlekedés-növekedési szempontból, illetve mi az a sokmilliárd forint, ami a közművek szempontjából jelentőséggel bír. Éppen ezért a mediálásnak a lényege az, hogy minden félnek – nemcsak a Víziközmű Társulatnak, nemcsak a frankhegyieknek, hanem azoknak, akik közvetlen kapcsolatban vannak és az érintettjei ennek a területnek, mindenkinek a szempontjai figyelembe legyenek véve. Ha nem számít persze a budaörsi lakosok véleménye, ő ezt elfogadja, ha a mediáló Löfler Dávidnak ez az álláspontja. Az ő álláspontjuk ezzel szemben az, hogy kétmillió forint egy tizen-milliárdos költségvetésben arra, hogy ne értelmetlen dolgok zsebből előrántva szülessenek – már az ötletet érti zsebből előrántottnak, vagy a fejből kipattanónak – az szerinte egyáltalán nem egy elrugaszkodott összeg. Hát még ha emlékeztetne arra, hogy miket költetett a FIDESZ-KDNP frakció például az egészségügyi rendszer felülvizsgálatára és hogy azok a pénzek hová mentek, akkor ő azt mondja, hogy ezzel inkább óvatosabban bánna.

Löfler Dávid képviselő: Polgármester Úr mondta, hogy az előterjesztésben most kétmillió forint szerepel. Ez valóban igaz. És a legutóbbiban, ha jól emlékszik, hárommillió forint szerepelt. Az a kérdés, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát, ha Polgármester Úr pontosan tudja, hogy mennyibe fog ez kerülni, akkor kéri, hogy most határozza meg, hogy meddig fognak elmenni. Hogyha minden évben, vagy félévente újabb kétmillió forintba fog kerülni, akkor ez nem kétmillió forint összesen. Most per pillanat valóban kétmillió forintról döntenek, de azt nem látják és korábban is elhangzott, hogy nem látszik, hogy ennek a mediációnak mikor lesz vége és mennyibe fog összesen kerülni. Ezt szerinte Polgármester Úr sem tudja megmondani és az eredményekről sem tud igazán beszámolni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Érti, hogy a FIDESZ-KDNP frakciónak az a szempontrendszere, hogy mindenféle korlátozás nélkül, az Önkormányzat és a környező településrészek véleményének figyelembe vétele nélkül elszabadulhasson ott a beépítés és a pokol. Ők ezzel nem értenek egyet. Szerinte rosszul emlékszik Képviselő Úr; mert ha jól emlékszik, akkor másfél millió volt korábban, vagy nem tudja, de majd nézzék meg, hogy ne mondjon rosszat, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy itt most kétmillió forintról döntenek. Ha éves szinten; jó hát ha száz évig fog menni, akkor persze meg lehet szorozni százzal a kétmilliót, de most ilyen hülyeségekkel ő nem szeretne foglalkozni. Ő a napirenddel szeretne foglalkozni. Az előterjesztés pedig kétmillió forintról szól, ami egy egész éves erre vonatkozó tevékenység fedezetét fogja biztosítani. Felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

213/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata támogatja a frankhegyi jövőkép lépéseinek kidolgozását közvetítői tevékenység igénybevételével.
 2. megbízza a Kréta Tanácsadó és Tervező Kft-t a frankhegyi közvetítői tevékenység folytatásával.
 3. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező korábbi megbízási szerződés lényeges tartalma szerinti új megbízási szerződés megkötésére azzal, hogy az elszámolható kiadások általános forgalmi adót is tartalmazó összege nem haladhatja meg az 2.000 e Ft-ot.

Határidő:       a megbízási szerződés megkötésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítész Iroda       

32.) Döntés a Budaörs, 3148 hrsz, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amiben némi módosítás történt a bizottsági ülésen, amit 4 igen szavazattal fogadott el a bizottság (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását a módosítás szerinti tartalommal melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

214/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 3148 hrsz, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező, 3148 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 54. szám alatti „Polgárok Háza” intézmény udvarán található faházak használatát biztosítja térítésmentesen az Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő csoportjai, képviselője és egyes nemzetiségi önkormányzatok számára munkájuk végzésének elősegítése érdekében 2024. december 31. napjáig az alábbiak szerint:

1. sz. faház:

északi oldal földszint: Zsámbéki-medence és térsége Gazdakör Egyesület önkormányzati képviselője

északi oldal emelet: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

déli oldal földszint: Görög Nemzetiségi Önkormányzat

déli oldal emelet: Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

2. sz. faház:

földszint: FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt önkormányzati képviselőinek csoportja

3. sz. faház:

földszint és emelet: Budaörs Fejlődéséért Egyesület önkormányzati képviselőinek csoportja

2.) felkéri a polgármestert a haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

33.) Városháza étterem, büfé hasznosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A bizottság 4 igen szavazattal fogadta el. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a  határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

215/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Városháza étterem, büfé hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot ír ki a Városháza éttermének, büféjének bérbeadására.

Határidő:                   a pályázat meghirdetésére: 2019. december 20.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

34.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, itt volt egy módosító javaslata Kapitány Gábornak, mely szerint addig ne hosszabbítsa meg az önkormányzat a szerződést, ameddig az egyesület az előterjesztésben szereplő munkákat el nem végzi.  Itt a kígyó beleharap a farkába, ha ezt teszik, akkor nyilvánvalóan nem fogja tudni megtenni, hiszen ha nincs birtokon belül, akkor hogyan  valósítaná meg ezeket a feladatokat.  A bizottság 2 nem 1 tartózkodó szavazata is erre utalt.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Kérdezi Kapitány Gábort, hogy nem vonja-e vissza a javaslatát, mert szerinte ez egy alkalmatlan eszköz.

Kapitány Gábor képviselő: Ő azt gondolja, hogy, most több egyesülettel kapcsolatban tárgyalnak az ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseket. Ő azt gondolja, hogy a Régiségbúvár Egyesületnek a munkájával kapcsolatban senkinek nincsen kérdése, illetve az általuk végzett tevékenységgel kapcsolatban sem. Amiatt, hogy a szerződésből fakadó kötelezettségeinek viszont nem tett eleget az ingatlan tekintetében, ezért ő azt gondolja, hogy különösebb akadálya nincsen annak, hogy ilyen formában történjen a meghosszabbítása az ő szerződésüknek. Hiszen hogyha ezeket a munkákat elvégzik és ők vannak most birtokon belül, illetve akár egy szándéknyilatkozat mentén jeleznek egy határidőt – ami nem látható az előterjesztésből – akkor ez átugorható lett volna. Ő azt gondolja, hogy továbbra is fenntartja ezt a módosító javaslatát. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem támogatja az egyesületnek a további munkáját az ingatlanban, de a szerződéses feltételeknek meg kellene felelni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor még egyszer felteszi a kérdést, mert nem arra válaszolt. Szerinte hogy tud valaki egy feladatot elvégezni, ha szerződése nincs azon ingatlan használatára. Ha az év végéig lejár, nyilvánvaló, hogy az alatt nem lehet ezeket a tevékenységeket elvégezni. Úgy meg nem végezheti el a tevékenységet, hogy nincs rá vonatkozóan bérleti szerződése. Tehát egy egyenes választ kér egy értelmes kérdésre, mert eddig értelmetlenségeket hallott csak.

Kapitány Gábor képviselő: Ő azt gondolja, hogy elmondta a véleményét. Ha az nem volt érthető, akkor elnézést kér.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő értette, csak amit mondott, az badarság. Tehát valaki, ha nincs birtokon belül, nem tud elvégezni egy olyan tevékenységet, amit csak birtokon belül végezhet el. Tehát ő azt mondja, hogy elfogadjuk a munkáját valakinek és tiszteletet érdemel az a tevékenység, amit végez, de húzzon el onnan, de egyébként meg valósítson meg valamit, amit egyébként közben meg nem tehet meg, mert nincs ott. Hát ő ehhez csak gratulálni tud.

Jó; tehát akkor fenntartja Képviselő Úr ezt a javaslatát. Aki egyetért Kapitány Gábor módosító javaslatával, az szavaz igennel. Reméli, hogy mindenki érti azt, hogy nonszensz, amiről most éppen szavaznak. Kéri a szavazatokat.

A Képviselő-testület 0 igen, 12 nem, 3 tartózkodó szavazattal elutasította a javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

216/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról – módosító javaslat elutasítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította Kapitány Gábor képviselő – Budaörs Város Önkormányzat és a Régiségbúvár Egyesület közötti üzemeltetési szerződés meghosszabbításával kapcsolatos – módosító javaslatát, mely szerint ne hosszabbítsa meg az önkormányzat az üzemeltetési szerződést mindaddig, amíg az előterjesztésben szereplő munkákat el nem végezte az Egyesület.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát gratulál… Ő úgy látja, hogy a szellemi képességek legnagyobb birtokában vannak a tisztelt képviselők. Ehhez már tényleg nincs mit hozzáfűzni… Az, hogy valaki nem tudja értelmezni, hogy miről szavaznak, azzal ő most nem fog gyógypedagógiai tevékenységet folytatni.

Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselő-testület 11 igen 1 nem 3 tartózkodó szavazattalfogadott el.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

217/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs (belterület) 596 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2040 Budaörs, Károly Király utca 2. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adása tárgyú, Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület között jelenleg hatályban lévő üzemeltetési szerződés 2024. december 31. napjáig történő meghosszabbításához azzal, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy Bérlő az alábbiakban felsorolt elmaradt karbantartási hiányosságok pótlólagos elvégzéséről haladéktalanul köteles gondoskodni:

 1. A külső nyílászáró szerkezetek felületkezelésének elvégzése.
 2. A külső homlokzatvakolaton felvált, lepotyogott részek pótlása, javítása.
 3. A 2016-ban beépített új HOVAL kazán karbantartási szerződésének megkötése.
 4. A tetőszerkezeten lecsúszott cserepek, hiányzó kúpcserepek pótlása, helyrerakása.
 5. A melléképület esővíz elvezetőjének, cserépfedésének, kéményének, a belső mennyezet burkolatának javítása, beázás okainak megszüntetése.
 6. A Károly király utcai oldalon lévő téglakerítés mindkét oldalán található vakolathiányok kijavítása, pótlása.
 7. Az épület lábazaton több helyen tapasztalható vakolat és felületkezelési hiányosságok kijavítása, pótlása.
 8. A Szabadság út felöli oldalon, a szomszédos Tehén és Komló üzlet melletti falfelületen elvált vakolat miatti veszély elhárítási munkálatok elvégzése.
 9. A Szabadság úti ereszaljnál hiányzó vakolat pótlása, javítása. A felület átvizsgálása, a laza részek leverése és helyreállítása.

2.) felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés 1. pont szerinti módosításának aláírására.

3.) Budaörs Város Önkormányzata a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület székhelyhasználati kérelmére a 2040 Budaörs, Virág u. 6. sz. alatti ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

4.) felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti tulajdonosi hozzájárulást aláírja.

Határidő:                   a szerződéskötésre: 2019. december 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

Laczik Zoltán képviselő a szavazást követően jelzi, hogy véletlenül szavazott „nem” szavazattal.

Kapitány Gábor képviselő: szintén jelzi, elnézést kér a szavazásért, de nem volt teljesen világos a számukra és lehet, hogy amit Polgármester Úr jelzett, hogy nem fogták fel, hogy mit tett fel szavazásra, elnézést kér. Igyekeztek ezt maguk között átbeszélni, de mivel erre nem volt elegendő idő, ezért történt így a szavazás.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tehát nem volt elegendő idő arra, hogy felfogják a saját javaslatát, és hogy azzal kapcsolatban álláspontjuk legyen.

35.) Javaslat a Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú u. 87. sz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, amit az illetékes bizottság három egyhangú szavazattal javasolt elfogadásra.   (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Itt is volt Kapitány Gábornak módosító javaslata, az ő javaslata az az, hogy öt éves elidegenítési tilalmat jegyezzen be az Önkormányzat az adott ingatlanra.

S megint nagy tisztelettel azt kéri, hogy nehogy összezavarodjanak saját javaslatán megint, hogy vonja vissza ezt, mert ez egy értelmetlen, nem létező és jogilag is aggályos eszköz. Elidegenítési tilalmat és különböző bejegyzéseket a tulajdoni lapra egyfelől csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet, másfelől ez egy teljesen értelmetlen eszköz, mert nincs hozzákötve semmi, mert valamit hozzá szoktak kötni az elidegenítési tilalomhoz. Mondjuk, ha az ember hitelt vesz fel, akkor addig, ameddig a hitelét nem törleszti, addig nem értékesítheti. De csak úgy bejegyezni… mert ebben az esetben az Önkormányzat pontosan ugyanúgy polgári jogi szempontból egy piaci szereplőnek számít – elad egy ingatlanrészt egy magántulajdonosnak – és bejegyeztessen az ingatlanra egy öt éves elidegenítési tilalmat… ez egy olyan nonszensz… Nem beszélve arról, hogy ezt a javaslatát még megteszi olyan helyzetekben is, ahol már kialakult helyzet van, ahol egy ház alatt lévő telekre vonatkozó telekről van szó, vagy olyan helyzetben, amit majd zárt ülésen fognak tárgyalni és ezt most ezért nem mondja el. Önkormányzati érdek, hogy ilyen feltételeket ne szabjanak. De az egy kérdés számára, hogy itt áll egy ház ezen a telken, ami itt alul a papírlapot jelenti (mutatja) de jegyezzenek be az öt éves elidegenítési tilalmat a házára, a telekre, ami a ház alatt van. Szóval ez egy tényleg… Szóval, ő csak kérdezi, hogy szokott-e gondolkodni, amikor ilyen javaslatot előhoz, mert ez egyszerűen kezelhetetlen.

Kapitány Gábor polgármester: Ugye ő az előbbi napirendhez ügyrendi hozzászólásban kért még szót, úgyhogy ő azt befejezné, hogy ha erre van mód.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincs mód. Lezárták azt a vitát és szavaztak a kérdésről.

Kapitány Gábor képviselő: Ahhoz kérte szót, de akkor ehhez hozzáfűzi ezt is, mert úgy látja, hogy akkor a kettőt egyben kezelik. Ő azt gondolja, hogy egy tulajdonos a saját ingatlanára azt enged be – különböző munkákat elvégezni –, akit akar. Tehát ezzel nagyjából le is zárná az előző kérdést. Polgármester Úr felvetésére, hogy szokott-e gondolkodni, hát azt kell mondja, hogy ha Polgármester Úr részt vett volna a bizottsági ülésen – amit az elmúlt időszakban ugye nem tett egyszer sem –, akkor ugye – legalább is a Pénzügyi Bizottsági üléseken egyszer sem találkozott Polgármester Úrral – akkor valószínűleg tudhatná, vagy hallhatott volna arról, hogy mi hangzott el. Amit Polgármester Úr felvetett, pontosan az hangzott el. Csak vélhetőleg nem tájékoztatták Polgármester Urat arról, amit ott ő elmondott. Ugyanis ő azt mondta el, hogy az adásvételi szerződés mellékletét képezheti egy olyan nyilatkozat, amit a vásárló tesz meg annak érdekében, hogy ezt az ingatlant – azt az ingatlanrészt, amit az Önkormányzattól megvásárol – minden egyes esetben nem piaci áron vásárolja meg, hanem nyomott áron, hiszen vélhetőleg csak ő tudja megvásárolni ezt az ingatlant, vagy őt érdekli. Nos, amiről szólt az ő javaslata, az konkrétan az, hogy látva a különböző társasház-építéseket… És ugye itt az elmúlt, előző napirendnél is elmondta, amikor a szabályozási tervről beszéltek, hogy nem kérdés az, hogy a Hivatalnak az ilyen irányú tevékenysége, az előremutató lehet. Ez pontosan arról szólt, hogy aki a saját lakhatását próbálja megoldani, az vélhetőleg nem gondolkodik abban, hogy az ingatlant eladja, ha már megvásárolta. Ugyanakkor előállhat olyan helyzet, hogy háttér-megállapodások mentén egy ingatlan, amihez hozzácsapódik – mondjuk – egy két-háromszáz négyzetméteres terület, alkalmas lesz egy nagyobb beépítésre és mondjuk meg tudja vásárolni egy ingatlan-befektető.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, lejárt Képviselő Úrnak az ideje. Ügyrendi kérdésben kért szót, ügyrendi kérdésben nem hallottak semmit elhangzani. Valószínűleg az ő felfogó képességével van baj, de majd egyszer elmagyarázza, hogy mi a különbség a rendes hozzászólás és az ügyrendi hozzászólás között. Ami a dolog lényegét illeti: olyat még senki nem hallott – és ez egyébként a tisztességtelen piaci magatartás tipikus esete –, hogy valaki ilyenre kényszerítsen egy vevőt, aki egyébként piaci feltételek mentén vesz meg valamit. Tudniillik minden egyes alkalommal értékbecslés mentén történik a dolog és annyiért veszi meg, amennyiért azt meg lehet venni. Annál aljasabb önkormányzatot nem tud elképzelni, aki valakit olyan helyzetbe hoz, hogy végre rendeződik egy olyan helyzet, ami sem az Önkormányzatnak, sem a tulajdonosnak nem jó, és utána még öt évre egy büntetést szab ki rá. És erre még őt fölkéri, hogy önként kérje ezt az, akivel üzletet köt. Hát ő ezt a Képviselő Úr logikája mentén meg tudja érteni, a tisztességes eljárások mentén viszont ezt értelmezhetetlennek tartja.

Kapitány Gábor képviselő: Akkor elmondja még egyszer. Mert Polgármester Úr azt mondta, hogy ügyrendi kérdésben nem ad szót. Mégis ügyrendi kérdésben végighallgatta a mondókáját. De akkor elmondja még egyszer, hogy a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy olyan módon tudja ezt megvásárolni – legalább is ez volt a javaslata – hogy olyan módon tudja ezt megvásárolni a vevőjelölt ezeket az ingatlanrészeket, hogy a saját döntése mentén jegyeztet be az Önkormányzat egy nyilatkozattal egy – ő megvárja Képviselő Urat nagyon szívesen beszélget ővele is – tehát egy saját nyilatkozat mentén tud egy ilyet…

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő Úr elmondta azt, hogy mit mondott. Nem kell a papagáj-kommandót bevezetni Budaörsön is. A helyzet az, hogy értik, pontosan értik. Arra szeretnék kérni azokat, akik piaci feltételek mellett megvesznek tőlük valamit, hogy önként sétáljanak bele a kardba. Ezt javasolja Képviselő Úr. Ezzel szemben ő azt mondja, hogy az Önkormányzat semmiféle kardot ne egyenesítsen ki, hanem tisztességes piaci szereplőként foglalkozzék azokkal, akik budaörsi állampolgárként Budaörsön élve telekvásárlásnál, telek-kiegészítésnél, már régóta a tulajdonukban lévő ingatlanuk alatt lévő telek megvásárlásánál értékbecslő által kialakított – nem úgy, ahogy a várban ezt a FIDESZ csinálta, hogy fillérekért odaadta az elvtársainak az ingatlanokat, hanem – piaci alapon – és ott még semmit nem kötöttek, most vették meg fillérekért utána azt amit korábban béreltek fillérekért. Itt viszont egy tisztességes eljárásról van szó és nem fogják büntetni, nem teszik meg a FIDESZ-KDNP egyik jelenlévő képviselőjének a kedvéért sem azt, hogy büntetni fogják azokat a budaörsi állampolgárokat, akik tisztességes tárgyalás, eljárás keretében, illetve pályázat keretében szeretnének valamit megvásárolni. És nem fogják azt kérni tőlük, hogy önként tegyék, azért mert belezsarolják őket egy olyan helyzetbe, amibe. Ő érti, hogy ez egy gyakorlat ma Magyarországon a valamilyen szintű bárminek az eléréséhez a zsarolás… de ilyen helyzetet nem fognak Budaörsön támogatni, bármennyire is erőlködik Képviselő Úr. És arra kéri, hogy ne a többiekkel foglalkozzék, hanem a mondandójával.

