Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 17-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 17-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. június 17-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Császárné Kollár Tímea, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Stift Nándor, Gáspár Béla, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol: Becz György képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Mártonffy István főépítész, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Benkő István igazgatási irodavezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Mandel Gábor magasépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Premecz Enikő a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, Tamás Ervin a BTG Kft. ügyvezető igazgatója.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkájukat! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket: Becz György képviselő úr jelezte, hogy érettségiztetés miatt nem tud ma az ülésen jelen lenni. Az ülést 838 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti: a meghívóhoz képest az alábbi Hivatali sürgősségi indítványok érkeztek, melyeket javasol napirendre venni:

 

 • Pályázati önrész biztosítása a 2015. évi érdekeltség növelő pályázatra
 • Szándéknyilatkozat a „TÖOSZ, Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozásra
 • Támogató nyilatkozat az állami fenntartásba került budaörsi köznevelési intézmények további működéséhez
 • Az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti Társasház kérelme

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alábbiakban felsorol előterjesztésekhez készültek módosító, valamint kiegészítő indítványok, melyekről szavazniuk nem kell:

 • ) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése, további személyi javaslatok – polgármester + Sokolowski Márk
 • ) KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú BÉKISZ projekt
 • ) Döntés belterületi vadkármegelőzésről
 • ) Budaörs, Tárogató u. 49., 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

Sorrendre vonatkozó javaslata:

 

A 6. napirend után Országgyűlési egyéni képviselő megkeresése – építésüggyel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet jogharmonizációjának ügyében – javasolja a 35. napirendet A 45/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozat felülvizsgálata – tárgyalni, mert a két napirend összefügg.    

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslata:

 

Az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján – vagyoni érdek miatt – javasolt:

 • ) A Budaörs, 9469 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli visszaadása korábbi tulajdonosa részére
 • ) A Budaörs 1614 hrsz-ú és 1621 hrsz-ú (közterület) ingatlanokat érintő telekalakítás

 

Az Mötv. 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján – kötelező:

 

 • amennyiben az érintett kéri: 10.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése, egyes további javaslatok

 

 • ) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt
 • ) Kassai utcai ingatlanok tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme
 • ) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése
 • ) „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú, tervdokumentációban szereplő építési munka megvalósítása – közbeszerzési eljárás indítása

 

Kérdezi, hogy a 10.) napirendi pont – TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése, egyes további javaslatok – tárgyalását kéri-e az érintett zárt ülésen tárgyalni? Kérdezi Sokolowski Márk képviselő urat, hogy a jelölt hozzájárul-e a nyílt üléshez?

 

Sokolowski Márk képviselő: válasza: Igen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirenddel kapcsolatban, miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a Hivatali sürgősségi indítványok napirendre vételi javaslatát, tehát a

 

 • Pályázati önrész biztosítása a 2015. évi érdekeltség növelő pályázatra
 • Szándéknyilatkozat a „TÖOSZ, Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozásra
 • Támogató nyilatkozat az állami fenntartásba került budaörsi köznevelési intézmények további működéséhez
 • Az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti Társasház kérelme c. előterjesztéseket.

 

A napirendre vételi javaslatot a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre vonatkozó javaslatát, mely szerint a 6. napirendi pont után a 35.) napirendi pontot tárgyalják. A sorrendre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a ZÁRT ülésen tárgyalandó napirendi pontokra vonatkozó javaslatát, ami a 10. napirendi pontra akkor nem vonatkozik. Tehát, a fentiek szerint ismertetett hivatkozásnak megfelelően a meghívó szerinti 38., 39., továbbá a 36., 37., 40. és 41. napirendeket javasolja zárt ülésen tárgyalni, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra a most elfogadott módosításokkal együtt a Képviselő-testület napirendjét, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

153/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásárokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosítása

5.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére – a várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Országgyűlési egyéni képviselő megkeresése – építésüggyel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet jogharmonizációjának ügyében

7.) A 45/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozat felülvizsgálata

8.) Elvi állásfoglalás a budai régió egészségügyi ellátottsága tárgyában

9.) A Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

10.) A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója

11.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése, egyes további javaslatok

12.) KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú BÉKISZ projekt

13.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásával kapcsolatos döntések

14.) Döntés belterületi vadkármegelőzésről

15.) Budaörs Város közterületi és intézményi területén található termő nyárfákkal összefüggésben cselekvési terv elfogadása

16.) Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművel üzemeltetéséről

17.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

18.) Budaörs, Lejtő utca ivóvízvezeték beruházás megvalósítására forrás biztosítás

19.) Budaörs, Szüret utca és Galagonya utca között lévő 8170/1 és 8170/6 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek közterület céljára történő térítésmentes átadása

20.) Budaörs, Tárogató u. 49., 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

21.) Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

22.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

23.) A Sport utca és a Baross utca által érintett 4125, 4126/1, 4126/2 és 4127/1 hrsz-ú ingatlanok rendezése

24.) A Rózsa Utcai Tagóvoda kisebb létszámú fejlesztő csoportjának működése, az SNI-s ellátáshoz szükséges gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezése

25.) Külső jelentkezők táborozási lehetősége a nyári városi napközis tábor keretében

26.) A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működését felváltó Prevenciós Munkacsoport megalakulása, munkatervének elfogadása, programjainak támogatása

27.) A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme támogatás átütemezésére

28.) A Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme

29.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

30.) A Budaörsi Szenior Akadémia 3. félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata

31.) Javaslat gyermeküdülés támogatására

32.) Előminősített cégek listájának módosítása

33.) A budaörsi vállalkozások helyi támogatása – É TECH Bt. támogatási ügye

34.) Tulajdonosi hozzájárulás TAO pályázathoz

35.) Polgármester jutalma

36.) Pályázati önrész biztosítása a 2015. évi érdekeltség növelő pályázatra

37.) Szándéknyilatkozat a „TÖOSZ, Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozásra

38.)Támogató nyilatkozat az állami fenntartásba került budaörsi köznevelési intézmények további működéséhez

39.)Az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti Társasház kérelme

40.) Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt – ZÁRT ülésen

41.) Kassai utcai ingatlanok tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme – ZÁRT ülésen

42.) A Budaörs, 9469 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli visszaadása korábbi tulajdonosa részére – ZÁRT ülésen javasolt

43.) A Budaörs 1614 hrsz-ú és 1621 hrsz-ú (közterület) ingatlanokat érintő telekalakítás – ZÁRT ülésen javasolt

44.) Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – ZÁRT ülésen

45.) „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú, tervdokumentációban szereplő építési munka megvalósítása – közbeszerzési eljárás indítása – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Sokolowski Márk képviselő: Szeretettel köszönti a tévénézőket és a megjelenteket!

Felhívná a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testület az idei költségvetésbe is betervezte a hagyományos technológiával épült ingatlanok energiatakarékos felújítására való pályázat kiírását, illetve ha jól tudja, 3.300.000 Ft-ban jelölte meg a felhasználható összeget. Kérdése és kérése: mivel már nagyjából fél évnél tartanak és a kivitelezési munkálatoknak még a tél beállta előtt el kellene kezdődni, illetve be kellene fejeződniük. Mikor lesz, mikorra várható a pályázat kiírása? Illetve kéri, ha lehetséges, akkor minél hamarabb.

 

 1. Bocsi István jegyző: nem volt az idei évre betervezve keret a hagyományos technológiával épült épületek felújítására, hanem a tavalyi maradékból maradt 3.3 M Ft, ami már le van kötve. Az idén nem terveztek erre külön forrást.

 

Simándi Szelim képviselő: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit! Egyrészt egy kérést fogalmazna meg: jelezték a választókerületében élők, hogy közeleg a nyár és ezzel együtt a szúnyog, illetve a szúnyoggyérítés is. Szeretnének arra vonatkozóan tájékoztatást kapni, hogy milyen időpontban várhatóak ezek. Tudják, hogy nincsen egészségkárosító hatása ennek a permetezésnek, de mégis van, aki szeretne felkészülni, hogy ne akkor teregessen, illetve az étkezéseket tudják úgy ütemezni. Szeretné kérni, hogy a Műszaki Ügyosztály vagy a BTG valamilyen módon erről adjon tájékoztatást.

Továbbá szeretné közvetíteni a Tüske utcai lakók köszönetnyilvánítását, hiszen karbantartási munkálatok zajlottak az utcában. Olyannyira nagyon elégedettek ezekkel a munkálatokkal, hogy az utca minden lakosa aláírt egy levelet, amit megküldött a Hivatalnak. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó példa tud lenni és azt reméli, hogy a többi karbantartási munka is a lakosok teljes megelégedésére tud majd zajlani a városban.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Szeretettel üdvözöl mindenkit! A szúnyogirtásra, illetve gyérítésre a BTG Kft.-nek van szerződése. Minden esetben az időpontot az illetékes hatósággal egyeztetik. Terveik szerint, ha az időjárás engedi jövő hét végén lesz az első szúnyoggyérítés Budaörsön, azt követően a nyár folyamán még minimum 3 vagy 4, attól függően, hogy mennyire lesz szükség, megismételik ezt. Előzetesen az újságokba és a médiákba közzé fogják tenni az időpontokat.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket és a televízió nézőit! Bár már több budaörsi sajtóorgánumban is nyilatkozta, de most a tévéképernyője előtt is szeretné elmondani: megyei értéktári oltalom alá került több budaörsi épület és egyéb kulturális örökség. Ilyen a németség, a helyi svábság szakrális építészeti emlékei, a Kálvária domb és a Kálváriánál lévő, Kreis Jakab által épített kápolna, a Kőhegyi kápolna és környéke, a Farkasréti úton a Starentanz kápolna, valamint az Ónémet temető, a német (országos) emlékművel együtt. Ezeken kívül el kell, hogy mondja, miszerint egy kulturális örökség is, az Úrnapi Virágszőnyeg – ami a két héttel ezelőtti hévégén volt – is a kulturális örökség részévé vált, valamint az őszibarack kultúrájukat különböző fajtákkal beemelték. Nagyon reméli, hogy valamelyik följebb is fog kerülni országos értéktári oltalom alá. Több helyen arra buzdította a budaörsieket és most is ezt teszi, hogy amennyiben van, már pedig Budaörsnek sok olyan emléke van akár mezőgazdasági, akár természetvédelmi vagy épített öröksége, hogy forduljanak akár hozzá is bátran, bizalommal. Megadja, hogyan kell pályázni és reméli, hogy Budaörsnek minél több értéke és emléke kerül majd ilyen oltalom alá.

 

Biró Gyula alpolgármester: Szokásos örökzöld témáját mondja el: ez a világítás, mert még mindig vannak helyek, ahol nem világítanak a lámpák. Azt kéri az ügyosztályvezető úrtól, hogy ezeket próbálják meg most már kijavítani, mert körülbelül 1 hónapja mondja mindenféle ülésen, bizottsági ülésen is. Addig fogja napirend előtt mondani, ameddig csak meg nem valósul. Azon lehet vitatkozni, hogy meleg fény vagy hideg fény, stb., de azon nem lehet vitatkozni, ha valami nem világít. Úgy gondolja, mely szerint elkellene már jutni odáig, hogy valaki végignézi, utána tényleg összeszedi, hogy melyik az és kijavítják.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: örömteli dolog történt: a Pest megyei Kormányhivataltól a Kesjár Iskola melletti hídra megkapták a döntést. Szeretné, ha ügyosztályvezető úr pár szóban ecsetelné, mely szerint a nyilvánosság kapjon lehetőséget arra, hogy megismerje mik a kilátások, mert most már nagyon rossz állapotban van a híd, zavarja az ott lakókat, mindennapos megkeresések vannak ebben az ügyben. Kérdése tehát, hogy mikor tudnak majd egy új hídon közlekedni?

Másik kérdése: szintén a Kesjár Iskola. Az iskola mellett van egy szelektív hulladékgyűjtő, ami állandóan önálló életet él, jobbról, balra mozog. Most éppen a Föveny utca végén található, ami sokszor a buszközlekedést is zavarja.

A harmadik: szintén a Kesjárnál lévő játszótéren nem világít egy nagy lámpa, ami nem régen lett kihelyezve. Ezt hiányolják az ott lakók.

A negyedik: a Föveny utca végén az árkoknak a tisztítása, takarítása nem megoldott. Itt a lakók ezt is kérelmeznék.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Valóban, a 30 napos ügyintézési határidő hatszorosa után, sikerült megkapniuk egy engedélyt, de az öröm akkor lesz öröm, ha jogerős lesz.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Ahogy polgármester úr is mondta, nagyon örültek, amikor az első fokú határozatot megkapták, de két hét (15 nap) mire jogerőre emelkedik, ami a napokban jár le. Remélik, hogy a jogerős engedélyt is meg fogják kapni a hétvégén és utána a közbeszerzési eljárást elindítják, ami utána nagyon rövid időn belül – 2 hét –, tehát jogerőre emelkedést követően 2 héten belül el tudják kezdeni a munkálatokat. 2 évvel ezelőtt volt már egy ilyen engedélyük az első fokú hatóságtól, csak utána nagyon félrecsúszott maga a folyamat.

A szelektív hulladékgyűjtővel, illetve az árokkal kapcsolatban pedig természetesen intézkedni fognak és a játszótér lámpájával kapcsolatban is.

 

Stift Nándor képviselő: Jó reggelt kíván mindenkinek! Biró Gyula képviselő társának, alpolgármester úrnak a hozzászólásához csatlakozna megerősítésként. Bizottsági ülésen kérte szóban, de írásban is megtette, illetve kérte minden képviselőtől, alpolgármesterektől, polgármester úrtól – e-mailben küldte el a kérését –, hogy mindenki a saját választókerületében, közterületen, bárhol, bármilyen problémát látnak a ledes világítással kapcsolatban, azt írásban legyenek szívesek jelezni az ügyosztályvezető úrnak, hogy rögtön tudjanak ebben lépni.

30-án rendezték meg a XVII. Városi Sportnapot, melynek kapcsán szeretne köszönetet mondani Erdélyi Jánosnak és kollégáinak, illetve kapitány úrnak és kollégáinak, hogy a rendezvény egész napját úgy levezényelték – útlezárásokkal, elterelésekkel –, hogy gond, probléma evvel kapcsolatban nem volt!

A héten voltak ügyosztályvezető úrral a lakótelepen egy bejáráson, amellyel kapcsolatban szeretné megerősíteni, illetve kérni, hogy legyenek szívesek és kérjék meg a BTG vezetőit, hogy a lakótelepeken azokat a gallyazásokat végezzék el, melyek kiszúrják a szemüket, amikor a járdán sétálnak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több napirend előtti hozzászólás nincs, így rátér a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolójának ismertetésére.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendszerre felkerült az elkészült legújabb – áprilisi – forgalomszámlálási adat, amelyen nyomon lehet követni, hogy mindazon szubjektív érzékelések, értékelések, amelyek akár lakosságtól, akár képviselőktől érkeztek, vagy bárkitől, hát azok eléggé megalapozottnak tűnnek. Az adatok drámaiak, mindenki szemezgethet belőle és ügyosztályvezető úr is szívesen áll rendelkezésére bárkinek, ha bármiféle értelmezési problémája adódna ezzel kapcsolatban. Ez a történet igen-igen súlyosan érinti a települést, hogy tudnak-e rajta valaha is változtatni az egy nagy kérdés, mert a racionalitás és a józanság e területen is hiányzik – úgy tűnik!

 

Május 20.: előző munkaterv szerinti testületi ülés.

Május 21.: a MOM rektorával egyeztettek. Úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik, de ennek a részleteit még ki kell dolgozni, mielőtt a Testület elé tudnák hozni egy felsőfokú animációs képzés létrehozatalát, ami ráépülhet mindarra, ami egyébként a gimnáziumban már magas fokon működik.

Május 22.: megkezdődtek a strandkézilabda rendezvényei, ami a legrangosabb európai rendezvény volt, amelynek az állófogadása pénteken volt. Közben zajlottak a meccsek, az idő elég rapszodikus volt, de a végén megkegyelmezett a résztvevőknek és egy nagyon sikeres rendezvényen vannak így túl. Pünkösd vasárnapján este, az uszoda melletti pályánál volt a záró ceremónia, illetve ugyanezen a napon este, egy záró fogadásra is sorkerült. Csak pozitív vízhangot tud ezzel kapcsolatban, úgyhogy gratulál a rendezőknek!

Május 27.: az ESÉLY Szociális Társulás ülését tartották.

Május 28.: első alkalommal kis- és középvállalkozók számára rendezték meg a Sportcsarnokban az Üzleti Fórumot, aminek a célja az, hogy minél jobban megismerjék egymást a Budaörsön működő cégek. Egyfelől azért, hogy a várossal kapcsolatos ügyekben is kölcsönösen tudják egymást tájékoztatni, másrészt azért, hogyha üzleti ügyekben valamilyen gondjaik vannak, akkor esetleg a budaörsi partnert találják meg és ezzel is a város és a saját gazdaságukat, gazdálkodásukat is tudják erősíteni.

Június 01.: „A Budaörsi Nő” címmel nyílt egy kiállítás a Városháza aulájában.

Június 02.: a német, illetve a magyar katonákat fogadták, akik az idei bevetés alkalmával is a német katonai temető rendbetételét hajtották végre.

Június 03.: rendkívüli testületi ülés volt.

Június 07: Úrnapi Virágszőnyeg, amelyről Császárné Kollár Tímea képviselő asszony már tett említést.

Június 08.: a Pedagógusnapot tartották, ahol az egészségügyben dolgozókat is köszöntötték a Városháza nagytermében.

Június 09.: egy olyan rendezvényre került sor, ami még nem volt a Városházán. Egy budaörsi cég hozott létre egy olyan alapítványt, amelyen keresztül támogatnak olyan köz, illetve építményeket, amelyek szintén védelmet érdemelnek és a fenntartóik, akár legyen szó államról, akár az adott önkormányzatról, nem tudnak ebben hatékonyan jelen lenni – ez a Várépítő Építész Díjának díjátadó rendezvénye volt a Városháza nagytermében.

Még ezen a napon, 16.00 órától a budaörsi futballcsapat átvehette az MLSZ-től – Albert Flórián vezetésével – az MB III. bajnoki címét.

Június 10.: rendkívüli testületi ülést tartottak, utána közmeghallgatás volt.

Június 11.: 19.00 órától a zeneiskola tartott a Városháza nagytermében egy koncertet.

Június 14.: II. Budaörsi Táncforgatag rendezvény zajlott a Sportcsarnokban.

 

Tájékoztatja a beszámolón túl a megjelenteket Tarnai Richárd leveléről – melyet minden képviselő megkapott –, hogy a Merengő utca és környéke szabályozási tervével kapcsolatban a Kúriához fordult.      

                        

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta: a napirend a szokásos, illetve a korábbi döntéseknek a költségvetési rendeletbe való beépítése, a költségvetési rendelet módosítása. A Pénzügyi Ellenőrző és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatták a javaslatot elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásárokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot Sóskút, Pusztazámor polgármesterével tartott Társulási ülésen elfogadták. A Bizottságok is egyhangúlag támogatták. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

 

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a Bizottságok egyhangúlag támogatták. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló

45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

  

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendi pontot, majd elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

22/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

5.) Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére – a várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

  

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta: a rendelet hatályának kiterjesztése a Budapesti út területét érinti, hatálybalépés július 01-je. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Simándi Szelim képviselő: köszöni szépen, hogy elkészült ez az előterjesztés, ami különösen, de legalábbis a választókerületében, a Nefelejcs utca elején élőket érinti. Arról szeretne kérni egy tájékoztatást, hogy aki például a Nefelejcs utcában lakik, az a Szabadság úti részen is tud-e parkolni e szerint a módosítás szerint? Ez így lenne logikus, hiszen ott egy nagy tömbházról van szó és sok parkolóhely van a Szabadság úton, hiába is szól a lakcímkártya a Nefelejcs utcába.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válasza nagyon rövid: Igen, természetesen parkolhatnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

 

a várakozási terület használatának szabályairól szóló

46/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) Országgyűlési egyéni képviselő megkeresése – építésüggyel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet jogharmonizációjának ügyében

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

154/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Országgyűlési egyéni képviselő megkeresése – építésüggyel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet jogharmonizációjának ügyében

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott önkormányzati alapjoggal élve felkéri a polgármestert az országgyűlési egyéni választókerületi képviselő, illetve a Kormány építésügyért, illetve településfejlesztésért és településrendezésért felelős tagjának megkeresésére az építésüggyel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályok felülvizsgálatának kezdeményezése tárgyában, az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda

 

 

7.) A 45/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozat felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy a korábbi döntést szeptember 15-ig vizsgálja felül a Képviselő-testület.  

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

155/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A 45/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozat felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2013. (II.27.) ÖKT sz. határozatot 2015. szeptember 15. napjáig felülvizsgálja.

 

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

8.) Elvi állásfoglalás a budai régió egészségügyi ellátottsága tárgyában

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette a napirendi pontot, majd elmondta, hogy kicsit kényelmetlen helyzetbe kerültek, mert ugyanazzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot két különböző önkormányzat. Azt gondolja, miszerint a város feladata az az, hogy ne egy-egy kerület szempontja alapján, hanem a város szempontja alapján a legkedvezőbb helyzetet próbálják meg elérni és ezt tartalmazza a határozati javaslat.

 

Sokolowski Márk képviselő: ezzel az elvi állásfoglalással kapcsolatban egy dolog fogalmazódott meg benne: van-e ennek bármilyen realitás alapja? Tehát, az elvi állásfoglalásban az szerepel, amivel ők is egyetértenek, hogy Budaörshöz minél közelebb épüljön egy olyan egészségügyi központ, kórház, ami a budaörsi lakosokat is teljes mértékben el tudja látni ilyen esetben. Ugyanakkor megtudja érteni a két idézett polgármester úr javaslatát is, miszerint a János Kórház maradjon meg, esetleges teljes felhasználtság mellett. Tehát, az lenne a kérdése, hogy bármilyen egyeztetés folyt is az ügyben – ez megvalósulhat-e esetleg?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: válaszában elmondta: pontosan annyit egyeztettek velük, mint autópálya ügyben a döntést megelőzően, vagy kistérség ügyben, vagy járásközpont ügyben és körülbelül annyi ráhatásuk is van. Inkább visszautalja Sokolowski Márkékhoz, hogy amennyiben tudnak lobbizni abban, hogy itt ésszerű döntés szülessen, akkor segítsenek! Nem nagyon emlékszik olyanra, hogy ilyen alapvető, a várost érintő kérdésekben megkereste volna őket a döntéshozó, bár ez törvényi kötelezettsége. Sajnos ez a helyzet!

 

Miután több hozzászólás, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

156/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Elvi állásfoglalás a budai régió egészségügyi ellátottsága tárgyában

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi állásfoglalásában rögzíti, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros XII. kerület-Hegyvidéki Önkormányzat polgármestereinek 2015. június 3-án érkezett levelében, a budai régió (Közép-Buda és a környező agglomerációk) egészségügyi ellátottsága tárgyában megfogalmazott budapesti központi kórház helyszínének meghatározását tekintetbe véve Budaörs város és a budaörsi lakosság számára, egy, a budapesti központi kórháznál még előnyösebben –közösségi közlekedéssel és gépjárművel egyaránt- megközelíthető kórház megvalósítását tekinti Budaörs Város elsődleges érdekének.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi állásfoglalásáról Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros XII. kerület-Hegyvidéki Önkormányzat polgármestereit írásban tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda (állásfoglalás megküldése)

 

 

 

9.) A Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette: a KMISB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta, miszerint 2015. augusztus 01-jétől, 2020 július 31-éig Bozsó Ottiliát bízza meg a Képviselő-testület az intézményvezetői feladatok ellátásával. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászólás, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

157/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig Bozsó Ottiliát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII. 30.) Kormányrendelet, továbbá Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Humánpolitikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Gratulál Bazsó Ottiliának és további jó munkát kíván az elkövetkezendő időszakra!

 

 

 

10.) A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést, majd elmondta, hogy a TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangúlag támogatták a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Feltette szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

158/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A TÖRSVÍZ Kft. 2014. évi beszámolója

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRSVÍZ Kft Felügyelő Bizottságának a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójára és a 2015. évi üzleti tervére vonatkozó 2015. május 26-i döntését megismerte és elfogadja:

 • A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel,
 • A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi üzleti jelentését,
 • A Felügyelő Bizottság jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójáról és a 2014. évi üzleti jelentéséről,
 • A Könyvvizsgálói jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját,
 • A TÖRSVÍZ Kft 2015. évi üzleti tervét.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TÖRSVÍZ Kft 2015. május 26-i ülésén Budaörs Város Önkormányzat, mint tulajdonos képviselője a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

11.) TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése, egyes további javaslatok

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy lejárt a Felügyelő Bizottságban a meghatározott időszakra szóló mandátum. Most július 01-jétől, 2016. május 31-ei időszakra kell választani Felügyelő Bizottsági tagokat. Az előterjesztés szerint Becz Györgyöt és Simándi Szelimet jelölték.

A tegnapi napon érkezett egy módosító indítvány Sokolowski Márk képviselő úr részéről, Kovách Tibor személyére.

 

Miután hozzászólás nincs először a Kovách Tiborra érkezett javaslatot teszi fel szavazásra, amelyet a Képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal, 3 tartózkodással – kellő többség hiányában – nem támogatott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

159/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Módosító javaslat elutasítása (TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tag jelölése)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Sokolowski Márk módosító javaslatát, mely szerint a TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Kovách Tibort jelölje az önkormányzat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra Becz György és Simándi Szelim jelölésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

160/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági tagok jelölése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRS Kft Felügyelő Bizottsági tagjának 2015. július 1. és 2016. május 31. közti időszakra Becz Györgyöt és Simándi Szelimet jelöli.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

Szavazást követően:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy apró kiegészítést tesz most annak érdekében, hogy megelőzzön bizonyos olyan dolgokat, amik mostanában, időnként előszoktak kerülni. Az előző önkormányzatban a Budaörs Fejlődéséért oldal 40%-os arányban vett részt, ehhez képest 31%-nyi tisztség és hely jutott számára. Most 73%-kal vannak jelen és 54% az, amit betöltenek. A FIDESZ-KDNP a Jobbikkal 26,7%-ot tett ki és 46%-ot töltött be. Most 31%-ra alakult ez, vagyis most pont ugyanannyi arányú képviseleti hely illeti meg, mint a 26%-os részvételük mellett, mintamennyi az ő oldalukat a 40% mellett illetett meg. Tehát bőven több helyet biztosítanak, mint amennyi a tényleges választási arányból következik. Csak azért ismertette ezeket az arányokat, hogy a dolog ebben a tekintetben is a helyére kerüljön.

 

 

 

12.) KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú BÉKISZ projekt

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff tamás polgármester: az alap előterjesztést a TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) és ehhez készült egy kiegészítés, mert 2 napja érkezett egy anyag, ami alapján ezt meg kellett tenni. A kiegészítő javaslat szerepel mindenkinek a forgatókönyvében és ezzel a kiegészítéssel javasolja a határozati javaslatot elfogadni.

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a kiegészítéssel a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

161/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú BÉKISZ projekt

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának alapján az eredeti szerződés 3.3.3. sz. pontjában írt, késedelem esetén a Kedvezményezettet terhelő kötelezettség kizárólag Budapest Főváros Önkormányzatát terheli. Felkéri a Polgármestert, hogy ennek visszaigazolását kérje Budapest Főváros Önkormányzatától.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 4. sz. módosítását a kiegészítő előterjesztés melléklete szerint és Budapest Főváros Önkormányzatának az 1. sz. határozatban írt visszaigazolásának kézhezvételét követően felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

13.) A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásával kapcsolatos döntések

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy ezzel talán pontot tudnak tenni egy hosszú, évek óta húzódó problémára, amelyiknek a megoldásával és több kérdéssel kapcsolatban is, a törökbálinti polgármester úrral hosszasan egyeztettek az idén, már több alkalommal. Itt a Mechanikai Művek területrésze került Törökbálinthoz közigazgatásilag és ezzel kapcsolatban ellentételezés a temető területének, temetőként való használhatósága és ezt tartalmazza a határozati javaslat, pontosabban itt a Mechanikai Művekre vonatkozó részt.

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a kiegészítéssel a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

162/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A volt Mechanikai Művek területrészének Törökbálint részére történő átadásával kapcsolatos döntések

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Mechanikai Művek Budaörs város közigazgatási területére eső területrészének Törökbálint város részére történő átadása ügyében

 

 1. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Szándéknyilatkozat aláírására és Törökbálint Város Polgármesteréhez történő eljuttatására;
 2. felkéri a Polgármestert a területrész átadásával kapcsolatos eljárás vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, egyeztetések lefolytatására és előterjesztések benyújtására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Főépítészi Iroda/Jegyzői Iroda

 

 

 

14.) Döntés belterületi vadkármegelőzésről

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy itt nagyon sok probléma merült föl, sok jelzés érkezett, sok probléma volt. A kutyások részéről sajnálatosan történtek olyan dolgok is, amelyek megbocsájthatatlanok, ugyanakkor nem tudott kiderülni az, hogy mi okozta a néhány kutya elejtését és a kutyák tulajdonosai hiába próbáltak ezzel kapcsolatban a nyomára bukkanni annak, hogy mi történhetett. E tekintetben nyilván a rendőrség sem volt könnyű helyzetben, bár ahhoz ő nem ért, hogy egy ilyen ügyet könnyű-e vagy nehéz felderíteni. Az egészen biztos, miszerint azért, hogy bármilyen oldalról ezzel kapcsolatban vád vagy kritika ne érhesse az önkormányzatot, azért készül egy kiegészítés, ami az eredendő előterjesztéshez készült. Nem lesz könnyű, de igyekezni fognak megtalálni, mind a technikáját, mind valamennyi érintettet, illetve a vadászok javaslata alapján jelölik ki majd, hogy ki az, akiben mindenkinek bizalma van és, akit javasolnak, mert végül is a rendőrség adja ki az engedélyt vagy a lehetőséget. Tehát, a rendőrség az, aki ebben a tekintetben hatósági jogkörrel rendelkezik, tehát, hogy ők legyenek azok, akik a belterületre tévedő és esetlegesen a belterületi ingatlanokban kárt tevő vadakat elejthetik.

 

Biró Gyula alpolgármester: a kiegészítés kapitány úrral egyeztetve van és azt beszélték tegnap – kapitány úr felhatalmazta, hogy elmondja –, hogy azt szeretné, ha ez a bizonyos könyv, amibe az eseményt bejegyzik, az náluk, a kapitányságon legyen és, amikor megtörténik a bejegyzés, akkor utána fog járni, kimegy, leellenőrzi az eseményt – esemény = a vad elejtése – és akkor talán nem lesz annyi vita, mint az eddigi időszakban volt.

 

 1. Kisfalvi Péter képviselő: a határozati javaslat végéhez: az, hogy a „legyen kiválasztva” – szerinte kicsit gáz, dehogy a „vagy” helyére „és” kellene, az fontos lenne. Nem mindegy, hogy lakhellyel és engedéllyel, vagy lakhellyel vagy engedéllyel rendelkezik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte jó ez a javaslat, ahogy van, mert aki ideszóló engedéllyel rendelkezik, vagy itt lakik és van engedélye az mind a kettő alkalmas. Szerinte bízzák ezt tényleg azokra a vadászokra, akik Budaörsön élnek és működnek. A nyelvészkedést pedig majd szívesen folytatja máshol.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a kiegészítésben szereplő javaslattal együtt, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

163/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés belterületi vadkármegelőzésről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbiztonsági okból, a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében, hivatásos vadászok bevonásával az Önkormányzat kérelmezze továbbra is a belterületi vadászati engedély kiadását az illetékes rendőrkapitányságnál, azzal a kikötéssel, hogy az elejtést irányító, végrehajtó személyt a Budaörsön lakhellyel vagy engedéllyel rendelkező vadászok javaslata alapján legyen kiválasztva.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Határidő: folyamatos

 

 

15.) Budaörs Város közterületi és intézményi területén található termő nyárfákkal összefüggésben cselekvési terv elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a TFVB 5 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

164/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város közterületi és intézményi területén található termő nyárfákkal összefüggésben cselekvési terv elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a termő nyárfákról, az előterjesztésben és mellékleteiben rögzített beszámolót, állapotfelmérést, cselekvési javaslatot, lakossági tájékoztatót, azzal, hogy kerüljön sor az időjárás függvényében a végrehajtásra 2016. április 30. napjáig a Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelete 4. C melléklet 2. zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor terhére, a BTG Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés elszáradt, elöregedett fák ifjítása, gallyazása és oktatási intézmények területén idős fák ápolása feladatok keretében.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. április 30.

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

 

 

 

16.) Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművel üzemeltetéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a TFVB és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

165/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a HULEJAF-2013-0138 kódszámú pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő gépjárművel üzemeltetéséről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HULEJAF-2013-0138 kódszámú, „a budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” című pályázat keretében beszerzésre kerülő hulladékgyűjtő járművek előterjesztés mellékletét képező tartós bérletről szóló szerződés tervezetét elfogadja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, tartós béreltről szóló szerződés aláírására, a gépjárművek leszállítását követően.

