Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 23-i nyilvános rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 23-i nyilvános rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Kapitány Gábor, Löfler Dávid képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Halag Mónika a BTG Kft-től, Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Spányik József külsős bizottsági tag, Kovalik Sándor külsős bizottsági tag.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket, a szűk körben jelenlévőket, illetve mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 14 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.

A meghívóhoz képest szeretné jelezni, hogy egy ingatlanra vonatkozó a Döntés a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról c. és a Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmének jóváhagyása c. előterjesztés nem szerepelt a meghívón, kéri ezeket napirendre venni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 16.) Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására c. előterjesztéshez 2 kiegészítés készült, a 13.) BHÉSZ és Településvédelmi rendelet eseti módosítás indítása c. napirendhez tájékoztató anyag készült. Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján egy olyan napirend van, amiről zárt ülésen kell dönteni. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, jellemző a közösségi médiára, hogy az egyik képviselőt megtámadták azzal, hogy persze már megint mutyi van, mert zárt ülésen akarnak tárgyalni egy perköltség tartozás elengedést. Az a helyzet sajnos, hogy akár akarja az önkormányzat akár nem, a vonatkozó törvény alapján így kell eljárni. Természetesen a dologban semmi mutyi nincs.

Miután észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett két előterjesztés napirendre vételét. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi előterjesztések napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Felteszi szavazásra a „Javaslat perköltség tartozás elengedésére” tárgyú napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását. A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

1/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Napirend

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Rendelete

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A közterületek használatáról szóló 25/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján

6.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzéseiről

7.) Döntés a 2022. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

8.) Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

9.) BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása (városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréje)

10.) BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása („zöldhulladékhoz formazsák biztosítása”)

11.) Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó, a BTG Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására

12.) Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 2022-2027.

13.) BHÉSZ és Településképvédelmi rendelet eseti módosítás indítása

14.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

15.) TOP Plusz pályázattal kapcsolatos döntés

16.) Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

17.) Javaslat a 10354 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Rubik Ernő utcában található 300 m2 területű önkormányzati ingatlan 167 m2 területének hasznosítására

18.) A 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található 28 m2 területű ingatlan ügye

19.) Javaslat a Budaörs, Lévai utcai társasházzal kötött támogatási szerződés módosítására

20.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 84/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat módosítása

21.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

22.) A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

23.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

24.) Döntés a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

25.) Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmének jóváhagyása

26.) Javaslat perköltség tartozás elengedésére – ZÁRT ülésen

Napirend előtti hozzászólások:

dr. Czuczor Gergely képviselő: Minap Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP képviselő jelöltje, facebook posztjában egy nagyszerű hírt osztott meg: Budaörsre február hónapban családi adóvisszatérítés keretében összesen és meghaladóan 2,6 millió Ft érkezett. Ez egy nagyon jó hír. Az egész országra vetítve a magyar családok 260 millió Ft visszatérítést kaptak. A magyar kormány a segítségét ezáltal is ki tudta fejezni. Ez a közös sikerre vezethető vissza, annak az eredménye, hiszen 7,1%-kal nőtt a magyar gazdaság 2021-ben, és ez tette lehetővé, hogy ezek a visszatérítések és a különböző szektorokban bekövetkezett béremelések meg tudtak valósulni. Minden kedves budaörsit arra kér, hogy az április 3-i választáson – ami nemsokára itt van – ne a Gyurcsány féle baloldalt sírja vissza és támogassa, hanem az Orbán Viktor által vezetett sikeres kormánypártokat támogassa, azokra szavazzon.

Még egy budaörsi kötődésű segítségkérés a Hivatal felé, a Farkasréti úton áll egy elhagyott autó, talán már december óta, a Liliom utcával szemben, egy fekete Audi, hogy könnyebben be lehessen azonosítani. Nincs rajta rendszám és ennek kapcsán kéri a felhagyott autók keretére próbálják meg elszámolni, vagy felkutatni a tulajdonost.

Wittinghoff Tamás polgármester: A második felével egyet ért, ő is szokta látni ezt az Audit, és jelezte a Hivatalnak, hogy ezzel kapcsolatban tenni kellene valamit.

Az első fele szerinte szánalmas, nem tudja, hogy mennyire budaörsi hír, ami Menczer Tamás kampányának a része. A fantasztikus teljesítményhez, ami a közös sikerük, az is a része, amit képviselő úr elfelejtett megemlíteni, hogy soha nem látott mértékű az államháztartási hiány és a költségvetési deficit. Az kétségtelen, hogy az állam a felelőtlen gazdálkodásával olyan inflációt szabadított el, ami egyébként felemészti az összegeket. Ha már a családtámogatási rendszert nézik, akkor a gyerekét egyedül nevelő alacsony jövedelmű bárki, akár férfi, akár nő, mivel mindenféle élethelyzet előfordulhat, aki családi pótlékot kap, ami egyébként nem túl nagy, az egy fillérhez nem jut hozzá, de szerencsére Mészáros Lőrinc jogosult a legnagyobb összeg visszatérítésére, ami számára biztosan egy komolyan látható összeg lesz a napi elnyert közbeszerzések és lenyúlt európai uniós forrásokat illetően. Nem gondolja, hogy normális ember ne tudná azt, hogy a pénzosztogatás, ami most történik nyakra-főre a választások előtt, és azok a hazugságok, hogy ki mit vett el és mit adott vissza, amiből egyébként egy szó nem igaz, azok érvek lehetnek, de nem szeretne itt most senkit azzal untatni, hogy felsorolja mindazokat, amelyek kapcsán jelenleg a magyar jogállamiság, a magyar önkormányzatiság és a nehéz helyzetben lévő állampolgárok sorsa hogyan néz ki. Arra kér mindenkit, hogy ha lehet mellőzzék a választásra való buzdítást a testületi ülésen.

dr. Tóth Ferenc képviselő: A január 1-jén indult új szemétszállítási rendszerrel kapcsolatosan felmerült problémákról szeretne pár szót mondani. Tudják, hogy minden rendszernek a beindítása nehézkes, kicsit nehezen indul, de beszélni kell róluk. Nagyon sokan találkoznak azzal közösségi oldalakon, nem létezik olyan budaörsi képviselő, aki nem kapott még erről telefont vagy e-mailt, hogy nagyon sokszor az az új tapasztalat, hogy eltörnek, elrepednek, megsérülnek a kukák, nagyon gyorsan elhasználódnak. Nagyon sokan kérdezik, hogy ezen esetleg lehet-e változtatni, illetve mi az a protokoll, amihez fordulhatnak, hogyan tudják ezt cserélni. Szintén a szemétszállítás kapcsán merült fel, hogy olyan reggeli forgalomakadályként jelennek meg az utcára szétdobált kukák, amik nagyon sokszor a forgalmat zavarják. Ezzel eddig nem találkoztak, és ennek is szeretnék a megoldását, mivel a rossz helyre kirakott kuka akadályozza a forgalmat. A harmadik, szintén a szemétszállítás kapcsán, hogy az a tapasztalat 2 hónap után, hogy az új szelektív hulladékgyűjtők, amik kihelyezésre kerültek nagyon hamar megtelnek. Mekkora ezeknek a kapacitása, mert úgy érzik, hogy kisebb. Miután ezek gyorsan megtelnek, körülöttük nagyon hamar felhalmozódik a szemét és egy, másfél nap után azt lehet mondani, hogy szemétdomb van körülötte.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igyekszik teljes körűen válaszolni, de ha nem tudna, itt van a teremben Halag Mónika a BTG Kft-től. Az első olyan alkalom, amikor az új szolgáltató vitte el a szemetet az utcából, akkor az ő kukájukat is összetörte. Miután ez nagyon kényelmetlennek tűnt számukra, gyorsan próbálták reparálni, és jelezte, hogy szó sincs arról, hogy vele kivételt kell tenni. A városban olyan felzúdulás volt, hogy aznap a BTG-nél forrtak a telefonok, olyan sok helyen történt hasonló. Eléggé jól lehetett dokumentálni, hogy ez a szemétszállítónak a felelősségkörébe tartozott. Nagyon komolyan és napi rendszereséggel tárgyal a BTG és a város vezetése a szolgáltatóval. Az átállás jelent problémákat, azt is hogy akiket a gépekre tettek nem nagyon ismerték a város sajátosságait. Ez persze nem jelenti azt, hogy 5 méterrel arrébb kell ledobni a kukát az utca közepére, mert azt viszonylag nehezebben viseli a kuka. Kétségtelen, hogy közel másfél hónap volt, amíg az adatokat nem kapták meg a korábbi szolgáltatóktól. Szóval volt itt sokféle probléma, amit kezelni kell, és még most is van. Nagyon komolyan dolgoznak ezen, és a BTG-nek sikerült elérnie, hogy egy olyan kollégát felvegyenek a szolgáltatóhoz, aki korábban is ezzel a feladattal volt megbízva, akinek van helyismerete, össze tudja gyűjteni a problémákat, közvetlen kapcsolatot jelent. A hivatal a cég vezetésével van állandó kapcsolatban. Az ígéret az az, hogy az ő hibájukból történt megrongálódott kukákat kicserélik és természetesen azon vannak, hogy az összes ilyen problémát kezeljék. Azt is, amit a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban említettek, a múltkori vezetőin sikerült megértetni, hogy azok nem jók és ki fogják cserélni őket megfelelő méretűre. Reméli, hogy rendeződni fog, a hozzáállás a vezetés részéről abszolút pozitív. Nyilván az a munkatárs, aki korábban a BTG-nél volt, és az érdiek nem alkalmaztak, – fogalmazzuk udvariasan – ő is mindent meg fog tenni annak érdekéden, és ők is és a BTG is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél előbb kisimuljon ez a történet. Abban biztos, hogy azzal a modern járműparkkal és azzal a háttérrel, azért azt tudni kell, hogy nagyon érdekes az a történet, – ez megint a közösségi média egy sajátossága – hogy napi rendszerességgel kapták a kritikát akkor, amikor az érdi szolgáltató nem vitte el a zöldhulladékot, mindenféle probléma volt, otthagyták a szemetet napokig. Szóval tudják, emlékszenek arra, hogy folyamatos gond volt. Most már azt látja, hogy néha visszasírnák. Hát most az új szolgáltatónak vadonatúj gépei vannak, a szemétlerakó a pusztazámori szemétlerakó a főváros kezelésében van, szóval saját szemétlerakója van, magyarul a szolgáltatás feltételei mindenképpen jobbak. Abból indultak ki, mint a vízszolgáltatásnál évtizedekkel ezelőtt. Ugye akkor sikerült elérni, azt, hogy a városban kétféle szolgáltató volt, az egyik a Fővárosi Vízművek, a másik pedig a lakóteleptől kijjebb az érdi szolgáltató, ahol másfél kétszeres volt a díj, hol volt víz, hol nem. Ma mindenhol megfelelően tudja biztosítani a Fővárosi Vízművek, most már fix árak vannak, ez most nem egy nagy szó, de ettől függetlenül a szolgáltatási biztonság, ellátási biztonság erősebb így, bár a rezsicsökkentés kapcsán pont most kapták meg azt, amit a Tarlós érában a Fővárosi Vízművektől, hogy gyakorlatilag nem képződik meg az amortizáció. Nemcsak a fejlesztésre fordítandó, – ugye ez a bővített amortizáció – hanem egyszerűen a fenntartáshoz szükséges források sem képződnek meg, ezért nagyon sok probléma van az ellátó hálózattal, de szerencsére itt nagyságrendekkel kevesebb, mint olyan területeken, ahol jobban elmaradott a történet. Ugye a csatornázásnál sem véletlen, hogy átálltak arra, amire átálltak, ez mind környezetvédelmi, mint ellátási biztonságból. Tehát a szemétszállítást összefoglalva, nagyon reméli, hogy ezek kisimulnak. Arra buzdít mindenkit, hogy jelezzék, ha gond van, el fognak járni annak érdekében, hogy ezek a lehető legtisztességesebb módon legyenek rendezve.

Laczik Zoltán képviselő: Kampánypropaganda helyett inkább egy budaörsi problémával szeretne foglalkozni, tolmácsolva több lakos kérdését. Szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy mi a helyzet a Szüret utca – Ibolya utca – Szabadság út kereszteződésébe tervezett úgynevezett okos gyalogátkelő hellyel. Volt terv arra nézve, hogy év elején, január-február környékén telepítésre kerül, úgy látja erre még nem került sor. Elmondja, hogy eredetileg közlekedési lámpát szerettek volna oda a lakosok, de ezt a főutat kezelő Magyar Közút Zrt. valami oknál fogva nem engedélyezte. Az okos zebra részben kiváltaná ezt a közlekedési lámpát, és vélhetően jelentősen javítana ennek a balesetveszélyes kereszteződésnek a közlekedési helyzetén. Mikor számíthatnak arra, hogy telepítve lesz?

Wittinghoff Tamás polgármester: Az elején kellett volna elmondania, hogy azért vannak viszonylag ilyen lazán ültetve, – az ok nyilvánvalóan az, hogy járványhelyzet van – mert azok, akik egyébként az asztal körül ülnének azoknak a jó része Skype-on jelen van. Reméli, hogy Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető is hallotta a kérdést. Egyébként azt, amit Laczik Zoltán képviselő elmondott, azzal egészítené ki, hogy neki mániája régóta, műszaki ügyosztályvezető meg tudja erősíteni, hogy legyen már valamilyen… A legfurcsább történet azonban az, hogy a Magyar Közút a szerinte legjobb megoldásokat folyamatosan megfúrta, miközben az országban máshol engedélyezték. Számukra érthetetlen módon, legutóbb Budakeszin látta, ami nagyon messze van, és ott nagyon érdekes módon a Magyar Közút engedélyezte azt, amit itt Budaörsön nem. De találtak olyan megoldást, amit már a Magyar Közút sem tudott keresztül húzni. Nem tudja, hogy most hogyan állnak.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A szerződést még múlt évben aláírták a kivitelező céggel. Az összes engedély a birtokukban van a Magyar Közúttól, bár feltételeket szabott, ezt a típust engedélyezni fogja. A szerződés szerint február hónap végéig kell leszállítani, reméli tudják tartani az ütemtervet és nem fognak megcsúszni. Bár elég sok panasz érkezett, hogy a külföldi beszállítóik a Covidra való tekintettel mindenhol csúsznak, remélhetőleg február végéig leszállítják és üzembe tudják helyezni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez azt jelenti, hogy február végére el is tud készülni, ha az égiek is és a csillagok is jól állnak össze?

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A szerződés szerint igen, de a jelzések alapján csúszni fognak, és azt kérik, hogy tolják ki a határidőt március 30-ra. Nagyon nem szeretné, hogy ez megtörténtjen, ezért folyamatosan tárgyalnak velük.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kétségtelen tény, hogy egy csomó autógyártási kapacitásnál, autójavításból kifolyólag sajnos tudja, hogy olyan nyersanyagoknál és olyan beszállítóknál olyan késedelmek vannak, hogy azok jelentős fennakadást okoznak.

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Két ügyben kéri a műszaki ügyosztály segítségét. Kőhegyen a Kőfejtő utcában a hétfői napon volt egy sajnálatos csőtörés, amiről azt a tájékoztatást kapta, hogy nagyjából 50 éves vezetékek vannak, amit egyébként a vízművek nagyon gyorsan orvosolt, de ezekkel bármikor lehet újabb probléma. Arra kéri az ügyosztályt, ha lehet valamilyen egyeztetést folytatni a vízművekkel, hogy azon a 200 méteres szakaszon hogyan tudnák megoldania cseréket, felújítást, rekonstrukciót, hogy ne történjen ilyen többet. A másik pedig az, hogy Kamaraerdőn tavaly a kutyafuttatónál volt egy vízvezeték-szerelés és azóta nem lett megnyitva a víz. Nyilván a tél miatt ez indokolt lehetett, de most, hogy közeledik a tavasz és a jó idő, arra kéri, hogy a vizet újra nyissák meg.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A Fővárosi Vízművekkel tartják a kapcsolatot, és kellemetlen, hogy nem tudják érvényesíteni az amortizációt a vízdíjban, ezért a felújítások tekintetében nehezen tudnak egyezségre jutni. Mindenféleképpen a Kőfejtő utcának ezt a szakaszát sürgőssé fogják tenni és kijavítani. A kutyafuttatón a BTG ki fogja nyitni a vizet, a tavaszi hónapokban, március végén szokták kinyitni a vizeket a játszótereknél, kutyafuttatóknál, közterületeknél fagyásveszély miatt.

Kisberk Balázs képviselő: Két témában kér szót. Először is azért, hogy köszönetet mondjon a Hivatal és a BTG munkatársainak, hiszen a legutóbbi viharkár után, ami a lakótelepet is érintette, példátlan gyorsasággal jöttek és állították helyre a kidőlt, letört fákat, ezzel nagy segítséget adtak a társasházaknak. Ezek szerint igaz a mondás, aki gyorsan ad, kétszer ad, ezúton is köszöni a gyorsaságot. A másik téma is a lakótelepet érinti. Közeledik a tavasz és megjelentek ismét a hajléktalanok, előszeretettel költöznek már most a társasházi lépcsők alá, próbálnak életvitelszerűen ott élni. Kéri a Hivatal segítségét, hogy lehetőség szerint próbálják ezt megelőzni, ne legyen ebből probléma.

Wittinghoff Tamás polgármester: A második kéréssel kapcsolatban eszébe jut az egyetlen olyan szervezet Magyarországon, aki a hajléktalanokon segít, és ami azzal kapcsolatban történt, de azt most nem részletezi. Köszöni a kéréseket, mindkét részét regisztrálta.

Löfler Dávid képviselő: A Kaktusz utca lakói fordultak hozzá, ami aktuális lenne, nagyon fontos kérdés, hogy a zsákutca táblát régóta nem látják az utca végén és fontos lenne a kihelyezése, hiszen elég sok autó fordul be az utcába azt gondolva, hogy menekülő útként használható és a Muskátli utcával át van kötve. Továbbá a vízbekötés kapcsán is, közvilágítás kapcsán is lennének kérdéseik. Hozzá azért fordultak, mert próbálták elérni a helyi képviselőjüket, Farkas Benedeket. Két levelet át is küldtek, az egyik 2021. október 13-án kelt a másik 2022. február 3-án. Szerették volna ezekben a kérdésekben elérni a képviselőt, még telefon is keresték, de nem tudták elérni. Arra kéri Farkas Benedek képviselőt, hogy vegye fel velük a kapcsolatot, ha kell, ebben segít is, és átküldi az elérhetőségüket. Erre kéri a képviselőtársait is, hogy előfordul, hogy valaki egy e-mailt elnéz vagy nem veszi fel néha a telefont, de ha két e-mailt és több telefon próbálkozás után sem érhető el egy képviselő, akkor felmerül a kérdés, hogy jól végzi-e a feladatát és erre kér mindenkit, hogy erre figyeljenek oda.

