Pályázat a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójára

Pályázat a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójáraPályázat a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójára

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójára.

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Budaörs Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címre és elektronikus úton Zsák András osztályvezető részére a kabinet@budaors.hu  e-mail címre. Hiánypótlásra nincsen lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázat a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójára
Pályázat a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pozíciójára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház

igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

Munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A munkavégzés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

Betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Budaörs Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv) vezetése.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakszerű és törvényes szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi.

Feladata a közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézményhez tartozó Nyugdíjas Ház és a Lakótelepi Közösségi Ház szakmai működésének koordinálása, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

Munkakör betöltésének feltételei:

  • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
  • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
  • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
  • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat. Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság, helyismeret.

Javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony határozott időtartamra jön létre, 2024. május 1. napjától – 2028. december 31. napjáig.

Pályázathoz csatolandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
  • motivációs levél
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hitelt érdemlő igazolása
  • legalább ötéves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása
  • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat hitelt érdemlő igazolása, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja
  • bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testülettől zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Budaörs város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Budaörs Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címre és elektronikus úton Zsák András osztályvezető részére a kabinet@budaors.hu  e-mail címre. Hiánypótlásra nincsen lehetőség.

Pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázat benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság hallgatja meg. Ezt követően a pályázatokat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési és Sport Bizottsága is véleményezi.

A pályázatok elbírálásáról és a munkaviszony létesítéséről Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve a soron következő Testületi ülésen.

Pályázati felhívás közzétételének helye: Budaörs Város Önkormányzat honlapja: www.budaors.hu továbbá a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház honlapja: www.jmmh.hu

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Közművelődési és Sport osztályának vezetője Zsák András: telefon:23 /447-847, e-mail cím:  zsak.andras@budaors.hu

Kelt: Budaörs, 2023. október hó 16 nap