Frankhegy Akcióterület

Frankhegy AkcióterületFrankhegy Akcióterület

Frankhegy Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT4. Frankhegy Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

Frankhegy 130 ha-os Városrész a közigazgatási határ, Budapest XI és XII. kerületéhez csatlakozva, a Város K-i részén helyezkedik el.

Az akcióterület határa (mely egyben a Frankhegyi Részönkormányzat illetékességi területe is egyben):

a) északon: a Budai Tájvédelmi körzet;
b) délen: a 9756/3 hrsz.; 9756/2 hrsz.; 9755/2 hrsz.; 9724/1 hrsz.; 9721/4 hrsz.; Tűzkőhegyi utca (9723 hrsz.);
9721/4 hrsz.; 9721/3; 9720/4; Csendes utca (9718 hrsz.); 9715 hrsz.; Csendes utca (9714/1hrsz.); 9713 hrsz.;
2558 hrsz.; Árokparti utca (9596/2 hrsz.); 9629/1 hrsz.; Cserebogár utca (9575 hrsz.); 2505/1; 2505/2; Ringló
utca (9599 hrsz.); 9605 hrsz.; 9604 hrsz.; 9603 hrsz.; 9602 hrsz.; 9601/1 hrsz.; 9601/2 hrsz.; 9600/2 hrsz.; 9600/1
hrsz.; Ringló utca (9599 hrsz.); 9541/2 hrsz.; 9540/2 hrsz.; 9541/1 hrsz.; 9539/2 hrsz.; 9534 hrsz.; 9532/5 hrsz.;
9532/4 hrsz.; 9531 hrsz.; 9530/2 hrsz.; 9523/4 hrsz.; 9524/1 hrsz.; 9523/2 hrsz.; 9523/3 hrsz.; 9522/1 hrsz.;
Naphegy árok (2192/2 hrsz.); Szöcske utca (2191/7-, 2181/3 hrsz.); Naphegy utca (2171 hrsz.); Nefelejts utca
(1681/1 hrsz.); Völgy utca (9123 hrsz.); Kőhát utca (9045/4 hrsz.); Víztorony utca (9045/5 hrsz.); Zúzmara utca
(9021/14-, 1402 hrsz.); 9019/2 hrsz. ingatlanok;
c) Keleten: Budapest közigazgatási határa, Szépkilátó utca (9466/2-, 9466/1 hrsz.); Felsőhatár utca (9681/1-,
9682-,9760 hrsz.);
d) nyugaton: 9019/2 hrsz.; 9019/1 hrsz.; 9016/1 hrsz.; Kőhalom utca (1374 hrsz.); Budai Tájvédelmi körzet.

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:
S2; S3;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Az kertes, gyümölcsös terület 1978-ban lett belterületi üdülőterületbe sorolva a 130 ha-os – cca. 1300 ingatlan magába foglaló -, jelentős tereplejtéssel rendelkező településrész. Frankhegy területi kiterjedése Budaörs vonatkozásában nem elhanyagolható, területe több mint 18%-a Budaörs belterületi területeinek. Frankhegy volt szőlő és gyümölcsös területének 1978-as belterületi üdülőterületbe való átsorolása óta szinte teljes mértékben megőrizte annak rendezetlen közterületi adottságait (szűk közterületek, részlegesen kiépített út- és közműhálózat), ahol számos esetben közterületként a szűkös, néhol 3,00 m széles volt vízmosásokat használják.

Tekintettel a terület karsztos, felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos, érzékeny és fokozottan érzékeny besorolására, továbbá a részleges csúszásveszélyességére, a megfelelő feltételrendszer keretei között tartott közterületi fejlesztések hiányában, a terület jelenlegi adottságaival alkalmatlan az ingatlanok beépítésére és azok rendeltetésszerű használatára. A településrész fejlesztése szempontjából a TSZT-n meg lett osztva és annak jelentős része „hosszútávú” üdülőterületi besorolást kapott, az ezen kívüli részek közterület fejlesztéseinek előkészítései folyamatban vannak. A képviselő-testület korábbi döntései alapján a jelentős értéknövelő hatású közterület fejlesztések „önszerveződő beruházásként” valósulhatnak meg. A közterületi fejlesztések megvalósítása nélkül az ingatlanok további beépülése beláthatatlan következményekkel járna, mind környezetvédelmi, mind közlekedés szervezési szempontból. A területen egyre nagyobb igény jelentkezik az egyedi szennyvíztisztítók elhelyezésére, a hatályos környezetvédelmi program megállapításai alapján Frankhegy területén környezetvédelmi okok (Frankhegy területe karsztos, felszíni vizek védelmével érintett, részlegesen csúszásveszélyes, ahol agyagos talajrétegek is fellelhetőek) miatt a közüzemi csatornahálózat kiépítése szükséges.

A Frankhegy Városrészre vonatkozó 44/2000. (XII.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata folyamatban van, mely hatálybalépéséig a képviselő-testület változtatási tilalmat rendelt el a 32/2015. (XI.05.) ökt.sz. rendelettel a területre.

A Városrészre vonatkozó korábbi 240/2015. (IX.23.)- és a 308/2015. (XI.04.) ökt.sz. képviselő-testületi határozatokkal az önkormányzat megteremtette az ütemezett közterületi fejlesztések feltételrendszerének alapjait, melyben alapelvként fogalmazódott meg, hogy az értéknövelő közterületi fejlesztésekben az érintett tulajdonosoknak – mind szervezési, mind anyagi hozzájárulásban – jelentős részt kell vállaljanak. Frankhegy közterült fejlesztéseinek megvalósítása az érintett Tulajdonosoknak és Önkormányzattal partneri együttműködésével valósulhatnak meg ütemezetten az önkormányzati döntésekben megfogalmazott elvek mentén. Az együttműködés alapjául szolgál a Frankhegyi Víziközmű Társulat és az Önkormányzat között létrejött Megállapodás, valamint az érintett tulajdonosok és az Önkormányzat között kötendő Településrendezési szerződés.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

Az akcióterületen jellemzően a közterületek-, ezen kívül elenyésző számú beépítésre szánt ingatlanok vannak önkormányzati tulajdonban, a térképen ábrázoltak szerint.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT4)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT4)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT4)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület