Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 30-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. június 30-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Hauser Péter, dr. Tóth Ferenc, dr. Molnár Gábor,  Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Kapitány Gábor képviselő

Igazoltan távol: Stift Nándor képviselő

dr. Kisfalvi Péter önkormányzati képviselő 2021. június 13-án elhunyt.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző,dr. Molnár Bernadett aljegyző,Vágó Csaba kabinetvezető,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda vezetője, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: Tamás Ervin ügyvezető igazgató BTG Nonprofit Kft., dr. Major Miklós (PMK Budakeszi Járási Hivatal vezetője), Májer Emese Budaörsi Infó

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, és mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül követik a munkájukat. Megállapítja a határozatképességet, 15 képviselőből 13 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Mielőtt a képviselő-testületi munka hivatalos részére rátérnének , egy nagyon szomorú kötelezettségének kell eleget tennie. Képviselőtársuktól, dr. Kisfalvi Pétertől ma fognak búcsúzni, aki több mint két és fél évtizeden keresztül szolgálta a várost különböző területeken. A hír, hogy ilyen tragikus hirtelenséggel kell tőle búcsút venniük, valamennyiüket megrázta. Arra szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy egy perces felállással emlékezzenek és tisztelegjenek az emléke előtt.

(Egy perces néma felállás)

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, kéri, foglaljanak helyet. Nagyon hosszú idő után először ülésezik a képviselő-testület. Nagyon nehéz időszakon vannak túl és azt sem nagyon lehet tudni, hogy mennyire vannak túl a pandémián, és valóban hogyan fog alakulni a helyzet  a továbbiakban. Mindenesetre a kormányzat a veszélyhelyzetet decemberig meghosszabbította, de bizonyos területeken rendeleti döntésekkel hozott változtatásokat, ezért ülésezhet ma a képviselő-testület is.

A napirenddel kapcsolatban ismerteti a beérkezett hivatali sürgősségi előterjesztéseket. Az egyik a „Döntés a BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék-begyűjtésével kapcsolatos kérelemről.” Azt talán nem kell mondania, de azért érdemes az érdeklődők számára, akik a munkájukat figyelemmel kísérik, elmondani, hogy sajnos a zöldhulladék tekintetében és az illegális hulladékok tekintetében nagyon komoly problémák mutatkoztak az elmúlt időszakban, ezért lesz olyan előterjesztés, ami a hosszú távú, és van olyan előterjesztés, ami a rövidtávú megoldást szolgálja, és van olyan, amivel egy azonnali döntéssel rendbe kellett tenniük a felhalmozódott zöldhulladékokat, merthogy egészen egyszerűen ellepte a várost és a kialakult helyzet tarthatatlan volt. Ezt az állampolgárok is számtalan helyen és módon jelezték számukra, és itt sok döntésre volt szükség. A következő is egy ilyen, a BTG-hez kapcsolódó előterjesztés, a közszolgáltatási szerződésük VI. számú módosítása, és szintén a hulladékszállítási problémákkal függ össze. A harmadik sürgősségi előterjesztés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról szóló döntés, ennek oka az, hogy ahhoz, hogy év végével, ha szükséges, akkor változtatást lehessen eszközölni, ahhoz július 1-jéig az önkormányzatnak meg kell hoznia ezt a döntést. Persze a korlátjaik elég jelentősek, de talán van olyan megoldás, vagy akár – és ezt majd az adott napirendnél nyilván ismertetni fogja – , még az sincs kizárva, hogy az érdiek is rendbe tudják hozni a dolgot, de ha mégsem, merthogy sajnos adódtak olyan problémák, amik ezt indokolják, akkor nekik lépniük kell. Negyedikként pedig van egy hosszú idő óta húzódó ügy, a 482/4. hrsz. kivett árok egy részének értékesítése, a 485. hrsz. ingatlan utcaszabályozásának végrehajtása, ez a csempebolt a Károly király út végén, így lehet beazonosítani, ennek a rendezése.

Nem javasolja a Műszaki Ügyosztály a 4. napirend tárgyalását most, merthogy az álláspontjuk szerint a szolgáltatókkal még olyan további egyeztetés szükséges, ami a végleges döntést befolyásolhatja, ezért azt kérte Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úr, hogy ezt a mai napon a képviselő-testület ne tárgyalja.

A héten lesz a Köztisztviselők Napja, ilyenkor nyilván az önkormányzat a dolgozói tekintetében, és az önkormányzathoz tartozó intézményeknél is a megfelelő juttatásokról igyekszik gondoskodni. A hivatalban természetesen mindig a Köztisztviselők Napján jutalmazás is történik. Hozzá kell azt is tegye, hogy a Humánpolitikai iroda folyamatosan jelzi felé, hogy sajnos a köztisztviselők javadalmazása olyan, ami miatt a piaci szféra elszív sok olyan dolgozót, akik értékes munkatársak, sajnos a helyzet az, hogy őket ebben bizonyos keretek kötik. Viszont van egy napirend, amit Dr. Ritter Gergely nyújtott be és a polgármester jutalmazásáról szól, azt kéri Gergőtől, hogy ezt a javaslatát vonja vissza. Nyilván ő az ügy ura, úgyhogy szeretné megkérni majd arra, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a döntési javaslatot, ha lehet, vonja vissza, ezen az ülésen ma ezt ne tárgyalják. Más előterjesztési módosítás nincsen, a zárt ülésen tárgyalandók ugye evidensek, hiszen az önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy kitüntetés esetében illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés esetében kötelező zárt ülést tartani, tehát ez a 27. és a 28. napirend.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Sok szeretettel üdvözöl mindenkit. Megértve és elfogadva Polgármester úrnak a javaslatát, vissza fogja vonni az előterjesztését, de azt azért hadd tegye hozzá, hogy az elmúlt másfél év az nemcsak az egészségügyben volt meglehetősen nehéz, hanem a közhivatal gyakorlásában is. És mint tudják, vagy tudja mindenki, hogy ebben a veszélyhelyzetben tulajdonképpen az önkormányzati munka az egyedül a polgármesterre hárult, ugyanis a döntéseknek felelőssége és az ezzel kapcsolatos tevékenység az mind a polgármestert terhelte. Persze azt is tudják, hogy most nyilván támadások sorozatát kapnák mindannyian, polgármester úr is és ők is a másik oldaltól, hogyha ezt a lépést nem tennék meg. Ettől függetlenül azt gondolja, hogy a polgármester mindenképpen megérdemelné a jutalmat az elmúlt másfél évi tevékenységéért, nem beszélve az előtte levő harmincért. Úgyhogy fájó szívvel, de visszavonja az előterjesztést.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Egy pontosítást szeretne tenni azért. Az önkormányzati munka dandárját a hivatal végezte a Jegyző úr irányításával. Mindenesetre akkor a visszavonás megtörtént, tehát ezt a napirendet nem tárgyalják. Akkor szeretné kérdezni, hogy szavaztathatja-e a meghívón nem szereplő előterjesztéseket egyben? Ha valakinek ezzel kapcsolatban ellenvéleménye van, akkor jelezze.

Felteszi szavazásra a négy ismertetett hivatali sürgősségi előterjesztés napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Felteszi szavazásra a 4. napirendi pont napirendről történő levételét, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal elfogadott (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő).

Szavazásra teszi fel a 29. és 30. napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Fentieket követően szavazásra teszi fel az így elfogadott módosítással a meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

1/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Beruházási célok módosítása

4.) A Budaörs, Szabadság úton lévő 031 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

5.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2020. évről

6.) Javaslat a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadására és a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. között a BVUSS létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

7.) Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

8.) Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

9.) Döntés a Budaörs, 12153 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

10.) Javaslat a 9451/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Ezüstfenyő utcában található ingatlan értékesítésére

11.) Döntés a 2520 hrsz-ú közterület (Cserebogár utca) egy részének értékesítéséről

12.) Döntés a Budaörs, 8605/6 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

13.) Javaslat a KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítására

14.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, a Budaörsi Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés módosításáról

15.) Javaslat a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötésére, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adására

16.) Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a KözTér 18 Alapítvánnyal és a Budaörs, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan megkötött használatba adási szerződés módosítására

17.) A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme

18.) A BULÁKE és a Szent Benedek Gimnázium kérelmének elbírálása a Városi Sportcsarnok 2021. évi használatára vonatkozóan

19.) Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában

20.) Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 26/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozat módosítása

21.) Budaörs Fesztivál programtervének jóváhagyása és támogatása

22.) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

23.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének elfogadása

24.) Tájékoztatás a Képviselő-testület működésének visszaállítására tekintettel a polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről

25.) Döntés BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos kérelméről

26.) BTG Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása

27.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról

28.) Döntés a 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról

29.)  „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetés adományozása – ZÁRT ülés

30.) Döntés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásáról – Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása – ZÁRT ülés

Napirend előtti hozzászólások

Laczik Zoltán képviselő: Az elmúlt időszakban is többen érdeklődtek, hogy van-e új fejlemény a Szabadság út-Szüret utca-Ibolya utca kereszteződés ügyében. Nem új a téma és nem új a felvetés, tudják, hogy az 1. sz. főút a Szabadság út, és mint ilyen, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében – tehát magyarán az állam kezelésében – van, ami erősen megköti az önkormányzat kezét. Viszont az a kereszteződés továbbra is olyan, amilyen; magyarán veszélyes. Most a nyári szabadságolások idején talán kevésbé nagy ott a forgalom, de hát amint meg fog kezdődni szeptemberben az iskola, nyilván a problémák hatványozottan visszatérnek. Ezért szeretné kérdezni a Műszaki Ügyosztályt, hogy ez ügyben történt-e előrelépés. Az utolsó információ – legalábbis ami nyilvánosságra került – az még tavaly őszi, akkor emlékezete szerint azt ígérte a Magyar Közút, hogy záros határidőn belül, tehát az ősz folyamán még valamilyen választ ad arra nézve, hogy ott valami LED-es vagy más megoldású forgalomszabályozó berendezés beépíthető-e, és ha igen, mikor. Tehát kérdése, hogy történt-e ez ügyben fejlemény.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Azt kell mondania, hogy sajnos változatlan a dolog. A jelzőlámpás kereszteződés kialakításához az útügyi hatóság nem járul hozzá. A gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében szerettek volna egy LED-es sárga villogó berendezést telepíteni saját költségükön az állami tulajdonú útra, hogy minél inkább felhívja az autósok figyelmét a gyalogosokra, azonban ennek a berendezésnek a telepítéséhez sem járult hozzá a Magyar Közút jelen pillanatban. Most egy másik berendezéssel próbálkoznak, remélik, itt nagyobb sikerrel járnak. Visszapattannak róla, tehát egyszerűen a Magyar Közút nem járul hozzá egy ilyen berendezés telepítéséhez.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért ezt egészítsék ki, mert számára egészen megdöbbentő a történet. Több vezetői értekezleten szóba került ez a probléma, és nemcsak ennek a kereszteződésnek az okán, hanem számos más gyalogos átkelőhely védelme okán. Nem járnak csukott szemmel az országban, számos olyan helyet tudna felsorolni, ahol országos főutakon ugyanolyan villogós berendezés került telepítésre, tehát közeledik az autó vagy gyalogos, akkor elkezd villogni és egyszerűen olyan szinten hívja fel a figyelmet arra, hogy ott gyalogos átkelőhely van, hogy azt nem lehet nem észre venni. Hacsak nem csukott szemmel megy az autós, de abból már más baj van. Ugyanazt a berendezést, amit ugyanaz a Magyar Közút másutt enged, Budaörsön nem engedi. Ő ezt nem kommentálja, csak, mint tájékoztatást, elmondja.

Hauser Péter képviselő: Lakossági köszönetet kell tolmácsolnia, mert általában ők mindig a problémákat vetik fel, de most köszönetet kell tolmácsolnia a BTG Nkft. felé, látja, itt van az Igazgató úr. Kb. másfél hónappal ezelőtt volt egy jelentős esőzés és a Farkasréti úton kiöntött az árok. Az ott lakó lakosok ezt bejelentették neki, ő hívta az illetékest a BTG-től, és pár percen belül megjelentek és elhárították a hibát. Nagyon hálásak az ott lakók és nagyon köszönik. Ugyanígy a kaszálással, itt Ádám Attila ennek a csoportnak a vezetője, illetve a Benkovics Gáborék, akik a kaszálást végezték, őnekik is jár a köszönet, mert ők is nagyon gyorsan odaértek arra a helyre, ahol erre szükség volt. Köszönik szépen.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Szeretettel üdvözöl mindenkit és egyben örömét szeretné kifejezni, hogy együtt lehetnek másfél év után, hogyha jól összeadja az ember az első három hullámnak az időintervallumát. Tudja, hogy közben persze volt nyári szünet, amikor újra együtt lehettek, de az azóta eltelt időben nem volt ilyenre módjuk, úgyhogy szeretettel üdvözöl mindenkit. Fájó a helyi veszteség, tehát mindenképpen innét is szeretnék részvétüket kifejezni a család iránt, és ezt a közösségük felé is megejtette dr. Molnár Gáboron keresztül. Ott lesznek ma a temetésen, ennek is szól ez a fekete öltözet a részükről. A másik, amit szeretne a napirend előtti hozzászólásban jelezni, hogy összességében sikeresnek értékelik a koronavírus második-harmadik hulláma kapcsán kifejtett védekezést. Ennek eredőjében szeretné megköszönni a védekezésben részt vett dolgozóknak – itt főleg az egészségügyi, rendvédelmi, pedagógiai, egyéb pályákon dolgozókra gondol – munkáját helyben, Budaörsön, és külön a Hivatalnak a helytállását. Ezt mindenképp szeretné kiemelni, mert valóban ők sokat tettek azért, hogy a városnak a működése helyben kevésbé érezze meg ezt a koronavírusos időszakot. Az oltási versenyt azt mondhatja, hogy európai viszonylatban megnyerte Magyarország, s ennek a helyzeti előnynek a tükrében két hónappal, egy hónappal átlagosan korábban tudnak nyitni, mint az Unió többi országa. Ennek a tükrében remélik, hogy a gazdasági újraindítás Budaörs számára is kecsegtető helyzetet fog teremteni, tehát az itteni cégeknek a bevételei növekedni fognak, amely egy jó kiindulási alapot ad majd a következő évre.

Wittinghoff Tamás polgármester: Rátérnek a napirendi pontok tárgyalására, mert több képviselői hozzászólás nincs. Ilyenkor normális üzemmenetben a két ülés közt eltelt időszakot szokás ismertetni. Ez most eltartana estig, úgyhogy ettől megkíméli a képviselő-testületet. Az összes döntés amit a testület nevében hozott, a testület számára ismert, hiszen mindegyikkel kapcsolatban kikérte a véleményüket – leszámítva azokat, amikor mondjuk éjszaka vagy bármikor a járványhelyzet miatt azonnal kellett döntést hoznia, de azzal kapcsolatosan is a tájékoztatás a testület részére rendelkezésre áll.

Napirendek tárgyalása:    

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztésben a korábbi módosítások beépítése, illetve a Latinovits Színházra vonatkozó határozati javaslat szerepel. A pénzügyi bizottság határozatképtelen volt, az Ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra. Először a határozatról döntenek, kéri szépen a szavazatokat. A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

2/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

A Budaörsi Latinovits Színház által elnyert bértámogatással kapcsolatos döntés

1.    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Latinovits Színház által elnyert 38.616 e Ft bértámogatás összegével megegyezően az irányító szervi támogatás összegét csökkenti és azt általános tartalékba helyezi.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem egészen érti, hogy az irányító szervi módosítást, ami egyébként a Magyar Kormány arra vonatkozó módosítása a FIDESZ-KDNP frakció miért nem fogadta el, de erre is biztos van valami ésszerű magyarázat, mint a napirend előtti hozzászólásra.

A költségvetési rendelet módosításának elfogadása következik. Amennyiben nincsen hozzászólás, felteszi szavazásra a 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadott.

  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2021 (VII.02.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az építési törvény július 1-től tovább módosul, ami nem örömteli, mert egyelőre és gyakorlatilag az építéshatósági ügyekben az önkormányzatnak gyakorlatilag a nullához konvergál a lehetősége. Viszont itt egy olyan kérdés merült fel, amiben az ügyfelek érdekében az érintett eljárások rövid határideje miatt a javaslata az a Hivatalnak, hogy ezek kerüljenek polgármesteri hatáskörbe. A TFKVB 6 igen, az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2021 (VI.30.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Beruházási célok módosítása

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Műszaki Ügyosztály által készített javaslatokat a TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

3/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

Beruházási célok módosítása

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete beruházási célok módosítása tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Temesvári utcai rézsű mikro cölöpözés helyett Tűzkőhegyi Árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció
 2. Az Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés helyett a Csata utca – Garibaldi utca – Kereskedők utcája körforgalom építése
 3. A Templom tér 12 fűtésrekonstrukció helyett a Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása

kerül megvalósításra és e feladatok megvalósítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletében az alábbi előirányzatok átcsoportosítását engedélyezi:


Forrás előirányzat sor
Cél előirányzat sor
6/A melléklet 3.20 sor Temesvári utcai rézsű mikro cölöpözés sor 8.500 eFt 6/B melléklet – Ingatlan felújítások 1.7.Templom tér 12. fűtés rekonstrukció bruttó 5.500 eFt6/ B melléklet 2 Út és mélyépítési felújítások közé új sor: Tűzkőhegyi Árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció 14.000 eFt
  6/A melléklet 3.23 sora „Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés” 138.817 eFt   5/C melléklet 5. Üzemeltetési céltartalék 53.264 eFt   6/B melléklet – Ingatlan felújítások 1.7.Templom tér 12. fűtés rekonstrukció 7.338 eFt6/A melléklet 3 Út és mélyépítési beruházások új sor Csata utca – Garibaldi utca – Kereskedők utcája körforgalom építése 186.535 eFt   4/B melléklet 10. ÁFA fizetési kötelezettségek 12.884 eFt
6/B melléklet – Ingatlan felújítások 1.7.Templom tér 12. fűtés rekonstrukció  53.162.eFt6/B melléklet – 1 Ingatlan felújítások új sor: Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása 53.162 eFt

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város 2021. évi rendeletének következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

4.) A Budaörs, Szabadság úton lévő 031 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  A TFKVB 5 igen, 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ez az a telek, amire a kedves budaörsiek emlékezhetnek, hogy másfél évvel ezelőtt volt sajtótájékoztató még a FIDESZ-KDNP részéről Csenger-Zalán Zsolttal, amikor is lakossági jellegű panaszra érkezett olyan megkeresés, hogy az említett telken, ami Budaörsnek a nyugati határában található, a Csiki Pihenőkerttel szemben, s ez egy viszonylag nagy méretű telek, rengeteg házat, lakópark szerű létesítményt tervez a tulajdonos. Ez ellen akkor komolyan felléptek, tiltakoztak, aminek hatására az akkor döntést levették, illetve visszavették, a Polgármester úrnak a belátására szerinte akkor tudtak hatni. Most újra itt van ez napirenden, s azt szeretné kérni a többséget adó BFE-s képviselőktől, hogy ne vigyék Budaörsöt ilyen helyzetbe, hogy újabb nagy ívű építkezést kell elszenvedni ott a környező lakóknak, már csak azért sem, mert Natura 2000-es terület mellett van az ingatlan, a belterületbe vonással gyakorlatilag azt segíteni élő a Testület, hogy itt most egy újabb lakópark alakul ki Budaörs nyugati határában. Maga az ottani útszerkezet, s ahogy érkeznek lefelé a dombról sem teszi lehetővé, hogy az ottani közlekedés, hogy egy ilyen nyolcvan lakásból álló világ szülessen, ezt ő javasolja, hogy továbbra se támogassa a Testület.  Ami tőlük telhető, mindent el fognak követni, hogy ne valósulhasson meg itt újabb lakópark.

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy tűnik, hogy a képviselő úrnak nem sikerült elolvasnia az előterjesztést és nem ismeri az előzményeket, de ezt majd helyre teszik.

Monostori Kalovits Márk képviselő: Csak egy gyors kiegészítést szeretne tenni, a napirendi pontban benne van, hogy ez egy rekreációs beruházási célra van, tehát semmilyen lakóparkról nincsen szó, kéri, hogy ezt erősítse meg Polgármester úr, vagy a hivatal, hogy ezt jól érti-e, bár számára egyértelmű, mert le van írva, ezért aki elolvasta a napirendet, az ezt ismeri.

Wittinghoff Tamás polgármester: Erre próbált utalni, de úgy tűnik a FIDESZ-KDNP frakcióban működik a jó rendőr, meg a rossz rendőr effektus, ha valaki ismeri ennek a meghatározását, akkor talán tudja, miről van szó. Ma kapott messengeren egy üzenetet, hogy a www.minálunk.hu oldalon, ami, ha jól tudja Kapitány Gábor tulajdonában van , ha rosszul tudja, akkor jelezzék, de mindenesetre a jobb oldalhoz köthető, s hát egy bizonyos Nagy Tamás által,  (hogy ez az a Nagy Tamás, vagy nem az, ezt nem tudja, de hát volt nekik Nagy Tamásuk) ez az oldal tele van valótlan állításokkal, és elég durva hangnemben fogalmazódik meg. Ehhez képest dr. Czuczor Gergely hozzászólása sokkal simulékonyabb volt, ha úgy tetszik, csak a baj az, hogy nem egyeztethető össze a tartalommal. A képviselő-testületnek 2005-ben hozott, érvényes szerkezeti tervre vonatkozó döntésének a végrehajtásáról van szó, ami akkor tényleg lakóingatlanokról szólt, de ami most itt van, különleges rekreációs beruházás. Nem tudja, hogy kell-e ezt elmondania, hogy mi a különleges rekreációs beruházás, de hogy nem lakópark, az egészen biztos.  Tehát egy olyan korábbi testületi döntés végrehajtásáról van szó, ami a földhivatali átvezetéséhez szükséges, azért, mert a tulajdonos eddig még ezzel a lehetőséggel nem élt, miközben érvényes testületi döntés van rá.