A másik szomorú hír, hogy a mai ülésen fognak dönteni a 2022-es munkatervről. Már sokadik alkalommal nyújtják be azt a javaslatot, hogy évente két darab közmeghallgatás legyen, a kötelező, törvény által előírt egy darab helyett. Sajnálatos módon Polgármester úr megint úgy terjesztette elő a munkatervet, hogy megint csak egy darab közmeghallgatás lesz idén Budaörsön. Szomorú, hogy a lakosoknak évente egy darab alkalmat adnak csak arra, hogy felszólaljanak az ilyen kérdésekben. Ki tudja hányan vannak, akik szeretnének fontos kérdéseket felvetni, akik esetleg nem érik el a helyi képviselőt. Ha már kampány van, hadd vesse fel azt, hogy persze érthető, hogy a Budaörs Fejlődése Egyesület képviselői, meg a polgármester úr több fórumon is részt vesznek politikai céllal…

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, de lejárt az ideje képviselő úrnak. Kéri a műszaki ügyosztályt, hogy a Kaktusz utcával kapcsolatban válaszoljon.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A zsákutca táblát ki fogják javítani. Egyéb más, vízbekötés, közvilágítás iránti kérelem a Hivatalhoz a Kaktusz utcából nem érkezett.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt szerette volna kérdezni, mert az állítások valódiságát nagymértékben alátudná támasztani, ha bármiféle megkeresés lett volna. Az ő memóriája nem túl jó, de nem emlékszik semmi olyanra, hogy a Kaktusz utcával kapcsolatban bármi érkezett volna. Nem akarja a régi mondást idézni, mert még félreérthető lesz, de amiről nem tudnak, arról nagyon nehéz dönteni, azzal kapcsolatban bármit tenni. Bár képviselő úr arra, hogy belerúgjon a képviselő társába ezt ügyesen próbálta alkalmazni a szokásos stílusában.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A műszaki ügyosztályhoz ilyen kérés nem érkezett.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami a közmeghallgatások örökzöld témáját illeti, a kormány december 28-án vagy 27-én hozott egy döntést, nem sokkal karácsony előtt, amikor ők még dolgoztak sokan, de hát ez ilyen… Miről is van szó. Képviselő úr fel volt tavaly is háborodva, hogy csak egy közmeghallgatást tartanak, és azt is csak milyen körülmények között. Valószínűleg nem tűnt fel, hogy járvány van. Törökbálint polgármesterével és a környező települések polgármestereivel, függetlenül attól, hogy ki milyen pártállású, elég sokszor kommunikál, náluk éppen akkor elég sok beteg volt és ő azt mondta, hogy semmiféleképpen nem fognak tudni közmeghallgatást tartani, de még testületi ülést sem nagyon. Ehhez képest ők Budaörsön megtartották a közmeghallgatást tisztességesen, bár tényleg a 98%-a, biztos nagy kéjjel töltötte el Löfler Dávid képviselőt, arról szólt, hogy a jegyző, a polgármester, a főépítész milyen „galád gazemberek” azért, mert szabályozott körülmények között szeretnék engedni a város beépítését. Persze mostanában meg azt hallják, hogy ők milyen borzalmasan elengedik az építkezéseket. Ezt az ellentmondást a fideszeseknek nem nagyon sikerül feloldani. El kellene dönteni, hogy akkor például ebben a kérdésben mi a helyzet.

De hogy mi is történt december 27-én, a kormány ahogy szokta egyik este, éjszaka hozott egy rendeletet, hogy a tavalyi évben december végén nem kell, nem kötelező a törvényben előírt közmeghallgatást megtartani. Miért is tették ezt? Ez a szokásos személyre szabott jogalkotás. Az ellenzéki vezetésű települések jelentős része megtartotta, de nagyon sok kormánypárti nem. Tessék egy kicsit a saját házuk táján sepregetni és nem valótlan állításokkal sértegetni a másik oldalon ülő képviselőket és olyanokat állítani, mintha ők bármilyen információval kapcsolatban nem tennének meg azonnal mindazt, amit lehet. Azon a bizonyos közmeghallgatáson a több órás Frankheggyel kapcsolatos bűnlajstromuk felolvasása mellett két olyan hozzászóló volt, amiben érdemi intézkedése lett volna. Azt, ha egy e-mailben megteszik, akkor is megoldotta volna a hivatal, de a műszaki ügyosztály azt rövid úton meg is oldotta.

Hauser Péter képviselő: Néhány megkeresés érkezett hozzá, amit szeretne tolmácsolni a műszaki ügyosztály felé, amit majd személyesen is szeretne megbeszélni. Járdajavítások, ezeket majd kéri szem előtt tartani és tegyék be a járdaprogramba: a Budapesti úton a vasbolt előtt, ez a 94. szám, illetve a Széchenyi utcában megsérült a járda, illetve a Budapesti úton felbontották a járdát. Ezeket alkalmasint javítani kell. A Budapesti útról keresték meg, és ezt a közterület-felügyeletnek mondja, hogy a parkolási övezetekben az órákat kezdjék el megint ellenőrizni, mert tényleg újra P+R parkolóvá vált a városnak a keleti része. Az Audi elszállításának az ügyében tényleg ezt kérik, ez a 36. szám előtt áll. A behajtási engedélyek margójára elmondja, hogy az előző ülésen hoztak határozatot arról, hogy nem szedhetnek díjakat, és jártában keltében ahogy nézi a körzetében az építkezéseket és hogy miket tesznek tönkre a kivitelezők az építkezések előtt, a felszíni vízelvezetők vannak széttörve, az útburkolat széle felmorzsolódva és aki egy kicsit ért hozzá az tudja, hogy ez az útnak a halálát jelenti.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Csak annyit szeretne mondani, hogy a bizottsági üléseken felmerült kérdésként a költségvetésnél, hogy milyen képviselői észrevételek alapján vannak a járdafelújítások, akkor említette, hogy például ilyen esetben, amikor a képviselő jelzi napirend előtt a problémákat, így tudják minél gyorsabban megoldani a hiányosságokat. Természetesen az említett problémákkal foglalkozni fognak.

Farkas Benedek képviselő: A Kaktusz utcával kapcsolatban legutóbb ősszel a kabinetvezető úrral beszéltek arról is, hogy milyen pályázatokban lehet megoldást találni erre a vízproblémára. Többször szóba került már, kéri, hogy továbbra is foglalkozzanak vele. Onnan már egy cég is megkereste és lakók is. Egyébként azt is mondták, hogy – az majd kiderül, ha szembesülnek a valós számokkal, akkor mit mondanak – ők akár meg is finanszírozzák a vízbekötést, csak legyen megoldva, legyen rá lehetőség.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt is jegyezte a Hivatal és mivel több napirend előtti hozzászóló nincsen a két ülés között eltelt időszakról gyorsan igyekszik számot adni. Az előző Képviselő-testületi ülés december 8-án volt, amit követően a szokásos BKTV-s havi riporton, majd az Esély Társulás 15-i ülésén vett részt. Sajnos idén a karácsonyi köszöntéseket jegyző úrral csak felvételen keresztüli módon tudták a Hivatalon belül és azon túl is megoldani. Jó lenne, ha vége lenne ennek a járványőrületnek, mert ez egyszerűen kiöli az emberi kapcsolatokat. 16-án csütörtökön az Auchan társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársával egyeztettek a szellőzőgépek kapcsán volt a környéknek egy problémája, amit megoldottak egy alkatrész cserélésével. Ezt cserélni kellett valamennyi szellőzőn. Kérdezi a műszaki ügyosztályt, hogy kaptak-e visszajelzést, hogy a mérések igazolják-e azt, hogy megszűnt a zaj.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Nem kaptak még visszajelzést.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy figyeljenek oda erre az ügyre. 17-én egy szomorú eseményen vettek részt munkatársak, egy korábbi irodavezető dr. Pálóczi Magdolna temetése volt ezen a napon. 20-án, hétfőn a kerékpárúttal kapcsolatban Budakeszi polgármesterével történt egyeztetés. Utána jöttek az ünnepi időszakok. Január 13-án a Magyar Önkormányzati Szövetségnek volt egy ülése, ahol az agglomerációs együttműködésnek az előkészítése, illetve egy olyan szekció létrehozása volt a megállapodás, ami az itt keletkező problémákra keres megoldást. 14-én a Veolia vezetője, Palkó György volt nála, áttekintették a fűtési rendszer átvételével kapcsolatos kérdéseket. A BTG is azt jelezte és ő is úgy érezte, hogy az átvétel rendben lezajlott. 15-én a Sportcsarnokban asztalitenisz Európa Bajnoki mérkőzés volt, ahol sajnos nem sikerült túl jó eredményt elérni, nem sikerült a továbbjutás. 17-én Martin Piott, Bretzfeld polgármesterével skype-os egyeztetést tartott. Áttekintették az együttműködés lehetőségeit és mindketten abban a reményben búcsúztak, hogy előbb-utóbb lesz mód arra, hogy a szokásos rendezvények alkalmával a település civil szervezetei, illetve azok, akik a kapcsolatokat tartják találkozhassanak, mert ott is elég borzasztóak az állapotok, természetesen a járványügyi kérdésekre gondol. 18-án a Főpolgármesteri Hivatalban egyeztettek egy rendezvényről, ami aztán a későbbiek során került megrendezésre, erről még szeretne szólt ejteni. 21-én Menczer Tamás államtitkár jött bemutatkozni, mint képviselőjelölt. 23-án a templomban a kitelepítési megemlékezés, majd pedig 12 órakor koszorúzás a Mindszenty Óvodánál. 25-én „Merre tovább önkormányzatok?” négy polgármesterrel egy élő közvetítésben beszélgettek arról, hogy az önkormányzatiság helyzete hogyan néz ki. Milyen kitörési lehetőségek vannak, vagy éppen milyen változásokra van szükség. Összefüggésben van azzal is, amit már sok kormánypárti polgármester is szóvá tett azzal kapcsolatban, hogy mennyi hatáskör és ahhoz képest mennyire kevés forrás áll az önkormányzatok rendelkezésére, különösképpen a kicsi településeken. 26-án szerdán egy amerikai diplomata Benjamin Wittes volt a vendége, aki a magyarországi politikai helyzetről érdeklődött. Kendőzetlenül volt őszinte. Ugyanezen a napon a Babtéren volt bemutatólátogatás a képviselők részére. 28-án volt az a bizonyos Főpolgármesteri Hivatalban tartott egyeztetés, ahol az agglomerációs polgármesterek, fővárosi polgármesterek, hozzá teszi számos kormánypárti polgármester jelenlétében is zajlott le. A témája az volt, hogy mit lehet tenni azzal a problémával, ami lassan egy évtizede elindult és ami az utóbbi 5-6 évben a különböző építéshatósági változtatások kapcsán olyan szinten lehetetlenítik el az agglomerációs településeket, hogy gyakorlatilag eszközük sincsen a dolgok megváltoztatására. Vagyis a főváros számára is, a fővárosból való kiköltözés is problémákat generál. Nemcsak azért, mert csökken a lakosság száma, hanem azért, mert a főváros ezzel együtt egy közigazgatási, kulturális központja az országnak, ami azt jelenti, hogy iszonyú mennyiségű forgalmat generál, a munkahelyek és egyéb okok miatt. Természetesen a fővároshoz való kötődés a kiköltözők jelentős részénél megmarad. Persze ez kétirányúvá is vált, közlekedési, építéshatósági, szabályozási kérdéseket kell megoldani, közel 3 millió ember él a fővárosban és abban az agglomerációban, ami szorosan kapcsolódik hozzá, vagyis kvázi egy Magyarország szíve program keretében – ez Széchenyitől származik egyébként – kellene és szeretnének közösen együttműködve megoldásokat találni. Erre intézményesített formára is lesz majd javaslat, ami nyilván majd az önkormányzatokhoz kerül.

30-án Érd ellen játszottak kézilabda meccset, ott se sikerült jó eredményt elérni. Reméli most hétvégén jobban fog sikerülni. Február 1-jén a Magyar Hang kereste meg az önkormányzatok helyzetével kapcsolatban, erről készítettek riportot. 3-án a pedagógus szakszervezet vezetősége kereste meg, mert aggódnak annak kapcsán, nem a sztrájkkal kapcsolatban, nem azért, hogy milyen módon próbálja meg ellehetetleníteni az állam a sztrájkjogot, hanem mert van egy olyan feladata, a jelenlévők biztos tudják és haragszanak is érte, mert egy demokráciában, hogy veszi a bátorságot, aki az önkormányzatoknál dolgozik 3 évtizede, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat fogja össze az ellenzéki oldalon. Azzal az aggodalommal keresték fel, hogy kis településeken olyan alacsony a finanszírozás jelenleg, hogy ha visszakapják az önkormányzatok a jogot, hogy fenntartók lehessenek, akkor még azt a minimális pénzt sem, ami egyébként egészen elképesztő, félnek, hogy nem jut el az oktatásban résztvevőkhöz, ami jelenleg rendelkezésre áll. Megnyugtatta őket, hogy erre van nagyon jó technika, hogy ez garantáltan eljuthasson oda. A jelenség azért eléggé ijesztő, hogy elmaradott térségekben milyen helyzetek vannak. Ehhez hozzátesz, hogy például egy vidéki önkormányzatnál az állam által elismert létszám mellett egy ötven év körüli, 27 év munkaviszonnyal, köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező mérnök durván 270 000 Ft-ra jogosult az állam által elismerten. Ha nincs saját bevételük, akkor ennyit tudnak fizetni. Ha átmegy a szomszédos nagyobb településre az Aldiba dolgozni, akkor ennek a négyszeresét kapja meg. Az önkormányzatokkal kapcsolatban a HVG is kereste február 4-én. Sajnos 8-tól a Covid kivonta a forgalomból. Így 13-án sem tudott részt venni Göncz Árpád születésének 100 évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, ami itt volt a városháza mellett. Magyar Önkormányzatok Szövetségének ülése volt 16-án Pécsett, itt még Skype-on vett részt. 22-én szakszervezetekkel történő egyeztetés a költségvetést illetően.

Történt valami, amiről most egy kicsit hosszasabban szeretne beszélni. Jelentősen érinti és aggodalommal tölti el a budaörsieket, a budaörsi idős otthont. Nyilván mindenki tudja, hogy közbeszerzés útján a Magyar Evangélium Testvérközösség szervezete működteti, tartja fent, méghozzá olyan módon, hogy bárkivel, akivel beszél és ott hozzátartozója van, olyanokat mondanak, mintha angyal szállna az intézmény területén, mert olyan módon bánnak és gondozzák az időseket. Magyar Evangélium Testvérközösséget 1981-ben még a Kádár érában jegyezték be, ami egy metodista hitvallású protestáns egyház. 1951-ben született Iványi Gábor, aki 11 gyerek közül a másodszülött és 6 gyermeke van. Kádárék idejében is börtönbüntetésre ítélték, igaz, hogy azt aztán felfüggesztették, mert nem tartották helyesnek azt a tevékenységet, amit ő már akkor folytatott, hogy a szegényeket és az elesetteket támogatja. 1970-ben többekkel alapította meg a SZETA-t, a szegényeket támogató alapot, amit szintén üldözött a szocialista időszak Kádár rezsimje. Az illegális ellenzéki mozgalom egyik meghatározó vonala, a Beszélő kör egyik alapítója is volt. Azért mondja el mindezt, mert Magyarországon ma egyetlen olyan egyház van, amelyet az állam nem ismer el. Egy olyan országban, ami állítólag, Varga Judit igazságügyi miniszter szerint jogállam, az állam mondja meg, hogy ki lehet egyház, és ki nem lehet egyház. A Magyar Evangélium Testvérközösség nem lehet egyház. Aggodalommal figyeli, hogy Isten előtt Orbán Viktor és Lévai Anikó házassága, illetve a gyerekük megkeresztelése az legális-e vagy sem, mert Iványi Gábor, mint lelkész volt az, aki őket összeadta és a gyereküket megkeresztelte. Lehet, hogy ez is érvénytelen. Mindenesetre az, amit művel a jelenlegi kormányzat ezzel az egyházzal, az példa nélküli, igazi gazemberség. 2017-ben Strasbourgban született bírósági döntés, ami a magyar államot kötelezte arra, hogy a diszkriminációt szüntesse meg, nem lehet egyházak között különbséget tenni, ez a lelkiismeret és vallásszabadág része. Nem fog felsorolni olyan egyházakat, ami egyébként egészen döbbenetes módon mégis megkapták az egyházi rangot, nyilván megfelelően gazsuláltak a hatalomnak. Az Iványi-féle egyház a mai napig nem kapta ezt meg, miközben ez a szervezet az egyetlen olyan felekezet, amelyik gyakorlatilag az életük jelentős részét a legnincstelenebbeknek, legrászorultabbaknak szentelik. Hajléktalan szállót működtetnek, – Kisberk Balázsnak erre utalt, hogy veszélybe került az az ellátó hálózat – kórházat működtetnek, annak érdekében, hogy ezeket az embereket, ha megbetegszenek el tudják látni, óvodákat, iskolákat, főiskolát működtetnek, olyan gyerekek számára, akik a legnincstelenebbek. Ilyenkor eszébe jut a nagybátyja, aki, mint szalézi szerzetes, ugyanebben az elkötelezettségben volt, hogy a legrászorultabb gyerekek számára oktatást és nevelést biztosítson. A szocialista rezsimben ezt feloszlatták és üldözték, még a szerzetes rendjével együtt is. Az Orbán rendszer ugyanezt teszi ma az Iványi-féle egyházzal, miközben olyan feladatokat látnak el, amelyet az államnak lenne kötelezettsége, csakhogy az állam kriminalizálja a hajléktalanokat, ahelyett, hogy segítené őket. Ehhez képest számos idősotthont is működtetnek példa értékűen, például a budaörsit is. Attól fél, hogy ezzel veszélybe került a működtetése is. Természetesen egyeztetett az intézményvezetővel, ahol minden dolgozó felvette a munkát és keresik azt a megoldást, hogy mi van akkor, ha véletlenül fennakadás történne a működtetésben. Azt tudni kell, hogy az állam pillanatnyilag azzal az összeggel, amit hazudnak, hogy az államnak tartozik az egyház, annak a többszörösével tartozik. Cinikus és pofátlan módon, a 2017-es strasbourgi bírósági döntést ugyan végrehajtották, amit az EMMI ki is jelentett, megtették azt, ami a bírósági ítéletben van. Csak annak két része van, az egyik, hogy a 2017-ig tartó időszakot rendezni kell, a másik pedig, hogy nem lehet diszkriminálni. Ha ma ő kirabolja Czuczor Gergelyt és ezért megbüntetik, az nem jelenti azt, hogy holnap is kirabolhatja, meg holnapután is kirabolhatja, meg csak akkor jut jogorvoslathoz, meg a vagyonához, ha újra bírósági döntés lesz. Ezt az egyházat gyakorlatilag a magyar állam kirabolja, majd azt mondja, hogy szigorú költségvetési fegyelem megsértése miatt eljárást indít ellene. Vagyis a 2017 óta tartó időszakban semmiféle kiegészítő támogatást, semmiféle összeget, mindazt, ami megillette volna az egyházat, nem kaptak meg. Sőt ott tartunk, hogy 2016-2019 között a négy év 1%-t nem utalta át az ő részükre, azt az összeget sem, amit ő az ő javukra utalt. A magyar állam nyilván egészen más célokra, lehet, hogy remek stadionok építésére, vagy más egyházak – akik fájdalmasan hallgatnak most – támogatására milliárdokat adott. Mondjuk esetleg határon túli egyházi szervezeteknek is.  Ezt elképesztőnek és elszomorítónak tartja. Felvették a vezetőséggel is a kapcsolatot és annak érdekében hogy az idősotthon működésében ne lehessen zavar, fogják keresni a megoldást. Addig pedig szomorúan nézik a köldöküket, hogy milyen országban élnek.

Löfler Dávid képviselő nem tudja milyen ügyben szeretne felszólalni, de erre már sajnos nincs lehetősége, így a napirendek tárgyalása következik.

Napirendek tárgyalása:

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Rendelete

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné jelezni, hogy Szita László könyvvizsgáló megvizsgálta a Hivatal által elkészített és benyújtott költségvetési rendelet tervezetett és rendben találta, ahogy utalt már rá a két ülés között eltelt időszak eseményei kapcsán, a  szakszervezetekkel megtörtént az egyeztetés, köszönet hangzott el, hogy azon körülmények között, amiben, amiben jelen pillanatokban a város van, még tartják és tudják tartani azt a színvonalat, ami az ő támogatásuk – legyen szó állami fenntartású iskolákról, óvodákról, bölcsődékről, stb., önkormányzati közalkalmazottakról van szó, a támogatásukat tudja biztosítani az önkormányzat, magasabb színvonalon nyilván, mint más településeken. Az önkormányzat, s akkor most idéz a költségvetés előterjesztéséből „Az önkormányzat költségvetésének összeállítása során óhatatlanul is szembesülnünk kell az önkormányzati feladatfinanszírozás és az önkormányzati gazdálkodás magyarországi anomáliáival. Az Mötv. 106.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az önkormányzati vagyon vonatkozásában az önkormányzat az Mötv. 107.§ értelmében tulajdonosként maga gazdálkodik. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint is a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény szerint – melyet Magyarországon az 1997. évi XV. törvénnyel hirdettek ki – a helyi önkormányzatok a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek. (Charta 9. cikk 1. bekezdés) Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Monitoring Bizottsága a jelentésében kimondta, hogy a Charta 9.1-es cikkében előírtakat Magyarország nem teljesíti, mert nem csak nem kapnak az önkormányzatok kötelező feladataikkal arányos támogatást, hanem még a tulajdonukat képező saját forrásokat is részben elvonják tőlük. Az önkormányzatokra vonatkozó magyar szabályozás ezért nemzetközi szerződésbe is ütközik. A magyar önkormányzatok esetében megállapítható tehát, hogy a jogszabályokban lefektetett garanciák nem érvényesülnek, az önkormányzatok nem gazdálkodhatnak szabadon saját vagyonukkal. A szolidaritási hozzájárulás állami elvonása az önkormányzatok saját bevételeinek egy részének jogszabályellenes elvonását jelenti. A kötelező feladatok nem megfelelő állami támogatása, a nettó finanszírozás módszere alkotmányellenesen, törvényellenesen, és nemzetközi szerződésbe ütköző módon korlátozza az önkormányzatok gazdálkodási szabadságát. Budaörs Város Önkormányzata is ennek az alkotmányellenes, törvényellenes, nemzetközi szerződéssel ellentétes állami beavatkozásnak a szenvedője.” Ilyen körülmények között alkották meg az idei költségvetést, ami nagyon nehéz feladatot jelentett Jegyző úrnak, a pénzügyi irodának és mindazoknak, akik ebben részt vettek, s amely végül is Testület elé került törvényes határidőn belül. Világosan látható az előterjesztésből, hogy a bevételei az önkormányzatnak gyakorlatilag és kizárólag a saját bevételeire korlátozódnak, ami azt jelenti, hogy az adó, iparűzési-, építmény-, telek-, és ezzel kapcsolatos bevételek mintegy 11 milliárdos összege az, ami a gerincét alkotja a költségvetésnek. Miután elképesztő módon nőtt az infláció, s ezzel kapcsolatosan nyilván a bér- és az ezeket terhelő járulékterhek is jelentősen nőttek, eljutottak oda, hogy most már bizonyosan elmondhatják, hogy az a megfontolt és óvatos gazdálkodás, amivel kapcsolatban persze korábban érte őket kritika, az nagyon helyes volt, hiszen az idei költségvetésben, ahhoz, hogy a működési-kiadási oldalt finanszírozni tudják, ahhoz a korábban fejlesztésre szánt hatmilliárd forintos nagyságrendű összegből 2,3 milliárdot működésre kell bevonni. Ez azt jelenti, hogy felélik a működéssel, a folyó kiadásokkal azokat a forrásokat, amikből nagyon komoly fejlesztéseket kellene megvalósítaniuk, s természetesen további, arra a nem várt esetre, ha ez az őrület folytatódik, kétmilliárd forintot a jövő évi költségvetésre is félretettek, hiszen az infláció jelen pillanatban is elég komoly terheket jelent, a beruházásoknál az építőanyag árak növekedése szintén meglehetősen sújtja az önkormányzatot, amint ahogyan az  arra ráterhelődő állami forrás, az ÁFA is szintén terheli ezeket a beruházásokat. Ebből az következik, hogy a jövő évre is, ha gondolnak, akkor tartalékolni kell és így tudnak a hatmilliárdos forrásból mintegy kétmilliárd forintos fejlesztési összeget biztosítani erre az évre, ami nem jelenti azt, hogy hatalmas új beruházások indulnak, inkább azt jelenti, hogy azokat a legfontosabb, legszükségesebb feladatokat igyekszik az önkormányzat megvalósítani, végrehajtani, ami a meglévő minőség fenntartására, vagy az égetően szükséges fejlesztésekre fordítandó.

Löfler Dávid képviselő: A televízió nézőinek és az itt ülőknek mondja, hogy erre a hosszú politikai beszámolóra, amit polgármester úr elmondott nincs lehetőségük válaszolni, nem arról van szó, hogy nem szeretnének, egyszerűen nincsen rá lehetőségük. Napirend előtt két perce volt, így nem tudta befejezni a mondandóját. Félő, hogy elveszi a szót hamarosan polgármester úr tőle, de azért a Kaktusz utcára hadd térjen vissza annyiban, ha már le lett hazugozva, hogy a Kaktusz utcában élők is nézték a közvetítést, fel vannak háborodva. Ő azt mondja és azt tudja ígérni mindenkinek, aki nem éri el az önkormányzati képviselőjét, hogy forduljon hozzá, vagy képviselőtársaihoz, Czuczor Gergelyhez vagy Kapitány Gáborhoz, ők ezeket a témákat fel fogják vetni, attól függetlenül, hogy itt vannak nála az e-mailek, lehet nyugodtan…

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr! Az SZMSZ-t gondolja, hogy ismeri. Ő nem Kövér László, s nem fog úgy viselkedni, ahogy a házmester viselkedik a Parlamentben, s nem fog pénzbírságokat kiszabni – szerencsére ilyen jogosítványa nincs és nem is szabad, hogy legyen, – de az SZMSZ világosan rendelkezik arról, hogy egy napirendnél a napirendhez tartozó kérdésekben kell válaszolni. Ő tudja, hogy képviselő úrnak van kapcsolata egy ott élő valakivel, akárhogy van felháborodva a Kaktusz utcai ott élő, nem fogja most hosszasan elemezni, hogy amit mond, az miért nem felel meg a valóságnak. Ha nézik a Kaktusz utcaiak, akkor nagyon kéri, hogy szíveskedjenek a polgarmester@budaors.hu -ra leírni, csatolni mindazokat a leveleket, amiket – ezek szerint akkor nem mondott igazat az Ügyosztályvezető – ők elküldtek, hogy el tudjanak járni ezekben a kérdésekben. Mindenkit arra szeretne kérni, hogy maradjanak a napirendnél, egyébként politikai beszámolót, s politikai kérdést egyedül Czuczor Gergely buzdított az április 03-i választásra, amivel ő természetesen nem ért egyet, egyfelől azzal sem, hogy ezt tette, másrészt azzal sem, ami tartalmilag ebben volt, mert nyilván más a politikai hozzáállásuk, de ebben szerinte semmi meglepő nincsen. Ugyanakkor az, hogy ő elmond egy olyan kérdést, ami súlyosan érinti Budaörsöt egy intézmény kapcsán, s az erre vonatkozó jogállamisági problémákra felhívja a figyelmet, vagy az önkormányzatnak a pénzügyi költségvetésével kapcsolatos  kérdésekben elmondja a kereteket, az lehet, hogy politikai deklarációnak tűnik, csak azért, mert az. Politizálni az a közélettel való foglalkozást jelenti. Mondhatja azt, hogy rózsás a helyzet, minden a legnagyobb rendben van, de az a helyzet, hogy beszél Törökbálint polgármesterével is, beszél más kormánypárti polgármesterekkel is, beszél Tab polgármesterével, az önkormányzati szövetségek között is van kommunikáció, s nem tud olyan szövetségről, amelyik a jelenlegi költségvetés tervezési szituációjával elégedett lenne. Ha ezt Ön politikai deklarációnak tekinti, akkor azt kell, hogy mondja, igen, az, nagyon szomorú politikai deklaráció. Visszaadja a szót, s azt kéri, hogy ne térjen el a tárgytól.

Löfler Dávid képviselő nem kíván hozzászólni

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor köszönik szépen, azt hitte, még a költségvetéshez akar hozzászólni. Czuczor Gergelyé a szó.

Czuczor Gergely képviselő: Kaktusz utcát is biztosan érinti majd a költségvetés, ha létrejön itt majd az, amit Benedeknek ki kell járnia, ez legyen a jövő zenéje. Térjenek rá a tárgyra, hiszen az első napirendi pontnál vannak, s szerinte sok budaörsit érdekli, milyen véleményt fogalmaznak itt meg a képviselők a Hivatal, Polgármester úr előterjesztéséről. Több gondolatot gyűjtött össze, engedjék meg neki, hogy ezeket rendszerezetten előtárja a tisztelt Testületnek. Az első, hogy az összeállításban nem könnyítették meg a dolgukat, korábban is hasonló struktúrában látták a költségvetést, de éveken keresztül kérték és kérik, hogy legyenek összehasonlíthatóak az adatok, a 2021 várható, a 2020-as tényleges pénzügyi felhasználása nincsen kimutatva, nincs egy érdemi táblázat, amire rá tudnának pillantani, s azzal összevetni, s pláne fontos ez most, hiszen egy válság sújtotta két év után vannak, jó lenne látni, összehasonlítva ezeket a jelenlegi kiadási, bevételi oldalakat.  Szerinte Budaörsnek a gazdasági stabilitása továbbra is szilárd lábakon áll, Polgármester úrnak ez a monológja, hogy ez az elvonás mennyire veszélyezteti a költségvetést, s a városnak a működését, ő ezt másképp látja. A számokból az derül ki, hogy az a gazdasági lendület, fejlődés, ami az országot jellemzi, az a városban is lecsapódik pozitív irányban, méghozzá úgy, hogy azt a hiányt, amit a költségvetés tartalmaz, 6,3 milliárd forint – bődületesen nagy összeg – ezt gyakorlatilag saját belő forrásból tudják fedezni, ez mindenképpen egy örömteli megállapítás.  Az a hárommilliárd forint, amit szolidaritási hozzájárulásban elvonnak, ugye Polgármester úr most támasztotta alá, egy három perccel ezelőtti elmondott történetében, amikor szegény településeknek a polgármestereivel találkozott, hogy miért van erre szükség, ott pontosan attól szenvednek, hogy ott a bevétel nincs ilyen magasan jegyezve, nincs is iparűzési adójuk, tehát szükség van erre a szolidaritásra részükről is. Ezzel együtt, a hárommilliárdos hozzájárulással még marad 3,3 milliárd, ami szabadon felhasználható összeg, s ebből, saját erőben kétmilliárd forintot tudnak költeni beruházásra a 2022-es évben, tehát itt bőven van olyan összeg, s olyan lehetősége a városnak, ami a fejlődést lehetővé teszi. A budaörsiek tegyék a szívükre a kezüket, hogy ezt a fejlődést látják-e, látták-e az elmúlt években? Szerinte nem látható ennek az összegnek az elköltése, itt nagyfokú pazarlás az, ami inkább tetten érhető. Hiányolta az előterjesztésből, hogy a kapott állami támogatások nincsennek részletesen feltüntetve, tehát, hogy mit finanszíroznak abból valójában, miből mennyi támogatás jut, hivatal, szociális szféra, étkezések, stb. Van a szöveges rész 8.§. első bekezdésében egy nagyon fontos mondat, ami évről-évre visszatér, de idén is el szeretné mondani a kedves budaörsieknek, hogy a polgármester jelen felhatalmazással, ha ezt most elfogadja a Testület, akkor havi szinten tízmillió forint fölött tud diszponálni, ami azt jelenti, hogy 120 millió forintot gyakorlatilag saját maga bárhová átcsoportosíthat. Nyilván, ez bejön majd Testületre, vagy beszámolóban, havonta van testületi ülésük, de hogy ez az ő jogköre, tehát igen nagy mozgásteret ad a polgármesternek, kérdés az, hogy jó sáfárkodik-e ezzel. A 20.§ szintén egy szöveges rész, itt van egy illetménylap emelés, amit nem vitatnak, de az, hogy előre be van tervezve gyakorlatilag a hivatali dolgozóknak a jutalmazása, méghozzá komoly összeggel, abból azt a következtetést tudja levonni, amit épp Karácsony Gergely  a minapi meghallgatásán mondott, hogy tévedett az egyik osztályvezető, ennek ellenére komoly jutalmat adott neki, tehát gyakorlatilag itt is, ha valamiféle munkavégzés van itt, függetlenül annak minőségétől, biztos, hogy érdemessé válik a jutalomra. Ez egy kérdés a részéről, örülne, ha legalább éves szinten behoznák eléjük, hogy látnák, hogy melyik vezetője a Hivatalnak adott esetben milyen jutalomra jogosult, az adott munkáját ők is tudnák ez által méltatni, vagy legalábbis belelátni ebbe. A gazdasági társaságok támogatása nincsen kirészletezve, s a szöveges részből még egy fontos dolog, nem tud oldalszámot mondani, de a működési célú támogatások államháztartáson belül résznél, ahol a nemzetiségi önkormányzatok pályázatáról van szó, ott van egy olyan fordulata a mondatnak, hogy „korábbi évek alapján” tíz millió forintot terveznek. Ő megnézte, hogy 2020-ban még 20 millió forint volt, s az azt megelőző években is annyi volt, ez egyetlen egy évet leszámítva mindig is húszmillió forint volt, tehát ezt nem érti, hogy miért a korábbi évek alapján kifejezés, amikor egyetlen évről, egy válságterhelt évről beszélnek, tehát itt van egy visszalépés, Budaörs nemzetiségeit továbbra is csak fojtottan, a fél költségvetéssel próbálják, vagy kívánják támogatni. Szöveges rész még mindig, 3.22 rész, ”U” alakú ház fűtésrendszerének szétválasztásával kapcsolatban az ottani képviselőt kérdezné, hogy a Nádasdűlő sétány társasházainak fűtésellátását biztosító vezetékek műszakilag szükséges rekonstrukciójára elő van irányozva 250 millió forint, s az lenne a kérdése, hogy a VEOLIA, aki megkapta a koncessziót, ő mennyivel járul hozzá ehhez a beruházáshoz? Hiszen már elköltöttek több, mint 400 millió forintot a Lévai utca és környékének vízvezeték cseréjére, ami a fűtés kapcsán volt, majd átadták a jogot a VEOLIA-nak és most még 250 millió forintot beletesznek egy hasonló projektbe, amikor az volt a mondás, hogy ezek a terhek az önkormányzatról lekerülnek, s a VEOLIA-nak lesz a feladata, aki megnyerte a koncessziót, hogy a jövőben ilyeneket megejtsen. Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek működése, finanszírozása kiadások egyes irányítószervi támogatások folyósítása résznél 2022. évre 5,7 milliárd forintot költ el az önkormányzat saját magának a működtetésére. Brutális összeg, óriási szám. Azt szeretné tudni, hogyha megnézik az önkormányzat égiszében dolgozóknak a főre vetített összegét, az mennyi lehet, mekkora lehet, ebből nem tudja kiszámolni.  Kérne egy választ erre, hogy mennyi lesz a fajlagos költsége ennek az 5.750.553 e millió forintnak. Gigászi összeg, számára pazarlásnak tűnik, hogy majdnem 6 milliárd forintot a saját hivatali működésükre fordítanak. Ez az iszonyatos nagy költség pont a beruházások elől veszi el a lehetőséget, azt, hogy legyen saját önálló színháza a településnek, hogy legyen a főút rendbe téve, hogy legyenek olyan fajta előremutató beruházások, amit hiányolnak ők, budaörsiek. Egy megállt fejlődést tapasztanak a városban, s ebben szeretnék, ha változás lenne. Polgármester úr mondta, hogy ő nem buzdít, hogy menjenek el szavazni, ő viszont mindenkit buzdít, hogy menjenek, s Menczer Tamásra szeretné, ha szavaznának, merthogy a demokrácia ünnepe április 03-a, el kell menni, s reményei szerint minél több budaörsi részt vesz ezen a lehetőségen. Nem ejtett szót Polgármester úr, pedig fontos volt, hogy korábbi évek gyakorlatát megpróbálva, ők próbáltak javaslatokat megfogalmazni a költségvetéshez, hogy ha a 21 milliárd kiadási oldalt nézi, akkor 0,6 % összegben tettek javaslatot, tehát még az fél százalékot picit meghaladva, amit nem módosítóként hoztak be, mert korábban az volt a panasz, hogy ne módosítsanak, hanem kezdjenek el egyeztetni, tárgyalni, így erre tettek egy kísérletet. Beküldték Polgármester úrnak, Jegyző úrnak a javaslatukat egy 131 millió forintos tételt, amiből felsorolna néhányat. Az egyik ilyen pontjuk lett volna, amit évek óta kérnek, s mindig visszautasításra kerül a BFE részéről és sajnos a Gazdakör jelenlévő képviselőinek a részéről is, hogy kezdjenek el foglalkozni a piac befedésével, illetve a tisztálkodási lehetőségek ottani megteremtésével. Három éve kérik ezt, hogy kezdjenek el ezzel foglalkozni, tervezzék meg, nem az, hogy építsék meg, de legyenek tervek, amit egy pályázat kapcsán be tudnak nyújtani akár az Agrárminisztériumnak, vagy bármely más fejlesztési lehetőségnél. Valami csodának a folytán magának a Gazdakörnek a vezetője sem támogatja ezt, nem tudják, miért, hiszen ott van egy jól működő piac, ami korábban, évekkel ezelőtt a jelenlegi Kormánynak a kezdeményezésére született országos kezdeményezés volt, amelynek a helyi megjelenését szerinte mindenki üdvözli, de nem értik, hogy miért nem támogatja a Testület ennek a Gazdapiacnak a kulturált körülmények közé való berendezését. Tető és illemhelyiség, nem egy nagy kérés. Budaörs a XXI. században elkölt 21 ezer millió forintot egy évben, akkor miért nem tudja ezt megejteni. Mi ennek az oka? De ez egy kiragadott példa volt, sorolhatná, de látták a javaslatokat, s nem igazán láttak ezekhez érdemi hozzászólást a bizottsági üléseken sem jött olyanfajta jelzés feléjük, hogy megbeszélést, tárgyalást kezdeményeznének.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt mondta képviselő úr, hogy el kellene kezdeni gondolkodni. Ő végig azon gondolkodott a hozzászólás alapján, hogy képviselő úr vajon szándékosan mond olyan dolgokat, amik nem igazak, vagy nem vett részt a bizottsági üléseken és fogalma nincs mi történt? Ő maga, miután akkor éppen még covidos volt, megkérte, hogy ezeknek a jegyzőkönyveit sürgősen küldjék át, s elolvasta, így most megdöbbent, hogy miféle tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot képviselő úr, tényleg, egészen elképesztő.  Nem szorul védelemre a Gazdakör vezetője, Kisberk Balázs, ő valószínűleg azért nyilatkozott úgy, éppen a bizottsági ülésen, mert ő egy normális ember, aki pontosan tudja, hogy nem biztos, hogy ez a végleges helyszíne a piacnak. Egyébként vannak elképzelések, hogy ha mégis ez lenne, hogyan lehetne, de azért egy lakótelep mellett vannak, ahol számos probléma van, lakosságiak, nem csak a Kaktusz utcából jönnek észrevételek, hanem a lakótelepről is sokszor.  Ő nem ért egyet ezzel, mert szerinte el lehet viselni azt a szombati egy napot és tényleg nagyon klassz dolgokat lehet ott venni, rendszeresen vásárolja a finom parenyicát, amit gyermekkorában imádott és máshol nem lehet hozzájutni, de ez csak egy kiragadott példa volt és személyes. Elhangzott az, hogy miért. Amikor a 250 millió forinthoz sikerült eljutnia, ami a fűtési vezetékek finanszírozására vonatkozik, akkor úgy volt vele, hogy jól van, végig mondja aztán majd megpróbálnak válaszolni, de hogy tényleg nem tudja, hogy a költségvetés hogyan néz ki? Tényleg nem tudja, hogy a költségvetési oldalon tervezni kell azt, ami kiadás? Hogy tényleg nem volt itt amikor erről a testület döntött, hogy a VEOLIA ehhez mennyit ad hozzá? Tényleg ezekkel abszolút nincsen tisztában és vádaskodik és mond mindenféle olyan szamárságot, aminek a valósághoz semmi köze nincsen? Azt mondja, hogy az ő monológja, meg milyen nagyon jó, hogy saját forrásból tudják finanszírozni, ezek szerint képviselő úr hülyeségnek tartja azt, amit ő a szolidaritási hozzájárulásról mond. Székesfehérvár egy kicsit jobb anyagi helyzetben van, mint Budaörs, s Székesfehérvárnak a polgármestere, Cser Palkovics András a minap tette közzé, hogy ebben az évben meg kellene feleznie a Kormánynak a szolidaritási hozzájárulást, s lassan mondja, hogy képviselő úr is értse, hogy a települések, nem csak Székesfehérvár, nem csak Budaörs, működési problémával küzdenek, s felélik a saját fejlesztési forrásaikat. Képviselő úr boldog attól, hogy miközben több tízmilliárdos fejlesztési igény van a városban felélik a fejlesztési forrásaikat működésre, s képes azt mondani, hogy milyen marha nagy összeg az, ami bérre, fizetésre megy. Tényleg, szerinte holnap – itt a színház igazgató úr – a színházat holnap bezárják és szélnek eresztik a Társulatot és akkor nem lesz fizetés, s annyival jobb lesz a költségvetés helyzete. Az óvodákat is bezárják, az óvonőket sem fogják fizetni és az összes közalkalmazottat, köztisztviselőt haza zavarják, végül is, miután nincs semmilyen építéshatósági jogkör, lehet, hogy a Hivatalt is szélnek kell ereszteni, s akkor lehet, hogy az a káosz, ami az országban van még jobban eluralkodik, de legalább nem kerül pénzbe. Egészen el van képedve. Jegyző urat arra szeretné kérni, hogy azokra, amik itt a struktúráról össze lettek hordva, legyen szíves ezeket elmondani, ő már csak egyre szeretne reagálni, mert valahogy úgy ki lett emelve, hogy a polgármesternek milyen jogköre van. Tényleg nem szeretne ezzel előhozakodni, hogy a FIDESZ szokta azt mondani, hogy a választáson valamiféle eredmény született, de szerinte azt a felhatalmazást mégiscsak megkapta egy közvetlen választáson, hogy bizonyos összegekről, amikor a Képviselő-testület nem tud dönteni, rendelkezzen. Mondjon egy olyat, egyetlen egy olyat, amit szabálytalanul, nem olyan célra, ami közérdeket szolgált használt volna fel az elmúlt harmincegy évben, mert akkor volna alapja bárminek is, amit erről mondott, különben pedig szemtelenség.

