Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 29-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 29-i rendkívüli ülésérőlJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 29-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. július 29-i rendkívüli üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, dr. Bakó Krisztina, Dr. Ritter Gergely, dr. Molnár Gábor, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Tóth Ferenc, Stift Nándor, dr. Kisfalvi Péter képviselők.

 

Igazoltan távol: Becz György, Hauser Péter, Sokolowski Márk képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Vincze Ildikó közigazgatási szakértő, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető

 

Jegyzőkönyvvezető: Timár Zsanett

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/dr. Tasnádi Ferenc/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület mai rendkívüli ülésének a tárgyalását.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 12 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket: Becz György, Hauser Péter és Sokolowski Márk képviselők jelezték, hogy nyári szabadságukat töltik, így ők ma nincsenek jelen. Az ülést 1124 órakor megnyitotta.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ülés rendkívüliségének indoklása, hogy számos olyan napirend van, ahol határidő van a döntéshozatalra.

 

Ismerteti: a meghívóhoz képest az alábbi Hivatali sürgősségi indítványok érkeztek, szintén határidők miatt, melyeket javasolt napirendre venni:

 

 • A Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlanra, és a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása
 • A Budaörs, Esze Tamás u. 3/1. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
 • A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. kérelme

 

 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alábbiakban felsorol előterjesztésekhez készültek módosító, valamint kiegészítő indítványok, melyekről szavazniuk nem kell:

 • ) Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása 3. c. előterjesztéshez
 • ) Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatási kérelme c. előterjesztéshez- Biró Gyula alpolgármester (2)

 

Levételre javasolja a 13.) Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet műfüves sportpálya lefedéséhez elvi támogatás a Liver FC kérelme alapján – nincsenek tisztázva az energetikai, esztétikai, a finanszírozási és egyéb kérdések, amelyek mind az intézmény vezetésével, mind pedig szakmai és egyéb szempontok szerint tisztázni kell, ezért majd a szeptemberi rendes ülésen javasolja tárgyalni.

 

A 21.) Döntés az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez forrás biztosításáról c. napirendet a forgatókönyv szerint zárt ülésen javasolják tárgyalni, de azt gondolja, hogy semmi olyan indok nincs, ami az Illyés gyula Gimnázium szakhatósági követelményeknek való megfeleltetésével kapcsolatban zárt ülésen kellene, hogy legyen, ezért ennek a nyílt ülésen való tárgyalását javasolja. 

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslata:

 

Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolja:  

 

 • ) Budaörs, Szabadság út 100. szám alatti, 1047 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 • ) Végső döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 számú, Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredmény megállapításáról
 • ) Döntés a Miller-ING Kft. „cs.a.” csődegyezségi tárgyalással kapcsolatban

 

Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:  

 

 • ) Javaslat fogyatékossággal élő gyermek nappali ellátását biztosító Megállapodás megkötésére

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirenddel kapcsolatban, miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a Hivatali sürgősségi indítványok napirendre vételi javaslatát, tehát a

 

 • A Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlanra, és a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása
 • A Budaörs, Esze Tamás u. 3/1. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
 • A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. kérelme

 

A napirendre vételi javaslatot a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

Felteszi szavazásra a 13.) Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet műfüves sportpálya lefedéséhez elvi támogatás a Liver FC kérelme alapján c. napirend levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

Felteszi szavazásra a ZÁRT ülésen tárgyalandó napirendi pontokra vonatkozó javaslatát, tehát, a fentiek szerint ismertetett hivatkozásnak megfelelően a meghívó szerinti a 22., továbbá a 23., 24. és 25. napirendeket javasolja zárt ülésen tárgyalni, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

Felteszi szavazásra a most elfogadott módosításokkal együtt a Képviselő-testület napirendjét, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

197/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Napirend

 

1.) A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésének jóváhagyása

2.) Kamaraerdei Közösségi Ház fűtési rendszer korszerűsítése

3.) A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme a pályafenntartásra szóló támogatás átütemezésére

4.) A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása

5.) Haszonkölcsön szerződés módosítása – Buda Környéki Televízió

6.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadása – Előkészítő bizottság tagjainak kijelölése

7.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete”, PostArt) használatba adási feltételeinek módosítása

8.) Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása 3.

9.) Egyesített Bölcsődei Intézmények – intézményvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása

10.) Kamaraerdei Óvoda 2015. június 30. napjáig fel nem használt 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2015. augusztus 31. határidejű felhasználásának engedélyezése

11.) Előirányzat átcsoportosítás a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből az Önkormányzati költségvetésbe feladatátadás miatt

12.) Csatlakozás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez

13.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

14.) Félmaratoni futóverseny megrendezésének támogatása (technikai háttér)

15.) Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatási kérelme

16.) Döntés a Zichy Major további működtetéséről

17.) A Gyermekvédelmi törvény, valamint a Szociális törvény módosításának Budaörsöt érintő következményeire észrevétel

18.) Közszolgáltatási keretszerződés I. számú módosítása, forrásátcsoportosítása

19.) A polgármester tájékoztatása és bejelentése a 2015. évi szabadsága igénybevételéről

20.) Döntés az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez forrás biztosításáról

21.)A Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlanra, és a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása

22.) A Budaörs, Esze Tamás u. 3/1. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás

23.) Budaörsi Kézilabda Sport Kft. kérelme

24.) Javaslat fogyatékossággal élő gyermek nappali ellátását biztosító Megállapodás megkötésére – ZÁRT ülésen

25.) Budaörs, Szabadság út 100. szám alatti, 1047 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen

26.) Végső döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 számú, Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredmény megállapításáról – ZÁRT ülésen

27.) Döntés a Miller-ing Kft „cs.a.” csődegyezségi tárgyalással kapcsolatban – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Most van lehetőség napirend előtti hozzászólásokra, arra szeretne kérni mindenkit, hogy ugye a bizottsági ülések kicsit elhúzódtak, ezért már most késésben vannak, nyilvánvalóan sokaknak van hivatalos és egyéb programjuk, ha lehetséges, akkor miután úgyis rendkívüli ülésről van szó, meglehetősen visszafogottan tegyék ezt.

 

Dr. Bakó Krisztina: Három nagyon gyors rövid kérdése lesz a körzetet illetően. Az egyik a Máriavölgy u. 13. felett van egy önkormányzati telek, ami már jó ideje nagyon gazos, parlagfű van rajta rengeteg, ezt többször többen jelezték, ő is jelezte illetve a lakók is többször a Hivatal felé. Szeretne érdeklődni, hogy ennek a rendbetétele hol tart. A második kérdése: a Domb utcában van egy hatalmas lyuk, ez egy csatornafedél körül, ez eléggé balesetveszélyes. Ennek a helyrehozataláról intézkedett-e már a Hivatal? A harmadik kérdése – illetve ez nem is kérdés, vagy az is -, hogy nagy örömmel hallja hogy a Kálvária u. felújításának előkészítő háttérmunkálatai már zajlanak, azt szeretné kérdezni, hogy a kivitelezésre körülbelül mikor lehet számítani.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az első két panasszal kapcsolatban már intézkedtek a BTG illetve a Törsvíz Kft. felé, rövid időn belül a területnek a kaszálása illetve a mentesítése megtörténik, illetve a csatornafedél javítása is, tehát ebben a kettőben már léptek. A Kálvária u. javítása beruházás kezdete a mai képviselő-testületi döntéstől függ, amennyiben a CSÉA alap felhasználásáról szóló terv módosítását a testület elfogadja, akkor 10 napon belül megkezdődik a kivitelezés és a munkaterület átadást jelentik is majd képviselő asszonynak, jelzik hogy mikor lesz.

 

Dr. Kisfalvi Péter: Az egyik az hogy köszönettel vették, hogy a K2-es csomópont és a BTG bejárata közti 5 méteres járdaszakasz most már nem mocsár, hanem le lett térkővel burkolva, köszönik szépen. A másik pedig közterületi kérdés hogy többször nekifutott már, hogy jó lenne, ha a járdák járhatóak lennének Kamaraerdőben és mindenfelé. Nem tudja hol tart a dolog, de két kérése lenne, az egyik a Kismartoni és a Torockó u. sarkánál a járda, meg kéne oldani, hogy lehessen használni. A másik pedig a Kismartoni és a Holló u. sarkánál a járda szintén.

 

Wittinghoff Tamás: Ez ugye egy örök probléma, hogy az ingatlantulajdonosok sokszor elvárják, hogy az ő feladatukat is a „köz” oldja meg, viszont van valóban olyan hely, ahol évek óta az ingatlantulajdonosnak a hűlt helye van csak és nem tesz semmit. Azt gondolja, hogy meg kellene azt nézni, milyen jogi lehetőségek vannak, mert ugye ez az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy megtegyék és aztán ennek megfelelő valamilyen ellentételezést várjanak el, ezt majd kéri hogy vizsgálják meg, hogy ezt hogyan lehet megtenni, mindenesetre az, hogy ezek kulturáltak legyenek, ez jogos igény.

 

Gáspár Béla: Három ügyben szeretne napirend előtt felszólalni. Először a Komáromi utcai lakosok panaszát szeretné tolmácsolni. A lakóövezet a szomszédos raktározási, kis- és nagykereskedelmi tevékenységgel járó komoly zaj- és porszennyezésnek van kitéve, nem beszélve a megnövekedett tehergépjármű-forgalomról. Mikor és milyen kárenyhítésre, területrendezésre vonatkozó lépéseket tervez az önkormányzat a környék élhetőbb, rendezettebb arculatának kialakítása érdekében? Pl. lakóövezeti tábla, 3,5 t súlykorlátozás stb. A második kérése az óvárosi piac kialakítására vonatkozik. Tavaly egy augusztusi keltezésű levélben a gazdák a polgármester úrhoz fordultak azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a régi posta udvarán a sikeres lakótelepi piac mintájára egy másik gazdapiacot nyithassanak. A levélre azóta sem érkezett válasz. A kérése az lenne, hogy a Hivatal tegye lehetővé egy gazdapiac megnyitását az óvárosban is. A harmadik kérése pedig valószínűleg örömet fog okozni, kimászott egy rövid időre a gödörből és mindjárt átsétált az 1. sz. Általános Iskola háromszögletű kis területére, hogy megnézze, mi történt azóta az elmúlt testületi értekezlet óta, amikor is a Főépítész úr ígéretet tett, hogy a nyári szünetben ezt rendezik. Hát mit tesz Isten  ott félméteres gazt, az sincs kizárva hogy vadkendert látott, bár nem ért hozzá. Kéri szépen hogy teljesítsék ezt a nyárra vonatkozó ígéretet, rövid a szünet.

 

Lőrincz Mihály: Azért húzódott el a háromszög terület rendbetétele, mert a kerítéssel voltak problémák. A szomszéd lakók megkifogásolták azt, hogy a telekhatárra tették a kerítést és a benapozottságuk ezáltal romlott illetve csapadékvíz-elvezetésükkel is probléma volt. Ezt figyelembe vették, többször egyeztettek a lakókkal, itt benn az önkormányzatnál, kint a helyszínen is. A javításra megvannak a tervek, elkészültek, a kivitelezési szerződés elkészült, a napokban elkezdődik a munka. Beljebb hozzák a kerítést, a csapadékvíz-elvezetést megoldják, nem betonkerítés lesz, hanem áttört kerítés lesz, ami a fényt átengedi, bár azt is mondták, hogy a hangot is, tehát ez lesz majd a következő probléma. De inkább a fényt vállalták a lakók, mint a hangot és ezzel egyidejűleg természetesen szeptember 1-re, az iskolakezdésre magának a területnek a rendezése is megtörténik.

 

Wittinghoff Tamás: Ami a piacra vonatkozó kérdést illeti, azt javasolja a képviselő úrnak, hogy tájékozódjon a FIDESZ-KDNP soraiban, tudniillik ők voltak a legjobban kikelve az ellen a kérvény ellen, aminek a megválaszolatlanságát vetette most fel, ami egyébként meg nem állja meg  a helyét, mert kapott választ az illető. Felajánlotta az önkormányzat a Templom teret erre a célra. A jelenleg a Szent Tarziciusz Egyesület és más civil szervezetek által működtetett kulturális tér, ami a postaépületet jelenti, nagyon határozottan kifogásolta, hogy ott semmiképpen ne legyen piac. Felajánlották a Templom teret, ezt elutasította a piac egyesület mindenféle furcsa indokokkal, tehát a labda nem nálunk van.

 

Löfler Dávid: az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban nagy port kavart, és az RTL Klubos Házon kívül adásában értesültek arról, hogy a Levendula utcai óvoda ügyével polgármester urat vádolták, hogy ő lakik a szomszédban és ő gátolja ezt az ügyet. Ebben több lépést is tett az önkormányzat, viszont a sajtóból értesültek arról, és erre szeretne majd választ kapni a Hivatal munkatársaitól, hogy az óvoda ügyében az Érdi Járási Hivatal az önkormányzat építésrendészeti feljelentést elutasította, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság másodfokon is elutasította az önkormányzat döntését a közútkezelői jogosítvány visszavonásáról. Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni, hogy Főépítész úr mikor tud majd településképi döntést sürgetni. Három  kérdése lenne még ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 10 évben hányszor fordult elő, hogy Budaörs Alpolgármestere építésrendészeti feljelentést tett? A második, hogy a Farkasréti úti családi napközi esetén ugyanígy a lakók a polgármester úrhoz fordultak tiltakozásul, itt milyen indokkal nem támogatta a Hivatal őket? A harmadik, hogy most hogy elhárultak az átminősítés akadályai, mikor várható hogy a Levendula utcai óvoda ki tud nyitni?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr jószándékú hozzászólásáról csak annyit szeretne mondani, hogy nem vádolták azzal, hogy a Levendula utcában lakik, mert ez nem vád, ez tény. Nyilván a magyar nyelv elég bonyolult, de azért annyira nem. A másik dolog az, hogy a képviselő úr pontosan tudja, hogy ő minden egyes, a  Levendula utcát érintő képviselő-testületi döntésnél kérte a képviselő-testülettől, hogy zárja ki a döntéshozatalból, tehát már csak innen is tudhatta képviselő úr, hogy érintett, ezért a képviselő-testület mindig ki is zárta ezeknek a döntéséből, és nem vett benne részt. A harmadik részre: önmagában nagyon nehéz jó szót találni, udvariasan próbál fogalmazni… tehát a médiából értesült a képviselő úr, a Pesti Srácok a helyi FIDESZ által generált hazugságait lehozza, és abból értesül a képviselő úr, amit ők generálnak, hát ez itt valamiféle mentális problémát, tudatzavart jelenthet, de nem probléma. Már abban a cikkben szerepel egy olyan kérés, amit a Hivatalban éppen az önök frakcióvezetője fogalmazott meg, hogy majd a követező számban erről fognak tájékoztatni, tehát csak a hülye nem tudja azt, hogy ezt ők generálják, és utána erre hivatkoznak. A kérdésekben szereplő állítások pedig összekevernek mindent, erről majd jegyző úr fog sok mindent elmondani. Az hogy a Farkasréti úton egy családi napközi van és óvodát szeretnének, és hogy ez ellen tiltakoznak, annak semmi köze egy másik utca hasonló problémájához. Ő ugyanazt az álláspontot képvisele mind a kettőben, nyilván az ott élőknek is vannak jogaik. Tehát ami jómagát illeti, arra ennyiben szeretett volna reagálni. Csak annyit szeretne hozzátenni, már ezt alpolgármester úrnak jelezte, hogy a képviselő-testület ezekben a kérdésekben meglehetősen egységesen foglalt korábban állást. Az, hogy a FIDESZ jelenlegi vezetése folyamatosan generál ügyeket és megpróbál személyeskedő, lejárató akciókat folytatni, ez az ő személyes ügye, lehet ezt tenni. Jómaga a választásokat követően azt a javaslatot fogalmazta meg és azért ajánlott fel egy alpolgármesteri helyet egy FIDESZ-KDNP – korábbi – frakcióvezetőnek, hogy normálisan tudjanak együttműködni. Ha erre nincs lehetőség, ezt is tudomásul veszi. Ha minden alkalommal ilyen jellegű lejárató személyeskedő akciók lesznek, akár a szabadsága eltöltését illetően, akár a személyi juttatásait illetően, ezt lehet csinálni, nagyon hangulatosak lesznek a testületi ülések, remek, hajrá, tetszik ez neki. Azt szeretné megkérdezni jegyző úrtól, mert itt egy kérdés elhangzott pontokba foglalva, hogy volt-e olyan korábban, hogy alpolgármester bármilyen ügyben tett volna bármit, egyébként FIDESZ-KDNP-s alpolgármester tette ezt a bejelentést, mert nyilván jómaga nem tehette és nem is fog ebben az ügyben semmilyen lépést tenni. Annyi hazugságot fogalmaztak is meg, meg azok is, akik ezt az ügyet generálták, hogy  nagyon igyekszik távol tartani magát tőle. De hogy ugye azért is alkalmatlan ez a kérdés arra, hogy jó választ lehessen adni, mert hogy korábban semmiféle hatásköre nem volt egy polgármesternek, alpolgármesternek ilyenre. Amióta nincs építéshatóság, de biztos ez újdonság lesz a FIDESZ-KDNP képviselőjének, azóta van településképi jogosítványa egy polgármesternek, de erre majd jegyző úr fog válaszolni.

 

Dr. Bocsi István jegyző: Akkor megpróbálja az elejéről elindítani a válaszát. Amikor legutóbb a képviselő-testület előtt volt ez az ügy, akkor nagyjából arról számoltak be, hogy a helyzet úgy áll, hogy az általuk kiadott közútkezelői hozzájárulást a felülvizsgálatára jogosult másodfok hatályon kívül helyezte és ez ellen indítottak jogorvoslati eljárást. Ez azzal bővült ki azóta, hogy a másodfok szintén nem támogatta az önkormányzat álláspontját, ez ellen bírósághoz fordultak. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület felfüggesztette a településképi eljárás lefolytatást, méghozzá két eljárás figyelembevételével. Az egyik volt a közútkezelői, a másik pedig az, amit az érdi bejelentéssel kapcsolatban indítottak. Azért indították Érdnél bejelentést és azért tett formailag az alpolgármester úr bejelentést, mert a használatbavételi engedély kiadásakor nem az az állapot valósult meg, ami a terveken szerepelt. Ezt az álláspontjukat az érdi hatóság sem vitatta, hogy akik annak idején kimentek a használatbavételi engedélyt megadni, azok nem azt találták, mint ami a terven volt. A vita eljárásjogi jellegű, méghozzá az, hogy ha kimegy egy hatóság, ami kiment, és annak ellenére, hogy nem látja meg azt, hogy nem az épült, mint ami az építési engedélyben szerepelt, és megadja mondjuk a használatbavételi engedélyt, akkor bele lehet-e még nyúlni ebbe a határozatba vagy nem. Az vita nélkül fennáll az az állapot, amire a bejelentés vonatkozott, hogy nem az épült meg oda, mint ami az építési engedélyben szerepelt. Ez az eljárás is tovább folytatódik. Tehát az a kérdés, hogy településképi eljárással kapcsolatos döntés mikor kerül abba a pozícióba, hogy akár ez tovább folyjon, arra az a válasz, hogy amikor ezek az eljárások, amelyek miatt a képviselő-testület felfüggesztette ennek a kiadását, lezárulnak, akkor kerül ismét képviselő-testület elé. A képviselő-testület akkor fog dönteni, hogy jóváhagyja-e az elsőfokú határozatot vagy új eljárást rendel el. Ha jóváhagyja, akkor már nincsen tovább, tehát nem kerül a Főépítész úr elé, abban az esetben, hogyha a képviselő-testület úgy dönt hogy új eljárást rendel el, akkor kerül a Főépítész úr elé újra ez a döntési lehetőség. Az alpolgármester úr vagy a polgármester úr az elmúlt 10 évben nem tudja, hogy pontosan tett-e bejelentéseket, néhányat elképzelhető hogy tett, mert szerinte tett, hiszen a Máriavölgy utcával kapcsolatban is elég sok bejelentés született és volt más ügy is. Az elmúlt évben szerinte egy olyan 5-6 alkalom volt az, amikor a polgármester úr, főépítész úr vagy így hivatali szinten tettek bejelentést Budaörsön található engedély nélküli építkezésekkel kapcsolatban. De ahogy most pörgeti a fejében, még lehet, hogy ennél nagyobb is a szám. Nyilván akkortól datálódnak ezek az évenkénti bejelentések, amikortól nem volt lehetőség arra, hogy az önkormányzat eljárjon, tehát amikor a járási rendszer felállt és az építéshatóság innen elkerült, hiszen előtte nyilván értelmetlen volt bármiféle bejelentést tenni, merthogy itt volt az építéshatóság. Sajnos amióta nincs itt az építéshatóság, azóta legtöbb esetben csak bejelenteni tudtak. Ez részéről nagy szívfájdalma, ami a Komáromi u.-i építkezésre is vonatkozik, amit a képviselő úr kérdezett az előbb, merthogy csak zárójelben megjegyzi, hogy annyi hatáskörük maradt abban építéshatóságilag, hogy megkérték a kivitelezőket, hogy szombaton ne zörögjenek, akik udvariasan meghallgattak őket és aztán zörögtek tovább, de semmilyen hatáskörük nem maradván, szomorúan éreztek együtt a lakosokkal. Jómaga az egyik lakossal, amikor beszélt, ezt el is mondta neki, hogy mennyire el van keseredve, hogy ilyen helyzetbe kerültek, hogy nagyon sok dolog történik a településen, de lehetősége, érdemi már nincs az önkormányzatnak benne. A Farkasréti út merült még fel kérdésként. A Farkasréti úttal kapcsolatban azt tudja mondani, hogy az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egységesen ugyanazt az álláspontot képviselte minden ügyben: Levendula utca ügyben és Farkasréti út ügyben is, így a Farkasréti úti óvoda sem kapott településképi hozzájárulást. A kettő között annyi a különbség, hogy jelenleg neki annyi az információja, hogy ott azok a konzultációk, amik lefolytak a Hivatal illetve az üzemeltetők között, azok annyival normálisabb keretek közé tudtak kerülni, hogy ott az építtető maga látta be azt, hogy valószínűleg ez nem fog ott működni és nem került sor egy ilyen típusú konfliktusra, mert a jelenlegi tudásunk szerint sikerült eltántorítani attól a szándékától, hogy ott óvodát nyisson. Az egy másik kérdés, hogy jelenleg családi napközik ott működnek, abban viszont nem az önkormányzat az engedélyező hatóság. Még az a kérdés volt, hogyha jól emlékszik, hogy mikor nyit ki a Levendula utcában az óvoda. Ez nem feltétlen csak rajtuk múlik, ugye a legutóbb megjelent cikkben, amit a Pesti Srácok ír, ott Tóth Péter azt nyilatkozta, hogy már nincsen szándékában ilyet nyitni. Meglátjuk. Kihagyott valamit?

 

Löfler Dávid: (mikrofonon kívüli válasza) Nem, ennyi.

 

Wittinghoff Tamás: Még csak annyit szeretne hozzátenni a jóindulatú cikk sugallóihoz, hogy ami abban az írásban vele kapcsolatban szerepel, az mind szemenszedett hazugság, akár a helyi FIDESZ-től származik, akár Tóth Pétertől, akár a tulajdonosoktól. Meg kell kérdezni a Levendula utcában lakókat, nekik is azt mondta, akik egyébként fel voltak háborodva, mert át lettek verve, mert utólag tudták meg hozzá hasonlóan mindent a cikk állításával ellentétben, hogy jómaga se pro se kontra semmit nem fog tenni, mert vannak olyan ócska alakok, akik ezt majd politikai célra fel fogják használni. Hát ez történik, nem fog a jövőben sem ebben az ügyben se pro se kontra lépni, tehát még amikor aláírást gyűjtöttek ezzel szemben, amikor át lettek verve, mert családi házra kapott valaki engedélyt és utána kiderült, a szomszéd megtudta – az meg nem ő a szomszéd, tehát ez is egy hazugság, de ez már egy másik történet – , hogy ott egy negyvenvalahány férőhelyes létesítményt akarnak létrehozni, akkor őt sírva hívta fel és azt kérdezte, hogy hogy merészelték ezt engedélyezni. Mondta, hogy természetesen sehogy, mert nem az önkormányzat  az engedélyező, de ezt jegyző úr már elmondta.

 

Kálóczi Imre alpolgármester: Bevallja őszintén, kicsit az indulatok kavarogna benne, úgyhogy ha belebonyolódik, akkor előre is elnézést. Azt gondolja, hogy én 2006 óta képviselő és volt 2014-ig, azóta pedig alpolgármester. Amióta itt van az önkormányzatnál, mindig tudatosan próbája kiirtani az ügyeskedőket, a kiskapukat kijátszókat illetve azokat az aljas szándékokat, amikor a Kőhegyet túlépítik, ugye tudják a kálváriáját a Kőhegynek, a 40+20%-os műhelyre megadható engedéllyel. Egyetlen műhely nem épült a Kőhegyen, csak társasházak, ahol a műhely át lett minősítve lakássá. Ezért hozta be anno a szabályozási tervmódosítást. Azt gondolja, hogy amikor a Nefelejcs utcában felépült egy társasház úgy, hogy kb. 40 m2 három szinten közterületre épült, jómaga volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy bontsák el, mert nem tudnak mit csinálni. Egyszer valamikor illik – hogy mondja finoman – példát statuálni, hogy mindent lehet Budaörsön, ami a törvényes kereteken belül van és a szándékok tiszták és egyértelműek. Emlékezzenek vissza a Lidl-re, aki felvásárolta a CBA-val szemben még karácsonykor is a magántelkeket, jómaga volt az első, aki élére állt, és csináltak a változtatási tilalmat, hogy ne tudjon megépülni. Azért, mert ott is egy családi házas övezetben kiskapukat kihasználva elkezdik összevásárolni az ingatlanokat. Lehet, hogy törvényes, mert minden kiskaput megtaláltak a jogászok, de hogy nem tisztességes a szándék és az eljárás, az biztos. Azt gondolja, hogy jelen állapotban, van egy beruházó, egyiket se ismeri, se a beruházót, se a leendő óvoda, ahol egyébként 80 ezer forintos havi térítési díjat szerettek volna fejenként szedni a szülőktől, ennek az üzemeltetőjét se ismeri. Egyet tud, ha ide valaki bejön és azt mondja, hogy szeretne egy óvodát építeni, és hozzá bejön, akkor mindenben segítenek. Ez egy vállalkozásbarát önkormányzat, nem véletlenül van közel ötezer adófizető vállalkozás Budaörsön. Szerinte az, hogy valaki családi házra bead egy kérelmet, mert tudja azt a jogi kiskaput, hogy utána majd át tudja sundám bundám minősíteni, ez nem tisztességes szándék, és bevallja őszintén, nagyon csalódott azért, hogy vannak képviselők, akik az ilyen típusú szándékok mellé állnak és ebből politikai ügyet csinálnak. Tehát az, hogy alpolgármesterként aláírtja – egyébként hozzáteszi, szinte bármit – ami arra irányul, hogy ezt megakadályozzák, ezt nem azért tette, mert lehet hogy jogszerűen csinálta, ez a belső szándék, hogy az elmúlt kilenc évben  minden körülmények között ez ellen küzdött és ezen most sem fog változtatni, még akkor se, ha egyébként más pártban ül a polgármester úrral. Csak azért nem fognak vele kitolni, mert éppen ott a szomszéd és hű de jó. Tehát bevallja őszintén, neki ez rosszul esik, de a lelkiismerete tiszta és továbbra is ezt fogja képviselni ebben az ügyben is.

 

Simándi Szelim: A múlt héten érkezett egy bejelentés hozzá és a BTG-hez is, hogy az Egészségügyi Központ környékén eléggé megnőtt a parlagfű illetve hogy nagy a piszok. Egyrészt szeretné megköszönni a BTG munkatársainak, hogy azonnal kimentek és megpróbáltak rendet tenni, ugyanakkor sajnos a sietséggel úgy tűnik, egy kis hanyagság is járt, úgyhogy azt szeretné kérni, hogy még egyszer menjenek ki és ellenőrizzék azt, hogy minden a lehető legnagyobb gondossággal került helyre. Természetesen annak örülne a legjobban, hogyha a jövőben nem lenne szükséges, legalábbis az ilyen frekventált helyeken lakossági bejelentés ahhoz, hogy valóban rend legyen.

 

Dr. Tóth Ferenc: Van egy akut probléma a Kesjár Csaba Iskolánál a focipálya kapcsán. Családapukákkal fociznak ott most már hosszú évtizedek óta, azonban most az utóbbi időben eléggé hangossá vált a környék és a területnek a lakói megkeresték, hogy itt egyfajta egyeztetést kellene csinálniuk. Ugye az önkormányzat írja alá a bérleti szerződést, ami most jár le, és ezen ügyben szeretne majd eljárni, hogy tényleg mindenkinek megnyugtatóan záruljon ez a történet. Nem tudja, hogy melyik iroda lesz az, aki majd ebben a segítségére lesz. A másik pedig amit szeretne kérdezni, és ez egész Budaörs kapcsán érintett lenne, hogy a szelektív hulladékgyűjtő rendszernek a változásáról Irodavezető úrtól ha kapnánk egy bemutatást, hogy ez hogy néz ki. A körzetében két ilyen sziget is megszüntetésre fog kerülni, itt is megkerestek, hogy itt most mi történik és mi lesz a jövőben.

 

Wittinghoff Tamás: Másodikra Mihály válaszol, az elsővel kapcsolatban Gyulával egyeztessenek és akkor annak megfelelően járjatok el.

 

Lőrincz Mihály: A szelektív hulladékgyűjtésre a házhoz menő rendszer bevezetése jelenti a megoldást. Ennek a feltételeire vonatkozó közbeszerzési eljárás részben folyik, illetve a mai napon is a képviselő-testület előtt van a döntés meghozatala. Amikor ezek a szelektív kukák megérkeznek, illetve a gyűjtőjárműveket is sikerül beszerezni, valamikor év végére tehető időpontban, akkor ha nem is teljes egészében, de jórészt kiváltják a szelektív hulladékgyűjtőknek a papír és műanyag gyűjtését. Nagyon kevés hulladékgyűjtő szigetet szüntettek meg a BTG-vel közösen, erről készült egy írásos anyag, a jórésze ezt követően is megmarad, főleg a lakótelep és környékén, de azt látniuk kell, hogy sajnálatos módon a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezete az nem méltó Budaörshöz, és erről nem a BTG tehet, hisz naponta megy és próbálja takarítani, de megjelennek a szemeteskukák mellett a rossz sezlonytól a hűtőszekrényig minden, meg a rossz papírok is. Tehát a végső megoldás a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés az év végére várható.

Császárné Kollár Tímea: Rengeteg kritika érkezett az utóbbi hónapban, előtte is sok érkezett, de most valahogy zanzásítva nagyon sok az Okmányiroda működésével kapcsolatban. Akár a lakcímkártyák, gépjárművel kapcsolatos ügyintézések lassú, nehézkes, nem tudnak időpontot adni, stb. Nyilván tudja, hogy ezt nem ide kellene címezze, de mégiscsak itt  képviselő, úgyhogy itt mondja el, de hát reméli hogy az is hallja, akinek kell. A második, szeretné megköszönni a közterület-felügyeleti csoportvezetőnek, Erdély Jánosnak, két ügyben is fordult hozzá az elmúlt hónapban, szülőket, lakókat érintő ügyekben, és köszöni szépen, hogy hamar, nagyon kedvesen és jól segített, úgyhogy köszöni szépen a gyermekek nevében is. A harmadik, Csiki pihenőkertet ugye minden nyáron végig táborozók hada lepi el, gyerekek rengetegen. Idén is, a gyermekei is voltak kétszer. Amiért ezt el szerette volna mondani, annak három oka is van. Az egyik, hogy tényleg fantasztikusan érzik magukat, nagyon jó és nagyon jó látni, hogy azoknak a dolgozó szülőknek, akik nem tudják egész nyáron elhelyezni a gyermekeiket, és nem szeretnék egy sima ügyeletben, hogy egész nap milyen színvonalas és jó programokat adnak. A másik, hogy pont a gyermekei Mátyás király hercegnő és lovagjai táborban a kisújfalui és magyarkanizsai gyerekekkel voltak, ugye testvértelepüléseink gyermekei voltak itt és tolmácsolja, hogy nagyon jól érezték magukat, jó barátságot kötöttek, jó volt ezt látni. Ugye itt aludtak ők minden nap egy hétig. És az utolsó, nem ez a legszebb, de nagyon megdöbbentő volt, hogy egész nap ott voltak a gyerekek és mindig úgy jöttek haza, hogy anya, itt egész nap lőnek? Tehát gyakorlatilag a gyermekeknek is feltűnt és az érkező szülőknek, meg ugye vitték őket reggel-délután, hogy mennyire hallatszik a pufogtatást. Hát volt military tábor, ők biztos jól érezték magukat a pufogtatásban, de azt hiszem hogy a többiek nem, úgyhogy tudja, hogy ez folyamatban van, de ez tényleg nem normális, hogy egész nap olyan, mintha egy lőtéren üldögélnének. De köszönik szépen Mester Editéknek a sok gyerek nevében a színvonalas és jó programokat.

 

Wittinghoff Tamás: Hát őszinténszólva amit képviselő asszony mondott, az abszolút olyan, hogy a szívéből szólt, két tekintetben is, lehet hogy ezért majd megfeddik utólag. Nem tudja, hogy képviselő asszony emlékszik-e rá, de az előző ciklusban folyamatosan azzal támadott, vagy az azt megelőzőben a FIDESZ éppen aktuális verőembere, hogy ők tönkre akarják tenni szegény olimpikont. És ugye hányszor volt azzal kapcsolatban támadás, hogy ez az ő személyes ügye, hogy egy fél városrészt szeretne megóvni attól, hát igen, ott van a Csiki pihenőkert, ahova gyerekek járnak. Ritkán van otthon napközben, mert dolgozni szokott, nem zavarja napközben az, ami történik, de elképesztő az, ha véletlenül napközben hazamegy, hogy zeng a fél város attól, hogy egy embernek vagy egy emberhez kapcsolódó üzleti körnek a lövöldözése nem hagyja nyugodni sem a Csiki pihenőkertben levő gyerekeket, sem pedig a környéken élőket. Ez megint csak egy tanulság arra, hogy akik ilyenkor személyeskedésbe szokták átvinni a dolgot, azok vajon tisztességesen járnak-e el és a környéken élők érdekeit képviselik vagy valami egészen más alantas érdeket képviselnek. Ami meg az Okmányirodát illeti, az a másik ügy, ami miatt rendkívül elkeserítő a helyzet, mert ma még a hírekben is, amikor arról van szó, hogy rendőrök vittek onnan el valakit, aki visszaélést követett el, a „Budaörsi” Okmányirodáról beszélnek. Ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy ez nem Budaörsi Okmányiroda, még akkor is, ha Budaörsön van és persze lehet így nevezni, hogy Budaörsi Okmányiroda. Amíg a város volt az üzemeltetője a Budaörsi Okmányirodának, az ország legjobb okmányirodája volt, a legfejlettebb, a legjobban felszerelt, fajlagosan a legtöbb munkaállomással rendelkező. Amióta elkerült tőlük, amióta sajnos a városnak semmilyen köze nincs hozzá, csak az épületükben működik, azóta az történik hogy folyamatosan a panaszos leveleket kapják. Nem gondolja azt, hogy rossz szándékú emberek miatt van ez így, jegyző úr igyekszik minden alkalommal megkeresni az illetékeseket, hogy próbálnak ezen valamit változtatni, de nyilvánvaló hogy a jövedelmi helyzet is, ami megváltozott és az anyagi háttér is, ami megváltozott ilyen helyzetet generált. Ez rendkívül szomorú és reméli, hogy ebben lesz változás. Biztos, hogy jó szándékúak azok, akiknek ezen változtatni kellene, de akkor is rajtuk csapódik sajnos ennek minden következménye.

 

Biró Gyula alpolgármester: Minden egyes képviselő-testületi ülésen el fogja mondani, hogy még mindig nem világítanak az újonnan beszerelt LED-lámpák. Lőrincz Mihállyal már többször beszéltek, hogy ezek vélhetőleg ilyen hálózati hibák, most a legutolsó alkalommal két éjszaka a lakótelep alsó része az tökéletes sötétségbe borult. Meghitt hangulat volt egyébként, de azért elég sokan reklamáltak, hogy mi lenne, ha ez működne. Vélhetőleg ha valaki kijönne, aki ennek a karbantartásával megbízott, lehet hogy csak egy trafóházban egy gombot kéne megnyomni, de továbbra is azt kéri, hogy amiket jelzett és a hölgy fel is írt, akit a Mihály küldött, azok a lámpák a mai napig sem világítanak. Azt kérné, hogy próbáljanak most már valamit tenni, és ha véletlenül Mátyás király erre járna álruhában, az se lenne egy tragédia, még a gyerekek is örülnének neki.

 

Wittinghoff Tamás: Ők járkálnak és ugye itt van egy nagyon szomorú dolog megint, ami egy kicsit túlmutat az önkormányzaton is meg az állam az államban szolgáltatókon. Jó lenne, ha egyszer eljutnának oda, hogy tényleg lehet mindenféle módon szolgáltatót választani, legyen az magánszemély vagy önkormányzat. Szóval itt a probléma ott van, és ezt neki többen jelezték, meg tudja mutatni az emaileket is, hogy az ELMŰ egyik alvállalkozója egyfolytában szidja az önkormányzatot, mert attól, hogy ők pályázati úton – egyébként egy nagyon jó konstrukcióban, nem úgy, ahogy ez az országban szokásos -, a közvilágítási átalakításukat megváltoztatták és a megtérülésből finanszírozzák a LED-es közvilágítást, ezért rendkívül meg van sértődve az a cég, amelyik eddig a közvilágításnak a karbantartását végezte. Nem tudja nem észrevenni az összefüggést a sokáig sötétben maradó meg nem működő trafóállomások és az efféle hozzáállás között, ez elképesztő, hogy ez megtörténhet ma Magyarországon. Nem tudja, hogy Mihály, tudnak-e hatékonyabbak lenni az ELMŰ felé, szerinte felháborító mindez, de ugye az a vicces, hogy ha keménykednek, akkor a végén megbosszulják, aztán majd még több helyen nem fog égni. Szóval nem tudja, olyan országban élnek, ahol egyszerűen a normalitás az már szinte ritkaságszámba megy és meglepetésszámba megy.

 

Lőrincz Mihály: Abszolút igaza van polgármester úrnak, és hogy mit tudnak tenni, egyfolytában jelzik emailben, telefonon kérik a sürgős intézkedésüket. Sajnos napok, hetek telnek el, míg kijönnek és azzal védekeznek hogy nekik 14  napjuk van, tehát ők bőven ráérnek majd elhárítani. Amikor pedig voltak ezek a viharos időszakok, akkor pedig azt mondták, hogy minden energiájuk és minden kapacitásuk a vihar okozta károk elhárítására van, a közvilágítás maradhat későbbre. Csak egy példát szeretne elmondani tényleg, hogy az elmúlt években legalább a trafóházakhoz illetve a közvilágítás biztosítószekrényeihez a mi embereinknek is volt az ún. villanyszerelő kulcsa, amivel ki lehetett nyitni, és ezeket a hibákat vagy ezeket a jelenségeket el lehetett hárítani. Ez ma már nem így van, az ELMŰ lakattal zárta le ezeket a szekrényeket, a lakathoz nem ad senkinek kulcsot, tehát igazából csak ők nyúlhatnak be. Az ő tulajdonuk, ez igaz, de csak ők nyúlhatnak be. Azt szeretnék elérni, hogy ha legalább 24 órás kötelezettséget tudnának vállalni, hát egyelőre ettől messze vannak.

 

Dr. Ritter Gergely: Nagyon gyors két kérdése illetve észrevétele van Ügyosztályvezető úr felé. Az egyik a Komáromi u. alsó végében három hatalmas virágtárolót tettek fel, amivel a közlekedést lezárták. Szeretné, hogyha erre majd Ügyosztályvezető úr adna választ, hogy ez miért történt így. A másik az, hogy a BAUMAX környékén illetve a Bretzfeld utca és Baross u. melletti zöldfelületek nagyon elhanyagoltak, a megszokotthoz képest méteres gaz van, és ez eddig nem volt. Azt szeretné kérni, hogyha ebben lehetne valamit tenni.

 

Lőrincz Mihály: Kezdené az utóbbival. Mondja a kolleganő, hogy kint volt ma reggel, levágták és nem azért, mert képviselő-testületi ülés van, habár kérte igen, valóban a BTG-t hogy a kiemelt területeken azért folyamatosan legyen. Azt kell elmondanom, hogy a város összes területét a BTG folyamatosan csinálja, de egy meghatározott időkörben. Tehát egy ilyen esős-napos időszakban elképzelhető, hogy bizonyos területen elgazosodik, de a körrel odaérnek, évente 4-5, esetleg 6 alkalommal kell a várost kaszálni. Komáromi utca: ugye jegyző úr gyakorlatilag válaszolt erre a dologra, ez az építkezéssel illetve az ott levő céggel kapcsolatosan magánterület az az utca, amit zártak, magánterület, amelyet használt a közforgalom, de egyébként magánterületen volt. A környező lakók bejelentést tettek, hogy targoncával forgolódnak a területen, a gyerekek bicikliznek, hisz nem volt fizikailag elválasztva, hogy ez egy magánterület, egy ipari területnek a része, az út szélén raktároztak, raklapokon raktároztak köveket, sok esetben még fel is dolgozták ezeket a követek ameddig ez a cég ott dolgozott, tehát azt gondolták, hogy jelezzék azt is, hogy hol van a közterület és hol van a magánterületnek a határa. Próbálták egyébként a forgalmat is csökkenteni táblákkal, teljesen reménytelen volt, hiába volt kinn az 5 tonnás korlátozó tábla, a kamionok ugyanúgy közlekedtek továbbra is, tehát ezekkel a virágládákkal kizárták ennek a lehetőségét. Nem véletlen, szándékosan vannak ott éppen ezért.

Stifft Nándor: Hétfőn érkezett meg Zamárdiból a városi környezetvédelmi táborból. Ezúton szeretne köszönetet mondani a Zöldkör Egyesület azon tagjainak, akik lent voltak a táborban, saját szabadságuk idejére töltötték ezt. Szintén szeretne köszönetet mondani a BTG Kft vezetésének illetve Szederkényi László kollégának, aki minden évben, ha eljön hozzájuk, tud valami újat mondani környezetvédelemmel kapcsolatban, úgyhogy köszönet az ajándékokért. Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy azt hiszi a júniusi ülésünkön döntöttek arról, hogy a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítványnak 250 ezer forintot utaltak át, szavaztak meg a zuhanyzók kialakítására, megtörtént, nagyon szépek.

 

 

Napirend tárgyalása:

 

 

1.) A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésének jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendet. A szerződéssel kapcsolatban érkezett észrevétel, illetve a Kamaraerdei Részönkormányzat is megfogalmazott álláspontokat. Azt kéri, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a Képviselő-testület. Azt azért jelzi, hogy azt, amit itt megfogalmaztak az éjszakai járat kapcsán, tehát ami az Etele tér és a Kamaraerdő közötti közlekedési lehetőség bővítését jelenti, az az eddigi szerződésben sem szerepelt, de abszolút jogos igény. Ma Elek Sándor polgármester úrral erről egyeztetett is és nekik is az az álláspontjuk, hogy ez nagyon jó lenne. A jelenlegi szerződésben náluk sem szerepel, de a finomhangolások, meg a további bővítés lehetőségeként ők is abszolút üdvözlik. Így abban maradtak, hogy ebben majd kölcsönösen fognak tárgyalni és akkor ebbe az irányba próbálnak majd finomítani. A Hivatal, a szakma álláspontja szerint itt ameddig lehetett, a falig elmentek. Reméli, hogy ez majd a gyakorlatban is majd igazolódni fog.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: soha nem volt nagy barátja a jelen BKV-jának, amit már több napirend előttiben is jelezte és most is jelzi. Nem fogja elfogadni annak ellenére, hogy nagyon respektálja, mely szerint csökkent az összeg és tudja, hogy a Hivatal is megtesz mindent a tárgyalások során, hogy a lehető legjobb feltételeket csikarja ki a BKK-ból. Mégis azt mondja, hogy rendkívül felháborítónak tartja, amikor budapesti vállalatoknak, vagy Budapestnek úgy tetszik, akkor egy régiók és akkor csodálatosan el lehet venni a különböző támogatások 80% – 90%-át, amikor pedig egy-egy cég nyereségéről van szó, akkor meg „kérik szépen ez már nem Budapest” és háromszorosan fizettetik ki az utazás árát. Sokszor elmondta és, aki nem jár busszal az talán nem is tudja, hogy 5000 Ft-tal kell annak többet fizetnie, aki 200 méterre lakik a határtól, mert környékbeli bérletszelvényt is kell vásárolnia. Nyilván Rákos, a XVII., XV. kerületi részek sokkal-sokkal nagyobb távolságban vannak, de ennek ellenére csak a budapesti bérletet veszik és még plusz erre kérnek az önkormányzattól nagyon- nagyon magas támogatást. Úgyhogy ez az érzelmi része, a technikai része pedig az, hogy költségkimutatást nagyon szívesen megismerne most már, ha lenne, de nincs. Ugyanez a helyzet a járatok kihasználtságával kapcsolatos információkkal is. Átlagos információkat kapnak, pontos információkat nem kapnak. Úgyhogy mind érzelmi, mind technikai meggondolásból azt gondolja, hogy ő ezt nem fogja támogatni. Nyílván szükség van a szolgáltatásra, de úgy gondolja, hogy a BKK és régen a BKV is addig ment el, ameddig csak engedték, úgyhogy nem, látja azt a korrekt álláspontot a Budapesti Közlekedési Vállalat részéről, ami elvárhatnának azért az összegért, amit a lakók is és az önkormányzat is kifizet számukra!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azért nehéz erre jól válaszolni, mert természetesen vannak olyan elemek benne, amivel egyetért, csak itt megint összekeveredik sok minden, ami nem biztos, hogy helyes. Sőt! Eléggé biztos, hogy nem helyes, ha összekeveredik! Először is az, hogy az egységes tarifarendszernek a létrehozatala az agglomeráció és a Főváros közlekedési feltételrendszerében a képviselő asszonynak természetesen igaza van, ebben egyetértenek. Ez nem a BKV bűne, ez törvényi szabályozási probléma és ezzel nem tudott megbirkózni egyik irányzatú politikai hátterű kormányzat sem és nem tudtak megbirkózni sem az agglomeráció, sem a Főváros semmilyen színű települési emberei. Hozzáteszi, az a Vitézi Dávid, aki annakidején az elővárosi VEKE-nek az elnöke volt, évtizedes múlttal küzdött  ezért és az ő tevékenységét ebben a tekintetben – most furcsát fog mondani – abszolút pozitívnak ítéli meg, függetlenül attól, hogy politikailag más nézetrendszerrel bírnak. Sajnálja, hogy az ő konfliktusa a főpolgármester úrral odavezetett, hogy már ebben a témában nem tevékenykedhet, mert mindaz, amit ő a közlekedéssel kapcsolatban elgondolt, az Budaörsnek sok szempontból jót tett volna. Ezek a dolgok most egy kicsit háttérbe szorulnak. De nem személyes kérdésekről van szó és nem helyes, hogy most ezt idehozta. Csak azt akarta jelezni, hogy itt egy olyan problémáról van szó, ami nem érinti a mai kérdést és amiben egyébként a BKV-val annakidején Törökbálint – még az idősebb Elek Sándorral – és Budaörs, elsőként állapodott meg a BKV-val és tette rendezett feltételrendszerrel, szerződéses viszonnyá azt az elszámolást, ami a tényleges fedezettel nem bíró jegyárakkal, állami támogatásokkal nem bíró részt, szerződéses formában biztosította, hogy az önkormányzat finanszírozza és ettől ők mindig magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítottak, sokszor a Fővárosnál is és finanszírozták. Nem gondolja, hogy a műszaki irodánál nem lenne megtekinthető a járat, illetve az elszámolás bármelyik része és hogy ez ne lett volna része az előterjesztésnek. Előfordulhat, hogy a Képviselő-testület ezt most nem szavazza meg. Aggódni fog Elek Sándor, mert ma éppen azért hívta föl, hogy elfogadták-e, mert akkor a szerződés nem jön létre és visszalépés történhet a szolgáltatásban. Ettől óva intené a Testületet!