Nagyon örül annak, hogy a Natura 2000 szóba került, mert ez a bizonyos cikk, hogy a környező lakosokat milyen szinten terheli, meg keseríti meg az életüket, esetlegesen, hogy létre jön egy olyan dolog, mint ami szembe van, a Csiki Pihenőkert…, az tényleg rettenetesen megkeseríti az ott élők életét, míg egyébként a lőtér az egyáltalán nem keseríti meg, az kifejezetten szórakoztatja az ott élőket. Kapitány Gábor csóválta a fejét, ezek szerint nem az övé az újság, viszont azt már talán nem lehet letagadni, hogy az ő irodájában mondta el Kapitány Gábor, hogy ő is oda jár lövöldözni. Mondják neki, nem tudja, hogy igaz-e, hogy más magas rangú FIDESZ-KDNP potentátok is járnak oda, ezért van aztán az, hogy törvénysértő eljárások tömkelegét hajtotta végre a rendőrség, vélhetően nem saját elhatározásból, s a bíróság most kötelezte őket, de hát érdekes módon megint csak egy törvénysértő döntést sikerült hozni a Natura 2000-ben, engedély nélkül épített többlet lőtér engedélyezésével kapcsolatban, ami a Natura 2000 belsejében van. Érdekes az egyébként, amikor a FIDESZ-KDNP frakció aggódik az ott lakókért, miközben egy ilyen kérdésben egyáltalán nem az ott lakók érdekeit nézi, merthogy amiről itt szó van, semmi másról nem szól, mint hogy annak idején, amikor több, mint 10 millió forintot ajánlottak fel az ún. szocializmus idején,  a ki tudja milyen módon létrejött lőtérnek az új beüzemelése okán és a környező lakosok százas nagyságrendű tiltakozása okán arra, hogy egy új helyen valósuljon meg ez a  lőtér, akkor úgy tűnt, ebben sikerül megállapodni, majd nagyon erős politikai nyomásra eléggé furcsa eljárás tekintetében törvénysértő eljárások mentén ez a lőtér elkezdett ismét úgy üzemelni, hogy a környező lakosokat folyamatosan vegzálta, terhelte. Számára tényleg egészen elképesztő az egész történet, ennyit a Natura 2000-essel kapcsolatos aggodalomról, itt viszont egészen másról van szó.     

dr. Czuczor Gergely képviselő: Azért furcsállja, hogy polgármester úr felhozta a lőteret, mert az előterjesztéseben ezt nem látja. Itt van egy 031-es helyrajzi számú belterületbe vonás, amelynek kapcsán még Csík Edináék tartottak lakossági fórumot, emlékszik, itt volt, ott ült valamelyik sorban. A Kaktusz utca környékéről érkeztek ide lakók és arról volt szó, hogy ott lesz egy nagy beruházás. Akkor ott komoly aggályok merültek fel, hogy ez a 031-es helyrajzi számú telek ez nem alkalmas ilyen jellegű fejlesztésre. Örül annak, ha nem lesz ilyen lakópark, csak attól fél, s a budaörsieket is ettől félti, ettől óvja, hogy a belterületbe vonással kinyitják ennek a lehetőségét, láttak már olyat, hogy később módosul majd úgy az előírás, a jogszabályi környezet, amely lehetővé teszi a tulajdonosnak a rekreációs környezettől való eltérést is és nagyobb méretű beruházásoknak a kivitelezését. Nem tudja pontosan, talán Laczik Zoltán volt az, aki felhozta, hogy hogyan burjánzik Budaörsön az építkezés, amin nekik lehetőségük van, hogy ezt csendesítsék, visszafogják, akkor ne tegyék ki magukat egy ilyen helyzetnek, hogy a burjánzást ők maguk segítik elő.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő már örül, mert ez egy visszalépés, akkor sikerült megérteni, az viszont, hogy nem látja a lőteret, szomorú, mert, ha ránéz a térképre – neki speciel nem kellene annyira ismernie a várost, hogy lássa maga előtt földrajzilag a teljes területet és pontosan tudja, hogy a városban mi, hogy és hogyan néz ki – az a terület speciel a Natura 2000 mellett van, s mellette van a lőtér, aminek nagy része a Natura 2000 belsejében van, s azt lövik szitává ólommal. Ennyiben függ össze, s persze, hogy nincsen benne az előterjesztésben a lőtér, mert nem arról szól. Arról szól, hogy a mellette lévő olyan területet, ami egyébként a vele szemben lévő szintén rekreációs célú, a Csiki Pihenőkerttel azonos hasznosíthatóságúvá válik, s a több mint 15 évvel ezelőtt hozott döntésnek megfelelően a belterületbe vonás megtörténjen, azért, hogy hasznosítani lehessen azt a területet, ami egyébként most egy roncstelep. 

Kapitány Gábor képviselő: Először néhány dolgot elmondana azzal kapcsolatban, hogy az újság nem az övé, hiszen a választások után az összeférhetetlenségeket rendezni kellett, s ilyen formán ez nem lehetséges.

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor kié? Megtudhatják?

Kapitány Gábor képviselő: Megmondja őszintén, most nem tudja per pillanat. Visszatérve arra, miről itt éppen szó van, úgy tudja, hogy az a településrendezési megállapodás, ami a tulajdonosokkal kötve lett, a mai napig érvényben van, ilyen formán az, hogy egy belterületbe vonás után egy újabb változtatás mit eredményezhet, azt mindenkinek a fantáziájára bízza. A lőtérrel kapcsolatban annyit azért szeretne elmondani, hogy ez a lőtér valóban a hetvenes években létesült, s az akkori Ipari Minisztériumnak a jogutódjánál, meg az irattárakban megvan az összes létesítési engedély, ilyenformán ezt szerinte érdemes átvizsgálni, hogy ez valóban mikor és hogyan létesült, ugyanakkor azt hozzá kell tennie, hogy  vélhetően amikor a környékbeli lakóövezetek kialakításra kerültek, s belterületbe vonódtak, akkor ezt valószínűleg az akkori döntéshozó figyelmen kívül hagyta, s a lakókat elfelejtette tájékoztatni arról, hogy ott milyen tevékenységek folynak. Azt gondolja, ilyenformán itt azért van még teendője az akkori döntéshozónak. A lövöldözésről annyit, hogy ő nem szeretne minősíteni semmilyen sportot, mert ő azt gondolja, hogy minden sport nagyon fontos mindenkinek  a szempontjából, viszont azt el kell mondja, hogy azon a lőtéren, ha lövöldözésről beszélnek, lehet lövöldözésről beszélni, azt gondolja, ez elég pejoratív megközelítése a dolgoknak, főleg annak tekintetében, hogy azért az jól látható, hogy a sport támogatása a jelenlegi döntéshozó társaságnak az igen fontos, mert több száz milliót fordítanak erre, s azt is le kell mondja, hogy azon a lőtéren több év alatt olyan olimpiai számban versenyzők nevelkedtek, akik a mai napig válogatott szintű versenyzők, mindenféle korcsoportban, ifjúsági, junior, felnőtt férfi, felnőtt női korcsoportban országos bajnok, s még egyszer mondja, olimpiai számokban lettek kinevelve. Azt csak javasolni tudja, hogy egy értelmes beszélgetést talán megérne, mert nyilván az olimpiai bajnok halálával, amiről a város kevésbé emlékezett meg, talán megnyílik a lehetőség az új vezetéssel, hogy egy értelmes kompromisszum felé el lehetne vinni ezt a dolgot, s azért is nem szeretné tovább boncolgatni ezt a dolgot, mert ezt javasolná, hogy egy ilyen megkereséssel talán jó irányba lehetne vinni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt a rosszindulatú megjegyzést, hogy a covid alatt miről és ki hogyan emlékezett meg, azért érdemes lenne visszafogottabban kezelni, mert sajnos sok veszteség ért bennünket, hogy kiknek a haláláról emlékeztünk meg milyen módon saját magunk, az egy más kérdés, ő egyébként rendkívül sajnálja azt, ami történt, s vele együtt például Petró Tibor ugyanekkor, ugyanilyen súlyos körülmények között ment el. Nagyon sokakat veszítettek el, neki is személy szerint nagyon komoly személyes veszteségei vannak a covid indulásakor, s a végén, bár nem tudja, hogy ez az-e már, de akkor is, szóval szerinte ezt ne keverjék ide. Annak nagyon örül, hogy képviselő úrnak sikerült azt megcáfolnia, amit előtte a másik FIDESZ-KDNP-s képviselő, Czuczor Gergely mondott, mert azzal, amit mondott alátámasztotta azt, amit ő egyébként korábban mondott. Ami viszont kétségtelen, a hatvanas, hetvenes években, ha jól emlékszik, s bár ők kommunizmusnak szokták mondani, ő szocializmusra emlékszik, meg népi demokráciára – nem szerette azt a rendszert, minden idegszálával ellene volt – de egyébként akkor született valóban a döntés. Azt, hogy akkor hogyan születtek döntések, s hogy idézze, az akkori döntéshozóknak milyen feladataik vannak, hát ez egy jó megállapítás, csakhogy a helyzet az, hogy az a terület belterület volt, mellette, tehát ez mutatja azt, hogy milyen jó döntések születtek, akkor ezt már ők nem tudják reparálni. Attól, hogy belterületi területen lakó ingatlanok vannak, mint ahogy a Frankhegy is egy ugyanilyen probléma, mert ő is azt mindig örömmel fogadja, amikor a FIDESZ-KDNP folyamatosan jön azzal, hogy korlátozni kell az építkezéseket, ugyanakkor Frankhegy esetében meg nem érzik azt, hogy milyen problematikát jelent ott két- háromezer ingatlan, de előjön 15-20 lakás esetében   ugyanez a retorika, miközben itt most nem is erről van szó, s egyébként nem is lőtérről van szó, így nagyon kéri, hogy erről ne beszéljenek. Mindenesetre azt el tudja mondani, hogy ő nem hajlandó semmiféle olyan kompromisszumra, ami egy adott környéken élők nyugalmának a megzavarását segíti elő, s ami egy törvénytelenül működő Natura 2000-es területen lévő lőtér engedélyezésérő szól. Nagyon fontos az, hogy azok az emberek, akik ezt a sportot űzik, tehessék, s olyan helyen tegyék, ahol nem zavarnak lakókörnyezetben élőket. Nem tudja, Kapitány Gábor mit szólna, ha az ő lakása előtt reggel tíz órától este ötig lövöldöznének, s ebben a nyári melegben az idős szülei nem ülhetnének ki a kertbe. Mert ezt üzeni most Törökugratón és a Csiki hegyek környékén elő állappolgároknak, ahogy mondani szokták, „az embereknek”. Döntéshozatal következik az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal elfogadott.

4/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

A Budaörs, Szabadság úton lévő 031 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, kitöltött és aláírt nyilatkozat Önkormányzat részére történő átadását és az eljárási díj Önkormányzat felé történő befizetését követően kezdeményezi a Budaörs, külterület 031 helyrajzi számú, természetben a Szabadság úton lévő, „rét, gazdasági épület 2 db” megnevezésű, 9490 m2 nagyságú ingatlan belterületbe vonását a Földhivatalnál, a jelenleg hatályos településrendezési eszközökben rögzített különleges rekreációs beruházás céljára.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lemond az engedélyben foglalt jogosultságáról, amennyiben a tulajdonosok nem fizetik meg a belterületbe vonást engedélyező határozatban megállapított földvédelmi járulékot az Önkormányzat részére. 

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti eljárás megindítására, illetve a 2. pontban meghatározott esetben a lemondó nyilatkozat Földhivatal felé történő benyújtására.

Határidő:                               folyamatos

Felelős:                                 Polgármester

Végrehajtást végzi:                         Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Osztály

5.) Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2020. évről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

5/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2020. évről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

6.) Javaslat a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadására és a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. között a BVUSS létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra, a Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az első javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

6/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

A Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozóan 2010. április 19. napján létrejött bérleti szerződés kerüljön módosításra oly módon, hogy a bérleti díj összege 2021. július 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra 6.722.e Ft+ÁFA/hó.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

Felteszi szavazásra az második javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

7/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évre vonatkozó üzleti tervét, a jelen határozat melléklete szerint.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

7.) Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Egy bérlő élt csak a lehetőséggel, két hónapra kérte a kedvezményt. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

8/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. közötti bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. között a Budaörs, 1181/1 helyrajzi számú, Szabadság út 134. szám alatti Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé helyiségre vonatkozóan 2020. február 24. napján létrejött bérleti szerződés alapján 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 5.000 Ft+ÁFA/hó.
 • felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

8.) Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ez egy nagyon régi probléma, elavultak a rendszerek, nem biztosítanak megoldást egy esetleges probléma esetén, ezért a megoldás az, hogy egy tízmillió forintos keretet biztosítson az önkormányzat, s ez házanként a költségek 50%-a, de maximum ötszázezer forintot jelent. A TFKVB egy módosítást javasolt, hogy október 31-ig lehessen pályázni erre, ezt 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

dr. Czuczor Gergely képviselő: Azoknak mondja, akik nem voltak a bizottsági ülésen, talán Lőrincz Mihály mondta el, hogy itt a problémák javarészt abból adódnak, hogy a szigetelése a tízemeleteseknek úgy történt meg, hogy a villámvédelmi rendszert a szigetelés alatt felejtették. Tehát egy műszaki hiba volt, talán Vándor András kérdésére válaszolták ezt. Ez önmagában azt veti fel, hogy itt egy mulasztás van, méghozzá a kivitelező mulasztása, ami nekik jelent terhet. Támogatni fogja az előterjesztést, kapják meg a társasházak, mert ők ilyen szempontból nem tehetnek erről, de hát nem tudja már ezeket érvényesíteni a társasházi képviselő? Ilyen műszaki problémákból fakadó többletköltségeket? Szerinte ennek utána lehetne menni, hisz elhangzott a TFKVB-n, hogy ilyen jellegű műszaki jellegű problémák vetődtek fel, s ő azt gondolná józan paraszti ésszel, meg egy kicsi építőtechnikusi végezettséggel, hogy ilyenkor kéne szaladni az egykori kivitelezők után, hogy valamennyi költséget ebből álljanak, vagy vállalják át, mert mégis ez az ő technológiai hibájuk a kivitelezés kapcsán.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát, ha tréfálkozni akarna, akkor mondaná, hogy a NER egyik jelentős cégét, az ÉPKAR-t akkor megkeresné-e képviselő úr, mert biztos jobb kapcsolatai vannak. Úgy tudja, hogy képviselő úr jogvégzett. Szerinte az elévülés az milyen jogintézmény? Persze lehet ilyen javaslatot tenni, a közös képviselőknek, hogy egy eleve reménytelen ügyben kezdjenek eljárni, s akkor erre jó sok pénzt fordítsanak, esetleg adnak pénzt arra. Sok pénzbe kerül, de teljesen reménytelen. Egyébként hozzáteszi, hogy sajnos van olyan ügy, ahol próbálnak ilyeneket érvényesíteni, sajnos a bírósági gyakorlat nem mindig kedvez az ilyen esetekben, de hát itt régen elévült történetről van szó. Azt sem tudja egyébként, hogy ez most tényleg egy ilyen jelentőségű hiba volt-e, vagy hogy ez most kinek a felelőssége volt, inkább Mihályt megkérdezné, hogy mondjon valamit, mert lehet, hogy az az akkori szabványokkal nem volt ellentétes, lehet, hogy azóta változtak, mert, hogy az élet hoz ilyen dolgokat, nem tudja.

