Pályázat a budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatására

Pályázat a budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatásáraPályázat a budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatására

Az önkormányzat által meghirdetett civil keretre 2022. március 25-éig nyújthatják be pályázataikat a budaörsi civil szervezetek a 2022. március 1. és 2023. február 15. között megvalósuló programjaikra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatására

Pályázat benyújtási időszak: 2022. február 24 – 2022. március 25.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2022. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendeletbe, valamint a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglaltakkal összhangban kerül kiírásra.

 1. Pályázat célja:

A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szervezet szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000 Ft, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében a „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2021. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek.  Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • magánszemélyek, gazdasági társaságok, biztosító egyesületek, szakszervezetek, pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek; közalapítványok, egyházak; civil társaságok, társulások és szövetkezetek
 • nem budaörsi székhelyű szervezetek – kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.
 • azon civil szervezetek, akik a 2022 évi költségvetésből támogatásban részesülnek (soron támogatottak, iskolák alapítványai stb.)

5. Pályázatból kizárásra kerül azon civil szervezet (érvénytelenségi okok):

 • amely 2021 évi azonos célú önkormányzati támogatásával nem számolt el.
 • amelynek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás, törlés alatt áll
 • amelyet 2021.12.01-ig nem vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés)
 • amely az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül.
 • amely nem szerepel az Országos Bíróság Hivatal által vezetett országos névjegyzék nyilvántartásában.
 • amelynek nincs www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes (mérleget és eredmény kimutatást magába foglaló) a pályázó adatait tartalmazó, aláírt és scannelt vagy az OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/ elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.
 • amely pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatásban részesült.
 • amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
 • amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
 • amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű.  Kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak e.
 • amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.

6. Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás500.000 Ft.

Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 150.000 Ft

Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 100.000 Ft.

A pályázat benyújtásához Pályázónak önrész/ saját forrás biztosítása nem szükséges.

7. Támogatási (megvalósítási) időszak és a támogatás formája:

A pályázat 2022. március 1. és 2023. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást.  

A pályázni- támogatást igényelni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet.

8. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, költségségek és kiadások:

– Működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, tagdíjak, nevezési díjak, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.

–  Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, szállás-, – utazási- költségek, tábor, kirándulás,

– étkezési/ vendéglátási költség az összes támogatás max.:10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátás megvalósítására vonatkozik a pályázat.

Nem támogatható kiadások:

– visszaigényelhető előzetesen felszámított Áfa.

–  külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok

–  dohányárú és alkohol, adók, jogkövetkezmények (bírságok, büntetések, kötbér, törlesztés)

– pénzbeli jutalom, gépjárműre vonatkozó parkolási díj, autópályadíj,

– bankköltség (31/2020.(XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglaltak alapján

9. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokat kitöltve lehet benyújtani a pályázati útmutatóban mellékeltek szerint.  

A pályázatot és annak mellékleteit 1 példányban írásban papíralapon, zárt borítékban ( személyesen vagy postai úton) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára címezve.

Továbbá 1 példány elektronikus pdf. dokumentumban is benyújtható- egységes pdf. dokumentumban scanelve-  a kabinet@budaros.hu e-mail címre. Mindegyikre kérjük ráírni: „Civil pályázat”

A pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

10. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 7 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 3 munkanapig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázat formai okok miatt kizárásra kerül.

11. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2022. április 27.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve indoklás nélkül dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.  A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

12. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2023. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani.

Az támogatások elszámolására vonatkozó szabályokat részletesen a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról is illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén.

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma): 2022. március 25.

Pályázati útmutató

Tisztelt Pályázó Civil Szervezet!

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mely alapján kérjük benyújtani a pályázati dokumentációt.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A benyújtott pályázaton belül kell részletezni a működésre és a különböző programokra kért támogatási összeget.

A beküldött pályázatot elbírálás után nem küldjük vissza.

A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

1. A szervezet eddigi tevékenységének rövid leírását ezen belül a 2021. évben végzett tevékenység rövid bemutatását

2. A pályázat tárgyát képező tevékenység / program (programok) részletes leírását. Kifejtve a program célját és lényegét, megjelölve a célközönséget, feltüntetve a foglalkozások, rendezvények időpontját, helyszíneket várható létszámot.

3.  A kitöltött pályázati űrlapokat (1-2-3. sz. melléklet- adatlap, költségvetési lap, összesítő,)

4. Nyilatkozat: Áht. 48/B§ (1.) alapján a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről /érintettségről

5. Szervezet alapszabályát/ alapító okiratát– abban az esetben, ha azt megelőző évben nem nyújtotta be pályázatában az önkormányzathoz illetve, ha abban változás történt!

6. Egyesület / alapítvány legutolsó közgyűlésének / taggyűlésének jegyzőkönyv-másolata.

7Igazolás OBH – nyilvántartásba vétel és beszámoló benyújtásáról, amennyiben az nem érhető el az OBH nyilvántartási rendszerében.