Kapitány Gábor képviselő: Akkor a mondandójával foglalkozik és szeretné jelezni, hogy ez egy bizottsági ülésen elhangzott javaslat, amit akkor megvitattak. A bizottság döntött ebben a kérdésben. Ő azt gondolja, hogy erről lehet beszélni akármilyen módon, de ő maradna Budaörsön. Nem feltétlenül kellene itt országos politikát előhozni, mert talán a budaörsiek erre nem kíváncsiak.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt majd a budaörsiek eldöntik, hogy mire kíváncsiak. Mondjuk október 13-án elmondták, hogy mire kíváncsiak a budaörsiek szerinte. Nos, Képviselő Úr tehát fenntartja azt a javaslatát, hogy az ingatlanra az értékesítés kapcsán öt éves elidegenítési tilalmat jegyezzen be az Önkormányzat. Felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 3 igen, 12 nem szavazattal elutasította a javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

218/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú u. 87. sz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítása – módosító javaslat elutasítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította Kapitány Gábor képviselőnek a Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú u. 87. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint 5 éves elidegenítési tilalmat jegyeztessen be az ingatlanra az önkormányzat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

219/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A Budaörs, 8388 hrsz-ú, természetben a Koszorú u. 87. sz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 114/2019.(VI.26.) ÖKT számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 1. „ Budaörs Város Önkormányzata hozzájárul a csatolt – Kovács Gábor földmérő által készített 79/2019 munkaszámú – vázrajz szerinti telekalakítási eljárás megindításához, melynek kérelmezője a 8389/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, Mocsinka Ádám.
 2. Budaörs Város Önkormányzata a 8388 helyrajzi számú, természetben a Koszorú utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 111 m² nagyságú ingatlan utcaszabályozással nem érintett 106 m² nagyságú területrészét értékesíti a 8389/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, Mocsinka Ádám részére 2.608.500,-Ft, azaz kettőmillió-hatszáznyolcezer-ötszáz forint vételárért, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.  Az adásvételi szerződés megkötésére a végleges telekalakítási határozat átvételét követően kerül sor. A telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.”

Határidő a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak az értelmezés kedvéért és a FIDESZ-KDNP képviselőinek a kedvéért is elmondja, hogy ennél a napirendnél egy olyan döntésnek a módosításáról volt szó, amit korábban már meghozott az Önkormányzat; korábban már döntött erről a kérdésről, csak ugye most megváltoztatták azt, hogy ki lesz a kedvezményezett. Most nagyon elegáns lett volna egy lezárult akció végén azzal előjönni, hogy ja, és akkor most öt évre rájegyezzük a tilalmat, de azt ő kérje. Nem tudja hol élnek…

36.) Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 18. sz. alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/36. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 3 igen szavazattal támogatta. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

220/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 18. sz. alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Budaörs, Clementis L. u. 18. sz. alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú ingatlanokat oktatási tevékenység céljára térítésmentesen használatba adja az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére 2020. január 1. napjától – 2024. december 31. napjáig határozott időtartamra  a korábbi  feltételek mellett azzal, hogy a használatba adási idő során felmerülő költségek (rezsidíj) az Alapítványt terhelik.
 1. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint vagyonkezelőt a vonatkozó szerződések, dokumentumok megkötésére.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

37.) Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 hrsz-ú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok egyes részeinek értékesítésről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/37. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Egy újabb értelmes vitára számíthatnak ennél a napirendnél. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy ezek a területek, amikről szó van, beépülnek meglévő telkek közepébe, van ahol elé, van ahol mögé, van ahol középre. De Kapitány Gábor itt is azt javasolja, hogy öt év elidegenítési tilalmat jegyezzenek be. Megkérdezi Czuczor Gergelyt, hogy melyik részre szeretné ő rájegyeztetni az elidegenítési tilalmat. Most nagyon kéri, jogász, biztosan tud erre egy értelmes választ mondani.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Köszöni szépen a szót. A vitának a velejét próbálja meg mindenkivel egy picit érzékeltetni. Tehát, ők nem a jogászkodást keresik, meg nem azt keresik, hogy hogyan lehet kitolni a jogos igénnyel élővel, hanem azt az eszközt próbálják meg megtalálni közösen, hogy hogyan lehetne meggátolni azt a fajta burjánzó építkezést, ami jelenleg Budaörsön zajlik. Ugye a HÉSZ-nek a módosítása kapcsán már ez felvetődött. Most, ha valaki egy nyomott áron hozzájut a telkének kiegészítéseként Önkormányzati telekrészhez, ezáltal nagyobb beépíthetőséget biztosít magának nagyobb házat is fog tudni adott esetben építeni. És nem biztos, hogy ő fogja építeni, hanem lehet, hogy az ő általa vágyott eladás kapcsán egy új befektető, egy új ingatlan-tulajdonos fogja ezt realizálni. És Gábornak erre szólt a törekvése. Nem biztos, hogy jó ez a megoldás; ezt nem tudja megítélni. A tegnapi bizottsági ülés kevés volt ennek a végigbeszélésére. Ő arra kéri őket, arra kéri a tisztelt Hivatalt, hogy ennek az eszközét próbálják meg kitalálni. Hogyan lehet meggátolni azt, hogy ezek a burjánzó építkezések – amivel egyébként oldaltól függetlenül is szerinte mindenki egyetért – ezek folytatódhassanak. Bízik benne, hogy adott esetben a jövőben erre a közös gondolkodásra sor kerül és akkor nem ilyenfajta vitákban fog elmenni a Testületnek a…

Wittinghoff Tamás polgármester: sajnálja… Feltett egy teljesen egyértelmű kérdést, amire nem adott választ, hanem mellébeszélt. A burjánzó építkezésekre vonatkozó előterjesztést meg nem szavazták meg. Bocsánat; ő egyedül megszavazta, de a másik két képviselő nem szavazta meg. A kérdés az az, hogy van egy ekkora telek, ezen van egy ekkora ház, itt van egy telekrész, amit megvesz hozzá. Ezt ő használja, az egész épület rajta van. Mire jegyezzék rá, hová jegyezzék rá? Mert most itt egy konkrét ügy van. Tehát most nem általánosságban kell meséket mondani, hogy „Kedves gyerekek, üljünk le, majd aztán közösen, bölcsen döntsünk a jövőben valamiről”. Van egy konkrét ügy. Ha egy üres lap lenne, itt lenne előttük, akkor le tudná rajzolni, hogy miről van szó. Van egy korábban utca elnevezésű telekrész, ami átmegy meglévő telkeken, ahol meglévő házak vannak. Arra válaszoljanak, hogy ha elfogadják azt – mert itt most tényleg belemenne abba a hülyeségbe, hogy megkéri a BFE képviselőit, hogy ezt a baromságot szavazzák meg – mire jegyezzék rá. A házra? Arra a pici sávra? Az egész telekre? Nem lehet. Teljesen értelmetlen. Könyörögve kéri, tényleg ne ragaszkodjanak már hülyeségekhez, mert rajtuk ragad.

Biró Gyula alpolgármester: Ő tegnap itt volt a bizottsági üléseken. Főépítész Asszonynak az előterjesztése volt, ami szigorította volna, azt gondosan elfelejtették megszavazni, vagy nem értették, hogy az miről szól. Mindegy, ezen ugorjanak. Tegnap nem akarta már a bizottsági ülésen húzni az időt, de amit a Kapitány Gábor mondott… Minden egyes szituációra ugyanazt a sapkát húzta rá. Hát nem mindegy, hogy egy 20 mn-es telket adok el és utána kiigazítok egy utcát, ami egyébként régebben nekik is céljuk volt, hogy bizonyos rend alakuljon ki, vagy eladok egy 1000 mn-es telket. Ő a jogi részéhez nem ért. Akkor is úgy érezte, hogy nem tudja, mire lehetne itt bejegyezni bármit. Majd később ugye ezt módosította úgy, hogy legyen mellette egy – hogy mondta? – egy szerződés, vagy nyilatkozat, amit egyébként önként, aki megveszi, az írja alá, hogy „Én ezt most alá szeretném írni”. Csak úgy mellesleg megjegyzi, megkérdezett olyat, aki ehhez hozzáért, hogy ki lehet-e azt is játszani, – simán. Tehát azt is ki lehet játszani. De ő úgy gondolja, hogy nem kellene mindenre ugyanazt a sapkát ráhúzni. Pl. a Beregszászi utcánál…

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez pont az. Ez a legeklatánsabb példája annak, hogy ez mekkora marhaság.

Biró Gyula alpolgármester: Ez így nem működik. Erre kérné Gábort. Lehet, hogy előfordul majd egyszer valamikor az tényleg egy komolyabb terület és akkor ezen el lehet majd gondolkodni, de az, hogy itt ilyen kis fecni területeken most ezzel szórakozzanak – ami egyébként ráadásul nem is, hogy mondja, ár alatt adják el a területet…

Wittinghoff Tamás polgármester: De álljon meg a fáklyás menet! Ha egy komolyabb területet adnak el, akkor annak a komolyabb területnek van egy szabályozási terve. Olyat már látott a világ, hogy beépítési kötelezettséget írnak rá, és ha az nem teljesül öt éven belül, akkor visszaszáll és semmissé válik a szerződés. Elidegenítési tilalmat meg lehet rájegyezni ingatlanra, hogyha ahhoz plusz tevékenység fűződik, vagyis az Önkormányzat mondjuk részletfizetési kedvezményt ad, vagy hitelt biztosít rá. De olyat még a világ nem látott, hogy: „Miért tetszenek rátenni az ingatlanomra öt éves elidegenítési tilalmat?” „Csak. Hogy nehogy beépítsd.” Ilyet épelméjű ember még nem látott. Ez tényleg. Ez olyan bődületes marhaság, hogy szégyellem, hogy a testületi ülésen ezzel kell foglalkozni és kívülről, ha valaki néz minket, azt gondolja, hogy itt valami bohóckodás folyik. Miközben ő szeretné elérni azt, hogy megértsék, hogy egy hülyeséget szeretnének ráerőltetni és ezt szavaztatják a Testülettel és ehhez próbálnak ragaszkodni. De nem, ők ragaszkodnak hozzá. Rendben, tudomásul vette. Azzal kapcsolatban pedig – hogy részt vesz-e a bizottsági ülésen vagy nem – van egy rendje a működésnek. A bizottsági ülésen a bizottsági elnök vesz részt és tájékoztatták. Tehát az a helyzet, hogy most Képviselő Úr eljátszhatja, hogy ő legyen ott minden bizottsági ülésen. Ebből csak az következik, hogy fogalma sincs az Önkormányzat működéséről. És hát egy olyan dolgot gondol normálisnak, ami abszolút egyébként életszerűtlen, mert pontosan az a lényege a működésnek, hogy bizottsági ülésen szépen megtárgyalják az előterjesztéseket. És mindenről pontosan tájékoztatva volt. Mindent pontosan ért; még akkor is, ha ez tegnap volt. Éjszaka az egészet végiggondolta. Megpróbálta megnézni, megpróbálta értelmezni ezt és aztán végignézte az összes előterjesztést és azt mondta, hogy ilyen csak a mesében van.

Kapitány Gábor képviselő: Ő azért örül, hogy erről beszélgetnek – azt kell, hogy mondja –, mert Alpolgármester Úr hozzászólásából kiderült, hogy aki ott ült a bizottsági ülésen, az részben érti a szándékát. Ő nem zárkózik el attól, hogy visszavonja ezt a fajta, ezeket a módosító javaslatokat, csak kezdjenek el beszélgetni. És amit Polgármester Úr elmondott, hogy alkalom nyílik esetleg arra a következő Testületi ülésen, hogy a különböző bizottságokba be tudjanak menni a FIDESZ-KDNP-nek a képviselői, ő annak megint csak örül. Hiszen olyan fajta háttéregyeztetést eddig még nem sikerült lefolytatniuk, amik – mondjuk – megakadályoznák az ilyenfajta vitáknak a kialakulását. Ő bízik abban, hogy a későbbiekben ez így lesz. És, ha ő most ígéretet kap arra, hogy ezekről az ügyekről tudnak beszélni különböző egyeztetési formában; eltérve – mondjuk – a bizottságoktól és a bizottsági ülésekre és a testületi ülésekre már így tudjanak bemenni ezek az anyagok, akkor ő nagyon szívesen visszavonja ezeket a módosító indítványokat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ilyen ígéretet semmiképpen nem fognak tenni, hogy be tudjanak menni a képviselők, hisz kiderült, hogy be tudtak menni. Olyan nem volt, hogy nem tudtak bemenni. Ha nem tudott volna bemenni, akkor nem tett volna módosító indítványt. Tehát részt tudtak venni a bizottsági ülésen – ahogy ezt mondták. Módosító indítványt tudott megfogalmazni – más kérdés, hogy milyet. Ezt leszavazták. Jelen tudtak lenni. Olyan ígéretet ő nem tesz, hogy háttéregyeztetések lesznek. Dehogy is. Budaörsön soha. Csak nyíltak. Nyíltak. Bizottsági ülésen és Testületi ülésen. Ez a lényege az átláthatóságnak. Miféle háttéregyeztetések? Egy nagy fenét! Molnár Gáboré ügyrendi kérdésben a szó.

Molnár Gábor képviselő: Egyrészt elméleti síkra, az Önkormányzatra és mindenhova terelik a szót. Szeretné, ha maradnánk a tárgynál és szavaznának.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Kapitány Gáboré a szó és aztán tényleg most már szavaznak, mert ez sehova nem vezet.

Kapitány Gábor képviselő:  Most nem akarja azt mondani, hogy rossz, aki rosszra gondolt, de azért volt ott a bizottsági ülésen olyan napirend, amikor elhangzott, hogy nem lehet módosítási indítvánnyal élni egy napirend tekintetében, mert, hogy már különböző fórumokon átment. Most nem akarja ezt itt megnyitni, de párhuzamos ezzel és ő azt gondolja, hogy nem háttéregyeztetésekről van itt szó, hanem olyan szakmai érveknek az ütköztetéséről, ami után el tudnak készülni az előterjesztések. Senki nem kíván itt olyan háttéregyeztetésekbe belefolyni, amire Polgármester Úr gondol – bár nem tudja, milyen tartalommal.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő szó szerint idézte, amit mondott. Előterjesztést meg lehetett tenni, mert ha nem lehetett volna, akkor most nem is beszélnének róla. Úgyhogy tényleg ezt érdemes lezárni. Még egyszer mondja: a jövőben is nyílt ülésen, átláthatóan, nyíltan fognak kérdésekről beszélni. Az elidegenítési tilalom alkalmatlan eszköz. A Szabályozási Terv módosítását meg nem szavazta meg. Az a kérdése, hogy szavaztassak-e erről a módosításról ebben az esetben, vagy visszavonja. Ez a kérdés.

Kapitány Gábor képviselő: Ugye ő is feltett egy kérdést, amire nem kapott választ, hogy tudnak-e tárgyalni arról, hogy milyen formában…

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, de azt hiszi, hogy itten szellemi képességekkel van jelentős probléma. Van előttük egy előterjesztés, ahhoz van egy módosítás. Feltételeket nem szabhat Képviselő Úr. Vagy fenntartja az előterjesztését vagy nem, és akkor döntenek. Tehát az, hogy milyen kérdéseket tett föl Képviselő Úr, kinek tette föl és annak mi az értelme, azt felejtsék el. Még egyszer mondja, mint ülés levezető: Van előttük egy előterjesztés, az előterjesztést a Hivatal szakmai alapon elkészítette. Ezt egyhangúan támogatta egy bizottság. Ehhez volt egy kiegészítő javaslat, ami teljesen értelmetlen, jogilag is aggályos és tisztességtelen is. Fenntartja-e ezt a javaslatot?

Kapitány Gábor képviselő: Azért tartja fenn, mert nem kapott kielégítő választ a feltett kérdésére.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ő Képviselő Urat nem fogja tudni kielégíteni. A napirendi pontnál a módosító indítvány Kapitány Gábor részéről tehát, hogy egy olyan ingatlan esetében, ahol egy sáv halad át a területen; ezt a területnek a megvásárlását kiegészítendő az Önkormányzat úgy értékesítse, hogy önként vállalt kötelezettségként a tulajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy öt év elidegenítési tilalmat jegyezzenek be. Most már csak az a kérdése, hogy mire, mert ez az előterjesztésből nem derül ki és így sajnos alkalmatlan eszköz a szavazásra. Tehát mire jegyezzük be az öt évet? Mire?

Kapitány Gábor képviselő: Ő lezárta ezt. Köszöni szépen.

Wittinghoff Tamás polgármester: De hát ilyen nincsen. Képviselő Úr! Hülyeséget ő nem szavaztat meg. Az, hogy bohóckodik Képviselő Úr a Testületi ülésen és játssza a nagyfiút, az klassz. Megkérdezi a FIDESZ-KDNP frakciót, szíveskedjen megmondani, hogy ez a módosító indítvány, amiről ő komolyan szeretnék, mert Budaörs Város Önkormányzatának a hivatalos helyiségében Képviselő-testületi ülésen vannak… Mire jegyeztessen be az Önkormányzat öt év elidegenítési tilalmat? Mire? Konkrétan! Mire? Mert ilyen nincs, hogy csak úgy jegyeztessen be öt évet. Várom a választ.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Ő kérdezne, hogy a tulajdonos rendelkezhet-e az eladandó ingatlanával kapcsolatban ilyen jellegű megközelítésben, amit a Gábor kérdez. Tehát magyarán ő, mint tulajdonos, aki eladja az ingatlant, bejegyeztetheti-e a földnyilvántartásba ezt az elidegenítési tilalmat. Kérdezi. Arra a területre, amit ő ad el, mint tulajdonos

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon egyszerű a válasz, szerződés. A szerződést két fél írja alá. Ő rendelkezni nem rendelkezhet; vagy így szerződik, vagy nem szerződik. Ez két fél. Ez nem úgy van, ahogy az országban a dolgok mennek, hogy egy oldalról diktálnak mindent és a másik csak néz, mint a Rozi a moziban.

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Minden esetben meg kell jelölni azt a jogi helyzetet, vagy a jogot, hogy mi alapján kíván ilyet tenni, és hogy mire. Tehát csak úgy, hogy… – ilyet nem. Tehát meg kell jelölni minden esetben. Itt azért hozzá kell tennie, hogy jelen pillanatban azért is, ezt a kérdést, amit most Polgármester Úr feltett most már sokadszor, ő tegnap a bizottsági ülésen is feltette. Pontosan ugyanezt szó szerint és tudtak róla beszélni. Ebben az esetben a Beregszászi utcára tegyenek elidegenítési tilalmat? Mert az utca részét fogják majd eladni, a telekalakítást követően, amikor kialakulnak az új egységes telkek. Tehát egyszerűen ebben a helyzetben – ahogyan Polgármester Úr is mutatta – jön egy magántelek, jön egy utcadarab, majd ugyanannak a magánteleknek a folytatása következik. Tehát saját telkük közé beékelődik az Önkormányzat utcája. És ezt a 12 éve fennálló problémát szeretnék megoldani. Kettő évvel ezelőtt az első ingatlantulajdonossal megállapodtak és akkor a Képviselő-testület 15 egyhangú igennel támogatta ezt az elidegenítési folyamatot, hogy végre megoldódjon ez a kamaraerdei probléma. Ezt ebben az esetben tényleg nem is érti, hogy hova lehetne bejegyezni és mit.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tíz perc tárgyalási szünetet rendel el. Addig a FIDESZ-KDNP frakció vagy visszavonja, vagy megmondja, hogy mire jegyezzék be. Szerintük; egyébként hozzáteszi, ha bármire bejegyzik, el fognak állni a vételtől Ő elállna a helyükben.

SZÜNET

SZÜNET után:

Wittinghoff Tamás polgármester:  a folytatás előtt még néhány dolgot mindenképpen el kell mondania, mert úgy érzi, hogy a város szempontjából ez is egy súlyos történet. Az előzménye persze egyáltalán nem meglepő. Ugye a Parlament a médiatanácsot változatlan tartalommal, csupa FIDESZ-esből föltöltötte és pár nappal előtte egyébként pedig ugyanez a médiatanács mondva csinált okokra hivatkozva továbbra is némaságra ítélte a Budaörs Rádiót. A korábbi üzemeltető azt írja, hogy országos hírű szakértők készítették el, és minden egyeztetés szerint és minden tartalmi formájában tökéletesen megfelelt a kiírásnak. És perre fognak menni azért, hogy a Budaörs Rádió ismét szólhasson. De semmi másról nem szól ez a történet, mint arról, hogy egy olyan településen, ahol még egy kicsit szabadabb a légkör, mint amit a jelenlegi kormányzat szeretne elérni, ne működhessen egy ilyen médium. Ő ezt gyalázatnak tartja. Ezt persze már megtették korábban, annak idején a Klubrádióval is. Ott is minden pert megnyertek. Kérdés, hogy a Budaörs Rádió üzemeltetőinek lesz-e ehhez erejük. Ő azt kívánja, hogy legyen. Egyébként egy olyan rádió volt, ahol mind a kormánypárti, mind az ellenzéki emberek megszólalhattak. De hát általában ugye a médiával szemben az az elvárás, hogy lakáj legyen és a kormányzatnak a szócsöve legyen. Hát ezt a Budaörs Rádió valóban nem teljesítette. Remélik, hogy egyszer majd újra fog szólni. Nem tudja, hogy addig az interneten keresztül elérhető-e, de mindenesetre az autóban a háttérrádiózás most beláthatatlan ideig továbbra is a Budaörs Rádió nélkül telik el.

Nos, akkor egy kérdés, amire várja a választ: mire jegyezze be az Önkormányzat a vevő hozzájárulásával az öt éves elidegenítési tilalmat, amire irányuló módosító javaslatról szavaztatni kíván Kapitány Gábor. Nem tudja, ki ad választ. Kapitány Gáboré a szó.

Kapitány Gábor képviselő: Köszöni szépen a szót. Ők abban maradtak itt a képviselőkkel, a FIDESZ-KDNP-s képviselőkkel, hogy próbálják meg ezt a parttalan vitát egy más alkalommal és más fórumon folytatni. Főleg annak tekintetében, hogy ugye többször elhangzott, hogy kinek milyenek az értelmi képességei. Ő azt gondolja, hogy nem kíván minősíteni senkit. Aki minősít bárkit is ilyen módon, ő azt gondolja, hogy saját magát minősíti. Úgyhogy azért, hogy ez a vita ne folytatódjon, ezért ő visszavonja ezeket a módosító indítványait. De természetesen, hogy mindenki számára érthető legyen, egy keretbe foglalva egy későbbi alkalommal vissza fogják hozni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nagyon szépen köszönik. Ugye azt mondta, a parttalan vitát máshol folytassák… ne, csak értelmes vitát folytassanak, s ő meg megígéri, hogy soha nem fog senkit minősíteni, ha annak nem lesz alapja.  Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

221/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 hrsz-ú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok egyes részeinek értékesítésről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

I. a 296/2016.(XII.14.) ÖKT, 171/2017.(XI.15.) ÖKT és 240/2018.(XII.12.) ÖKT számon hozott határozatait visszavonja.

II.

1. a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező Budaörs, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3643 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz szerint elkerítve használt – 138 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 3643 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére bruttó 2.484.000,- Ft összegű vételáron azzal, hogy a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek. A megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

2. a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező Budaörs, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3644 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz szerint elkerítve használt – 139 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 3644 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére bruttó 2.581.800,- Ft összegű vételáron azzal, hogy a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek. A megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

3. a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező Budaörs, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú közterület – a Budaörs, 3645 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a mellékelt változási vázrajz szerint elkerítve használt – 146 m² területű részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a Budaörs, 3645 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére bruttó 2.628.000,- Ft összegű vételáron azzal, hogy a területen található közművekre vonatkozó szolgalmi jogok a kialakításra kerülő magántulajdonú ingatlanra bejegyzésre kerülnek. A megvásárolt ingatlanrészt terhelő vezetékjoggal és valamennyi közművel kapcsolatos kötelezettség és költség, a megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

III. felkéri a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: a határozat közlésére döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

38.) Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Három egyhangú szavazattal javasolta az illetékes bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal az elfogadást. Itt ugyanúgy szerepelt Kapitány Gábor módosító javaslata, megint meg kell kérdeznie Kapitány Gábort, hogy a javaslatát fenntartja-e ezen előterjesztés tartalmára vonatkozóan?

Kapitány Gábor képviselő: Ugyanazzal a tartalommal, amit az előbb elmondott, visszavonja.

Wittinghoff Tamás polgármester: vezetőin jelezte, hogy véleménye szerint az ár nem stimmel, ezt pontosította a Műszaki Ügyosztály és ennek megfelelően a módosítás szerinti 5.796.000-Ft szerepel a módosító előterjesztésben. 

Felteszi szavazásra a módosító előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattalfogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

222/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 11354 hrsz-ú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, 11354 helyrajzi számú, természetben a Som utca végében található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, közterület” megnevezésű, 395 m² területű ingatlan mellékelt vázrajz-tervezet szerinti 322 m² nagyságú részét nyilvános pályázat útján értékesíti, valamint a mellékelt pályázati felhívás alapján a nyilvános pályázatot kiírja azzal, hogy az ingatlanrész ára: 5.796.000,-Ft, azaz ötmillió-hétszázkilencvenhatezer forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. Az adásvételi szerződés megkötésére a végleges telekalakítási határozat átvételét követően kerül sor. A megvásárláshoz szükséges telekalakítási eljárással, majd a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

Pályázat kiírásának határideje: 2019. december 31. Pályázat beadásának határideje: 2020. január 20.  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtást végzi: Városépítési/Vagyongazdálkodási Osztály

39.) Döntés a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelméről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

223/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelméről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelmére a 2040 Budaörs, Farkasréti út 52. sz. alatti, 2686/1 helyrajzi számú ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
 2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága kérje fel a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az érintettek részére megküldi. 

Határidő: határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

40.) Döntés a Budaörs, 3816 hrsz-ú, Moha u. 4/A sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt is meg kell kérdeznie Kapitány Gábort, hogy itt is fenntartja –e, hogy visszavonja a javaslatát az előterjesztés tartalmára vonatkozóan?

Kapitány Gábor képviselő: Ugyanazzal a tartalommal, mint az előző napirendnél, visszavonja a módosító javaslatát.

Wittinghoff Tamás polgármester felteszi szavazásra előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattalfogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

224/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 3816 hrsz-ú, Moha u. 4/A sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 3816 helyrajzi számú, természetben a Moha u. 4/A. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint 445 m2 alapterületű, „kivett lakóház és beépített terület és gazdasági épület” megnevezésű telekingatlant értékesíti a 3816/A hrsz-ú, 70 m2 alapterületű, „lakóház” megnevezésű ingatlan tulajdonosa részére 8.290.000,-Ft, azaz nyolcmillió-kettőszázkilencvenezer forint vételáron, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. Az adásvételi szerződés aláírásával Budaörs Város Önkormányzata hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti épületfeltüntetési vázrajz földhivatali bejegyzéséhez.
 2. felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

Határidő a határozat közlésére: azonnal Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

41.) Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt is meg kell kérdeznie Kapitány Gábort, hogy itt is fenntartja –e, hogy visszavonja a javaslatát az előterjesztés tartalmára vonatkozóan?

Kapitány Gábor képviselő: Visszavonja itt is a módosító indítványt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

225/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 819 helyrajzi számú, „kivett lakóház és beépített terület és gazdasági épület” megnevezésű, 531 m2 alapterületű telekingatlant értékesíti a Széles u. 66. szám alatt található, 819/A helyrajzi számú, 137 m2 alapterületű, „kivett lakóház” megnevezésű ingatlan tulajdonosai részére 7.180.000,- Ft, azaz Hétmillió-egyszáznyolcvanezer forint vételáron, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel;
 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

42.) Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/42. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

226/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 4153/133 hrsz-ú buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Képviselő-testület 149/2019.(IX.18.) ÖKT számú határozata alapján a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Autóbusz végállomás épületében lévő 34 m² és 42 m² alapterületű helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázati eljárás nyertesének a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló Lipóti Pékség Kft-t (adószám: 12730498-2-08, székhely: 9233 Lipót, Fő u. 58.) nyilvánítja, és a helyiségeket bérbe adja részére 5 éves időtartamra, a pályázatában megjelölt, helyiségenként 270.000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében azzal, hogy a helyiségek közüzemi és karbantartási költségei a Bérlőt terhelik. A helyiséget a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, amiért a Bérbeadó bérbeszámítási jogot biztosít a Bérlő számára. A bérbeszámításnál a Bérlő a helyiségbérleti díj ötven százalékának megfelelő összeget fizet mindaddig, amíg a Bérbeadó által jóváhagyott költségei beszámításra nem kerülnek.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

43.) Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. sz. alatti, piaci alapon bérbeadásra került lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/43. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság  egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

227/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. sz. alatti, piaci alapon bérbeadásra került lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 30/A. § (15) bekezdése alapján meghosszabbítja Németberta Emese Tünde Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését további 5 évre azzal, hogy az ingatlan bérleti díja 2.000 Ft/m2/hó és a bérleti szerződés óvadékkülönbséget a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti.
 1. felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint vagyonkezelőt a bérleti szerződés 1. pont szerinti módosítására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

44.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlan Budaörsi Református Egyházközség által történő használatáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/44 sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság  egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

228/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlan Budaörsi Református Egyházközség által történő használatáról

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs, 9 helyrajzi számon lévő, természetben a Farkasréti út 2/C. szám alatt található 98 m² nagyságú épület Budaörsi Református Egyházközség részére, 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakra történő bérbe adásához azzal, hogy a bérleti díj összege 23.000,- Ft + ÁFA/hó, és az ingatlan közüzemi és karbantartási költségei a bérlőt terhelik. 
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

45.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/45. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Azért így is lehet területet fejleszteni, együttműködni, s akkor nem kell mediátorokat alkalmazni. Direkt utánanézett, milyen szélességű utak vannak itt, 12-16 méter szélességig terjednek, s olyan megoldások vannak kialakítva, amik az egész város, és az adott területrész szempontjából is megfelelőek. Azt gondolja, hogy ez lehet példa, s most nem mondja mely területre nézve, úgyis tudja mindenki. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

229/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között 2017. augusztus 21-én létrejött, és 2019. január 14-én módosított Településfejlesztési Együttműködési Szerződést (2. fejlesztési ütem) úgy módosítja, hogy a kártalanítási megállapodások megkötésére 2021. december 31-ig biztosítanak lehetőséget a Felek, valamint a 4.4 pont szerint az árkok értékesítésének feltételeként kizárólag az érvényes szabályozás jogi végrehajtása kerül előírásra.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

46.) Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 hrsz-ú ingatlan bérbeadására kiírt pályázatról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/46. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ez egy bérbeadás, újra kiírják a pályázatot.  A TFKVB 3 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

230/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 hrsz-ú ingatlan bérbeadására kiírt pályázatról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Puttony utcában található, 8908 helyrajzi számú, 1979 m ² területű, Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására. A havi bérleti díj minimális mértéke: 17.141,- Ft+ÁFA/hó, a bérlet időtartama 3 év.
 2. a pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívás változatlan tartalommal ismételten kiírásra kerül, további 3 alkalommal. Amennyiben ezen pályázat is eredménytelen, ismételten előterjesztés készül az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Pályázat kiírásának határideje:    2019. december 31.

Pályázat beadásának határideje:            2020. február 28.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 90 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

47.) Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/47. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az illetékes bizottság 4 egyhangú szavazattal javasolta elfogadni. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodó szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

231/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan mellékelt alaprajzon piros színnel jelölt részének a Kőporosy Bt. (székhely: 2040 Budaörs, Budafoki u. 18/1., cégjegyzékszám: 13-06-058687, képviseli: Selmeczi Ágnes) részére, iroda, raktározás és kulturális programok tartása céljából 2020. január 1. és 2020. április 30. közötti időszakra történő bérbe adásához azzal, hogy a bérleti díj összege 70.000,- Ft + ÁFA/hó, amely tartalmazza a közüzemi díjakat is.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan mellékelt alaprajzon kék színnel jelölt részének a Primanima Kft. (cégjegyzék szám: 13-09-188350, székhelye: 2040 Budaörs, Templom tér 12., képviseli: Orosz Anna Ida) részére, oktatás és raktározás céljából 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő bérbe adásához azzal, hogy a bérleti díj összege 25.000,- Ft + ÁFA/hó, amely tartalmazza a közüzemi díjakat is.
 3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

48.) Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/48. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a két bizottság  egyhangúlag támogatta. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

232/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

jóváhagyja a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Budaörs Város Önkormányzat és a Budaörsi Teniszcentrum Zrt. közti Bérleti szerződés jelen előterjesztéshez mellékelt módosítását, mely szerint a 2040 Budaörs, Baross u. 4153/89 hrsz-ú ingatlan bérleti díja 2020. január 1-től 2020. december 31. napjáig 2.500.000,- Ft + Áfa,  az az kettőmillió-ötszázezer forint + ÁFA.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

49.) Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/49. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az ÖKDB   egyhangúlag támogatta. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

233/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban e tárgyban – a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E ép. 3 em., adószám: 14969205-2-43), valamint a Topinform Bt. (1075 Budapest, Király u. 17., adószám: 20318282-3-42, cégjegyzékszám: 01-06-723624, képviseli Toperczer Ferenc) által alkotott Konzorciummal, valamint a közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban e tárgyban dr. Herbák Henrietta ügyvéddel megkötött jelenleg hatályos megbízások változatlan feltételekkel, 2020. december 31-ig kerüljenek meghosszabbításra. Ezért ennek érdekében kezdeményezze az Önkormányzat a megbízások közös megegyezéssel és változatlan feltételekkel történő módosítását. Amennyiben az érintett szerződő Fél a változatlan feltételekkel történő módosításhoz nem járul hozzá, abban az esetben ezt a feladatot – a megfelelő egyeztetést követően – a másik szerződő Fél láthassa el.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a fentiekhez szükséges anyagi fedezetet 2020. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő:                   2020. évi költségvetés

Felelős:                     Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

50.) Tájékoztató közbeszerzési eljárásról – szoftverlicenszek beszerzése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/50. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ami ÖKDB hatáskör lenne, de szerették volna, ha a Testület is tájékozódik a kérdésben. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

234/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Tájékoztató közbeszerzési eljárásról – szoftverlicenszek beszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szoftver licencek beszerzése” (EKR001242122019) tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113.§(1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal (Műszaki Ügyosztály: közbeszerzés lezárása, Informatika: szerződéskötés és teljesítés)

51.) Tájékoztató a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. „f.a.” peres eljárásával kapcsolatban

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/51. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a PEB  egyhangúlag támogatta. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

235/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Tájékoztató a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. „f.a.” peres eljárásával kapcsolatban

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy az előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert a Középületépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „fa” (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.)-val, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.104/2019/7/II számú, óvadéki díj, kár megtérítése, pótmunkadíj megfizetése tárgyú ítéletével összefüggésben, peren kívüli egyezség megkötésére azzal, hogy amennyiben erre nem kerül sor 2019. évben, úgy felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezetet is terveztesse be a 2020. évi költségvetésbe.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal

52.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/52. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző úr elkészítette az éves ellenőrzési tervet, a PEB  egyhangúlag támogatta. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

236/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő:                   2019. december 31.

Felelős:                     Jegyző

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

53.) A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/53. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az 53. napirendi pont a korábbi határozat módosítása, amiben ő maga érintett. A jogszabálynak való megfeleltetés miatt készítette jegyző Úr az előterjesztést, de miután ez a nyelvpótlékra vonatkozó előterjesztés, ő maga érintett, így a látszatát is szeretné elkerülni annak, hogy bármilyen módon részt vesz ebben, úgyhogy kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a kizárását. Miután hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

237/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán „A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Nem volt jelen az Ügyrendi Bizottság ülésén, ezért tenné fel a kérdést, hogy ez egy kötelező törvényi passzus, tehát, így kell eljárnia a képviselő-testületnek vagy ez egy opció, tehát, választható, hogy e szerint járjon el a képviselő-testület. Vagyis, ha jól érti, akkor be kell hozni a testület elé évente vagy néhány évente az előterjesztést, vagy ez hatályos jogszabály, amit átvezetnek, aktualizálnak a saját előírásaikra? Erre szeretne választ kapni, nem volt ott a bizottsági ülésen, ezért elnézést kér.

dr. Molnár Bernadett aljegyző: Jogszabály írja elő, és egy számítási hiba volt a korábbi határozatban a nyelvvizsga pótlékra vonatkozóan, azért kellett visszahozni a határozat módosítását. 

Wittinghoff Tamás polgármester: ennek apropóján két dolgot szeretne, mert elfelejtette az elején mondani. Jegyző Úr nem udvariatlanságból nincs jelen és nem szabadságát tölti, hanem egy kisebb műtéten esett át, ezért nincs közöttük. De mivel Aljegyző Asszonyt szólította meg, úgy gondolta, hogy illendő elmondani. A másik pedig, hogy teljesen jogos dr. Czuczor Gergely kérdése. Alapvetően nem is érti, hogy ha valamit törvény szabályoz, akkor miért kell külön döntenie a Képviselő-testületnek, de erre a választ nem nála kell keresni.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazatott érintettség miatt)

238/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2019.(X.24.) ÖKT határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

 1. a Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármester illetményét a Mötv. 71.§ (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – állapítja meg azzal, hogy az a megállapítás időpontjában havi 698.019.- (azaz hatszázkilencvennyolcezer-tizenkilenc) Ft, idegennyelv-tudási pótlékát az Mötv. 73.§-ra figyelemmel a Kttv. 141.§ (6) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg azzal, hogy az a megállapítás időpontjában havi 27 600.- (huszonhétezer-hatszáz) Ft.”

 • a Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a Kttv. 13.§ (2) bekezdésére figyelemmel a havi illetménye 15%-ában állapítja meg azzal, hogy az a megállapítás időpontjában havi 104 703.- (száznégyezer-hétszázhárom) Ft.”

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői iroda

54.) A polgármester 2019. második félévi jutalma

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/54. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt is kéri, hogy a Testület zárja ki a döntéshozatalból.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a kizárásról, melyet a Képviselő-testület 13 igen 2 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

239/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán „A polgármester 2019. második félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyeta Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Wittinghoff Tamás polgármester nem szavazatott érintettség miatt)

240/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

A polgármester 2019. második félévi jutalma

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2019. második félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

55.) Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/55. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az illetékes bizottság egyhangúan támogatta, hogy ebben a formában nem fogadják el, és tárgyalásokat kezdeményeznek. Miután hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 1 nem szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

241/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörsi vízellátó – viziközművek 2019 – 2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítását ebben a formában nem fogadja el, és tárgyalásokat javasol a tervmódosításról.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

56.) Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/56. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ebben korrekt az együttműködés, két bizottságegyhangúan támogatta. Miután hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

242/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Ceglédi Tankerület a 2020. évre vonatkozó felújítási tervét, amely szerint az általa vagyonkezelt, természetben a Budaörs, Budapesti út 54. szám alatt található, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének emeleti nyílászárónak cseréjét és a pinceszinti helyiségek kiürítését és felújítását tervezi elvégezni 2.479.684 Ft értékben.

Határidő: a határozat közlésére 2019. december 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

57.) Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/57. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt ő is elkövetett egy hibát, amit tegnap este vett észre, ezt javasolná most korrigálni. Amikor az előterjesztés készült, kérte, hogy feltétlenül szerepeljen benne, hogy rögzíteni kell azt, hogy a csarnok alapvetően a BSC asztalitenisz szakosztályának a működési feltételeit biztosítja, s ezt most a 4.  pontba lehetne beilleszteni. Az asztalitenisz szövetségnek is ez a szándéka, de kéri azért rögzíteni. 

Löfler Dávid képviselő: Korábban volt arról szó, hogy itt esetleg egy kézilabda csarnok épülne, ekkor sok lakos megkereste őt a környékről, hogy az 1. sz. Iskola, meg a sportcsarnoknál, ha az egyikben mondjuk szülői értekezlet van, a másikban meg úszni jönnek, vagy amikor sportmérkőzés, vagy szalagavató van, amikor a közterület felügyelők sorba állítják az autókat a zöld területre, mert annyira nem lehet elférni. Ezért ők aggodalmukat fejezték ki, hogy ha ide egy újabb csarnok jön, és értik, hogy ez fontos a város számára, de nem érzik úgy, pláne a Budafoki utca felőli részen, hogy hogy ott kivitelezhető lenne a parkolás és a megközelítés. Ezzel kapcsolatban kérdezi a hivatalt, hogy volt-e a lakosság felé valamilyen megkeresés, felmérés. Hogy szólnak ezek a tervek? Alapvetően persze örülnek a csarnoknak, csak nem biztos, hogy azon a területen megfelelő parkolási lehetőségek, és közlekedési lehetőségek biztosítottak lesznek, nem beszélve arról, hogy őt nagyon sok lakos megkereste aggódva, korábban.

Wittinghoff Tamás polgármester: Érdekes, erről nem tájékoztatta őket képviselő úr, ő nem tud róla. Kérdezi, hogy hallottak-e erről, hogy ilyen jellegű probléma merült fel? Azt gondolja, a dolog sok szempontból értékelhető. A BSC asztalitenisz szakosztálya pillanatnyilag a Sportcsarnokban működik egy kis teremben és ugyanazt a tevékenységet fogja ellátni fizikailag pár száz méterrel odébb, mint amit most lát el, csak fizikailag nem a sportcsarnokban lesznek ezek a versenyek, amik nem vonzanak egyébként tömegeket, hanem egy másik helyen, ami lehetővé teszi azt, hogy a sportcsarnokban ne a lépcsőn edzenek az utánpótlás kézilabdások, hogy mindenki másnak megfelelő területek juthassanak. Azt gondolta, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben egyetértés van közöttük, lehet, hogy ez lesz a budaörsi atlétikai stadion kérdése, hogy támogatják a sportot, csak ha Budaörsön van, akkor nem annyira. Nem érti, nem merült fel benne az, hogy ez problémát okozhat. Nyilvánvaló, hogy a szerviz út felől kell megközelíteni, hogy parkolókat kell kialakítani. Ő azt gondolta, hogy ez egy evidens igény, ráadásul az Asztalitenisz Szövetség támogatásával. Azt hitte, hogy azt fogja mondani, miért nem a kézilabda csarnok épül. Annak az az oka, hogy a  Kézilabda Szövetség nem támogatta annak  a megvalósítását. Ennek az okait ne feszegessék, Kálóczi Imre annyit mondott, hogy az indoklás annyi volt, hogy azért, mert Budaörs. Az Asztalitenisz Szövetségnél ez a kérdés nem merült fel, illetve megkérdezte tőlük, hogy biztosak-e abban, hogy ehhez az EMMI hozzá fog járulni, mert mostában ilyeneket ő nem hallott, de azt mondták, hogy a budaörsi asztalitenisz sport olyan mértékben elismert Magyarországon, gyakorlatilag a válogatott női csapat is támaszkodik, meg a páros csapat is támaszkodik rá, nemzetközi eredményeket érnek el, gyakorlatilag kiemelkedik az országban ebben a sportágban, hogy ennek a méltó helyszínét megteremteni szerintük nemzeti érdek. Ha úgy gondolják, hogy ez nem helyes, meg lehet ezt fontolni, ő nem tudja, ez most meglepte, őszintén szólva.

Czuczor Gergely képviselő: Két kérdést tenne fel. Ha jól érti a sportcsarnokban kihízták ezt az általuk használt területet. Szokott találkozni velük, vagy legalábbis hallja a pingpong labda pattogását. Biró Gyula volt még korábban a szakosztályvezető, amikor ő pingpongozott a Herman iskolában, meg a Bleyerben kicsiként. Megyei versenyre is mentek, van hagyománya Budaörsön az asztalitenisznek. Ezúton is gratulál az elért eredményekhez, és további menetelés kívánnak. Az egyik kérdés tehát az, hogy kihízták-e a létesítményt, s a helyükre jönnek-e helyettük mások? Harmadik kérés pedig az, hogy ez a csarnok többfunkcióssá tehető-e, vagy csak az asztaliteniszt fogja tudni kiszolgálni. A szomszédos 1. sz. Iskola bejárhat-e, adott esetben a vívók odamehetnek-e? Ez a csarnok, ami így megvalósul, más számára is igénybe vehető-e, mert rengeteg sikeres sportágunk van, az asztalitenisz kiemelkedő, de adott esetben más sportág számára is választható lesz-e.

Wittinghoff Tamás polgármester: Első kérdésre egyértelműen igen a válasz, tehát igen, kihízta. Arról van szó, hogy nemcsak az asztaliteniszezők, az úszók, de mindenki arra panaszkodik, hogy kevés a hely. Ez mindig relatív, mert Budaörsön viszonylag sok versenysportra alkalmas helyszín van, de természetesen az fog történni, hogy annak a kis teremnek, amit most az asztaliteniszezők használnak, örömmel lesz használója. És ráadásul ők az iskolai oktatásban, a  mindennapos testnevelésben is részt vesznek, több száz gyereket mozgatnak,akik az asztalitenisz sportban egyfelől utánpótlás lehetőséget jelentik, másfelől a testnevelés óráknak a feltételeit teremtik meg, tehát, hogy nem a lépcsőházban kell szaladgálni, mint az országban sok helyen, még úgy is, hogy van egyébként nagyon sok lehetőség Budaörsön. Úgy emlékszik, hogy amikor kézilabda edzés van, az 1. sz. Iskola terme ketté van osztva, s az egyikben mondjuk aerobikoznak, a másikban kézilabdáznak, szóval szükség van arra, hogy legyenek ilyen terek, s itt ennek a teljes költségét a Szövetség állja és a működését is. A második kérdésre a válasz, hogy alapvetően asztalitenisz funkció lesz. Hogy lehet-e vívóverseny, ezt nem tudja, alapvetően az Asztalitenisz Szövetség fogja állni a működési költségek jelentős részét is. Nyilván alapvetően ők határozzák meg, hogy mire és hogyan használható, de szerinte ők sem fognak elzárkózni, ha van üres idő, hogy lehessen valami mást, ami belefér, de erre ő most nem tud választ adni, hogy mi az ami még belefér. Ami viszont a kérdése mögött van, arról esett szó már, hogy nincs kizárva, hogy van olyan sportág, amelynél lehetséges, hogy sportcsarnok építése hasonló feltételekkel megvalósulhat, nevezetesen a kosárlabda szakosztály. Informális úton információk vannak erre nézve. Olyan területet kell keresni, ami a környéket nem zavarja és ott előfordulhat, mert ahol lehet kosarazni, ahol lehet kézizni, szerinte az tud több funkciós lenni, de ebben sem biztos, ezt is meg kell nézni. Két feltétel, ami nagyon fontos a szempontjukból, egyrészt minél több lehetőséget kell biztosítani a tömegsportra, úgy, hogy ebben az élsport is tudjon érvényesülni és ez olyan helyszínek létrehozatalával járjon, ami többletköltséggel nem terheli a város költségvetését, azt meg kell védeni, mert ezek hosszútávon fenntartandó létesítmények.

Dr. Molnár Gábor képviselő: úgy érzi, hogy a parkolásban semmi változás nem lesz, ott van a sportcsarnok uszoda parkolója. Ez a csarnok, ahol felépül, az 87 és fél méterre lesz tőle. Ha nagy rendezvény van és egyszerre egy asztalitenisz Európa bajnokság ide kerül – nyilván nem fog – illetve szalagavató van, biztos, hogy a parkolás gond lesz, ugyanúgy, ahogy idáig volt. Asztaliteniszezőknek az autói vagy a vendégek autói ugyanúgy a sportcsarnok parkolójában fognak parkolni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Most volt novemberben a Szent Benedek szalagavatója, semmilyen parkolási problémát nem látott. Kétségtelen, hogy az Illyés szalagavatójánál elő szokott fordulni egy évben egyszer és az is kétségtelen, hogy van olyan futóverseny, amikor a környéket lezárják, ez nem a napi és az üzemszerű működés velejárója, alapvetően az a parkoló ami a sportcsarnok mellett van, ki fogja szolgálni ezt a létesítményt is, illetve a megközelítés tervezésnél a hivatal erre fog figyelni.

Löfler Dávid képviselő: Azt kérné, hogy a hivatal beszéljen a lakosokkal, megnyugtató válaszokat kapjanak, hogy ne legyen ebből újabb konfliktus. Alapvetően a célt abszolút tudják támogatni. Ő arra gondolt, és a lakosok keresték meg azzal, hogy egy plusz csarnok, plusz autókat fog eredményezni, az amúgy is zsúfolt parkolóban, való igaz, hogy ott van nyolcvan méterre a parkoló, de ha az már megtelt, akkor nem fognak tudni hová parkolni. Számos esetben tapasztalják, hogy ha az 1. sz. Iskolában bármilyen program van, az uszodának elég csak az uszoda forgalma, már a Budafoki utcában vagy a környékén vannak az autók, vagy volt gödör területén is parkolnak. Ez egy probléma szerinte és hosszútávon kellene gondolkodnia a városnak. Hosszútávon kellene gondolkodnia a városnak, mert nagyon jó, hogy van egy sportcsarnok, de biztosítani kellene a lehetőséget, hogy meg lehessen állni. Ebben is gondolkodhatna az önkormányzat, hogy hogyan is lehetne bővíteni a parkolót, mert ezt már kinőtte a város.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem akar utálatos lenni, de most készült el a Puskás Stadion, nemzeti ügy volt, egy új „himnusz” is született, most ezt idézőjelben mondja, mély tisztelettel az igazi Himnusz iránt, de egyetlen parkolót sem építettek egy kb. hatvan ezres stadionhoz, óvatosan kezelné ezt a kérdést.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot azzal, hogy a 4. pont egészüljön ki a következő kitétellel: „valamint annak rögzítése, hogy a csarnok alapvetően a BSC asztalitenisz szakosztálya működési feltételeit biztosítja.”

A javaslatot a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.) 

243/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

1.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 4080/8 és 4080/9 helyrajzi számú ingatlanokon sportcsarnok megvalósítása tárgyában korábban hozott 75-76/2018.(IV.25.) ÖKT. számú határozatait.

2.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzatának a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdésének b) pontja, a 11. § (13) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak alapján szándékában áll a tulajdonában álló, 4080/8 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budafoki utca 30. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 4006 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű és a vele szomszédos, 4080/9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budafoki u. 28. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 813 m2 területű „kivett beépítetlen terület és rendezetlen funkciója épület” megnevezésű ingatlanokra ráépítést engedélyezni sportcsarnok építése céljából a Magyar Asztalitenisz Szövetség számára, valamint azokon a Magyar Asztalitenisz Szövetség javára ingyenes földhasználati jogot alapítani, amely szerint a földhasználati jog az épület tulajdonosát az épület fennállásig illeti meg.

Az Önkormányzat sem sportcsarnok beruházási, sem pedig a megvalósult sportcsarnok üzemeltetési, fenntartási költségeihez sem pénzben, sem más egyéb módon nem járul hozzá.

 • Felkéri a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

3.

a.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdésének b) pontja, a 11. § (13) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak alapján a 4080/8 és 4080/9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budafoki utca 28-30. szám alatti ingatlanokon megvalósítani tervezett sportcsarnok megvalósítása érdekében ingyenes földhasználati megállapodást köt a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel az alábbi lényeges tartalommal:

 1. Az Önkormányzat az ingatlanokra ráépítést engedélyez és az épület fennállásig terjedő időtartamra ingyenes földhasználati jogot alapít.
 2. A földhasználati jog az épület tulajdonosát az épület fennállásig illeti meg.
 3. A Magyar Asztalitenisz Szövetség kötelezettségvállalása arra, hogy a beruházás költségeit saját maga biztosítja, annak kikötése, hogy az Önkormányzat a beruházáshoz sem pénzben, sem más egyéb módon nem járul hozzá.
 4. Felek megállapodása a sportcsarnoknak az Önkormányzat által történő használata és hasznosítás módjáról és feltételeiről, valamint annak rögzítése, hogy a csarnok alapvetően a BSC asztalitenisz szakosztálya működési feltételeit biztosítja.
 5. A földterület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában marad, a megvalósításra kerülő épület önálló ingatlanként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A ráépítés a telken/telkeken nem keletkeztet tulajdonjogot.
 6. Kötelezettség vállalás a Magyar Asztalitenisz Szövetség részéről arra vonatkozóan hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség a megvalósításra kerülő sportcsarnoknak az asztalitenisz sportággal összefüggő sporttevékenység céljára történő üzemeltetését, hasznosítását saját költségére biztosítja. Annak kikötése, hogy az Önkormányzat a sportcsarnok üzemeltetéséhez, fenntartásához sem pénzben, sem más egyéb módon nem járul hozzá.
 7. Rögzítésre kerül ezen sportcélú hasznosítási kötelezettség teljesítésének jogi biztosítéka az alábbiak szerint:

Ha a megvalósult sportcsarnok sportcélú üzemeltetése megszűnik, abban az esetben a Magyar Asztalitenisz Szövetség a sportcélú tevékenység megszűnése időpontjában megállapított gazdasági célú telephely piaci alapú bérleti díjának megfelelő mértékű földhasználati díjat és ezen földhasználati díj háromszorosának megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik megfizetni az Önkormányzat részére a sportcélú tevékenység ismételt megkezdésének időpontjáig.

b.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a fenti lényeges tartalom szerinti megállapodást jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a szándéknyilatkozat kiadására 2019. december 31.

      a megállapodás Képviselő-testület elé terjesztésére: 2020. június 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

58.) Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/58. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Két bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az elfogadást. Miután hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a  Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattalfogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

244/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. között 2019. május 2. napján ÖNK SZ 2019 314 és ÖNK SZ 2019 313 számokon létrejött támogatási szerződések támogatási időszakát 2020. augusztus 31-ig, elszámolási határidejét 2020. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.
 2. felkéri a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: döntés közlésére azonnal

támogatási szerződés módosítására 2019. december 31-ig

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

59.) Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/59. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az országgyűlési képviselő kereste meg őket levélben, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság meghatározta a bérleti díjat és ennek megfelelően a két bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés szerinti tartalommal az elfogadást. Miután hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattalfogadott el. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

245/2019.(XII.11.) ÖKT sz.                                               határozat

Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csenger-Zalán Zsolt, Pest megye 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott képviselő képviselői munkájának elősegítése érdekében a Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. számú faház emeleti helyiségét a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség részére bérbe adja az alábbi tartalommal:

 • a bérleti szerződés 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól,
 • a bérleti díj mértéke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 97/2019 (XII.10.) PEB sz. határozatában megállapított 45.530,-Ft + ÁFA/hó.
 • a helyiség használatával kapcsolatos közüzemi költségek a bérlőt terhelik.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. határozati pontban foglalt tartalommal és feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.   

Határidő: döntés közlésére azonnal

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: A nyilvános ülést bezárja, a további napirendeket a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. Minden budaörsinek nagyon békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván.

k.m.f.

                Wittinghoff Tamás                                                     dr. Bocsi István

                     polgármester                                                                  jegyző

Mellékletek:

 1. sz.: esküokmányok
 2. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. december 18.