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: Igen, már több, mint tíz éve volt ez a panelprogram, s a tervek, amiket akkor készítettek a társasházak és a kivitelezők, a szerint készítették el, ez akkor megfelelt a szabványoknak. Most a katasztrófavédelem többször járt kint ellenőrizni, s ugye folyamatosan változnak a szabványok, s most jelezték, egy vagy két társasház esetében a javítás is megtörtént, s jelezték, hogy a jelenleg hatályos szabványoknak most nem felelnek meg, s ezért kötelezték a társasházakat a szabványosításra. Azért van a pályázat is, korszerűsítés, szabványosítás, ezeket a feladatokat a jelenleg hatályos szabványoknak megfelelően kell kialakítani, s ezt támogatnák ezzel az ötszázezer forinttal.  

Kisberk Balázs képviselő: Czuczor képviselő úrnak jelezné, hogy az élethelyzet az olyan, hogy nem biztosítható az a felvetés, amit ő mondott, de az ő hozzászólása azon túl, hogy üdvözölje ezt a kiváló előterjesztést, az lenne, hogy szeretné kérni, tegyenek különbséget az iparosított technológiás házak lakásszámai között, tehát differenciált legyen a pályázati kiírás, merthogy sajátságosan egy száz lakásos ház is ötszázezer forintra pályázhat, meg egy huszonnégylakásos is. A bekerülési érték és az egyebek nyilván különbözőek. Mint ahogy régen voltak a pályázatok, nézzék meg, hogy hány lakás van, s az alapján lehessen pályázni.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Amit mond, abban lehetne ráció, de nem biztos, hogy van, mindjárt elmondja alpolgármester úr.

Biró Gyula alpolgármester: Benne is felmerült fel, hogy nyilván egy tízemeletesre sokkal drágább, de miután már készültek árajánlatok tízemeletesre és huszonnégy lakásos négy emeletesre is, azt tudja mondani, gyakorlatilag ötvenezer forint a különbség. Összességéből az árajánlatokból az látszik, hogy pár tízezer forint a különbség.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Sőt, ez még vissza is fordul, ha belegondol, mert, ha a költségek nagyjából ott vannak, akkor ez azt jelenti, hogy a kisebb házakban hárul nagyobb költségteher a tulajdonosokra, szóval lehet, ez megfordítja a dolgot, de nagyon nehéz ezt precízen belőni, s érti azt, hogy ez egy jószándékú felvetés volt, de úgy tűnik, a tények nem támasztják alá, hogy érdemes legyen ebbe az irányba elmenni, ezt vizsgálta a Hivatal.

Felteszi szavazásra a határidő módosítással a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

9/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                        határozat

Pályázat kiírása az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) jóváhagyja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására vonatkozó pályázatot azzal, hogy a Pályázati felhívás szövegében módosuljon a pályázat benyújtásának határideje:

„A pályázatot benyújtani 2021. július 15. napjától kezdődően 2021. október 31. napjáig lehetséges.A megadott határidőt megelőzően, valamint lejártát követően nincs lehetőség a pályázatok befogadására.”

2.) felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságát a pályázatok elbírálására és felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Határidő:                   pályázat közzétételére: 2021. július 15.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

9.)  Döntés a Budaörs, 12153 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ez természetben a Kaktusz utcát jelenti, azt szeretnék, hogy az önkormányzat fenntartásában legyen, mert ott elég sok problémát okozott a terület elhanyagolása a közút fenntartója részéről.

A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

10/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, 12153 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képező, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő, Budaörs, 12153 helyrajzi számú, „kivett országos közút” megnevezésű ingatlant Budaörs Város Önkormányzata a Kkt. 32.§ (3) bekezdése szerinti eljárás alapján tulajdonba veszi, működteti, üzemelteti és fenntartja. Az átminősítés és tulajdonba vétel összes járulékos költségét az Önkormányzat viseli.

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

10.) Javaslat a 9451/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Ezüstfenyő utcában található ingatlan értékesítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

11/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

A 9451/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Ezüstfenyő utcában található ingatlan értékesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 1. Budaörs Város Önkormányzata értékesíti a 9451/1 helyrajzi számú, a természetben Budaörs, Ezüstfenyő utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 155 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant a 9451/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonostársai, Tanyi Bence János és dr. Cserna Luca részére ½ – ½ arányban, az ingatlanforgalmi szakértői vélemény szerinti bruttó 870.000,- Ft, azaz Nyolcszázhetvenezer forint vételáron. A vételárat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli.
 2. Vevők a bruttó 870.000,- Ft vételárat egyösszegben, az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megfizetni.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére

Határidő: határozat közlésére azonnal, szerződéskötésre a határozat kézhezvételétől számított 30 nap 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

11.) Döntés a 2520 hrsz-ú közterület (Cserebogár utca) egy részének értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 5 igen 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodó szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

12/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a 2520 hrsz-ú közterület (Cserebogár utca) egy részének értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, 2520 helyrajzi számú – természetben a Budaörs Cserebogár utca, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett közterület” megnevezésű – ingatlannak a mellékelt változási vázrajz szerinti 117 m² nagyságú részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a szomszédos, 2508/4 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Széchenyi István u. 28.  szám alatt található ingatlan tulajdonosai részére 33.333 Ft/m², mindösszesen 3.900.000 Ft vételáron,  melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

A vevők a vételárból 3.000.000 Ft-ot az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül kötelesek megfizetni, a fennmaradó 900.000 Ft-ot pedig 60 havi részletekben történő részletfizetéssel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete szerinti minimális kamatfizetési kötelezettséggel.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

12.) Döntés a Budaörs, 8605/6 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

13/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, 8605/6 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzat az 1/1 arányban tulajdonát képező, 8605/6 helyrajzi számú – az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett közút” megnevezésű, 65 m² területű – ingatlannak a mellékelt változási vázrajz szerinti 47 m² nagyságú részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a szomszédos, 8605/5 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Domb u. 14.  szám alatt található ingatlan tulajdonosa részére 15.517 Ft/m², mindösszesen 729.300 Ft vételáron,  melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. A vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, valamint viseli a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges valamennyi költséget.
 2. a fenti telekalakítással kialakuló 8605/6 helyrajzi számú – az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett közút” megnevezésű, 18 m² területű – ingatlant felajánlja megvételre a szomszédos, 8605/7 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Domb u. 16.  szám alatt található Társasház tulajdonosai részére 15.517 Ft/m², mindösszesen 279.300 Ft vételáron, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. A vevők a vételárat a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül kötelesek megfizetni, valamint viselik a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges valamennyi költséget, ideértve a magánúttá történő átminősítési eljárás költségeit is.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

13.) Javaslat a KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítására

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt a covid miatt egy határidő módosítást kért a pályázat győztese.A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

14/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Önkormányzata és a KvKo Kft. közötti bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a KvKo Kft. között a Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Lévai utcában található ingatlanra vonatkozóan 2019. július 1. napjától határozott, 10 éves időtartamra létrejött bérleti szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2021. október 30. napjára módosítja.
 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

14.) Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, a Budaörsi Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés módosításáról

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A református egyházközségnek biztosítanak raktározásra egy ingatlant, s csúszik a templom átadása, vagy annak a résznek az átadása, ahol ezeket a tárolt eszközöket el tudnák helyezni.  Az volt a kérés, hogy módosítsák itt a határidőt. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

15/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, a Budaörsi Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Református Egyházközség (székhely: 2040 Budaörs, Farkasréti út 2/C., adószám: 19182205-1-13, képviseli: Petőné Püski Ilona és Varga András) és az Önkormányzat között létrejött, a Budaörs, 9 helyrajzi számú, Farkasréti út 2/C. szám alatt található épület iroda és raktározás céljára történő bérbe adására vonatkozó szerződést (Ö/SZ/2019-817) 2021. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő a határozat közlésére: azonnal  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

15.) Javaslat a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötésére, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adására

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt található az orvosi rendelő, meg a patika, s van egy jogvita a közös képviselővel, aki nem egészen akarja elismerni azt a tényt, hogy ez az önkormányzat tulajdona. Ameddig le nem zárul ez a kérdés, addig az időszakig rendezi az előterjesztés a bérletet.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Szeretné jelezni, hogy személyes érintettség okán nem szavaz, kéri zárják ki a szavazásból.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatot, melyet aKépviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, Dr. Ritter Gergely nem szavazott )

16/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ritter Gergely képviselőt személyes érintettség okán a „Javaslat a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötésére, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adására” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: A TFKVB 5 igen 1 tartózkodó szavazattal javasolta elfogadásra az előterjesztést. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, Dr. Ritter Gergely nem szavazott )

17/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

A 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található ingatlanra vonatkozó megállapodás megkötése, ezzel egyidejűleg az ingatlan egy részének bérbe, valamint egy részének haszonkölcsönbe adása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata 4 oldalú megállapodást köt a Szivárvány utca 5. szám alatti Társasházzal, valamint a PSP Patikai Kereskedelmi BT-vel, és a RITTER MED.  Egészségügyi Szolgáltató BT-vel a 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 175 m2 területű, „üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan függő jogi helyzetének időtartamára a felek jogviszonyának rendezése érdekében 2022. június 30. napjáig terjedő időre A Társasháznak ez idő alatt van lehetősége az ingatlan-nyilvántartás közhitelességét megdöntenie, és tulajdonjogának fennállását bizonyítania.
 2. Budaörs Város Önkormányzata bérbe adja a Társasház pozíciójába belépve a Budaörs, 1036/34/A/101 helyrajzi számú természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű, 175 m² területű ingatlan 135 m2 területű részét a PSP Patikai Kereskedelmi BT. részére, 2022. december 31. napjáig, határozott időtartamra.  A bérleti díj összege az ingatlanrészre vonatkozó korábbi bérleti szerződésben szereplő bérleti díjjal egyezően 1.000-Ft + ÁFA/m2/hó. A bérlemény közüzemi és karbantartási költségei a bérlőt terhelik. A bérleti szerződés a négy oldalú megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat és a Bérlő között megkötött bérleti szerződés megkötésének napjára visszamenő hatállyal lép hatályba, melynek értelmében a bérleti jogviszony az Önkormányzat és a Bérlő között jön létre.
 3. Budaörs Város Önkormányzata haszonkölcsönbe adja a Társasház pozíciójába belépve a Budaörs, 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű, 175 m² területű ingatlan 40 m2 területű részét a RITTER MED.  Egészségügyi Szolgáltató BT-nek, 2022. december 31. napjáig, határozott időtartamra. Az ingatlanrész közüzemi és karbantartási költségei a használatba vevőt terhelik.  A haszonkölcsön szerződés annak megkötésével hatályba lép és, amennyiben a négy oldalú megállapodásban foglaltak szerint a Társasház nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani a közhiteles ingatlan-nyilvántartás megdöntését, tehát nem tudja bizonyítani, hogy az ingatlan a Társasház tulajdona, a haszonkölcsön szerződés hatályban marad.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal    

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

16.) Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a KözTér 18 Alapítvánnyal és a Budaörs, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan megkötött használatba adási szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyben az Illyés alapítványról és a kerámia szakkörről van szó. ATFKVB 5 igen 1 tartózkodó, a KMISB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

18/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Közművelődési megállapodás megkötése a KözTér 18 Alapítvánnyal és a Budaörs, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan megkötött használatba adási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Budaörs Város Önkormányzata megköti a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodást a KözTér 18 Alapítvánnyal /székhelye: 2040 Budaörs, Clementis L. u. 18./

2. Budaörs Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Budaörs, Clementis L. u. 18. sz. alatti, és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, ingatlanokat térítésmentesen a KözTér 18 Alapítvány /székhelye: 2040 Budaörs, Clementis L. u. 18./ részére határozott, 2024. december 31. napjáig szóló időtartamra, kulturális, közművelődési feladatok ellátására, az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvánnyal együttesen történő használatába adja.

3. felkéri a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint vagyonkezelőt, az ingatlanok együttes használatára vonatkozó, a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelő szerződések, dokumentumok megkötésére.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal   

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

17.) A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A csapat százszázalékos teljesítménnyel megnyerte a bajnokságot a másodosztályban, ősztől első osztályban játszik, ehhez szükséges a támogatás. AKMISB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

19/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Moyra-Budaörs Handball felnőtt női kézilabda csapatának eseti támogatási kérelmét.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Moyra-Budaörs Handball (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) eseti támogatási kérelmét 10.000.000 Ft-tal, azaz Tízmillió forinttal támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Általános tartalék keret terhére.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről, a költségvetési rendelet soron következő módosítása során intézkedjen.

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budaörsi Kézilabda Sport Kft-vel a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2021. július 30. 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

18.) A BULÁKE és a Szent Benedek Gimnázium kérelmének elbírálása a Városi Sportcsarnok 2021. évi használatára vonatkozóan

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A BULÁKE-nek és a Szent Benedek Gimnáziumnak volt kérelme a szalagavató és egy jótékonysági koncert tekintetében a sportcsarnok használatára. AKMISB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

20/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

A BULÁKE és a Szent Benedek Gimnázium kérelmének elbírálása a Városi Sportcsarnok 2021. évi használatára vonatkozóan

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kérelmezők részére a Városi Sportcsarnok használatára, a következő támogatásokat hagyja jóvá az erre a célra rendelkezésre álló 2021. évi keret terhére.

I.     Szent Benedek Gimnázium, szalagavató – 2021. november 26. 1.206.500 Ft

II.    BULÁKE jótékonysági koncert – 2021. szeptember 29.  1.206.500 Ft

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1. pontban szereplő támogatott szervezetekkel a támogatási szerződést megkötse.

Határidő: 2021. július 21.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

19.) Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyet 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra az illetékes bizottság. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

21/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Kincskereső Óvoda gyógypedagógusi álláshely további 0,5 álláshellyel történő megemelését 3 álláshelyre.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az álláshely betöltéséhez 644 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Budaörsi Kincskereső Óvoda 2021. évi költségvetésében a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I.5.5. Általános tartalék terhére.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodák álláshelyeit 2021. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményeinkPedagógus munkakörnevelő oktató munkát közvetlenül segítőfunkcionális munkakörösszesen
óvodapedagógusnemzetiségi óvodapedagógusfejlesztőpedagógus/gyógypedagógusgyógytestnevelőóvodapszichológusóvoda-titkárpedagógia asszisztens / gyógypedagógia asszisztensdajkakisegítő dolgozókkarban-tartóportás
konyhai kisegítőtakarító
Budaörsi Csicsergő Óvoda89110126111031
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája150300137211134
Budaörsi Csillagfürt Óvoda112110126111027
Holdfény Utcai Óvoda9021211511,751024,75
Budaörsi Kincskereső Óvoda130300126121029
Budaörsi Mákszem Óvoda90100114111019
Kamaraerdei Óvoda90100114111019
Farkasréti Pagony Óvoda110100115111022
Budaörsi Vackor Óvoda101100116101022
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda49100115111024
Összesen:992115321015541110,75101251,75

Határidő: Budaörsi Kincskereső Óvoda esetén: 2021. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály

Pénzügyi Iroda

20.) Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 26/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozat módosítása

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyet7 igen szavazattal javasolt elfogadásra az illetékes bizottság. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

22/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 26/2020.(II.26.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodákban alkalmazandó illetménypótlékok mértékéről szóló 26/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozatát módosítja és az alábbiak szerinti hagyja jóvá:

pótlékok a 2011.évi CXC.tv. 8. melléklete alapjánpótlék mértéke
óvodavezető40 %
óvodavezető-helyettes, tagóvodavezető20 %
munkaközösség-vezető5 %
gyógypedagógiai5%

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Kabinetiroda, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály

21.) Budaörs Fesztivál programtervének jóváhagyása és támogatása

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A Budaörsi Fesztiválról szól az előterjesztést, ami most egy speciális időpontban lesz megtartva, s kicsit módosult tartalommal, de reméli, hogy megtartható módon, végre egy kicsit felszabadultabb módon kikapcsolódást biztosítva kerül megrendezésre szeptember 01-04 között. A KMISB támogatta, s 11, 5 millió forintot javasol biztosítani.  Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

23/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Fesztivál programtervének jóváhagyása és támogatása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Fesztivál városi nagyrendezvény 2021. szeptember 1-4. közötti programjait és a rendezvény helyszíneit jóváhagyja és Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 29. sor terhére 11 500 000 Ft összegű támogatást biztosít a Budaörs Fesztivál megszervezéséhez és lebonyolításához.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2021. július 15. (értesítés, támogatási szerződés)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda,

22.) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő napirend Dr. Kisfalvi Péter képviselőtársukról szól, arról, hogy az önkormányzat tekintse őt saját halottjának. Természetesen, miután a végső búcsút ma veszik Pétertől, a végső döntéshez a különböző lépéseket megtették, de a Testületnek a jóváhagyását szeretné ebben kérni.

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

24/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                       határozat

Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, néhai Dr. Kisfalvi Péter önkormányzati képviselőt a saját halottjának tekinti.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Dr. Kisfalvi Péter temetésének költségeit átvállalja, amelynek részleteiről a későbbiekben külön előterjesztés készül.

Határidő: 2021. július 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

23.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének elfogadása

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előterjesztés a képviselő-testület munkatervét tartalmazza, bár elég csonkává válik már ez az év így. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a javaslatot és 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Löfler Dávidnak volt egy javaslata, de azt most nem ismerteti, mert képviselő úr szót kért.

Löfler Dávidnak képviselő: Még a 2020-as munkatervhez volt egy javaslata, hogy abban az évben tartsanak két közmeghallgatást. Le is írta a javaslatában, hogy fontosnak tartja a közmeghallgatásokat, mert az évi egy alkalom valamelyik lakosnak lehet, hogy nem megfelelő, s akkor abban az évben ő nem fog tudni részt venni közmeghallgatáson. A koronavírus helyzet úgy hozta, hogy nem is tudtak abban az évben közmeghallgatást tartani, bízzanak benne, hogy idén lehet egyet. Javasolta, hogy bár csak egy fél év van hátra, de próbálják meg, azzal együtt, hogy tavaly nem volt, próbálják meg idén két alkalommal betervezni a közmeghallgatást év végéig. Azt gondolja, van erre igény, s azért néz a bal oldali városvezetésre, mert általában elhangzik, hogy demokrácia szigete Budaörs, miért nem lehet itt lehetőséget adni arra, hogy a lakosok elmondhassák a véleményüket? Előfordulhat, hogy lesz olyan lakossági fórum, hogy kevesen vesznek részt rajta, előfordulhatna akár, ha a vírushelyzet úgy hozná, hogy meg lehetne tartani ezt akár online is, itt ez egy olyan lehetőség, ahol a lakosoknak lehetőségük van elmondani a véleményüket, s egyes ügyekben kiállni. Ő azt hallja sokszor, hogy az internetes felületeken, közösségi oldalakon cenzúrát vélnek sokan felfedezni, s a Budaörs névhasználattal egyes csoportokban látszik az, hogy a helyi vezetéssel kapcsolatos kritikák elnyomás alá kerülnek, ezért is tartja fontosnak, hogy egy közmeghallgatáson bárki lehetőséghez jusson, aki budaörsi lakos, s elmondhassa a véleményét szabadon.  Amikor ezt még 2020-ban megírta, akkor a Momentum oldalára ment fel, s ott is tapasztalta, hogy érdekes módon a baloldal, hogyha ellenzékben van, akkor támogatja a szólásszabadságot, hogyha meg egy ilyen városvezetésben teljes többségben vannak, akkor meg már ezek a szempontok valahogy hátrébb szorulnak. Kérné, a momentumos képviselőt, sok jót olvas róla az www.ezalenyeg.hu oldalon, nem tudja például ki a tulajdonosa, egy elég érdekes oldal, gondolja, hogy a baloldalhoz köthető, csak itt felmerült, hogy kinek milyen weboldala van, meg médiája van, ő kíváncsi lenne például, hogy annak ki a tulajdonosa, de ez nem ide tartozik. Ott sok jót olvas a helyi momentumos képviselőről, hogy miket csinál, persze nem Budaörsön, hanem Budapesten. Örülne, ha itt például beleállna ebbe a történetbe, s ő is azt mondaná, pláne, hogyha a Momentum ezt fontosnak tartja más településeken, ahol nem ők vannak többségben, hogy legyen minél több közmeghallgatás. Örülne, ha itt Budaörsön is lehetne évente két közmeghallgatást tartani, s ha esetleg úgy hozná a helyzet, hogy a járványügyi intézkedések miatt ez nem lehetséges, örülne, ha online is meg lehetne tartani.      

Wittinghoff Tamás polgármester: Jó hosszú volt. képviselő úr fontosnak tartja, hogy az állampolgárok el tudják mondani a javaslataikat, most az a jó híre van, hogy ezt a covid alatt is meg tudták tenni, folyamatosan elérhetőek voltak akár online, akár más módon. Mondjuk képviselő urat nem nagyon látta azok között, akik a járvány alatt a rászorultaknak a segítésére, ételhordására jelentkeztek volna, de képviselőként a képviselői tiszteletdíjat képviselő úr azért nyilván mindig felvette, akkor nem volt ennyire érzékeny arra, hogy kinek milyen szükségletei lehetnek. Ami egyébként a közmeghallgatást illeti, neki az a tapasztalata az elmúlt harminc év alapján, hogy ezek 99,9%-a arról szól, hogy a jegyző, a főépítész és a polgármester „ócska tróger” alakok, akik megakadályozzák azt, hogy a Frankhegy minél hamarabb beépülhessen, itt meg azt hallják folyamatosan, hogy ők mindenféle építkezéséket nyakló nélkül támogatnak, ebben némi ellentmondás azért feszül persze. Az kétségtelen, hogy a Hivatal eddig is, s a jövőben is nagyon fog törekedni arra, hogy a feltételeket úgy alakítsa ki, hogy az a lakókörnyezetet ne zavarja, mert ez egy kétségtelenül nagyon fontos történet. Ami a közmeghallgatásokat illeti, s a FIDESZ aggodalmát a sajtó etika, a nyilvánosság, a vélemény nyilvánítási szabadság okán, mert képviselő úr ennek a napirendnek a kapcsán elég érdekes dolgokat mondott, csak annyit szeretne hozzátenni, hogy az önkormányzat nem működtet olyan oldalt, ahol ő cenzúrát tapasztalna. Természetesen van bizonyos tartalmi kritika, hogyha valaki trágár módon ír valamit, az nem biztos, hogy feltétlenül közszemlére bocsájtandó, de az meg, amiről képviselő úr beszélt, hogy milyen jellegű oldalak vannak, fogalma nincs, hogy azokat kik működtetik és hogy milyen módon próbálják kordában tartani esetleg, bár ő azt látja, hogy elég színes és széleskörű módon jönnek nagyon helyesen a kritikák. Ő szokta kérni a BTG-t, hogy reagáljon, amikor esetleg közterületi, vagy bármilyen ilyen jellegű dolog van, ez a „budaörsiek” oldalon szokott általában lenni. Lehet, hogy van egy csomó más oldal, amiről ő nem tud, amit most megnevezett képviselő úr, az lehet, hogy egy pártnak az oldala, nem tudja, de szerinte nem tartozik ide.  Ha már a nyilvánosságról van szó, akkor azért beszéljenek arról, hogy a cenzúra meg a nyilvánosság hogyan és hol működik, például itt van a Budaörs rádió esete, amit a Médiatanács, ami egy jogállamban sajátságos módon csak FIDESZ-es tagokból áll, s az elnöke az a bizonyos Karas Mónika, egy olyan ember, aki sajtóperekben mindig a kormánypárti, jobboldali orgánumokat védte, például vele szemben is egy perben. Biztosan nagyon objektív. A Budaörs rádióval szemben is törvénytelenül jártak el, ezt már  a Bíróság is kimondta, ami egy sajátságos eset, mert mostanában a Kúriára se lehet számítani, de ez annyira durva törvénysértés volt, hogy a Médiahatóságot kötelezte a döntésének a megváltoztatására, aki az egyetlen érvényes pályázatesetén magának százhúsz napot adott, ezért az önkormányzati választás előtt fél évvel megszüntetett Budaörs rádión azóta is néma csend, s talán akkor még megint két hónappal tovább húzzák ezt, s megint valami disznósággal előállnak, s majd megint nem fog a budaörsiek kedvenc rádiója, amit egyébként a jobb oldaliak is, a nem jobb oldaliak, bármilyen oldaliak nagyon szerettek. A rádió néma, biztos azért, mert budaörsi. De egyébként, hogy hogyan működik ez az ország, tényleg elképesztő, amikor az ilyen dolgokat kéri számon Löfler Dávid. Ugye itt van ez a bizonyos kínai egyetem ügye. A fővárosnak van egy területe, amit arra jelölt ki a korábbi kormányzati döntés egybehangzóan a fővárosi vezetéssel, nyilván még a korábbival, hogy az országban élő diákok, akiknek nincs lehetőségük a nagyon drága albérleti díjakat kifizetni, az ő számukra egy diákváros valósuljon meg olyan kollégiumi elhelyezéssel, aminek költségeit már lehet vállalni. A Magyar Kormány a járványhelyzettel való visszaélés mentén egy rendelettel ezt egy alapítványba lopta ki, s itt egy a Kínai Kommunista Párt – amihez ti nagyon vonzódtok úgy tűnik, miközben folyamatosan komcsiztok – vezetése alatt álló egyetemet kívánnak megvalósítani, s innentől kezdve senkinek semmiféle beleszólása nincs, hiába tiltakozik ellene a fővárosi önkormányzat, az adott terület önkormányzata, a lakosok, a diákok, hiába volt ezzel kapcsolatban nagy tüntetés. Biztos számtalan közmeghallgatást fognak tartani ebben a kérdésben, miután már kilopták az egyetemekbe alapítványokba, miután kivisznek mindent, mindent, mindent és egy alternatív világot építenek ki, erről annyi közmeghallgatás volt…, de majd biztos lesz nemzeti konzultáció annak érdekében, hogy további uszításokat lehessen végrehajtani. Szóval ő azt gondolja, hogy a budaörsi lakosok, bármilyen kérdésben bármikor, bármilyen fórumon el tudják érni a Hivatalt, és hogyha nem egy héten belül, de az ügyeiket igyekeznek gyorsan elintézni, s csak remélni tudja, hogy ősszel meg tudják tartani legalább azt az egy közmeghallgatást.

Löfler Dávid képviselő: Szomorúan hallja, hogy polgármester urat terheli a lakosság véleménye, s ezért nem kíván több lakossági fórumot betervezni…

Wittinghoff Tamás polgármester: Rosszul hallja, megint nem mond igazat!

Löfler Dávid képviselő: … és ezért fogott ebbe a kínos és hosszú magyarázkodásba,  amit itt végighallgathattak az elmúlt időszakban, amibe a járványügyi intézkedések is belekerültek, bár ő polgármester úr helyében ezt pont kihagyta volna, mert ha azt nézi, hogy a baloldal mit csinált itt a járványügyi intézkedések alatt, vagy a teremben helyet foglaló baloldali képviselők közül volt olyan, aki a vakcinákra, konkrétan a Facebookon leírta, hogy sós vizet tartalmaz, tehát a vakcinákba vetett hitet próbálta aláásni, s a Kormány intézkedéseit, akkor azt gondolja, szégyellhetik magukat egyes baloldali képviselők.  

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr, álljunk meg egy pillanatra. Ki volt az, aki azt írta, hogy sós víz van a vakcinában?

Löfler Dávid képviselő: Laczik Zoltán képviselő úr, s le is mentette, egy hozzászólásában erről írt, hogy sós vízzel töltik meg, ezt meg is tudja mutatni, fel is rakja a Facebookra szívesen. Meg is mutatja, ennek semmi akadálya, képviselő úr biztos elfelejtette már, vagy éppen olyan állapotban tette közre, nem tudja, hogy ennek mi az oka, hogy már nem emlékszik rá, de rendszeresen lehetett ilyen hozzászólásokat olvasni, s azt gondolja, hogy ez a lakosság bizalmát abszolút aláásta, ilyen szempontból nem lenne büszke a BFE…

Wittinghoff Tamás polgármester: A helyzet az, hogy képviselő úr most elkezdett személyeskedni, s a személyes megszólítás az nem tartozik ehhez a napirendhez, de az, hogy ilyen módon általánosítva hazudozzon, azt a leghatározottabban utasítja vissza. Neki a járványügyi időszak alatt semmi más nem okozott gondot, mint az, hogy a doktor úrral egyeztetve- s egyébként is a tiszti főorvossal rendszeres kapcsolatban állva – hogyan lehetne mielőbb megoldani azt a káoszt, ami az oltások területén volt. Úgyhogy azt a pimaszságot, amit sikerült itt most megint az oltásellenes baloldalisággal vizionálni, miközben egy egészen más napirendről van szó, körül-belül látjuk, hogy mit szervezne képviselő úr egy közmeghallgatáson. Semmi baja nincsen a lakosság véleményével, a hazudozó képviselőkével már sokkal több.

Löfler Dávid képviselő: És ez nem személyeskedés volt…

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, Laczik Zoltán kíván-e reagálni a sós vizes állításra?

Löfler Dávid képviselő: Ő felolvassa szívesen, ha megadja a szót polgármester úr, csak elvette a szót tőle.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen elvette, s ha lehet, az ülést ő vezeti, ő ugyan nem Kövér László, hogy rendre utasítsa képviselő urat, s milliókkal büntesse meg, mert ő ilyen esetben már ezt tenné, mert mint házmester működik, de ő, mint ülésvezető szeretné normális mederben tartani a testületi ülést. Képviselő úrnak visszaadja a szót, de utána személyes megszólítás okán Laczik Zoltáné.

Löfler Dávid képviselő: Ő ebbe tényleg nem akart belemenni, felolvassa szívesen. Laczik Zoltán ezt írta, s felrakja a weboldalra, ha már ez így elhangzott, polgármester úr kérdezte, nem ő ment bele a személyeskedésbe. „Nem olyan bonyolult ez, Moszkvában gyártják az ampullát, amit Péterváron töltenek fel sós tengeri vízzel. Lássuk be, Moszkvában nincs tenger.” Ezt ő fel fogja tenni az oldalára, ez a hozzászólás Laczik Zoltántól származik, s számtalan hozzászólás volt, ami szerinte nem a járványügyi intézkedéseket segítette, de nem erre akart kitérni. Ő azt gondolja, s itt nagyon elkalandoztak ebbe a dologba, mert polgármester úrnak kínos volt a téma, s nagyon hosszú beszédet tartott, s belevitt olyan dolgokat, amit szerinte nem kellett volna itt most kinyitni. Azt gondolja, hogy fontosnak tartja továbbra is, hogy az embereknek legyen lehetősége megszólalni, egy meghallgatáson elmondani a véleményüket, azt gondolja, hogy évente két alkalommal, még ez sem sok, ha évi egy alkalom van, az nem biztos, hogy mindenkinek megfelelő.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, Laczik Zoltán kíván-e reagálni?

Laczik Zoltán képviselő: Érdeklődéssel megnézi, képviselő úr mit mentett le, ő ilyen beírásra nem emlékszik. Majd megnézi, butaságokat nem szokott írogatni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azért elő szokott az fordulni, hogy vannak olyan viták, mondjuk ő nem látta ezt a beszélgetést, meg ezt a komment áradatot, ahonnan sikerült valamit kimenteni, de mondjuk vele kapcsolatban már sikerült olyan dolgot közzétenni, ami a szövegkörnyezetéből kiragadva pont az ellenkezőjét jelentette, majd ezt lejátsszák egymással, a tényeken nem sokat változtat. Kínos az szerinte, amikor az állam kilopja a közpénzt, amikor elveszíti a közvagyon, meg a közpénz a közpénz jellegét, s ezzel kapcsolatban sem az önkormányzatoknak, se a magán embereknek semmiféle jogosítványuk nincsen, ugyanakkor azok a képviselők, akik az önkormányzat 4-4,5 milliárdos meglopását örömmel veszik, azoknak nagyon nagy érzékenységük van a cenzúra, s egyebek okán.

Farkas Benedek képviselő: Bevallja, kicsit elszédült, nem tudja, kicsit olyan volt, mintha egy kalapból húzná ki a szavakat véletlenszerűen Löfler képviselő úr, már nem is tudja, mire reagáljon, de ha már elhangzott, hogy biztos a Momentumé, hát őszintén szólva neki személy szerint is, de biztos, hogy a Momentumnak is ez az álláspontja, hogy a rendes sajtót, a szabad sajtót szeretik. Az „ezalényeg” azért a FIDESZ propaganda lapjaihoz hasonló lap, attól még, hogy ellenkező színezete van, attól még morálisan, erkölcsleg nem sokkal jobb, úgyhogy szerinte az „ezalényeg”-et kár számon kérni, elég felesleges szinte ez a baloldalazás. Gondolta, legalább azt szögezzék le, hogy a rendes szabad sajtó pártján vannak a legtöbben ezen az oldalon, szerinte felesleges ez az oltásellenesezés, méltatlan ahhoz a színvonalhoz, amit várnak tőlük a lakosok.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ahhoz képest, hogy a munkarendről kezdetek el vitatkozni, s a személyeskedést polgármester úr kezdte.