dr. Bocsi István jegyző: Megpróbálja visszaidézni nagyjából. Nagyon terjedelmes ez az előterjesztés, sokat kell nyilván olvasni, hogy az ember áttekintse. Van egy 37. sz. melléklete, ami arról szól, ugyanolyan struktúrában, mint eddig mindig, hogy 2022-ben és 2021-ben milyen teljesítések történtek ugyanebben a rendszerben, tehát, ha képviselő úr azt keresi, amivel kezdte, hogy nem összehasonlítható, mert nincs erre adat, akkor azt megtalálja a 37-es számú mellékletben. Ha ez véletlenül mégsem lenne elegendő, akkor ott van a mai második napirendi pont, a 2021-es költségvetés módosítása, ahol az utolsó teljesítési adatok teljesen ugyanebben a struktúrában áttekinthetőek. Elhangzott, hogy milyen óriási összeg az irányítószervi támogatás, baromi nagy összeg, 5,8 milliárd forint. S miről beszélnek? Az irányító szervi támogatás az az, hogy mondjuk van egy óvodájuk, annak van egy számlája, s arra az önkormányzat ad támogatást a Polgármesteri Hivatalon keresztül. Történik egy pénzügyi technikai elszámolás, hogy az, amit az intézményekre költenek, az megjelenik, mint intézmény finanszírozás a Polgármesteri Hivatalnál, de nem a Polgármesteri hivatal költi el, hanem az az intézmény, csak ott látható, hogy mennyit kell finanszírozni. Ez egy olyan technikai eleme a költségvetésnek, ami gyakorlatilag ezt az 5,8 milliárd forintot megduplázza, de ezt nem a Polgármesteri hivatal költi el, ő is, mert ő is egy intézmény, de alapvetően ez a város összes intézménye. Az lenne a jó, ha nem 5.8 milliárd lenne, hanem 58, 5 milliárd, mondjuk, mert akkor annyival többet tudnának a működtetésre költeni, hiszen ezt a város szolgáltatásaira költik el. Hogy sok-e a bér? Hát, összességében sok, nagyon sok, hisz milliárdokról beszélnek, viszont tegnap volt egy szakszervezeti egyeztetésük. Számára is érdekes volt, mert az ember ott szembesül legtöbbször azzal, hogy mi a valóság. Fölvetették az intézmény vezetők, hogy nagyon örülnek annak, hogy azon dolgozók esetében, akik a legalacsonyabb kereseti szinten vannak, ahhoz a város hozzá tud tenni, s az óvodai dolgozóknál, mondjuk a dajkáknál igyekeztek azt elérni, hogy mindazon felül, amit kapnak, még legalább hetvenezer forintot kaphassanak havonta a városi költségvetésből, de felmerült bennük, hogy mi is történik az óvónőkkel? Elkezdtek beszélgetni, s számolták, hogy mondjuk egy óvónő, aki huszonkét évesen végez, tíz évig dolgozik, akkor a jelenlegi rendszer alapján, ha semmit nem tesz hozzá az önkormányzat, akkor mennyit keres. Rájöttek, hogy akkor megkapja a garantált bérminimumot, a bruttó 260.000 forintot havonta, a harmincöt éves óvónő. Ha semmit nem tenne hozzá a város, akkor ő ennyit keresne, s elvárhatnák-e tőle, hogy nevelje a gyerekeiket. Ehhez képest hozzáteszi a város, amit hozzátesz, s amikor ezt összeadják a sok dolgozójukkal, a hivatali dolgozókkal együtt, az óvodai, bölcsődei dolgozókkal együtt, akkor milliárdok jönnek ki, hát igen. S még sokkal több kellene, hogy még magasabb színvonalon tudjanak működni

Wittinghoff Tamás polgármester: Hogy például ne menjenek el az Aldiba dolgozni azok, akik éhbérét dolgoznak.

dr. Bocsi István jegyző: Hát igen. S hogy miért tervezik a jutalmat?Azért tervezik a jutalmat minden intézménynél a városban, mert ahogy az előbb elmondta, azok a dolgozók, akik náluk dolgoznak szeretnének enni, néha még meginni egy üdítőt is, venni egy ruhát, s bemennek egy boltba, de hiába mennek be, például egy bölcsőde dolgozó, nem adnak neki ingyen. Hogyha visszatérnek az előző példásra, ahol egy dolgozó átlag 260 ezer forintot keres (bruttó), akkor hozzá kell tenni a városnak, hogy érjen el valami olyan életszínvonalat, ami ezen a pályán tartja, különben nem marad ezen a pályán.  A lelkesedés ott tartja egy ideig, de amikor végig gondolja, akkor valamit választania kell. Azért tesznek jutalmat mindenhová, s azért próbálják meg minden lehetőséggel támogatni minden dolgozójukat, hogy tudjanak enni, inni, ruházkodni, s ne úgy keljenek fel naponta, hogy vajon lesz-e nekik hó végén elég pénzük. Természetesen vannak olyan ágazatok, s ez nagyon örvendetes, akinél olyan mértékű béremelés valósult meg, amire ők is azt mondták, hogy ez igen, ez nagyon jó lépés volt, örülnek neki, hogy végre ilyen szinten dolgozhatnak egyes ágazatokban a dolgozók.

Wittinghoff Tamás polgármester: De azt is ők finanszírozzák.

dr. Bocsi István jegyző: Igen, s valóban, az is igaz, hogy igyekeznek olyan bérszínvonalat teremteni, ami megtartó és vonzó. Nemzetiségek kapcsán nem emlékszik pontosan, hogy melyik évben állt be erre a szintre a nemzetiségek támogatása, hát, ha 2021-ben, akkor azt a szintet most is elérik, s ha összehasonlítják a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatásával, akkor lehet, hogy az önkormányzat még mindig többet rak hozzá, ahhoz, ami nem az ő kötelező feladata. A nemzetiségi önkormányzatok éltek ezzel a pályázati lehetőséggel az elmúlt év során is, s ennyi jutott.        

Wittinghoff Tamás polgármester: Hozzáteszi azt, hogy szívesen vár egy kimutatást az ország más településeiről, hogy milyen mértékben támogatják a nemzetiségi önkormányzatokat, mert az esetek többségében ez az összeg a nullához konvergál. Azaz a budaörsi önkormányzat többmilliós támogatása még így is kiemelkedik.

Vágó Csaba kabinetvezető: Annyit szeretett volna jelezni, hogy nem elírás az, ami a költségvetésben van, ugyanis a korábbi évek gyakorlata az nem csak a betervezett összeget, hanem a felhasznált összeget is figyelembe veszi, s az elmúlt évek során alapvető tapasztalat volt az, hogy a pályázatban meghirdetett összeget nem megfelelően fordították arra a célra, amit aztán módosítani kellett többször is, s nem merítették ki általában a keretet, tehát ez egy gyakorlat volt, amit a képviselő úr is, mint, a KMISB tagja, végig asszisztált velük együtt. A másik fele, hogy mennyi támogatást kapnak a nemzetiségi önkormányzatok a várostól, azért több olyan intézmény van, amit nemzetiségi intézmények tartanak fönt, de lényegében az önkormányzat támogatásából, ilyen például a Heimatmuseum, ez ötven milliós költséget jelent, tehát nem arról van szó, hogy a nemzetiségeket rosszul kezelnék a városban. 

Kisberk Balázs képviselő: Két témában kell szóljon, az egyik a költségvetés tervezet,  megkapták ők is, áttanulmányozták, bizottsági ülésen elmondták az észrevételeiket, pozitív-negatív kontextusban, de engedjék meg, hogy pár dolgot kiemeljen. Ami számukra negatívum, hiszen jobb költségvetést is el tudnának képzelni, annak ellenére, hogy tisztában vannak vele, olyan a helyzet, amilyen, az összetételén lehetett volna picit gyúrni. Társadalmi önszerveződések támogatása 12,5 millió forint, ők ezt keveslik, tudja, ennyire érkezik pályázat, ennek ellenére, ha több lenne az összeg, lehet, hogy több pályázat érkezne. A szakértői díjaknál a száz millió forint körüli összeg nekik kicsit magas, illetve az intézményi felújításoknál sokkal több mindent meg kellene csinálni. Visszautalna azokra a bejárásokra, ahol együtt voltak a képviselő társakkal, pontosan tudják, hogy milyen terjedelmű igények jelentkeztek az intézmények részéről, amik talán nem minden alapot nélkülöznek, de ennyit a negatívumokról. Mindenféleképpen pozitív az, hogy amit elmondta bizottsági üléseken, egyeztetéseken, hogy a kutyafuttatók fejlesztésével kapcsolatban tett javaslataik nyitott fülekre találtak, a járdaépítési program, illetve annak az összetétele, mely a lakótelepet érinti, itt is nyitottságot tapasztaltak, illetve  a társasházi pályázatokat illetően, mivel tavalyi évben nem minden ház tudta az ominózus pályázatot kihasználni itt sem, tehát itt is van lehetőség a házaknak esetleg pályázni, s számára abszolút pozitív a körvezeték ügye. Lehet itt mellé beszélni, hogy VEOLIA, meg isten tudja micsoda, évtizedek óta ott egy hátrányos helyzet került kialakításra, s ennek örülni kellene, hogy a város végre meg tudja tenni, tehát annak ellenére, hogy ez nem álmaik költségvetése fogják tudni támogatni. Ami a piac ügyét érinti, engedjen meg Polgármester úr egy pár mondatot. Számtalanszor előkerült, hogy a piac nem politikai játékszer, ez most sincs így, 2022-ben sincs így. Ha Czuczor elnök úr vette volna a fáradtságot és beszél esetleg a termelőkkel, a gazdákkal és/vagy a piac üzemeltetőkkel, akkor nem tett volna olyan javaslatot, hiszen erre senki nem kérte. Abszolút tárgyi tévedés az, hogy nincsen terve a piacnak, van terve, s három éve várják, hogy az Agrárminisztériumnak legyen olyan terve, ahol a város tudna indulni, szóval várják. Elnök úr előtt nyitva lehet a lehetőség, tegye meg, ő a maga részéről alig várja, hogy kitaposson egy állami pályázatot. Ami az ő személyes kritikáját illeti, ezt meg lehet tenni, gyermekkori barárok, mondhatná, hogy megérti, de jellemtelennek tartja, hogy ahogy Te próbálod a piac ügyét felölelni, természetesen meg lehet tenni a Gazdakör programját megvalósítani, de nekik már van programjuk. Egy olyan dologban azért értsenek szót, hogy a piac ügye és fejlesztése az mindig is egy várospolitikai ügy volt, nem pedig pártpolitika. Azt gondolja, hogy azt onnan ki kell venni.     

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, a kritikát azt regisztrálta, nem azért nem mond rá semmit, mert nem tudná árnyalni az elején elhangzott negatívumokat, de ezek elhangzottak a bizottsági üléseken, szerinte ott megfelelő részletességgel megbeszélték a bizottsági tagok, így az ott rendeződött. Tökéletesen egyet értenek abban, hogy ez nem álmaik költségvetése, ez egy kényszerköltségvetés. Álmaik költségvetése az lenne, ha a fejlesztési forrásokat tényleg látványos fejlesztésekre tudnák fordítani, s akkor még nem utalt arra, amikor azt sikerült mondani, hogy milyen komoly összeget fordítanak fejlesztésre, mondja ezt Czuczor Gergely, de hogy ez nem látványos. Elmondta maga is, hogy semmilyen látványos fejlesztést nem tudnak végrehajtani, ezek mind olyanok, amik azért szükségesen, hogy azt a színvonalat meg tudják tartani, ami van. Ha a házának nem omlik le a fala, mert rendbe rakja, annak nincs látszata, de ha leomlana, annak lenne, tehát ők ezt próbálják megelőzni, hogy a városban minden olyan dolog rendben működjék, ami eddig is működött, és igen, sokkal fontosabb lenne, hogy azt a hatmilliárdot olyan fejlesztésekre tudják költeni – s köszöni Gergőnek, amit mondott – hogy az már látható is legyen a lakosság számára. Azt a leghatározottabban visszautasítja, hogy ezt a Hivatal bármilyen szinten felelőtlenül költötte volna el, ez a budaörsi önkormányzat, ha itt valaki olyat észlel, ami szabálytalan, akkor azt tessék jelezni, konkrétumok nélkül pedig valótlant állítani nem feltétlenül elegáns.   