 

Löfler Dávid képviselő: Több lakos jelezte neki, hogy a nyári szünetben általában olyan járatritkítás volt, hogy alig fértek fel reggel a buszokra a lakosok, nagyon nehezen tudtak eljutni a munkahelyükre. Tudtával ez valamennyit enyhült. Esetleg ha ez van rá mód, a következő nyáron ilyen probléma ne forduljon elő, mert úgy néz ki, hogy a nyári szünetben az utaslétszám annyira nem ritkul, mint amennyire a BKV járatok ritkultak.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Meg fogják vizsgálni, valóban a nyári menetrend egy ritkított menetrend. Hozzájuk ilyen panasz nem érkezett, kéri jelezni ezt a hivatal felé és a jövő év folyamán a BKK-val a menetrend-egyeztetésnél ezt figyelembe fogják venni. (Wittinghoff Tamás: Nézzék meg a számlálóforgalmat, ezt meg lehet tenni és alá lehet támasztani, ez így van-e valóban.) Hozzá inkább ellenkező dolgok jöttek: pl. 3 busz az Illyés Gyula Gimnáziumnál sűrűn követi egymást a megállóban s nem tudnak beállni. Tehát nem érzékelte, hogy ritkult volna vagy rosszabbodott volna a közlekedés.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Természetesen a reggeli órákban, ha egy járat kiesik és ilyen volt, akkor ilyen előfordulhat. Nézzék meg, hogy ez rendszerhiba vagy egy adott probléma volt-e, mert ha kiesik egy járat, akkor annak az elszámolásában a következő időszakban a költségeket visszaveszik. Ez persze nem vigasztalja azt, aki egy tömött buszon közlekedik ezután, de azt kell megnézni, hogy ez egyedi eset volt-e vagy bele kell-e avatkozni. Miután több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

198/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésének jóváhagyása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKK Zrt. 40, 40B, 40E, 88, 140, 140A, 140B, 142, 188E, 240, 287, 940, 972 buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó támogatási szerződését jóváhagyja azzal, hogy a támogatás összege 2015 évre vonatkozóan legfeljebb 21.833.000 Ft/hó, és a szükséges pénzügyi fedezetet forrásátcsoportosítással biztosítja, az alábbiak szerint:

 

 Forrás sor Cél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 4/A melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 5/B melléklet
10. Tömegközlekedés 261.996 eFt-tal csökken 61. Tömegközlekedés támogatása (BKK Zrt. részére) – új sor 261.996 eFt-tal nő

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés aláírására. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

 

 

2.) Kamaraerdei Közösségi Ház fűtési rendszer korszerűsítése  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A képviselőcsoportjukban is megfogalmazódtak kritikák és műszaki ügyosztályvezető úr azt jelezte az ülés előtt számára, hogy tévedésben volt abban, miszerint a napkollektor is benne van az 5 M Ft-os keretösszegben, amit valóban tegnap egy kicsit részletezve a költségvetést, sokalltak. Így már azt gondolja, egy kicsit megnyugtatóbb, de természetesen az a kérése, hogy nyitottan, átláthatóan, minden szerepel egyébként is a honlapjukon úgy kérjenek ajánlatokat, hogy itt ez ne azt jelentse, ez 4.998.762 Ft-ra zárjon, hanem egy átlátható, tisztességes eljárás keretében. Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

199/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Kamaraerdei Közösségi Ház fűtési rendszer korszerűsítése  

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamaraerdei Közösségi Ház fűtéskorszerűsítésének elvégzését bruttó 5.000.000,- Ft értékben, és az ehhez szükséges forrást a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) Önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében a Működési költségvetés kiadásai 5.5. sz. Általános tartalék keret terhére a költségvetés 6/B. sz. mellékletének 1. Ingatlan felújítások 4. sz. 2015. évi Intézmény felújítások soron biztosítja.

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok rendezéséről a következő költségvetési rendelt módosítása során intézkedjen.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

3.) A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme a pályafenntartásra szóló támogatás átütemezésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A csapat felkerült a másodosztályba, ezért kérik nem az összeg megemelését, hanem annak 3 hónapi összegének előre történő finanszírozását.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

200/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme a pályafenntartásra szóló támogatás átütemezésére

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft., az Árok utcai Sportcentrum fenntartására vonatkozó támogatási szerződésének átütemezését (ÖNK/SZ2015-48. sz. támogatási szerződés 4. pont) az alábbiak szerint jóváhagyja.

 

Az Önkormányzat 2015. augusztus hónapban (legkésőbb augusztus 6-áig) 3 havi támogatást egy összegben utaljon át a Labdarúgó Kft-nek.

 

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

Határidő:                               2015. augusztus 5. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:                                 polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

4.) A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása    

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Előzetesen a bizottsági ülésen részletesen elhangzott az, miért szükséges ez: az MLSZ így tudja finanszírozni – ezzel a feltétellel – azt, hogy itt megvalósuljon az a létesítmény. Tehát ez az oka annak, hogy megfelelő garanciákkal természetesen ez a döntés megszülessék.

 

Császárné Kollár Tímea: MLSZ hasonlóképpen barátja mint a BKV, de most ne menjenek bele. (Wittinghoff Tamás: BKV-nak is volt futballcsapata.) Pontosan, BKV Előre, jól emlékszik rá. Mindent ért, de azt gondolja, támogatott sportegyesületek esetén azt szorgalmazná sokszor, hogy nagyobb önkormányzati tulajdon legyen. Ezzel nem is tud zöld ágra vergődni, tartózkodni fog a szavazás során, de érti, miért kell. Viszont azt gondolja, az önkormányzatnak nagyobb súllyal kellene tulajdonosként részt venni az ilyen jellegű egyesületek munkájában.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak az a helyzet, hogy pillanatnyilag nincs annyi 100 M Ft az önkormányzat tarsolyában, amiből az itt viszont meg fog valósulni, ami itt most 150 M Ft-os bevételt is generál.

Értenek mindent. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

201/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása    

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzatának a BSC 1924 Futball Kft-ben (2040 Budaörs, Szabadság út 116., Cg. 13-09-156457) fennálló 10%-os üzletrészét átruházza a Kft-ben üzletrésszel rendelkező Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány (2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. fszt.1. nyilvántartási szám: 13-01-0001840) számára, 150.000.- Ft (egyszázötvenezer forint) vételár ellenében. Az üzletrész átruházási szerződésben vagy azzal egyidejűleg megkötött szerződésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzatot öt évig 150.000.- Ft vételár mellett vételi jog illeti meg a Kft 10%-os üzletrészére.
 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés(ek) aláírására és az ügyintézéshez szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                   2015. augusztus 1.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

5.) Haszonkölcsön szerződés módosítása – Buda Környéki Televízió

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál változás történt és a korábbi önkormányzati szerződést a jelenlegi szolgáltatóra kell átírni. Ezt a tájékoztatást kapta a hivataltól a vezetői értekezleten.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

202/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Haszonkölcsön szerződés módosítása – Buda Környéki Televízió

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Buda Környéki Televízió szerződésmódosítási kérelmét, az ÖNK/SZ2014-423. sz. Haszonkölcsön szerződésre vonatkozólag az alábbiak szerint jóváhagyja.

 

Haszonkölcsön-vevő adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 221., képviseli: Balczó Kornélia ügyvezető, adószám: 24245542-2-13, cg.: 13-09-161682, számlavezető bank: CIB Bank, bankszámlaszám: 10701180-68742636-51100005)

 

2.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Haszonkölcsön-adó kifejezetten azzal a céllal adja a 2. pontban felsorolt eszközöket haszonkölcsönbe, hogy azokat Haszonkölcsön-vevő használja.”

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

Határidő:                   2015. augusztus 15. (haszonkölcsön szerződés módosítása)

Felelős:                                 polgármester

A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet

 

 

6.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadása – Előkészítő bizottság tagjainak kijelölése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban születtek döntések, tudják. hogy itt a temetővel összefüggő kérdésről van szó. Törökbálintnak az volt az igénye, hogy egy előkészítő bizottság jöjjön erre létre. A határozati javaslat az előterjesztésben nem tartalmazott neveket, de a forgatókönyvben a három személy megnevezésre került: Biró Gyula alpolgármester, Stift Nándor TFVB elnök, Sokolowski Márk Ügyrendi Bizottság elnöke. Az összes érintett – bár egyik képviselő most szabadságon van, de alpolgármester úr előzetesen informálódott – vállalta ezt a tagságot, így került a testület elé.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

203/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadása – Előkészítő bizottság tagjainak kijelölése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Mechanikai Művek Budaörs város közigazgatási területére eső területrészének Törökbálint város részére történő átadása ügyében, az előkészítő bizottságba

 

Biró Gyula alpolgármester;

Stift Nándor TFVB elnök;

Sokolowski Márk ÜB elnök

 

személyeket delegálja.

 

 

Felelős:                     Polgármester

Határidő:                   folyamatos

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

 

 

7.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete”, PostArt) használatba adási feltételeinek módosítása  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztésben a használatba adás szeptember 30. napjáig történő meghosszabbításáról van szó.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

204/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete”, PostArt) használatba adási feltételeinek módosítása  

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2015. (V. 20.) ÖKT sz. határozatát a következőképpen módosítja:

„1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező „Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés 2015. június 1-jétől 2015. szeptember 30. napjáig tartó meghosszabbításához, azzal, hogy Használó 2015 februárjától az eddigi használat ideje alatti (de február, március és április hónapok nélkül számolt) villanyáram fogyasztási díjak átlagának megfelelő átalánydíjat, valamint átalány víz- és csatornadíjat fizet az ingatlanrész után. Ezen módosításokkal nem érintett szerződési feltételek továbbra is fennállnak.”

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:                   a határozat közlésére azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály, Pénzügyi Iroda

 

 

8.) Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása 3.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi ponthoz készült egy kiegészítés. Kérése a hivatal felé az volt, hogy természetesen van egy sürgősségi sorrend, amelyet a képviselő-testület és a bizottságok is már korábban tárgyaltak, amennyiben további forrásokat sikerül a fejlesztések köré – s úgy tűnik, ebben szerencsére pozitív híreik vannak – majd biztosítani, akkor ennek megfelelően dolgozzák ki és ha kell akár rendkívüli vagy a szeptemberi ülésen döntsön róla a testület, hogy minél hamarabb megkezdődhessenek ezek a munkálatok. Az előterjesztésben szereplő javaslathoz kiegészítőként a legindokoltabb a kamaraerdei gyűjtőcsatorna, amely mindig kiönt az általános gyakoriságot jelentősen meghaladó intenzív csapadék esik le, már pedig mostanában ezt az időszakot élik. Tehát indokolt, hogy ezt a mai döntéshez bevonják és ez a kettő – a Törökbálinti utca illetve a kamaraerdei gyűjtőcsatorna – az, amelynek a kiépítéséről szól az előterjesztés a módosítással együtt.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

205/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervének módosítása 3.  

 

 1. 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 5/c sz. melléklet Működési céltartalékok 7. Iparűzési adó visszatérítés soráról 65.000 eFt-tot felszabadít, és a Budaörs, Kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítés megvalósítás érdekében átcsoportosít Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 6/B. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/felújítások 2. Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítások (CSÉA terhére) sorára.

 

2.Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés kiegészítés szerinti mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós módosított és kiegészített tervét” elfogadja azzal, hogy hogy a fontossági sorrendben felsorolt beruházások a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének következő módosítása során intézkedjen.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

9.) Egyesített Bölcsődei Intézmények – intézményvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A határozati javaslat a bíráló bizottság személyi összetételére vonatkozóan is tesz javaslatot.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

206/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Egyesített Bölcsődei Intézmények – intézményvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására a melléklet szerinti pályázati felhívást meghirdeti.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottságot jelöli ki az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatokat véleményező bizottságnak.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
 • Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökét Acsainé Végvári Katalint –
 • Egyesített Bölcsődei Intézmények BDDSZ Budaörsi Alapszervezetének titkárát – Gáspár Lászlónét meghívja a véleményező bizottságba.

 

Határidő:                   8 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai Iroda

 

 

10.) Kamaraerdei Óvoda 2015. június 30. napjáig fel nem használt 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2015. augusztus 31. határidejű felhasználásának engedélyezése

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

207/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Kamaraerdei Óvoda 2015. június 30. napjáig fel nem használt 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2015. augusztus 31. határidejű felhasználásának engedélyezése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető kérelme alapján a Kamaraerdei Óvoda 2015. június 30. napjáig fel nem használt, 629 e Ft összegű 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradványának felhasználását legkésőbb 2015. augusztus 31-ig engedélyezi.

 

Határidő:                               2015. augusztus 31.

Felelős:                                 Polgármester

Végrehajtást végzi:            Intézményvezető

 

 

 

11.) Előirányzat átcsoportosítás a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből az Önkormányzati költségvetésbe feladatátadás miatt

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, itt konyhai eszközök megfelelő soron való szerepeltetéséről van szó.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

208/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Előirányzat átcsoportosítás a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből az Önkormányzati költségvetésbe feladatátadás miatt

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda 2015. évi költségvetésében szagelszívó berendezés vásárlására jóváhagyott 635 e Ft összeget az Önkormányzat költségvetésébe átcsoportosítja az alábbiak szerint:

e Ft-ban

Önkormányzat
Kiadások/6/A melléklet 2. Ingatlan beruházások 30. sor Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése sor nő 635
Kiadások/3. melléklet/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken 635

 

Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása csökken 635
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 635

 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Határidők:                 költségvetési rendelet módosítása:         soron következő rendeletmódosítás

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:    Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

12.) Csatlakozás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Korábban döntöttek már a TÖOSZ-hoz való csatlakozásról, az ahhoz szükséges kiegészítés illetve végrehajtás a határozati javaslat tartalma.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

 

209/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Csatlakozás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖOSZ csatlakozással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2015. szeptember 1-től tagja kíván lenni a TÖOSZ-nak.
 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntés eredményéről a TÖOSZ-t tájékoztassa és felhatalmazza a belépési nyilatkozat aláírására.
 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az éves tagdíj fizetési kötelezettségeket terveztesse be az adott évi költségvetésbe.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda

 

 

13.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, az a lényege, miszerint a támogatásokat, amelyeket a különböző feladatokhoz az önkormányzat biztosít, amellyel igyekszenek azt a színvonalat legalábbis megközelíteni, amely a korábbi időszakra volt jellemző, az intézmények (iskolák) mellett működő alapítványok számára fogják adni s az így teszi lehetővé, hogy teljesen szabályosan működhessen. Ez egyébként egyeztetett a fenntartóval is.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

210/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló 2 311 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet 1. Sz. Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló 7 115 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Herman Ottó Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló 4 376 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre 2 265 ezer Ft támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:

1 870 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből;

204 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2.;

121 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.1. és

70 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.2. soráról.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló 3 559 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:

1 744 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Illyés Gyula Gimnázium szakmai dologi kiadások keretből;

1 098 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 1.2.;

450 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium Iskola 2.1. és

267 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 2.2. soráról.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló 1 439 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Leopold Mozart Zeneiskola szakmai dologi kiadások keretből.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatások utalásának előkészítéséről és a támogatási szerződések megkötéséről.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

 

Határidő:                      2015. augusztus 1. (támogatási szerződés)

költségvetés soron következő módosítása (rendelet-módosítás)

Felelős:                        Polgármester

Végrehajtást végzi:    Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés)

Pénzügyi Iroda (költségvetési rendelet módosítása)

 

 

14.) Félmaratoni futóverseny megrendezésének támogatása (technikai háttér)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál alapvetően a futóversen technikai hátteréről van szó, nem költségvetési vonatkozásról.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

211/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

Félmaratoni futóverseny megrendezésének támogatása (technikai háttér)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Jakab Gábor kérelmét, a 2015. augusztus 30-ai Budaörs Félmaraton Futófesztivál megrendezését – a kérelemben foglaltak alapján támogatja.

A rendezvény ideje alatt a rendőrségi és közterület felügyeleti jelenlétet és szolgálatot az önkormányzat biztosítja, az ehhez szükséges forrás az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal költségvetésben biztosított.

 

 

Határidők:                 2015. augusztus 30. (a rendezvény időpontja)

Felelős:                     polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

 

 

 

 

 

 

15.) Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont elég nagy vihart kavart a bizottsági ülésen, jómaga mai napon is egyeztetett Kovács Richárddal, nem tudja, hogy meg lehet-e úszni, hogy ezt a témát a testületi ülésen nagyon megnyissák. Azt tudni kell, hogy itt korábban sokféle módon zajlott különböző dolgok kezelése. Egy része egyházi, alapvetően szakrális ügyekkel kapcsolatos a BNNÖ-nél volt, aztán ezt sokan kifogásolták, és gyakorlatilag a fenntartás ennek az alapítványnak a működtetésébe került. Neki kétségtelen, volt egy olyan ígérete, amit korábban erre a Német Nemzetiségi Önkormányzat kapott ezen feladatra, azt az alapítvány meg fogja kapni. A vita azon alakult ki, hogy az összegek stimmelnek-e, elszámolásokkal meg különböző rendezvényekkel kapcsolatos kérdések év közben lehet-e, nem lehet, ezek jogos felvetések. Abban maradtak, s nem tudja, ezt a képviselő-testület ezt tudja-e tolerálni, hogy Biró Gyula alpolgármester úr által megfogalmazott indítványt, miszerint a 754.000 Ft összeget biztosítják arra ezen különböző helyek működtetésére. S aztán a szeptemberi ülésig az érintett képviselővel (alapvetően Simándi Szelim területe), a hivatal munkatársaival, alpolgármester úrral, illetve hát nyilván Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Kabinet bevonásával, az Alapítvánnyal leegyeztetve megnézik, hogy pontosan mi hogyan áll annak érdekében, hogy a félreértések tisztázhatóak legyenek.

 

Löfler Dávid: A KMISB ülésén egyedül ő volt, aki támogatta a polgármester úr előterjesztését, amelyben még a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány teljes összegű támogatásáról volt szó. Kéri a BFE tagjait – kivételes eset – hogy támogassák a polgármester úr előterjesztését.

 

Simándi Szelim: Valóban kicsit viharos volt a bizottsági üléseken ennek a javaslatnak a tárgyalása. Fontosnak tartja elmondani, itt egy olyan alapítványról van szó, amivel most már pár éve van kapcsolata az önkormányzatnak és vannak olyan nagyon fontos az önkormányzat és azt hiszi, az egész város, de különösen a kőhegyiek számára fontos ügyekben működik együtt, mint például a temető karbantartása vagy akár a Kőhegyi Kápolna. Úgy gondolja, kötelessége az, hogy a kőhegyiek képviselőjeként minden olyan kezdeményezést támogasson, amely előreviszi az ügyüket. Ezért is kéri azt a képviselőtársaitól, hogy 754.000 Ft összeggel támogassák az Alapítványt, s nagyon örül annak, hogy meg fog történni heteken belül az az egyeztetés, amelyen tisztázni tudják, hogyan fogja az önkormányzat még inkább támogatni ezeket az ügyeket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretné hangsúlyozni – ezt Löfler Dávid képviselőnek is mondja – Kovács Richárddal ebben megállapodott az ülés előtt. Tehát ha gyakorlatilag a képviselő-testület ezt most úgy fogadja el, ahogy elmondta: a szöveges rész arról szól alapvetően, hogy a 754.000 Ft-ot azon feladatok ellátására, amelyek ezen létesítmények működtetésének finanszírozásához szükségesek, erre biztosítja és az összes többiben a további egyeztetések lefolytatását követően fog sor kerülni. Ebben megállapodtak az ülést megelőzően. Ily módon nagyon jól esik, hogy az előterjesztése közel áll a képviselő úr szívéhez, de mégis azt gondolja, erről helyes majd dönteniük. Ez a módosító indítvány és természetesen ezt fogja majd feltenni szavazásra.

 

Biró Gyula alpolgármester: Egy mondat erejéig: a bizottsági üléseken mikor kicsit nagy port kevert ez a dolog, akkor érezte, hogy nem mindenki érti pontosan a helyzetet. Úgy gondolja, mindenképp le kell ülni azokkal az emberekkel, akik ebben első körben érintettek, de utána az egész képviselő-testülettel, hogy mindenki pontos képet kapjon a dologról, hiszen néha vannak itt nyelvbotlások. Úgy gondolja, meg fog ez történni 2-3 héten belül.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az is kétségtelen, hogy a korábbi években azért az átláthatóság tekintetében – most itt nem az alapítványra hanem az egész ilyen jellegű ügyeknek a kérelmeire, támogatására gondol – világos és átlátható helyzetet kell teremteni. Ez egy jogos igény.

 

 1. Bakó Krisztina: Valóban viharos volt mindegyik bizottsági ülés és kötelességének érzi elmondani, a viharokat elsősorban az okozta, miszerint a bizottsági ülésen az alapítvány képviseletében Kovács Richárd is ott volt, nem sikerült néhány alapvető kérdésre választ találni épp azért, mert ezek az egyeztetések, amelyekről most itt szó van, nem folytak le. Tehát információhiányosan kell dönteniük s a maga részéről szeretné jelezni, hogy a tartózkodása az információhiánynak fog szólni. A jövőben nagyon örülne annak, hogy már a bizottsági ülésekre is úgy kerülnének az ilyen egyébként félreértésekre okot adható esetek, amelyeknél senkinek, akinek kellő információ nem áll a rendelkezésre nem kellene amiatt a döntését elhalasztania vagy felfüggesztenie, mert nem áll rendelkezésre minden információ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szívesen venné vagy veszi azt, – nem tudja, hogy van-e erre ilyen lehetőség – ha képviselő asszony úgy gondolja, ezeken az egyeztetéseken részt vesz, akkor nyilván az információ legközvetlenebb módon tud eljutni mindenkihez és úgy hozzák vissza, ha már mindenki nyugodt mindenben.

Ennek megfelelően és most már nem ismétli meg a 754.000 Ft-ra vonatkozó Biró Gyula általi módosítással és azon szöveges kiegészítéssel, amelyet itt megfogalmazott felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

212/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 754.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Kőhegyi kápolna búcsú megvalósítását a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

 

Határidő:                               2015. augusztus 31. (támogatási szerződés)

Felelős:                                 polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet

Pénzügyi Iroda

 

 

16.) Döntés a Zichy Major további működtetéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

213/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Zichy Major további működtetéséről

 

 1. A Képviselő-testület az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia részére 1 év időtartamra, 2015. szeptember 1-jétől, 2016. augusztus 30-áig a Zichy-major, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú ingatlant kerámia szakképzés céljára biztosítja. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek fizetése (rezsidíj) az Illyés Akadémiát terheli.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Zichy-major Clementis L. u. 22/1 szám alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 56/100 és 39/100 tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrészeit 2015. szeptember 1-jétől – 2017. december 31-ig a Budaörsi Művészek Egyesülete és a 2040 Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közösen használja és , valamint az ingatlanrészek használatba adási szerződéseit ennek megfelelően módosítja.

 

 1. A Képviselő-testület a Zichy-major működtetésére/üzemeltetésre 2015. szeptember 1-december 31. közötti időszakra 2.000.000 Ft támogatást biztosít a Budaörsi Művészek Egyesületének a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen. Továbbá felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

 

Határidő:                   2015. augusztus 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály (szerződés hosszabbítás), Polgármesteri Kabinet

 

 

17.) A Gyermekvédelmi törvény, valamint a Szociális törvény módosításának Budaörsöt érintő következményeire észrevétel

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál egy olyan javaslatot igyekszenek megfogalmazni, ebben Kálóczi Imre alpolgármester úrral is egyeztettek… nyilván itt nemcsak a várost érintő olyan problémáról van, amely viszont alapvetően fontos, a gyermekvédelmi feladatok ellátása tekintetében több települést érint, amely szintén a járási rendszer átalakulásával kapcsolatban alakult ki. Az előterjesztésben szereplő létszámhoz képest – vezetői értekezleten abban maradtak, hogy a 10.000 főt meghaladó települések esetében fognak ezzel a kezdeményezéssel élni az előterjesztésben szereplő szervezetek felé.

Amennyiben nincs hozzászólás a fent jelzett módosítással teszi fel szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

214/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Gyermekvédelmi törvény, valamint a Szociális törvény módosításának Budaörsöt érintő következményeire észrevétel

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél, a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségénél, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterénél kezdeményezze, hogy a Kormány felé tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy azokon a településeken ahol a lakosságszám 10 000 főt eléri, de nem járásközpontok, ott is legyenek család- és gyermekjóléti központok vagy a működő intézmények ugyanazon hatáskörrel és jogkörrel rendelkezzenek, mint a család- és gyermekjóléti központok.

 

Felelős:                     Polgármester

Határidő:                   azonnal

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

18.) Közszolgáltatási keretszerződés I. számú módosítása, forrásátcsoportosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál egy összeg pontosítására lenne szükség: 522.513 e Ft összegnek számolja. Az elírásnál attól tart, hogy az emberi tényező is közrejátszott. Tehát a 495.125 e Ft + 27.388 e Ft, az 522.513 e Ft lesz.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a fent elhangzott pontosítással, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

215/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

Közszolgáltatási keretszerződés I. számú módosítása, forrásátcsoportosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az alábbi táblázat szerinti keretátcsoportosításokat.
Megnevezés Átcsoportosítás előtti keretösszeg

bruttó eFt

 

Átcsoportosítás bruttó eFt

 

Átcsoportosítás utáni keretösszeg bruttó eFt

Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 5/c melléklete 7. iparűzési adó visszatérítés sora

 

300  000  

 

-46. 388

253.612
Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 1. Környezetvédelmi és Városüzemeltetési feladatok;

(részletezve:  hóeltakarítás és síkosságmentesítés

-22.500,-eFt; Patkány és rágcsálóirtás +3 000,-eFt; illegális szemétlerakó folyamatos felszámolása + 10 000,-eFt; zöldhulladék szervezett begyűjtése +6.500,-eFt; viharkár elhárítás új feladat +30 388,-eFt)

 

 

495 125  

 

 

 

 

+27 388

 

522 513

Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása;

(részletezve: elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, idős fák ápolása +10 000,-eFt; játszóterek karbantartása, kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése+3 500,-eFt; intézményi játszótéri eszközök karbantartása üzemeltetése +2 500,-eFt;  veszélyt jelentő fafajták vizsgálata új feladat +3 000,-eFt  )

 

 

406 007  

 

 

 

 

+19 000

            425 007

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés – jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező – I. számú módosítás tervezetét.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 3. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés I. számú módosítása aláírására.

 

Határidő:                   folyamatos, szerződés aláírása: 2015. augusztus 30.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

 

 

 

19.) A polgármester tájékoztatása és bejelentése a 2015. évi szabadsága igénybevételéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Idei évtől a polgármesternek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségei vannak a szabadság igénybevételéről. Ezt tartalmazza a napirendi pont.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő. Wittinghoff Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban.)

 

216/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A polgármester tájékoztatása és bejelentése a 2015. évi szabadsága igénybevételéről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester részéről a határozathozatal napjáig igénybe vett szabadságát illető tájékoztatást, valamint a 2015. augusztus-december között igénybe venni kívánt szabadságra vonatkozó előzetes bejelentését.

 

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda

 

20.) Döntés az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez forrás biztosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont esetében 5 M Ft-os összegről van szó.

 

 1. Bakó Krisztina: Az előterjesztésből kiderül, hogy a jelenlegi bérlő némely kötelezettsége miatt keletkezhet esetlegesen egy felmérést követően forrásigény az önkormányzat részéről. Ezért azt szerette volna kérni, hogy a felmérést követően ezt az összeget, amely a jelenlegi bérlő kötelességének a mulasztásából fakad az önkormányzat irányába, azt valamilyen megállapodásban rögzítsék, hogy az hogyan kerül majd hozzájuk vissza.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gondolja, ezt úgy pontosítva: amennyiből fakad.

Kéri a hivatalt, vegyék ezt figyelembe és ennek megfelelően járjanak el.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

217/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez forrás biztosításáról

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján, a munka fedezetét 5 MFt összegben Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Illyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő:                   azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

21.) A Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlanra, és a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont esetében az ingatlant a Máltai Szeretetszolgálat használja, jelen esetben egy pályázaton kívánnak részt venni, amely energiahatékonysági fejlesztésre vonatkozik.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

218/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlanra, és a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása 

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére használatba adott – Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú, és Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú – ingatlanok „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” tárgyú, KEOP-7.13.0/15 sz. pályázatban való szerepeltetéséhez. Az esetlegesen biztosítandó önerő és más pályázati költségek megfizetése a pályázó kötelezettsége.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

 

Határidő:                                                  a határozat közlésére azonnal

Felelős:                                                    Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

22.) A Budaörs, Esze Tamás u. 3/1. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont esetében hasonló tulajdonosi hozzájárulásról és egy hasonló pályázatról van szó.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

 

219/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, Esze Tamás u. 3/1. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola részére bérbe adott – Budaörs, Esze Tamás utca 3. szám alatti, 9. helyrajzi számú – ingatlan vonatkozásában az „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” tárgyú, KEOP-7.13.0/15 sz. pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázati projekt megvalósításához és fenntartásához. Az esetlegesen biztosítandó önerő és más pályázati költségek megfizetése a pályázó kötelezettsége.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

 

Határidő:                                                  a határozat közlésére azonnal

Felelős:                                                    Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) Budaörsi Kézilabda Sport Kft. kérelme

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont esetében a futball csapathoz hasonlóan a feljutást követően nem összegnövekedésről, hanem három havi támogatás egy összegben történő átutalására vonatkozik a kérelem.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

220/2015.(VII.29.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Budaörsi Kézilabda Sport Kft. kérelme

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. 2015. évi munkatervében rögzített működésére, programjaira vonatkozó támogatási szerződésének átütemezését (ÖNK/SZ2015-97. sz. támogatási szerződés 4. pont) az alábbiak szerint jóváhagyja.

Az Önkormányzat 2015. augusztus hónapban (legkésőbb augusztus 10-éig) 3 havi támogatást egy összegben átutal a Budaörsi Kézilabda Sport Kft-nek.

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

 

Határidő:                               2015. augusztus 5. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:                                 polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: 2/1. Forgatókönyv, 2/2. Bizottsági ülések jegyzőkönyvei

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. augusztus 17.