 

Határidő: a gépjárművek leszállítását követő 8 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

17.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt a Törökugrató déli részénél lévő közterületről van alapvetően szó. A TFVB 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

166/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetét elfogadja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet megalkotásához szükséges, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 25. §-ban foglalt feladatok elvégzésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző,

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

18.) Budaörs, Lejtő utca ivóvízvezeték beruházás megvalósítására forrás biztosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a TFVB és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

167/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Lejtő utca ivóvízvezeték beruházás megvalósítására forrás biztosítás

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat beruházás megvalósítását, ennek érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron szereplő összegből 5.120 eFt forrást a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat újonnan beépülő sorára történő átcsoportosításával biztosít.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

19.) Budaörs, Szüret utca és Galagonya utca között lévő 8170/1 és 8170/6 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a TFVB és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal fogadott el.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

168/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Szüret utca és Galagonya utca között lévő 8170/1 és 8170/6 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek közterület céljára történő térítésmentes átadása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörs, Szüret utca és Galagonya utca között lévő 8170/1 és 8170/6 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek közterület céljára történő térítésmentes átadását, illetve az ingatlanok területén tervezett támfal megépítését azzal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a támfal építési költségeit a 2016. évi költségvetésbe terveztesse be.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

20.) Budaörs, Tárogató u. 49., 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Ugyanakkor kérdezi a Hivatalt, mert a forgatókönyvben a határozati javaslat 1-4. pontjai rendben vannak, az eredetit a kiegészítés módosítja, de van egy + pont, azt is el kell fogadják?

 

 1. Bocsi István jegyző: A bizottsági ülésen azért születettek a tartózkodások, mert felmerült az a kérdés, mely szerint hogyan maradhatnának mégis pozícióban ennél az ingatlannál tekintettel a szomszédos ingatlanra. Lefolytatták ezeket a megbeszéléseket és a pályázóval arra a megoldásra jutottak, hogy gyakorlatilag 1 m2 területtel, eszmei tulajdoni hányaddal az önkormányzat tulajdonban marad. A megbeszélés után nem visszakozott a pályázó, mégis azt kérte, hogy ha lehet, legyen neki egy határideje s azt kérte, ha lehet, 10 év után mindenképp nyíljon meg számára a visszavásárlási jog. Erre vonatkozik a forgatókönyvben az utolsó fekete rész, amelyet már nem tudott a bizottság tárgyalni, mert utána volt a megbeszélés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: S akkor ezt is el kell fogadniuk ahhoz, hogy ez teljesüljön magyarul?

 

 1. Bocsi István jegyző: A pályázó ezt kérte, tehát igen, így korrekt a dolog. Még annyi kérelme volt, hogy a férje is hagy szerepeljen tulajdonosként. Sajnos ezt nem tudják már támogatni, mert a pályázatot nem így nyújtotta be, s ha már nagyon ragaszkodtak a formai előírásokhoz, akkor azt kéri, hogy ezt ne akceptálják, mert nem így nyújtotta be a pályázatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Viszont a pályázatban sem úgy volt benne, hogy 1 m2-t megtart az önkormányzat?

 

 1. Bocsi István jegyző: Igen, de a határozati javaslat úgy szól, miszerint teljes egészében eladják az ingatlant és egyébként visszavásárolják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez pályázati, jogi illetve valamiféle olyan előírásba ütközik, hogy hozzájáruljon a testület, hogy közösen vásárolják meg a férjével az ingatlant? Ez okoz nekik problémát?

 

 1. Bocsi István jegyző: Nekik semmiféle problémát nem okoz, ha a képviselő-testület így fogadja el, semmilyen különösebb problémát nem lát benne. Ha nagyon szigorúan nézik, akkor nyilván van benne egy kis – nem tudja ezt másképp mondani – egyedüli pályázó volt, nem dől össze a világ, ha most a férjével ketten veszik meg az ingatlant, hiszen egyébként ha úgy tetszik, akkor arról az oldalról meg tudja magyarázni, tulajdonközösségben vannak. Csak jelzi, hogy pontosan nem így érkezett be a pályázat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri emberbaráti okok és a pályázó rugalmassága alapján, hogy a testület azon kiegészítés mellett azt is fogadja el, hogy a pályázó tulajdonrésze fele-fele arányban lehessen a pályázó és a férje nevére bejegyezve. Ehhez járuljon hozzá az önkormányzat, hogy vevőként így szerepeljenek.

 

Császárné Kollár Tímea: Jegyző Úr mindent elmondott, amit jómaga is el szeretett volna mondani. Megerősíti, a bizottság ülésén ezért tartózkodott, mert egy ilyen megállapodásra, tárgyalásra vártak. Így elfogadható, ha ez az 1% így menni fog.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1-4. pontjait illetve a forgatókönyvben szereplő + pont, továbbá, hogy 50%-50%-ban vevőként férj és feleség szerepelhessen, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

169/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Tárogató u. 49., 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, Tárogató u. 49. sz. alatti, 11122 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó, a Képviselő-testület 103/2015.(IV.22.) ÖKT számú határozata alapján kiírt nyilvános pályázat nyertesének Karácsony Szilviát nyilvánítja, és az ingatlant részére bruttó 26.100.000,- Ft áron értékesíti, és egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az adásvételi szerződésben a vevőként a pályázó és házastársa szerepeljen.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felajánlásban foglalt feltételekkel élni kíván a pályázó által tett, mellékelt jognyilatkozatban Budaörs Város Önkormányzat részére felajánlott 1/1761-ed hányadra vonatkozó visszavásárlási joggal és egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére úgy, hogy az 1.) pontban szereplő szerződés aláírására a 3.) pontban szereplő, visszavásárlási jogot biztosító szerződésnek a pályázó általi aláírását követően kerülhet sor.

 

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a 3.) pontban foglalt jognyilatkozat szerinti bruttó vételár fedezetét,  15.000 Ft-ot Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a visszavásárolt ingatlanhányadra vételi jogot biztosít, melynek gyakorlására – amennyiben a tulajdonosi önkormányzat eltérően nem nyilatkozik – legkorábban 10 év után válik jogosulttá a visszavásárolt 15.000,-Ft – visszavásárlástól számított – jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összeggel növelt vételáron.

 

Határidő: a határozat közlésére 15 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

21.) Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál elmondja, a leírt feltételekkel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Molnár Gábor képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

170/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, 1681/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú Nefelejcs utca közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján, a 99/2015.(VI.10.) PEB számú határozatban meghatározott bérleti díj minimális összegére figyelemmel – nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs 1681/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú Nefelejcs utca közterületén álló, 34 m2 nagyságú Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a pályázati felhívásra pályázat nem érkezik, akkor a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidő további 40 nappal külön döntés nélkül meghosszabbodik.

 

Határidő:                   A pályázat kiírására: 2015. július 3.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

22.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál elmondja, ugyanazon feltételekkel írják ki, mint a másikat, pontosabban hasonlóakkal.

Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Molnár Gábor képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

171/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázat kiírása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján, a 100/2015.(VI.10.) PEB számú határozatban meghatározott bérleti díj minimális összegére figyelemmel – nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatt található 2071/2/A/10 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 36 m2 nagyságú Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő helyiség bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a pályázati felhívásra pályázat nem érkezik, akkor a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőt további 40 nappal meghosszabbítja.

 

Határidő: A pályázat kiírására: 2015. július 3.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) A Sport utca és a Baross utca által érintett 4125, 4126/1, 4126/2 és 4127/1 hrsz-ú ingatlanok rendezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Molnár Gábor képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

172/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Sport utca és a Baross utca által érintett 4125, 4126/1, 4126/2 és 4127/1 hrsz-ú ingatlanok rendezése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. sz. mellékletként csatolt vázrajz szerint az Önkormányzat törzsvagyonát képező Budaörs 4126/1 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 65 m² nagyságú ingatlanból 16 m² nagyságú területet, a Budaörs 4126/2 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 58 m² nagyságú ingatlanból a teljes 58 m² nagyságú területet, valamint a 4127/1 helyrajzi számú, „kivett csatorna” megnevezésű 1.298 m² nagyságú ingatlanból 165 m² nagyságú, mindösszesen 239 m² nagyságú területet kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és forgalomképessé nyilvánítja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező szerződést jóváhagyja, ezáltal a természetbeni állapotnak megfelelően rendezi az 1. pont szerinti forgalomképessé nyilvánított mindösszesen 239 m² nagyságú terület jogi sorsát, az Innafram Kft jogelődjével elcserélt területek egyenértékűségének elfogadása mellett úgy, hogy a telekalakítási eljárás, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségei az Innafram Kft-t terhelik.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.) A Rózsa Utcai Tagóvoda kisebb létszámú fejlesztő csoportjának működése, az SNI-s ellátáshoz szükséges gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Molnár Gábor képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

173/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Rózsa Utcai Tagóvoda kisebb létszámú fejlesztő csoportjának működése, az SNI-s ellátáshoz szükséges gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezése

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa Utcai Tagóvoda kisebb létszámú SNI ellátást biztosító csoportjához engedélyezi + 1 fő gyógypedagógusi álláshelyet 2015. augusztus 1. napjától és + 1 fő gyógypedagógia asszisztens álláshelyet 2015. szeptember 1. napjától.

Az intézmény engedélyezett álláshelye így az alábbiak szerint alakul:

 

ellátandó feladat2015. 01. 01.össz.2015. 08. 01össz.2015. 09.01.össz.
pedagógus173218331834
pedagógia munkát segítő101011
egyéb, funkcionális munkakörök555

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az álláshely bővítésekkel járó költségek fedezetét az intézmény a 2015. évi költségvetésében, az év közben be nem töltött álláshelyekre tervezett személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataiból biztosítsa.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.

 

Határidők:

álláshely megemelése: 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 1.

rendelet módosítás: soron következő rendeletmódosítás

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

25.) Külső jelentkezők táborozási lehetősége a nyári városi napközis tábor keretében

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. dr. Molnár Gábor képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

174/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Külső jelentkezők táborozási lehetősége a nyári városi napközis tábor keretében

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben a Kesjár Csaba Általános Iskolában megrendezésre kerülő nyári napközis táborban, budaörsi lakóhellyel rendelkező, nem budaörsi intézménybe járó gyermekek részére biztosítja a nyári napközis tábori ellátást 5 960 Ft/hét térítési díj megfizetetése ellenében.

 

Határidő: 2015. június 22.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Pénzügyi Iroda

 

 

 

26.) A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működését felváltó Prevenciós Munkacsoport megalakulása, munkatervének elfogadása, programjainak támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

175/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működését felváltó Prevenciós Munkacsoport megalakulása, munkatervének elfogadása, programjainak támogatása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadja 2015. június 1-jei hatállyal a budaörsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megszűntetését.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő–testülete a KEF elnök megbízását visszavonja, annak hangsúlyozásával, hogy köszöni az Elnök Úr KEF működése idején végzett munkáját.

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1-jei hatállyal elfogadja az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ, a Budaörsi Rendőrkapitányság, Bakai Gyöngyi, valamint Budaörs Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési megállapodást, a melléklet szerinti tartalommal.

 

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Prevenciós Munkacsoport munkatervét a melléklet szerinti tartalommal.

 

Határidők:

Együttműködési megállapodás hatálybalépése: 2015. június 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Jegyzői Iroda

 

 

 

27.) A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme támogatás átütemezésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

176/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelme támogatás átütemezésére

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. támogatásának átütemezését (ÖNK/SZ2015-96. sz. támogatási szerződés 4. pont) az alábbiak szerint jóváhagyja.

Az Önkormányzat 2015. július hónapban 4 havi támogatást egy összegben utal át a Labdarúgó Kft-nek.

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

 

Határidő: 2015. június 30. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

28.) A Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Viszonylag későn érkezett az igény. Tehát anyagi támogatást 1. pont szerint a képviselő-testület nem tud biztosítani, ugyanakkor ezeket a kéréseket, amelyeket a sörpad és sátor és egyebek, amelyek a RÖK javaslatai, ezeket a képviselő-testületnek javasolja elfogadásra. Tehát a RÖK javaslata és a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásával javasolja támogatásra a határozati javaslatot.

Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság, Kamaraerdei Részönkormányzat valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a fent ismertetett előterjesztés szerinti határozati javaslatot valamint a Részönkormányzat javaslatát, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

177/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Víz-Hang Fesztivál megrendezését nem támogatja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendezők kérésének megfelelően a fesztivál megrendezését az alábbi eszközökkel és szolgáltatásokkal segíti:

 

 • 6 db fehér sátor
 • 20 db sörpad garnitúra
 • vészkijárat jelző táblák
 • 6 m kordon
 • Hirdetési felület a zöld hirdető táblákon, vitrinekben
 • 16 db terelőoszlop + talp
 • 5 fő biztonsági személyzet a rendezvény ideje alatt
 • BTG takarítás: szombat, vasárnap reggel és a rendezvény után vasárnap este
 • +1 fő, aki az esemény ideje alatt segít a szemétszedésben.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

 

29.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

178/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagosan Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan 1. emeletének hátsó szárnyában található 9. számú helyiségének Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megőrzése érdekében történő térítésmentes használatba adása tárgyú, 2. sz. melléklet szerinti használati szerződés 2016. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

30.) A Budaörsi Szenior Akadémia 3. félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, miszerint a határozati javaslat vagy előtti 1. a) pontjának illetve a 2.) pont elfogadásával. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra a fent ismertetett előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

179/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Szenior Akadémia 3. félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javaslata alapján a Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadássorozat megtartását támogatja és 317.500-Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összeget Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sorról biztosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a Zsigmond Király Főiskolával a Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévének előadássorozata tárgyában támogatási szerződés aláírására.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (átutalás), Kabinet Iroda (szerződés)

 

 

31.) Gyermeküdülés támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

180/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Gyermeküdülés támogatása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány  részére – 10 fő hátrányos helyzetű budaörsi gyermek üdültetésének támogatása céljából – 111 eFt (száztizenegyezer forint) összegű támogatást biztosít Budaörs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor kerete terhére.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány részére a Zamárdi Gyermektábor fürdőszobájának felújítása céljából a Budaörs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sorról történő átcsoportosítással 239 eFt (kettőszáz-harminckilencezer forint) összegű támogatást biztosít.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: 21 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

32.) Előminősített cégek listájának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál egy újabb cég előminősítésére kerül sor, illetve kerül fel a listára. Ismerteti az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

181/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Előminősített cégek listájának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja (2015/3) az előminősített cégek listájának bővítését a melléklet alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

33.) A budaörsi vállalkozások helyi támogatása – É TECH Bt. támogatási ügye

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál az É-TECH Bt a budaörsi vállalkozások helyi támogatása keretében egy kicsit megcsúszott a határidővel. A határozati javaslatban igyekszenek ehhez hozzáigazítani a dolgokat, hiszen teljesítette a pályázati feltételt, csak kis csúszás volt ebben. Ennek megfelelően javasolják a határozati javaslat elfogadását.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 3 tartózkodás szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

182/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

A budaörsi vállalkozások helyi támogatása – É TECH Bt. támogatási ügye

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az É-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhely: 1118 Budapest, Brassó u. 169-179. G ép., Cégjegyzék szám: 01-06-728613, Képviselő: Edelényi Gábor) kérelmének helyt ad, és hozzájárulását adja,  a 2014. május 28. napján aláírt ÖNK SZ 2014-706 támogatási szerződés  7. d) pontjának módosításához, az alábbiak szerint:

 

a munkahelyteremtéssel támogatott létszámot legkésőbb 2015. május 01. napjáig betölti.

 

A szerződés további része változatlan marad.

 

2.) A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. július 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda

 

 

34.) Tulajdonosi hozzájárulás TAO pályázathoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontot nem tárgyalta a bizottság, ellenben gyors döntés szükséges ahogy ez mostanában lenni szokott a pályázatok esetében. Egy mobillelátóhoz lehet hozzájutni, amelyet több városi rendezvénynél is lehet majd hasznosítani.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

183/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tulajdonosi hozzájárulás TAO pályázathoz

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Kézilabda Sport Kft. részére, a TAO pályázathoz (1000 férőhelyes mobil lelátó beszerzése) szükséges „Tulajdonosi hozzájárulást” megadja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tulajdonosi hozzájárulást aláírást követően jutassa el a Budaörsi Kézilabda Sport Kft-nek.

 

Határidő: 2015. június 25.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

35.) Polgármester jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pontnál ügyrendi szavazást kér a testülettől a döntéshozatalból való kizárására.

Felteszi szavazásra az ügyrendi javaslatát, miszerint a rá vonatkozó napirendi ponttal kapcsolatban a döntéshozatalból való kizárását, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

184/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 9 igen, 4 tartózkodás szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő. Wittinghoff Tamás polgármester személyes érintettség lévén nem vett részt a szavazásban.)

 

185/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Polgármester jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2015. első félévi munkáját értékelve –  három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

36.) Pályázati önrész biztosítása a 2015. évi érdekeltség növelő pályázatra

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont alapvetően kulturális ügyeket érintő lehetőség.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

186/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Pályázati önrész biztosítása a 2015. évi érdekeltség növelő pályázatra

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Művelődési Központ, és a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület által, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatosan készített – melléklet szerinti – 2015. évi fejlesztési tervet jóváhagyja.

A pályázathoz szükséges önrész a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) önkormányzati rendeletben biztosított (4/B sz. melléklet 10. „Pályázat önrész” sor 3.000.000 Ft).

 

2.) Felkéri a polgármestert a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2015. június 29. (a pályázat benyújtásra)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

37.) Szándéknyilatkozat a „TÖOSZ, Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozásra

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A TÖOSZ kereste meg az önkormányzatot két okból: az egyik a TÖOSZ-hoz való csatlakozás, a másik a „Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozás. Azt gondolja, mindkét kérés, javaslat olyan, amely valóban az önkormányzat érdekeit szolgálja. Javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

187/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Szándéknyilatkozat a „TÖOSZ, Történelmi városok, települések hálózatához” való csatlakozásra

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Budaörs csatlakozzon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Történelmi városok, települések hálózathoz.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szándéknyilatkozatot és Adatlapot a nyújtsa be a TÖOSZ-hoz.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Budaörs felvételét a TÖOSZ tagjai közé.

 

Határidő: 2015. június 25.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

38.) Támogató nyilatkozat az állami fenntartásba került budaörsi köznevelési intézmények további működéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont bizonyos szempontból időn túli, mert természetesen miután május 15. napjáig kellett nyilatkozni, pozitív és a határozati javaslatnak megfelelő nyilatkozatot küldtek el az illetékesnek e tekintetben, de úgy gondolta, erről a testületnek kell döntenie, bár nem feltételezi, hogy ellentétes álláspontra jutna. Olyan rövid volt a határidő péntektől, hogy nem volt más választásuk, minthogy így járjanak el.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

188/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Támogató nyilatkozat az állami fenntartásba került budaörsi köznevelési intézmények további működéséhez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől vállalja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet,

Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

39.) Az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti Társasház kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: E napirendi pont esetében az a javaslat, hogy a határidőt 2015. november 15. napjára módosítsák, addig tudják teljesíteni a feltételeket.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatta.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

189/2015.(VI.17.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti Társasház kérelme

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 198/2014.(VI.18.) ÖKT számú határozatának 3.) pontjában foglalt – a munkálatok elvégzésének műszaki dokumentumokkal és számlákkal történő igazolásának – határidejét 2015. november 15. napjára, továbbá a 2.) pontjában foglalat felhasználási célt a napenergia hasznosító fotovoltaikus rendszer telepítésére módosítja.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 198/2014.(VI.18.) ÖKT számú határozat jelen módosítással nem érintett részeit fenntartja.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály / Intézményüzemeltetési Osztály

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztés melléklettel együtt
 2. sz.: 2/1. Forgatókönyv, 2/2. Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
 3. sz.: Rendeletek (teljes terjedelemben, a mellékletekkel együtt)

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. június 24.