Kapitány Gábor képviselő: Részleteiben nem szeretne belemenni a költségvetésbe, mert ebből már sikerült egy kétórás bizottsági ülésen részt venniük, így csak reagálni szeretne kettő elhangzott megjegyzésre. Az egyik az volt, hogy a bevételek a saját bevételekre korlátozódnak, a könyvvizsgálói jelentésből idézne, mert azt gondolja, hogy ezt azért érdemes lenne átgondolni, ennek a tükrében, ami elhangzott, ugyanis a könyvvizsgálói jelentés azt mondja, hogy „Budaörs Város Önkormányzatának központi költségvetésből várható 2022. évi bevétele kiegészítő támogatásokkal együtt közel 2,4 milliárd forint.” Ezeknek a tételeit most nem kívánja felsorolni, mindenki meg tudja nézni a könyvvizsgálói jelentésből, ugyanakkor van ebben egy működési sor is, ami a települési önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza, s ez ugye, több, mint félmilliárd forint.  Azt gondolja, hogy a működési támogatásokhoz érkező összegek azok nem feltétlen nullák ebben a jelentésben. Még egy megjegyzése volna költségvetéssel kapcsolatban, mégpedig az, hogy az, hogy tavaly az iparűzési adóval kapcsolatban 6,8 milliárd forintos bevételt tervezett a rendelet készítője, addig ezzel szemben az idei évben 9 milliárd forintot. Tehát 6,8 milliárd volt az eredeti előirányzat 2021-ben, s 9 milliárd az iparűzési adóból a tervezett bevétel 2022-ben. A két összeg között jelentős különbséget lát, s ez mondható annak, hogy akkor ez egy konzervatív tervezésnek lehetett az eredménye, ugyanakkor ez a növekmény akár alapelőirányzati szinten is jelentősnek mondható, tehát ő azt gondolja, de ebbe megint nem akar belemenni, mert a pénzügyi bizottsági ülésen szó volt róla, hogy a gazdasági teljesítménynek a növekedése jól nyomon követhető, hisz még tervezési szinten is jelentős növekmény látható.       

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző úr is szeretne reagálni, de előtte még ő is hozzátesz, nem tudja, hogy azt dicséretnek szánta-e, de hogy egy konzervatív képviselő azt mondja, hogy konzervatív a tervezés, ezt ő azért annak veszi.  

dr. Bocsi István jegyző: Hogyha 3,3 milliárd forint az önkormányzat szolidaritási hozzájárulása, amit befizet, s amit képviselő úr összeadott, azt 2,9 milliárd forint, amit az Államtól kapnak, akkor melyik a nagyobb összeg? Akkor magukat finanszírozzák, vagy az Államot finanszírozzák? Nyilván, amit befizetnek szolidaritási hozzájárulás, s akkor nem beszél még az iparűzési adó felezéséről, az több, mint amit az Államtól kapnak. Akkor nyilván a saját bevételeikből élnek. Az iparűzési adó emelkedése annyi, amennyi, csak az a baj, hogy kevés, azért kevés, mert ahogy itt elhangzott az elején, ahhoz, hogy ezt a működést, most, így ahogy van, egyáltalán fenntartsák, abba bele kellett tenni az önkormányzat tartalékaiból kettőmilliárd forintot. Bizottsági ülésen erről beszélgettek, hogy van a mondjuk kétmilliárd forintjuk, s ha ezt 2024-be bele kell tenniük, ami 2023-ben lesz (pénzügyileg), akkor a következő évben mit fognak csinálni? Ezért kevés.

Wittinghoff Tamás polgármester: Jegyző úr elvette egy részét annak, amit mondani szeretett volna, de azért adják össze a számokat, mert Kapitány úr a számok tükrében úgy tűnik, hogy nem pontosan látja át, úgyhogy ő ebben segít. Elmondott egy összeget, hogy mennyit kellene kapniuk, Jegyző úr elmondta, hogy önmagában a szolidaritási hozzájárulás, a 3,25 millió forintjával már több, ebből a különbözet a törvénytelenül elvont összeg, amire az elején utalt, de még egyszer lassan mondja, Alaptörvény, Önkormányzati törvény ellenes és nemzetközi jogot is sértő. Az, hogy Magyarországon nem lehet jogorvoslathoz jutni, az nemcsak Iványi Gáborék példáján, amikor az Alkotmánybíróság is kimondja, hogy Alkotmánysértő az, amilyen módon eljárnak velük. Velünk kapcsoltban ki sem mondták, mert egyszerűen nem tudnak jogorvoslathoz jutni, olyan jogállamban élnek, ahol a legalapvetőbb alkotmányos jog, hogy minden természetes és jogi személynek joga van ahhoz, hogy az ügyében tisztességes eljárásban, belátható időn belül döntés szülessék, ez nem érhető el. Üzeni Varga Juditnak, jogállamiság normái, 1. pont. De nem csak a 3,35 milliárd az, amit elvonnak tőlük, hát az Állam az mindig máséval játszik. A benzinkutasok azért vannak most teljesen kiborulva, mert látszik, hogy az Állam át akarja játszani valakiknek azokat a benzinkutakat, akiknek olcsóbban kell adniuk az üzemanyagot, mint amennyiért ők kapják. Az állampolgárok nagyon örülnek biztos annak, hogy a csirkefarhát olcsó, csakhogy amit olcsóbba lehet kapni, azt drágábban veszi meg az, aki a boltban veszi. Mi a helyzet az önkormányzatoknál?  Kedvezményt ad az Állam a vállalkozóknak? Feleannyi iparűzési adót kell befizetni? Véletlenül sem azt az adót csökkenti, ami az Állam felé befizetendő, hanem, ami az önkormányzat bevétele, itt további egy milliárd forintot buknak el, s a covid alatt elvonták a gépjármű adót is, az közel kettőszáz millió forint. Tessék összeadni. Ez több, mint négymilliárd forint. S büszkélkednek azzal, hogy járnak nekik kétmilliárd valamennyi? Hát hurrá. Csak az a baj, hogy a különbség szemmel jól látható milliárdos összeg. Negatív támogatást kapnak, a bíró az első fokon egyébként megítélte az önkormányzat jogos igényét arra, hogy törvénytelen az, amit az Állam csinál, pontosan ezt vetette oda az Államot képviselő ügyvéd elé, hogy „drága ügyvéd úr, akkor ezek szerint a támogatás az lehet negatív is, ami megilleti az Alaptörvény szerint az önkormányzatokat”? Hát akkor ezt most Kapitány Gábornak is mondja, ez lehetetlenség, ilyen nincsen, ez példa nélküli. Amiről képviselő úr beszélt, a amire még szintén ki kell térni, hogy nő az önkormányzat helyi iparűzési adóbevétele, hát ő is jobban örülne, ha nagyobb mértékben nőne, persze lehet, hogy a nagyon kreatív Kormány akkor még többet vonna el belőle, de a helyzet az az, hogy ennek a  növekménynek van egy nagyon komoly és vaskos, combos ága, méghozzá a Kormányzatnak az a nagyon felelőtlen gazdálkodása, ami eszméletlen felelőségtelen mennyiségű pénz kibocsájtásnak az eredményeként úgy elszabadított az inflációt, hogy a fal adja  a másikat. Hogyha az infláció elszalad, az élelmiszer árak két számjegyűek, akkor természetesen azok az áruházak, amelyek kereskedelemre vannak berendezkedve, azok nagyobb árbevételt produkálnak nagyobb iparűzési adó tartalommal ezért nagyobb bevétel keletkezik, tehát miközben az egyik oldalon azt mondja, hogy több pénzre lenne szükségük, a másik oldalon viszont azok az állampolgárok, akiknek ez megélhetési problémát okoz nem annyira lelkesek az olyan jellegű gazdasági növekedés miatt, ami az inflációból ered.

Farkas Benedek képviselő: Látja, hogy utána még Löfler Dávid is beszélni fog, most már kicsit tart tőle, hogy a költségvetés összes forrását a plafon megerősítésére fogják használni, hogy ne szakadjon rájuk, mert tényleg itt elképesztő dolgok hangoznak el. Kapitány Gábor minden évben elmondja azt, hogy kapnak ők támogatást az Államtól, csak valahogy azt sosem rakja össze, hogy sokkal többet vesznek el, s hogy ezt így mindig elmondja, ez számára elképesztő. Czuczor képviselő elmondja, hogy miért nem teszik rendbe a főutat. Komolyan a főutat? Szerinte ezt mindenki, nem csak itt a teremben, hanem a nézők közül is mindenki tudja, hogy nem az ő kezelésükben van, nem ők tudják rendbe hozni, de ha már a főút, ha már az utak, akkor ott van az, hogy elvettek kétszáz millió forintot gépjármű adóból, amit pontosan útfelújításokra lehetne használni, ha nem is főútra, hiszen azt nem ők kezelik. A FIDESZ-KDNP javaslata, ha jól emlékszik 131 millió forintról szólt…

(technikai hiba miatt nincs hangadat a hozzászólás további részéről)

Biró Gyula képviselő: Nagyon rövid lesz, az „U” lakú házzal kapcsolatban már nagyjából elhangzott a válasz, egy dologra nem, hogy már közel két éve ráköltöttek nagyjából száz millió forintot, s hogy arra miért volt szükség. Az annak a primervezetéknek a cseréje volt, ami feltétlenül szükségessé vált, mert egyébként a lakótelepnek az alsó része az fűthetetlen lett volna, de gondolja, a FIDESZ-KDNP ezt is bevállalta volna, ha ott 600-800 lakás fűtés nélkül marad hosszú-hosszú ideig. Így csak kisebb darabokat kellett helyenként cserélni, de ha kijöttek volna megnézni, hogy harminc éves vezeték hogyan néz ki a föld alatt, akkor megdöbbentek volna.  Az „U” alak az egy 89’ óta tolódó probléma, már akkor látszott, hogy ez műszakilag nem egy jó megoldás, most hála Istennek eljutottak odáig, hogy a VEOLIA a tizenhét évi bérleti díjat előre kifizeti tulajdonképpen meg tudják oldani, hiszen pontosan Kisberk Balázs tudja, hogy a társasházak most már pereskednek egymással, hogy ki mennyit fizet és hogyan fizet, stb., szóval ő úgy gondolja, hogy ez nem egy rossz befektetés, bár tudja, hogy a másik oldanak a lakóteleppel mindig nagyon nagy problémájuk van, s szeretnek bel-bele rúgni  a lakótelepbe, mondjuk ez a választási eredményeken szokott is látszani, csak így tovább! Nincsen ezzel semmi probléma, majd az éppeni főnöküknek is meséljék el, hogy ez éppen már megint nem jó volt. A másik, az a hihetetlen tájékozatlanság, hogy nem olvassák el, hogy egy költségvetésnek van kiadási, van bevételi oldala. Ha össze akarják hasonlítani a tavalyival, akkor vegyék elő a tavalyit és tegyék mellé. Nem egy olyan nagy ördöngösség az egész, csak azt tapasztalja, a pénzügyi bizottsági ülésen nem tudott itt lenni, mert orvosnál volt, de az összes többi ülésen arról szólt a történet, hogy tartózkodni fognak mert nem volt még idejük átnézni. Mindenki időben megkapta, gondolja, hogy azért jön el az adott bizottsági ülésre az a bizottsági tag, vagy külsős tag, hogy felkészült legyen, de láthatóan nem volt felkészült onnan senki. A Kaktusz utcába nem megy bele, ő volt ott nyolc évig képviselő, pontosan ismeri a történetet, ha nagyon akarja képviselő úr, akkor egyszer elmeséli neki és akkor lehet ott ugrálni a Kaktusz utcában, hogy mi történik.   

Löler Dávid képviselő: Köszöni a szót, amit már harmadszorra kap meg és kétszer vették el tőle. Most Farkas Benedek felszólította, hogy ne nagyon szóljon hozzá, merthogy siet valahová, reméli az e-mailekre is válaszolni fog, viszont azt el akarta mondani és fontosnak tartja, hogy ahogy már Gergő jelezte, a piac kapcsán azért lenne fontos, hogy valamilyen tervvel rendelkezzenek, hogy tudjanak pályázaton indulni. Itt a környéken több alakalommal is Perbálon, Biatorbágyon és Budakeszin is …ha van terv, akkor szívesen látnák, ha meg van tervezve és pályázat benyújtására alkalmas állapotban van, annak nagyon örül, de fél, hogy ez nincs így, hiszen Perbálon, Biatorbágyon és Budakeszin is pályázat útján volt nemrég piacra lehetőség és nemrég adták át őket. Azt gondolja, hogy ez egy fontos dolog lenne. Úgy tudja, elhangzott az is, hogy ez a parkolást csökkentené, de szerinte lehet olyan tervet csinálni, ami kifejezetten jót tenne még akár a parkolás szempontjából is, hogy fedett lenne a parkoló, nem hiszi, hogy ez a parkolók számát csökkentené, ugyanakkor a piac minősége sokat változhatna. Ha már nem vette el a szót tőle a Polgármester úr, akkor befejezi, s ígéri Farkas Benedeknek, hogy nem húzza az időt, hogy legyen ideje az e-mailekre, s ő tényleg nyomatékosan kér mindenkit, s most nem a Kaktusz utcáról van szó, hanem minden itt lakó budaörsi emberről, hogyha e-maileket írnak, akkor próbáljanak meg azokra válaszolni, s ha már ő ezt felveti, akkor ne hazugozzák le, mert itt vannak az e-mailek, s ezek a lakosok pontosan tudják, hogy ők elküldték-e vagy sem.

Wittinghoff Tamás polgármester: Drága képviselő úr! Annyira jó, hogy harmadszor is, tényleg, hát volt egy politikus, aki elmondta, hogy a FIDESZ-re ez a papagájkommandó a jellemző. Harmadszor elmondja ugyanazt, harmadszor is válaszol. Azt, hogy képviselő úr milyen e-maileket kap, azt ő szerencsére nem látja, mert a pegazust nem ő működteti. Ezzel szemben a városhoz a Műszaki ügyosztályvezető úr állítása szerint az ő – talán már szenilis – álláspontja szerint semmiféle ilyen e-mail nem érkezett. Nem látja Farkas Benedek e-mailjeit sem, de gondolja, ha kapott volna ilyen e-mailt, akkor jelezte volna, következésképpen amikor ő azt állítja, hogy amiről nem tudnak, arra nem tudnak reagálni, akkor nem mond valótlant.            

Vágó Csaba kabinetvezető: A bizottsági üléseken, amikor egy témát érdemben tárgyaltak, nagyon hasznos kérdések és válaszok hangzottak el, mikor erre sor került. Ebben az esetben, hogy van-e a piacnak terve, vagy sem, Kisberk Balázs válaszolt, ő most nem akar helyette válaszolni, de röviden összefoglalja, mi történt. Egy „Építészeti Szüret” nevű, a városban évente összejövő, a város különböző intézményeinek a tervezésével foglalkozó civil kezdeményezésről van szó, ahová, ha tavaly bárki elment volna és megnézte volna ezt az építész szüretet, pontosan látta volna, hogy ennek a piacnak van terve. Az egy kérdés, hogy ezt a várossal egyeztetve el tudják-e fogadtatni a piac üzemeltetőivel, de tervek vannak. Ezek a tervek, ha nem kételkedik ebben senki, hogy ez jó, nem akasztja meg senki, hogy ez jó, ezzel lehet pályázni. Ez végig volt tárgyalva a bizottsági ülésen. 

Wittinghoff Tamás polgármester: És amit még hozzá szeretne tenni, mert egy kicsit olyan látszata volt annak, amit Löfler Dávid mondott, mint ha az önkormányzat, vagy a piac működtetőinek hibájából nem nyer az Önkormányzat olyan pályázatot, amit FIDESZ-es önkormányzatok nyernek, nos jelezte a két ülés között eltelt időszak ismertetésekor, hogy több ízben egyeztettek Budakeszi polgármesteréve, Győri Ottíliával, már csak azért is, mert a két települést összekötő kerékpárútra szükség volna. Nagyon érdekes, hogy Budaörs határáig Budakesziről a pályázat az nyert, Budakeszi határától Budaörshöz, hogy Törökbálinttal is össze lehessen kötni, meg rá lehessen vezetni a Balatoni  útra, az nem nyert, érdekes, pedig még polgármester asszony is azt mondta, hogy igyekszik ő ebben mindent elkövetni, s ezt ő is furcsának tartja, s ő meg mondta, hogy természetesen ők is abban a pillanatban, ha olyan összegű pályázati pénzt kapnak erre a kerékpárútra, mint Budakeszi, azonnal megcsinálják.          

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A Kaktusz utca kapcsán jelzi, hogy az önkormányzat jelen pillanatban is azon dolgozik, hogy ennek a térségnek a csatornahálózatát megoldja, mert nincs csatorna, tehát a Muskátli utcától kifelé nincs csatorna, s az önkormányzat függetlenül attól, hogy általában önerős módon valósít meg beruházásokat, ennek ellenére az önkormányzat megbízott egy szakértőt, hogy a lehetőségeket vizsgálja meg, s folyamatban van jelen pillanatban a CSM-el történő egyeztetés, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a csatornát kiépítsék akiket érint és a víz bekötések is meglegyenek, hisz csatorna nélkül nem lehet vizet sem vinni, s ez csak a zsákutcai részre vonatkozik a Kaktusz utcánál.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, a mai ülést a közszolgáltatók úgy fogják jellemezni, hogy megtárgyalta a város a Kaktusz utca költségvetését. Miután több olyan hozzászóló, akinek a hozzászólásra ideje nincsen, ő továbbra is, ahogy az emlékeztetőben írták számára, írásbeli módosító javaslatot az előterjesztéshez nem lát és nem is volt, szóbelit sem érzékel. Nem tudja Jegyző úr elmondta-e, de felmerült, hogy voltak benyújtott javaslatok, s azt a tájékoztatást kapta, hogy annak legalább a fele beépült a költségvetésbe, azt gondolja, hogy ami értelmes volt, s amiben egyet tudtak érteni, az beépült, tehát ha lehet, ezt próbálják így realizálni magukban, egyébként az emlékeztetőkből számára is ez derült ki. Tárgyalta valamennyi bizottság, a TFKVB ülésén több megbetegedés miatt 4 igen 3 tartózkodással nem született minősített többségű támogatás. A KMISB, a SZEB, a Kamaraerdei és a Frankhegyi részönkormányzat   egyhangúan támogatta, a PEB 6 igen, 1 tartózkodó és 2 nem szavazattal javasolta elfogadásra, illetve az Ügyrendi bizottság 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi először szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az első határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

2/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Az Önkormányzat saját bevételeinek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézményekkel kapcsolatos forrás biztosításról szóló határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

3/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2022. decemberi kereset-kiegészítéséhez forrás biztosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2022. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények 2023. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

eFt

Pitypang Bölcsőde540  
Százszorszép Bölcsőde446  
Budaörsi Csicsergő Óvoda840  
Rózsa Utcai Tagóvoda  1 155
Budaörsi Csillagfürt Óvoda770  
Holdfény Utcai Óvoda753  
Kamaraerdei Óvoda630  
Budaörsi Kincskereső Óvoda910  
Budaörsi Mákszem Óvoda560  
Farkasréti Pagony Óvoda700  
Budaörsi Vackor Óvoda700  
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda700

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat terveztesse be a költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésébe.

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkavállalóinak, illetve vezetőjének bérfejlesztésével kapcsolatos szóló határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

4/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkavállalóinak, valamint az intézmény vezetőjének munkabére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkavállalóinak munkabére egységesen 20 %-kal emelkedjen 2022. március 1-jétől.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatójának, Temesiné Haag Beatrix munkabérét 2022. március 1-jétől, az 1. pont szerinti bérfejlesztést figyelembevéve, 650.880 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet, Humánpolitikai Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni a sportszerűség nevében, hogy ezt mindenki elfogadta, reméli, hogy ezek szerint tisztult ezzel kapcsolatban a kép.  Felteszi szavazásra a 2022. évi költségvetési rendeletet. 

A Képviselő-testület 11 igen 3 nem szavazattal elfogadta a 2022. évi költségvetési rendeletet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni Jegyző úrnak és nyilván rajta keresztül a pénzügyi irodának, s mindazoknak, akik munkájának köszönhetően a költségvetésük biztosítja az ez évi stabil működést, s kívánni tudja csak, hogy a jövőben sokkal többet kelljen azzal foglalkozni, hogy azok a források, amik eddig kikerültek az önkormányzat hatásköréből, azok visszakerüljenek és tudjanak olyan fejlesztésekre is fordítani, amikre kész tervek vannak, mint például óvoda és ilyesmik.

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a korábbi Képviselő-testületi döntések következményeit kell a költségvetésbe rendelet formájában beépíteni. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület 11 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal elfogadta rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022 (II.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

7/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez egy nagyon „szép” előterjesztés, amivel mérhetetlenül nem ért egyet, de nem nagyon van mit kezdeni vele, jogszabályi változások miatt a nemzeti vagyonról szóló törvényből következően módosítani kell az önkormányzat rendeletét az önkormányzati vagyonról, s ki kell vanni a lakóépületeket, mint forgalomképtelen törzsvagyont, magyarul úgy védik meg az ingatlan állományukat, hogy azt törvényileg nem teszi lehetővé az Állam. Ezzel pedig elindul megint az a folyamat, ami a lehető legnagyobb katasztrófa a lakhatások szempontjából, hogy iszonyúan alacsony a bérlakásoknak a száma és az aránya európai összevetésben is, gyakorlatilag ez a mobilitásnak, s a lakáshoz jutásnak a nagy kerékkötője. Kényszerűen kell elfogadniuk, mert a törvény ilyen. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) A közterületek használatáról szóló 25/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló

25/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez is egy nagyon szép napirend. A Kormányhivatal éber őrei fantasztikus megfigyelőképességről tettek tanúbizonyságot, épp úgy, mint amikor megtiltották az önkormányzatoknak, hogy a nehézgépjárművekkel kapcsolatban jött, hogy csak térítésmentesen használhassák az adott területet éppen azért, hogy az általuk okozott problémára lehessen forrás, s meg lehessen oldani a dolgot. Hozzáteszi, csak egy kis színesként, Budakeszi ellen a Kormányhivatal bírósághoz fordult, mert Budakeszi dacolt a Kormányhivatal döntésével, tehát nem csak ellenzéki polgármesterek gondolják azt, hogy ez szamárság. Az, hogy az önkormányzatoknak nem hagynak eszközt, pénzt arra, hogy a saját útjaikat rendben tartsák, s hogy a nehézgépjárművek okozta károkból származó bevételeket sem engedik, hogy az önkormányzatok realizálják ezzel azért van olyan önkormányzat, amelyik szembefordul. Ők egyébként egy olyan megoldást választottak, ami az építési törvény anomáliáiból következően valamilyen lehetőséget arra teremt legalább, hogy bizonyos fokú rálátásuk mégis legyen, ez a másik irányú megközelítés, érdeklődve várja, hogy arra mikor fognak törvényességi észrevételt kapni. A mostani törvényességi észrevétel az Önkormányzat rendeletének 2003 óta hatályban lévő részét támadja, mert a Kormányhivatal szerint rendkívüli ülés összehívásának az indoklásának részére nincs felhatalmazása az Önkormányzatnak, tehát, ha a mai testületi ülés meghívóját úgy küldte volna el, hogy ma kilenc órára a rendkívüli testületi ülést összehívja, majd megtudják, hogy miért, akkor az törvényes lett volna a Kormányhivatal szerint. Hát, hogy a Kormányhivatalban kik ülnek, arra ő már nem fog most kitérni. tehát most módosítani kell a rendeletüket, ki kell venni belőle azt a szabályozást, hogy meg kell nevezni, miről szóljon a rendkívüli ülés. Meg fogja szavazni, de az egyik szeme sír, a másik hahotázik. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: a következőkben a határozatról szavaznak, mert végre kell hajtani a rendelet átvezetését. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

5/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

A Pest Megyei Kormányhivatal Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletét érintő törvényességi felhívása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletét érintő, PE/030/00324-1/2022. ügyiratszámon kibocsátott törvényességi felhívás alapján a Képviselő-testület által tett intézkedésekről a módosító rendelet felterjesztésével megfelelő határidőben adjon tájékoztatást a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

Határidő:                   2022. március 4.

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

6.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzéseiről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra javasolta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

6/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Tájékoztató az Állami Számvevőszék az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzéseiről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzésekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Belső Ellenőrzési Iroda

7.) Döntés a 2022. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem sorolja fel az összes intézményt, óvodákról, bölcsődékről, könyvtárról, közösségi házról van szó. Valamennyi érintett bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

7/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Döntés a 2022. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti 2022. évi Intézmény fejlesztési feladatokat.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy a beruházásnak, illetve felújításnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 17. melléklet 2022. évi intézményi felújítások sorról 105.000 e Ft-ot felszabadít és átcsoportosít a 14. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új sorokra:

Pitypang BölcsődeÚj telefonközpont kialakítása     1.200 e Ft
Mákszem ÓvodaFolyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása      400 e Ft
Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u. 17.)Új óvoda épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése   4.800 e Ft
Csicsergő ÓvodaÚj étellift telepítése; Labdapálya mellé labdafogó háló építése   4.150 e Ft
Vackor ÓvodaFejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása   1.900 e Ft
Kamaraerdei ÓvodaKerti kapcsolószekrény kiépítése300 e Ft

és a 15. melléklet 1. Ingatlan felújítások közé új sorokra:

  Százszorszép Bölcsőde„Játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra  12.500 e Ft
  Pitypang Bölcsőde1 db csoportszoba teraszának teljes felújítása; 2 db Ariston kazán cseréje; Vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje  16.950 e Ft
  Mákszem ÓvodaElőtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása; Termosztatikus radiátorszelepek cseréje   13.600 e Ft
Holdfény ÓvodaBelső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra 19.500 e Ft
Zippel-Zappel ÓvodaBretzfeld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje   1.200 e Ft
Kincskereső ÓvodaVízóraakna szigetelése   1.550 e Ft
Vackor ÓvodaFöldszinti ajtók cseréje   3.200 e Ft
Kamaraerdei ÓvodaAngolakna vízszigetelése és vízelvezetésének megoldása; fsz-i csoportszobák előtti terasz pergolákhoz polikarbonát fedés   5.200 e Ft
Városi Ifjúsági KlubSzínpadi elosztó szekrény cseréje   1.700 e Ft
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi KönyvtárÉpület villámvédelmi hálózatának felújítása   4.000 e Ft
Lévai utca Közösségi HázTűzivíz hálózat felújítása   2.850 e Ft
Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások  10.000 e Ft

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

8.) Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két érintett bizottság, a PEB és a TFKVB  megtárgyalta és elfogadásra javasolta egyhangúan.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

8/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2022. évre vonatkozóan. 

2.) Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő, – a 2. mellékletben szereplő 16. sz. melléklettel, valamint a fenntartandó önkormányzati területekben történő változásokkal módosított – Közszolgáltatási Keretszerződés IX. számú módosítása aláírására.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2022. február 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

9.) BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása (városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréje)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két érintett bizottság, a PEB és a TFKVB megtárgyalta és elfogadásra javasolta egyhangúan.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

9/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                          határozat

BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása (városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréje)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott ÖNKSZ 2021-152 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló beszámolót.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

10.) BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása („zöldhulladékhoz formazsák biztosítása”)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előző évi elszámolásról van szó, a két érintett bizottság, a PEB és a TFKVB megtárgyalta és elfogadásra javasolta.   (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Kicsi izgalom volt bennük az átállás miatt, de úgy tűnik, ezt a problémát áthidalta a szolgáltató, elkészülnek a zsákok és ígérte szerinti időben meg fogják kapni az állampolgárok. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

10/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása („zöldhulladékhoz formazsák biztosítása”)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott ÖNKSZ 2021-178 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló beszámolót.

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

11.) Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó, a BTG Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Itt a terület pontosításáról van szó, a TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

11/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A budaörsi Városházára vonatkozó, a BTG Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a BTG Nonprofit Kft., mint bérbeadó, az Önkormányzat, mint bérlő és a Polgármesteri Hivatal, mint használó között a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, 1181/1 helyrajzi számú (Városháza) ingatlanra vonatkozóan 2021. október 1-én létrejött, és 2021. december 21. napján módosított bérleti szerződés 3.1.) pontját módosítja akként, hogy a bérleti díj összege 8.704.800,- Ft+ÁFA/hó, az üzemeltetési díj összege pedig 12.282.000,- Ft+ÁFA/hó.

A bérleti és üzemeltetési díjat a Bérbeadó jogosult minden évben a tárgyévet megelőző év inflációs rátájával megemelni.

 • A többlet üzemeltetési díj fedezetének biztosítása érdekében a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja: a 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sora csökken bruttó 27.286 eFt-tal, ugyanakkor az 5. melléklet 15. Városháza bérleti díja sora nő bruttó 27.286 eFt-tal (a többlet üzemeltetési díj 80%-ával).

A 2. melléklet I.3.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke sora 5.372 eFt-tal nő, a 2. melléklet I.3.6 kiszámlázott áfa sora 1.451eFt-tal nő. A 6. melléklet 23. továbbszámlázott szolgáltatások sora 6.823eFt-tal nő (a többlet üzemeltetési díj 20%-ával).

 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

12.) Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 2022-2027.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a TFKVB egyhangúlag támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

12/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 2022-2027.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2022-2026 időszakra vonatkozó Energiamegtakarítási intézkedési tervet.

Határidő: az intézkedési terv megküldésére 2022. március 31.

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

13.) BHÉSZ és Településképvédelmi rendelet eseti módosítás indítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután itt elég sok szomorú, furcsa dolog hangzott el időnként, sokszor a valótlanságot is elérve, így azt kérte a Hivatalról, hogy készítsen egy tájékoztató anyagot, reméli, ez mindenkinek a rendelkezésére áll. Itt gyakorlatilag három oldalon keresztül tartalmazza azt, hogy már a Nemzeti Jogszabálytár sem tudja követni azt a számtalan módosítást, amivel tökéletesen lenullázták azt a lehetőséget, amivel az Önkormányzat a területén történő építésekkel kapcsolatban élhet, de a legutolsó kegyelemdöfés az volt, amikor, ha jól emlékszik, januárban volt, hogy a Jegyzőnek volt egy olyan  hatásköre, hogy a társasház alakítással, annak bejegyzésével kapcsolatban mint szakhatóság mondjon véleményt, s a Földhivatal csak ezután járjon el, de most az a  helyzet, hogy már ez a jogosítványa sincsen meg. Ennek megfelelően ez a tájékoztató anyag azért azt is tartalmazza, hogy ebből elég világosan látszik, 2016-tól különböző intézkedések következtében milyen döbbenetes módon emelkedtek meg a különböző építések, s kezdett kialakulni az, hogy lebontanak házakat és a helyükre építenek, bár hozzáteszi, ebben van olyan is, ami kifogásolhatatlan, tehát a realitásokat követi, s egy város fejlődésének a normális medrében van, de sajnos olyan elburjánzások és olyan kezelhetetlen szituációk is alakulnak, hogy ha valahol nem megfelelően, hanem mondjuk üzleti lapon akarja valaki csinálni, akkor olyan helyzetek alakulhatnak ki, amik akkor nem alakulhattak volna ki, amikor az építéshatósági jogosítványok az Önkormányzatnál voltak, mert arra nem adott volna engedélyt az önkormányzat, hiszen számos olyan eszköze volt, amivel azt megakadályozhatta volna. Most mennek az események után, s ahogy a különböző korlátozások 2016-ban, 2017-ben 2020-ban, 2022-ben, ahogy szigorították a beépítési lehetőségeket a Hivatal elment a falig, amennyire lehetett, de sajnos ez még mindig kevés ahhoz, hogy az ilyen túlburjánzásokat meg lehessen akadályozni. most erre tesznek kísérletet. Sajnos az a baj, hogy a törvényi változások éjszakáról reggelre történnek, és válnak jogszabállyá, amik kaotikussá teszik a helyzetet, s mire az eszközeik hatályosulni tudnak, az durván egy év, s ez így rettenetesen megnehezíti azt az eszközrendszert, ami az önkormányzat rendelkezésére áll.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Az előterjesztésnek van egy melléklete, melyben leírja polgármester úr, hogy mi az, ami eddig történt. Nem erről szavaznak, ugye? Arról szavaznak, hogy lesz egy felülvizsgálat, vagy egy új HÉSZ-nek az elindítása, ami benne is kérdés, hogy most lesz egy új HÉSZ, vagy a meglévő 2014-es módosítása lesz? Az a kérdés, hogy ne legyen profán, hogy az a ló, amin ülnek, s látják, hogy ez nem működik, mármint a 2014-es HÉSZ, hisz folyamatosan jönnek az impulzusok, hogy túlépítés van, ahogy polgármester úr is jelezte, hogy teszi tönkre a különféle befektetői kör a kertvárosi részt, onnan jön hozzá a legtöbb panasz, ő is ott lakik, onnan van a legnagyobb ismeretsége, bár belerúgást emlegetett az alpolgármester úr, de harminc évig lakott a lakótelepen, s most is nagyon jó barátai vannak ott, tehát ezt kikéri magának, hogy ne szeretné a lakótelepet, de visszatérve a HÉSZ-re, folyamatosan húzza magára a városnak a burjánzását, túlépítését. Olyan felhatalmazást szívesen ad a Polgármester úrnak, ami megakadályozza ezt, csak nem látja biztosítva, ha ezt a 2014-es HÉSZ-t módosítgatják folyamatosan. Főépítész asszonyt kérdezi, hogy tud-e majd olyan megoldást terjeszteni a Polgármester úrnak, ami lehetővé teszi a további városképnek a megváltozását és meg tudják őrizni ezt a csöndes kertvárosi részt, legalábbis a település keleti oldalán, de a nyugatira is igaz, ha csak a Csiki-re, vagy a Törökugratóra gondol, tehát az egész településre igaz, Kamaraerdőre is. Lesz-e olyan eszköze a Polgármester úrnak, hogy olyan előterjesztéssel jöjjön be, ami ezeket a nem kívánt és sokak által nehezményezett és kifogásolt folyamatokat megállítja, meggátolja? Ha ez így van, akkor tudja támogatni az előterjesztést, hogy induljon el, de ha csak ködszurkálás lesz, hogy csináljunk valamit, de mégse történik semmi, ahogy ezt érzik a városban az elmúlt években, akkor viszont nem érti, hogy jó-e az irány, akkor inkább másképpen kéne megfogni ezt a témát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte, ha elolvasta volna ezt a tájékoztatót, akkor nem ködszurkálásról beszélne, de Jegyző úr jelezte, hogy szeretne valamit hozzátenni.

dr. Bocsi István jegyző: Annyit szeretne hozzátenni, hogy ebben a kontextusban ködszurkálás lesz, és eredménytelen lesz. Mert ahogy az elején elhangzott, ahhoz, hogy ahhoz az építési rendszerhez térjenek vissza, amit tíz évvel ezelőtt megszoktak az állampolgárok, s miről is beszél, hogy például, ha valaki építkezni akar, akkor az úgy zajlik, hogy kér egy építési engedélyt, amit bead az Önkormányzathoz, ahol átnézik, hogy a HÉSZ paramétereinek megfelel-e, majd a Tervtanács véleményezi, s nagyjából elindul a dolog, utána megbeszéli a szomszédjával, dűlőre jutnak. Ha visszatérnének ehhez a rendszerhez, akkor igen, meg tudnák akadályozni, de mivel ez a rendszer legalább két lábon áll, aminek egyik lába volt az Önkormányzat, a másik pedig az állami szabályozás, s így ment előre ez a dolog, s az állami szabályozás megszűnt, az Önkormányzat szaladgál az események után, s megpróbál a lehetőségeivel élni, ami nincsen neki. Ez körül-belül olyan, mintha Messinek elvágnák a jobb lábát, s azt mondanák neki, hogy ott van a bal lába, kitűnő bal lába van, miért nem lő gólt. Ez a bal láb az Önkormányzat, de a jobb lábat azt elvették. Nem fognak gólt lőni, mert nincs jobb lábuk. Amit tudnak, megtesznek, de ennyire fog belőle telni. ha visszaállna az a rendszer, ahol nem a gazdasági logika az elsődleges egy építésnél, hanem a településfejlesztési érdekek jelennek meg főként, természetesen az adminisztrációs terhek csökkenését mindenki üdvözli, de akkor visszaállhat az a rendszer, hogy a települések úgy fejlődnek, nevezzük organikus fejlődésnek, ahogy az elviselhető. Ha nem, akkor, ahogy mondta, az önkormányzat szaladgálni fog fél lábbal, próbál gólokat lőni, de nagyon kevés eredményt fog elérni. Ez nem rettenti el őket persze attól, hogy próbálkozzanak.

Csík Edina főépítész: Felsorolták évről-évre menve, hogy ezt a hatályban lévő HÉSZ-t hogyan módosították pontosan annak érdekében, hogy ezeket a burjánzó építkezéseket valamilyen szinten mederbe tereljék. A kertvárosi övezeteket sorolta fel Czuczor képviselő úr. Szívesen elmondja újra, hogy elmentek a falig, nem tudnak már olyan érveket felsorolni, ami ezt csökkenti. Az egyik az építkezések tapasztalása, s az lehet, hogy egy három évvel ezelőtti szabályrendszeren alapuló építkezés, hiszen a terveket elkészítették, feltöltötték, egy vagy másfél év múlva kezdtek el építkezni, tehát ez nem azt jelenti, hogy az van éppen hatályban, ami látszik egy épp aktuális építkezésen. Most a kertvárosi övezetekben a telekminimum általában 1000 m2, a belsőbb részeken 700 m2, ha egy telek eléri ennek a kétszeresét, illetve meghaladja, tehát 1400-2000 m2, akkor lehet két házat építeni, ennél szigorúbbat pedig nem is lehet megállapítani, hiszen a kétszeresét már meg is lehet osztani, tehát teljesen mindegy, ha azt mondják, hogy egy minimális telek méretre egy ház építhető, igen, ennek a kétszeresére kettő, ez a logika. Azt gondolja, hogy azt próbálják meg megakadályozni, hogy tömbbelsőben jelenjenek meg még plusz épületek a kisvárosias övezetekben, ahol sűrű beépítés van, ahol, mint a sváb házak már így is egymás után sorolódnak, mind hozzá és hozzá építve egy-egy lakóépületrészt, amit lakássá alakítottak. Itt nem is a lakásszám, hanem a lakóépületek elhelyezése a probléma, erre utaltak ebben a tájékoztatóban, hogy ebben az építési hely meghatározásában szeretnének szigorúbbak lenni, s ezt nagyon nehéz lesz egyébként elérni, hogy az építés hatóság használja is, mert nekik meg van adva pontosan, hogy nekik milyen paramétereket kell csak ellenőrizniük az eljárás során és sajnos a rendeleteikben szépen le van minden írva, de mégsem fogadják el. Új rendelet készítése sokkal bonyolultabb és nehézkesebb lenne az új szabályok alapján, mert tavaly nyáron „kidobták” a régi fogalmakat, megszűnt a településszerkezeti terv, megszűnt a koncepció, teljesen új alapokra kellene helyezni, a módosítás sokkal gyorsabb, ezért tervezik ezt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Már jelezte, hogy többször és több ügyben egyeztetett Elek Sándor törökbálinti polgármesterrel, kérdezte tőle, hogy hogyan állnak ezzel a kérdéssel, mert az összes agglomerációs település mérhetetlenül fel van háborodva azon, amit főépítész asszony is felsorolt, például ennek az összeállítását a MÖSZ részére Szentendre főépítésze is összeállította és komoly prezentációt írt le. Gyakorlatilag minden agglomerációs település ezzel a problémával küzd, s nagyon hasonlókat mondott Elek Sándor is, hogy tépik a hajukat, de Érden is Csőzik László ugyanerről számolt be és ahogy látták, próbálkozott valami nagyon szigorúval valamelyik agglomerációs település nem is olyan messze tőlük, Zsámbék, aztán másnap visszavonták, mert rájöttek arra, hogy olyan jogszabály problémák generálódhatnak és olyan kártérítési igények, amelyek milliárdos nagyságrendűek, s ez nyilván nehézzé teszi a dolgot. Valószínűleg itt jelentős jogszabályi változtatásokra is lesz szükség. Azért hozzáteszi, s most örül annak, hogy kicsit udvariasabban fogalmazott Czuczor Gergely, de látja, még hozzá szeretne szólni, lehet, hogy eltévedt, s most jön az udvariatlan rész, nem tudja.

Czuczor Gergely képviselő: Polgármester úr ismeri, ő mindig nagyon udvarias, még ha esetleg tőr van a kezében, akkor is, de ez persze csak a vicc része volt. Főépítész asszonynak köszöni a választ, az a baj, hogy nem nyugodott meg, illetve Polgármester úr kiegészítése kapcsán sem. Pont az, amit remélne egy HÉSZ módosítás kapcsán, hogy szigorítanak, tehát igenis, bele kell ebbe állni, hatástanulmánnyal persze alá kell támasztani, érti ő a félelmeket, de nem fogják megúszni másképp. Muszáj megvédeni azokat az értékeket, amire a felhatalmazást a Testület megkapta, hogy védje meg, óvja meg, de ez kicsúszik a kezükből, s szerinte a HÉSZ-nek a módosításával, szigorításával van csak erre lehetőség, erre biztatja főépítész asszonyt is, ha szabad, tehát a százalékos beépítésnek a csökkentését vízionálnák egy HÉSZ módosítás kapcsán, akkor is várnak rájuk? Nyilván, a jogszabályokkal ők vannak tisztában, s ebben kérne egyébként segítséget. Ez alapján, ami itt elhangzott, támogatni fogja az előterjesztést, hisz a megindításáról van szó, nem leütnek valamit, hanem hogy udvarias legyen, felveszik a kalapácsot, s azután elindul majd ebből valami, ezt ő tudja támogatni, de azt javasolja Edinának, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ha a beépítési százalékokat csökkenti városszerte, azt mit hoz magával, szeretné látni ennek a hatását.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte Edina is, Jegyző úr is elég világosan elmondta azt, hogy ez a helyzet micsoda, s ha figyelmesen elolvassa ezt a tájékoztatót képviselő úr, akkor érti is, s az egy más kérdés, hogy bár udvariasan, de van egy feladata, hogy megpróbálja  beállítani úgy, mint amikora rabló rendőrért kiált, hogy a Kormányuk által totálisan tönkre tett építéshatósági eljárás kapcsán hogyan lehet azt majd bemutatni, hogy természetesen személy szerint ő a felelős mindazért, ami Budaörsön történik. Azt mondja, hogy nagyon udvariasan szokott mindig fogalmazni, most idézi egy újságból képviselő úr szavait: „Czuczor Gergely hangsúlyozta, Budaörs áldatlannak mondott, már-már rákos sejtre jellemző burjánzásáért a jelenlegi polgármester, Wittinghoff Tamás és Hivatala valamint a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői a felelősek, akik a rendkívül liberális Helyi Építési Szabályzat létrehozásával nyakukra hozták ezt a világot,  s most az általuk bírált kormányzati lépéseket hibáztatva teszik fel megadóan a kezüket. Ebből is látszik, hogy nincs koncepció a város vezetésében.” Na, most ez a rendkívül liberális, ízlelgessék ezeket a szavakat… szerinte az anarchia és a liberalizmus, az nem ugyanaz a fogalom. Ami az építésügyben, mint anarchia eluralkodott, az ma teljesen igaz, s azt néhány évvel ezelőtt mérnökszakmai szervezetek, szakszervezetek, mindenki elmondta, hogy ebből katasztrófa lesz. Természetesen most ebből katasztrófa van és ő a hibás érte, valószínűleg a szentendrei problémáért, az érdiért és az összes többiért, képviselő úr szerint, udvariasan. Amit most Edinának mondott, arra az a rossz híre van, mert azt mondta, hogy a kertvárosban lakik, de szerinte a központhoz elég közel lakik, ha ott változtatnának azokon a beépítési szabályokon, amiket mond, s nagyon utálni fogja, amit mond, de akkor képviselő úr ma nem tudna hazamenni. Ezt azért mondja, mert ez megint nagyon álszent, ami történik. Pontosan tudja, mert a FIDESZ több alakalommal rendezett randalírozást a házuk előtt, amikor velük szemben egy háromszintes ház épült, egyébként szabálytalanul, de a Kormányhivatalnál ezt sikerült elérni, hogy mégis szabályosnak tűnjön, akkor ő volt a rossz fiú, miközben ő volt az egyetlen, aki azt mondta a lakosoknak, az ott élőknek, hogy ő nem írhatja alá, mert úgyis őt fogja támadni a FIDESZ mindenféle álszent dologgal. Kamerákkal jöttek, a gyerekei megfélemlítve jöttek be házba, miközben a pártelnökük ott handabandázott, többek között ez is volt az egyik oka annak, bár sok másik is, hogy végül is ma már nem ott laknak. Megígéri, hogy soha, soha nem fognak a házuk előtt, amíg ő erre hatással van, az ő kultúrkörnyezetük ilyen jellegű dolgot soha nem fog csinálni, hogy a gyermekeiben félelem generálódjon ennek kapcsán, de azt képviselő úr is tudja, hogy ahol laknak, szintén állt egy ház, aztán össze lett kötve, lett belőle kettő, s teljesen rendben van, amit ott építettek, szerinte egy nagyon szép ház, s nagyon örül annak, hogy egyébként budaörsiek, akik korábban lakótelepen laktak, így lakhatáshoz tudtak jutni. Semmi kifogása nincs ellen, csak gondolja végig azt, hogy azon az ingatlanon, ha az nem az övék, hanem egy vállalkozó veszi meg, öt perc alatt tud belőle hat lakásos társasházat csinálni. Öt perc alatt. Ha most elkezdi ezt a Hivatal itt szigorítgatni, hogy ne lehessen most már olyat építeni, amit mások építettek, az nem biztos, hogy egy jó megoldás, mert erre mondta azt a főépítész asszony, hogy igyekeztek elmenni a falig. Gondolja végig, egy 1000 m2-es telek az, ami a kertvárosi részben építési telekként figyelembe vehető, ennél kisebbet kialakítani nem lehet, s erre egy olyan ház építhető, amiben maximum két lakás van. Ezt nem lehet megakadályozni, gondolja, képviselő úréknál is úgy van, hogy valaki lakik a másik házban, felteszi, hogy rokon, vagy nem tudja kicsoda, de nincs is semmi köze hozzá, csak azért hozta fel példának, s nagyon utálja, hogy fel kellett hozni, de nagyon komoly álszentséget lát abban, amikor rájuk mutogatnak azzal kapcsolatban, hogy ők itt elburjánoztatták a városban a beépítéséket. Baromira nem így van, s szerinte akkor is, ha az ő kezükbe lenne minden jogosítvány, az a beépítés, amilyen a képviselő úréké az példaértékű, s olyanoknak lennie szabad, de ha ugyanezt valaki társasházként akarja megcsinálni, vagy telekbelsőn akarja megcsinálni, az már nagy baj, de nincs eszközük arra – Jegyző Úr, jól mondja? (Igen) – hogy megakadályozzák, s ezt kellene megérteni, hogy megfelelően értékelni, tiszteletben tartani, s nem… Képviselő úrék azt mondják, hogy másra mutogatnak. Nem. Ők mutogatnak azokra, akiknek nincsen eszközük, s ez a legtisztességtelenebb dolog ezzel kapcsolatban, amit csinálnak.

Hauser Péter képviselő: Gondolkodott, hogy ki, vagy kik okozták ezt az anomáliát? Ők? Az itt ülők? A BFE képviselői? Nem, nem, nem. A FIDESZ-KDNP vezetői illetve párjuk és kormányuk vezetői mondták azt, hogy ezt az anarchiát engedik. Most érdekesen áll a felszólalás után. Volna egy kérdése hozzájuk, mert van itt Budaörsön azért egy településrész, amire ők nagyon nagy elővigyázatossággal, illetve nagyon átgondoltan vannak ezzel kapcsolatban. Mit gondolnak a Frankhegy benépesüléséről, beépítéséről?

Czuczor Gergely képviselő: A polgármesteri vitájuk kapcsán is elhangzott, hogy is fogalmazzon, nem akarja bántani polgármester urat a jelzőkkel, de ez ott is egy olyan téma volt, amit helyre tett, legalábbis azt gondolta, hogy helyre tette.  Az az ingatlan, ahol jelenleg él a családjával, s egy jó barátjával a szomszédban, ott két lakás volt korábban egy viszonylag nagy méretű házban, s beépítési százalékot, ami arra a telekre vonatkozott, azt nem merítették ki, sőt, erre egyébként utalt is polgármester úr, ilyen szempontból tiszta ez a dolog. Kettő darab lakás volt és kettő darab lakás van most is azon az ingatlanon. Ami a fő probléma, s amire Hauser Péter is utalt, a HÉSZ, ami lehetővé teszi, hogy nagy méretű társasházak szülessenek ott a környéken, de városszerte, s ezt 2014-ben Polgármester úr terjesztette elő. Azok a százalékos beépíthetőségek, amik ebben a HÉSZ-ben szerepelnek, azt a jelenlegi képviselő, ott voltak, tanúsíthatják, a  HÉSZ-nek a paraméterei az gyakorlatilag Wittinghoff Tamás polgármester úr által beterjesztett előterjesztésben lettek meghatározva, s ezt üthetik-verhetik jobbról, balról, ez tény. Azt szeretné kérni a Hivataltól és polgármester úrtól is, hogy annak a lehetőségét vizsgálják meg, hogyan tudnak adott esetbe szigorítani. Nem azt mondja, hogy csinálják is meg, nézzék meg ennek a hatását. Nem ellene vannak ennek a városnak, oldaltól függetlenül mondja, hogy ebben konszenzusra tudnak jutni.  A meglévő problémát kéne megoldaniuk, hogy ne veszítsék el Budaörsnek a kertvárosias jellegét, s gondolja, hogy ebben főépítész asszony is éppúgy gondolkodik, mint ők, minden korábbi megnyilvánulása erről szó. Ebben nyújtanak partneri kezet, ezt kellene megbeszélniük, hogyan tudnak adott esetben például a HÉSZ-en keresztül szigorító intézkedéseket végrehajtani.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt hiszi, ez mintapéldánya annak, hogyan lehet udvarias hangnemben ugyan, de mégis gátlástalannak lenni. Már egy pár éve itt ül képviselő úr és pontosan tudja, hogy minden előterjesztést neki kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, de ugye azt talán nem gondolja komolyan, mert ennél többet képzel róla, hogy ő volt az a mérnök, aki a szakmai előkészítését készítette a Helyi Építési Szabályzatnak, hogy ő volt az a főépítész, aki mindezt előterjesztésként összegyúrta, s ő volt az a Jegyző, aki a polgármester elé terjeszti, hogy elkészült az anyag, ezt kellene a testület elé beterjeszteni, mert ez még jogilag és szakmailag is megállja  a helyét, s így lehet megfelelő korlátozásokat bevezetni. Ha 2014-ben szigorúbb korlátozást vezettek volna be, akkor még egyszer mondja, képviselő úr nem menne ma innen oda haza. Tehát ez tényleg mérhetetlenül tisztességtelen, mérhetetlenül gátlástalan és mérhetetlenül ócska politikai játszma, amit művel és tényleg nagyon szomorú, mert ennél tényleg többet képzelt róla, mint amit itt olvasott, és amit itt műveltnek. Nem válaszoltak arra, hogy miközben – mert Hauser Péter egy óvatos kérdést föltett – Löfler Dávid folyamatosan közmeghallgatásokért küzd, mert a közmeghallgatások három, négy órája folyamatosan azzal telik, hogy a frankhegyiek elmondják, hogy ő milyen ócska gazember, milyen ócska gazember a jegyző és milyen ócska gazember a főépítész, s nyilván ők meg a szent emberek, mert ők támogatják azt, hogy ott nyakló nélkül be lehessen építeni mindent. Nem az egyesületük, nem ő, a Hivatal – egyébként korábban a FIDESZ- KDNP képviselőinek is az összes képviselőjével egyöntetű álláspontja volt az, hogy a Frankhegyen lévő, mintegy 130 ha több, mint ezer ingatlanának a beépítése nem történhet meg szigorú szabályozások nélkül, anélkül, hogy azokat a szabályozásokat, amiket az építési szabályozásban lefektettek ne teljesítsék. Ehhez képest Löfler Dávid kéjjel ül a fotelban és azt szeretné, ha lehetne, heti rendszerességgel legyenek közmeghallgatások, ahol őket csirkefogó gazembereknek nevezik azért, mert nemhogy liberális, vagy konzervatív a szabályozás, hanem a város érdekében tisztességes, mint ahogy egyébként az összes többi területen is az, s a legszigorúbb szerinte a környéken. Egész biztos, hogy ő a hülye, meg Edina, meg a Jegyző úr így közösen, meg az összes képviselő, aki ebben részt vesz, leszámítva persze képviselő úrékat, mert ők mindenben tökéletesek, de nagyon sok hülye van ebben a fővárosi agglomerációban, mert mindenhol ez a probléma és nincs olyan szigorú szabályozásuk, s most próbálják azokat a mintákat átvenni, ami attól az őrülettől, amit a Kormányuk az építési szabályzat felfüggesztésében, felszámolásában, megszűntetésében eszközölt, abban megpróbálnak valamit kitalálni. Egyébként nem titok, az ellenzék arra kérte fel, hogy az önkormányzat reformjára vonatkozó következő Kormány majd reményeik szerint nem a jelenlegi önkormányzati reformjával kapcsolatos elképzeléseket összefogva készítsék el, hát ebben kiemelt és sarkalatos, hogy megnyugtassa képviselő urat, a következő Kormány, ha az ellenzék fogja adni a Kormányt –  ha ma itt már felszólítás történt arra, hogy ki kire szavazzon – az egész biztosan vissza fog adni minden olyan jogosítványt az önkormányzatoknak, amiről Jegyző úr beszélt, hogy mi lehetne biztosíték arra, hogy az az elképesztő őrületes építési dolog korlátok közé legyen szorítva. Azokat a sebeket, amik azóta estek, nyilván nem fogja tudni reparálni már senki. Mert ugye a kormányhivatal cinikusan leírta neki, meg a Jegyző úrnak, hogy elmehetnek a társasházakat büntetni, azokat az embereket, akik jóhiszeműen vesznek egy lakást, mert fogalmuk nincsen arról, hogy egy szabályozatlan környezetben… a Földhivatalban ugyan bejegyezték, de ők soha nem járultak volna ahhoz hozzá, most azokat a budaörsieket büntessék meg, akik így kerültek bele, hát egy kicsitb Pilátusként a Credoban. Ő tényleg nagyon esedezve kéri és tényleg nagyon udvariasan, barátságosan, több tisztességet.