Wittinghoff Tamás polgármester: …mindig ő.   

dr. Czuczor Gergely képviselő: Polgármester úr hozta fel, hogy ki mit tett, s ilyen szempontból Dávid támadva volt, amit mondott, hogy Laczik Zoltán személyes megtámadtatása, ezt Dávid ugyanúgy elszenvedte polgármester úr felől, s mindig azt érzik, hogy amikor az igazság feléjük mutatkozik meg, akkor átmennek ilyen személyeskedésbe, s itt látják, hogy jó az irány részükről. Néhány téma, mit fölhozott, s amire mindképpen reagálni kell, bár mondja, a Munkatervhez nem sok köze volt, mert volt a Fudan egyetemtől elkezdve nem tudja mi, de azért ezekre mindenképpen szeretne reagálni, mert ezek mellett nem menjenek el szó nélkül. Az első, hogy kinek milyen lehetőségei vannak a budaörsi oldalakon. Polgármester úr is említette a budaörsiek oldalt, ami egy nagyon népszerű oldal, ő is követi, eklatáns példája volt a szólásszabadság megnyilvánulásának, hogy amikor a Kormány bevezette azt, hogy a nappali tagozatos diákok számára ingyenessé teszik az internet használatot, ezt a posztját nem engedte ki az adminisztrátor, polgármester úrnak meg mindenféle kormánykritikus hozzászólását lehetett olvasni, több budaörsi meg is jegyezte, hogy kezd átmenni politikába az ottani oldal, pedig nem arra jött létre. Hogy mennyire független az a Budaörsön bejegyzett média, amelynek bevételi oldalának több, mint kilencven százalékban az önkormányzat fedezi, ezt már a kedves budaörsiek belátására bízza, s nem is folytatja a mondatot, ott a kérdőjelben a válasz. A kínai egyetemet hozta fel, hát a Magyarországi behozatalát a ti szövetségesetek, Gyurcsány Ferencnek az embere kezdte el 2007-2008 tájékán, akkor volt kint nagy követségben az akkor miniszterelnök sleppje Kínában, s akkor kezdte el tárgyalni Kínában, hogy az egyik tekintélyes kínai egyetem jöjjön be Magyarországra. Igazából azt mondhatják, hogy az ő szövetségesük Gyurcsány Ferenc embere indított el ezt a történetet.    

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor jól érti, hogy Orbán Viktor végrehajtja Gyurcsány Ferenc döntését?  

dr. Czuczor Gergely képviselő: Ha van egy államközi irány, aminek kapcsán az egyik Kormány elhatároz valamit, hogy egy egyetemet ide szeretne hozni, s egyébként bárki hozhat ide egyetemet, s hozzáteszi, a világ harminchatodik legjobb egyetemeként tartják számon, s tegyék hozzá a tisztelt tévénézők, hogy mit értünk ez alatt.

Wittinghoff Tamás polgármester: A CEU egy kicsit jobb helyen volt.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Utolsó gondolat, ami a korrupcióra utalás volt polgármester úr részéről. A 4-es metrónak kettőszázhatvan milliárd forintját állapította meg az OLAF, hogy érintett a Demszky korszakban korrupcióval, ez az akkori beruházásnak a hatvan százaléka. De Czeglédy Csaba, az itteni szövetségesetek, a DK-nak a hatmilliárdja „Demoklész kardjaként” lebeg felettük, mert azzal se tudnak elszámolni, mert a szövetségeseik szügyig járnak, ahogy egyébként az SZDSZ-es csaparta utalt még anno Medgyessy Péter, tehát szügyig járnak a korrupcióban, s még ők hozzák fel nekik ezt negatív példaként

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő érti ezt a történetet, akkor csak annyit tesz hozzá, s nem nevekre, meg személyeskedésekre, mert abból egy volt csak itt, egy képviselői bejegyzés kapcsán, amit majd tisztázni kell, de hát amikor azt olvassa az ember, hogy éjszaka, egy tollvonással, egy rendelet módosítással a pályázatokat úgy alakítják, hogy nem akar neveket mondani,  az ország legokosabb embere, aki még Zuckerbergnél is okosabb a saját feltételezése szerint, de az biztos, hogy a leggazdagabb, a montenegrói beruházásához egy milliárd vissza nem térítendő támogatást kap, akkor ez már intézményesített gazemberség, ez már nem korrupció, ez annál sokkal több, ez nem pártállami, ez államkapitalizmus és a leggyalázatosabb formája is annak.

Biró Gyula alpolgármester: Most már kezdenek ilyen közmeghallagtásos hangulatba kerülni, egyébként a véleménye a közmeghallgatásról, s ezt el is meri mondani, mert huszonhét éve csinálja a képviselőséget. Ha egy képviselői kerületben probléma van, s az tényleg probléma, akkor az állampolgár pontosan tudja, hogy kit kell megkeresni. Megkeresi a képviselőjét, megbeszélik, s felkarolja a problémát, elindul a Hivatal felé, s a Hivatallal közösen megoldják, akkor szerinte a közmeghallgatás tökéletesen felesleges. A másik, hogy persze vannak olyan közmeghallgatásra érkező emberek, akiknek nincsen problémájuk, de istentelenül szeretnek szerepelni, javasolná, hogy valamelyik színházba mellékszereplőnek hátha el tudnának menni, a harmadik dolog pedig az, hogy a közmeghallgatás 99,9% Frankhegyről szól. Ezt hallgatják kettő órán keresztül, ugyanazt a dolgot elmondja tíz ember. Mi lenne, ha egyszer összefoglalnák, sokkal több értelme lenne, s egy ember mondaná el. Aztán ebben persze vannak egyéni sérelmek, egyéb sérelmek. Czuczor Gergely legyen őszinte, itt nagyon sokszor csak a műsorról szól az egész. Úgy gondolja, ha minden képviselő végzi a munkáját azon a területen, ami az ő képviselői körzete, akkor minimális olyan jellegű közmeghallgatásra van szükség, amire azt mondja, hogy képviselő úr engem elzavart a fenébe, s nem hallgatott meg, ráadásul még mindig vannak fórumai, még mindig írhat a polgármesternek, a jegyzőnek, vagy neki is, számtalan ilyen eset van. Úgy gondolja, erre a félévre az egy közmeghallgatás bőven elég, hogy aztán lesz-e ebből ősszel valami, vagy nem, azt nem tudja, de úgy gondolja, hogy ezt most már lezárhatnák, mert eljutottak a sós víztől a bánatos fenéig, nem hiszi, hogy ebből további cirkuszt kéne generálni, arról nem is beszélve, hogy szerinte nem ez a legfontosabb napirendi pont ezen a testületi ülésen.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Viszont ebből lehet jó műsort csinálni.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Gratulál Löfler képviselő úrnak, mert azon igen kevés ember közé tartozik, aki ki tudja hozni a sodrából azokkal a baromságokkal, amiket összehord már itt egy évtizede. Nem tudja milyen alapon dicsekednek itt, még a napirend előtti hozzászólásokban is szóba került az oltás. Olyasmivel dicsekszik a Kormány, meg képviselő úrék is, ami nem az ő érdemük. Azt a káoszt, azt az elképesztő összevisszaságot, ami ezzel az egésszel kapcsolatban másfél éven keresztül ment, azt ők, s nem azért, hogy melyik oldalhoz tartoznak, de azt az egészségügy vitte, képviselő úrék csak dicsekednek vele.   

Monostori Kalovits Márk: Csatlakozni tud, kicsit kijött a sodrából, s most már lejjebb ment a pumpa, de egészen felháborítónak és visszataszítónak tartja azt, hogy semmibe veszi Löfler képviselő úr a csapatuk, s az egész Hivatal, az önkormányzat védekezését az elmúlt másfél évben. Jómaga személyesen is érintett ebben, mindenféle dicsekedés nélkül, de több képviselő társával napi szinten segítettek a rászorulókon, az időseken a Hivatallal közösen dolgoztak ki olyan programokat, ami azt hiszi a Kormány feladata lett volna, de a Kormány, ahogy az elmúlt években, a kis átlagemberekre magasról tesz, s csak a milliárdos házi urak gazdagodása a cél. Ez szerinte felháborító, ahogy az is, hogy a mindenkori propaganda folyamatos promotálása megy a FIDESZ-KDNP részéről. Lehet, hogy ez az ő hiányossága, de ő egyetlen egy aktivitást, megmozdulást nem látott a FIDESZ-KDNP részéről, ami a budaörsi lakosságot segítette volna, az meg, hogy közben hány tíz, száz, milliárd forint közpénzt loptak el, de most már ez havi, heti rendszerességű, s ez szintén felháborító. De még egyszer az, hogy személyesen olyan kritika éri őket, hogy semmit nem csináltak járványügyi védekezés címén, ez őt megsérti, mélységesen felháborítja, s azt gondolja, hogy akik itt ülnek mellette képviselő társai, azok nagyon jól tudják, ahogy a lakosok is, hogy nem csak ételkihordásban segítettek, nem csak olyan extra egészségügyi védekezéseket vezettek be, ami a Kormány feladata lett volna, s maszkot osztottak, mindenfélében segíttettek a lakosoknak, ezt semmibe venni, azt gondolja, hogy ez felháborító, s visszataszító.

Farkas Benedek képviselő: Ehhez a dadaista előadáshoz, ami itt kialakult, annyit még hozzátenne, hogy többször felmerült ez a bizonyos budaörsiek facebook csoport, hát azt annyira ők irányítják egyébként, hogy Kalovits képviselő társát hónapokig nem engedték be, majd amikor igen, akkor őt meg kidobták, s ő azóta sincsen benne…  milyen jó, hogy nem minden alalommal Wittinghoff Tamás van a címlapon, stb., ahogy az a FIDESZ-es önkormányzatoknál szokás, hanem egészen színvonalas és helyi, kulturális témákban szoktak itteni médiák híreket hozni, úgyhogy bárcsak így működnének a FIDESZ által bármiféle módon elrabolt, kisajtolt, megszerzett sajtóipari termékek is, mint a KESMA-ba tartozó elképesztő mennyiségű lap, bárcsak úgy működnének, mint a budaörsi helyi sajtó.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Fáj, mert nagyon eltértek a napirendtől, de ha nem reagálnak, nem lenne tisztességes így hagyni a budaörsi közvéleményt, hogy elmondják a baloldali összeborulásnak a mantráit a Kormány válságkezelése kacsán, majd Kalovits Márk egy teljesen más műsort néz, hisz éppen napirend előtt mondta el, hogy hálásan köszönik az együttműködést, meg mindenkinek, aki ebben tevőlegesen részt vett, nem tudja, képviselő úr merre volt eddig, javasolja, hogy nézze majd vissza a hozzászólását, ami itt az elején elhangzott. A doktor úrnak meg a hozzászólására reagálva, elismerve, becsülve, tisztelve minden egészségügyi dolgozónak a munkáját, de azért az egésznek az organizálását, maga a WHO ismerte el, hogy jól kezelte a Kormány a helyi válságkezelést, sőt, mi több, sokáig a vakcinációban Európában a második helyen voltak, most pedig, ha jól tudja, a második oltás kapcsán arányaiban az első helyen vannak, így ezt ne vitassák már el, hogy ez a Kormány munkáját dicséri. Erre ők büszkék, hiszen az első nekifutásban az volt, hogy az Európai Unió majd megoldja, s látták, hogy nem oldotta meg. Ennek kapcsán a második hullámban és az első hullámban nagy csörték voltak, még az Unión belül is, maguk az Unió vezetői kritizálták a vakcinák beszerzését, hogy nem működött, sőt mi több, a ciprusi biztosról kiderült, hogy – ha már korrupcióról van szó – hogy ő maga négymillió euróval nem tud elszámolni, ráadásul, ha jól tudja, bal oldali képviselő asszonyról van szó.  Ezeket ne rejtsék véka alá, s tisztelve, becsülve, amit az egészségügy csinált, mert valóban ők voltak a frontvonalban, de azért a Kormány ezen irányú érdemeit ő nem vonná kétségbe a helyükben. Az utolsó pedig, hogy ki mit tett, ezt már elmondta korábban is, de úgy látszik újra el kell mondania, hogy ők maguk hívtak fel, több, mint háromezer budaörsi szépkorút, hogy milyen lehetőségekkel tudnak élni, s még maga a Kabinetvezető úr hívta fel, hogy ne tolják túl ezt a fajta telefonhívás kampányt, mert nem tudnak mit kezdeni azzal a bejövő igénnyel, amit a segítségnyújtás kapcsán megpróbáltak eljuttatni a budaörsi lakosokhoz, s tették egyébként ezt a második hullámban is. Nem akar itt méredzkedni, hogy ki mit tett, meg hogy tett, az elején mondta, hogy mindenkinek hálásan köszönik, szerinte a Kormány járványkezelésének köszönhetően vannak most itt és tudnak egy ilyen testületi ülésen részt venni, Európa többi felében ez még nem adatott meg, de ugyanez igaz a labdarúgó mérkőzésekre, amit felhoztak példaként, eklatáns példája volt, hogy a főpolgármester úr már elment a mérkőzésre, s ott fotózkodott, előtte pedig azzal riogatott – még talán polgármester úr is mondta – hogy na kinek az életével játszadozzatok, ha jól emlékszik Maruzsa államtitkár úrnak címezve ezt a mondatot, amikor az iskolák kinyitásáról volt szó, hogy túl korai a nyitás. Itt a példa, hogy nem túl korai a nyitás, tud működni az ország, s reményei szerint ez Budaörsnek a javát fogja szolgálni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, nem volt korai a nyitás, ezért halt meg kb. harmincezer ember, egy budaörsnyi embertömeg. Igen, nagyon örül, hogy ezt szóba hozta, nem hozta volna ezt magától szóba. Igen, játszadoztak az emberek életével, s nagyon későn jöttek rá, hogy a tizenhat éves korúakat lehet oltani. Nagyon sokáig – doktor úr fogja tudni alátámasztani – hogy a saját gyermekei oltásáért közelharcot kellett vívnia, mert nem működött a rendszer, aztán tisztifőorvos asszony mondta el, hogy hát igen, hiába regisztráltak, először nem enged regisztrálni, azért, mert egyszer már regisztráltak arról az e-mail címről, nagyon okos lehetett egyébként az a  kormányzati megbízott, aki nem jött arra rá, hogy ha a szülő regisztrálja a gyermekét, akkor lehet, hogy a szülő már regisztrálva van, aztán utána amikor már regisztrált, akkor nem  vette át az a rendszer, ahol időpontot kellett foglalni, ezért nem tudták oltani a gyermekeket, de a  kampány az megvolt, hogy hétvégén oltják majd a gyermekeket. Egyébként az, amit mondott most képviselő úr, hogy idős embereket hívtak fel, hát ő nem akar abba belemenni, hogy hogyan, milyen címlistája van a FIDESZ-nek és még Kubatovra sem akar utalni, mert aki épelméjű, az pontosan tudja és sejtheti, hogy ezek a listák hogyan jöttek és honnan jöttek elő. De, amit képviselő úr mond a sikeres járványkezelésről, Orbán Viktor maga mondta és amit ő mond, az neki szentírás, hogy ő egy mérőszámot ismer, az elhalálozások arányát… na ebben világbajnokok lettek.