A pályázati adatlapok kitöltése:

 • Kérjük az adatlapokat nyomtatott betűkkel vagy géppel kitölteni.
 • 1 sz. mellékleten ( Adatlap) kell a civil szervezet alapadatait rögzíteni. E-mail címet ( az értesítések hatékony kezelése miatt )feltétlenül kérjük kitölteni!
 • 2. sz. melléklet ( Költségvetési lap) – Valamennyi programhoz külön költségvetési lapot kell kitölteni,feltűntetve az összes tervezett költségtételt, költségtípust és azt, hogy ebből mennyit igényelnek a pályázat keretén belül az Önkormányzattól. Az elszámolásnál csak az itt feltűntetett tételekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el! Amennyiben nincsen tételesen részletezett költségkalkuláció azt visszaküldjük hiánypótlásra.
 • 3 sz. melléklet: (Pályázati összesítő.) –  Itt kell valamennyi pályázati elemet összefoglalni, megjelölni a programon részvevők tervezett létszámát, várható egyéb bevételeket, önerőt, kiadásokat illetve a pályázat keretén belül igényélt teljes támogatási összeget.

Általános tudnivalók

 • A 2007. évi CLXXXI. tv. alapján minden pályázati eljárásban keletkező adat közérdekűnek minősül. A pályázat meghatározott adatait Budaörsi Város Önkormányzat közzé teszi a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalon.
 • A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie (szórólapjain, műsorközlésében), hogy működését illetve programjait Budaörs Város Önkormányzata támogatta.
 • A támogatásból megvalósuló városi programokról, rendezvényekről Támogatott szervezet a megvalósítást megelőzően tájékoztatja (kabinet@budaors.hu) az Önkormányzatot.
 • Támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bíroság Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni!  http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Amennyiben a www.birosag.hu oldalon nem elérhető a Pályázó teljes utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója vagy a letétbe helyezésről az OBH által kibocsájtott igazolást nem csatol a pályázathoz az a pályázatból kizárásra kerül. Kiíró ezt az OBH által vezetett országos névjegyzékben ellenőrzi.

A pályázatot és annak mellékleteit 1 példányban írásban papíralapon, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára címezve. 2040 Budaörs, Szabadság út 134.;

A pályázat benyújtásának határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2022. március 25.

Továbbá benyújtható még plusz 1 példányban elektronikusan is kizárólag 1 db egységes pdf. dokumentumban scanelve a kabinet@budaros.hu e-mail címre.

Mindegyikre kérjük ráírni: „Civil pályázat”

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző, +36 20 933-6773 gaal.szilvia@budaors.hu

1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2022 évre

Budaörs Város Önkormányzatához

Alapadatok

Civil szervezet neve:……………………………….………………………………

Székhelye:……………………………………………………………………………………

Bírósági nyilvántartási száma:………………………………….………………………….

Elérhetőségek : telefonszám: ………………………………………………………

                        e-mail cím: (kötelező megadni!)…………………………………………

                       honlap: ………………………………………………………………

Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve:…………………………………….

A civil szervezet számlavezető bankja……………………………………..

Bankszámlaszáma…………………………………………………………………………..

Adószáma:……………………………………………………………..

Az egyesület (aktív) tagsága……………………….fő

A 2022. évi igényelt önkormányzati támogatás összesen: ………………………Ft

Tervezett önrész, saját forrás összege: ………..…………………………Ft.

Más helyre is pályázik/pályázott valamelyik programmal?         igen                 nem

Ha igen, hová, melyik programmal és milyen összeggel:………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Kapott-e valamelyik programhoz más helyről is támogatást?   Igen                 nem

Ha igen, melyikhez, honnan és mennyit:……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nyilatkozat

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ 2 pontja alapján

Alulírott pályázó az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy

1.  a támogatási igényben/ pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.

2. a civil szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

4. költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezem

5. megfelelek az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek.

6. tevékenységemnek megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem

7. tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban a szervezet adatait az Önkormányzat közzéteszi

                                                           …………………………………..

                                                 Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző

2. sz. melléklet

Költségvetési lap

PROGRAM MEGNEVEZÉSE: ………………………………………………………………

( programonként külön-külön tételes és részletes költségvetési lapot kell kitölteni ! A sorok igény szerint bővíthetőek.)

Kiadási jogcímekA tervezett összes költség (Ft)A Képviselő-testülettől, ill.  KMIS Bizottságtól igényelt támogatási összeg (Ft)
1.) Személyi jellegű kiadások  
  
2.) TB-járulék  
3.) Dologi kiadások tételesen felsorolva (pl: útiköltség, szállás, program megrendezésének költsége, tiszteletdíj, csoportos étkezés, reprezentáció- vendéglátás szállítás, kis értékű tárgyi eszközök, amelyek beszerzése a feladatok megvalósításához szükséges, reklám stb.)
  
  
  
  
  
  
4.) Működési költségek felsorolása (könyvelői díj, irodaszer, nyomtatvány, telefon, internet, bérleti díj, nevezési díj, tagdíj, postaköltség, stb…) !a bankköltség nem elszámolható
   
   
   
   
   
5.) Mindösszesen költségek:  
6.) Saját forrás ( tagdíjak, 1%, egyéni befizetések, bevétek stb.) 
7.) Megpályázott összeg:

Budaörs, 2022 …………………….

                                                                                         ……………………………….

                                                                                                    Pályázó aláírása

                                                                                                  3. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ

a költségvetési lapok összesítése

Cím:A tervezett programok rövid megnevezése illetve a működési költség A program hány budaörsit érintTervezett kiadásTervezett bevétel, saját forrásIgényelt támogatás
 Működési költség    
–             
–             
–             
–             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Összesen:    

Budaörs, 2022. ………………….

……………………………  

Pályázó aláírása
Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati felhívás
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEMNYILATKOZAT