Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 22-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 22-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. március 22-i rendkívüli, nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol volt: Hauser Péter képviselő.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá Nyikes Fatime, Tamás Ervin, Kapitány Gábor, továbbá budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 jelenlévő képviselővel határozatképes, az ülést 908 órakor megnyitja. Hauser Péter képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a meghívón szereplő napirendekhez képest nincs további előterjesztés és napirendről levételt sem javasolnak.

Tájékoztatásként elmondja, hogy az 5.) napirendi pont miatt – Energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadása – kellett a rendkívüli ülést összehívni, mert annak a határideje kötelezi az önkormányzatot erre (március 30.).

Egy zárt ülésre vonatkozó javaslata van az önkormányzati törvényben előírtak alapján: ez a meghívó szerinti 8.) napirendi pont, a Döntés Budaörs, Budakeszi u. 1./2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében készült előterjesztés. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

 

Miután a napirendhez kérdés, észrevétel nincs, először felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó – 8.) a Döntés Budaörs, Budakeszi u. 1./2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

Felteszi szavazásra az elfogadott javaslattal együtt a kiküldött napirendet, melyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

31/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Csata utca 20kv-os szabadvezeték kiváltás beruházáshoz céltartalék felszabadítása

4.) Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

5.) Energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadása

6.) 81101 j. országos közút 0+7 és 0+933 kmsz. közötti szakaszának (449/2 hrsz.) helyi közúttá történő átminősítését követő kezelési határok kijelölése

7.) Tájékoztató a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban

8.) Döntés Budaörs, Budakeszi u. 1./2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: rendkívüli ülés van, ezért most nincs arra kötelezettsége, hogy a két ülés között eltelt időszakról beszámoljon, de két olyan dolog történt, amiről mindenképpen számot kell, hogy adjon.

Az egyik: két év után a Törökugrató lábánál lévő lőtérrel kapcsolatban az ombudsman elkészítette a jelentését. Az alapvető jogok biztosa, közösen a jövő nemzedékek érdekeit ellátó helyettesével, minden kérdésben igazat adott azoknak a tulajdonosoknak, az ott élőknek, illetve az önkormányzatnak, akik közösen fordultak hozzájuk. Egy két éves, mindenre kiterjedő eljárást folytattak le. Sőt, a meglehetősen hosszantartó eljárás során, újabb visszásságokat is feltártak. A legalapvetőbb megállapítása az ombudsmani vizsgálatnak az volt, hogy ab ovo nem volna miről beszélni, mert, hogy jogszabályba ütközik az, hogy olyan területre, amely természetvédelmi terület, adjanak ki bármiféle lövészetre vonatkozó engedélyt, mert, hogy itt mérlegelésnek helye nincs. Ebből következően, helyből kellett volna elutasítania az eljáró hatóságnak ezt a kérelmet. Az már csak hab a tortán, amit az önkormányzat sem tudott, mert azt tudták, hogy a környéken élők állandóan arról panaszkodnak, hogy egyre hangosabb és egyre elviselhetetlenebb mindaz, ami ott történik. Ennek az okát nem pontosan tudták. Kiderült, hogy engedély nélkül, illegálisan egy új, már golyós fegyver számára készített lőpálya is kialakult. Ezt az eljáró hatóság, miután észlelte, nem a törvényi kötelezettségének tett eleget, hanem utólag legalizálta, engedéllyel. Aztán az is súlyos törvénysértés volt az eljárás során, hogy azon törvényi kötelezettségüknek, hogy az érintett lakosságot – itt az ombudsman minimum 227 budaörsi és 5 budakeszii ingatlanról ír – kellett volna az engedélyezési eljárás során bevonni, mint ügyfél, nem tették meg, csak összesen egyet, aki valószínűleg egyébként nem tiltakozott, mert lehet, hogy ott sem lakik. Természetesen azt is megállapította az ombudsman, hogy az önkormányzatot is be kellett volna vonni ügyfélként. Az már tényleg csak egy szomorú adalék, hogy az eljárás során az ombudsman által feltett kérdésekre, félrevezető, illetve semmitmondó válaszokat adott az eljáró hatóság. Hogy vajon volt-e ezzel kapcsolatban nyomás rajtuk, vagy maguktól voltak ilyenek, azt a jó ég tudja! Egy jogállamban ilyennek nem lehetne megtörténni, az egészen biztos. Az ombudsmani jelentés felhívja egyébként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az említett visszásságokat a Ket. 115.§-a értelmében – felügyeleti eljárás keretében – tegye meg a szükséges intézkedéseket. Azaz arra szólította fel, hogy változtassa meg, illetve semmisítse meg a lőteret engedélyező, az engedélyt módosító jogszabálysértő döntést. Természetesen a Hivatal is vizsgálja, van-e olyan lehetősége az önkormányzatnak, hogy addig is, az ott élők nyugalmáért valamit tudjon tenni.

A másik, amiről számot kell, hogy adjon: a Képviselő-testület a korábbi, régebbi ülésén – amikor a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos helyzetet próbálják kezelni – a Képviselő-testület arra adott felhatalmazást számára, hogy minden lehetséges jogi fórumon próbáljon az önkormányzat abban a kialakult helyzetben, ami meglehetősen sajátságos, hogy az állammal szemben kell a jogi érveiket megfogalmazni, az érdekeiket védeni. Az is sajátságos helyzet, hogy egy önkormányzat, közvetlenül nem fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Mindenesetre az ügyvédek elkészítették azt a beadványt, amit egy polgári peres eljárás keretében készítettek el, és az az érdekesség történt, hogy a bíró, nagyon rövid időn belül – májusra – kitűzte a tárgyalást, és ezen belül, ebben a végzésben 30 napot adott az alperes Magyar Államnak arra, hogy az érdemi állásfoglalását fejtse ki úgy, hogy azalatt tájékoztassa is erről az önkormányzatot, illetve az ideiglenes intézkedésre, ami az önkormányzat kérelmében az volt, hogy ameddig a tárgyalás a bírósági döntés jogerősen meg nem születik, addig a törvénytelenül elvont pénzt a továbbiakban ne vonhassák el, illetve amit már elvontak, azt utalják vissza. Erre vonatkozóan 15 napot adott az alperes Magyar Államnak, hogy az álláspontját fejtse ki. Megítélése szerint ez a 15 nap lejárt, az ügyvédeik meg fogják vizsgálni azt, hogy történt-e ezzel kapcsolatban bármi, mert az önkormányzat nem kapott a Magyar Államtól erre vonatkozóan észrevételt, úgyhogy várhatóan rövididőn belül, ahogyan ezt a bíró jelezte, ha nincs az alperes részéről reakció, akkor a meglévő, a rendelkezésére álló iratok alapján fog dönteni az ideiglenes intézkedésről. Azt gondolja, hogy ezek egész súlyos ügyek, amiről a Testületnek tudnia kell, hiszen itt milliárdokról van szó, ami az önkormányzat, az itt élők zsebéből tűnne el, illetve az itteni működés fejlesztési lehetőségek korlátozását jelentené, hogyha egyébként az önkormányzati törvényben védett, önkormányzati saját bevételeket a Magyar Állam egyszerűen lenyúlná, hiszen egy 2/3-os önkormányzati törvényt egy feles költségvetési törvénnyel nem lehet lerontani, legalábbis jogállamban nem. Ennyit szeretett volna napirend előtt elmondani.

 

Simándi Szelim képviselő: Jó reggelt kíván és mindenkit üdvözöl! A múlt héten jelezte a Műszaki Ügyosztály számára, hogy a Kökény utca és a Liliom utca sarkán egy építkezés miatt az útburkolat olyan szinten sérült, hogy akár balesetveszélyes is lehet vagy ránézésre akár az alatta futó vezetékeket is veszélyeztetheti. Erről érdeklődik, történt-e előrelépés az ügyben, illetve általában mit lehetne tenni ilyenkor?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Válaszában elmondja: igen, minden ilyen estben megteszik az intézkedést és felszólítják az útburkolat helyreállítására a kivitelezőt. A mai napon is két ilyen felszólítás ment ki, úgyhogy az a kérése, hogyha valaki tapasztal ilyen típusú károkozást, akkor jelezze feléjük, habár a közterület-felügyelők is folyamatosan ellenőrzik és megteszik minden esetben a szükséges lépéseket.

 

Gáspár Béla képviselő: Polgármester úrtól kérdezi: a lakosok naponta állítják meg a Fodros utcában. Több mint két éve kaptak ígéretet a Fodros utca rendbetételére és szívesen venné, ha polgármester úr tájékoztatná arról, mikor fogják elkezdeni? Naponta keresik meg, ismétli.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szomorúnak tartja, ha Gáspár Béla képviselő úr nem tudott rá válaszolni, de akkor majd a műszaki ügyosztályvezető úr válaszol. Gondolja, jelen volt az ülésen, ahol a fejlesztésekről döntöttek, és esetleg, ha a Magyar Államnál elintézni, hogy ne lopják el a város pénzét, hamarabb jutnának eredményre.

 

Gáspár Béla képviselő: bocsánat, de akkor erre reagálni szeretne!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri, hogy most erre ne reagáljon Gáspár Béla képviselő úr, mert most már a műszaki ügyosztályvezető úr válaszol és utána, majd szót fog számára adni!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: igen, már többször elhangzott, hogy a Fodros utca az a BKISZ VIII. projekt keretén belül, a szennyvízcsatorna rekonstrukcióban fog megvalósulni. A közbeszerzési eljárás előkészítése van jelen pillanatban folyamatban, tehát az útépítés addig nem történhet meg, míg az alatta levő közművek nem kerülnek kicserélésre. Tehát, az első lépés a Fodros utcai szennyvízhálózat és azt követően lehet majd az útépítést kivitelezni. Benne van a 2017. évi költségvetésükben egyébként a forrása.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezért utalt arra, hogy szomorú az, ha egy képviselő mindezeket nem tudja és kérdésekkel próbál kényelmetlen helyzetet kialakítani és ezzel aztán kiderül, hogy ő van kényelmetlen helyzetben. Most lehet reagálnia Gáspár Béla képviselő úrnak.

 

Gáspár Béla képviselő: ezt teljes mértékben tudja, tisztában van vele, de ennek ellenére naponta kérdezik, naponta ugyanazt a választ tudja mondani. Viszont polgármester úr megjegyzésére egy tanácsa van: ha befektetik azt a pénzt az úttestbe, akkor nem tudja ellopni az állam!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most ő ezt próbálja értelmezni, de valószínűleg az ő szellemi képessége kevés ehhez, hogy ezt helyre tudja tenni. Szerinte Gáspár Béla képviselő úr és neki is van egy tanácsa: ha az embertől nap, mint nap kérdezik meg ugyanazt, akkor nap, mint nap kell az igazságot elmondani és nem a testületi ülésen hangulatot kelteni, ráadásul alapok nélkül! De hát, hogy is mondja, megmérettetett képviselő úr!

 

  1. Molnár Gábor képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket és az érdeklődőket! Hauser Péter képviselőtársa kérte meg, tolmácsolja – mivel nem tud jelen lenni – az ülésen ezt az örökzöld témát. A Farkasréti úti lakosok megint panaszkodnak és mintha említette volna képviselőtársa azt is, hogy a lakosok aláírást gyűjtenek vagy már túl is vannak rajta, hogy az autók nagy sebességgel közlekednek a Farkasréti úton. Emlékszik arra, hogy ez 15 éve téma, kint van az óvoda előtt, iskola előtt a 40-es tábla. Tájékoztatást kaptak abban az időben és gondolja, hogy az nem változott, hogy az egy gyűjtőút. Ha mást nem, akkor esetleg egy fokozott közterületi vagy rendőri jelenlétet kérnek az ottaniak!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az a baj, hogy megérti és sok szempontból igazuk is van azoknak, akiknek ez terhet jelent és különösen azóta, amióta a város belső forgalma jelentősen megnövekedett az autópálya díjfizetőssé tétele kapcsán, ami megint egy elmebaj, hogy egy várost kettészelő út, aminek az egyik oldalán is Budaörs van, a másik oldalán is Budaörs van és a kettő között lévő utat fizetőssé tették. Szerinte a józanész szabályai szerint ilyen nem történhet, de hol vannak ők már attól!? Meg fogja vizsgálni a műszaki ügyosztály is, hogy mit tudnak tenni, meg beszélnek a kapitánysággal is. Nem egyszerű ez a dolog sajnos!

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Sok szeretettel üdvözöl mindenkit! Ügyosztályvezető úrtól kérdezi az ott lakók nevében: nemrégiben nyílt egy új gyorsétterem a kifelé menő benzinkút területén, így az ottani közlekedés meglehetősen kaotikusnak tűnik és sokan nehezményezték, hogy a gyalogosátkelést nem biztosítja zebra vagy valamilyen más lehetőség. Van-e mód ennek a felülvizsgálatára, illetve arra, hogy ott egy zebrát vagy valamilyen gyalogátkelőhelyet kialakítsanak?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha jól emlékszik az előző ülésen talán Löfler Dávid képviselő úr is ezzel kapcsolatos kérdést fogalmazott meg. Hozzáteszi, ő is, amikor a gyerekekkel az iskolából jönnek vissza és az ebéd, ha nem volt valamiért olyan tökéletes, akkor előfordul, hogy bemennek oda és vásárolnak valamilyen ételt nekik és hát egészen döbbenetes onnan kikanyarodni, mert az a sáv, ami az autópályára megy vissza, a benzinkút mögötti útról, az most kétirányú és jöhetnek balról, amit viszont nem lehet belátni a parkoló autóktól sem. Szóval, ott valamit ki kellene találni, mert előbb-utóbb abból nagy csattanások lesznek. Kérdezi műszaki ügyosztályvezető urat, hogy tud-e ehhez a dologhoz még valamit hozzátenni? Szerinte a közút kezelőjével kellene vagy az engedélyező hatósággal ezzel kapcsolatban egyeztetni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszában elmondja: igen, valóban ők is tapasztalták, hogy elég nehéz ott megoldani azt, hogy mind a két irányba megközelíthető és el is hagyható legyen a gyorsétterem és még az autós kiszolgálásnak is biztosítson helyet. Azt el kell mondania, bár többször elmondták már, hogy a terület sajnos nem a városé, hanem most már a MOL-lé egy jó része és éppen ezért nem tudják a gyalogátkelőhelyet sem megvalósítani, mert egyenlőre a hatóság nem engedélyezi, és a terület tulajdonjoga ilyen módon nem a városé. Elkezdték a tárgyalásokat a MOL-lal, hajlanak is rá, hogy elcserélje a várossal és a város tulajdonába adja a Garibaldi utcai szakaszt és akkor már megoldhatóvá válik a gyalogosközlekedés balesetmentes biztosítása, illetve a gyalogoshíd levezetésének is az átfordítása. Tehát, ellentétes irányba érkeznének meg a gyalogosok és így biztonsággal tudnák átvezetni az úton a gyalogosokat. Ez egy hosszabb folyamat, tehát először még az ingatlan tulajdonjogát kell rendezni, amit a hatósággal még egyszer átnéznek, van-e esetleg ennél jobb közlekedési megoldás, mint amit most kitaláltak.

 

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőhöz intézné két felszólalását. Az egyik: a saját körzetébe, illetve a városba gyalogosan járva tapasztalta, hogy a tél folyamán nagyon sok helyen a felszíni vízelvezető aknák eltömődtek. Tudják, hogy 1-2 évvel ezelőtt voltak vis major helyzetek, amik nagyon, de nagyon kezelhetetlenek voltak. Azt kéri ügyosztályvezető úrtól, miután már második napját élik a tavasznak, hogy járjanak el és nézzék meg, tisztítsák ki őket, mert azt gondolja, hogy nagyon fontos és nem csak a saját körzetében, hanem az egész városban.                                   

A másik szintén ehhez kapcsolódik: járva a várost, látja azt, hogy a tél folyamán a kültéri szeméttárolók, amik ki lettek helyezve, sok helyen megsérültek. Ezeket is jó lenne átvizsgálni, mind a lakótelepen, mind a város többi részén és kéri, ott ahol ezek megsérültek, ki kellene őket cserélni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt gondolja, hogy erre most nem kell válaszolni, de a Hivatal el fog járni ebben!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket és a tisztelt televíziónézőit!

Műszaki ügyosztályvezető úrhoz szólna ő is az alábbi ügyekben, amik már voltak a porondon, de most szeretné megismételni:

A helyi kis buszjárattal kapcsolatos optimalizálást, vagyis az egymást követő járatok optimalizálását már kérte, de ezt továbbra is kéri szépen, nézzék meg ennek a lehetőségét!

Mivel tényleg itt a tavasz, és azok a gyűjtő utak, amik a hegy felől közelítik meg a főutat, ott egyre több kiránduló van és egyre több kerékpáros is van, akik elképesztő sebességgel mennek, ami nyilván nekik így jó, de olyan balesetveszélyes helyzeteket szülnek, hogy itt is csak kérni tudja, mert nem teljesen látja, hogy mit lehetne csinálni, de olyan kereszteződésekbe lógnak be az autók, úgy parkolnak és egyszerűen beláthatatlan és olyan sebességgel jönnek le a kerékpárosok, hogy előbb-utóbb szerinte, komoly következményei lehetnek. Nem igazán látja, hogy mi ennek a megoldása, de azért az sem jó, ha nem hívják fel rá, akár a lakók figyelmét is, hogy nagyon rossz parkolással, olyan beláthatatlan helyzeteket okoznak, például pont itt a Domb utca, amit mindenki ismer annyira, hogy milyen sebességgel lehet ott kerékpárral lejönni, hogy ott, ha valaki nem veszi észre a száguldozó kerékpárost, akkor nagyon komoly következménye lehet.

Továbbiakban elmondja, ma van a Víz Világnapja, ezért mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy egy picit okosan bánjon a vízzel, mert vannak dolgok, amit el lehet dönteni a politika segítségével, de hát a vizet nem tudják visszahozni, ha már nem lesz!

 

  1. Bakó Krisztina képviselő: A Kőhegy máriavölgyi oldalánál, van néhány, a Kőhegy természetvédelmi területét bemutató lakossági tájékoztató tábla, ami gyalázatos állapotban van. Nem tudja, hogy a város kezeli-e vagy valaki másnak, a természetvédelmi terület vezetőjének a kompetenciája, de levan fújva, olvashatatlan és nem csak az az egy, hanem ott több is van. Nem tudja, hogy kinek kellene az ügyben intézkednie, hogy az kulturált és megtekinthető állapotba kerüljön?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tavaly jelezte ő is, hogy a Törökugratónál is hasonló a helyzet és azt kérte, tegyék helyre, de azt ő sem tudja, hogy megtörtént-e. (hallatszik a válasz, hogy: Igen, megtörtént) Kéri, hogy erre figyeljenek oda, mert nagyon fontosak és nagyon jók ezek a tájékoztatótáblák de, ha úgy néznek ki, ahogy, akkor az inkább szégyen, mint dicsőség!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: sok esetben ők tartják karban, de nem a város kezelésében van, hanem a Nemzeti Parkigazgatóságé. Tehát, nekik lenne a feladatuk, de beszélni fognak velük és akkor ezt a Kőhegyen lévőt meg is nézik.          

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy egy adott területre, helyrajzi számra vonatkozó tilalom feloldásáról van szó.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

13/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete

 

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

3.) Csata utca 20kv-os szabadvezeték kiváltás beruházáshoz céltartalék felszabadítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a négy pontból álló, előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

32/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Csata utca 20kv-os szabadvezeték kiváltás beruházáshoz céltartalék felszabadítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között beruházás megvalósításához a 2017. évi költségvetésben az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sorát 26.600 eFt-tal csökkenti. A bevétel csökkenésével egyidejűleg a 7.C melléklet 8. 20kV-os légvezeték kiváltása Csata u. Petőfi Sándor utca között soron szereplő 53.000 eFt sorát 12.500 eFt-tal, illetve a 6/A sz. melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások 7. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján 50.000 eFt sorát 14.100 eFt-tal csökkenti.

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének 7/C. sz. melléklet 20 kV-os légvezeték kiváltása 8. Csata u. – Petőfi u. között elnevezésű céltartalék soráról 40.500 eFt-ot felszabadít, és a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások újonnan beépülő 20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között sorára 28.500 eFt-ot, illetve a 6/B sz. melléklet 2. Út és mélyépítési felújítások 4. Járdaprogram sorára 12.000 eFt -ot átcsoportosít.

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások 7. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján soráról 26.000 eFt forrást a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások újonnan beépülő Csata utcai csapadékcsatorna zártszelvénybe helyezése sorára átcsoportosít.

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő:                     folyamatos

 

 

4.) Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, de most nem sorolná fel valamennyi járatot.

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

33/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. 40, 40B, 40E, 88, 140, 140A, 140B, 142, 188E, 240, 287, 940, 972 buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja azzal, hogy a költségtérítési hozzájárulás összege 2016. november 1. – 2017. szeptember 30. közötti határozott időtartamra vonatkozóan legfeljebb 21.833.000 Ft/hó. A szükséges fedezet a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 5/B sz. melléklet 54. Tömegközlekedés támogatás során biztosított.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat között létrejövő Megállapodás, és a Volánbusz Zrt-vel létrejövő költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

 

 

5.) Energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy itt is tudna moralizálni, hogy mi lenne jó, meg, hogy a megújulókból mi lenne fontos, ha ösztönzés és nem adóztatás lenne belőle, de a részleteket most nem bontja ki. Természetesen a város arra fog a jövőben is törekedni, hogy minél több ilyen jellegű energiakímélő, felhasználást kímélő, azaz olyan energiaforrásokhoz lehessen jutni, ami a megújuló energiákat jelenti, ezeket bővítsék.

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

34/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet.

 

Határidő: az intézkedési terv megküldése 2017. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

6.) 81101 j. országos közút 0+7 és 0+933 kmsz. közötti szakaszának (449/2 hrsz.) helyi közúttá történő átminősítését követő kezelési határok kijelölése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirend ismertetése során elmondja, hogy a javaslat a helyi közúttá történő átminősítését jelenti a megadott útszakaszoknak.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

35/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

81101 j. országos közút 0+7 és 0+933 kmsz. közötti szakaszának (449/2 hrsz.) helyi közúttá történő átminősítését követő kezelési határok kijelölése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 81101 j . országos közút 0+7 és 0+933 kmsz. közötti szakaszának (449/2 hrsz.) helyi közúttá átminősítését követő üzemeltetési határokat a Magyar Közút NZrt. PES-947/2/2017. iktatószámú állásfoglalásával összhangban az alábbiak szerint:

 

Az Országos Közúti Adatbank adatai szerinti, 81101 j. út 0+935 km szelvénye környezetében elhelyezkedő, a 70403, 81110 és 70402 j. utakkal alkotott, – M7 autópálya feletti – körforgalmú csomóponti torkolata és a 81101 j. útba annak 0+819 km szelvénye környezetében keleti irányból becsatlakozó Forrás utcával alkotott csomópont közötti szakaszával érintett műtárgy (töltés, hídszerkezet) kezelői üzemeletetői feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 81101 j. országos közút 0+7 és 0+933 kmsz. közötti szakaszának (449/2 hrsz.) helyi közúttá átminősítését követően is ellátja. Magassági értelemen az illetékességi területeket elválasztó kezelői határ a műtárgy szigetelését védő rétege, mely réteg felett Budaörs Város Önkormányzata, alatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatósága az illetékes kezelő és üzemeltető.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Városépítési Iroda

 

 

7.) Tájékoztató a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jelen napirend esetében arra jutottak, hogy annál a pályázatnál, amiről a Testület korábban döntött, ha a pályázati kiírásnak megfelelően próbálják a pályázatot beadni, akkor nem tudnak olyan módon a pályázaton részt venni, hogy szabályosan, a valóságot leírva, érvényes pályázatot adjanak be. Olyat meg nem szeretnének tenni, ami ennek nem megfelelő, vagyis így nem tudnak pályázni és erről ezt a tájékoztatást meg kellett, hogy tegyék, mert a Testületet az elmúlt testületi ülésen arra kérték, támogassa azt, hogy részt tudjanak venni ezen a pályázaton, sajnos ennek az objektív feltételei ilyen módon nem adottak.

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

36/2017.(III.22.) ÖKT sz.                                      határozat

 

Tájékoztató a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására vonatkozó, 30/2017.(II.22.) ÖKT sz. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, a további napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
  2. sz.: Forgatókönyv
  3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017 március 23.