Dr. Ritter Gergely képviselő: Nem szeretné ezt tovább ragozni, de borzasztó, hogy hallgatja az ember ezt az ostoba kormánypropagandát, amit itt előadnak. Oda kellett volna jönni valamelyik egészségügyi intézménybe és ott kellett volna lenni, észre venni, hogy amit reggel mondtak az délutánra már nem volt igaz, amit délután mondtak, az este már nem volt igaz, s ebben éltek, s ezt csinálták, naponta tizenkét, tizennégy órán keresztül. Mivel dicsekednek? Azt mondta a miniszterelnök úr már tavaly tavasszal, hogy kész oltási terv van. Ez a kész oltási terv kb. kettő percig volt követhető, utána minden felborult, arról nem is beszélve, hogy a vakcinák körül mik voltak. Nem tudja, miért várta el azt például a kormányzat, hogy ő úgy adjon be egy gyógyszert, hogy fogalma nincsen mi van benne. Érti, képviselő úr? Nem volt egy leírás, nem látta azt, hogy abban az ampullában mi van, mit ad be, s az ő felelőssége, ha ott hal meg a beteg, őt teszik a börtönbe, nem a miniszterelnök urat, úgyhogy így volt ez az egész dolog. Ezt nem akarja tovább ragozni, de borzasztó volt.

Wittinghoff Tamás polgármester: A vitát lezárja, mert tényleg nagyon elmentek a napirendről, habár lehet, hogy nem volt tanulságmentes a dolog. Szavaznak a munkatervről.       

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

25/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi Munkatervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

24.) Tájékoztatás a Képviselő-testület működésének visszaállítására tekintettel a polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Erre utalt az ülés elején, hogy voltak döntések, amiket gyorsan meg kellett hozni a járvány okán, az azokkal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.  Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

26/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Tájékoztatás a Képviselő-testület működésének visszaállítására tekintettel a polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatást a Képviselő-testület működésének visszaállítására tekintettel a polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

25.) Döntés BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos kérelméről

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyről szintén beszélt már az ülés elején, most nem részletezi , csak annyit, hogy nagyon nagy problémák, kritikák vannak. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

27/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos kérelméről

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos előterjesztés mellékletét képező kérelmét és az igazolt teljesítések alapján felmerült költségekhez a fedezetet úgy biztosítja, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/C melléklet 5. Üzemeltetési céltartalék sorról 18.500 eFt összeget felszabadít, melyet a 4/C melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sorra átcsoportosít.

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város 2021. évi rendeletének következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda/rendeletmódosítás: Pénzügyi Iroda

26.) BTG Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Kapcsolódik az előző ponthoz. A TFKVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás  nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

28/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2021. évre összességében 1.183.560.000 főösszeggel.

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő keretösszegekkel a Közszolgáltatási Keretszerződés VI. számú módosítása aláírására.

 3.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy Közszolgáltatási Keretszerződés módosításához szükséges forrás biztosításához a Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/C. melléklet 3. „2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása” sorról 10.000 e Ft-ot felszabadít és ezzel egyidejűleg a 4/C melléklet 1. sor Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sorra 10.000 e Ft-ot átcsoportosít a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatokra.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

27.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az ülés elején már részben indokolta, hogy az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválás miért szükséges és miért kell ilyen döntést hozni. Fájdalmas a döntés, hozzáteszi, mert amilyen helyzetbe az ÉTH került, az a korábbi időszaknak a mintegy egymilliárd forintos felhalmozódott hiánya az oka. Ugyanakkor tényleg sokszor tárgyaltak velük, próbálnak megoldást találni, sajnos a szemétszállításnál is az a probléma hogy amikor felhalmozódik egy ilyen hátralék, akkor nagyon nehéz ezt a helyzetet kezelni. Egyébként továbbra is azt gondolja, hogy ennél ostobább felállást, hogy valakinek befizeti a díjat az állampolgár, s azt beszedik, ezért működik egy hivatal, de nem ő végzi a szolgáltatást, hanem más a szolgáltató, aztán valamennyi elismert összeget kifizet… ennél ostobább konstrukciót nehezen tudna elképzelni, az kétségtelen, de ez a konstrukció van. Az NHKV vezetőjével több ízben egyeztetett, s azt kell, hogy mondja, hogy egy nagyon racionális, nagyon értelmes emberről van szó, aki igyekszik segíteni. Az a döntés, amit ma meg fognak hozni, ebben az ő álláspontja is, hogy meg kellene próbálni az érdi szolgáltatót valahogyan működésképes helyzetbe hozni, de nem lesz könnyű, sok felé van adóssága, nem lehet tudni, hogy ezt meg tudja-e oldani. S sajnos, az a tapasztalatuk, hogy nem tudott annak a kihívásnak megfelelni, ami az általuk, pontosabban a BTG által közterületekről begyűjtött, nagyon hosszú ideje ott lévő zöldhulladék elhordása jelent. Kell itt keresni a megoldást, nincs kizárva, hogy Érd meg tudja oldani, de azt is figyelembe kell venni, hogy van más alternatíva, s nekik hosszútávú biztonságos megoldást kell keresni, jobb lenne nyilván, ha a BTG csinálhatná ezt, de mint tudják, hogy miért nem, nem tudja csinálni. Ezt a döntést viszont azért kell meghozni, mert fél évvel előtte kell jelezni a társulásból történő kiválást, ezt azt jelenti, hogy majd december 31. lenne a forduló,  hogy utána ki a szolgáltató, az egy másik kérdés.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Miért nem volt ez bent TFKVB ülésen?  Egy csomó kérdést, amit nem itt kéne megvitatni, érdemes lett volna átbeszélni, többek között ő úgy tudta, hogy kényszerpályán vannak, mindig erre hivatkozott a polgármester úr, hogy nem nagyon van más választási lehetőségük, mint az ÉTH. Ha jól tudja, Csőzik László polgármester úr lett a vezetője, az ő polgármesterük meg alelnöke, nem tudja, javítsák ki, bizottsági ülésen jobb lett volna ezt megbeszélni, de szeretne tisztán látni, hozzátéve, hogy a budaörsiek érdekeit kell mindenhol előtérbe helyezni, így, ha a változás jó irányba hat, akkor persze támogatni fogják, csak most itt neki egy csomó ismeretlen egyenletrész van, amit nem tud feloldani. Jó lett volna ezt TFKVB-n megbeszélni

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ő nem pontosan tudja, hogy mi lehet ebben olyan, azok után, amit ismertetett, egy képviselő számára ismeretlen, de legalább most elmondta, hogy Csőzik László az ő politikai oldalunkhoz tartozik, ahogy mondani szokta képviselő úr, így biztos nem politikai okokból dönt, hogy míg korábban a FIDESZ-es vezetésű Érdnél normálisan tudtak együttműködni…nem Csőzik László hibája és nem az új vezetés hibája. A korábbi vezetés, a korábbi önkormányzat felhalmozott olyan adósságot, amit most nem tudnak megoldani, s őt nem is nagyon érdekli, hogy milyen színezetű a jelenlegi vezetés, bármennyire fáj is, ha ezzel nehézséget fognak okozni, mert ott az NHKV finanszírozása tekintetében nem mindegy, hogy mekkora az ellátott terület, ebből következően, ha náluk Budaörs kiesik, akkor az nem lesz jó hatással az ÉTH működésére. De számára semmi más nem érdekes tényező ebben a kérdésben, mint az, hogy a szemétszállítás biztonságosan, közegészségügyi és minden egyéb szempontból megoldott legyen Budaörsön. Ez az előterjesztés ebbe az irányba hat. Ha úgy van, ahogy mondja, képviselő úr, akkor jó szívvel meg tudja szavazni. Azért jött be sürgősséggel, mert az utolsó percig gondolkodtak azon, hogy milyen megoldások lehetségesek, most nem látnak mást, ennyi az oka. Ha ez elfogadható, akkor megszavazzák, ha nem, nem, ők nyilván e mentén fognak működni.   

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

29/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1)–(2)    bekezdése alapján, tekintettel a Társulási Megállapodásban foglaltakra, 2021. december 31. napjával Budaörs Város Önkormányzata kiválik az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból (2030 Érd, Alsó u. 1.), amikortól kezdődően megszűnik a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó feladat -és hatáskörök átruházása a Társulásra és az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladata Budaörs Város közigazgatási területén.

2. felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést küldje meg a Társulás Elnökének.

3.  felkéri a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladat megoldásának céljából a lehetséges jövőbeli közszolgáltatókkal az egyeztetéseket lefolytassa.

Határidő:       a határozat közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

28.) Döntés a 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról

            (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

30/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, 482/4 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett árok” megnevezésű ingatlannak a mellékelt változási vázrajz szerinti 25 m² nagyságú részét a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával értékesíti a szomszédos, 485 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Csata u. 15.  szám alatt található ingatlan tulajdonosa részére 42.200 Ft/m², mindösszesen 1.055.000,-Ft vételáron, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel. Vevő a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, valamint az értékesítéssel egyidejűleg a mellékelt változási vázrajz szerinti csapadékvíz vezetési szolgalmi jog kerüljön megalapításra. A telekalakítással kialakuló 485/2 helyrajzi számú „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlant Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonba veszi az utcaszabályozás végrehajtása érdekében.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

A további napirendek tárgyalása zárt ülésen történik.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozatok száma:

31/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

„Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetés adományozása

32/2021.(VI.30.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásáról – Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz. : Rendeletek


A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2021. július 08.