Csík Edina főépítész: Czuczor képviselő úr felvetésére szeretne reagálni, s kihangsúlyozni, hogy ez a tájékoztatóban szerepel, tényleg a tényekre alapozva nagyon pontosan állították össze, s érdemesnek tartja arra, hogy mindenki elolvassa. A lakásszámot említette polgármester úr, hogy arra a bizonyos telekre hat lakásos társasház is épülhet, nem arra akart utalni, s nem is arra utalt, hogy a HÉSZ ezt megengedi, hát nem engedi meg a hat lakás elhelyezését, pontosan az a lényeg, hogy a jogszabály úgy változott, hogy jelenleg egy kétlakásos társasházat bármikor négylakásos társasházzá lehet átminősíteni egy alapító okirattal. A másik pedig, hogy meg kell védenie a 2014-ben regnáló főépítész szakmaiságát, mivel 2014-ben nem lehetett arra számítani, hogy 2016-tól indul egy olyan ingatlan cunami, ami azt eredményezi az egyszerű bejelentés bevezetésével, hogy nem kell építési engedélyeket kérni, bevezették nyilván a bürokráciacsökkentő intézkedések lehetőségét, segítették az ÁFA csökkentéssel stb. ez indította be az építőipart. 2014-ben 2015-ben senki nem akart hat lakásos társasházakat építeni, két lakásosakat sem, hanem mindenki megépítette a kis családi házát a telkére, s később esetleg a gyereknek beépítette a tetőteret.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, hogy egy dologra válaszoljon. Jól tudja-e, és ő tudja, hogy igen, de fontos neki, hogy főépítész asszony mondja el, amit neki elmondtak, már korábban, hogy ha mind azok a szabályozások, amiről Jegyző úr is említést tett ma érvényben lennének, akkor megtehetné-e bárki, hogy belső területre egy hatlakásos társasházat építsen mondjuk a Tátra utcában?

Csík Edina főépítész: Nem, ez az, amit említett, hogy ez már rajtuk kívül álló eljárásrend. Az, hogy az egyszerű bejelentésnél is hiába mondják az építés hatóságnak, hogy nem azt a részét kellene a rendeletnek használni, az építés hatóság egyáltalán nem köteles használni a településképi rendeletüket,  nincs már fellebbezési jog, rögtön bíróságra kell menni, a szomszédok nem tudnak semmit a beépítésekről, a társasházi bejegyzés is teljesen elszabadult és nem ellenőrzi senki, a telekalakításnál sem vagyunk már szakhatóság. Ezért sorolta fel ezt a nagyon sok jogszabályi változást. Pld. nem követelhetik már meg a helyi szigorított parkolószámot, hanem egyetlen egy gépkocsi várakozó helyet kell biztosítani egy lakás után, amikor tudják, hogy Budaörsön három-négy gépkocsi van egy családnál a családi házas övezetben biztosan. Nem a HÉSZ által megszabott paraméterek a lényegi probléma, pláne nem a 2014-ben jóváhagyott, a problémák 2016-ban kezdődtek, és hat év alatt idáig fajultak.

Wittinghoff Tamás polgármester. Köszöni, kéri, hogy zárják le, nem tudnak már hozzá tenni többet, akinek van füle, azt tudja ezt követni, ha nem akkor sajnálja, nyilván mindent meg fognak tenni, ha úgy alakul, hogy márciustól olyan szabályok lesznek, amikor mindezt meg lehet akadályozni.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Kisberk Balázs képviselő távozott.)

13/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

BHÉSZ és Településképvédelmi rendelet eseti módosítás indítása

1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert gondoskodjon a településrendezési eszközök előterjesztés szerinti módosításának elkészítéséről és az egyeztetési folyamat megindításáról. 

2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert gondoskodjon a Budaörs Város településképének védelméről szóló 28/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításának elkészítéséről és az egyeztetési folyamat megindításáról.

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Főépítészi Iroda

14.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Reméli, hogy néhány utcához sikerül pályázati forrást elnyerni. A TFKVB és PEB egyhangúan támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

14/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzata részt vesz az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton a Holló utca Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakaszának (hrsz. 3503, 3541, 3612/1) felújításával.

2.) Budaörs Város Önkormányzata a szükséges önrész összegét, bruttó 21 494 eFt-ot a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

15.) TOP Plusz pályázattal kapcsolatos döntés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A máltaiak által működtetett ingatlanról van szó.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Csak egyetlen kérdés, mert már nem volt ideje az első napirendi pontnál. Utalt polgármester úr a kerékpárútra, ami Budakeszinél elfogy, ahogy megérkezik a város határához. Kérdezi, hogy indulnak-e ezzel valamilyen pályázaton.

Wittinghoff Tamás polgármester: Minden pályázatot figyel a Hivatal, amin lehet indulnak.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Kérdezi, hogy a tervdokumentáció rendelkezésre áll-e.

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt az ígéretet kapta Győri Otíliától, hogy lobbizik Révész Máriusznál, az atyaistennél, mindenkinél, mert ő is őrületnek tartja, hogy nem tudják összekötni. Érti, hogy csak saját forrásból, egyéb forrás nélkül nem lehet nagyon megépíteni ezt. Egyébként sokkal nagyobb problémák is vannak, – de ebbe most ne menjenek bele, mert tényleg nem napirendi pont – a nyomvonallal kapcsolatban is. Ez is egy nagy küzdelmük, nem örül annak, hogyha a főútvonal mellett kell a bűzben kerékpározni. Jobban örülne, ha bent a zöldben lehetne, de itt viszont beleütköznek zöld hatóságokba, akik szerint rendben van az, hogy ott van a katonai lőtér, meg más, de nem lehet ott a kerékpárút. Kéri, hogy ezt most hagyják. Természetesen pályáznak, amire lehet. Ha ebben tudnak segíteni, akkor megköszöni. Ebben az ügyben is segíthetnek, hátha a máltaiak neve nyom egy kicsit a latba. Elméletileg ez egy 100%-os intenzitású pályázati rendszer, amit a két bizottság – TFKVB és PEB – egyhangúan támogatott (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

15/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

TOP Plusz pályázattal kapcsolatos döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „TOP Plusz pályázattal kapcsolatos döntés” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

1.) Budaörs Város Önkormányzata részt vesz a TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázati felhíváson.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

16.) Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Uszoda, a Sportcsarnok ebédlő és a két iskolának a konyhájáról és a Coviddal összefüggő javaslat. Mind a két bizottság – a TFKVB és a PEB – mind a három esetben egyhangúan támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra az első határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

16/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítása (Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozóan 2010. április 19. napján létrejött bérleti szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. május 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 4.826.639 Ft + ÁFA/hó.
 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az második határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

17/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítása (BetLux Food Bt.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. között a Budaörs, 1181/1 helyrajzi számú, Szabadság út 134. szám alatti Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé helyiségre vonatkozóan 2020. február 24. napján létrejött bérleti szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. május 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 5.000 Ft + ÁFA/hó,

valamint az egyes menü árak 2022. március 1. napjától 2022. december 31. napjáig a következők:

A menü: 1.190 Ft

B menü: 1.290 Ft

C menü: 1.390 Ft

 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az harmadik határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

18/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítása (Julienne Kft.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a Julienne Kft. között a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyhájára vonatkozóan 2016. december 21. napján létrejött vállalkozási szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 5.000 Ft + ÁFA/hó, valamint ebben az időszakban a Bérlőt közműátalány fizetési kötelezettség nem terheli.
 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a Julienne Kft. között a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, az 1. sz. Általános Iskola és a Herman Ottó Általános Iskola főzőkonyháira vonatkozóan 2019. szeptember 23. napján létrejött vállalkozási szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. napja közötti időszakra a bérleti díj összege 5.000 Ft + ÁFA/hó, valamint ebben az időszakban a Bérlőt közműátalány fizetési kötelezettség nem terheli.
 1. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

17.) Javaslat a 10354 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Rubik Ernő utcában található 300 m2 területű önkormányzati ingatlan 167 m2 területének hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 egyhangú igen szavazattal támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

19/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A 10354 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Rubik Ernő utcában található 300 m2 területű önkormányzati ingatlan 167 m2 területének hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata bérbe adja a Budaörs, 10354 helyrajzi számú 300 m2 területű ingatlan 167 m2 területű részét 2022. március 31. napjáig, határozott időtartamra a Viastein Kft. részére.

A bérleti díj összege 500,-Ft/m²/hó+Áfa, azaz mindösszesem 83.500,-Ft+ áfa/hó. Mivel a Kft. az ingatlant 2021. december 1-től használja, ezért ezen időponttól a bérleti szerződés megkötéséig terjedő időszakra Bérlő a bérleti díjjal egyező használati díjat köteles fizetni, melyet az első havi bérleti díj megfizetésével egyidejűleg köteles teljesíteni.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

18.) A 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található 28 m2 területű ingatlan ügye

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Van egy jogvita a Szivárvány utca 5. földszintjén található ingatlan esetében. Ennek a jogvitának a kérdéseit próbálja az előterjesztés rendezni. A két bizottság – TFKVB és PEB -egyhangú igen szavazattal támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

20/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található 28 m2 területű ingatlan ügye

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata 3 oldalú megállapodást köt a Szivárvány utca 5. szám alatti Társasházzal, valamint Koczka Éva Szolgáltató Bt.-vel a 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 28 m2 területű, „üzlet” megnevezésű ingatlan függő jogi helyzetének időtartamára a felek jogviszonyának rendezése érdekében 2022. június 30. napjáig terjedő időre A Társasháznak ez idő alatt van lehetősége az ingatlan-nyilvántartás közhitelességét megdöntenie, és tulajdonjogának fennállását bizonyítania.

2.) Budaörs Város Önkormányzata bérbe adja a Társasház pozíciójába belépve a Budaörs, 1036/34/A/105 helyrajzi számú természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszinten található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlet” megnevezésű, 28 m² területű ingatlant Koczka Éva Szolgáltató Bt. részére, 2022. december 31. napjáig, határozott időtartamra.  A bérleti díj összege az ingatlanrészre vonatkozó korábbi bérleti szerződésben szereplő bérleti díjjal egyezően 40.300,-Ft + ÁFA/hó. A bérlemény közüzemi és karbantartási költségei a bérlőt terhelik. A bérleti szerződés a három oldalú megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat és a Bérlő között megkötött bérleti szerződés megkötésének napjára visszamenő hatállyal lép hatályba, melynek értelmében a bérleti jogviszony az Önkormányzat és a Bérlő között jön létre.

3.) Budaörs Város Önkormányzata abban az esetben is megköti a 2. pont szerinti bérleti szerződést, ha Társasház részéről az 1. pont szerinti megállapodás 2022. március 31. napjáig nem kerül aláírásra.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

19.) Javaslat a Budaörs, Lévai utcai társasházzal kötött támogatási szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslatot a TFKVB egy kiegészítéssel, amit 6 igen szavazattal fogadott el, egyhangúan javasolja elfogadásra (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). A kiegészítés azóta teljesült.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a TFKVB kiegészítésével. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

21/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A Budaörs, Lévai utcai társasházzal kötött támogatási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház között létrejött ÖNK/SZ/2017-437 számú, legútóbb 2019. január 3-án módosított támogatási szerződés felhasználási, illetve elszámolási határidejének 2024. december 31. napjáig történő hosszabbításához.

2.) amennyiben a támogatási szerződésben rögzített munkák elvégzése, illetve az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása a meghosszabbított határidőig nem valósul meg, az Önkormányzat álljon el a támogatási szerződéstől.

3.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

4.) A döntéshez felkéri a társasház közös képviselőjét, hogy 30 napon belül mutassa be azt a közgyűlési jegyzőkönyvet, melyben felhatalmazást kapott a kérelem benyújtására.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

támogatott munkák elvégzésére: 2024.december 31.

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

20.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 84/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatát már elbírálták, de a Kincstár tett egy észrevételt a foglalkoztatás végének pontos meghatározására. A Hivatal javította és a KMISB egyhangúan támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

22/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 84/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 84/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. január 1. napjától 2026. július 31. napjáig Ruppel Irént bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.”

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Humánpoltikai Iroda

21.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság 4 igen 1 tartózkodás szavazattal támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

23/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Munkatervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

22.) A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A bizottság egyhangúan támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Ennek a napirendnek nem is kellene napirenden lennie. Nem is szeretne erről szavazni. Bár sokszor olvassa azt, ami persze nem felel meg a valóságnak, hogy a saját ügyében állást foglal. Azt gondolja, ha valamit a törvény rendez, akkor a Képviselő-testületnek azzal nincsen dolga. A Kormányhivataltól mindig azért kapnak észrevételt, ha törvény által elrendelt valamiről dönt a Képviselő-testület, akkor túlterjeszkednek. Kérte a jegyző urat, hogy kérjen a Kormányhivataltól állásfoglalást. Törökbálinton anélkül döntöttek, jelezte is Elek Sándornak, hogy vigyázzanak, mert törvényességi észrevételt fognak kapni. A helyzet az az, hogy erre vonatkozóan a Kormányhivatal azt írta, hogy a törvényességet ellenőrizni fogják. Ez egy érdekes helyzet, ha most a Képviselő-testület nem szavazná meg, akkor törvényességi észrevételt tettek volna, mert a törvény szerint meg kell szavazni. Ez egy érdekes szavazás, amikor kötelező egyféleképpen szavazni. Ebben nem hajlandó részt venni. A polgármester és az alpolgármester illetményéről döntött a Parlament törvényben, ehhez képest ilyen helyzetben vannak. Ez egy furcsa szituáció.

Biró Gyula alpolgármester jelzi, hogy ő sem kíván részt venni a szavazásban érintettség okán.

dr. Czuczor Gergely képviselő: Fogják támogatni a javaslatot. Kérdezi, hogy a képviselői tiszteletdíjhoz mikor nyúlt utoljára Budaörsön a Képviselő-testület.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha jól érti, akkor dr. Czuczor Gergely képviselő a képviselői tiszteletdíjak megemelését szorgalmazza.

dr. Czuczor Gergely képviselő: nem ezt mondta, csak kérdezi, hogy mikor változott utoljára.

Wittinghoff Tamás polgármester: Sajnos nem tudja, azt tudja, hogy az ő bére 10 éve nem változott.

Felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint őt és Biró Gyula alpolgármestert kizárja a szavazásból a képviselő-testület érintettség okán. Ez már kabaréba illő, hogy szavazni kell valamiről, amiről törvény van, de ha nem szavaznak arról, hogy ki legyenek zárva, az is szabálytalan.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

24/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntéshozatalból való kizárás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert és Biró Gyula alpolgármestert személyes érintettség okán a „A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő, Wittinghoff Tamás polgármester és Biró Gyula alpolgármester nem szavazott)  

25/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

I.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Wittinghoff Tamás polgármester illetményét a Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – állapítja meg azzal, hogy annak összege 2022. január 1. napjától havi 975.000 Ft (azaz kilencszázhetvenötezer forint), idegennyelv-tudási pótlékát az Mötv. 73.§-ra figyelemmel a Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg azzal, hogy annak összege a megállapítás időpontjában hatályos illetményalap figyelembevételével havi 30.000 Ft (azaz harmincezer forint).

2. Wittinghoff Tamás polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi illetménye 15%-ában állapítja meg azzal, hogy annak összege 2022. január 1. napjától havi 146.250 Ft (azaz száznegyvenhatezer-kétszázötven forint).

II.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Biró Gyula főállású alpolgármester illetményét a Mötv. 80. § (1) bekezdés alapján a polgármesteri illetmény 90 %-ában állapítja meg azzal, hogy annak összege 2022. január 1. napjától havi 877.500 Ft (azaz nyolcszázhetvenhétezer-ötszáz forint).

2. Biró Gyula főállású alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az alpolgármesteri illetmény 15%-ában állapítja meg azzal, hogy annak összege 2022. január 1. napjától havi 131.625 Ft (azaz százharmincegyezer-hatszázhuszonöt forint).

III.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat I.-II. pontjaiban foglaltaknak megfelelő fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda, Humánpolitikai Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Hozzáteszi, hogy eljátszott a gondolattal, hogy megkéri a BFE-hez tartozó képviselő társait, hogy ne szavazzák meg, de jegyző úr arra intette, hogy nem kellene eljutni oda, hogy erről törvényességi észrevételt kapjanak. Ez tényleg már egyfajta bohóckodás lenne, úgyhogy megfogadta a tanácsot.

23.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A bizottság egyhangúan támogatta (A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

26/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti személyeket választja meg.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     jegyző

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

24.) Döntés a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

27/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Döntés a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelepként történő üzemeltetésére kiírt pályázat nyertesének a DEB-Gáz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (adószám: 28743729-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei utca 59-61. A. ép. fszt. 1., képviseli: Holdonner Dávid József ügyvezető) nyilvánítja.  A pályázati kiírásban szereplő 171/2 helyrajzi számú ingatlant határozatlan időre bérbe adja gázcseretelep üzemeltetése céljából a pályázó által megajánlott 236.220,-Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében, a pályázati kiírásban szerepelő feltételek mellett.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) gázcseretelepként működő ingatlan hatályos bérleti szerződését a Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt-vel felmondja.

Határidő: a szerződés megkötésére: az elbírálásról szóló közlés kézhezvételétől számított 60 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

25.) Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmének jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)  

28/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmének jóváhagyása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány nevű civil szervezet a 2040 Budaörs, Rózsa utca 17. címen, a Budaörs 2685/1 helyrajzi számon lévő, Budaörs Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő ingatlanban székhelyet létesítsen, térítésmentes szívességi használat jogcímen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Határidő: 2022. 02. 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, (hozzájáruló nyilatkozat kiadása)

A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

29/2022.(II.23.) ÖKT sz.                                        határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek